Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 446

Rīgā 2018. gada 24. jūlijā (prot. Nr. 35 23. §)
Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu un Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu
(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 65 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmas (turpmāk – aizdevumu programma) īstenošanas kārtību, finansējumu un atbalstāmās darbības, kā arī kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai aizdevumu veidā apakšpasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (turpmāk – apakšpasākumi). 

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 65 redakcijā)

2. Aizdevumu programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielināt finanšu resursu pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības nozarē. Aizdevumu programma papildina finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu.

3. Aizdevumus sniedz un administrē akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – finanšu institūcija).

4. Aizdevumu programmas finansēšanai, sagaidāmajiem zaudējumiem un pārvaldības izmaksām pieejamais publiskais finansējums ir 30 400 000 euro, ko veido:

4.1. Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumā "Kredītu fonds" atmaksātais finansējums 6 100 000 euro apmērā;

4.2. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam pasākumā "Kredītu fonds" atmaksātais finansējums 300 000 euro apmērā;

4.3. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas periodā apakšpasākumiem pieejamais finansējums 24 000 000 euro apmērā.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 772 redakcijā)

5. Finanšu institūcija aizdevumu finansēšanai piesaista valsts aizdevumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību atbilstoši šādiem nosacījumiem:

5.1. valsts aizdevuma izmantošanas mērķis ir īstenot aizdevumu programmu;

5.2. valsts aizdevuma summa ir 6 000 000 euro;

5.3. valsts aizdevumu piešķir kredītlīnijas veidā;

5.4. valsts aizdevumam netiek piemērota riska procentu likme;

5.5. valsts aizdevuma nodrošinājums ir komercķīla uz finanšu institūcijas prasījuma tiesībām, kas rodas no aizdevumiem, kuri izsniegti atbilstoši šiem noteikumiem.

5.1 Finanšu institūcijai ir pieejams finansējums pārvaldības izmaksu segšanai:

5.11. finansējums apakšpasākumu īstenošanai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 13. panta 2. un 3. punktu – līdz atbilstības perioda beigām;

5.12. aizdevumu programmā atmaksātais publiskais finansējums un šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā noteiktais finansējums atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā – aizdevumu programmas īstenošanas laikā.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 65 redakcijā)

5.2 Finanšu institūcijas kapitāla atdeves segšanai izmanto šajā aizdevumu programmā atmaksāto publisko finansējumu un šo noteikumu 4. punktā norādīto finansējumu 10 procentu apmērā gadā no finanšu institūcijas kapitāla, kas paredzēts šajos noteikumos minēto finanšu instrumentu kredītriska, operacionālā riska un cita riska segšanai.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 65 redakcijā)

6. Zaudējumus no neatgūtajiem aizdevumiem sedz no šo noteikumu 4. punktā minētā finansējuma līdz apmēram, kas noteikts procentuāli no kopējās izsniegto aizdevumu summas, pamatojoties uz sagaidāmo zaudējumu riska novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 65 redakcijā)

7. Finanšu institūcija ir tiesīga pārtraukt aizdevumu programmas īstenošanu, ja faktiskie zaudējumi pārsniedz iepriekš prognozētos zaudējuma rādītājus.

8. Finanšu institūcija aizdevumu piešķir:

8.1. šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecības un lauku attīstības nozarē:

8.1.1. lauksaimniecības nozarē, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1408/2013);

8.1.2. pārējās nozarēs, ievērojot Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu (EK) Nr.  2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam  (turpmāk – regula 2023/2831);

8.1.3. ja aizdevums ir sniegts, izmantojot šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu, – ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347) (turpmāk – regula Nr. 1305/2013), 17. vai 19. pantu, kā arī  II pielikumu;

8.2. šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem zivsaimniecības nozarē:

8.2.1. atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (turpmāk – NACE 2. red.) kodam – grupa 03 "Zivsaimniecība", ievērojot Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk – regula Nr. 717/2014);

8.2.2. atbilstoši NACE 2. red. kodam – grupa 10.2 "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana", ievērojot regulu 2023/2831;

8.3. šo noteikumu 13. punktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam, ja tā saimnieciskā darbība ir ekonomiski dzīvotspējīga, izvērtējot arī saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma struktūru un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riska un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai.

(Grozīts ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 39; MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 65; MK 28.05.2024. noteikumiem Nr. 314)

8.1 Ja finanšu institūcija aizdevumu piešķir, izmantojot šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu, tā nepiemēro regulā Nr.  1408/2013  de minimis atbalstam noteiktās prasības lauksaimniecības nozarē.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 65 redakcijā)

9. Viens vienots uzņēmums ir saimnieciskās darbības veicējs, kas atbilst regulas 2023/2831 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 28.05.2024. noteikumu Nr. 314 redakcijā)

10. Aizdevumu nepiešķir:

10.1. grūtībās nonākušam saimnieciskās darbības veicējam, kuram ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai pasludināts maksātnespējas process vai kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditora pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

10.2. saimnieciskās darbības veicējam, kas ir uzskatāms par lielo uzņēmumu, ja tas neatbilst vismaz "B–" kredītreitingam saskaņā ar regulas 2023/2831 4. panta 3. punkta "a" apakšpunktu, regulas Nr. 1408/2013 4. panta 3. punkta "a" apakšpunktu un regulas Nr. 717/2014 4. panta 3. punkta "a" apakšpunktu. Lielais uzņēmums ir uzņēmums, kas neatbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikumā ietvertajai definīcijai;

10.3. saimnieciskās darbības veicējam, kam aizdevuma piešķiršanas brīdī saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datubāzes informāciju ir nodokļu parāds, izņemot gadījumu, ja nodokļu parāda samaksas termiņš ir pagarināts un nodokļu parāda saistības tiek pildītas;

10.4. preču, pakalpojumu un pamatlīdzekļu iegādei, ja to piegādātājs ir ar saimnieciskās darbības veicēju saistītā persona. Saistītā persona atbilst Komisijas 2022. gada 14. decembra Regulas (ES) 2022/2472, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu (turpmāk – regula 2022/2472), I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai, tostarp saimnieciskās darbības veicēja laulātais, radinieks vai svainis līdz otrajai pakāpei;

10.5. saimnieciskās darbības veicējam, ja tā dalībniekiem un saistītajām personām, kuras ir reģistrētas valstī vai teritorijā, kas minēta normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm vai teritorijām, pieder vairāk nekā 25 procenti kapitāldaļu.

(Grozīts ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 772; MK 28.05.2024. noteikumiem Nr. 314)

11. Aizdevumus nepiešķir šādām darbībām un nozarēm, ņemot vērā, ka noteiktie darbību un nozaru ierobežojumi tiek piemēroti atkarībā no piemērojamā valsts atbalsta regulējuma:

11.1. regulas 2023/2831 1. panta 1. punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajām nozarēm, "b" un "d" apakšpunktā minētajām nozaru darbībām, kā arī "e" un "f" apakšpunktā minētajām darbībām;

11.2. regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētajām darbībām;

11.3. regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā minētajiem izņēmumiem;

11.4. ieroču un munīcijas ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 25.40 "Ieroču un munīcijas ražošana" un grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

11.5. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

11.6. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

11.7. azartspēļu un derību organizēšanai (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

11.8. administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībai (NACE 2. red. N daļa "Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība"), izņemot grupu 81 "Ēku uzturēšanas un ainavu ekspluatācijas darbības";

11.9. (svītrots ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 39);

11.10. transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē (NACE 2. red. H sadaļa "Transports un uzglabāšana");

11.11. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

11.12. darījumiem ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", izņemot grupu 68.32 "Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata");

11.13. citu aizdevumu restrukturizācijai;

11.14. (svītrots ar MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 65);

11.15. kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei.

(Grozīts ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 39; MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 772; MK 28.05.2024. noteikumiem Nr. 314)

12. Aizdevumu piešķir ekonomiski dzīvotspējīgu projektu īstenošanai – investīcijām un apgrozāmo līdzekļu iegādei:

12.1. visā Latvijas teritorijā, izņemot valstspilsētas, – lauksaimniecības un lauku saimnieciskās darbības nozarē;

12.2. visā Latvijas teritorijā – zivsaimniecības nozarē.

(Grozīts ar MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 772)

13. Aizdevumu ir tiesīga saņemt:

13.1. lauksaimniecības un lauku saimnieciskās darbības nozarē – juridiska vai fiziska persona, kura nodarbojas ar saimniecisko darbību vai plāno to uzsākt un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā bez saņemtā valsts un Eiropas Savienības atbalsta nepārsniedz 250 000 euro;

13.2. zivsaimniecības nozarē:

13.2.1. saimnieciskās darbības attīstībai – juridiska vai fiziska persona, kura nodarbojas ar saimniecisko darbību zivsaimniecībā;

13.2.2. saimnieciskās darbības uzsākšanai – juridiska vai fiziska persona, kura nodarbojas ar saimniecisko darbību vai plāno to uzsākt un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā bez saņemtā valsts un Eiropas Savienības atbalsta nepārsniedz 250 000 euro.

(Grozīts ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 39; MK 25.01.2022. noteikumiem Nr. 65; MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 772)

14. Aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniedz 10 gadu, ievērojot saimnieciskās darbības veicēja ražošanas ciklu. Nekustamā īpašuma iegādes, jaunas būves būvniecības, pārbūves, inženiertīklu ierīkošanas, kā arī būves atjaunošanas projektos, ja būvi nepieciešams tehniski vai funkcionāli uzlabot ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniedz 15 gadu.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 772 redakcijā)

15. Aizdevuma maksimālā summa nepārsniedz 250 000 euro, tai skaitā:

15.1. investīciju iegādei;

15.2. apgrozāmo līdzekļu iegādei – 50 000 euro;

15.3. apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei, ja tā ir daļa no īstenojamā projekta, – 50 000 euro, ja aizdevums ir sniegts, izmantojot šo noteikumu 4.1. vai 4.2. apakšpunktā minēto finansējumu, vai nepārsniedz 10 procentu no kopējās aizdevuma summas, ja aizdevums ir sniegts, izmantojot šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 772 redakcijā)

15.1 Saimnieciskās darbības veicējs ir tiesīgs saņemt vairākus aizdevumus, ja aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķiramā un iepriekš saņemto aizdevumu neatmaksātā kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 15. punktā noteikto maksimālo aizdevuma summu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 65 redakcijā)

16. Ja investīciju aizdevuma summa vai aizdevumu kopsumma (ja aizdevums ir atkārtots) ir lielāka par 7000 euro, saimnieciskās darbības veicējs nodrošina līdzfinansējumu sava uzņēmējdarbības projekta īstenošanai vismaz 10 procentu apmērā no aizdevuma pieteikumā paredzētās investīciju aizdevuma summas. Saimnieciskās darbības veicējs aizdevuma pieteikumā paredzētās saimnieciskās darbības līdzfinansēšanai izmanto savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar komercdarbības atbalstu.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 772 redakcijā)

17. Subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējam aprēķina, faktiski samaksāto procentu summu atskaitot no procentu summas, kas jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi (publicēta Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē), kā arī riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši finanšu institūcijas izsniegtajam aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam (​pielikums).

(MK 28.05.2024. noteikumu Nr. 314 redakcijā)

18. Piešķirot aizdevumu, vienam vienotam uzņēmumam plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekš piešķirto atbalstu nepārsniedz:

18.1. trīs gadu periodā, skaitot no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas, regulas 2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo atbalsta  apmēru, ja aizdevumu piešķir saskaņā ar regulu 2023/2831;

18.2. regulas Nr.  1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto maksimālo atbalsta  apmēru iepriekš piešķirtajiem atbalstiem pēdējo triju fiskālo gadu periodā, ja aizdevumu piešķir saskaņā ar regulu Nr.  1408/2013;

18.3. regulas Nr.  717/2014 3. panta 2.a punktā noteikto maksimālo atbalsta  apmēru iepriekš piešķirtajiem atbalstiem pēdējo triju fiskālo gadu periodā, ja aizdevumu piešķir saskaņā ar regulu Nr.  717/2014.

(MK 28.05.2024. noteikumu Nr. 314 redakcijā)

18.1 Lai saņemtu aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs finanšu institūcijā iesniedz informāciju par citu plānoto vai saņemto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta intensitāti un summu. Finanšu institūcija pirms lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu izskata saimnieciskās darbības veicēja iesniegtos dokumentus un pārliecinās par kumulācijas normu korektu izpildi saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 39 redakcijā)

19. Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas gan vienā vai vairākās atbalstāmajās nozarēs, gan izslēgtajās nozarēs vai veic neatbalstāmas darbības saskaņā ar attiecīgo regulu, tad:

19.1. saņemot de minimis atbalstu, saimnieciskās darbības veicējs, kas darbojas šo noteikumu 11.1.  apakšpunktā minētajās nozarēs, nodrošina nozaru darbības vai uzskaites nodalīšanu, lai saskaņā ar regulas 2023/2831 1. panta 2. punktu darbības izslēgtajās nozarēs negūtu labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs, kas minētas šo noteikumu 11.4., 11.5., 11.6.​​​​​, 11.7., 11.8.​​​​​​, 11.10., 11.11., ​11.12.​​​​​, 11.13. un 11.15. apakšpunktā, de minimis atbalstu piešķir tikai tad, ja tas nodrošina šo nozaru darbību vai uzskaites nodalīšanu, lai darbības izslēgtajās nozarēs negūtu labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šiem noteikumiem;

19.2. saņemot de minimis atbalstu saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013, tas nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu atbilstoši regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. punktam;

19.3. saņemot de minimis atbalstu saskaņā ar regulu Nr. 717/2014, tas nodrošina darbību vai izmaksu nodalīšanu atbilstoši regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktam.

(Grozīts ar MK 28.05.2024. noteikumiem Nr. 314)

20. Atbalstu uzskaita saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 28.05.2024. noteikumu Nr. 314 redakcijā)

21. Saskaņā ar regulas 2023/2831 5. panta 1., 2. un 3. punktu, regulas Nr.  1408/2013 5. panta 1. un 2. punktu un regulas Nr.  717/2014 5. panta 1. un 2. punktu de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu attiecīgi līdz regulas 2023/2831 3. panta 2. punktā, regulas Nr.  1408/2013 3. panta 3.a punktā un regulas Nr.  717/2014 3. panta 2.a punktā noteiktajam robežlielumam vai ar citu valsts atbalstu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, vai ar citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

(MK 28.05.2024. noteikumu Nr. 314 redakcijā)

21.1 Atbalstu šajos noteikumos minētajos apakšpasākumos drīkst kumulēt ar citu investīciju atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja netiek pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām – 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra, ievērojot regulas Nr. 1305/2013 II pielikumā noteiktās atbalsta likmes.  Atbilstoši regulas Nr. 1305/2013  17. panta 3. punktam maksimālo atbalsta intensitāti var palielināt par 20 procentiem, piešķirot atbalstu gados jauniem lauksaimniekiem.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 65 redakcijā)

22. Ja aizdevumu piešķir saskaņā ar regulu 2023/2831, regulu Nr. 1408/2013 vai regulu Nr. 717/2014, atbalsta saņēmējs datus par individuālo piešķirto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no atbalsta piešķiršanas dienas, savukārt finanšu institūcija datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar aizdevumu programmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts. Ja aizdevumu piešķir saskaņā ar regulu Nr. 1305/2013, datus par individuāli piešķirto atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no atbalsta piešķiršanas dienas, savukārt finanšu institūcija datus par piešķirto atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar aizdevumu programmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.

(MK 28.05.2024. noteikumu Nr. 314 redakcijā)

23. Lai nodrošinātu šo noteikumu 9. punktā minētā nosacījuma ievērošanu, saimnieciskās darbības veicēja apvienošanas, iegādes vai sadalīšanas gadījumā atbalsta uzskaitē ņem vērā šādus nosacījumus:

23.1. ja saimnieciskās darbības veicējs apvienojas vai notiek iegādes darījums, ņem vērā katram pievienotajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;

23.2. ja saimnieciskās darbības veicējs tiek sadalīts, pirms sadalīšanas piešķirto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas no šā atbalsta guva labumu un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, bet, ja tas nav iespējams, tad to dara proporcionāli, pamatojoties uz jaunizveidoto saimnieciskās darbības veicēju pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.

23.1 Ja pārkāptas regulas 2023/2831, regulas Nr. 1408/2013 vai regulas Nr. 717/2014 prasības, finanšu institūcija atbalsta saņēmējam uzliek par pienākumu atmaksāt finanšu institūcijai nelikumīgo aizdevumu programmā saņemto komercdarbības atbalstu. Nelikumīgo komercdarbības atbalstu atmaksā kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

(MK 28.05.2024. noteikumu Nr. 314 redakcijā)

24. Reizi ceturksnī finanšu institūcija savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par aizdevuma saņēmēju, aizdevuma veidu, aizdevuma summu un izsniegšanas datumu.

25. Finanšu institūcija, nodrošinot atsevišķu lauksaimniecībai, lauku attīstībai un zivsaimniecības attīstībai sniegtā atbalsta finanšu līdzekļu uzskaiti, šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu nodala kā atsevišķu finansējuma daļu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 38. panta 6. punktu.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 65 redakcijā)

26. Zemkopības ministrija un finanšu institūcija slēdz līgumu par aizdevumu programmas ieviešanu un uzraudzību.

27. Finanšu institūcija lēmumu par aizdevuma piešķiršanu pieņem triju nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lēmuma pieņemšanas datums uzskatāms par de minimis atbalsta piešķiršanas datumu.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 39 redakcijā)

28. De minimis atbalstu atbilstoši šiem noteikumiem piešķir, ievērojot regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā, regulas 2023/2831 7. panta 3. punktā un 8. pantā vai regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigas.

(MK 28.05.2024. noteikumu Nr. 314 redakcijā)

29. Finanšu institūcija šo noteikumu 8. un 12. punktā minētās informācijas izvērtēšanai ir tiesīga bez maksas saņemt informāciju no Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un Lauksaimniecības datu centra tādā apjomā, kāds nepieciešams aizdevuma programmas īstenošanai.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 65 redakcijā)

30. Ja finanšu institūcija aizdevumu piešķir, izmantojot šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu, tad šo noteikumu 4. punktā minētie izdevumi ir attiecināmi līdz 2025. gada 31. decembrim.

(MK 25.01.2022. noteikumu Nr. 65 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 24. jūlija
noteikumiem Nr. 446

(Pielikums MK 28.05.2024. noteikumu Nr. 314 redakcijā)

Riska likmes
Aizdevuma rezerves bāzes punkti

Nr.

p. k.

Novērtējuma kategorija

Nodrošinājums

liels

vidējs

mazs
1.

Spēcīga (AAA-A)

6075100
2.Laba (BBB)75100220
3.

Apmierinoša (BB)

100220400
4.Vāja (B)220400650
5.Slikta/finansiālās grūtības (CCC un zemāka)4006501000

Piezīme. Aizņēmējiem, kuriem nav kredītvēstures vai novērtējuma, kas pamatots ar bilanci (piemēram, īpašam nolūkam dibinātiem uzņēmumiem vai jaundibinātiem uzņēmumiem), riska likmi nosaka vismaz 400 bāzes punktu apmērā (atkarībā no pieejamā nodrošinājuma), un riska likme nevar būt zemāka par to, ko piemēro mātes uzņēmumam.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 446Pieņemts: 24.07.2018.Stājas spēkā: 31.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 30.07.2018. OP numurs: 2018/149.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
300628
{"selected":{"value":"30.05.2024","content":"<font class='s-1'>30.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.05.2024","iso_value":"2024\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2023","iso_value":"2023\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2023.-29.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2022","iso_value":"2022\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2022.-21.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2021","iso_value":"2021\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2021.-27.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2018","iso_value":"2018\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2018.-21.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.05.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"