Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 551

Rīgā 2018. gada 28. augustā (prot. Nr. 40 13. §)
Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
22. panta otro daļu un 25. panta ceturto daļu
(Grozīta ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 325)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību;

1.2. traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību un termiņus;

1.3. gadījumus, kad iznīcināma traktortehnikas vadītāja apliecība, un kārtību, kādā tā iznīcināma;

1.4. (svītrots ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 325).

2. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – aģentūra) veic zināšanu un prasmju pārbaudi (eksamināciju) personām, kas pretendē iegūt traktortehnikas vadītāja tiesības.

3. Pirms traktortehnikas vadītāja apliecības vai traktortehnikas braukšanas mācību atļaujas (turpmāk – atļauja) noformēšanas persona aģentūrā iesniedz fotogrāfiju (3 x 4 cm).

4. Pirms katra eksāmena kārtošanas, kā arī pirms traktortehnikas vadītāja apliecības vai atļaujas apmaiņas, atjaunošanas un saņemšanas aģentūrā uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Persona, kas nav sasniegusi 15 gadu vecumu, aģentūrā drīkst uzrādīt dzimšanas apliecību.

5. Traktortehnikas vadītāja apliecību un atļauju sagatavo datorizēti, izmantojot attiecīgu Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā esošo informāciju.

6. Personai drīkst būt tikai viena lietošanai derīga traktortehnikas vadītāja apliecība vai atļauja, kas izsniegta pēdējā.

II. Atļaujas izsniegšana, atjaunošana un apmaiņa

7. Atļauja (1. pielikums) ir no speciāla materiāla izgatavots noteikta formāta (105 x 75 mm) numurēts stingrās uzskaites dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem.

8. Atļauja apliecina personas tiesības mācīties vadīt šādu kategoriju traktortehniku:

8.1. TR1 kategorijas traktortehniku;

8.2. visu kategoriju traktortehniku.

9. Lai apmainītu derīgu atļauju, persona aģentūrā iesniedz apmaināmo atļauju.

10. Ja atļauja nozaudēta, nozagta vai iznīcināta nepārvaramas varas dēļ, to atjauno.

11. Atļaujas derīguma termiņš ir trīs gadi.

III. Traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšana

12. Traktortehnikas vadītāja apliecība (2. pielikums) ir no speciāla materiāla izgatavots noteikta formāta (105 x 75 mm) numurēts stingrās uzskaites dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem. Tā apliecina personas tiesības vadīt Ceļu satiksmes likumā noteikto kategoriju traktortehniku.

13. (Svītrots ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 325)

14. Traktortehnikas vadītāja apliecību paraksta apliecības īpašnieks.

15. Saņemot jaunu traktortehnikas vadītāja apliecību, iepriekšējo nodod aģentūrā, izņemot citā valstī iegūtu dokumentu, kas apliecina tiesības vadīt traktortehniku.

16. Traktortehnikas vadītāja apliecība ļauj vadīt traktortehnikas sastāvu savienojumā ar piekabēm, uzkarināmām vai piekabināmām maināmām velkamām iekārtām.

IV. Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšana

17. Traktortehnikas vadītāja tiesības pēc eksāmenu nokārtošanas var iegūt persona, kas:

17.1. pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmas, kā arī traktortehnikas vadītāju apmācības procesa kontroles kārtību;

17.2. attiecīgās kategorijas teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi ir apguvusi pašmācībā. Pašmācībā var iegūt TR1 kategoriju, savukārt TR2, TR3 vai TR4 kategoriju pašmācībā atļauts iegūt personai, kurai vismaz 12 mēnešus jau ir kāda no traktortehnikas vadītāja kategorijām.

18. Lai iegūtu traktortehnikas vadītāja tiesības, persona secīgi nokārto šādus eksāmenus:

18.1. teorētisko eksāmenu par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošības jautājumiem (turpmāk – ceļu satiksmes noteikumu eksāmens). Persona ir atbrīvota no ceļu satiksmes noteikumu eksāmenu kārtošanas, ja tai ir tiesības vadīt traktortehniku vai C1 vai C kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus;

18.2. teorētisko eksāmenu par traktortehnikas vispārīgo uzbūvi un ekspluatācijas jautājumiem (turpmāk – ekspluatācijas eksāmens);

18.3. traktortehnikas vadīšanas eksāmenu (turpmāk – vadīšanas eksāmens).

19. Pirms šo noteikumu 18. punktā minēto eksāmenu kārtošanas persona aģentūrā uzrāda:

19.1. mācību reģistrācijas karti (apliecinājumu) par šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās apmācības pabeigšanu. Ja attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze iegūta pašmācībā, mācību reģistrācijas karte (apliecinājums) nav jāuzrāda;

19.2. apliecību par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu (ar triju stundu zināšanu pārbaudi), kas izsniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, vai vidējās vai augstākās medicīnas izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu, vai izziņu par mācīšanos medicīnas izglītības iestādē, ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus;

19.3. atļauju vai dokumentu par tiesībām vadīt mehāniskos transportlīdzekļus.

20. Lai iegūtu vairāku kategoriju traktortehnikas vadītāja tiesības, persona kārto ceļu satiksmes noteikumu eksāmenu, attiecīgās kategorijas ekspluatācijas eksāmenu un vadīšanas eksāmenu ar katrai kategorijai atbilstošu traktortehniku.

V. Teorētiskā eksāmena pieņemšana, vērtēšana un vērtējuma apstrīdēšana

21. Persona teorētiskos eksāmenus kārto elektroniski, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības, kā arī netraucē citus eksāmena dalībniekus.

22. Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ceļu satiksmes noteikumu eksāmenā ir 30 minūtes, bet ekspluatācijas eksāmenā – 10 minūtes.

23. Teorētiskie eksāmeni ir nokārtoti, ja persona:

23.1. ceļu satiksmes noteikumu eksāmenā nav pieļāvusi vairāk par divām kļūdām, atbildot uz 24 jautājumiem;

23.2. ekspluatācijas eksāmenā nav pieļāvusi vairāk par vienu kļūdu, atbildot uz 10 jautājumiem.

24. Ja personu izraida no eksāmena norises vietas par šo noteikumu 21. punktā minēto prasību neievērošanu, eksāmenu uzskata par nenokārtotu.

25. Ja teorētiskais eksāmens nav nokārtots, to atkārtoti atļauts kārtot ne ātrāk kā nākamajā darbdienā. Atkārtoti kārto tikai to teorētisko eksāmenu, kurš netika nokārtots.

26. Teorētisko eksāmenu vērtē un tā protokolu ģenerē aģentūras eksaminācijas sistēma. Aģentūras amatpersona, pamatojoties uz protokolu, paziņo personai eksāmenu rezultātus, norādot pieļautās kļūdas vai eksāmena pārtraukšanas iemeslu.

27. Ja persona nepiekrīt kādam no teorētiskā eksāmena vērtējumiem, tā mēneša laikā pēc eksāmena rezultātu paziņošanas var apstrīdēt eksāmena vērtējumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

28. Teorētiskā eksāmena rezultāti ir spēkā vienu gadu pēc tā nokārtošanas. Pēc minētā termiņa beigām teorētiskā eksāmena rezultāti zaudē spēku un eksāmens jākārto vēlreiz.

VI. Vadīšanas eksāmena pieņemšana, vērtēšana un vērtējuma apstrīdēšana

29. Lai pārbaudītu iemaņas traktortehnikas vadīšanā, persona kārto vadīšanas eksāmenu, vadot attiecīgās kategorijas traktortehniku:

29.1. TR1 kategorijā – traktoru ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem un traktora piekabi ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem;

29.2. TR2 kategorijā – traktoru ar pilnu masu virs 7500 kilogramiem un traktora piekabi ar pilnu masu virs 5000 kilogramiem;

29.3. TR3 kategorijā – harvesteru vai forvarderu ar pilnu masu virs 7500 kilogramiem;

29.4. TR4 kategorijā – veltni ar pilnu masu virs 7500 kilogramiem.

30. Šo noteikumu 29. punktā minētā traktortehnika (un tās piekabe) ir reģistrēta aģentūrā, tai veikta valsts tehniskā apskate (izņemot traktortehniku, kas reģistrēta kā speciālā traktortehnika) un ir spēkā esoša obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšana.

31. Vadīšanas eksāmenu kārto laukumā, kurā izvietotas figūras.

32. Vadīšanas eksāmenu kārto šādā secībā:

32.1. traktortehnikas izmantošanas drošības instruktāža, par kuru persona parakstās drošības instruktāžas reģistrācijas dokumentos;

32.2. praktisko zināšanu pārbaude, kuras laikā persona sniedz mutisku atbildi uz trim jautājumiem par attiecīgās traktortehnikas vispārīgo uzbūvi un darbības pamatprincipiem;

32.3. sagatavošanās braukšanai (sēdekļu, spoguļu, drošības jostu noregulēšana, ja tādas ir, eļļas un dzeses šķidruma līmeņu, logu tīrītāju, lukturu, pagrieziena rādītāju, skaņas signālierīces pārbaude) un motora iedarbināšana;

32.4. braukšanas uzsākšana, pakāpeniska pāreja no zemākiem pārnesumiem uz augstākiem (un otrādi), apstāšanās;

32.5. traktortehnikas vadīšana, izbraucot figūru "čūska" uz priekšu un atpakaļgaitā, un iebraukšana figūrā "garāža", braucot atpakaļgaitā 90 grādu leņķī no labās vai kreisās puses. Izpildot figūru "garāža", traktoram ir jābūt savienojumā ar piekabi;

32.6. tehnoloģisko operāciju izpilde:

32.6.1. TR1 un TR2 kategorijai – piekabes piekabināšana pie traktora un atkabināšana no tā;

32.6.2. TR3 kategorijai – precīzu darbību veikšana ar manipulatoru tukšgaitā, forvardera satvērējkausa (greifera) vai harvestera darba galvas pārvietošana uz priekšu un atpakaļ, pa labi un pa kreisi. Manipulatora fiksēšana transporta stāvoklī. Uzbraukšana uz treilera platformas un nobraukšana no tās, vai, ja tādas nav, var izmantot estakādi vai izbūvētu platformu;

32.6.3. TR4 kategorijai – uzbraukšana uz treilera vai estakādes platformas un nobraukšana no tās.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 325)

33. Rīkojumus par braukšanas virzienu, manevriem un figūru izpildi dod aģentūras amatpersona. Rīkojumi ir nepārprotami (ja nepieciešams, pēc personas lūguma tos atkārto) un tiek doti laikus. Aizliegts dot rīkojumus, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmes noteikumiem un drošas traktortehnikas izmantošanas prasībām.

34. Vadīšanas eksāmenu vērtē aģentūras amatpersona. Pieņemot TR3 un TR4 kategorijas traktortehnikas vadīšanas eksāmenu, eksaminācijas komisijā var būt attiecīgās kategorijas traktortehnikas nozares eksperti.

35. Vadīšanas eksāmens nav nokārtots, ja persona:

35.1. pārkāpj drošības noteikumus, veicot šo noteikumu 32.3., 32.4., 32.5. un 32.6. apakšpunktā minētās darbības;

35.2. nekoordinēti darbojas ar vadības ierīcēm un zaudē kontroli pār traktortehniku;

35.3. divas reizes neizpilda figūru;

35.4. divas reizes neizpilda tehnoloģisko operāciju;

35.5. nespēj sniegt pareizu atbildi uz diviem no trim šo noteikumu 32.2. apakšpunktā minētajiem jautājumiem.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 325)

36. Ja vadīšanas eksāmens nav nokārtots, atkārtoti eksāmenu atļauts kārtot ne ātrāk kā nākamajā darbdienā.

37. Aģentūras amatpersona ieraksta vadīšanas eksāmena rezultātu traktortehnikas vadītāju eksaminācijas protokolā un paziņo personai eksāmena rezultātus, norādot pieļautās kļūdas vai eksāmena pārtraukšanas iemeslu.

38. Ja persona nepiekrīt vadīšanas eksāmena vērtējumam, tā mēneša laikā pēc eksāmena rezultātu paziņošanas var apstrīdēt eksāmena vērtējumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņa

39. Traktortehnikas vadītāja apliecību apmaina, ja:

39.1. tai beidzies derīguma termiņš;

39.2. tai ir mehāniski bojājumi vai tā ir notraipīta tā, ka traucē salasīt informāciju vai atpazīt īpašnieka fotoattēlu;

39.3. ir mainījušies traktortehnikas vadītāja apliecības īpašnieka personas dati;

39.4. izdarīti grozījumi Ceļu satiksmes likumā noteiktajām traktortehnikas kategorijām – pēc brīvprātības principa.

40. Lai apmainītu Latvijas Republikā izdotu traktortehnikas vadītāja apliecību, tās īpašnieks aģentūrā iesniedz apmaināmo traktortehnikas vadītāja apliecību.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

41. Lai apmainītu ārvalstīs izdotu transportlīdzekļu vadītāja apliecību, kas apliecina tiesības vadīt traktortehniku, persona aģentūrā iesniedz:

41.1. iesniegumu;

41.2. ārvalstīs izdoto transportlīdzekļu vadītāja apliecību. Aģentūra izgatavo attiecīgā dokumenta kopiju atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību;

41.3. apliecinātu ārvalstīs izdotās transportlīdzekļu vadītāja apliecības tulkojumu valsts valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

42. Ja šo noteikumu 41.2. apakšpunktā minētajā dokumentā nav skaidri noteiktas kategorijas vai traktortehnikas veidi, kurus personai ir tiesības vadīt, kā arī trūkst informācijas par personas iegūtajām teorētiskajām zināšanām un vadīšanas iemaņām, aģentūra nepieciešamo informāciju var pieprasīt no Ārlietu ministrijas vai attiecīgā dokumenta izdevējvalsts kompetentās institūcijas. Šo informāciju nepieprasa, ja traktortehnikas vadītāja tiesību atzīšanas nosacījumi ar attiecīgo Eiropas Ekonomikas zonas valsti vai ārvalsti ir iekļauti Latvijas Republikai saistošos starptautiskos līgumos.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

42.1 Aģentūra izvērtē personas ārvalstīs iegūto teorētisko zināšanu un vadīšanas iemaņu atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām. Ja personas teorētiskās zināšanas un vadīšanas iemaņas būtiski neatšķiras no Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, aģentūra pieņem lēmumu par ārvalsts transportlīdzekļu vadītāja apliecības apmaiņu.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

43. Transportlīdzekļu vadītāja apliecību, kas apliecina tiesības vadīt traktortehniku un ir izdota Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, vai tajās valstīs, ar kurām noslēgts attiecīgs starptautiskais līgums, maina pret TR1 un TR2 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību bez eksāmenu kārtošanas. Lai iegūtu TR3 vai TR4 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību, persona nokārto traktortehnikas vadīšanas eksāmenu atbilstošai kategorijai.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 325)

44. Transportlīdzekļu vadītāja apliecību, kas apliecina tiesības vadīt traktortehniku un ir izdota valstī, kura nav minēta šo noteikumu 43. punktā, maina pret TR1, TR2, TR3 vai TR4 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību, ja persona nokārto atbilstošās kategorijas traktortehnikas vadīšanas eksāmenu. Persona, kuras ārvalstī izdotajā transportlīdzekļu vadītāja apliecībā norādītās kategorijas atbilst TR1 un TR2 kategorijai, kārto traktortehnikas vadīšanas eksāmenu tikai ar TR2 kategorijas traktortehniku.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 325)

44.1 Bijušās PSRS parauga vadītāja apliecības nemaina.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

VIII. Traktortehnikas apliecības un vadītāja tiesību atjaunošana

45. Traktortehnikas vadītāja apliecību atjauno, ja tā ir nozaudēta, nozagta vai iznīcināta nepārvaramas varas dēļ vai ja personai bija atņemtas traktortehnikas vadīšanas tiesības.

46. Nozaudētu, nozagtu vai nepārvaramas varas dēļ iznīcinātu Latvijā izdotu traktortehnikas vadītāja apliecību atjauno bez eksāmenu kārtošanas.

47. Ārvalstīs izdotus dokumentus, kas apliecina tiesības vadīt traktortehniku, un bijušās PSRS parauga vadītāja apliecības neatjauno.

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

48. Atjaunojot traktortehnikas vadītāja tiesības pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, persona kārto Ceļu satiksmes likuma 29. panta 4.1 un piektajā daļā noteiktos eksāmenus šādā kārtībā:

48.1. nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošos eksāmenus, ja tā iepriekš ieguvusi tiesības vadīt tikai vienas kategorijas traktortehniku;

48.2. pēc izvēles nokārto tikai vienai no iepriekš iegūtajām kategorijām atbilstošos eksāmenus, ja tā iepriekš ieguvusi tiesības vadīt vairāku kategoriju traktortehniku.

49. Pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas personai ir jāatjauno atņemtās traktortehnikas kategorijas vadītāja tiesības, pirms tā iegūst tiesības vadīt citas kategorijas traktortehniku.

IX. Gadījumi, kad iznīcināma traktortehnikas vadītāja apliecība, un tās iznīcināšanas kārtība

50. Traktortehnikas vadītāja apliecību iznīcina, ja:

50.1. traktortehnikas vadītājam, piemērojot vai uzliekot sodu, transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņemtas uz gadu vai ilgāku laikposmu;

50.2. traktortehnikas vadītājam transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē neatkarīgi no transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas termiņa;

50.3. traktortehnikas vadītājam transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņemtas, jo ir reģistrēts maksimāli pieļaujamais pārkāpumu uzskaites punktu skaits;

50.4. traktortehnikas vadītāja apliecība ir atrasta un tās uzglabāšanas laikā ir beidzies derīguma termiņš vai ir cits normatīvajos aktos noteiktais pamatojums, kādēļ traktortehnikas vadītāja apliecība nav derīga.

51. Traktortehnikas vadītāja apliecību iznīcina tādā veidā, lai tā vairs nebūtu atjaunojama.

52. Par traktortehnikas vadītāja apliecības iznīcināšanu sastāda aktu, un informāciju par iznīcinātajām traktortehnikas vadītāja apliecībām vienas darbdienas laikā ievada Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā, norādot šādas ziņas:

52.1. tās institūcijas nosaukums, kas iznīcinājusi traktortehnikas vadītāja apliecību;

52.2. amatpersona, kas iznīcinājusi traktortehnikas vadītāja apliecību;

52.3. datums, kad iznīcināta traktortehnikas vadītāja apliecība;

52.4. iznīcinātās traktortehnikas vadītāja apliecības sērija un numurs.

53. Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izsniegtu traktortehnikas vadītāja apliecību, kura atrasta vai aizturēta un kuras turētājam atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības vai noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, neiznīcina. Apliecību nosūta izdevējvalsts kompetentajām institūcijām, norādot aizturēšanas iemeslu. Citās valstīs izsniegtās apliecības aģentūra nosūta Ārlietu ministrijai tālākai nodošanai apliecības izdevējvalsts kompetentajai institūcijai.

X. Noslēguma jautājumi

54. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumus Nr. 1123 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 162. nr.; 2011, 193. nr.; 2012, 99. nr.).

55. Apmainot traktortehnikas vadītāja apliecības vai speciālās traktortehnikas vadītāja apliecības, kas izsniegtas līdz 2008. gada 31. decembrim, iepriekš piešķirtās specialitātes vai kategorijas pielīdzina jaunajām kategorijām šādā kārtībā:

55.1. traktortehnikas vadītāja A vai A1 kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

55.2. traktortehnikas vadītāja B vai B1 kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

55.3. traktortehnikas vadītāja C vai C1 kategoriju pielīdzina TR1 kategorijai;

55.4. traktortehnikas vadītāja D vai D1 kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

55.5. traktortehnikas vadītāja E kategoriju pielīdzina TR4 kategorijai;

55.6. speciālās traktortehnikas kategoriju "buldozeri" pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

55.7. speciālās traktortehnikas kategoriju "ekskavators" pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

55.8. speciālās traktortehnikas kategoriju "ceļu būves un kopšanas mašīnas" pielīdzina TR4 kategorijai;

55.9. speciālās traktortehnikas kategoriju "meža mašīnas" pielīdzina TR3 kategorijai;

55.10. speciālās traktortehnikas kategoriju "pašgājēji iekrāvēji" pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

55.11. speciālās traktortehnikas kategoriju "cita pašgājēja tehnika" pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai vai TR4 kategorijai, ja vadīšanas eksāmens ir kārtots, vadot pašizgāzēju (damperu).

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

56. Apmainot traktortehnikas vadītāja apliecības, kas izsniegtas, sākot ar 2009. gada 1. janvāri, iepriekš piešķirtās kategorijas pielīdzina jaunajām kategorijām šādā kārtībā:

56.1. A kategoriju pielīdzina TR1 kategorijai, bet laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 13. oktobrim piešķirto traktortehnikas vadītāja A kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

56.2. B kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

56.3. C kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

56.4. D kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai;

56.5. E kategoriju pielīdzina TR4 kategorijai;

56.6. F kategoriju pielīdzina TR3 kategorijai;

56.7. G kategoriju pielīdzina TR4 kategorijai;

56.8. H kategoriju pielīdzina TR1 un TR2 kategorijai vai TR4 kategorijai, ja vadīšanas eksāmens ir kārtots, vadot pašizgāzēju (damperu).

(MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

57. Ja persona ir pabeigusi šo noteikumu 17. punktā minēto apmācību atbilstoši kategorijām, kas bija spēkā līdz 2018. gada 31. augustam, aģentūrā, uzrādot derīgu iepriekš iegūto mācību reģistrācijas karti (apliecinājumu), atļauts kārtot atbilstošās kategorijas traktortehnikas eksāmenus tādā kārtībā, kā tas bija noteikts mācību uzsākšanas brīdī, vai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 325)

58. Šo noteikumu 57. punktā minētajā mācību reģistrācijas kartē (apliecinājumā) norādītās traktortehnikas kategorijas pielīdzina šo noteikumu 56. punktā noteiktajā kārtībā.

59. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 551
Traktortehnikas braukšanas mācību atļaujas paraugs

Averss

Reverss

1. Braukšanas mācību atļaujas (turpmāk – atļauja) priekšpusē (aversā) ir šāda informācija:

1.1. "Latvijas Republika" – izdevējvalsts nosaukums;

1.2. "LV" – valsts atšķirības zīme;

1.3. "Traktortehnikas braukšanas mācību atļauja" – dokumenta nosaukums latviešu un angļu valodā;

1.4. atļaujas īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, paraksts un fotogrāfija;

1.5. atļaujas numurs ar pretviltojuma elementiem;

1.6. atļaujas izdošanas datums;

1.7. atļaujas derīguma termiņš;

1.8. atbilstošo kategoriju traktortehnika, ko atļaujas īpašnieks ir tiesīgs vadīt (latviešu un angļu valodā).

2. Atļaujas otrā pusē (reversā) ir šāda informācija:

2.1. atļaujas lietošanas noteikumu skaidrojums latviešu valodā "Šis dokuments apliecina tiesības mācīties vadīt tā priekšpusē norādītās kategorijas traktortehniku. Mācību braucieni drīkst notikt tikai apmācītāja klātbūtnē";

2.2. atļaujas lietošanas noteikumu skaidrojums angļu valodā "The present document authorises to learn driving of the tractor and self-propelled machine categories mentioned on the other side. Driving exercises are allowed only under the supervision of the driving instructor";

2.3. izdevējiestādes nosaukums latviešu un angļu valodā.

3. Atļauja ir izgatavota no papīra un laminēta.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 551
Traktortehnikas vadītāja apliecības paraugs

Averss

Reverss

1. Vadītāja apliecības priekšpusē (aversā) ir šāda informācija:

1.1. "Latvijas Republika" – izdevējvalsts nosaukums;

1.2. "LV" – valsts atšķirības zīme;

1.3. "Traktortehnikas vadītāja apliecība" – dokumenta nosaukums latviešu un angļu valodā;

1.4. vadītāja apliecības īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, paraksts un fotogrāfija;

1.5. vadītāja apliecības numurs ar pretviltojuma elementiem;

1.6. vadītāja apliecības izdošanas datums;

1.7. vadītāja apliecības derīguma termiņš;

1.8. atbilstošo kategoriju traktortehnika, ko vadītāja apliecības īpašnieks ir tiesīgs vadīt (latviešu un angļu valodā).

2. Vadītāja apliecības otrā pusē (reversā) ir šāda informācija:

2.1. Ceļu satiksmes likumā minētās traktortehnikas kategorijas latviešu un angļu valodā;

2.2. izdevējiestādes nosaukums latviešu un angļu valodā.

3. Vadītāja apliecība ir izgatavota no papīra un laminēta.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 551Pieņemts: 28.08.2018.Stājas spēkā: 01.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 30.08.2018. OP numurs: 2018/172.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
301310
{"selected":{"value":"16.07.2019","content":"<font class='s-1'>16.07.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.07.2019","iso_value":"2019\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2018","iso_value":"2018\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-15.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.07.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"