Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Daugavpilī 2018.gada 28.jūnijā (prot. Nr.14, 10.§)
Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2018.gada 28.jūnija lēmumu Nr.311

PRECIZĒTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.430

Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem"
6.panta 4.1daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas kārtību.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. maksas autostāvvieta – mehānisko transportlīdzekļu novietošanai izveidota un aprīkota pašvaldības valdījumā esoša teritorija, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās;

2.2. maksas autostāvvietas lietošana – transportlīdzekļa iebraukšana maksas autostāvvietā tās darbības laikā un apturēšana uz laiku, kas pārsniedz piecas minūtes;

2.3. maksas autostāvvietas lietotājs – transportlīdzekļa vadītājs, kas iebraucis ar transportlīdzekli maksas autostāvvietā tās darbības laikā un apturējis to uz laiku, kas pārsniedz piecas minūtes;

2.4. maksas autostāvvietu pārvaldnieks – AS "Daugavpils satiksme", kurai Daugavpils pilsētas dome (turpmāk – Dome) deleģējusi pārvaldes uzdevumu veikt maksas autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli;

2.5. maksas autostāvvietu kontrolieris – maksas autostāvvietu pārvaldnieka darbinieks, kas veic maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli;

2.6. abonements – dokuments, ko maksas autostāvvietu pārvaldnieks izsniedz maksas autostāvvietas lietotājam, kurš ir samaksājis avansā par maksas autostāvvietu lietošanu laika posmā no mēneša līdz gadam;

2.7. bezmaksas atļauja – dokuments, ko maksas autostāvvietu pārvaldnieks izsniedz saskaņā ar šiem noteikumiem;

2.8. elektroniskā kontroles iekārta – ierīce, kas nodrošina iespēju norēķināties par maksas autostāvvietas lietošanu ar priekšapmaksu, izmantojot maksas autostāvvietu pārvaldnieka noteikta nomināla monētas vai bezskaidras naudas norēķinus, un kas, pamatojoties uz maksas autostāvvietas lietotāja veikto samaksu, izsniedz maksājumu apliecinošu dokumentu – kvīti;

2.9. maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa – samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, iegādājoties mēneša abonementu vai veicot maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu;

2.10. maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa – samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic, ja nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, vai arī ir veicis priekšapmaksu par paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku;

2.11. SMS apmaksas pakalpojums – maksāšanas līdzeklis par transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā, nosūtot īsziņu (izmantojot mobilo tālruni neatkarīgi no operatora) vai izmantojot mobilo lietotni, un naudas līdzekļu norakstīšana no maksas autostāvvietas lietotāja elektroniskās naudas konta par faktisko maksas autostāvvietas lietošanas laiku.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

II. Maksas autostāvvietas darbības laiks

3. Maksas autostāvvietas darbības laiks ir norādīts ar papildzīmi zem ceļa zīmes, kas apzīmē konkrētu maksas autostāvvietu.

4. Maksas autostāvvietu pārvaldnieks var ierobežot vai aizliegt maksas autostāvvietas lietošanu, ja tas nepieciešams pašvaldības vai ar pašvaldību saskaņotā pasākuma organizēšanai.

III. Maksa par maksas autostāvvietas lietošanu

5. Maksimālais maksas autostāvvietas bezmaksas lietošanas laiks ir piecas minūtes, izņemot maksas autostāvvietā Kandavas ielā posmā no Cietokšņa ielas līdz Viestura ielai, kur bezmaksas lietošanas laiks ir pirmās divas stundas no transportlīdzekļa apturēšanas brīža. Transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums transportlīdzekļa apturēšanas laiku maksas autostāvvietā Kandavas ielā posmā no Cietokšņa ielas līdz Viestura ielai nofiksēt, novietojot pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes informāciju par transportlīdzekļa apturēšanas laiku.

6. Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir 0,25 euro.

7. Par maksas autostāvvietas lietošanu tiek noteikta šāda tarifa likme (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis):

7.1. 0,55 euro stundā BD zonas teritorijā, kurā iekļauta Raiņa iela posmā no Viestura ielas līdz Alejas ielai, Alejas iela posmā no Saules ielas līdz Sakņu ielai, Viestura iela posmā no Imantas ielas līdz Sakņu ielai, Mihoelsa iela posmā no Imantas ielas līdz Rīgas ielai, Ģimnāzijas iela posmā no Imantas ielas līdz Rīgas ielai, Vienības iela posmā no Imantas ielas līdz Parādes ielai, Rīgas iela posmā no Institūta ielas līdz Vienības ielai, Saules iela posmā no Muzeja ielas līdz Viestura ielai, Lāčplēša iela posmā no Muzeja ielas līdz Mihoelsa ielai un Kandavas iela posmā no Vienības ielas līdz Viestura ielai;

7.2. 0,70 euro stundā AD zonas teritorijā, kurā iekļauta Ģimnāzijas iela posmā no Rīgas ielas līdz Parādes ielai, ieskaitot maksas autostāvvietu Vienības laukuma daļā, Parādes iela posmā no Vienības ielas līdz Cietokšņa ielai, Rīgas iela posmā no Ģimnāzijas ielas līdz Cietokšņa ielai, Sakņu iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Alejas ielai, Alejas iela posmā no Sakņu ielas līdz Dagdas ielai un Dagdas iela posmā no Alejas ielas līdz Indras ielai.

8. Mēneša abonementa maksa par jebkuru maksas autostāvvietas lietošanu ir 21 euro (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis), valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībām – 50% no mēneša abonementa maksas.

9. Maksas autostāvvietu pārvaldniekam, izvērtējot lietderību un samērīgumu ar sabiedrības interešu ierobežojumu, ir tiesības noslēgt ar fiziskām un juridiskām personām, kuru komercdarbības nodrošināšanai paredzētās ēkas tuvumā atrodas autostāvvieta, līgumu uz laiku līdz vienam gadam par tiesībām pastāvīgi lietot atsevišķu maksas autostāvvietu. Mēneša maksa par šādas maksas autostāvvietas lietošanu tiek noteikta 35 euro (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) apmērā.

10. Maksas autostāvvietas lietošanas tiesības apliecina:

10.1. elektroniskās kontroles iekārtas izsniegta kvīts. Kvīts ir derīga tajā tarifu zonā, kurā tā ir izsniegta, kā arī tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietu lietošanu ir mazāka;

10.2. maksas autostāvvietu kontroliera rīcībā esošā informācija par norēķiniem, kas veikti, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu. SMS apmaksas pakalpojums ir derīgs tajā tarifu zonā, kurā tas ir aktivizēts, kā arī tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietu lietošanu ir mazāka;

10.3. mēneša abonements šo noteikumu 7.punktā noteiktajās teritorijās esošo maksas stāvvietu lietošanai.

11. Tiesības lietot maksas autostāvvietu bez maksas ir:

11.1. personām ar invaliditāti, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām;

11.2. operatīvā transportlīdzekļa, avārijas dienesta vadītājiem, pildot dienesta, darba pienākumus;

11.3. transportlīdzekļu vadītājiem, kuri maksas autostāvvietā iebraukuši un apturējuši transportlīdzekļus uz laiku, kas nepārsniedz piecas minūtes;

11.4. pašvaldības struktūrvienībām, budžeta iestādēm;

11.5. Domes deputātiem, pildot deputāta pienākumus;

11.6. elektromobiļu vadītājiem;

11.7. personām, kurām ir tiesības saņemt Latvijas Goda ģimenes apliecību un kuru deklarētā pamata dzīvesvieta ir Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 22.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 39; 13.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

11.1 Šo noteikumu 11.7. apakšpunktā noteiktajā gadījumā persona iesniedz maksas autostāvvietu pārvaldniekam iesniegumu, pievienojot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju un Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju. Līdz Goda ģimenes apliecības saņemšanai maksas autostāvvietu pārvaldnieks pieprasa informāciju par personas atbilstību šo noteikumu 11.7. apakšpunktam Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Sociālais dienests". Maksas autostāvvietu pārvaldnieks personai (ģimenei) izsniedz vienu atļauju laika periodam līdz tekošā gada 31. decembrim.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

12. Ar maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegtu bezmaksas atļauju novietot bez maksas transportlīdzekli maksas autostāvvietā darba pienākumu veikšanai ir tiesības:

12.1. valsts iestādēm, ministrijām – ja maksas autostāvvietu lietošana nepieciešama valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai;

12.2. pašvaldības kapitālsabiedrībām – ja maksas autostāvvietu lietošana nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai;

12.3. ārvalstu vēstniecībām un konsulātiem – ja maksas autostāvvietu lietošana nepieciešama ārvalstu vēstniecību un konsulātu funkciju īstenošanai;

12.4. reliģiskām organizācijām – ja maksas autostāvvietu lietošana nepieciešama reliģiskās organizācijas reliģiskās darbības nodrošināšanai;

12.5. masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem – ja maksas autostāvvietu lietošana nepieciešama sabiedriski nozīmīgu notikumu atspoguļošanai masu informācijas līdzeklī;

12.6. ģimenes ārstiem – ja maksas autostāvvietu lietošana nepieciešama ģimenes ārsta mājas vizīšu nodrošināšanai.

13. Iesniegums šo noteikumu 12.punktā noteiktajos gadījumos iesniedzams maksas autostāvvietu pārvaldniekam, pievienojot pamatojumu atļaujas nepieciešamībai. Lēmumu par bezmaksas atļaujas izsniegšanu uz vienu gadu pieņem Domes Transporta komisija.

IV. Maksas autostāvvietas lietošanas kārtība un kontrole

14. Maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums:

14.1. ievērot ceļa zīmju un ceļa horizontālā apzīmējuma norādes;

14.2. pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā:

14.2.1. izmantojot elektronisko kontroles iekārtu – veikt priekšapmaksu par visu paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku un novietot kvīti redzamā vietā – kreisajā pusē uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa;

14.2.2. izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu – pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā nosūtīt īsziņu vai aktivizēt mobilo lietotni atbilstoši SMS apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, norādot transportlīdzekļa numuru un tarifu zonu. Izbraucot no maksas autostāvvietas – nosūtīt īsziņu vai aktivizēt mobilo lietotni atbilstoši SMS apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšanu, norādot transportlīdzekļa numuru;

14.2.3. novietot redzamā vietā citu dokumentu, kas apliecina maksas autostāvvietas lietotāja tiesības lietot attiecīgo maksas autostāvvietu.

15. Ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, samaksu apliecinošs dokuments nav novietots šo noteikumu noteiktajā kārtībā vai apmaksa veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka, maksas autostāvvietas lietotājs veic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu desmitkāršā stundas tarifa apmērā par visu maksas autostāvvietas lietošanas laiku, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu stundu.

16. Ja maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, tajā skaitā tā veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir lielāka, un faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku, maksas autostāvvietas lietotājs veic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu trīskāršā stundas tarifa apmērā par visu maksas autostāvvietas lietošanas laiku, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu stundu.

17. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli veic maksas autostāvvietu kontrolieris.

18. Maksas autostāvvietu kontrolierim ir maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegta apliecība, kuru maksas autostāvvietu kontrolierim ir pienākums uzrādīt pēc maksas autostāvvietas lietotāja pieprasījuma.

19. Maksas autostāvvietu kontrolieris:

19.1. kontrolē, vai maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu atbilstoši šo noteikumu prasībām;

19.2. pēc maksas autostāvvietas lietotāja pieprasījuma sniedz informāciju par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumiem, elektronisko kontroles iekārtu darbību un iespējamiem norēķinu veidiem.

V. Maksas autostāvvietas pēcapmaksas kārtība un kontrole

20. Konstatējot, ka maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums veikt maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu, maksas autostāvvietu kontrolieris:

20.1. veic fotouzņēmumus, kuros attēlo transportlīdzekļa priekšējo paneli un valsts reģistrācijas numura zīmi;

20.2. sagatavo paziņojumu maksas autostāvvietas lietotājam par maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksas kārtību un apmēru (turpmāk – paziņojums). Paziņojumu piestiprina pie transportlīdzekļa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai kvadricikla degvielas tvertnes tā, lai tas nepazustu vai netiktu sabojāts meteoroloģisko apstākļu dēļ un transportlīdzekļa vadītājam būtu viegli pamanāms.

21. Maksas autostāvvietas lietotājs maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu iemaksā 30 dienu laikā no paziņojuma sastādīšanas dienas paziņojumā norādītajā kārtībā.

22. Ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu šo noteikumu 21.punktā noteiktajā termiņā, maksas autostāvvietu pārvaldniekam ir tiesības veikt pēcapmaksas atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

23. Maksas autostāvvietas lietotājam 30 dienu laikā no paziņojuma sastādīšanas dienas ir tiesības iesniegt maksas autostāvvietu pārvaldniekam pretenziju par paziņojuma atcelšanu, norādot šādu informāciju:

23.1. maksas autostāvvietas lietotāja datus;

23.2. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru;

23.3. paziņojuma numuru, sastādīšanas vietu, datumu un laiku;

23.4. maksas autostāvvietas adresi;

23.5. pamatojumu paziņojuma atcelšanai.

24. Maksas autostāvvietas lietotāja pretenziju maksas autostāvvietu pārvaldnieks izskata 15 dienu laikā.

VI. Noslēguma jautājumi

25. Maksas stāvvietas abonementi un bezmaksas atļaujas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajos noteiktajam beigu termiņam.

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošos noteikumus Nr.9 "Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006., Nr.139, 2010., Nr.32, Nr.154, 2011., Nr.131, 2013., Nr.245).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 28.06.2018.Stājas spēkā: 01.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 31.08.2018. OP numurs: 2018/173.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
301345
{"selected":{"value":"22.02.2022","content":"<font class='s-1'>22.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.02.2022","iso_value":"2022\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.08.2021","iso_value":"2021\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2021.-21.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2021","iso_value":"2021\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2021.-24.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2020","iso_value":"2020\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2020.-19.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2018","iso_value":"2018\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-26.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.02.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"