Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5

Ventspilī 2018. gada 8. jūnijā (prot. Nr. 11; 8. §)
Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Ventspils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
44. panta 4. punktu
un Ceļu satiksmes likuma
9. panta trešo daļu un 16. panta 6.2 daļas 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi, apstiprināti to kustības maršruti un nodrošināta specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrole, kā arī nosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus.

2. Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā pašvaldības noteiktajā maršrutā drīkst braukt saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi.

3. Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā izmantojamos specializētos tūristu transportlīdzekļus reģistrē Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļa (turpmāk – Ekonomikas nodaļa), kas veic specializēto tūristu transportlīdzekļu un to piekabju uzskaiti, fiksējot katra specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes tehniskos datus un datus par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju.

II. Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrēšanas kārtība

4. Lai reģistrētu specializēto tūristu transportlīdzekli personai, kura plāno veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), jāiesniedz Ventspils pilsētas domē:

4.1. rakstveida pieteikums (1. pielikums);

4.2. dokumentu apliecinātas kopijas, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma tiesības vai transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) apliecinājums par īpašuma vai turējuma tiesībām;

4.3. transportlīdzekļa tehnisko dokumentu apliecinātas kopijas;

4.4. Pakalpojuma sniedzēja izvēlētā sertificētā sauszemes transportlīdzekļa tehniskā eksperta, kurš ir atbilstoši kvalificēts un ir tiesīgs veikt specializēto tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa pārbaudes atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, atzinuma apliecinātu kopiju par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sertificētā sauszemes transportlīdzekļa tehniskā eksperta sertifikāta apliecinātu kopiju. Minēto dokumentu pārbaudi veic Ekonomikas nodaļa;

4.5. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 31.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

4.6. specializētā tūristu transportlīdzekļa vizualizācija – fotofiksācija vai skice.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 31.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

5. Ekonomikas nodaļa, izvērtējot Ventspils pilsētas domes Komercdarbības licencēšanas komisijas (turpmāk – Licencēšanas komisija) ieteikumu, pieņem lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu, izsniedzot tā īpašniekam reģistrācijas apliecību, vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli, ja nav iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar saistošo noteikumu 4. punkta nosacījumiem.

6. Reģistrācijas apliecība tiek izsniegta uz laiku, kas nepārsniedz:

6.1. divpadsmit mēnešus no brīža, kad izsniegts sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par atļauju izmantot specializēto tūristu transportlīdzekli pasažieru pārvadāšanai;

6.2. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 31.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

6.3. termiņu, uz kuru specializētais tūristu transportlīdzeklis nodots turējumā Pakalpojuma sniedzējam.

7. Ja Pakalpojuma sniedzējs Ventspils pilsētas domē iesniedz pieteikumu ar lūgumu pagarināt izsniegtās reģistrācijas apliecības darbības termiņu un tam klāt pievieno 4.4. un 4.6. punktā minētos dokumentus, Ekonomikas nodaļa, ievērojot 6. punktā minēto, ir tiesīga pagarināt izsniegtās reģistrācijas apliecības darbības termiņu līdz divpadsmit mēnešiem.

(Ventspils pilsētas domes 31.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

8. Ekonomikas nodaļa piešķir reģistrācijas numuru katram specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcējam un katrai piekabei atbilstoši šādiem principiem:

8.1. vilcēja numura pirmie seši simboli ir: "VEN-V-";

8.2. pēdējais vilcēja numura simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katram vilcējam, sākot no "1";

8.3. piekabes numura pirmie seši simboli ir: "VEN-P-";

8.4. pēdējais piekabes numura simbols (simboli) ir cipars, kas tiek piešķirts secīgi pieaugošā kārtībā katrai piekabei, sākot no "1".

9. Reģistrācijas numura emaljēta plāksnīte jāpiestiprina uz specializētā tūristu transportlīdzekļa vilcēja un piekabes ārējās virsbūves divās vietās, ievērojot šādus nosacījumus:

9.1. numuriem jābūt melnā krāsā uz balta fona;

9.2. plāksnītes augstums – 110 mm, platums – 520 mm;

9.3. numura plāksnītes izmēri var atšķirties atkarībā no specializētā tūristu transportlīdzekļu izgatavotāja paredzētās konstrukcijas, ja tas ir norādīts reģistrācijas apliecībā. Informācija par numura plāksnītes izmēriem jānorāda šo saistošo noteikumu 4.1. punktā minētajā pieteikumā.

III. Specializēto tūristu transportlīdzekļu maršruta apstiprināšanas kārtība

10. Lai apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, Pakalpojuma sniedzējam ir jāiesniedz Ventspils pilsētas domē:

10.1. rakstveida pieteikums (2. pielikums);

10.2. dokumentu apliecinātas kopijas, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma tiesības vai transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) apliecinājums par īpašuma vai turējuma tiesībām;

10.3. specializētā tūristu transportlīdzekļa vizualizācija – fotofiksācija vai skice;

10.4. specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma, kura saskaņota ar Ventspils pilsētas domes Tūrisma informācijas centru un pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde".

11. Lēmumu par maršruta apstiprināšanu vai atteikumu apstiprināt maršrutu pieņem Ekonomikas nodaļa, izvērtējot Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijas ieteikumu.

12. Lēmumā par maršruta apstiprināšanu norāda:

12.1. specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas numuru;

12.2. maršrutu un periodu, uz kādu maršruts ir apstiprināts;

12.3. specializētā tūristu transportlīdzekļa pieļaujamo braukšanas ātrumu;

12.4. nosacījumus, kas jāievēro Pakalpojuma sniedzējam.

13. Maršruts tiek apstiprināts uz laika periodu līdz divpadsmit mēnešiem. Ekonomikas nodaļa, saņemot Pakalpojuma sniedzēja rakstveida pieteikumu, pieņem lēmumu par maršruta apstiprināšanas termiņa pagarināšanu līdz divpadsmit mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības termiņa beigām. Ekonomikas nodaļa ir tiesīga atteikt maršruta pagarināšanu, ja ir konstatēts kāds no 14.1.–14.4. minētajiem gadījumiem.

14. Ekonomikas nodaļa pieņem lēmumu par atteikumu apstiprināt maršrutu, ja:

14.1. var tikt būtiski traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki;

14.2. var tikt apdraudēta satiksmes drošība;

14.3. var tikt būtiski aizskartas sabiedrības intereses;

14.4. maršruta apstiprināšana nav pieļaujama no pilsētbūvniecības, kultūras pieminekļu aizsardzības un/vai vides aizsardzības viedokļa;

14.5. nav iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar saistošo noteikumu 10. punkta nosacījumiem.

15. Ekonomikas nodaļai, konstatējot kādu no saistošo noteikumu 14.1.–14.4. apakšpunktā minētajiem apstākļiem, ir tiesības koriģēt iesniegto specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, pieaicinot Pakalpojuma sniedzēju un pēc nepieciešamības Ventspils pilsētas domes Tūrisma informācijas centra vadītāju un pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" vadītāju.

IV. Specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumi

16. Šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētu un aprīkotu specializēto tūristu transportlīdzekli ir atļauts izmantot pasažieru pārvadāšanai, ja tā tehniskais stāvoklis atbilst drošai pasažieru pārvadāšanai, ko apliecina ne vēlāk kā pirms 12 mēnešiem izsniegts sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums.

17. Specializētajā tūristu transportlīdzeklī pasažieriem redzamā vietā jābūt izvietotai maršruta shēmai, informācijai par pakalpojuma maksu, kā arī lietošanas drošības noteikumiem latviešu valodā un vismaz divās svešvalodās.

18. Specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst pārsniegt lēmumā par maršruta apstiprināšanu noteikto braukšanas ātrumu, un viņam ir pienākums ievērot transportlīdzekļa ietilpības normas.

19. Specializētajam tūristu transportlīdzeklim, kura pieļaujamais braukšanas ātrums saskaņā ar lēmumu par maršruta apstiprināšanu nepārsniedz 30 km/h, jābūt aprīkotam atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

20. Pakalpojuma sniedzējs un specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgi par pasažieru drošību, un, ja ar specializēto tūristu transportlīdzekli tiek pārvadātas bērnu grupas, tam jābūt aprīkotam atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

21. Ja sakarā ar publiskiem pasākumiem, valsts amatpersonu vizītēm vai citu iemeslu dēļ uz noteiktu laiku tiek slēgta vai ierobežota satiksme kādā no maršruta posmiem, tā maršruta daļa, kura satiksmei slēgta, apbraucama pa maršrutu, kas saskaņots ar pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde" un Ventspils pilsētas pašvaldības policiju.

22. Pasažieru pārvadāšana ārpus apstiprinātā maršruta nav atļauta, izņemot gadījumus, kad tie ir vienreizēja rakstura pasūtījumu braucieni, kuru organizēšanas laiks un maršruts iepriekš saskaņots ar pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde" un Ventspils pilsētas pašvaldības policiju.

V. Specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanas apliecības anulēšanas kārtība

23. Lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanas apliecības anulēšanu Ekonomikas nodaļa šādos gadījumos var pieņemt:

23.1. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 31.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

23.2. specializētais tūristu transportlīdzeklis nav aprīkots atbilstoši šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām;

23.3. attiecībā uz specializēto tūristu transportlīdzekli nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

23.4. uz Pakalpojuma sniedzēja iesnieguma pamata;

23.5. Pakalpojuma sniedzējs zaudē īpašuma vai turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli.

VI. Apstiprinātā specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta atcelšanas un grozīšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums Ventspils pilsētas domes 31.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

24. Lēmumu par apstiprināta specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta atcelšanu Ekonomikas nodaļa var pieņemt šādos gadījumos:

24.1. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 31.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

24.2. Pakalpojuma sniedzējs neievēro šajos saistošajos noteikumos noteiktās prasības vai citos normatīvajos aktos noteiktās ceļu satiksmes kārtības un drošības prasības;

24.3. Pakalpojuma sniedzējs iesniedz iesniegumu par atteikšanos no maršruta;

24.4. Pakalpojuma sniedzējs zaudē īpašuma vai turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli;

24.5. ekspluatējot specializēto tūristu transportlīdzekli, tiek apdraudēta pasažieru vai citu personu dzīvība, veselība vai drošība;

24.6. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 31.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

24.7. ekspluatējot specializēto tūristu transportlīdzekli, tie radīts kaitējums kultūras vai dabas pieminekļiem, vai radīti bojājumi vides objektiem.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 31.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

24.1 Ja, ekspluatējot specializēto tūristu transportlīdzekli, tiek bojāta pilsētas infrastruktūra, Ekonomikas nodaļa, izvērtējot Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijas ieteikumu, var pieņemt lēmumu par apstiprinātā specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta grozīšanu.

(Ventspils pilsētas domes 31.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

25. Saistošo noteikumu 24.5. vai 24.7. apakšpunktā minētajos vai 24.1 punktā minētajā gadījumā lēmumu par apstiprināta specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta atcelšanu vai grozīšanu Ekonomikas nodaļa pieņem, izvērtējot Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijas ieteikumu.

(Ventspils pilsētas domes 31.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

VII. Noteikumu izpildes kontrole un atbildība

(Nodaļa Ventspils pilsētas domes 14.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

26. Par šo noteikumu 2., 9., 16., 17., 18., 19., 20., 21., un 22. punktā noteikto prasību neievērošanu, ja atbildība nav paredzēta citos normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – līdz 280 naudas soda vienībām.

(Ventspils pilsētas domes 14.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

27. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu 2., 9., 16., 17., 18., 19., 20., 21., un 22. punktu pārkāpšanu veic Ventspils pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas. Izskatīt lietas par šo noteikumu pārkāpumiem ir tiesīga arī Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Ventspils pilsētas domes 14.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājums

28. Ekonomikas nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš
1. pielikums
2018. gada 8. jūnija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 5
(prot. Nr. 11; 8. §)

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 31.08.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

Ventspils pilsētas domei

 

1.

 

 

 

(fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums)

 

 

2.

 

 

 

(personas kods; reģistrācijas numurs)

 

 

3.

 

 

 

(adrese)

 

 

4.

 

 
 
 

 

(kontaktpersona, tālruņa nr.)

 

 

 

(e-pasta adrese)

 

 
 
 
 
 

 

PIETEIKUMS SPECIALIZĒTĀ TŪRISTU TRANSPORTLĪDZEKĻA REĢISTRĒŠANAI

 

 
 
 

 

(datums)

 

 
 
Lūdzu reģistrēt specializēto tūristu transportlīdzekli _________________________ (tips) Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā:

 

5.

 

 

Transportlīdzekļa parametri (m)

 

 

Dzinēja tips

 

 

Izgatavošanas datums

 

 

Motora jauda

 

 

Pasažieru sēdvietu skaits

 

 

Ražotāja noteiktais maksimālais ātrums

 

 

Krāsa

 

 

garums

 

 

platums

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.

 

Transportlīdzekļa īpašnieks:
 
 
 

 

7.

 

Transportlīdzekļa turētājs:
 
 
 

 

8.

 

Reģistrācijas numura plāksnītes izmēri:
augstums –
 
mm
platums –
 
mm
 
 
 
Pielikumā pievienotie dokumenti:
1.
dokumentu apliecinātas kopijas, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma tiesības vai transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) apliecinājums par īpašuma vai turējuma tiesībām;
2.
transportlīdzekļa tehnisko dokumentu apliecinātas kopijas;
3.
sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinuma par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai apliecināta kopija, pievienojot sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta sertifikāta apliecinātu kopiju;
4.
specializētā tūristu transportlīdzekļa vizualizācija – fotofiksācija vai skice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(amats)

 

 

 

(paraksts)

 

 

 

(vārds, uzvārds)

 

2. pielikums
2018. gada 8. jūnija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 5
(prot. Nr. 11; 8. §)
Ventspils pilsētas domei
1. 
 

(fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums)

2. 
 

(personas kods; reģistrācijas numurs)

3. 
 

(adrese)

4.   
 

(kontaktpersona, tālruņa nr.)

 

(e-pasta adrese)

PIETEIKUMS SPECIALIZĒTĀ TŪRISTU TRANSPORTLĪDZEKĻA MARŠRUTA APSTIPRINĀŠANAI

  

(datums)

 

Lūdzu apstiprināt specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā saskaņā ar 1. pielikumu.

5.Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs: 
 
6.Transportlīdzekļa īpašnieks: 
 
7.Transportlīdzekļa turētājs: 

Pielikumā pievienotie dokumenti:

1. specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma;

2. specializētā tūristu transportlīdzekļa vizualizācija – fotofiksācija vai skice;

3. dokumentu apliecinātas kopijas, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma tiesības vai transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) apliecinājums par īpašuma vai turējuma tiesībām.

     

(amats)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Ventspils pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 08.06.2018.Stājas spēkā: 25.07.2018.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 145, 24.07.2018. OP numurs: 2018/145.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
300523
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2018","iso_value":"2018\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2018.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.07.2018","iso_value":"2018\/07\/25","content":"<font class='s-1'>25.07.2018.-02.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)