Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 439

Rīgā 2018. gada 24. jūlijā (prot. Nr. 35 12. §)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma
89. pantu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
4. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra (turpmāk – kadastrs) informācijas izsniegšanas apjomu, tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā Valsts zemes dienests sniedz pašvaldībām kadastra informāciju nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām.

2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – kadastra informācijas sistēma) dati un Valsts zemes dienesta arhīva dokumenti, ko izmanto kadastrs (turpmāk – arhīva dokumenti), ir vispārpieejami, izņemot kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva dokumentus, kuri saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem noteikti kā ierobežotas pieejamības informācija.

3. Kadastra informācijas sistēmas datu un arhīva dokumentu izsniegšanas pakalpojumiem piemēro elektroniskās pārvaldes principu, atbilstoši kuram kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva dokumentus primāri pieprasa un izsniedz elektroniskā formā.

4. Kadastra informācijas sistēmas aktuālos datus sagatavo un izsniedz strukturētu datu veidā:

4.1. standartizētā formā, tos strukturējot kadastra datu grupās, kurās apkopoti noteikta sastāva kadastra informācijas sistēmas dati (turpmāk – informācijas bloki);

4.2. nestandartizētā formā, to sagatavošanā izmantojot noteiktus atlases kritērijus un specializētas sagatavošanas metodes (programmas). Kadastra informācijas sistēmas datus sagatavo, pēc iespējas izmantojot informācijas blokus.

5. Kadastra informācijas sistēmas vēsturiskos datus sagatavo un izsniedz nestandartizētā formā.

II. Informācijas bloki

6. Informācijas bloku saturu publicē Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē (www.vzd.gov.lv).

7. Informācijas bloki, kuros iekļauti kadastra informācijas sistēmas dati par nekustamo īpašumu un būvi, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā:

7.1. nekustamā īpašuma sastāvs;

7.2. nekustamā īpašuma pamatdati;

7.3. nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums;

7.4. dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem;

7.5. nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja statuss (fiziska persona, juridiska persona, valsts, pašvaldība);

7.6. kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības;

7.7. atzīmes;

7.8. nomas pamatdati.

8. Informācijas bloki, kuros iekļauti kadastra informācijas sistēmas dati par zemes vienību:

8.1. zemes vienības pamatdati;

8.2. zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;

8.3. plānotā zemes vienība;

8.4. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;

8.5. kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības;

8.6. zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana;

8.7. nomas pamatdati;

8.8. kadastra karte;

8.9. zemes kadastrālās uzmērīšanas telpiskie dati.

9. Informācijas bloki, kuros iekļauti kadastra informācijas sistēmas dati par zemes vienības daļu:

9.1. zemes vienības daļas pamatdati;

9.2. zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;

9.3. kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības;

9.4. zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana;

9.5. nomas pamatdati;

9.6. kadastra karte;

9.7. zemes kadastrālās uzmērīšanas telpiskie dati.

10. Informācijas bloki, kuros iekļauti kadastra informācijas sistēmas dati par būvi:

10.1. būves pamatdati;

10.2. būves tips;

10.3. būves konstruktīvie elementi;

10.4. būves apjoma rādītāji;

10.5. kopējās platības sadalījums pa platību veidiem;

10.6. labiekārtojumi;

10.7. būves vēsturiskie dati;

10.8. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;

10.9. kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības;

10.10. nomas pamatdati;

10.11. kadastra karte;

10.12. apbūves plāns;

10.13. ēkas stāva plāns;

10.14. būves attēls;

10.15. inženierbūves plāns;

10.16. atzīmes.

11. Informācijas bloki, kuros iekļauti kadastra informācijas sistēmas dati par telpu grupu:

11.1. telpu grupas pamatdati;

11.2. telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji;

11.3. kopējās platības sadalījums pa platību veidiem;

11.4. labiekārtojumi;

11.5. kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības;

11.6. nomas pamatdati;

11.7. telpu grupas plāns.

12. Informācijas bloki, kuros iekļauti kadastra informācijas sistēmas dati par tirgus darījumiem:

12.1. darījumu informācija, ja pirkuma darījuma priekšmets ir zeme;

12.2. darījumu informācija, ja pirkuma darījuma priekšmets ir būve, kā arī zeme un būve;

12.3. darījumu informācija, ja pirkuma darījuma priekšmets ir telpu grupa.

13. Informācijas blokā par kadastrālās vērtības aprēķinu iekļauj informāciju par zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas vai dzīvokļa īpašuma kadastrālās vērtības aprēķinu.

14. Informācijas bloku par kadastra objekta identifikatoru izsniedz vienkopus ar citiem informācijas blokiem par kadastra objektu (nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienību daļu, būvi, telpu grupu).

15. Informāciju par apbūves tiesīgo personu izsniedz šo noteikumu 7.4. un 7.5. apakšpunktā minētajos informācijas blokos.

III. Kadastra informācijas sistēmas datu un arhīva dokumentu pieprasīšanas un izsniegšanas vispārīgie noteikumi

16. Kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva dokumentus persona pieprasa, iesniedzot informācijas pieprasījumu, ja tā iesniegšana ir nepieciešama atbilstoši valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv Pakalpojumu katalogā ievietotajai informācijai par Valsts zemes dienesta sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk – pakalpojuma apraksts).

17. Elektroniskā veidā sagatavotu informācijas pieprasījumu persona Valsts zemes dienestam iesniedz, izmantojot:

17.1. specializētu e-pakalpojumu, kas pieejams Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv, kas nodrošina informācijas apriti drošā un šifrētā veidā (turpmāk – Valsts zemes dienesta portāls), ja ir veikta personas elektroniskā identifikācija;

17.2. e-pakalpojumu iesniegumu iesniegšanai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, ja ir veikta personas elektroniskā identifikācija;

17.3. specializētu e-pakalpojumu, kas pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, ja ir veikta personas elektroniskā identifikācija;

17.4. elektronisko pastu;

17.5. oficiālo elektronisko adresi un nosūtot to uz Valsts zemes dienesta oficiālās elektroniskās adreses kontu.

18. Informācijas pieprasījumā papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām informācijas atklātības un ģeotelpiskās informācijas jomā persona norāda:

18.1. ziņas par personu, kura pieprasa informāciju:

18.1.1. fiziskai personai – personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;

18.1.2. juridiskai personai – reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

18.1.3. valsts un pašvaldības iestādei – nosaukumu un adresi;

18.2. iespējami precīzu izsniedzamās informācijas apjomu un sastāvu, informācijas izsniegšanas veidu un pēc iespējas norāda kadastra informācijas sistēmas datu izsniegšanas risinājumu atbilstoši pakalpojuma aprakstam.

19. Šo noteikumu 17.1., 17.2., 17.3. un 17.5. apakšpunktā minētajā gadījumā persona informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu.

20. Pēc Valsts zemes dienesta pieprasījuma personai ir pienākums uzrādīt vai iesniegt dokumentu, kas apliecina pieprasījumā norādīto informācijas saņemšanas pamatojumu, ja persona pieprasījusi kadastra informācijas sistēmas datus vai arhīva dokumentus, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju vai fiziskas personas datus, vai ja izsniedzamo kadastra informācijas sistēmas datu vai arhīva dokumentu sagatavošanai bija nepieciešama pieprasījumā norādīto fiziskas personas datu apstrāde.

21. Elektroniskā veidā sagatavotus kadastra informācijas sistēmas teksta un telpiskos datus Valsts zemes dienests personai izsniedz kopā ar Valsts zemes dienesta atļauju to izmantošanai, kurā noteikti informācijas izmantošanas noteikumi (turpmāk – atļauja). Atļaujā noteiktos kadastra informācijas sistēmas teksta datu izmantošanas noteikumus Valsts zemes dienests publicē tīmekļvietnē (www.vzd.gov.lv).

22. Atļauju personai nav nepieciešams izsniegt šādos gadījumos:

22.1. kadastra informācijas sistēmas teksta vai telpiskos datus pārlūko Valsts zemes dienesta portālā;

22.2. kadastra informācijas sistēmas dati tiek izsniegti šādā apjomā:

22.2.1. līdz 50 kadastra objektiem – teksta datiem, izņemot datus par tirgus darījumiem;

22.2.2. viena standartkopa – teksta datiem par tirgus darījumiem;

22.2.3. līdz 50 zemes vienībām – telpiskajiem datiem;

22.2.4. atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. panta pirmajai un otrajai daļai;

22.3. izsniedz statistisko informāciju.

23. Atļauju izsniedz:

23.1. licences veidā papīra vai elektroniskā formā;

23.2. ietverot to starpresoru vienošanās tekstā, sadarbības līgumā vai līgumā (turpmāk – līgums).

24. Šo noteikumu 22. punktā minētajos gadījumos personai, kas saņēmusi kadastra informācijas sistēmas datus, ir tiesības tos publicēt, publiskot vai citādi izplatīt trešajai personai tādā apjomā un ar tādiem nosacījumiem, kādus nosaka Valsts zemes dienesta vadītājs. Kadastra informācijas sistēmas datu izplatīšanas apjomu un nosacījumus publicē Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē (www.vzd.gov.lv).

25. Persona, kas teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādei nepieciešamos kadastra informācijas sistēmas datus saņēmusi Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, tos izmanto tikai teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādei. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publicē, izmantojot kadastra informācijas sistēmas datus uz teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādes brīdi, un nodrošina, ka trešās personas tos nevar lejupielādēt vai tiem piekļūt citādi.

26. Kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva dokumentus Valsts zemes dienests personai izsniedz šajos noteikumos norādītajā veidā vai, ja tas nav norādīts šajos noteikumos, tad – pakalpojuma aprakstā norādītajā veidā, izmantojot tajā noteiktos kadastra informācijas sistēmas datu izsniegšanas risinājumus.

27. Pakalpojuma aprakstā noteiktajos gadījumos elektroniskā veidā sagatavotus kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva dokumentus Valsts zemes dienests izsniedz, tos ievietojot Valsts zemes dienesta portālā.

28. Pakalpojuma aprakstā noteiktajos gadījumos elektroniskā veidā sagatavotus kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva dokumentus Valsts zemes dienests var apliecināt ar elektronisko zīmogu, kas garantē kadastra informācijas sistēmas datu vai arhīva dokumentu izcelsmi, integritāti un to, ka ir atklājamas jebkādas turpmākas to izmaiņas.

29. Arhīva dokumentus Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz:

29.1. elektroniskā veidā no Valsts zemes dienesta digitālās dokumentu krātuves;

29.2. papīra veidā;

29.3. nodrošinot pieprasītājam iespēju ar tiem iepazīties arhīva telpās.

30. Saņemot kadastra informācijas sistēmas datus vai arhīva dokumentus klātienē, to saņēmējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

31. Rakstveida vienošanos par kadastra informācijas sistēmas datu vai arhīva dokumentu izsniegšanu noslēdz, ja nepieciešami īpaši kadastra informācijas sistēmas datu vai arhīva dokumentu sagatavošanas nosacījumi vai piekļuves noteikumi.

32. Par kadastra informācijas sistēmas datu un arhīva dokumentu sagatavošanas un izsniegšanas termiņa sākumu uzskata nākamo darbdienu pēc pieprasījuma saņemšanas, ja Valsts zemes dienests kadastra informāciju sagatavo un izsniedz bez maksas. Ja Valsts zemes dienests kadastra informāciju sagatavo un izsniedz par maksu, termiņa sākumu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību.

IV. Kadastra informācija valsts pārvaldei un tiesai

33. Šo noteikumu 34. un 35. punktā minēto datu apmaiņu un kadastra informācijas sistēmas datu izsniegšanas termiņu nosaka līgumā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam.

34. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 86. panta pirmajai daļai un 98. pantam Valsts zemes dienests datu apmaiņas ietvaros sagatavo un bez maksas izsniedz:

34.1. aktuālos kadastra informācijas sistēmas teksta datus standartizētā formā, iekļaujot līgumā noteiktos informācijas blokus. Kadastra informācijas sistēmas datus izsniedz, izmantojot:

34.1.1. tīmekļa pakalpi;

34.1.2. Valsts zemes dienesta izveidotu specializētu e-pakalpojumu *.pdf datņu formātā;

34.2. aktuālos kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus standartizētā formā, iekļaujot līgumā noteiktos informācijas blokus. Kadastra informācijas sistēmas datus izsniedz, izmantojot vienu no šādiem datu izsniegšanas risinājumiem:

34.2.1. tīmekļa pakalpi;

34.2.2. tiešsaistes pieslēgumu datubāzei;

34.2.3. datņu transportēšanas serveri *.dgn datņu formātā, ja kadastra informācijas sistēmas datus nevar saņemt, izmantojot šo noteikumu 34.2.1. vai 34.2.2. apakšpunktā norādītos datu izsniegšanas risinājumus;

34.3. arhīva dokumentus līgumā noteiktajā apjomā. Arhīva dokumentus izsniedz *.pdf datņu formātā no Valsts zemes dienesta digitālās dokumentu krātuves vienā no šādiem datu izsniegšanas risinājumiem:

34.3.1. izmantojot tīmekļa pakalpi;

34.3.2. uz oficiālās elektroniskās adreses kontu.

35. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 86. panta otrajai daļai un 98. pantam vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai, nepieciešamo kadastra informāciju par tās administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem Valsts zemes dienests datu apmaiņas ietvaros sagatavo un bez maksas izsniedz:

35.1. aktuālos kadastra informācijas sistēmas teksta datus standartizētā formā, iekļaujot visus šajos noteikumos noteiktos informācijas blokus. Kadastra informācijas sistēmas datus izsniedz, izmantojot tīmekļa pakalpi vai tiešsaistes pieslēgumu datubāzei;

35.2. aktuālos kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus (kadastra karti) standartizētā formā. Kadastra informācijas sistēmas datus izsniedz, izmantojot vienu no šādiem datu izsniegšanas risinājumiem:

35.2.1. tīmekļa pakalpi;

35.2.2. tiešsaistes pieslēgumu datubāzei;

35.2.3. datņu transportēšanas serveri *.dgn datņu formātā, ja kadastra informācijas sistēmas datus nevar saņemt, izmantojot šo noteikumu 35.2.1. vai 35.2.2. apakšpunktā norādītos datu izsniegšanas risinājumus;

35.3. vēsturiskos kadastra informācijas sistēmas teksta datus. Kadastra informācijas sistēmas datus izsniedz, izmantojot tiešsaistes pieslēgumu datubāzei.

36. Ja vietējās pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešami aktuālie kadastra informācijas sistēmas teksta dati par Latvijas Republikas teritorijā esošajiem kadastra objektiem, Valsts zemes dienests tos sagatavo un bez maksas datu apmaiņas ietvaros izsniedz standartizētā formā, iekļaujot līgumā noteiktos informācijas blokus. Kadastra informācijas sistēmas datus izsniedz *.xml datņu formātā, izmantojot Valsts zemes dienesta izveidotu specializētu e-pakalpojumu.

37. Kadastra informācijas sistēmas datus, kas vietējai pašvaldībai netiek nodoti datu apmaiņas ietvaros atbilstoši šo noteikumu 35. un 36. punktam, un arhīva dokumentus nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām pēc vietējās pašvaldības pamatota pieprasījuma Valsts zemes dienests bez maksas sagatavo un izsniedz elektroniski nestandartizētā formā. Kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva dokumentus izsniedz uz vietējās pašvaldības oficiālās elektroniskās adreses kontu. Pieprasījumu vietējā pašvaldība iesniedz šo noteikumu 17.1., 17.4. vai 17.5. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

38. Lai budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē varētu veikt normatīvajos aktos grāmatvedības kārtošanas un organizācijas jomā noteikto datu salīdzināšanu par to īpašumā vai valdījumā esošiem nekustamā īpašuma objektiem pārskata gada slēguma inventarizācijai, Valsts zemes dienests bez maksas nodrošina aktuālo Kadastra informācijas sistēmas datu pieejamību Valsts zemes dienesta portāla e-pakalpojumā "Mani dati Kadastrā" vai šo noteikumu 34.1. vai 35.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(MK 11.06.2024. noteikumu Nr. 350 redakcijā)

38.1 Lai nodrošinātu zvērinātu tiesu izpildītāju ar tā amata pienākumu pildīšanai nepieciešamajiem arhīva dokumentiem, Valsts zemes dienests pēc zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma arhīva dokumentus izsniedz bez maksas. Attiecīgos arhīva dokumentus nosūta uz zvērināta tiesu izpildītāja oficiālās elektroniskās adreses kontu vai izsniedz Valsts zemes dienesta portālā.

(MK 11.06.2024. noteikumu Nr. 350 redakcijā)

V. Standartizētas formas kadastra informācijas sistēmas dati atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. panta pirmajai un otrajai daļai

39. Valsts zemes dienests standartizētā formā bez maksas sagatavo un izsniedz šādus kadastra informācijas sistēmas aktuālos datus:

39.1. par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zeme un būve, un šā nekustamā īpašuma sastāvā esošo kadastra objektu vienkopus norāda šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.7., 7.8., 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.7., 8.8., 9.1., 9.2., 9.5., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 11.1. un 11.2. apakšpunktā minētos informācijas blokus;

39.2. par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir tikai zeme, un šā nekustamā īpašuma sastāvā esošo kadastra objektu vienkopus norāda šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.7., 7.8., 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.7., 8.8., 9.1., 9.2., 9.5., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.8., 10.9., 10.10., 11.1. un 11.2. apakšpunktā minētos informācijas blokus;

39.3. par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir tikai būve, un šā nekustamā īpašuma sastāvā esošo kadastra objektu vienkopus norāda šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.7., 7.8., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 11.1. un 11.2. apakšpunktā minētos informācijas blokus;

39.4. par dzīvokļa īpašumu un šā nekustamā īpašuma sastāvā esošo kadastra objektu vienkopus norāda šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.7., 7.8., 8.1., 8.5., 8.8., 10.1., 10.5., 10.6., 10.9., 10.10., 10.11., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. un 11.6. apakšpunktā minētos informācijas blokus;

39.5. par būvi, kas neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā, vienkopus norāda šo noteikumu 7.4., 7.7., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11. un 11.1. apakšpunktā minētos informācijas blokus.

40. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. panta pirmajai daļai šo noteikumu 39. punktā minētos kadastra informācijas sistēmas datus sagatavo un izsniedz, ievērojot šādus nosacījumus:

40.1. sagatavo reizi kalendāra gadā par visiem personas kadastra objektiem vienkopus;

40.2. izsniedz papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta formā *.xls vai *.pdf datņu formātā;

40.3. ja kadastra informācijas sistēmas datus sagatavo par 15 kadastra objektiem un vairāk, datus izsniedz tikai elektroniska dokumenta formā;

40.4. sagatavojot kadastra informācijas sistēmas datus *.xls formātā, šo noteikumu 8.8. un 10.11. apakšpunktā minētos informācijas blokus neizsniedz;

40.5. izsniedz kadastra subjektam vai, ja tāda nav, lietotājam.

41. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. panta otrajai daļai šo noteikumu 39. punktā minētos kadastra informācijas sistēmas datus sagatavo un izsniedz, ievērojot šādus nosacījumus:

41.1. sagatavo par personas kadastra objektiem;

41.2. izsniedz *.pdf datņu formātā tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot Valsts zemes dienesta izveidotu e-pakalpojumu "Mani dati Kadastrā";

41.3. izsniedz īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, apbūves tiesīgajam un lietotājam.

42. Šo noteikumu 39. punktā minētos kadastra informācijas sistēmas datus izsniedz, ievērojot šādus fiziskās personas datu izsniegšanas nosacījumus:

42.1. īpašniekam izsniedz kadastra informācijas sistēmas datus par īpašnieku un kopīpašniekiem, kā arī par tiesisko valdītāju, lietotāju, nomnieku;

42.2. tiesiskajam valdītājam izsniedz kadastra informācijas sistēmas datus par tiesisko valdītāju, citiem tiesiskajiem valdītājiem, kā arī par lietotāju un nomnieku;

42.3. apbūves tiesīgajam izsniedz kadastra informācijas sistēmas datus par apbūves tiesīgo un citiem apbūves tiesīgajiem, kā arī par būves lietotāju un nomnieku;

42.4. lietotājam izsniedz kadastra informācijas sistēmas datus par lietotāju un citiem lietotājiem, kā arī par nomnieku.

43. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. panta pirmajai un otrajai daļai šo noteikumu 13. punktā minēto informācijas bloku sagatavo un izsniedz, ievērojot šādus nosacījumus:

43.1. sagatavo par zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi, telpu grupu un dzīvokļa īpašumu;

43.2. izsniedz papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta formā *.pdf datņu formātā;

43.3. izsniedz īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, apbūves tiesīgajam un lietotājam.

VI. Standartizētas formas kadastra informācijas sistēmas dati par pirkuma darījumiem

44. Valsts zemes dienests atbilstoši pieprasījumam vienkopus vai atsevišķi standartizētā formā izsniedz šo noteikumu 12. punktā minētos informācijas blokus par pirkuma darījumiem, ja darījuma priekšmets ir zeme, būve, zeme un būve vai telpu grupa.

45. Šo noteikumu 44. punktā minētos kadastra informācijas sistēmas datus sagatavo sadalījumā pa standartkopām, ko veido kadastra informācijas sistēmas dati par darījumiem noteiktās Latvijas Republikas teritoriālajās vienībās. Standartkopas sastāvu publicē Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē (www.vzd.gov.lv).

46. Kadastra informācijas sistēmas datus izsniedz elektroniska dokumenta formā *.xls datņu formātā.

VII. Standartizētas formas kadastra informācijas sistēmas dati par mirušai vai par mirušu izsludinātai personai reģistrētiem kadastra objektiem mantojuma lietas kārtošanai

47. Kadastra informācijas sistēmas aktuālos datus par visiem mirušai vai par mirušu izsludinātai personai kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem kadastra objektiem Valsts zemes dienests sagatavo standartizētā formā, vienkopus norādot šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.7., 8.1., 8.4., 8.5., 10.1., 10.8., 10.9. un 11.5. apakšpunktā minētos informācijas blokus.

48. Kadastra informācijas sistēmas datus personai, kas tos pieprasījusi, izsniedz papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta formā *.pdf datņu formātā.

VIII. Standartizētas formas kadastra informācijas sistēmas dati par būvju kadastrālo uzmērīšanu

49. Kadastra informācijas sistēmas aktuālos datus Valsts zemes dienests sagatavo standartizētā formā, vienkopus norādot:

49.1. par ēkas kadastrālo uzmērīšanu (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta) – šo noteikumu 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.12., 10.13., 10.14., 11.1., 11.2. un 11.4. apakšpunktā minētos informācijas blokus;

49.2. par inženierbūves kadastrālo uzmērīšanu (inženierbūves kadastrālās uzmērīšanas lieta) – šo noteikumu 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.14., 10.15., 11.1., 11.2. un 11.4. apakšpunktā minētos informācijas blokus;

49.3. par telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu (telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta) – šo noteikumu 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.6., 10.14., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. un 11.7. apakšpunktā minētos informācijas blokus.

50. Kadastra informācijas sistēmas datus izsniedz papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta formā *.pdf datņu formātā.

IX. Standartizētas formas kadastra informācijas sistēmas dati lokālplānojuma un detālplānojuma izstrādei, ja ierosinātājs nav pašvaldība

51. Kadastra informācijas sistēmas aktuālos datus Valsts zemes dienests sagatavo standartizētā formā, vienkopus norādot:

51.1. par nekustamo īpašumu – šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 8.1., 8.2., 8.4., 8.8., 10.1. un 10.8. apakšpunktā minētos informācijas blokus;

51.2. par nekustamo īpašumu, kas saistīts ar detālplānojuma risinājumu, – šo noteikumu 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētos informācijas blokus.

52. Kadastra informācijas sistēmas datus izsniedz papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta formā – teksta datus *.pdf vai *.xls datņu formātā un telpiskos datus *.dgn datņu formātā.

X. Nestandartizētas formas kadastra informācijas sistēmas dati

53. Valsts zemes dienests no kadastra informācijas sistēmas aktuālajiem datiem sagatavo un izsniedz tipveida informāciju, izmantojot informācijas blokus. Tipveida informācijas saturu nosaka Valsts zemes dienesta vadītājs un to publicē Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē (www.vzd.gov.lv).

54. Ja pēc kadastra objekta reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas Valsts zemes dienestam atbilstoši pieprasījumam no kadastra informācijas sistēmas aktuālajiem datiem ir nepieciešams sagatavot un bez maksas izsniegt apliecinājumu par kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā, Valsts zemes dienests to sagatavo, izmantojot informācijas blokus. Apliecinājuma saturu nosaka Valsts zemes dienesta vadītājs un to publicē Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē (www.vzd.gov.lv). Apliecinājumu izsniedz papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta formā *.pdf datņu formātā.

55. Pēc personas pieprasījuma Valsts zemes dienests var sagatavot un izsniegt kadastra informācijas sistēmas datus nestandartizētā formā.

XI. Noslēguma jautājumi

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumus Nr. 46 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 14. nr.; 2014, 257. nr.).

57. Šo noteikumu 34.3.1. apakšpunkts stājas spēkā pēc attiecīgas programmatūras ieviešanas, bet ne vēlāk kā 2018. gada 1. septembrī.

58. Šo noteikumu 34. un 35. punktā noteiktajos gadījumos personām, kurām datu apmaiņas ietvaros kadastra informācijas sistēmas datu sagatavošana un izsniegšana ir uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pamatojoties uz noslēgto līgumu, Valsts zemes dienests kadastra informācijas sistēmas datus izsniedz līgumā noteiktajā apjomā, veidā un kārtībā līdz jauna līguma noslēgšanai par informācijas izsniegšanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

59. Valsts un pašvaldības iestādei, kā arī tiesai līdz oficiālās elektroniskās adreses ieviešanai kadastra informācijas sistēmas datus vai arhīva dokumentus izsniedz, tos ievietojot Valsts zemes dienesta portālā vai nosūtot uz attiecīgās iestādes vai tiesas elektroniskā pasta adresi, ja iestāde vai tiesa nav pieteikusies Valsts zemes dienesta portāla izmantošanai.

60. Grozījumi šo noteikumu 38. punktā, kas paredz aktuālo Kadastra informācijas sistēmas datu nodrošināšanu pārskata gada slēguma inventarizācijas veikšanai, stājas spēkā 2024. gada 16. oktobrī. Līdz 2024. gada 15. oktobrim šo noteikumu 38. punktā minēto informāciju pašvaldībām pārskata gada inventarizācijas veikšanai Valsts zemes dienests bez maksas sagatavo bez pieprasījuma pēc stāvokļa uz datu atlases brīdi vienu reizi pārskata gadā laikposmā no 1. oktobra līdz 15. oktobrim Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē (www.vzd.gov.lv) publicētajā apjomā, sagatavotos datus izsniedzot elektroniski *.xlsx formātā uz pašvaldības oficiālās elektroniskās adreses kontu.

(MK 11.06.2024. noteikumu Nr. 350 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 439Pieņemts: 24.07.2018.Stājas spēkā: 27.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 26.07.2018. OP numurs: 2018/147.6
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
300574
{"selected":{"value":"13.06.2024","content":"<font class='s-1'>13.06.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.06.2024","iso_value":"2024\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.07.2018","iso_value":"2018\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2018.-12.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.06.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"