Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 569

Rīgā 2018. gada 11. septembrī (prot. Nr. 42 14. §)
Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 13. un 32. punktu, 48. panta pirmo daļu
un Profesionālās izglītības likuma 18. pantu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka pedagogam nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

II. Pedagoga izglītība un profesionālā kvalifikācija

2. Par vispārējās izglītības pedagogu, izņemot pirmsskolas izglītības pedagogu, ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

2.1. augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācija;

2.2. augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un sākumskolas vai sākumizglītības skolotāja vai pamatizglītības skolotāja kvalifikācija, pamatizglītības 1. klasē – arī pirmsskolas skolotāja kvalifikācija vai apgūta šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētā profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā;

2.3. augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija vai apgūta šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētā profesionālās kompetences pilnveides programma, vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā;

2.4. augstākā izglītība un maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar mācību priekšmeta saturu un didaktiku;

2.5. (zaudējis spēku ar 01.09.2022.; sk. 26. punktu).

(Grozīts ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 706)

3. Par pedagogu, kurš īsteno speciālās izglītības programmas speciālās izglītības iestādēs vai speciālās klasēs vai grupās, ir tiesīga strādāt persona, kurai ir šo noteikumu 2., 5. vai 6. punktā minētā izglītība un apgūta šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētā profesionālās kompetences pilnveides programma speciālajā izglītībā vai iegūta speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija.

4. Persona, kurai ir šajos noteikumos minētā pedagoģiskā izglītība, ir tiesīga īstenot citu mācību priekšmetu, ja viņa ir apguvusi vai gada laikā uzsākusi apgūt šo noteikumu 21.4. apakšpunktā noteikto profesionālās kompetences pilnveides programmu, vai šo noteikumu 21.1., 21.2. vai 21.3. apakšpunktā noteikto profesionālās kompetences pilnveides programmu vismaz 72 stundu apjomā, vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apguvusi vai apgūst ar mācību priekšmetu saistītu studiju programmas daļu vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 706 redakcijā)

5. Par vispārējās izglītības pirmsskolas pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

5.1. augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija;

5.2. augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija;

5.3. augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta šo noteikumu 21.3. apakšpunktā noteiktā profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā;

5.4. maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku;

5.5. pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija pirmsskolas mūzikas skolotājam vai sporta skolotāja kvalifikācija pirmsskolas sporta skolotājam.

(Grozīts ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 706)

5.1 Pirmsskolas pedagogs, kurš iegūst pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras piektajam līmenim, un divus gadus pēc tās ieguves strādā skolotāja mentora vadībā.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 706 redakcijā; sk. 28. punktu)

6. Par profesionālās un interešu izglītības pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

6.1. augstākā izglītība un augstākā pedagoģiskā izglītība vai apgūta šo noteikumu 21.3. apakšpunktā noteiktā profesionālās kompetences pilnveides programma, vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju vai mācību priekšmeta metodiku saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā;

6.2. trešā līmeņa profesionālā kvalifikācija un augstākā pedagoģiskā izglītība vai apgūta šo noteikumu 21.3. apakšpunktā noteiktā profesionālās kompetences pilnveides programma, vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju vai mācību priekšmeta metodiku saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā;

6.3. Latvijas Amatniecības kameras piešķirta amatnieka kvalifikācija, kas atbilst meistara līmenim, vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta studiju programmas daļa vismaz četru kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā un augstākā pedagoģiskā izglītība, vai apgūta šo noteikumu 21.3. apakšpunktā noteiktā profesionālās kompetences pilnveides programma, vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju vai mācību priekšmeta metodiku saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā;

6.4. augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija un mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācija, kas atbilst mācību priekšmeta vai moduļa jomai profesionālās pamatizglītības programmu īstenošanai speciālās izglītības iestādē.

(Grozīts ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 706)

7. Par vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kura ieguvusi augstāko izglītību un studiju programmas ietvaros apguvusi mācību priekšmetam, modulim, interešu izglītības nodarbībai atbilstošu studiju programmas daļu sešu kredītpunktu jeb 240 stundu apjomā un kura apguvusi šo noteikumu 21.3. apakšpunktā noteikto profesionālās kompetences pilnveides programmu vai apgūst vai ir apguvusi izglītības programmu pedagoģijā, ja tās apjoms nav mazāks par 650 stundām un tā tiek īstenota divu gadu laikā līdztekus pedagoga darbam. Minētā izglītības programma pedagoģijā ir pielīdzināma šo noteikumu 21.3. apakšpunktā noteiktajai profesionālās kompetences pilnveides programmai.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 706 redakcijā)

8. Mācību priekšmetu vai moduli ir tiesīga īstenot arī persona, kura ieguvusi izglītību, kas atbilst vienai no šādām prasībām:

8.1. šo noteikumu 2., 6. vai 7. punktā minēto izglītību mācību priekšmetā vai moduļa daļā, ja moduli saturiski veido vairākas jomas;

8.2. šo noteikumu 2., 6. vai 7. punktā minēto izglītību mācību priekšmeta atbilstošajā jomā un studiju programmas ietvaros apguvusi ar attiecīgo mācību priekšmetu vai moduli saistītu studiju programmas daļu vismaz četru kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā;

8.3. šo noteikumu 2., 6. vai 7. punktā minēto izglītību mācību priekšmeta atbilstošajā jomā un apguvusi vai apgūst šo noteikumu 21.1., 21.2. vai 21.3. apakšpunktā noteiktās profesionālās kompetences pilnveides programmas, kas saistītas ar attiecīgo mācību priekšmetu vai moduli, un to kopapjoms ir vismaz 72 stundas.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 706 redakcijā)

9. Par speciālo pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību un speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju.

10. Par sociālo pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību un sociālā pedagoga kvalifikāciju vai augstāko izglītību un sociālā darbinieka kvalifikāciju, ja studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz četru kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 706 redakcijā)

11. Par pedagogu karjeras konsultantu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

11.1. augstākā izglītība un šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētā profesionālās kompetences pilnveides programma pedagoģijā un profesionālās kompetences pilnveides programma "Pedagogs – karjeras konsultants";

11.2. augstākā pedagoģiskā izglītība un karjeras konsultanta kvalifikācija vai šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētā profesionālās kompetences pilnveides programma "Pedagogs – karjeras konsultants".

12. Par skolotāju logopēdu ir tiesīga strādāt persona, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību un skolotāja logopēda kvalifikāciju vai augstāko izglītību un logopēda vai audiologopēda kvalifikāciju.

13. Par izglītības iestādes vadītāju, vadītāja vietnieku un izglītības metodiķi ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība atbilst vienai no šādām prasībām:

13.1. augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) pedagoģijā vai izglītības zinātnēs;

13.2. augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) un pedagoģiskā izglītība vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā;

13.3. augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) un persona iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūst šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minēto profesionālās kompetences programmu pedagoģijā.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 706 redakcijā; sk. 27. punktu)

14. Šo noteikumu 6. punktā minētās prasības attiecībā uz pedagoģisko izglītību nav attiecināmas uz pedagogu, kura darba slodze izglītības iestādē ir mazāka par 360 darba stundām gadā.

14.1 Par vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu ir tiesīgs strādāt augstskolu un koledžu akadēmiskais personāls, kas ir ieguvis mācību priekšmetam vai modulim atbilstošu vismaz divu gadu pedagoģisko vai praktisko darba pieredzi.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 706 redakcijā)

III. Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide

15. Vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kompetences pilnveidi. Profesionālo kompetenci pilnveido, triju gadu laikā apgūstot programmu vismaz 36 stundu apjomā, un to plāno sadarbībā ar tās izglītības iestādes vadītāju, kurā persona veic pedagoģisko darbību. Profesionālās ievirzes sporta pedagogs profesionālo kompetenci pilnveido atbilstoši sporta speciālistu sertifikācijas kārtībai un sporta speciālistam noteiktajām prasībām. Pedagogs, kurš veic pedagoģisko darbību sertificētā privātpraksē, profesionālās kompetences pilnveidi plāno individuāli. Augstskolu vai koledžu akadēmiskais personāls, kas vienlaikus strādā gan augstskolā, gan profesionālās vai vispārējās izglītības iestādēs, profesionālo kompetenci pilnveido atbilstoši šo noteikumu 16. punktam.

16. Augstskolu un koledžu akadēmiskais personāls līdz ievēlēšanas termiņa beigām apgūst profesionālās pilnveides programmas par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 160 akadēmisko stundu apjomā (tai skaitā vismaz 60 kontaktstundas). Profesionālā pilnveide var ietvert atbilstošu starptautisko mobilitāti, kā arī dalību konferencēs un semināros, ko apliecina akadēmiskā personāla iesniegtie dokumenti.

17. Pedagogs, kurš iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, ir tiesīgs strādāt bez profesionālās kompetences pilnveides līdz augstāko pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta ieguvei. Pedagogs profesionālās kompetences pilnveidi uzsāk trešajā gadā pēc augstāko pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta ieguves.

18. Profesionālās kompetences pilnveides programmā ietver kādu no šādām tēmām:

18.1. pedagoga vispārējās kompetences (jauninājumi un attīstības tendences izglītībā, audzināšanas jautājumi, pilsoniskās attieksmes pilnveidošana, kvalitatīvas, radošas pedagoģiskās darbības veicināšana, īstenojot pedagoģisko procesu atbilstoši katra skolēna individuālajām vajadzībām, nākotnes mācību saturs nākotnes kompetenču veicināšanai, ilgtspējīga attīstība un iekļaujoša izglītība, bērnu tiesību aizsardzība, veselība un drošums, vardarbības pret bērnu un vardarbības bērna ģimenē atpazīšana un novēršana);

18.2. izglītības saturs un didaktika (kompetencēs balstītas mācību stratēģijas un metožu izvēle, tai skaitā lasīt un rakstīt prasmes, domāšanas procesa, radošuma un inovāciju veicināšanai, didaktiskie modeļi, tradicionāls, multidisciplinārs un starpdisciplinārs mācību process, lietpratības jēdziens un caurviju prasmes, jauninājumi mācību priekšmetā un mācību jomas saturā un metodikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmes kvalitatīvi modernā izglītības vidē);

18.3. izglītības vadība (mērķtiecīga, uz rezultātu orientēta izglītības procesa organizācija, uz profesionālo sadarbību vērsta pedagoģiskā procesa īstenošana, līderība, finanšu prasmes, dokumentu pārvaldība, skolvadība, tai skaitā pārmaiņu vadība, izglītības kvalitātes monitorings izglītības iestādē, personālvadība).

(Grozīts ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 706)

19. Izglītības iestādes vadītājs pedagoga profesionālās kompetences pilnveidē ārpus tiešajiem pedagoģiskajiem darba uzdevumiem (dalība konferencēs, semināros, meistarklasēs, stažēšanās nozares uzņēmumos, dalība darba devēju organizāciju rīkotajās mācībās pedagoga konkurētspējas veicināšanai, personības attīstība) apgūtās tēmas triju gadu laikā ieskaita ne vairāk kā 12 stundu apjomā.

19.1 Izglītības iestādes vadītājs, pamatojoties uz attiecīgu dokumentu, pedagoga profesionālās kompetences pilnveidē pilnā apjomā ieskaita pedagoga dalību Erasmus+ mācību mobilitātes un stratēģiskās partnerības programmās.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 706 redakcijā)

20. Pedagogs profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā pilnveido vismaz sešu stundu apjomā, ņemot vērā šo noteikumu 18. punktā minētās tēmas un šo noteikumu 21. punktā norādītās programmas.

21. Pedagogs pilnveido profesionālo kompetenci kādā no šādām programmām:

21.1. programmu izstrādā un īsteno pašvaldības vai privātā izglītības iestāde vai pedagogu profesionālā nevalstiskā organizācija, kuras darbību reglamentējošā dokumentā paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, pēc saskaņošanas ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā tā tiek īstenota;

21.2. programmu izstrādā un īsteno ministriju padotības iestādes vai pašvaldību iestādes, kas nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā, bet kuru nolikumā paredzēta izglītojošas darbības veikšana, vai augstākās izglītības iestādes, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas;

21.3. programmā, kuras apjoms ir vismaz 72 stundas un pēc kuras apguves pedagogs iegūst sertifikātu pedagoģijā, speciālajā izglītībā, pirmsskolas saturā un didaktikā, pedagogu karjeras konsultanta sertifikātu vai tiesības īstenot profesionālās izglītības mācību priekšmeta moduli un kuru, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, izstrādā un īsteno augstākās izglītības iestādes, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas;

21.4. programmā, kuras apjoms ir vismaz 160 stundu un pēc kuras apguves pedagogs iegūst cita mācību priekšmeta skolotāja sertifikātu un kuras, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, izstrādā un īsteno augstākās izglītības iestādes, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas;

21.5. programmu izstrādā un īsteno ārvalstu institūcijas Latvijā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

22. Izstrādājot profesionālās kompetences pilnveides programmu, izstrādātājs norāda programmas mērķi, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, programmas īstenošanas veidu, mērķauditoriju, īstenošanas plānu, norādot apjomu stundās, plānotos tematus, to apguves formas un metodes.

23. Par šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.5. apakšpunktā minētās profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi tās īstenotājs izsniedz apliecību (1. pielikums).

24. Par šo noteikumu 21.3. un 21.4. apakšpunktā minētās profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi tās īstenotājs izsniedz sertifikātu (2. pielikums), kas ir derīgs tikai kopā ar dokumentu par attiecīgās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanu.

IV. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumus Nr. 662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 219. nr.).

26. Šo noteikumu 2.5. apakšpunkts ir spēkā līdz 2022. gada 31. augustam.

27. Attiecībā uz personām, kuras ieceltas amatā līdz 2020. gada 30. novembrim, grozījumi šo noteikumu 13. punktā par izglītības iestādes vadītāja, vadītāja vietnieka un izglītības metodiķa izglītības atbilstību noteiktām prasībām piemērojami no 2024. gada 1. septembra.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 706 redakcijā)

28. Šo noteikumu 5.1 punktā minētās prasības attiecināmas uz personām, kuras uzsākušas darbu izglītības iestādē no 2020. gada 1. decembra.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 706 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 569
Apliecības veidlapas paraugs
   
 (programmas īstenotāja iestāde) 

APLIECĪBA
Nr._________

   
(izdošanas vieta) (datums)
 
   
 (vārds, uzvārds) 

ir apguvis(-usi) pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

 
(programmas nosaukums, tēmas, apjoms)
 
Programma saskaņota ar pašvaldību (ja attiecināms) 
 (datums, numurs)
 
Programmas vadītājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
 
Programmas īstenotājas iestādes vadītājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
 
Programma saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju, ja programmu īstenojusi ārvalstu institūcija Latvijā
 
(datums, numurs)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra
noteikumiem Nr. 569
Sertifikāta veidlapas paraugs

SERTIFIKĀTS
Nr._________

   
(izdošanas vieta) (datums)
 
   
 (vārds, uzvārds) 
 
ir ieguvis(-usi) tiesības 
 
Programmas īstenotājs 
 
Programmas nosaukums, apjoms 
 
Programma saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju 
 (datums, numurs)
 
Programmas vadītājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
 
Izglītības iestādes vadītājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
 
Sertifikāts derīgs, uzrādot 
 (dokuments, numurs, izglītība, profesionālā kvalifikācija, izdošanas vieta)

Z. v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 569Pieņemts: 11.09.2018.Stājas spēkā: 14.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 13.09.2018. OP numurs: 2018/182.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
301572
{"selected":{"value":"01.09.2022","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2020","iso_value":"2020\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2020.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2018","iso_value":"2018\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2018.-30.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"