Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"

Izdarīt likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 13. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2012, 189. nr.; 2014, 119. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju

(1) Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju ir:

1) cietušajam, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju, vai līdz lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu izpildei nav paziņojis Juridiskās palīdzības administrācijai par izmaiņām valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās ziņās, kas attiecas uz saņemto kompensāciju par nodarīto kaitējumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas;

2) noziedzīga nodarījuma izdarītājam, kurš atzīts par vainīgu, pamatojoties uz notiesājošu spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, vai pret kuru kriminālprocess izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ.

(2) Ja valsts kompensācija izmaksāta nepilngadīgam cietušajam, šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju ir cietušā pārstāvim, kas realizējis nepilngadīgā tiesības uz valsts kompensāciju, izņemot gadījumus, kad tas ir šo personu amata pienākums.

(3) Ja šā panta pirmās daļas 2. punktā minētā persona ir nepilngadīga, tā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju atmaksā subsidiāri ar vecākiem vai personām, kuras viņus aizstāj, izņemot gadījumus, kad tas ir šo personu amata pienākums."

2. Izslēgt 4. panta pirmās daļas 3. punktā vārdus "kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju".

3. Aizstāt 6. panta otrajā daļā vārdus "regresa prasībām" ar vārdiem "izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu".

4. Izteikt 7. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kompensācija tiek izmaksāta:

1) 100 procentu apmērā, ja iestājusies personas nāve;

2) 90 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai noziedzīgs nodarījums kvalificēts kā izvarošana vai seksuāla vardarbība, vai aizskarta nepilngadīgā cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, vai cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris;

3) 70 procentu apmērā, ja nepilngadīgam cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi vai nepilngadīgais cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu;

4) 50 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi vai aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu, izņemot šīs daļas 2. un 3. punktā minētos gadījumus."

5. Aizstāt 8. panta trešajā daļā vārdus "dokumenta kopiju" ar vārdiem "dokumentu vai informē, kuram zvērinātam tiesu izpildītājam tas iesniegts piespiedu izpildei".

6. Aizstāt 9. pantā vārdu "gada" ar vārdiem "triju gadu".

7. 10. pantā:

izslēgt piektajā daļā vārdus "uz kura pamata valsts kompensācija jau izmaksāta";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensācijas pieprasījumu atstāj bez izskatīšanas, ja:

1) cietušais rakstveidā atsauc valsts kompensācijas pieprasījumu;

2) cietušais, kas iesniedzis valsts kompensācijas pieprasījumu, ir miris."

8. 11. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu "bankas" ar vārdu "norēķinu";

izslēgt trešās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensāciju neizmaksā un nenodrošina pieņemtā lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu izpildi, ja:

1) cietušais rakstveidā atsakās no valsts kompensācijas saņemšanas;

2) cietušais, kas iesniedzis valsts kompensācijas pieprasījumu, ir miris."

9. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

"13. pants. Izmaiņas sniegtajās ziņās

Ja notikušas izmaiņas valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās ziņās, tostarp par saņemto kompensāciju no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas, cietušajam līdz lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu izpildei ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad viņš uzzinājis par izmaiņām, paziņot par to Juridiskās palīdzības administrācijai."

10. Izteikt 18. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pēc valsts kompensācijas pieprasījuma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Juridiskās palīdzības administrācija tos pārtulko un septiņu dienu laikā noformē valsts kompensācijas pieprasījumu atbilstoši konkrētās Eiropas Savienības dalībvalsts noteiktajam kompensācijas pieprasījumam, un kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem nosūta attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei."

11.  19. pantā:

izslēgt 3. punktā vārdus "ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju";

aizstāt 5. punktā vārdu "gada" ar vārdiem "piecu gadu".

12. 20. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja konstatēts, ka cietušais apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju, vai līdz lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu izpildei nav paziņojis Juridiskās palīdzības administrācijai par izmaiņām valsts kompensācijas pieprasījumā minētajās ziņās, kas attiecas uz saņemto kompensāciju par nodarīto kaitējumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa vietā no citas personas, Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu un paziņo to cietušajam.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja cietušais šā panta pirmajā daļā noteikto lēmumu labprātīgi neizpilda 10 dienu laikā pēc tam, kad saņēmis brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi, un neatmaksā saņemto valsts kompensāciju, Juridiskās palīdzības administrācija lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu nodod piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja atmaksājamā valsts kompensācijas summa sadalīta daļās, par labprātīgas izpildes termiņu uzskatāms atmaksas beigu datums vai kārtējā maksājuma neizpildes datums atbilstoši atmaksas grafikam.";

papildināt piekto daļu pēc vārda "piedziņu" ar vārdu "piespiedu".

13. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:

"21. pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa no noziedzīga nodarījuma izdarītāja

(1) Ja cietušajam valsts kompensācija izmaksāta nepabeigtā kriminālprocesā un nav uzsākta tiesas izmeklēšana pirmās instances tiesā, pieteikuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu valsts interesēs uzturēšanu spēkā un apmierināšanu nodrošina Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja uz lēmuma par valsts kompensāciju pieņemšanas brīdi kriminālprocess ir pabeigts un tiesa apmierinājusi cietušā kompensācijas pieteikumu, Juridiskās palīdzības administrācija ar lēmumu par valsts kompensāciju stājas cietušā (piedzinēja) vietā izmaksātās valsts kompensācijas apmērā un informē par to cietušo vai viņa pārstāvi un zvērinātu tiesu izpildītāju. Juridiskās palīdzības administrācija noziedzīga nodarījuma izdarītājam, kā arī tiesai, kas taisījusi notiesājošu spriedumu, nosūta paziņojumu, informējot par stāšanos cietušā (piedzinēja) vietā izmaksātās valsts kompensācijas apmērā.

(3) Ja kriminālprocess ir izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ vai pabeigts un tā ietvaros cietušajam izmaksātā valsts kompensācija par labu valstij ar spēkā stājušos gala nolēmumu nav piedzīta vai nav iespējams stāties cietušā (piedzinēja) vietā izmaksātās valsts kompensācijas apmērā, izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja nodrošina šā likuma 20. pantā noteiktajā kārtībā."

14. Izteikt 24. pantu šādā redakcijā:

"24. pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas neuzsākšana

Juridiskās palīdzības administrācija izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas administratīvo lietu neuzsāk pret:

1) noziedzīga nodarījuma izdarītāju, ja persona mirusi vai iestājies kāds no apstākļiem, kas izslēdz kriminālatbildību vai nepieļauj kriminālprocesu, izņemot gadījumus, kad kriminālprocess izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ;

2) cietušo, ja persona mirusi."

15. Papildināt likumu ar 25. pantu šādā redakcijā:

"25. pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas izbeigšana

Juridiskās palīdzības administrācija izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas administratīvo lietu izbeidz, ja:

1) persona mirusi;

2) iestājies lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu piespiedu izpildes noilgums;

3) notecējis likumā noteiktais izpildu dokumentu iesniegšanas piespiedu izpildei termiņš."

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6. Valsts kompensācijas pieprasījumus, kurus Juridiskās palīdzības administrācija saņēmusi līdz 2018. gada 31. decembrim, tā izskata un valsts kompensāciju piešķir atbilstoši šā likuma regulējumam, kas bija spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim.

7. Šā likuma 9. pantā noteikto valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņu piemēro personām, kuras noziedzīga nodarījuma rezultātā atzītas par cietušajiem, sākot ar 2019. gada 1. janvāri."

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 6. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 21. septembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.09.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 21.09.2018. OP numurs: 2018/188.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
301801
01.01.2019
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)