Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 581

Rīgā 2018. gada 11. septembrī (prot. Nr. 42 29. §)
Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācības procesa kontroles kārtību
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
22. panta ceturto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka prasības komersantiem, izglītības iestādēm (turpmāk – izglītības iestādes) un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmas, kā arī traktortehnikas vadītāju apmācības procesa kontroles kārtību.

II. Prasības izglītības iestādēm, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību

2. Traktortehnikas vadītājus drīkst apmācīt izglītības iestādes, kas ir saņēmušas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk – aģentūra) izsniegtu beztermiņa mācību karti (1. pielikums).

3. Lēmumu par mācību kartes izsniegšanu pieņem aģentūras izveidota komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz pieci aģentūras pārstāvji un viens Zemkopības ministrijas pārstāvis.

4. Lai saņemtu mācību karti, izglītības iestāde iesniedz aģentūrā iesniegumu, kurā iekļauj šādas ziņas un kuram pievieno šādu dokumentu kopijas:

4.1. izglītības iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

4.2. kuru kategoriju traktortehnikas vadītājus paredzēts sagatavot;

4.3. teorētisko mācību telpas (turpmāk – mācību telpa) platība, adrese, kadastra numurs, stāva plāns vai telpu grupas plāns;

4.4. traktortehnikas vadītāju braukšanas mācību (turpmāk – braukšanas mācības) laukuma adrese, platība, kadastra numurs un kadastrālajā uzmērīšanā iegūtie telpiskie dati par zemes vienību;

4.5. to pasniedzēju saraksts, kuri nodrošinās mācības;

4.6. pasniedzēju izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

4.7. saraksts, kurā norādīta traktortehnika (un tās piekabes), ar kuru notiks braukšanas mācības. Sarakstā norāda šādu informāciju par traktortehniku:

4.7.1. reģistrācijas numurs;

4.7.2. grupa;

4.7.3. marka;

4.7.4. turētājs;

4.7.5. īpašnieks;

4.7.6. turētāja adrese;

4.7.7. pilna masa;

4.8. traktortehnikas vai tās piekabes nomas līguma kopija, ja traktortehnika vai tās piekabe tiek nomāta;

4.9. mācību telpas īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopija vai telpu nomas līgums, ja mācību telpa tiek nomāta;

4.10. braukšanas mācību laukuma īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopija vai nomas līguma kopija, ja laukums tiek nomāts.

5. Aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda mācību materiāltehniskās bāzes atbilstību šo noteikumu 6. punktā minētajām prasībām un sagatavo mācību materiāltehniskās bāzes pārbaudes aktu (2. pielikums).

6. Izglītības iestādei ir:

6.1. vismaz viena piemērota lieluma mācību telpa, kurā apmācāmajām personām ir iespēja brīvi pārvietoties un no jebkuras sēdvietas ir skaidri saskatāmi mācību uzskates līdzekļi (piemēram, ceļa zīmes, ceļa apzīmējumi, attēli uz ekrāna) un kurā ir šāds inventārs:

6.1.1. mācību uzskates līdzekļi izdales materiālu veidā;

6.1.2. darba kārtībā esošs transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofors vai tā makets vai datorprogramma, ar kuras palīdzību var demonstrēt visus iespējamos luksofora signāla darbības režīmus;

6.1.3. stendi vai datorprogrammas un prezentāciju iekārtas ceļa zīmju un ceļa horizontālo un vertikālo apzīmējumu mācīšanai. Ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu simbolika atbilst prasībām normatīvajos aktos par ceļu satiksmi;

6.1.4. stendi ar attēliem (ne mazākiem par A3 formātu), maketi vai datorprogrammas, kas atspoguļo atbilstošās kategorijas traktortehnikas uzbūvi un galvenos mehānismu mezglus;

6.1.5. vertikāli novietota tāfele vai virsma;

6.1.6. mācību vieta katram apmācāmajam ar sēdvietu un galdu;

6.1.7. redzamā vietā novietota mācību kartes kopija;

6.1.8. informatīvie materiāli par traktortehnikas vadītāju apmācības kārtību un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas eksāmena pieņemšanas, vērtēšanas un vadītāja apliecības iegūšanas kārtību;

6.2. visiem pieejamas labierīcības nodarbību ēkā;

6.3. garderobe vai drēbju pakaramie mācību telpā atbilstoši vietu skaitam;

6.4. tās kategorijas mācību traktortehnika, kuras kategorijas vadītājus izglītības iestāde sagatavo:

6.4.1. TR1 kategorija – traktors ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem un traktora piekabe ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem;

6.4.2. TR2 kategorija – traktors ar pilnu masu virs 7500 kilogramiem un traktora piekabe ar pilnu masu virs 5000 kilogramiem;

6.4.3. TR3 kategorija – harvesters vai forvarders ar pilnu masu virs 7500 kilogramiem;

6.4.4. TR4 kategorija – veltnis ar pilnu masu virs 7500 kilogramiem;

6.5. braukšanas mācību laukums, kura platība ir vismaz 0,5 hektāri, – laukums bez būvēm, koku un krūmu stādījumiem, akmens krāvumiem, dīķiem un citiem objektiem, kas varētu ierobežot laukuma izmantošanu visā platībā. Braukšanas mācību laukums atrodas ne tālāk kā 50 kilometrus no teorētisko apmācību programmas īstenošanas vietas, un to izmanto tikai apmācībai un eksaminācijai.

7. Šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētā traktortehnika (un tās piekabes) ir reģistrēta aģentūrā, tai ir veikta valsts tehniskā apskate (izņemot traktortehniku, kas reģistrēta kā speciālā traktortehnika), tai ir spēkā esoša obligātā civiltiesiskā apdrošināšana, kā arī traktortehnika ir papildus aprīkota ar mācību pazīšanas zīmi "Mācību transportlīdzeklis" atbilstoši normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmi.

8. Aģentūra izsniedz izglītības iestādei mācību karti vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt mācību karti 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4. un 14. punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

9. Šo noteikumu 4. punktā minēto iesniegumu izskata aģentūras komisijas sēdē. Sēdē ir tiesības piedalīties attiecīgās izglītības iestādes pārstāvim.

10. Ja aģentūra šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētajā termiņā nepaziņo izglītības iestādei lēmumu par mācību kartes piešķiršanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt mācību karti, uzskatāms, ka mācību karte ir piešķirta saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

11. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma saņemšanas informē izglītības iestādi, ja iesniegumā sniegtas nepilnīgas vai nepatiesas ziņas, un norāda, ka aģentūra izsniegs mācību karti 10 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas vai arī pieņems lēmumu par atteikumu piešķirt mācību karti.

12. Aģentūra pēc šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas informē izglītības iestādi:

12.1. ka 10 darbdienu laikā (norādot konkrētu datumu) tiks pieņemts lēmums par mācību kartes piešķiršanu vai lēmums par atteikumu piešķirt mācību karti;

12.2. par kārtību, kādā var apstrīdēt aģentūras lēmumu par mācību kartes piešķiršanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt mācību karti;

12.3. par šo noteikumu 10. punktā minētā noklusējuma piemērošanu.

13. Ja izglītības iestādei mainās mācību kartē minētā informācija, tā 10 darbdienu laikā iesniedz aģentūrā iesniegumu par informācijas izmaiņām un jaunas mācību kartes izsniegšanu. Iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošu dokumentu.

14. Ja mainās šo noteikumu 4. punktā (izņemot šo noteikumu 4.1. vai 4.2. apakšpunktu) minētā informācija, izglītības iestāde piecu darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz aģentūrā iesniegumu ar precizētu informāciju un aģentūra veic šo noteikumu 5. punktā minētās darbības.

15. Ja mācību karte nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatgriezeniski sabojāta, izglītības iestāde iesniedz aģentūrā iesniegumu par mācību kartes dublikāta izsniegšanu. Aģentūra piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu izsniedz izglītības iestādei mācību kartes dublikātu.

16. Mācību kartes izsniegšanas pamatojuma dokumentus aģentūra glabā vismaz piecus gadus.

III. Prasības speciālistiem, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību

17. Traktortehnikas vadītāju apmācības programmā iekļautos mācību priekšmetus ir tiesības mācīt šādiem speciālistiem:

17.1. mācību priekšmetu "Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati" – pasniedzējam, kuram ir izsniegts vismaz profesionālās vidējās izglītības kvalifikācijas dokuments par iegūto mehāniķa kvalifikāciju lauksaimniecības, autotransporta, mežsaimniecības, celtniecības vai ceļu būves jomā;

17.2. mācību priekšmetu "Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība" – pasniedzējam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām ieguvis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu un ceļu satiksmes drošības pasniedzēja apliecību.

18. Tiesības vadīt traktortehnikas vadītāju praktisko apmācību ir instruktoram, kuram ir vismaz profesionālā vidējā izglītība traktortehnikas izmantošanas nozarē, vismaz trīs gadus ilgs attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja stāžs un aģentūras izsniegta traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktora apliecība (turpmāk – instruktora apliecība) (3. pielikums).

19. Lai iegūtu instruktora apliecību, persona aģentūras noteiktajā izglītības iestādē apgūst traktortehnikas praktiskās apmācības instruktoru sagatavošanas programmu (4. pielikums) un nokārto eksāmenu attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadīšanā, kā arī ceļu satiksmes noteikumos, satiksmes drošībā un praktiskajā pedagoģijā.

20. Kvalifikācijas iegūšanas teorētisko eksāmenu un eksāmenu traktortehnikas vadīšanā pieņem aģentūras eksaminācijas komisija. Eksaminācijas komisijas sastāvā ir vismaz trīs locekļi.

21. Aģentūra izsniedz instruktora apliecību, kad ir sekmīgi nokārtots teorētiskais eksāmens un eksāmens traktortehnikas vadīšanā. Instruktora apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi.

22. Ja beidzies instruktora apliecības derīguma termiņš, persona atkārtoti kārto šo noteikumu 19. punktā minētos eksāmenus un saņem jaunu apliecību.

IV. Traktortehnikas vadītāju apmācības programmas

23. Izglītības iestāde traktortehnikas vadītājus sagatavo saskaņā ar šādām mācību priekšmetu programmām, ievērojot noteikto stundu skaitu:

23.1. "Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati" (5. pielikums);

23.2. "Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība" (6. pielikums);

23.3. "Praktiskā apmācība" (7. pielikums);

23.4. kopsavilkums par traktortehnikas vadītāju sagatavošanas mācību plānā noteikto priekšmetu stundu skaitu pa kategorijām (8. pielikums).

24. Apmācību īsteno, pamatojoties uz rakstveida līgumu, kuru izglītības iestāde noslēdz ar apmācāmo personu un kurā tiek atspoguļoti būtiskākie apmācības nosacījumi – izglītības iestādes un apmācāmās personas tiesības un pienākumi, samaksas kārtība, reģistrācijas kārtība mācību grupā, nodarbību grafiks, teorētisko priekšmetu un praktiskās apmācības kārtība un apmācāmās personas atskaitīšanas kārtība.

25. Nepieciešamo teorētisko priekšmetu un praktiskās apmācības mācībstundu skaitu, ņemot vērā apmācāmās personas iepriekšējās zināšanas, iemaņas un sekmību, nosaka izglītības iestāde, bet to saturs un ilgums nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 5., 6. un 7. pielikumā minēto mācību saturu un ilgumu.

26. Vienas teorētisko priekšmetu vai praktiskās apmācības mācībstundas ilgums ir 45 minūtes. Maksimālais teorētisko priekšmetu mācībstundu skaits mācību grupā nepārsniedz astoņas mācībstundas dienā, bet praktiskās apmācības stundu skaits nepārsniedz divas mācībstundas dienā. Saskaņā ar mācību plānojumu ik pēc 45 minūšu garas mācībstundas ir 5–10 minūšu pārtraukums.

27. Apmācību programmā noteiktais laiks ir paredzēts mācību tēmas apguvei, un mācībstundu laikā aizliegts risināt tematiskos uzdevumus. Ieskaites un pārbaudes darbi jāplāno ārpus noteiktā mācību laika.

28. Praktisko apmācību var uzsākt reizē ar teorētisko apmācību, ja nodarbības nav vienlaikus.

29. Praktisko apmācību ne vairāk kā 20 procentu apjomā no apmācību programmā noteiktā mācību laika atļauts īstenot uz simulatora.

30. Pasniedzējs mācību grupas žurnālā atzīmē teorētisko priekšmetu mācībstundu apmeklējumu, nodarbību nosaukumu un tematu, kā arī ne vēlāk kā 20 minūtes pēc nodarbības sākuma nepārprotami atzīmē tās apmācāmās personas, kas piedalās konkrētajā mācībstundā, un ar burtu "n" – personas, kas nav ieradušās. Praktiskās apmācības nodarbību apmeklējumu instruktors atzīmē katras apmācāmās personas mācību reģistrācijas kartē (apliecinājumā) (9. pielikums) pēc katras nodarbības. Pasniedzējs vai instruktors atzīmētās informācijas patiesumu apliecina, parakstoties vai nu mācību grupas žurnālā, vai apmācāmās personas mācību reģistrācijas kartē (apliecinājumā).

31. Pēc attiecīgās apmācības programmas apgūšanas apmācāmā persona izglītības iestādē kārto ieskaites ceļu satiksmes noteikumos un satiksmes drošībā, traktortehnikas vispārējā uzbūvē un ekspluatācijas pamatos, kā arī traktortehnikas vadīšanā. Par nokārtotajām ieskaitēm izdara ierakstu apmācāmās personas mācību reģistrācijas kartē (apliecinājumā).

32. Teorētiskos eksāmenus aģentūrā drīkst kārtot, ja ir aizpildīta un noformēta apmācāmās personas mācību reģistrācijas kartes (apliecinājuma) pirmā sadaļa "Teorētiskā apmācība".

33. Eksāmenu traktortehnikas vadīšanā drīkst kārtot, ja ir pilnībā aizpildīta un noformēta apmācāmās personas mācību reģistrācijas karte (apliecinājums), kas dod tiesības personai kārtot aģentūrā eksāmenus traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai.

34. Eksāmenus traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai persona aģentūrā var kārtot trīs gadus, skaitot no reģistrēšanas dienas izglītības iestādes mācību grupā. Ja persona minētajā termiņā eksāmenus nenokārto, tā traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai reģistrējas jaunā izglītības iestādes mācību grupā un atkārtoti beidz teorētisko un praktisko apmācību izglītības iestādē.

V. Mācību grupas reģistrācija

35. Mācību grupā reģistrējamo personu skaits atbilst šo noteikumu 6.1.6. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Mācību grupā ir ne mazāk par piecām un ne vairāk par 30 personām. Pēc mācību grupas reģistrācijas tajā neiekļauj jaunas apmācāmās personas.

36. Trīs darbdienas pirms traktortehnikas vadītāju apmācības uzsākšanas izglītības iestāde iesniedz aģentūrā mācību grupas reģistrācijas iesniegumu (10. pielikums). Ja ir mainījušās mācību grupas reģistrācijas iesniegumā norādītās ziņas, izglītības iestāde līdz nodarbību sākumam par to elektroniski informē aģentūru.

37. Izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības vai profesionālās augstākās izglītības programmu un tajā ir iekļāvusi šo noteikumu 23.1., 23.2. un 23.3. apakšpunktā minētās traktortehnikas vadītāju sagatavošanas mācību priekšmetu programmas, vismaz mēnesi pirms traktortehnikas vadītāju tiesību iegūšanas teorētiskā eksāmena iesniedz aģentūrā mācību grupas reģistrācijas iesniegumu un valsts akreditēto izglītības programmu.

38. Izglītības iestāde, kas sagatavo TR3 un TR4 kategorijas traktortehnikas vadītājus, mācību grupas reģistrācijas iesniegumā norāda precīzu praktiskās apmācības vietu adresi, ja praktiskā apmācība notiks ārpus šo noteikumu 4.4. apakšpunktā minētā braukšanas mācību laukuma.

39. Ja ir mainījies izglītības iestādes nosaukums, mācību telpas vai braukšanas mācību laukuma adrese vai konkrēto pasniedzēju un praktiskajā apmācībā izmantojamās traktortehnikas saraksts, kas tika iesniegts pirms mācību kartes saņemšanas, aģentūra konkrēto mācību grupu reģistrē tikai pēc precizētās informācijas saņemšanas.

40. Ja mācību grupā reģistrētā persona nav apmeklējusi vairāk par 10 procentiem teorētisko priekšmetu vai praktiskās apmācības nodarbību, izglītības iestāde šo personu atskaita no mācību grupas un par to rakstveidā informē aģentūru.

VI. Traktortehnikas vadītāju apmācības procesa kontroles kārtība

41. Lai kontrolētu šo noteikumu ievērošanu, aģentūras amatpersonām ir tiesības apmeklēt izglītības iestādi, iepazīties ar mācību materiālo bāzi un mācību procesu un saņemt no izglītības iestādes nepieciešamos dokumentus, kas attiecas uz traktortehnikas vadītāju sagatavošanu.

42. Veicot mācību grupu praktiskās apmācības procesa kontroli, aģentūras amatpersona pārbauda, vai braukšanas mācību laukums un traktortehnika atbilst šo noteikumu 6.5. apakšpunktā un 7. punktā minētajām prasībām.

43. Aģentūras amatpersonas apmeklē izglītības iestādi katru reizi, kad aģentūrā ir reģistrēta jauna mācību grupa, lai pārbaudītu teorētiskās un praktiskās apmācības procesu.

44. Ja aģentūra konstatē, ka izglītības iestāde pārkāpj kādu no šajos noteikumos minētajām prasībām, tā pieņem lēmumu par mācību kartes darbības apturēšanu uz laiku, nosakot samērīgu pārkāpumu novēršanas termiņu, un paziņo to izglītības iestādei. Šajā laikposmā ir aizliegts izsniegt izglītības iestādei jaunu mācību karti.

45. Ja izglītības iestāde aģentūras noteiktajā laikā ir novērsusi konstatētās neatbilstības, mācību kartes darbību atjauno triju darbdienu laikā.

46. Aģentūras komisija atņem izglītības iestādei izsniegto mācību karti vai visas mācību kartes, ja:

46.1. gada laikā ir atkārtoti pārkāptas šo noteikumu 6., 14., 17. vai 18. punktā minētās prasības;

46.2. izglītības iestāde pārtrauc traktortehnikas vadītāju apmācību;

46.3. izglītības iestāde divu gadu laikā pēc mācību kartes izsniegšanas nav reģistrējusi nevienu mācību grupu vai divu gadu laikā pēc pēdējās mācību grupas reģistrācijas nav reģistrējusi aģentūrā nevienu jaunu mācību grupu. Pēdējai aģentūrā reģistrētajai mācību grupai jābūt pabeigtai teorētiskajai un praktiskajai apmācībai;

46.4. tiek konstatēts, ka mācību kartes saņemšanai izmantoti viltoti dokumenti vai iesniegtas nepatiesas ziņas;

46.5. izglītības iestādei ir atņemtas tiesības veikt komercdarbību;

46.6. izglītības iestāde aģentūras noteiktajā laikā nav novērsusi konstatētās neatbilstības;

46.7. sešu kalendāra mēnešu laikā traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētisko eksāmenu vai eksāmenu traktortehnikas vadīšanā pirmajā reizē nokārto mazāk par 50 procentiem izglītības iestādes apmācīto personu.

47. Jautājumu par mācību kartes atņemšanu izskata aģentūras komisijas sēdē. Uz sēdi uzaicina izglītības iestādes pārstāvi, iepriekš informējot par jautājuma izskatīšanas iemeslu. Izglītības iestādes pārstāvja neierašanās uz sēdi nevar būt par pamatu tam, lai atliktu jautājuma izskatīšanu.

48. Ja konstatēti šo noteikumu 46.1., 46.4. un 46.6. apakšpunktā minētie pārkāpumi, gadu pēc mācību kartes atņemšanas izglītības iestādei nav tiesību atkārtoti saņemt mācību karti.

49. Mācību karti nekavējoties aptur uz laiku, ja tiek konstatēts, ka beidzies šo noteikumu 4.8., 4.9. vai 4.10. apakšpunktā minētā līguma termiņš. Izglītības iestādes darbība tiek atjaunota, kad aģentūrā iesniegtas to dokumentu kopijas, kuri apliecina jauna līguma noslēgšanu par mācību telpu vai braukšanas mācību laukuma, vai traktortehnikas un tās piekabes izmantošanu.

VII. Noslēguma jautājumi

50. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumus Nr. 206 "Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 37. nr.; 2012, 147. nr.).

51. Mācību grupas, kas uzsākušas mācības līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, mācības var pabeigt saskaņā ar prasībām, kādas bija noteiktas mācību sākšanas brīdī.

52. Izglītības iestāde sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā apmaina mācību atļauju pret mācību karti, kurā norādītas atbilstošās traktortehnikas vadītāju kategorijas.

53. Šo noteikumu 14. punktā minēto prasību par ziņošanu aģentūrai saistībā ar izmaiņām attiecībā uz traktortehnikas vadītāju kategorijām nepiemēro, ja informācija, kas iesniegta, lai saņemtu traktortehnikas mācību atļauju iepriekšējai kategorijai, atbilst jaunajai kategorijai.

54. Šo noteikumu 53. punktā minētās iepriekšējās kategorijas pielīdzina jaunajām kategorijām šādā veidā:

54.1. iepriekšējo A kategoriju pielīdzina jaunajai TR1 kategorijai;

54.2. iepriekšējo B kategoriju pielīdzina jaunajai TR2 kategorijai;

54.3. iepriekšējo C kategoriju pielīdzina jaunajai TR2 kategorijai;

54.4. iepriekšējo D kategoriju pielīdzina jaunajai TR2 kategorijai;

54.5. iepriekšējo E kategoriju pielīdzina jaunajai TR4 kategorijai;

54.6. iepriekšējo F kategoriju pielīdzina jaunajai TR3 kategorijai;

54.7. iepriekšējo G kategoriju pielīdzina jaunajai TR4 kategorijai;

54.8. iepriekšējo H kategoriju pielīdzina jaunajai TR2 kategorijai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 581
Mācību kartes paraugs


Latvijas Republika

Zemkopības ministrija
 

VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
 

MĀCĪBU KARTE

Nr. _________


izsniegta

__________________________________________________________________________________________
(izglītības iestādes nosaukums)

_______________________________________________________________
(izglītības iestādes reģistrācijas numurs)

__________________________________________________________________________________________
(juridiskā adrese)


par tiesībām sagatavot

____________________________________ kategorijas traktortehnikas vadītājus

__________________________________________________________________________________________
(mācību vietas adrese)


Mācību kartes izsniegšanas datums* _______________________________________________________________

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras direktors    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 
 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 581
Mācību materiāltehniskās bāzes pārbaudes akts
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pārstāvis 
 

(amats, vārds, uzvārds)

 
pārbaudīja ,
 

(izglītības iestādes nosaukums)

 
 ,

(juridiskā adrese)

 

mācību materiāltehnisko bāzi, kas paredzēta ____________________________________ kategorijas traktortehnikas vadītāju sagatavošanai.

1. Mācību telpas un mācību uzskates līdzekļi

Adrese 
 

Nr.
p.k.

Mācību priekšmeta nosaukums

Vērtējums
(atbilst/neatbilst)

1.1.

Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība 

1.2.

Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati 

2. Praktiskās apmācības materiāltehniskā bāze

Adrese 
 

Nr.
p.k.

Objekta nosaukums

Vērtējums
(atbilst/neatbilst)

2.1.

Praktiskās apmācības veikšanas vietas un to materiāltehniskais nodrošinājums 

2.2.

Mācību traktortehnika 

2.3.

Braukšanas mācību laukums 
 
Apsekotās traktortehnikas valsts numuri 

3. Konstatētie trūkumi vai priekšlikumi

 
 
 
 
Minētie trūkumi jānovērš līdz  
 

(datums)

 

4. Atzinums

Mācību materiāltehniskā bāze atbilst/neatbilst (neatbilstošo svītrot) ____________________________________ kategorijas traktortehnikas vadītāju sagatavošanai noteiktajām prasībām.

Datums __________________

   

(inspektora vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

   

(izglītības iestādes pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 581
Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktora apliecības paraugs

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 581
Traktortehnikas praktiskās apmācības instruktoru sagatavošanas programma

I. Mācību priekšmeta "Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība" programma

Nr.
p.k.

Tēma

Saturs

Stundu skaits

1.

Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēmaCeļu satiksmes likums. Traktortehnikas izmantošana ceļu satiksmē. Ceļu satiksmes dalībnieki, to vispārīgie pienākumi un tiesības. Vadītāja kvalifikācijas iegūšanas pamatnosacījumi, teorētiskā eksāmena un braukšanas eksāmena pieņemšanas kārtība. Transportlīdzekļu vadītāja tiesību atņemšana. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums. Apdrošināšanas līgums, polise, uzlīme, atlīdzība, saskaņotais paziņojums

3

2.

Traktortehnikas un piekabju pārbūvePārbūves veikšanas kārtība

1

3.

Vispārīgie jautājumi. Gājēju un pasažieru pienākumi. Vadītāja vispārīgie pienākumi. Vadītāja pienākumi īpašos gadījumos. Vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījumaCeļu satiksmes noteikumos lietotie termini, to skaidrojums, lietošana ceļu satiksmē. Satiksmes kārtība Latvijas Republikā. Ceļu satiksmes dalībnieku pienākumi un tiesības. Gājēju pienākumi, pārvietojoties pa ielām un ceļiem. Brauktuvju šķērsošana. Personas, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi un pārbaudīt vadītāja dokumentus. Traktortehnikas vadītāja obligātā dokumentācija. Vadītāja pienākumi. Traktortehnikas nodošana citai personai. Vadītāja rīcība, ja traktortehniku aptur policijas darbinieks. Tālruņa lietošana. Citu transportlīdzekļu vadītāju rīcība, ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis. Lielgabarīta traktortehnikas izmantošana ceļu satiksmē. To transportlīdzekļu vadītāju pienākumi un tiesības, kuri aprīkoti ar mirgojošo dzelteno (oranžo) bākuguni. Vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma. Nosacījumi, kad drīkst atstāt negadījuma vietu, neizsaucot policiju

2

4.

CeļazīmesCeļazīmju klasifikācija. Stacionārās un pagaidu zīmes. Brīdinājuma zīmes. Brīdinājuma zīmju nozīme, kopīgās pazīmes, uzstādīšana. Zīmes, kuras atkārto ārpus apdzīvotām vietām. Vadītāja rīcība, tuvojoties bīstamam ceļa posmam, kas apzīmēts ar atbilstošu brīdinājuma zīmi. Priekšrocības zīmes, to nosaukums, nozīme, uzstādīšana. Vadītāja rīcība atbilstoši priekšrocības zīmju prasībām. Ceļazīmju "Dodiet ceļu" un "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" prasību neievērošanas bīstamās sekas. Aizlieguma zīmes, to nosaukums, nozīme, uzstādīšana. Kopīgās aizlieguma zīmju pazīmes. Aizlieguma zīmes, kurām ir izņēmumi. Aizlieguma zīmes, kurām ir darbības zona. Vadītāja rīcība atbilstoši aizlieguma zīmju prasībām. Rīkojuma zīmes, to kopīgās pazīmes, nosaukums, nozīme, uzstādīšana. Vadītāja rīcība atbilstoši rīkojuma zīmju prasībām. Norādījuma zīmes, to nosaukums, kopīgās pazīmes, nozīme, uzstādīšana. Vadītāja rīcība atbilstoši norādījuma zīmju prasībām. Servisa zīmes, to nosaukums un nozīme. Virziena rādītāju un informācijas zīmju lietošana. Vadītāja rīcība atbilstoši virziena rādītāju un informācijas zīmju prasībām. Papildzīmju nosaukumi, nozīme un uzdevums. Ceļazīmes, kuru precizēšanai vai ierobežošanai atļauts lietot papildzīmes

7

5.

Ceļa apzīmējumiCeļa apzīmējumu iedalījums. Vertikālo apzīmējumu iedalījums, nozīme, krāsa, lietošanas apstākļi. Horizontālo apzīmējumu iedalījums, nozīme, lietošanas apstākļi. Vadītāja rīcība atbilstoši apzīmējuma prasībām

1

6.

Transportlīdzekļu braukšanas kārtībaBrīdinājuma signālu veidi un to nozīme, lietošanas kārtība. Braukšanas kārtība. Vadītāja rīcība, izbraucot no blakus teritorijām un nobraucot no ceļa. Trolejbusu un autobusu vadītāju priekšrocības. Pārkārtošanās uz blakus joslām. Braukšanas kārtība, ja tramvaja sliedes šķērso brauktuvi ārpus krustojuma. Labā un kreisā pagrieziena un apgriešanās izpildes kārtība krustojumā. Kreisā pagrieziena un apgriešanās izpildes kārtība ārpus krustojuma. Vadītāja rīcība, braucot pa ieskrējiena vai bremzēšanas joslu. Vietas, kur aizliegts apgriezties braukšanai pretējā virzienā. Braukšanas noteikumi, braucot atpakaļgaitā. Manevrēšanas noteikumu neievērošanas bīstamās sekas

2

7.

Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuvesTransportlīdzekļu izkārtojums uz braucamās daļas atkarībā no braukšanas joslu skaita, transportlīdzekļa veida, kustības ātruma un braukšanas vietas. Gadījumi, kad atļauts braukt pa tramvaju sliežu ceļiem. Ceļš ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem. Braukšana intensīvas satiksmes apstākļos. Gadījumi, kad atļauts braukt pa gājēju ceļiem. Bīstamās sekas situācijās, kad uz brauktuves netiek ievērots transportlīdzekļu izkārtojums. Apstākļi, kas ietekmē braukšanas ātruma izvēli. Atļautais lielākais braukšanas ātrums dažādu kategoriju transportlīdzekļiem. Aizliegumi, kas ir spēkā ātruma režīma izvēlē. Prasības distances un intervāla izvēlē. Droša ātruma, distances un intervāla neievērošanas bīstamās sekas. Apdzīšana, samainīšanās ar pretimbraucošu transportlīdzekli un apsteigšana. Vadītāja pienākumi un ceļu satiksmes situācijas novērtēšana, uzsākot apdzīšanu. Brīdinājuma signāli apdzenot. Vietas, kur apdzīšana aizliegta. Lēni braucoša un lielgabarīta transportlīdzekļa vadītāja rīcība apdzīvotā vietā un ārpus tās, ja tā vadīto transportlīdzekli nav iespējams apdzīt. Gadījumi, kad atļauts apsteigt pa labo pusi. Izmainīšanās ar pretimbraucošo transportlīdzekli šauros ceļa posmos. Vietas, kur aizliegts apstāties un stāvēt

4

8.

Ceļu satiksmes regulēšanaKrustojuma veidi un pazīmes. Ceļu satiksmes regulēšanas līdzekļi. Luksoforu veidi. Signālu nozīme triju sekciju triju krāsu luksoforā bez papildsekcijām un ar tām, kā arī vadītāja rīcība atbilstoši šiem signāliem. Luksofori satiksmes regulēšanai joslā, tramvaju kustībai, dzelzceļa pārbrauktuvēm, paceļamiem tiltiem, prāmja pārceltuvēm, speciālo transportlīdzekļu izbraukšanas vietām, gājēju pārejām, ceļu darbos un citām bīstamām vietām, uzņēmumu pagalmiem un brauktuvēm, pagaidu sašaurinājumu vietās. Satiksmes regulētāja ķermeņa stāvokļa un roku žestu nozīme. Tramvaju un bezsliežu transportlīdzekļu vadītāju un gājēju rīcība atbilstoši regulētāja žestiem. Vadītāja rīcība, ja mainās luksofora signāli, apstāšanās vieta. Vadītāju un gājēju rīcība, ja satiksmes regulētāju norādījumi ir pretrunā ar luksofora signāliem, ceļazīmēm un apzīmējumiem. Vadītāja rīcība, tuvojoties stāvošam transportlīdzeklim ar ieslēgtu zilo mirgojošo bākuguni, apstādināšanas paņēmieni

3

9.

Regulējamu un neregulējamu krustojumu pārbraukšanaKrustojumu pārbraukšanas noteikumi. Gadījumi, kad tramvaja vadītājiem, velosipēdistiem un gājējiem ir priekšroka. Regulējamu krustojumu pārbraukšanas secība un kārtība. Luksofora signāli un priekšrocības zīmes. Neregulējamu krustojumu veidi. Pazīmes, pēc kurām nosaka galveno ceļu. Vienādas nozīmes ceļu krustojuma pārbraukšanas kārtība. Braukšanas kārtība nevienādas nozīmes ceļu krustojumā. Braukšanas kārtība, ja galvenais ceļš krustojumā maina virzienu. Vadītāja rīcība, ja viņš nevar noteikt krustojuma tipu

2

10.

Ceļu satiksme dzīvojamā zonā. Gājēju pārejas, pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturasCeļu satiksmes noteikumu prasības dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos. Aizliegumi, kas ir spēkā dzīvojamā zonā un daudzdzīvokļu namu pagalmos. Vadītāja rīcība, tuvojoties neregulējamām vai regulējamām gājēju pārejām, pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturām vai transportlīdzeklim, kam ir uzstādīta bērnu pārvadāšanas pazīšanas zīme

1

11.

Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanaApstākļi, kas jāņem vērā, tuvojoties dzelzceļa pārbrauktuvei. Gadījumi, kad aizliegts uzbraukt uz dzelzceļa pārbrauktuves, vieta, kur vadītājam jāapstājas. Vadītāja rīcība piespiedu apstāšanās gadījumā uz dzelzceļa pārbrauktuves. Gadījumi, kad dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas nosacījumi jāsaskaņo ar dzelzceļa ceļu distances priekšnieku. Dzelzceļa pārbrauktuvju, gājēju pāreju un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturu šķērsošanas noteikumu neievērošanas bīstamās sekas

1

12.

Ārējās apgaismes ierīču, skaņas signālu, avārijas gaismas, signalizācijas un avārijas zīmes lietošanaTuvās un tālās gaismas lukturu lietošanas noteikumi. Vadītāja rīcība apžilbināšanas gadījumā. Gabarītlukturu un stāvgaismas lietošana. Miglas lukturu, aizmugures miglas lukturu un papildlukturu lietošanas kārtība. Gadījumi, kad transportlīdzekļa vadītājam jāiededz avārijas gaismas signalizācija un uz ceļa jāizliek avārijas zīme. Avārijas zīmes izlikšanas noteikumi. Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana

2

13.

Mehānisko transportlīdzekļu vilkšanaMehānisko transportlīdzekļu vilkšanas paņēmieni. Vilkšanas noteikumi, lietojot lokano, cieto sakabi vai daļēji novietojot uz velkošā transportlīdzekļa. Gadījumi, kad aizliegts vilkt un kad aizliegts pārvadāt cilvēkus velkošajā vai velkamajā transportlīdzeklī. Mehānisko transportlīdzekļu vilkšanas noteikumu neievērošanas bīstamās sekas

2

14.

Kravas pārvadāšanaNoteikumi kravas izvietošanai un nostiprināšanai traktortehnikā vai tās piekabē. Lielgabarīta pārvadājamās kravas apzīmēšana. Gadījumi, kad kravas pārvadāšanai jāsaņem atļauja. Kravas pārvadāšanas noteikumu neievērošanas bīstamās sekas

1

15.

Traktortehnikas un tās piekabju tehniskais stāvoklis un iekārtojums, reģistrācija un numuru zīmesTraktortehnikas un tās piekabju tehniskā stāvokļa vispārējās prasības. Bojājumi, kuru dēļ aizliegta traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija. Traktortehnikas un tās piekabju aprīkojums. Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas kārtība. Numura zīmju uzstādīšanas kārtība

1

16.

Traktortehnikas un tās piekabju pazīšanas zīmes, brīdināšanas ierīces un apzīmējumiPazīšanas zīmju uzdevumi, nozīme, lietošana un uzstādīšana

1

17.

Vadības ierīču lietošanas paņēmieni.
Kustības uzsākšana un apstāšanās
Galvenās vadības ierīces, mērinstrumenti un kontrolierīces, to izvietojums. Vadītāja pareiza iekāpšana traktortehnikā un pareiza izkāpšana no tās. Sēdekļa un atpakaļskata spoguļa regulēšana. Drošības jostu lietošanas noteikumi. Vadītāja poza darba vietā. Vadītāja roku stāvoklis uz stūres rata, kāju stāvoklis uz pedāļiem. Ceļa situācijas novērošanas secība un īpatnības dažādu tipu atpakaļskata spoguļos. Vadītāja izpildāmo darbu secība, uzsākot kustību uz sausa horizontāla ceļa. Kustības uzsākšanas īpatnības uz slidena ceļa, riteņu buksēšana, buksēšanas atkarība no ceļa seguma un stāvokļa, gaisa spiediena riepās, riepu nodiluma pakāpes, braukšanas ātruma un citiem faktoriem. Izpildāmo darbu secība, pārslēdzot pārnesumus augšupejošā un lejupejošā secībā. Vadītāja rīcība, apstādinot traktoru uz sausa vai slidena ceļa seguma. Bremzēšanas veidi – laidena, pakāpeniska, ar pārtraukumiem, ar motoru, pārslēdzot pārnesumus un avārijas bremzēšana. Vadītāja rīcība, ja nedarbojas darba bremzes. Stāvbremzes lietošanas noteikumi. Vispārējs jēdziens par bremzēšanas un apstāšanās ceļa garumu, apstākļi, kas to ietekmē (braukšanas ātrums, ceļa seguma veids un stāvoklis, vadītāja reakcijas laiks, bremžu pievada iedarbošanās laiks, saķeres spēks un citi apstākļi). Apstākļi, kuros notiek riteņu bloķēšanās, un riteņu bloķēšanās negatīvās sekas

3

18.

Braukšana apdzīvotās vietāsDistance un intervāla izvēle. Apstākļi, kas ietekmē distances attālumu, braucot dažādas intensitātes transporta plūsmā, tuvojoties dažādu veidu krustojumiem, braucot ar dažādu ātrumu. Apstākļi, kas ietekmē distances un intervāla lielumu. Pareiza krustojuma pārbraukšana. Vadītāja rīcība, tuvojoties neregulējamam krustojumam, krustojuma apskates secība, jēdziens par "aklo zonu". Traktora aizmugures situācijas kontroles nozīme. Vadītāja rīcība, nogriežoties pa labi, pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā. Izpildāmo darbību secība, veicot manevrus, vadītāja raksturīgākās kļūdas. Vadītāja rīcība, tuvojoties regulējamam krustojumam, vadīšanas paņēmieni brīdī, kad pārslēdzas luksofora signāli. Traktora vadīšanas īpatnības, šķērsojot gājēju pārejas. Gājēju uzvedības novērtēšana, pasākumi, lai novērstu uzbraukšanu gājējam. Traktora vadīšanas īpatnības vietās, kur iespējama bērnu, pusaudžu un vecu cilvēku parādīšanās uz brauktuves

2

19.

Traktortehnikas vadīšana ārpus apdzīvotām vietāmDistances un intervāla izvēles īpatnības, braucot transporta plūsmā ārpus apdzīvotām vietām. Braukšanas ātruma izvēles un apdzīšanas īpatnības. Traktortehnikas vadīšanas īpatnības ceļa pagriezienos, apstākļi, kas ietekmē šo manevru (masa, braukšanas ātrums, pagrieziena rādiuss). Jēdziens par smaguma centru, apstākļi, kas ietekmē smaguma centra atrašanās vietu, tā ietekme uz stabilitāti

1

20.

Vadīšana sarežģītos ceļa apstākļosTraktortehnikas vadīšana tumšā diennakts laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos. Apgaismošanas un signalizācijas ierīču lietošana. Mijkrēšļa īpašā bīstamība. Braukšanas ātruma izvēle atkarībā no ceļa redzamības. Vadītāja rīcība, pārslēdzot tālās gaismas lukturus uz tuvo gaismu. Pasākumi, kā novērst apžilbināšanu, un vadītāja rīcība apžilbināšanas gadījumā. Jēdziens par cilvēka acs adaptāciju. Miglas lukturi, lietošanas īpatnības, raksturīgākie ceļu satiksmes negadījumi. Traktortehnikas vadīšanas īpatnības ziemas apstākļos (riteņu buksēšana, riteņu bloķēšanās, bremzēšanas ceļa palielināšanās, sānslīdes iespējas). Bremzēšanas un stūrēšanas īpatnības uz ceļiem ar mazu riepu saķeres spēku. Iemesli, kas rada sānslīdi bremzējot (dažādi bremzēšanas spēki, dažādi saķeres spēki, kravas nepareizs novietojums). Vadīšanas īpatnības pa sausiem un slapjiem grunts ceļiem, dziļām bedrēm, peļķēm, smiltīm, dubļiem, stāvos kāpumos un kritumos, pa mitru bruģi, braucot lapkritī. Vadīšanas īpatnības kustībā radušos tehnisko bojājumu dēļ (priekšējās riepas plīsums, defekti darba bremzē, stūres iekārtā). Vadīšanas īpatnības, velkot mehānisko transportlīdzekli

3

21.

Ekonomiska vadīšanaDegvielas patēriņa atkarība no motora siltuma režīma, no pārnesuma izvēles, braukšanas ātruma un braukšanas stila, gaisa spiediena riepās. Jēdziens par degvielas patēriņa kontroles ierīcēm

1

22.

Ceļa apstākļi. Vadītāja darba un atpūtas režīms. Faktori, kas ietekmē satiksmes drošību. Ceļu satiksmes negadījumiAutoceļu iedalījums, elementi, to raksturojums. Ceļa seguma veidi, to ietekme uz satiksmes drošību. Autoceļu bīstamie posmi – sašaurinājumi, jauns ceļa segums, bedres, viļņveida segums, seguma nodilums. Vadītāja darba vieta, mikroklimats kabīnē. Vadītāja darba spējas atkarībā no apģērba, laicīgas pareizas ēdināšanas, darba un atpūtas režīma. Alkohola un narkotisko vielu lietošanas sekas, zāļu grupas, kas negatīvi ietekmē vadītāja rīcību, nogurums. Rīcība ceļu satiksmes negadījumos

3

23.

Transportlīdzekļu vadītāju atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiemTransportlīdzekļa īpašnieka atbildība. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvo pārkāpumu protokols. Administratīvais process. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemta lēmuma pārsūdzēšana. Civillikums. Paaugstinātas bīstamības avota nodarīto zaudējumu atlīdzināšana. Krimināllikums. Noziedzīgie nodarījumi ceļu satiksmē. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzskaites punktu sistēma

3

Kopā50

II. Mācību priekšmeta "Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas pedagoģiskie, psihofizioloģiskie un metodikas pamati" programma

Nr.
p.k.

Tēma

Apakštēma

Stundu skaits

1.

Pedagoģijas pamatiPedagoģijas būtība, struktūra, kategorijas. Pedagoģijas uzdevumi un funkcijas. Audzināšanas pamatidejas un mērķis. Vecumposmu periodizācija. Vecuma īpatnību ievērošana pedagoģijā. Pedagoģiskās prasības darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem

6

2.

Profesijas apguves posmsPraktiskās apmācības instruktoram izvirzāmās prasības un viņa kompetence. Pedagoga ētikas kodekss. Svarīgākās instruktora īpašības, spējas un prasmes. Personīgā parauga audzinošā nozīme. Individuālā pieeja mācību darbā

4

3.

Psiholoģijas pamatiCilvēka smadzeņu sastāvdaļas. Uztveršanas modeļi. Uztveršanas kanālu atšķirības. Atmiņa un tās veidi. Indivīds. Saskarsmes raksturojums un tās nozīme cilvēka dzīvē. Saskarsme – māka pazīt pašam sevi un pašpilnveidoties. Personības raksturojums. Temperaments un raksturs. Uztvere. Verbālā saskarsme. Neverbālā saskarsme. Saskarsmes individuālie stili. Konflikti

8

4.

Transportlīdzekļa vadītāja piemērotības noteikšanaPsihofizioloģiskie raksturlielumi: sagatavotība, morālā noturība, darba spējas, darba stāžs. Vadītāja piemērotība darbam atkarībā no vecuma. Vadītāja kustības, sensoro un domāšanas iemaņu nozīme ceļu satiksmes situāciju prognozēšanā. Vadītāja darba un atpūtas režīms. Vadītāja kabīnes mikroklimats

2

5.

Transportlīdzekļa vadītāja darba psihofizioloģiskie pamatiVadītāja profesionālās darbības psihofizioloģiskās īpatnības. Vadītāja reakcijas ātrums, jēdziens par vienkāršo un salikto reakciju. Uzmanības vispārējais raksturojums, sadalījums un pārslēgšana. Redzes, dzirdes un vestibulāro sajūtu raksturojums. Redzes asums un redzes lauks. Dziļuma un dinamiskā redze. Apžilbināšana. Redzes lauka izmaiņas atkarībā no braukšanas ātruma un transportlīdzekļu plūsmas blīvuma. Daltonisms. Stresa situācijas

4

6.

Individuālās apmācības metodikaMācību metožu daudzveidība, lietošanas iespējas. Praktiskās apmācības metodes un paņēmieni. Mācību plānošana

4

7.

Traktortehnikas vadīšanas apmācības galvenie principiSvarīgākie apmācības principi vadītāju sagatavošanā: patstāvība, disciplinētība, atbildība, apzinīgums, aktivitāte, vispusība, pakāpeniskums, secība, prasmes un iemaņu noturīgums. Praktiskās apmācības instruktora pienākumi pirms nodarbības sākšanas un nodarbību laikā. Norādījumi braukšanas laikā, mācību pārtraukšana, lai detalizēti izskaidrotu kļūdas. Instruktora sagatavošanās mācību nodarbībai

2

8.

Vadīšanas apmācības psiholoģiskie pamatiBraukšanas iemaņu pilnveidošanas galvenie posmi: dažu vadīšanas elementu mācīšana un to pakāpenisks apvienojums, kustību precizēšana, braukšanas iemaņu automatizācija. Kustības iemaņu nozīme braukšanas prasmes apgūšanā

2

9.

Praktiskās apmācības nodarbību satursGatavošanās nodarbībām, darba vietas sagatavošana. Ievadinstruktāžas nozīme un mērķis tēmas apgūšanā. Kārtējās instruktāžas mērķis un saturs, instruktāžas kārtība. Papildu instruktāžas nepieciešamība. Nobeiguma instruktāžas uzdevums un saturs. Nodarbības vērtēšanas kritēriji

2

Kopā

34

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 581
Mācību priekšmets "Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati"

1. Apmācības programma TR1 un TR2 kategorijas traktortehnikas vadītāju sagatavošanai

1.1. Traktortehnikas vispārējā uzbūve un darbības principi

Nr.
p.k.

Tēma

Saturs

Stundu skaits

1.

Traktoru raksturojums un vispārējā uzbūveTraktoru uzdevums. Traktora vispārējā uzbūve. Galveno mezglu un iekārtu uzdevums un izvietojums

2

2.

Ekskavatoru un iekrāvēju raksturojums, iedalījums un vispārējā uzbūveEkskavatoru un pašgājēju iekrāvēju iedalījums pēc uzdevuma, vilces spēka, konstruktīvā izveidojuma. Ekskavatoru un pašgājēju iekrāvēju vispārējā uzbūve. Galveno mezglu un iekārtu uzdevums un izvietojums

3

3.

Lauksaimniecības pašgājējmašīnu vispārējā uzbūve un tehnoloģiskais processLauksaimniecības pašgājējmašīnu vispārējā uzbūve, galveno mezglu uzdevums un izvietojums. Lauksaimniecības pašgājējmašīnu darbības tehnoloģiskā shēma

2

4.

Buldozeru iedalījums un vispārējā uzbūveBuldozeru iedalījums pēc uzdevuma, konstruktīvā izveidojuma. Buldozera vispārējā uzbūve. Galveno mezglu un iekārtu uzdevums un izvietojums

1

Kopā

8

1.2. Traktortehnikas vadības un mērierīču sistēmas

Nr.
p.k.

Tēma

Saturs

Stundu skaits

1.

Buldozera darba iekārtu vadības sistēmasBuldozera darba iekārtu vadības sistēmu uzdevums, galveno mezglu izvietojums un darbība. Darba iekārtu mehānisko vadības sistēmu mezgli, to uzbūve un darbība. Darba iekārtu hidrauliskās vadības sistēmas mezglu uzbūve, darbība, raksturīgākie darbības traucējumi un to novēršana

1

2.

Hidrauliskās vadības sistēmasEkskavatoru un iekrāvēju darba iekārtu hidrauliskās vadības sistēmas uzdevums, galveno mezglu novietojums un darbība. Hidraulikas vadības instrumenti un darba pamatprincipi, raksturīgākie vadības traucējumi un ierobežojumi. Sviru, pedāļu un vadības ierīču izvietojums un vadīšanas paņēmieni. Kontrolmēraparātu rādījumi

2

3.

Lauksaimniecības pašgājējmašīnu vadības ierīcesLauksaimniecības pašgājējmašīnu kabīnes vispārējā uzbūve. Sviru, pedāļu un vadības ierīču izvietojums un vadīšanas paņēmieni. Kontrolmēraparātu rādījumi

1

Kopā

4

1.3. Traktortehnikas tehniskā apkope

Nr.
p.k.

Tēma

Saturs

Stundu skaits

1.

Traktoru, buldozeru, ekskavatoru iekrāvēju un lauksaimniecības pašgājējmašīnu tehniskā apkopeDzinēja uzbūve un darbības pamatprincips. Dzinēja agregāta ikdienas un periodiskā apkope

2

2.

Hidraulikas sistēmu pamatuzbūve un darbības princips. Kustīgo aprīkojuma mehānismu un hidraulisko iekārtu ikdienas un periodiskā apkope

3

3.

Lauksaimniecības pašgājējmašīnu mehānisko ierīču darbības pamatprincipi. Iekārtu ikdienas un periodiskā apkope

2

4.

Ekskavatoru un buldozeru lāpstu un šķūru maiņa, apkope un remonta iespējas

1

Kopā

8

1.4. Darba drošības pamatnosacījumi

Nr.
p.k.

Tēma

Saturs

Stundu skaits

1.

Darba drošības pamatprincipi darbā ar traktortehniku vai lauksaimniecības pašgājējmašīnāmDarba galvenie riska faktori: troksnis, vibrācija, ilgstoša poza sēdus, riska faktori darbā ar traktortehnikas aprīkojumu. Papildierīču svars un mehāniskās darbības riska faktori. Ar redzamību saistītie riska faktori

2

2.

Darba drošība, strādājot ar darba aprīkojumuDarba drošības pamatprincipi mašīnu ekspluatācijā: pirms darba uzsākšanas, pirms tehnikas iedarbināšanas, strādājot ar tehniku, strādājot blakus citiem cilvēkiem, strādājot uz nogāzēm un slīpumā, uz irdenām gruntīm, strādājot slidenos apstākļos, veicot rakšanas, iekraušanas un šķūrēšanas darbus, paceļot smagas kravas. Darba aprīkojums. Aizsargierīces. Drošas darba metodes. Drošības prasības, veicot darba aprīkojuma apkopi un remontu, darbs zem tehnikas. Signālierīces un to izmantošana. Darba drošība darbā ar akumulatoru un startēšana, izmantojot palīgierīces

4

3.

Ugunsdrošības pamatiIemesli, kas var izraisīt ugunsgrēkus un sprādzienus darbā ar traktortehniku vai lauksaimniecības pašgājējmašīnām. Degšanas nosacījumi. Ugunsdrošības profilakse. Ugunsdzēsības materiāli un līdzekļi. Dažādu produktu un elektroiekārtu dzēšanas īpatnības

2

4.

Drošības nosacījumi zemes rakšanas un līdzināšanas darbos vai darbā ar liela augstuma tehniku vai ar strēliRaksturīgākie riska faktori rakšanas darbos. Raksturīgākie riska faktori darbā ar liela augstuma tehniku vai ar strēli. Raksturīgākās elektrotraumatisma situācijas, veicot darbus ar tehniku elektrolīniju aizsargjoslās. Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. Elektrisko tīklu veidi un spriegumi Latvijā. Organizatoriskās prasības (darbam elektrolīniju aizsargjoslā, rakšanas atļaujas nepieciešamība – saskaņošana ar elektrotīklu valdītāju). Rīcība, ja tehnika pārrāvusi kabeļu līniju vai pieskārusies gaisvadu elektrolīnijai vai pārrāvusi to. Soļu spriegums, pieskares spriegums. Riska faktori, sniedzot palīdzību cietušajam un/vai evakuējot to no tehnikas, kas pieskārusies zem sprieguma esošām elektroietaisēm vai pārrāvusi elektrolīniju

4

5.

Drošības nosacījumi, pārvietojoties ar liela izmēra vai augstuma tehniku pa ceļiem vai strādājot blakus ceļiemTehnikas pārvietošana pa ceļu. Drošības nosacījumi tehnikas transportēšanai uz cita transportlīdzekļa. Darbs ar tehniku pie ceļiem un satiksmes mezgliem

2

Kopā

14

2. Apmācības programma TR3 kategorijas traktortehnikas vadītāju sagatavošanai

2.1. Meža mašīnu ekspluatācijas drošības pamatnosacījumi

Nr.
p.k.

Tēma

Saturs

Stundu skaits

1.

Individuālie un kolektīvie darba aizsardzības līdzekļiIndividuālo aizsardzības līdzekļu (ķivere, signālveste, darba cimdi, darba apģērbs, darba apavi) un kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu (sertificēts darba aprīkojums, ventilācijas sistēma, kondicionēšanas sistēma, atpakaļgaitas brīdinājuma signāls, ugunsdzēšamais aparāts) lietošana

1

2.

Prasības, uzsākot darbu ar meža mašīnuIkdienas tehniskā apkope. Griezējinstrumentu sagatavošana darbam

1

3.

Prasības darbā ar meža mašīnuDarba uzdevumu un tehnoloģiskā karte. Motoru iedarbināšana. Bīstamības zonu ievērošana, strādājot ar forvarderu vai harvesteru. Riska faktoru novēršana, strādājot smagos darba apstākļos. Braukšanas ātruma izvēle. Braukšana stāvās nogāzēs. Laikapstākļu izvērtēšana. Meža mašīnas trauksmes signālu nozīme

1

4.

Prasības, beidzot darbu ar meža mašīnuNepieciešamās darbības, pārtraucot darbu ar meža mašīnu. Izkāpšana no meža mašīnas un iekāpšana tajā

1

5.

Rīcība, aizdegoties meža mašīnaiOperatora rīcības secība, aizdegoties meža mašīnai

1

6.

Ekspluatācijas pamatnosacījumi, pārbraucot vai transportējot meža mašīnuNosacījumi, kas jāievēro, braucot ar meža mašīnu pa koplietošanas ceļiem (ceļu satiksmes noteikumu ievērošana, papildsignālu un brīdinošo ierīču lietošana, izliču un harvestera galvu nostiprināšana)

1

7.

Drošības prasības darbā ar ķīmiskām vielām un produktiemMeža mašīnas darbības nodrošināšanai izmantojamo potenciāli bīstamo vielu (smērviela, dzesēšanas šķīdums, hidroeļļa, degviela, elektrolīts u. c.) raksturojums. Ķīmisko vielu un produktu drošības lapa (DDL). Šķidruma tvertņu uzpildīšana. Izlijušas degvielas, eļļas vai citas ķīmiskas vielas savākšana

1

8.

Darba aizsardzības prasības ārkārtas situācijāsGalvenie nelaimes gadījumu iemesli. Rīcība, ja noticis nelaimes gadījums darbā

1

9.

Elektrodrošības noteikumiRaksturīgākās elektrotraumatisma situācijas darbā ar tehniku elektrolīniju aizsargjoslās. Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. Elektrisko tīklu veidi un spriegumi Latvijā. Organizatoriskās prasības (darbam elektrolīniju aizsargjoslā, rakšanas atļaujas nepieciešamība – saskaņošana ar elektrotīklu valdītāju). Rīcība, ja tehnika pārrāvusi kabeļu līniju vai pieskārusies gaisvadu elektrolīnijai vai pārrāvusi to. Soļu spriegums, pieskares spriegums. Riska faktori, sniedzot palīdzību cietušajam un/vai evakuējot to no tehnikas, kas pieskārusies zem sprieguma esošām elektroietaisēm vai pārrāvusi elektrolīniju

5

Kopā

13

3. Apmācības programma TR4 kategorijas traktortehnikas vadītāju sagatavošanai

3.1. Traktortehnikas vispārējā uzbūve un darbības principi

Nr.
p.k.

Tēma

Saturs

Stundu skaits

1.

Ekskavatoru un iekrāvēju raksturojums, iedalījums un vispārējā uzbūveEkskavatoru un pašgājēju iekrāvēju iedalījums pēc uzdevuma, vilces spēka, konstruktīvā izveidojuma. Ekskavatoru un pašgājēju iekrāvēju vispārējā uzbūve. Galveno mezglu un iekārtu uzdevums un izvietojums. Ekspluatācijas noteikumi

2

2.

Buldozeru iedalījums un vispārējā uzbūveBuldozeru iedalījums pēc uzdevuma, konstruktīvā izveidojuma. Buldozera vispārējā uzbūve. Galveno mezglu un iekārtu uzdevums un izvietojums. Ekspluatācijas noteikumi

1

3.

Autogreideru raksturojums un vispārējā uzbūveAutogreideru iedalījums pēc uzdevuma, vilces spēka, konstruktīvā izveidojuma. Autogreidera mezglu un iekārtu uzdevums un izvietojums. Ekspluatācijas noteikumi

1

4.

Ceļubūves mašīnu iedalījums un vispārējā uzbūveCeļubūves mašīnu iedalījums pēc uzdevuma, vilces spēka, konstruktīvā izveidojuma. Ceļubūves mašīnu vispārējā uzbūve. Asfalta ieklājēja vispārējā uzbūve, vadības sistēmas. Ekspluatācijas noteikumi

2

5.

Ceļa veltņu iedalījums un vispārējā uzbūveCeļa veltņu iedalījums pēc uzdevuma. Ceļa veltņu vispārējā uzbūve, galveno mezglu un iekārtu uzdevums un izvietojums

2

6.

ElektroiekārtasTraktortehnikas elektroiekārtas uzdevums, akumulatora baterija, starteris, ģenerators, apgaismes sistēma. Elektroiekārtas apkope, ekspluatācijas noteikumi

2

Kopā

10

3.2. Traktortehnikas vadības un mērierīču sistēmas

Nr.
p.k.

Tēma

Saturs

Stundu skaits

1.

Buldozera darba iekārtu vadības sistēmasBuldozera darba iekārtu vadības sistēmu uzdevums, galveno mezglu izvietojums un darbība. Darba iekārtu mehānisko vadības sistēmu mezgli, to uzbūve un darbība. Darba iekārtu hidrauliskās vadības sistēmas mezglu uzbūve, darbība, raksturīgākie darbības traucējumi, to novēršana

2

2.

Hidrauliskās vadības sistēmasEkskavatoru un iekrāvēju darba iekārtu hidrauliskās vadības sistēmas uzdevums, galveno mezglu novietojums un darbība. Hidrauliskās vadības sistēmas mezglu uzbūve, darbība, raksturīgākie traucējumi, to novēršana

3

3.

Hidraulisko bremžu vadības sistēmasHidraulisko bremžu sistēmas uzbūve, darbības princips, raksturīgākie bojājumi, to novēršana

3

Kopā

8

3.3. Traktortehnikas tehniskā apkope

Nr.
p.k.

Tēma

Saturs

Stundu skaits

1.

Buldozeru, ekskavatoru un iekrāvēju tehniskā apkopeTehniskās apkopes jēdziens. Tehniskās apkopes veidi. Tehniskās apkopes uzdevums un organizācija. Apkopes periodiskums. Degvielas, eļļošanas materiāli un tehniskie šķidrumi, tiem izvirzāmās prasības

2

2.

Ceļubūves un ceļu uzturēšanas mašīnu tehniskā apkalpošanaTehniskās apkopes jēdziens, tās uzdevums. Tehniskās apkopes periodiskums. Tehniskās apkopes veidi. Degvielas, eļļošanas materiāli un tehniskie šķidrumi, ko lieto ceļubūves mašīnām. Tiem izvirzāmās kvalitātes prasības

4

3.

Autogreidera tehniskās apkopesTehniskās apkopes jēdziens. Tehniskās apkopes veidi. Tehniskās apkopes uzdevums un organizācija. Apkopes periodiskums. Autogreideros izmantojamās degvielas, eļļošanas materiāli un tehniskie šķidrumi, tiem izvirzāmās prasības

2

Kopā

8

3.4. Darba drošības pamatnosacījumi

Nr.
p. k.

Tēma

Saturs

Stundu skaits

1.

Darba vides faktoru ietekme uz cilvēka organismuDarba vides faktori, kas rada risku cilvēku drošībai un veselībai (kaitīgas vielas, putekļi, troksnis, vibrācija, apgaismojums, mikroklimats un citi), to ietekme un izraisītās arodslimības. Obligāto veselības pārbaužu nozīme laicīgā arodslimību atklāšanā. Personīgās higiēnas nozīme. Kolektīvie un individuālie aizsardzības pasākumi, to izmantošana. Ergonomika darbā

3

2.

Darba drošība, strādājot ar darba aprīkojumuDarba drošības pamatprincipi mašīnu ekspluatācijā. Darba aprīkojums. Aizsargierīces. Drošas darba metodes. Noteikumi, kad ar iekārtām strādā vairāki cilvēki. Drošības prasības, veicot darba aprīkojuma apkopi un remontu

3

3.

Elektrodrošības noteikumiRaksturīgākās elektrotraumatisma situācijas, veicot darbus ar tehniku elektrolīniju aizsargjoslās. Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. Elektrisko tīklu veidi un spriegumi Latvijā. Organizatoriskās prasības (darbam elektrolīniju aizsargjoslā, rakšanas atļaujas nepieciešamība – saskaņošana ar elektrotīklu valdītāju). Rīcība, ja tehnika pārrāvusi kabeļu līniju vai pieskārusies gaisvadu elektrolīnijai vai pārrāvusi to. Soļu spriegums, pieskares spriegums. Riska faktori, sniedzot palīdzību cietušajam un/vai evakuējot to no tehnikas, kas pieskārusies zem sprieguma esošām elektroietaisēm vai pārrāvusi elektrolīniju

5

4.

Ugunsdrošības pamatiIemesli, kas izraisa ugunsgrēkus un sprādzienus. Degšanas nosacījumi. Ugunsdrošības profilakse. Ugunsdzēsības materiāli un līdzekļi. Dažādu produktu un elektroiekārtu dzēšanas īpatnības

2

Kopā

13

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
6. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 581
Mācību priekšmeta"Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība" programma

Nr.
p.k.

Tēma

Saturs

Stundu skaits

1.

Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēmaCeļu satiksmes likums. Traktortehnikas izmantošana ceļu satiksmē. Ceļu satiksmes dalībnieki, to vispārīgie pienākumi un tiesības. Vadītāja kvalifikācijas iegūšanas pamatnosacījumi, teorētiskā eksāmena un braukšanas eksāmena pieņemšanas kārtība. Transportlīdzekļu vadītāju tiesību atņemšana. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums. Apdrošināšanas līgums, polise, uzlīme, atlīdzība, saskaņotais paziņojums

1

2.

Traktortehnikas un piekabju pārbūvePārbūves veikšanas kārtība

1

3.

Vispārīgie jautājumi. Gājēju un pasažieru pienākumi. Vadītāju vispārīgie pienākumi. Vadītāja pienākumi īpašos gadījumos.
Vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma
Ceļu satiksmes noteikumos lietotie termini, to skaidrojums, lietošana ceļu satiksmē. Satiksmes kārtība Latvijas Republikā. Ceļu satiksmes dalībnieku pienākumi un tiesības. Gājēju pienākumi, pārvietojoties pa ielām un ceļiem. Brauktuvju šķērsošana. Personas, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi un pārbaudīt vadītāja dokumentus. Traktortehnikas vadītāja obligātā dokumentācija. Vadītāja pienākumi. Traktortehnikas nodošana citai personai. Vadītāja rīcība, ja traktortehniku aptur policijas darbinieks. Tālruņa lietošana. Citu transportlīdzekļu vadītāju rīcība, ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis. Lielgabarīta traktortehnikas izmantošana ceļu satiksmē. To transportlīdzekļu vadītāju pienākumi un tiesības, kuri aprīkoti ar mirgojošo dzelteno (oranžo) bākuguni. Vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma. Nosacījumi, kad drīkst atstāt negadījuma vietu, neizsaucot policiju

1

4.

CeļazīmesCeļazīmju klasifikācija. Stacionārās un pagaidu zīmes. Brīdinājuma zīmes. Brīdinājuma zīmju nozīme, kopīgās pazīmes, uzstādīšana. Zīmes, kuras atkārto ārpus apdzīvotām vietām. Vadītāja rīcība, tuvojoties bīstamam ceļa posmam, kas apzīmēts ar atbilstošu brīdinājuma zīmi. Priekšrocības zīmes, to nosaukums, nozīme, uzstādīšana. Vadītāja rīcība atbilstoši priekšrocības zīmju prasībām. Ceļazīmju "Dodiet ceļu" un "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" prasību neievērošanas bīstamās sekas. Aizlieguma zīmes, to nosaukums, nozīme, uzstādīšana. Kopīgās aizlieguma zīmju pazīmes. Aizlieguma zīmes, kurām ir izņēmumi. Aizlieguma zīmes, kurām ir darbības zona. Vadītāja rīcība atbilstoši aizlieguma zīmju prasībām. Rīkojuma zīmes, to kopīgās pazīmes, nosaukums, nozīme, uzstādīšana. Vadītāja rīcība atbilstoši rīkojuma zīmju prasībām. Norādījuma zīmes, to nosaukums, kopīgās pazīmes, nozīme, uzstādīšana. Vadītāja rīcība atbilstoši norādījuma zīmju prasībām. Servisa zīmes, to nosaukums un nozīme. Virziena rādītāju un informācijas zīmju lietošana. Vadītāja rīcība atbilstoši virziena rādītāju un informācijas zīmju prasībām. Papildzīmju nosaukumi, nozīme un uzdevums. Ceļazīmes, kuru precizēšanai vai ierobežošanai atļauts lietot papildzīmes

5

5.

Ceļa apzīmējumiCeļa apzīmējumu iedalījums. Vertikālo apzīmējumu iedalījums, nozīme, krāsa, lietošanas apstākļi. Horizontālo apzīmējumu iedalījums, nozīme, lietošanas apstākļi. Vadītāja rīcība atbilstoši apzīmējuma prasībām

1

6.

Transportlīdzekļu braukšanas kārtībaBrīdinājuma signālu veidi un nozīme, lietošanas kārtība. Braukšanas kārtība. Vadītāja rīcība, izbraucot no blakus teritorijām un nobraucot no ceļa. Trolejbusu un autobusu vadītāju priekšrocības. Pārkārtošanās uz blakus joslām. Braukšanas kārtība, ja tramvaja sliedes šķērso brauktuvi ārpus krustojuma. Labā un kreisā pagrieziena un apgriešanās izpildes kārtība krustojumā. Kreisā pagrieziena un apgriešanās izpildes kārtība ārpus krustojuma. Vadītāja rīcība, braucot pa ieskrējiena vai bremzēšanas joslu. Vietas, kur aizliegts apgriezties braukšanai pretējā virzienā. Braukšanas noteikumi, braucot atpakaļgaitā. Manevrēšanas noteikumu neievērošanas bīstamās sekas

2

7.

Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuvesTransportlīdzekļu izkārtojums uz braucamās daļas atkarībā no braukšanas joslu skaita, transportlīdzekļa veida, kustības ātruma un braukšanas vietas. Gadījumi, kad atļauts braukt pa tramvaju sliežu ceļiem. Ceļš ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem. Braukšana intensīvas satiksmes apstākļos. Gadījumi, kad atļauts braukt pa gājēju ceļiem. Bīstamās sekas situācijās, kad uz brauktuves netiek ievērots transportlīdzekļu izkārtojums. Apstākļi, kas ietekmē braukšanas ātruma izvēli. Atļautais lielākais braukšanas ātrums dažādu kategoriju transportlīdzekļiem. Aizliegumi, kas ir spēkā ātruma režīma izvēlē. Prasības distances un intervāla izvēlē. Droša ātruma, distances un intervāla neievērošanas bīstamās sekas. Apdzīšana, samainīšanās ar pretimbraucošu transportlīdzekli un apsteigšana. Vadītāju pienākumi un ceļu satiksmes situācijas novērtēšana, uzsākot apdzīšanu. Brīdinājuma signāli apdzenot. Vietas, kur apdzīšana aizliegta. Lēni braucoša un lielgabarīta transportlīdzekļa vadītāja rīcība apdzīvotā vietā un ārpus tās, ja tā vadīto transportlīdzekli nav iespējams apdzīt. Gadījumi, kad atļauts apsteigt pa labo pusi. Izmainīšanās ar pretimbraucošo transportlīdzekli šauros ceļa posmos. Vietas, kur aizliegts apstāties un stāvēt

2

8.

Ceļu satiksmes regulēšanaKrustojuma veidi un pazīmes. Ceļu satiksmes regulēšanas līdzekļi. Luksoforu veidi. Signālu nozīme triju sekciju triju krāsu luksoforā bez papildsekcijām un ar tām, kā arī vadītāja rīcība atbilstoši šiem signāliem. Luksofori satiksmes regulēšanai joslā, tramvaju kustībai, dzelzceļa pārbrauktuvēm, paceļamiem tiltiem, prāmja pārceltuvēm, speciālo transportlīdzekļu izbraukšanas vietām, gājēju pārejām, ceļu darbos un citām bīstamām vietām, uzņēmumu pagalmiem un brauktuvēm, pagaidu sašaurinājumu vietās. Satiksmes regulētāja ķermeņa stāvokļa un roku žestu nozīme. Tramvaju un bezsliežu transportlīdzekļu vadītāju un gājēju rīcība atbilstoši regulētāja žestiem. Vadītāja rīcība, ja mainās luksofora signāli, apstāšanās vieta. Vadītāju un gājēju rīcība, ja satiksmes regulētāju norādījumi ir pretrunā ar luksofora signāliem, ceļazīmēm un apzīmējumiem. Vadītāja rīcība, tuvojoties stāvošam transportlīdzeklim ar ieslēgtu zilo mirgojošo bākuguni, apstādināšanas paņēmieni

3

9.

Regulējamu un neregulējamu krustojumu pārbraukšanaKrustojumu pārbraukšanas noteikumi. Gadījumi, kad tramvaja vadītājiem, velosipēdistiem un gājējiem ir priekšroka. Regulējamu krustojumu pārbraukšanas secība un kārtība. Luksofora signāli un priekšrocības zīmes. Neregulējamu krustojumu veidi. Pazīmes, pēc kurām nosaka galveno ceļu. Vienādas nozīmes ceļu krustojuma pārbraukšanas kārtība. Braukšanas kārtība nevienādas nozīmes ceļu krustojumā. Braukšanas kārtība, ja galvenais ceļš krustojumā maina virzienu. Vadītāja rīcība, ja viņš nevar noteikt krustojuma tipu

2

10.

Ceļu satiksme dzīvojamā zonā. Gājēju pārejas, pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturasCeļu satiksmes noteikumu prasības dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos. Aizliegumi, kas ir spēkā dzīvojamā zonā un daudzdzīvokļu namu pagalmos. Vadītāja rīcība, tuvojoties neregulējamām vai regulējamām gājēju pārejām, pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturām vai transportlīdzeklim, kam ir uzstādīta bērnu pārvadāšanas pazīšanas zīme

1

11.

Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanaApstākļi, kas jāņem vērā, tuvojoties dzelzceļa pārbrauktuvei. Gadījumi, kad aizliegts uzbraukt uz dzelzceļa pārbrauktuves, vieta, kur vadītājam jāapstājas. Vadītāja rīcība piespiedu apstāšanās gadījumā uz dzelzceļa pārbrauktuves. Gadījumi, kad dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas nosacījumi jāsaskaņo ar dzelzceļa ceļu distances priekšnieku. Dzelzceļa pārbrauktuvju, gājēju pāreju un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturu šķērsošanas noteikumu neievērošanas bīstamās sekas

1

12.

Ārējās apgaismes ierīču, skaņas signālu, avārijas gaismas, signalizācijas un avārijas zīmes lietošanaTuvās un tālās gaismas lukturu lietošanas noteikumi. Vadītāja rīcība apžilbināšanas gadījumā. Gabarītlukturu un stāvgaismas lietošana. Miglas lukturu, aizmugures miglas lukturu un papildlukturu lietošanas kārtība. Gadījumi, kad transportlīdzekļa vadītājam jāiededz avārijas gaismas signalizācija un uz ceļa jāizliek avārijas zīme. Avārijas zīmes izlikšanas noteikumi. Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana

2

13.

Mehānisko transportlīdzekļu vilkšanaMehānisko transportlīdzekļu vilkšanas paņēmieni. Vilkšanas noteikumi, lietojot lokano, cieto sakabi vai daļēji novietojot uz velkošā transportlīdzekļa. Gadījumi, kad aizliegts vilkt un kad aizliegts cilvēkus pārvadāt velkošajā vai velkamajā transportlīdzeklī. Mehānisko transportlīdzekļu vilkšanas noteikumu neievērošanas bīstamās sekas

1

14.

Kravas pārvadāšanaNoteikumi kravas izvietošanai un nostiprināšanai traktortehnikā vai tās piekabē. Lielgabarīta pārvadājamās kravas apzīmēšana. Gadījumi, kad kravas pārvadāšanai jāsaņem atļauja. Kravas pārvadāšanas noteikumu neievērošanas bīstamās sekas

1

15.

Traktortehnikas un tās piekabju tehniskais stāvoklis un iekārtojums, reģistrācija un numuru zīmesTraktortehnikas un tās piekabju tehniskā stāvokļa vispārējās prasības. Bojājumi, kuru dēļ aizliegta traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija. Traktortehnikas un tās piekabju aprīkojums. Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas kārtība. Numura zīmju uzstādīšanas kārtība

1

16.

Traktortehnikas un tās piekabju pazīšanas zīmes, brīdināšanas ierīces un apzīmējumiPazīšanas zīmju uzdevumi, nozīme, lietošana un uzstādīšana

1

17.

Vadības ierīču lietošanas paņēmieni. Kustības uzsākšana un apstāšanāsGalvenās vadības ierīces, mērinstrumenti un kontrolierīces, to izvietojums. Vadītāja pareiza iekāpšana traktortehnikā un pareiza izkāpšana no tās. Sēdekļa un atpakaļskata spoguļa regulēšana. Drošības jostu lietošanas noteikumi. Vadītāja poza darba vietā. Vadītāja roku stāvoklis uz stūres rata, kāju stāvoklis uz pedāļiem. Ceļa situācijas novērošanas secība un īpatnības dažādu tipu atpakaļskata spoguļos. Vadītāja izpildāmo darbu secība, uzsākot kustību uz sausa horizontāla ceļa. Kustības uzsākšanas īpatnības uz slidena ceļa, riteņu buksēšana, buksēšanas atkarība no ceļa seguma un stāvokļa, gaisa spiediena riepās, riepu nodiluma pakāpes, braukšanas ātruma un citiem faktoriem. Izpildāmo darbu secība, pārslēdzot pārnesumus augšupejošā un lejupejošā secībā. Vadītāja rīcība, apstādinot traktoru uz sausa vai slidena ceļa seguma. Bremzēšanas veidi – laidena, pakāpeniska, ar pārtraukumiem, ar motoru, pārslēdzot pārnesumus un avārijas bremzēšana. Vadītāja rīcība, ja nedarbojas darba bremzes. Stāvbremzes lietošanas noteikumi. Vispārējs jēdziens par bremzēšanas un apstāšanās ceļa garumu, apstākļi, kas to ietekmē (braukšanas ātrums, ceļa seguma veids un stāvoklis, vadītāja reakcijas laiks, bremžu pievada iedarbošanās laiks, saķeres spēks un citi apstākļi). Apstākļi, kuros notiek riteņu bloķēšanās, un riteņu bloķēšanās negatīvās sekas

3

18.

Braukšana apdzīvotās vietāsDistance un intervāla izvēle. Apstākļi, kas ietekmē distances attālumu, braucot dažādas intensitātes transporta plūsmā, tuvojoties dažādu veidu krustojumiem, braucot ar dažādu ātrumu. Apstākļi, kas ietekmē distances un intervāla lielumu. Pareiza krustojuma pārbraukšana. Vadītāja rīcība, tuvojoties neregulējamam krustojumam, krustojuma apskates secība, jēdziens par "aklo zonu". Traktora aizmugures situācijas kontroles nozīme. Vadītāja rīcība, nogriežoties pa labi, pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā. Izpildāmo darbību secība, veicot manevrus, vadītāja raksturīgākās kļūdas. Vadītāja rīcība, tuvojoties regulējamam krustojumam, vadīšanas paņēmieni brīdī, kad pārslēdzas luksofora signāli. Traktora vadīšanas īpatnības, šķērsojot gājēju pārejas. Gājēju uzvedības novērtēšana, pasākumi, lai novērstu uzbraukšanu gājējam. Traktora vadīšanas īpatnības vietās, kur iespējama bērnu, pusaudžu un vecu cilvēku parādīšanās uz brauktuves

2

19.

Traktortehnikas vadīšana ārpus apdzīvotām vietāmDistances un intervāla izvēles īpatnības, braucot transporta plūsmā ārpus apdzīvotām vietām. Braukšanas ātruma izvēles un apdzīšanas īpatnības. Traktortehnikas vadīšanas īpatnības ceļa pagriezienos, apstākļi, kas ietekmē šo manevru (masa, braukšanas ātrums, pagrieziena rādiuss). Jēdziens par smaguma centru, apstākļi, kas ietekmē smaguma centra atrašanās vietu, tā ietekme uz stabilitāti

1

20.

Vadīšana sarežģītos ceļa apstākļosTraktortehnikas vadīšana tumšā diennakts laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos. Apgaismošanas un signalizācijas ierīču lietošana. Mijkrēšļa īpašā bīstamība. Braukšanas ātruma izvēle atkarībā no ceļa redzamības. Vadītāja rīcība, pārslēdzot tālās gaismas lukturus uz tuvo gaismu. Pasākumi, kā novērst apžilbināšanu, un vadītāja rīcība apžilbināšanas gadījumā. Jēdziens par cilvēka acs adaptāciju. Miglas lukturi, lietošanas īpatnības, raksturīgākie ceļu satiksmes negadījumi. Traktortehnikas vadīšanas īpatnības ziemas apstākļos (riteņu buksēšana, riteņu bloķēšanās, bremzēšanas ceļa palielināšanās, sānslīdes iespējas). Bremzēšanas un stūrēšanas īpatnības uz ceļiem ar mazu riepu saķeres spēku. Iemesli, kas rada sānslīdi bremzējot (dažādi bremzēšanas spēki, dažādi saķeres spēki, kravas nepareizs novietojums). Vadīšanas īpatnības pa sausiem un slapjiem grunts ceļiem, dziļām bedrēm, peļķēm, smiltīm, dubļiem, stāvos kāpumos un kritumos, pa mitru bruģi, braucot lapkritī. Vadīšanas īpatnības kustībā radušos tehnisko bojājumu (priekšējās riepas plīsuma, darba bremzes, stūres iekārtas defekta) dēļ. Vadīšanas īpatnības, velkot mehānisko transportlīdzekli

1

21.

Ekonomiska vadīšanaDegvielas patēriņa atkarība no motora siltuma režīma, no pārnesuma izvēles, braukšanas ātruma un braukšanas stila, gaisa spiediena riepās. Jēdziens par degvielas patēriņa kontroles ierīcēm

1

22.

Ceļa apstākļi. Vadītāja darba un atpūtas režīms. Faktori, kas ietekmē satiksmes drošību. Ceļu satiksmes negadījumiAutoceļu iedalījums, elementi, to raksturojums. Ceļa seguma veidi, to ietekme uz satiksmes drošību. Autoceļu bīstamie posmi – sašaurinājumi, jauns ceļa segums, bedres, viļņveida segums, seguma nodilums. Vadītāja darba vieta, mikroklimats kabīnē. Vadītāja darba spējas atkarībā no apģērba, laicīgas pareizas ēdināšanas, darba un atpūtas režīma. Alkohola un narkotisko vielu lietošanas sekas, zāļu grupas, kas negatīvi ietekmē vadītāja rīcību, nogurums. Rīcība ceļu satiksmes negadījumos

1

23.

Transportlīdzekļu vadītāju atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiemTransportlīdzekļa īpašnieka atbildība. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvo pārkāpumu protokols. Administratīvais process. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemta lēmuma pārsūdzēšana. Civillikums. Paaugstinātas bīstamības avota nodarīto zaudējumu atlīdzināšana. Krimināllikums. Noziedzīgie nodarījumi ceļu satiksmē. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzskaites punktu sistēma

1

Kopā

36

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
7. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 581
Mācību priekšmets "Praktiskā apmācība"

I. Vispārīgās prasības visu traktortehnikas kategoriju vadītāju praktiskajai sagatavošanai

1. Visu traktortehnikas kategoriju vadītāju apmācība traktortehnikas vadīšanā notiek braukšanas mācību laukumā, kurā atbilstoši praktiskās apmācības programmas uzdevumu prasībām ir izvietotas attēlā redzamās figūras.

Attēls. Braukšanas mācību laukuma figūras

2. Figūru lielums ir atkarīgs no mācību traktortehnikas un tās piekabes gabarītiem (attēls). Figūru savstarpējam izvietojumam un darba organizācijai braukšanas mācību laukumā jāveicina droša mācību procesa norise.

3. Praktiskās apmācības un eksāmenu procesā 5. uzdevuma (attēls) izpildē (uzbraukšana uz treilera platformas vai estakādes un nobraukšana no tās) treilera vietā var izmantot estakādi.

4. Estakādes augšējās platformas (B) garums var būt atkarīgs no mācību traktortehnikas gabarītiem.

5. Estakādes platformas platums (C) kalpo par braukšanas trajektorijas ārējo atzīmi.

6. Ar mācību traktortehniku pilnībā uzbraucot uz treilera (estakādes), traktortehnika ir jāaptur un pēc inspektora norādes jānobrauc no tā (tās). Uzbraucot uz treilera (estakādes), visiem traktortehnikas riteņiem jāatrodas uz augšējās daļas (B). Uz treilera (estakādes) ar traktortehniku jāuzbrauc tieši pa vidu, lai abu pušu riteņu centri atrastos vienādā attālumā no platformu (estakādes) platuma (C) malas robežlīnijas un riteņu pārkare pār robežlīniju būtu vienāda, pieļaujama 5–7 cm nobīde.

7. Ņemot vērā drošības apstākļus, estakādes platformas platums (C) var būt platāks par braukšanas trajektorijas ārējo atzīmi, lai mācību procesā novērstu mācību traktortehnikas nokrišanu no estakādes.

8. Minimālā braukšanas mācību laukuma platība traktortehnikai ir vismaz 0,5 ha.

9. Traktortehnikas praktiskā apmācība – vadīšana un apmācība uz ceļa – notiek mācību instruktora tiešā vadībā ar mācību traktortehniku, kuras kabīnē atrodas sēdekļi diviem cilvēkiem.

II. TR1 un TR2 kategorijas traktortehnikas vadītāju praktiskās sagatavošanas programma

Nr.
p.k.

Tēma

Saturs

Stundu skaits

1.

Traktora vadīšanas iekārtu lietošanas paņēmieniVadīšanas sviru un pedāļu uzdevums, vadīšanas paņēmieni. Vadītāja pareizs stāvoklis kabīnē. Kontroles un signalizācijas aparātu izvietojums un rādījumi. Vingrinājumi pedāļu un sviru vadīšanā

0,5

2.

Traktora motora iedarbināšanaIkdienas tehniskā apkope, sagatavošana motora iedarbināšanai. Motora iedarbināšana

0,5

3.

Traktora vadīšana braukšanas mācību laukumāBraukšanas vienmērīga uzsākšana, vadīšana taisnā virzienā un apstāšanās. Braukšana ar asiem pagriezieniem, pakāpeniska pāreja no zemāka pārnesuma uz augstāku (un otrādi). Traktora vadīšana, izbraucot figūru "čūska" uz priekšu un atpakaļgaitā (1. uzdevums (attēls)). Traktora iebraukšana "garāžā", braucot uz priekšu un atpakaļgaitā (2. uzdevums (attēls)). Piekabes savienošana ar traktoru (3. uzdevums (attēls)). Iebraukšana "garāžā" atpakaļgaitā 90o leņķī ar vienass vai divasu piekabi no labās vai kreisās puses (4. uzdevums (attēls)). Izpildot šo figūru ar divasu piekabi, ir atļauts bloķēt piekabes priekšējo tiltu pret griešanos

4

4.

Traktora vadīšana pa ceļuTraktora vadīšana pa ceļu, pāreja no zemāka pārnesuma uz augstāku (un otrādi) kustībā. Traktora vadīšana kāpumos un kritumos. Apstāšanās un kustības uzsākšana. Traktora vadīšana pa ceļu un apvidū ar piekabi

3

5.

Traktora vadīšana nepietiekamas redzamības apstākļosApgaismojuma un signalizācijas ierīču izmantošana. Traktora vadīšana pa noteiktu maršrutu

0,5

Kopā

8,5

III. TR3 kategorijas traktortehnikas vadītāju praktiskās sagatavošanas programma

Nr.
p.k.

Tēma

Saturs

Stundu skaits

1.

Forvardera vai harvestera sagatavošana darbamIkdienas tehniskā apkope. Kontroles un signalizācijas aparātu izvietojums un rādījumi. Forvardera vai harvestera sagatavošana motora iedarbināšanai. Forvardera vai harvestera motora iedarbināšana un forvardera vai harvestera sistēmu un mehānismu pārbaude

1

2.

Forvardera vai harvestera vadīšanas iekārtu lietošanas paņēmieniMašīnas vadības sviru un pedāļu uzdevums, mašīnas vadīšanas paņēmieni. Vadītāja pareizs stāvoklis kabīnē. Vingrinājumi pedāļu un sviru lietošanā. Vingrinājumi stūres iekārtas vadīšanā. Vadības sviru regulēšana un manipulatora darbību ātruma iestatīšana

1,5

3.

Forvardera vai harvestera vadīšanaBraukšanas vienmērīga uzsākšana. Meža mašīnas vadīšana taisnā virzienā. Braukšana ar asiem pagriezieniem, apstāšanās. Pārslēgšanās no zemāka pārnesuma uz augstāku (un otrādi), apstāšanās. Meža mašīnas vadīšana, izbraucot figūru "čūska" uz priekšu un atpakaļgaitā (1. uzdevums (attēls)). Meža mašīnas vadīšana, izpildot figūru "garāža" uz priekšu un atpakaļgaitā (2. uzdevums (attēls))

3

4.

Darbs ar manipulatoru tukšgaitāManipulatora darbināšana tukšgaitā un precīzu darbību veikšana. Forvardera satvērējkausa (greifera) vai harvestera darba galvas pārvietošana uz priekšu un atpakaļ, pa labi un pa kreisi. Manipulatora fiksēšana transporta stāvoklī

3

5.

Meža mašīnu transportēšanaMeža mašīnu sagatavošana transportēšanai. Darba drošības noteikumi, nostiprinot mašīnu uz platformas. Meža mašīnu uzbraukšana uz treilera platformas vai estakādes un nobraukšana no tās (5. uzdevums (attēls))

1,5

Kopā

10

IV. TR4 kategorijas traktortehnikas vadītāju praktiskās sagatavošanas programma

Nr.
p. k.

Tēma

Saturs

Stundu skaits

1.

Veltņu vadības iekārtas, lietošanas paņēmieniVadības sviru un pedāļu uzdevums, vadīšanas paņēmieni. Vadītāja pareizs stāvoklis kabīnē. Kontroles un signalizācijas aparatūras izvietojums un rādījumi. Vingrinājumi vadības sviru, pedāļu un stūres iekārtas vadīšanā

0,5

2.

Veltņu iedarbināšana un sagatavošana darbamIkdienas tehniskā apkope. Veltņu sagatavošana motora iedarbināšanai. Veltņu sagatavošana darbam

1

3.

Veltņu vadīšanaBraukšanas vienmērīga uzsākšana. Vadīšana taisnā virzienā. Braukšana ar asiem pagriezieniem, apstāšanās. Vadīšana, izbraucot figūru "čūska" virzienā uz priekšu un atpakaļgaitā (1. uzdevums (attēls)). Vadīšana, braucot virzienā uz priekšu un atpakaļgaitā figūrā "garāža" (2. uzdevums (attēls)). Veltņa vadīšana atpakaļgaitā

3

4.

Ceļubūves mašīnu transportēšanaCeļubūves mašīnu sagatavošana transportēšanai, uzbraukšana uz treilera platformas vai estakādes. Darba drošības noteikumi, nostiprinot mašīnu uz platformas. Veltņa uzbraukšana uz treilera platformas vai estakādes un nobraukšana no tās (5. uzdevums (attēls))

1,5

Kopā

6

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
8. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 581
Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas mācību priekšmetu programmas kopsavilkums

Nr.
p.k.

Mācību priekšmetu programmas nosaukums/
apjoms mācību stundās

Iegūstamā traktortehnikas vadītāja kategorija

TR1

TR2

TR3

TR4

1.

Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati (5. pielikums)

34

34

13

39

2.

Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība (6. pielikums)*

36

36

36

36

3.

Praktiskā apmācība (7. pielikums)

8,5

8,5

10

6

Kopā

78,5

78,5

85

55

Piezīme. * Persona ir atbrīvota no ceļu satiksmes noteikumu eksāmena kārtošanas, ja tai ir traktortehnikas, C1 vai C kategorijas sauszemes transportlīdzekļa vadītāja tiesības (ar priekšzināšanām).

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
9. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 581
Apmācāmās personas mācību reģistrācijas karte (apliecinājums)
(paraugs)
   

(datums)

 

(vieta)

Mācību reģistrācijas kartes (apliecinājuma) Nr. _____________

Izglītības iestādes nosaukums 

Mācību grupas reģistrācijas Nr. _____________

Traktortehnikas kategorija _____________

Mācību priekšmetu kopējais apjoms mācību stundās _____________

Apmācāmā vārds, uzvārds, personas kods 
 
Teorētiskā apmācība pabeigta 
 

(izglītības iestādes vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts, datums)

 
Praktiskā apmācība pabeigta 
 

(izglītības iestādes vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts, datums)

1. Teorētiskā apmācība

Nr.
p.k.

Programma

Ieskaites datums

Stundu skaits

Pasniedzēja vārds, uzvārds, paraksts

Apmācāmā paraksts

1.

Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati    

2.

Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība    

2. Praktiskā apmācība

Nr.
p.k.

Tēmas numurs

Stundu skaits

Datums

Traktortehnikas valsts reģistrācijas numurs

Instruktora paraksts

Instruktora vārds, uzvārds

Apmācāmā paraksts

        
        
        
        
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
10. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 581
Mācību grupas reģistrācijas iesniegums
Izglītības iestāde 

, mācību kartes Nr.

 ,
 

(nosaukums)

   
 
lūdz reģistrēt mācību grupu Nr. 
 

(mācību kartes numurs/mācību grupas kārtas numurs)

 
 traktortehnikas vadītāju apmācībai no

(kategorija, par kuru notiks apmācība)

 
 
 

līdz

  

(mācību sākuma datums)

 

(mācību beigu datums)

 

1. Pasniedzēji

1.1. Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 
1.2. Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

 
1.3. Praktiskās apmācības instruktors 
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

2. Ziņas par apmācāmajām personām

Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Transportlīdzekļa vadītāja apliecības Nr.

    
    
    
    
    

3. Teorētisko mācību priekšmetu grafiks

Datums*

Mācību priekšmets

Mācību stundu skaits

Mācību stundas sākums (laiks)*

Mācību stundas beigas (laiks)*

     
     
     
     
     

Piezīme. * Nenorāda izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības vai profesionālās augstākās izglītības programmu, kurā iekļauta traktortehnikas vadītāju sagatavošanas programma.

Izglītības iestādes vadītājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Datums __________________

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 581Pieņemts: 11.09.2018.Stājas spēkā: 28.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 27.09.2018. OP numurs: 2018/191.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
301849
28.09.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)