Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 418

Rīgā 2018. gada 17. jūlijā (prot. Nr. 33 39. §)
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
32.2 panta 4.6 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" (turpmāk – konkurss) nolikumu, tai skaitā projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, projektu iesniegumu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, kā arī projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

2. Konkursa mērķis ir potenciālo siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošana, atbalstot jaunu un ilgtspējīgu zema enerģijas patēriņa enerģētiski pašpietiekamu ēku (turpmāk – enerģētiski pašpietiekama ēka) būvniecību un nodrošinot oglekļa mazietilpīgai attīstībai nepieciešamo tehnoloģiju demonstrēšanu un popularizēšanu Latvijā.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) ir atbildīga par konkursa nolikuma izstrādi. Ministrija ar līgumu deleģē valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds) pieņemt un vērtēt projektu iesniegumus, pieņemt lēmumus par finanšu instrumenta finansējuma piešķiršanu, tai skaitā par pārvaldes lēmumu izdošanu, kā arī līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – projekta līgums) sagatavošanu, noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, pārbaudīt pārskatus un kontrolēt projektu īstenošanu, atgūt projektiem izmaksātos finanšu instrumenta līdzekļus, kas atzīti par neattiecināmiem, un veikt monitoringa uzraudzību, ieskaitot informācijas sniegšanu par projektu enerģijas ietaupījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem energoefektivitātes monitoringa jomā. Attiecībā uz šajā punktā minēto uzdevumu izpildi Vides investīciju fonds ir ministrijas pārraudzībā.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 405 redakcijā)

4. Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pašvaldība vai tās iestāde (turpmāk – pašvaldība).

5. Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums (turpmāk – finansējums) ir 10 000 000 euro.

6. Konkursa ietvaros apstiprinātā projekta īstenošanas periods nav ilgāks kā četri gadi no projekta līguma spēkā stāšanās dienas. Projekts uzskatāms par pabeigtu, kad pabeigta projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu īstenošana un projekta iesniedzējs, kurš noslēdzis projekta līgumu ar Vides investīciju fondu (turpmāk – finansējuma saņēmējs), ir iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma pārskatu.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 405)

7. Enerģētiski pašpietiekama ēka šo noteikumu izpratnē ir zema enerģijas patēriņa ēka, kurā nepieciešamais enerģijas apjoms ēkas inženiertehniskajām sistēmām, kas nodrošina apkuri, dzesēšanu (un gaisa sausināšanu), ventilāciju (un gaisa mitrināšanu) un karstā ūdens apgādi, tiek saražots, izmantojot ēkā uzstādītās atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas. Enerģētiski pašpietiekamai ēkai papildus var pievadīt ārējos enerģijas avotos ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām saražotu siltumenerģiju, bet kopumā kalendāra gadā šajā ēkā patērētais siltumenerģijas apjoms nepārsniedz šajā ēkā saražoto siltumenerģijas apjomu.

8. Konkursa ietvaros projekta iesniegumu var iesniegt, ja:

8.1. projekta iesniegumā plānotais un pēc projekta pabeigšanas sasniegtais energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 25 kWh/m2 gadā, vienlaikus nodrošinot telpu mikroklimata atbilstību normatīvo aktu prasībām būvniecības, higiēnas un darba aizsardzības jomā. Ja ēkā, kurā tiek veiktas projekta aktivitātes, telpas vidējais augstums pārsniedz 3,5 metrus, enerģijas patēriņu apkurei uz ēkas aprēķina platību (kWh/m2 gadā) pārrēķina saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 3. punktu;

8.2. projekta iesniegumā plānotais un pēc projekta pabeigšanas ēkas ekspluatācijai nepieciešamais kopējais primārās enerģijas patēriņš apkurei, karstā ūdens apgādei, mehāniskajai ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam ir ne vairāk kā 95 kWh/m2 gadā, vienlaikus nodrošinot telpu mikroklimata atbilstību normatīvo aktu prasībām būvniecības, higiēnas un darba aizsardzības jomā. Rādītājā neiekļauj elektroenerģijas apjomu, kas tiek izmantots elektromobiļu uzlādes stacijām un uzlādes punktiem, ekspozīcijām ēkā, kā arī iekārtām, kas nav saistītas ar ēkas inženiertehniskajām sistēmām;

8.3. projekta īstenošanas laikā ēkā paredzēts uzstādīt un pēc projekta īstenošanas izmantot augstas efektivitātes gaisa kondicionēšanas sistēmu, kas nodrošina ne mazāk kā 75 % ventilācijas siltuma zudumu atgūšanu apkures periodā;

8.4. projekta īstenošanas laikā ēkā paredzēts uzstādīt atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas un nodrošināt siltumenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem 100 % apmērā;

8.5. projekta īstenošanas laikā ēkā paredzēts īstenot un pēc projekta īstenošanas izmantot viedās vadības un kontroles (iekārta, iekārtu sistēma un programmatūra iekārtu darbības nodrošināšanai, kuru neatņemama sastāvdaļa ir informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) risinājumus vismaz apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa vadībai un kontrolei, ievērojot prasības iekštelpu gaisa kvalitātei;

8.6. tiek nodrošināta atbilstība šo noteikumu 2. pielikumā minētajām prasībām;

8.7. ēkas būvniecības laikā visa izmantotā koksnes produkcija ir sertificēta.

9. Projekta iesniegumā norāda siltumnīcefekta gāzu potenciālo emisijas ierobežojumu, no atjaunojamiem energoresursiem saražotās enerģijas daudzumu un patērētās enerģijas daudzumu, ko plānots sasniegt, īstenojot finanšu instrumenta ietvaros finansētās projekta aktivitātes. Siltumnīcefekta gāzu emisijas ierobežojumu projektam aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

10. Ja pašvaldības projekta iesniegums par šo noteikumu 22. punktā minēto aktivitāti kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, finanšu instrumenta finansējumu piešķir atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 53. pantam.

11. Konkursa ietvaros finanšu instrumenta finansējums tiek sniegts dotāciju veidā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 5. panta 2. punkta "a" apakšpunktam.

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vienu projekta iesniegumu.

13. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz finanšu instrumenta finansējumu, ja:

13.1. projekta iesniegumā iekļautās aktivitātes plānots īstenot jaunbūvē, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvju klasifikāciju atbilst kādai no šādām ēku klasēm:

13.1.1. ja ēkas izmantošanai ir noteikts funkciju sadalījums un ne mazāk kā 80 % no ēkas platības izmanto plašizklaides pasākumiem (kods 1261);

13.1.2. muzeji un bibliotēkas (kods 1262);

13.2. projektā iekļautās aktivitātes ir plānots īstenot uz zemes, kas ir projekta iesniedzēja īpašumā;

13.3. projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona un projekta iesniegums Vides investīciju fondā ir iesniegts šo noteikumu 32. punktā noteiktajā termiņā;

13.4. projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ir sniedzis patiesu informāciju.

14. Projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finanšu instrumenta finansējuma saņemšanu konkursa ietvaros, ja:

14.1. projekta iesniedzējam projekta iesnieguma iesniegšanas termiņam tuvākajā dienā, kurā pieejama Valsts ieņēmumu dienesta informācija par nodokļu parādiem, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

14.2. projekta iesniegumā plānotās attiecināmās izmaksas plāno finansēt, tiek finansētas vai ir tikušas finansētas citu finansējuma programmu vai individuālā atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā no Eiropas Savienības, ārvalstu finanšu palīdzības vai nacionālā publiskā finansējuma līdzekļiem;

14.3. projekta iesniedzējs projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies prettiesiski iegūt vai ir ieguvis ierobežotas pieejamības informāciju, prettiesiski centies ietekmēt vai ir ietekmējis projektu iesniegumu vērtēšanu, tai skaitā projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, Vides investīciju fondu vai citu projektu konkursa vērtēšanā iesaistītu amatpersonu vai ekspertu;

14.4. projekta iesniedzējs, kas veic saimniecisko darbību un kam atbalsta sniegšana šā konkursa ietvaros būtu kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, īsteno projektu kādā no neatbalstāmajām darbībām saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktu un neatbalstāmajām nozarēm saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a" un "b" apakšpunktu.

15. Ja projekta iesniedzējs, kas veic saimniecisko darbību un kam atbalsta sniegšana šā konkursa ietvaros būtu kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, darbojas gan Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a" vai "b" apakšpunktā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas Komisijas regulā Nr. 651/2014 minētās darbības jomas, projekta iesniedzējs nodrošina atbalstāmās darbības vai projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citu darbības nozaru finanšu plūsmām, nodrošinot, ka, veicot darbības nodalītajās nozarēs, netiek gūts labums no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.

16. Projekts, kas saistīts ar saimnieciskās darbības veikšanu, nav kvalificējams kā atbalsts komercdarbībai un tam netiek piemēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 53. panta nosacījumi šādos gadījumos:

16.1. ja izveidotās infrastruktūras amortizācijas periodā no visiem kultūras jomā sniegto pakalpojumu saņēmējiem gadā vairāk nekā 85 % ir Latvijas iedzīvotāji;

16.2. ja projekta iesniedzēja ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir mazāki par 50 % no kultūras jomas pakalpojumu sniedzēja gada budžeta.

III. Finansējuma apmēra noteikšana

17. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir no 2 000 000 līdz 5 000 000 euro.

18. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 80 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs neveic saimniecisko darbību un atbalsta sniegšana šā konkursa ietvaros tam nav kvalificējama kā komercdarbības atbalsts.

19. Projekta iesniedzējam, kas veic saimniecisko darbību un kam atbalsta sniegšana šā konkursa ietvaros kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, atbalsta summa, kas ietver finanšu instrumenta finansējumu un citu publisko finansējumu, nepārsniedz starpību starp šo noteikumu 24. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām un pamatdarbības peļņu no ieguldījuma. Pamatdarbības peļņu atskaita no attiecināmajām izmaksām saskaņā ar pamatotām prognozēm vai izmanto atgūšanas mehānismu. Finansējuma saņēmējs, kas ekspluatē ēku, kurā īstenotas projekta aktivitātes, drīkst attiecīgajā periodā paturēt samērīgu peļņu.

20. Atbalstu šo noteikumu ietvaros nedrīkst kumulēt ar de minimis atbalstu un citiem valsts atbalsta pasākumiem vai individuālu atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas daļēji vai pilnībā pārklājas.

21. Jebkuru projekta izmaksu pieaugumu finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

IV. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

22. Konkursa ietvaros atbalstāmā aktivitāte ir enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība.

23. Konkursa ietvaros netiek atbalstīta:

23.1. esošu ēku pārbūve vai atjaunošana;

23.2. biroja programmatūras licences vai programmatūras lietošanas pakalpojuma iegāde vai noma;

23.3. ēkas aprīkojuma iegāde, izņemot tāda aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu, kas paredzēts būvprojektā un nepieciešams būves vai tās daļas pieņemšanai ekspluatācijā, jo veido ēkas kopējo neatdalāmo infrastruktūru.

24. Konkursa ietvaros attiecināmās izmaksas ir:

24.1. jaunas ēkas būvniecības izmaksas, tai skaitā energoefektivitāti nodrošinošu būvdarbu izmaksas;

24.2. ēkas ventilācijas sistēmas iegādes, piegādes, būvniecības, uzstādīšanas un ieregulēšanas darbu izmaksas, lai nodrošinātu būvniecības nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem atbilstošu iekštelpu mikroklimatu;

24.3. efektīvai siltumenerģijas atgūšanai un izmantošanai paredzēto inženiertehnisko sistēmu iekārtu iegādes, piegādes, būvniecības, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas;

24.4. virsūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtu iegādes, piegādes, būvniecības, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas, ja ūdens tiek izmantots ēkas uzturēšanas vajadzībām;

24.5. ēkas apgaismojuma un līdzstrāvas un maiņstrāvas elektroapgādes sistēmas iegādes, piegādes, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas;

24.6. ēku automatizētās vadības un enerģijas patēriņa samazinājuma un kontroles sistēmu iegādes, piegādes, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas;

24.7. citu iekšējo inženiertīklu iegādes, piegādes, būvniecības, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas;

24.8. atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu (pamatiekārtu, palīgiekārtu un iekārtu būvniecības un uzstādīšanas materiālu) iegādes, piegādes, uzstādīšanas, pieslēgšanas un ieregulēšanas izmaksas;

24.9. enerģijas uzglabāšanas iekārtu iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;

24.10. elektromobiļu uzlādes staciju un uzlādes punktu iegādes, piegādes, uzstādīšanas un pieslēgšanas elektrotīklam izmaksas;

24.11. ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu uzpildes staciju iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;

24.12. projekta demonstrēšanas un publicitātes pasākumu īstenošanas izmaksas, ja tie atbilst šo noteikumu 58. un 59. punktam;

24.13. būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas;

24.14. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tie normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav atgūstami no valsts budžeta.

25. Projekta iesniedzējam, kas veic saimniecisko darbību un kam atbalsta sniegšana šā konkursa ietvaros kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, šo noteikumu 24. punktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja vismaz 80 % no ēkas platības vai 80 % no gada kopējā laika ēku izmanto kultūras mērķiem.

26. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta ietvaros sasniegto rezultātu, tai skaitā iegādāto tehnoloģiju, uzturēšanu un lietošanu atbilstoši projekta mērķim vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Nav pieļaujama uzstādītās tehnoloģijas demontāža, bet, saskaņojot ar Vides investīciju fondu, ir atļauta uzlabošana, lai paaugstinātu iekārtu efektivitāti.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 405)

27. Projekta kopējā budžetā var iekļaut finanšu rezervi, kas nepārsniedz trīs procentus no šo noteikumu 24. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas.

28. Konkursa ietvaros šo noteikumu 24.12. un 24.13. apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz trīs procentus no kopējām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot finanšu rezervi.

29. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja tās:

29.1. atbilst šo noteikumu 24. punktā minētajām izmaksām un šo noteikumu 27. un 28. punktā minētajiem izmaksu ierobežojumiem;

29.2. ir nepieciešamas projekta īstenošanai un ir iekļautas projekta iesniegumā un projekta līgumā;

29.3. ir veiktas pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, bet ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas beigām;

29.4. ir norādītas projekta iesniedzēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, pārbaudāmas, kā arī apliecinātas ar attiecīgiem attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai dokumentu oriģinālu atvasinājumiem;

29.5. ir norādītas projekta pārskatā par projekta īstenošanas progresu (turpmāk – starpposma pārskats) vai projekta pārskatā par visu projekta īstenošanas periodu (turpmāk – noslēguma pārskats), pievienojot projekta līgumā noteikto attaisnojošo dokumentu (tai skaitā projekta ietvaros noslēgto līgumu, darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, rēķinu, maksājuma uzdevumu) kopijas;

29.6. ir iekļautas kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi finansējuma saņēmēja aktīvos, kura uzskaitē atrodas projekta īstenošanas vieta, kas vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas paliek finansējuma saņēmēja īpašumā un nemaina lietošanas veidu;

29.7. faktiski ir veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes, ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības prasības, kā arī sabiedrības intereses.

30. Konkursa ietvaros neattiecināmas ir šādas projekta izmaksas:

30.1. izmaksas, kas nav tieši saistītas ar atbalstāmo aktivitāti;

30.2. būvprojektēšanas izmaksas;

30.3. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 27. un 28. punktā minēto izmaksu ierobežojumu;

30.4. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

30.5. izmaksas, kuras, īstenojot projektu, ir saistītas ar finanšu ieņēmumu gūšanu;

30.6. līzinga un nomas maksa, līzinga un nomas darījuma izmaksas;

30.7. muitas nodokļi un nodevas;

30.8. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu, maksa par finanšu transakcijām un citi tiešie finansiālie izdevumi;

30.9. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma veidlapas sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi, citi pakalpojumi un citu papildu pieteikuma dokumentu sagatavošana;

30.10. teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas, ja tās nav saistītas ar teritorijas atjaunošanu pēc šo noteikumu 2. punktā minētās aktivitātes īstenošanas;

30.11. jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

30.12. projekta iesniedzēja kārtējie uzturēšanas izdevumi;

30.13. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas.

V. Konkursa izsludināšana

31. Konkursu izsludina 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās par visu šo noteikumu 5. punktā minēto finanšu instrumenta finansējumu.

32. Vides investīciju fonds izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ministrijas tīmekļvietnē un Vides investīciju fonda tīmekļvietnē. Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo finanšu instrumenta finansējuma apmēru, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), adresi, elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāmi projektu iesniegumi un kur iegūstama papildinformācija par konkursa nosacījumiem. Konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda tīmekļvietnē un ministrijas tīmekļvietnē ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

33. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc konkursa izsludināšanas.

VI. Projekta iesnieguma saturs un iesniegšana

34. Lai piedalītos konkursā, projekta iesniedzējs iesniedz Vides investīciju fondā projekta iesniegumu. Projekta iesniegumu iesniedz rakstveidā vienā eksemplārā (oriģinālu vai projekta iesniedzēja apliecinātu kopiju) vai elektroniska dokumenta veidā.

35. Projekta iesniegums ietver:

35.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (3. pielikums);

35.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

35.2.1. projekta iesniedzēja lēmumu par projekta īstenošanu, kuru parakstījusi atbildīgā amatpersona vai tās pilnvarota persona un kurā norādītas projekta kopējās izmaksas, projekta attiecināmās izmaksas (tai skaitā izdalot finanšu instrumenta finansējumu un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjomu) un neattiecināmās izmaksas, kā arī ietverts apliecinājums, ka projekta iesniedzējs nodrošinās līdzfinansējumu projekta kopējo attiecināmo izmaksu un projekta kopējo neattiecināmo izmaksu segšanai;

35.2.2. projekta tehnisko raksturojumu, kurā detalizēti sniegta informācija par projektā izmantotajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem – izmantoto tehnoloģiju apraksts un tehnoloģiju vizuālais attēlojums, tehniskie parametri, inovācijas un jauninājumu apraksts un salīdzinājums ar tirgū līdz šim lietotajām tehnoloģijām;

35.2.3. oglekļa dioksīda emisiju ierobežojuma, no atjaunojamiem energoresursiem saražotās enerģijas daudzuma un patērētās enerģijas apjoma aprēķinu;

35.2.4. būvniecības ieceres dokumentus (būvprojektu minimālā sastāvā);

35.2.5. neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķinu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ēkas energoefektivitātes aprēķina metodēm;

35.2.6. izziņu ar centralizētās vai lokālās siltumapgādes sistēmas operatora energobilanci par pēdējo kalendāra gadu (ja attiecināms);

35.2.7. ēkas būvkonstrukciju, ārsienu, izolācijas materiālu, grīdu un pārsegumu, iekšējo sienu, logu un jumta materiālu ražošanas, piegādes un ekspluatācijas laika dzīves cikla analīzi, kas veikta, izmantojot ISO 15686-5, ISO 14040 un 14044, EN 15978 vai līdzvērtīgu standartu metodiku (ja attiecināms);

35.2.8. pilnvaru, iestādes iekšējo normatīvo aktu vai citu dokumentu, kas apliecina pilnvarojumu parakstīt visus ar projekta iesniegumu saistītos dokumentus (ja attiecināms).

36. Projekta iesniedzējs, sagatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

36.1. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši lietvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

36.2. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo datorrakstā latviešu valodā;

36.3. papildus iesniedzamos dokumentus sagatavo datorrakstā latviešu valodā. Ja tas nav iespējams, tiem pievieno dokumentu tulkojumus latviešu valodā, kas apliecināti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu tulkojumiem valsts valodā;

36.4. projekta iesnieguma veidlapā visos aprēķinos izmantotā naudas vienība ir euro. Finansējuma apmēru nosaka euro un centos, summas norādot ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata, noapaļojot līdz tuvākajai simtdaļai uz leju, ja trešais cipars aiz komata ir 4 vai mazāks, vai uz augšu, ja trešais cipars aiz komata ir 5 vai lielāks;

36.5. elektroniski iesniedzamo dokumentu noformēšana:

36.5.1. projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

36.5.2. projekta iesniegumu izstrādā šādā datņu formātā: iesnieguma veidlapu – DOC vai DOCX datņu formātā; rasējumus – PDF, JPG, JPEG vai TIFF datņu formātā, projekta aktivitāšu izmaksu tāmi un laika grafiku – XLS, XLSX, PDF, JPG, JPEG vai TIFF datņu formātā;

36.5.3. projekta iesnieguma veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektroniskiem dokumentiem un dokumentu juridisko spēku;

36.6. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā:

36.6.1. projekta iesniegums ir identisks projekta iesniegumam elektroniskā formā;

36.6.2. projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamie dokumenti elektroniskā formā (elektronisko datu nesējā), kas sagatavoti DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG, JPEG vai TIFF datņu formātā;

36.6.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamie dokumenti ir cauršūti (cauraukloti), saglabājot vienotu lappušu numerāciju;

36.6.4. projekta iesniegumu nosūta pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā vai iesniedz Vides investīciju fondā personīgi;

36.6.5. projekta iesniegumu ievieto slēgtā iepakojumā ar norādi "Konkursam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot izmantotās enerģijas atgūšanu un atkārtotu izmantošanu" un "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".

37. Vides investīciju fonds reģistrē saņemtos projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numurus un septiņu darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām rakstveidā paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma identifikācijas numuru. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma identifikācijas numuru piešķir un projekta iesniedzējam paziņo projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī.

38. Vides investīciju fonds izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir iesniegti Vides investīciju fondā vai nodoti pasta iestādē ierakstītā sūtījumā (pasta zīmogs) līdz konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām.

39. Ja projekta iesniegumu saņem pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, tas netiek vērtēts un Vides investīciju fonds rakstveidā informē projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma saņemšanu pēc termiņa beigām un atteikumu to vērtēt.

VII. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu

40. Projektu iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai Vides investīciju fonds izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija).

41. Vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību nosaka vērtēšanas komisijas nolikums. Vērtēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina ar Vides investīciju fonda rīkojumu.

42. Vērtēšanas komisijā ietilpst divi ministrijas pārstāvji, viens Vides investīciju fonda pārstāvis, viens Ekonomikas ministrijas pārstāvis un viens Satiksmes ministrijas pārstāvis. Vērtēšanas procesa administrēšanu nodrošina Vides investīciju fonds. Vērtēšanas komisiju vada Vides investīciju fonda pārstāvis.

43. Projektu iesniegumu administratīvo vērtēšanu veic atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem precizējamiem un neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem. Atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē", vai "NA" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, "NA" – nav attiecināms) šādā secībā:

43.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šiem kritērijiem, vērtēšanu neturpina un Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

43.2. ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem precizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, Vides investīciju fonds rakstveidā informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina precizēt projekta iesniegumu. Projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir 10 darbdienas no dienas, kad Vides investīciju fonds ir informējis projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma neatbilstību kritērijiem;

43.3. ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 43.2. apakšpunktā minētajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, projekta iesniegumu vērtē atkārtoti, nosakot, vai tas atbilst šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem un ir virzāms vērtēšanai atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

43.4. ja projekta iesniedzējs Vides investīciju fonda noteiktajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

43.5. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, vērtē projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu atbilstību šo noteikumu 5. pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

44. Ja projekta iesniegumā nav informācijas vai tā ir nepilnīga, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, kā arī ja projekta iesniedzējs jau vienreiz precizējis projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 43.2. apakšpunktā minētajai kārtībai, projekta iesniegumu uzskata par neatbilstošu attiecīgajam administratīvās vērtēšanas kritērijam vai attiecīgajā kvalitātes vērtēšanas kritērijā tam piešķir zemāko vērtējumu.

45. Vērtēšanas komisija pārbauda projekta iesniegumā norādīto sasniedzamo rādītāju atbilstību projektā plānotajām aktivitātēm un iesniegtajai dokumentācijai un, ja nepieciešams, projektu iesniegumu vērtēšanā pieaicina ekspertus. Pārbaudes ietvaros vērtēšanas komisija vai tās pieaicinātie eksperti, ja nepieciešams, apseko projekta īstenošanas vietu – zemi, kurā plānots īstenot projekta aktivitātes. Projekta iesniedzējs nodrošina vērtēšanas komisijas vai tās pieaicināto ekspertu piekļuvi projekta īstenošanas vietai.

46. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ir sniedzis nepatiesu informāciju, Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

47. Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēšanas komisija projektu iesniegumus sarindo dilstošā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam.

48. Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētājs, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā plānots zemāks enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību (kWh/m2) gadā saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapā (3. pielikuma 2.12. apakšpunkts) minēto rādītāju.

49. Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētājs lemj par projekta iesnieguma apstiprināšanu, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

49.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

49.2. projekta iesniegumā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanai pēc sarindošanas šo noteikumu 47. punktā minētajā secībā ir pietiekams finanšu instrumenta finansējums atbilstoši šo noteikumu 5. punktam.

50. Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētājs lemj par projekta iesnieguma noraidīšanu, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, ja projekta iesniegumā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanai pēc sarindošanas šo noteikumu 47. punktā minētajā secībā nav pietiekams finanšu instrumenta finansējums atbilstoši šo noteikumu 5. punktam.

51. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu Vides investīciju fonds nosūta projekta iesniedzējam pa pastu piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.

52. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu attiecībā uz projekta iesniedzējiem, kuriem maksimāli pieļaujamo finanšu instrumenta atbalsta apjomu piešķir saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem, Vides investīciju fonda valdes priekšsēdētājs pieņem līdz 2021. gada 30. jūnijam.

53. (Svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 405)

53.1 Valsts atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad Vides investīciju fonds pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un finanšu instrumenta finansējuma piešķiršanu.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 405 redakcijā)

VIII. Projekta līguma noslēgšanas un ieviešanas nosacījumi

54. Projekta iesniedzējs 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts Vides investīciju fonda lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, noslēdz projekta līgumu ar Vides investīciju fondu.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 405)

55. Ja projekta iesniedzējs nenoslēdz projekta līgumu 30 dienu laikā no Vides investīciju fonda lēmuma saņemšanas dienas, projekta iesniedzējs zaudē līgumslēdzēja tiesības.

56. Ja šo noteikumu 55. punktā minētā iemesla dēļ projekta līgums ar projekta iesniedzēju netiek noslēgts, Vides investīciju fonds slēdz projekta līgumu ar to projekta iesnieguma iesniedzēju, kura projekta iesniegums ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja finanšu instrumenta finansējuma atlikums ir pietiekams šā projekta finansēšanai atbilstoši šo noteikumu 5. punktam.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 405)

57. Projekta līgumu sagatavo Vides investīciju fonds. Projekta līgumā ietver vismaz:

57.1. (svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 405);

57.2. Vides investīciju fonda rekvizītus;

57.3. finansējuma saņēmēja rekvizītus;

57.4. projekta nosaukumu, mērķi, uzdevumus un finansējuma apmēru;

57.5. projekta aktivitātes, to īstenošanas laiku un projektā sasniedzamo rezultātu (siltumenerģijas patēriņu apkurei (kWh/m2) gadā);

57.6. darbības termiņu un monitoringa prasības;

57.7. (svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 405);

57.8. finansējuma saņēmēja atbildību, tiesības un pienākumus;

57.9. Vides investīciju fonda atbildību, tiesības un pienākumus;

57.10. projekta īstenošanas pārskatu saturu un iesniegšanas termiņus;

57.11. grozījumu veikšanas kārtību un nosacījumus;

57.12. strīdu izskatīšanas kārtību;

57.13. demonstrēšanas un publicitātes nosacījumus;

57.14. citus nosacījumus.

58. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta publicitāti:

58.1. ievietojot savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) informāciju par projekta īstenošanu, finansējuma izlietojumu un plānoto un sasniegto siltumenerģijas patēriņu apkurei (kWh/m2) gadā;

58.2. projekta īstenošanas laikā noorganizējot vismaz divus pasākumus (semināri, konferences, sabiedriskie pasākumi vai publiskas klātienes aktivitātes), kuros tas informē sabiedrību par projekta aktivitātēm un rezultātiem;

58.3. projekta rezultātu monitoringa periodā noorganizējot vismaz divus pasākumus (semināri, konferences, sabiedriskie pasākumi vai publiskas klātienes aktivitātes), kuros tas informē sabiedrību par projekta aktivitātēm un rezultātiem;

58.4. pie ēkas, kurā ir īstenotas projekta aktivitātes, izvietojot informatīvu plāksnīti.

59. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta demonstrēšanas pasākumus:

59.1. projekta īstenošanas laikā organizējot vismaz trīs ēkā izmantoto tehnoloģiju, metožu vai risinājumu demonstrācijas pasākumus dažādās ēkas būvniecības stadijās;

59.2. projekta rezultātu monitoringa periodā īstenojot vismaz divus pasākumus, kas veicina sabiedrības izpratni par enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību un informējot par projekta īstenošanas laikā sasniegto potenciālo oglekļa dioksīda emisijas ierobežojumu un siltumenerģijas patēriņu apkurei (kWh/m2) gadā;

59.3. izveidojot un projekta īstenošanas vietā izvietojot publiski pieejamu stendu vai ekspozīciju, kas veicina sabiedrības izpratni par enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību un projekta īstenošanas laikā sasniegto potenciālo oglekļa dioksīda emisijas ierobežojumu un siltumenerģijas patēriņu apkurei (kWh/m2) gadā;

59.4. projekta ietvaros nodrošinot, ka uzstādītās tehnoloģijas ir redzamas no publiski pieejama punkta un ka projekta īstenošanas vietā publiski pieejamā vietā ir izvietots tehnoloģiju un tās darbību demonstrējošs stends vai ekspozīcija ar tehnoloģijas aktīvajiem datiem (saražotās vai ietaupītās enerģijas atspoguļojums elektroniskā, video vai citā formā).

60. Finansējuma saņēmējs projekta līguma darbības laikā par katru trīs mēnešu periodu (ceturksni) līdz periodam sekojošā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz Vides investīciju fondā starpposma pārskatu, kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidnei.

61. Finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc attiecīgā projekta īstenošanas beigu termiņa iesniedz Vides investīciju fondā noslēguma pārskatu, kas sagatavots atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu pievienotajai veidnei.

62. Finansējuma saņēmējs piecus kalendāra gadus pēc projekta pabeigšanas katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu par sasniegto siltumenerģijas patēriņu apkurei (kWh/m2) gadā un līdz katra nākamā gada 31. janvārim iesniedz Vides investīciju fondā projekta rezultātu monitoringa pārskatu par monitoringa gadu atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidnei. Monitoringa periods sākas nākamā mēneša pirmajā datumā pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas. Monitoringa gads sākas kārtējā gada 1. janvārī un ilgst līdz kārtējā gada 31. decembrim.

63. Vides investīciju fondam ir tiesības pieaicināt ekspertus, lai pārbaudītu prasības, kas saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu, veiktu pārbaudes projekta īstenošanas vietā un izvērtētu projekta rezultātu monitoringa pārskatu. Vides investīciju fonds ne mazāk kā vienu reizi monitoringa periodā veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā.

64. Grozījumus projekta līgumā par projekta īstenošanas perioda pagarināšanu, kas pārsniedz šo noteikumu 6. punktā minēto termiņu, neveic.

IX. Finansējuma saņēmējam pieejamie maksājumi un maksāšanas kārtība

65. Finansējuma saņēmējam ir pieejami šādi maksājumu veidi:

65.1. avansa maksājums līdz 50 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas;

65.2. viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā summa ir līdz 90 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu;

65.3. noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposma maksājumus, nepārsniedz projektam apstiprināto finanšu instrumenta finansējuma summu.

66. Finansējuma saņēmējs var saņemt maksājumus, ja izpildīti šādi nosacījumi:

66.1. avansa maksājumu var saņemt, ja finansējuma saņēmējs ir iesniedzis Vides investīciju fondā avansa maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam;

66.2. starpposma maksājumu var saņemt, ja finansējuma saņēmējs ir iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma pārskatu par iepriekšējo projekta periodu un starpposma maksājuma pieprasījumu, kā arī pievienojis starpposma maksājuma pieprasījumā iekļautās attiecināmās izmaksas attaisnojošus dokumentus atbilstoši projekta līgumam un Vides investīciju fonds ir apstiprinājis starpposma pārskatu. Starpposma maksājumus finansējuma saņēmējs var saņemt ne biežāk kā reizi ceturksnī;

66.3. noslēguma maksājumu var saņemt, ja finansējuma saņēmējs ir iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma pārskatu un noslēguma maksājuma pieprasījumu, kā arī pievienojis noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautās attiecināmās izmaksas attaisnojošus dokumentus atbilstoši projekta līgumam un Vides investīciju fonds ir apstiprinājis noslēguma pārskatu.

67. Ministrija veic maksājumu piecu darbdienu laikā, pamatojoties uz Vides investīciju fonda pozitīvu atzinumu par finansējuma saņēmēja iesniegto avansa maksājuma pieprasījumu (ja attiecināms), atzinumu par projekta ietvaros noslēgto iepirkumu līgumu maksājumu dokumentiem (attiecināms uz valsts budžeta iestādēm) vai atzinumu par finansējuma saņēmēja iesniegto starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu un apliecinājumu par finansējuma saņēmēja pārskata apstiprināšanu. Ministrija minēto termiņu var pagarināt par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par piecām darbdienām.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 405 redakcijā)

X. Projekta pārskatu iesniegšana un pārbaude

68. Finansējuma saņēmējs pārskatu iesniedz elektroniski un papīra formā kopā ar projekta līgumā minētajiem pamatojošajiem dokumentiem.

69. Vides investīciju fonds pārbauda saņemto pārskatu un projekta līgumā minētos pamatojošos dokumentus un 20 darbdienu laikā sagatavo lēmumu par pārskata apstiprināšanu vai rakstveidā pieprasa finansējuma saņēmējam 10 darbdienu laikā no vēstules saņemšanas dienas iesniegt papildu informāciju vai precizēt pārskatu.

70. Vides investīciju fonds 15 darbdienu laikā pēc papildu informācijas vai precizētā pārskata saņemšanas rakstveidā informē finansējuma saņēmēju par projekta pārskata apstiprināšanu vai noraidīšanu.

71. Vides investīciju fonds projektus pārbauda projektu īstenošanas vietās. Lai pārbaudītu finansējuma saņēmēja sniegtās informācijas patiesumu un projekta īstenošanas atbilstību projekta līgumam, kā arī šiem noteikumiem, Vides investīciju fondam ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus.

72. Ja finansējuma saņēmējs šajos noteikumos vai projekta līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz Vides investīciju fondā projekta pārskatu, projekta līgumā minētos pamatojošos dokumentus vai Vides investīciju fonda pieprasīto papildu informāciju, ministrija, pamatojoties uz Vides investīciju fonda atzinumu, aptur maksājumus no finanšu instrumenta līdzekļiem līdz dienai, kad Vides investīciju fonds informē ministriju, ka finansējuma saņēmējs projekta līgumā noteiktajā kārtībā ir izpildījis attiecīgās saistības. Finansējuma saņēmējs projekta līgumā noteiktās saistības izpilda triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minētā termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 405)

XI. Finansējuma saņēmēja atbildība par projekta rezultātiem

73. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta līgumā noteikto rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā.

74. Ja Vides investīciju fonds atbilstoši finansējuma saņēmēja iesniegtajam monitoringa pārskatam par jebkuru no monitoringa gadiem pēc projekta pabeigšanas konstatē, ka projekta līgumā norādītais siltumenerģijas patēriņš apkurei (kWh/m2) gadā, salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto siltumenerģijas patēriņu apkurei (kWh/m2) gadā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc iesniegtā monitoringa pārskata saņemšanas aprēķina neatbilstības apmēru par pilnu monitoringa gadu (turpmāk – neatbilstības apmērs) un rakstveidā par to informē finansējuma saņēmēju.

75. Finansējuma saņēmējs 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 74. punktā minētās informācijas saņemšanas iesniedz Vides investīciju fondā pasākumu plānu neatbilstības novēršanai (turpmāk – plāns). Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz monitoringa pārskatu vai pasākuma plānu šajos noteikumos minētajā termiņā, Vides investīciju fonds aprēķina neatbilstības apmēru par pilnu monitoringa gadu un rakstveidā par to informē finansējuma saņēmēju.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 405)

76. Finansējuma saņēmējs plānā ietver:

76.1. nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu apkurei (kWh/m2) gadā;

76.2. ja nepieciešams, papildu energoefektivitātes pasākumus (turpmāk – papildu pasākumi), izņemot tos, kuru īstenošanai finansējuma saņēmējs ir saņēmis finanšu instrumenta finansējumu vai ir saņēmis vai plāno saņemt finansējumu jebkuru citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

76.3. argumentētu informāciju par iepriekš neparedzamiem vai neatkarīgiem ārējiem apstākļiem, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

77. Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc plāna saņemšanas pārbauda tā atbilstību šo noteikumu 76. punktā minētajām prasībām un apstiprina to. Ja plāns neatbilst minētajām prasībām, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc plāna saņemšanas rakstveidā par to informē finansējuma saņēmēju. Finansējuma saņēmējs novērš konstatētos trūkumus 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas. Ja finansējuma saņēmējs nenovērš minētos trūkumus, Vides investīciju fonds aprēķina neatbilstības apmēru par attiecīgo monitoringa gadu un rakstveidā par to informē finansējuma saņēmēju. Ja plāns atbilst šo noteikumu 76. punktā minētajām prasībām, Finansējuma saņēmējs īsteno plānu saskaņā ar šo noteikumu 78. punktu.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 405)

78. Finansējuma saņēmējs plānu īsteno par saviem līdzekļiem līdz nākamā gada 31. decembrim no brīža, kad plānu ir apstiprinājis Vides investīciju fonds. Monitoringa periodā neieskaita laiku, kurā finansējuma saņēmējs īsteno plānu, kurā paredzēti šo noteikumu 76.2. apakšpunktā minētie papildu pasākumi. Monitoringa periodā ieskaita laiku, kurā finansējuma saņēmējs īsteno plānu, kurā paredzēti šo noteikumu 76.1. apakšpunktā minētie pasākumi, ja tādā veidā tiek sasniegts projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais siltumenerģijas patēriņš apkurei (kWh/m2) gadā. Pēc plāna īstenošanas finansējuma saņēmējs monitoringu nodrošina attiecībā uz esošajām projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un plānā īstenotajiem pasākumiem.

79. Ja Vides investīciju fonds, izvērtējot pēdējā monitoringa gada monitoringa pārskatu, konstatē, ka projekta līgumā noteiktais siltumenerģijas patēriņš apkurei (kWh/m2) gadā, salīdzinot ar monitoringa perioda monitoringa gadu vidējo siltumenerģijas patēriņu apkurei (kWh/m2) gadā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds aprēķina neatbilstības apmēru saskaņā ar šo noteikumu 80. punktu un rakstveidā par to informē finansējuma saņēmēju. Vides investīciju fonds pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 405 redakcijā)

80. Atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu atbilstoši konstatētajai neatbilstībai nosaka, izmantojot šādu formulu:
 

EKIIn.l. = (1 –QLīgums) × EKII × (1 + ECBlikme), kur:
(Q1.gads + Q2.gads + Q3.gads + Q4.gads + Q5.gads)/n

EKIIn.l. – atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);

QLīgums – projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītais siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā;

Q1.gads; Q2.gads; Q3.gads; Q4.gads; Q5.gads – piecu gadu monitoringa periodā katrā monitoringa gadā sasniegtais siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, kWh/m2 (skaitli nenoapaļo uz augšu);

EKII – piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;

ECBlikme – Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme.

81. Vides investīciju fonds, pieņemot lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finansējuma atgūšanu atbilstoši konstatētajai neatbilstībai, ņem vērā siltumenerģijas patēriņa apkurei (kWh/m2) samazinājumu gadā no papildu pasākumiem, kas veikti pēc projekta pabeigšanas, un finansējuma saņēmēja sniegto argumentēto informāciju par siltumenerģijas patēriņa apkurei (kWh/m2) pieaugumu gadā, ja ir radušies iepriekš neparedzami vai neatkarīgi ārēji apstākļi, kas ir ietekmējuši projekta līgumā un projekta iesniegumā noteiktā rezultāta sasniegšanu.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 405)

82. Vides investīciju fonds sagatavo un līdz projektu īstenošanas perioda beigām publicē savā tīmekļvietnē vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un kompensējošo pasākumu piemērošanai.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 405 redakcijā)

83. Ministrijai un Vides investīciju fondam ir tiesības projekta īstenošanas laikā, kā arī projekta monitoringa periodā pārbaudīt projekta īstenošanas pārskatā, projekta līguma un monitoringa pārskatā sniegto informāciju, veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā. Finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt ministrijas un Vides investīciju fonda pārstāvjiem piekļuvi projekta īstenošanas vietai un visai ar projektu saistītajai dokumentācijai.

84. Finansējuma saņēmējs finanšu instrumenta līdzekļus, kas atzīti par neattiecināmiem saskaņā ar šo noteikumu 79. punktu, atmaksā Vides investīciju fondam atbilstoši projekta līgumā noteiktajai kārtībai, savukārt Vides investīciju fonds nodrošina atgūtā finanšu instrumenta finansējuma atmaksu ministrijai.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 405 redakcijā)

84.1 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta piešķiršanas prasības, atbalsta saņēmējs atmaksā Vides investīciju fondam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr.  794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad nelikumīgais komercdarbības atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. Vides investīciju fonds nodrošina atgūtā finanšu instrumenta finansējuma atmaksu atbildīgajai iestādei.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 405 redakcijā)

XII. Projektu īstenošanas kontrole un audits

85. Projektu īstenošanas kontrole un audits (turpmāk – projekta pārbaudes) šo noteikumu izpratnē ir:

85.1. pārbaude par projekta īstenošanas progresu (turpmāk – projekta progresa pārbaude);

85.2. izlases veida audits par projekta pārskatos norādīto izdevumu atbilstību (turpmāk – izdevumu atbilstības pārbaude);

85.3. projekta īstenošanas pēcnovērtējums (turpmāk – projekta pēcnovērtējums).

86. Vides investīciju fonds:

86.1. katru gadu līdz 31. janvārim sagatavo šo noteikumu 85. punktā minēto kārtējā gadā veicamo projektu pārbaužu plānu;

86.2. projekta progresa pārbaudē novērtē projekta progresa atbilstību plānotajam aktivitāšu ieviešanas grafikam un projekta īstenošanas nosacījumiem, kas noteikti projekta līgumā un šajos noteikumos. Ja nepieciešams, projekta progresa pārbaudi veic projekta īstenošanas vietā;

86.3. izdevumu atbilstības pārbaudē novērtē finansējuma saņēmēja iesniegtajos projekta pārskatos norādīto izdevumu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām. Ja nepieciešams, izdevumu atbilstības pārbaudi veic projekta īstenošanas vietā;

86.4. projekta pēcnovērtējumā novērtē projekta īstenošanas atbilstību projekta iesniegumā norādītajiem projektā sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī novērtē projekta rezultātu ilgtspēju. Ja nepieciešams, projekta pēcnovērtējumu veic projekta īstenošanas vietā.

86.1 Ja, veicot izlases pārbaudi, ministrija konstatē, ka attiecībā uz projektu pastāv šo noteikumu vai projekta līguma saistību neizpildes risks vai tiek konstatētas kļūdas vai nepilnības Vides investīciju fonda apstiprinātajā maksājumu pieprasījumā, ministrija aptur maksājumus un nosūta Vides investīciju fondam šo informāciju lēmuma pieņemšanai saskaņā ar projekta līgumu vai šo noteikumu 79. punktu.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 405 redakcijā)

87. Finansējuma saņēmējs nodrošina ministrijai, Vides investīciju fondam un pilnvarotiem auditoriem:

87.1. pieeju ar projektu saistītajiem dokumentiem, tai skaitā projekta līgumam un grozījumiem, citiem projekta ietvaros noslēgtajiem līgumiem, darbu pieņemšanas un nodošanas aktiem, rēķiniem, maksājuma uzdevumiem, starpposma pārskatiem un noslēguma pārskatam, monitoringa pārskatiem un sasniegtos rezultātus apliecinošai dokumentācijai (elektroniski un rakstveidā);

87.2. pieeju ar projektu saistītajai ēkai, telpām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz veicamo pārbaudi;

87.3. nepieciešamo dokumentu izrakstus un kopijas.

88. Ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus Vides investīciju fonds, ministrija, finansējuma saņēmējs un trešās personas, ar kurām finansējuma saņēmējs noslēdzis līgumu par darbu veikšanu un kuras saņēmušas finanšu instrumenta finansējumu projekta ieviešanai, glabā 10 gadus pēc projekta līguma beigām.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 405)

89. Ministrija informāciju par šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam publicē savā tīmekļvietnē, kā arī nodrošina šīs informācijas pieejamību 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts.

XIII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 405 redakcijā)

90. Vides investīciju fonds līdz 2020. gada 1. septembrim sagatavo un nosūta finansējuma saņēmējiem noslēgto projektu līgumu grozījumus, nodrošinot, ka tajos noteiktās ministrijas tiesības un pienākumus atbilstoši šo noteikumu 3. punktā deleģētajiem uzdevumiem pārņem Vides investīciju fonds.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 405 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 17. jūlija
noteikumiem Nr. 418
Potenciālā oglekļa dioksīda emisiju ierobežojuma un apkures patēriņa korekcijas aprēķins

1. Potenciālo oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisijas ierobežojumu aprēķina kā starpību starp CO2 emisijas apjomu pirms projekta īstenošanas, ņemot vērā attiecīgajam ēkas veidam normatīvajos aktos par ēku energosertifikāciju noteikto maksimālo pieļaujamo siltumenerģijas patēriņu apkurei (gandrīz nulles enerģijas ēka), un projektā plānoto CO2 emisijas apjomu, ko plānots sasniegt pēc projekta īstenošanas:

SEGsam = SEGpirmsSEGpēc, kur

SEGsam – CO2 emisijas ierobežojums gadā, t CO2 ek./gadā;

SEGpirms – CO2 emisijas pirms projekta īstenošanas, t CO2 ek./gadā;

SEGpēc – CO2 emisijas pēc projekta īstenošanas, t CO2 ek./gadā.

2. CO2 emisijas apjoma aprēķinos izmanto vidējos siltumenerģijas un elektroenerģijas faktorus, kas noteikti normatīvajos aktos par siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodiku.

3. Apkures patēriņa korekcija (ja vidējais telpas augstums pārsniedz 3,5 m):

Kopējais aprēķina tilpumsPārrēķinātā ēkas platībaPlānotais enerģijas patēriņš apkureiPlānotais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platībuPārrēķinātais plānotais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību
m3m2kWh gadākWh/m2 gadākWh/m2 gadā
12345
     

Aprēķina secība:

tabulas 1. aile – nosaka atbilstoši ēkas energosertifikātam vai tehniskajai dokumentācijai;

tabulas 2. aile – aprēķina, dalot kopējo aprēķina tilpumu (1. aile) ar 3,5 m;

tabulas 3. aile – nosaka atbilstoši ēkas energosertifikātam vai tehniskajai dokumentācijai;

tabulas 4. aile – nosaka atbilstoši ēkas energosertifikātam vai tehniskajai dokumentācijai;

tabulas 5. aile – aprēķina, dalot plānoto enerģijas patēriņu apkurei (3. aile) ar pārrēķināto ēkas platību (2. aile).

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 17. jūlija
noteikumiem Nr. 418
Prasības projekta ietvaros izbūvējamās enerģētiski pašpietiekamas ēkas tehniskajiem rādītājiem

1. Pēc projekta īstenošanas ēkā drīkst izmantot mehāniskās telpas ventilācijas (un gaisa mitrināšanas) sistēmas, kas nodrošina vismaz 20 % no kopējās ēkas siltumenerģijas patēriņa atgriešanu apkures vajadzībām.

2. Projekta iesniegumā ir plānots un pēc projekta pabeigšanas ēkas norobežojošās konstrukcijas atbilst šādiem rādītājiem:

2.1. logi ar trīskāršo stikla paketi un siltuma caurlaidības koeficienta vērtību Uw < 0,8 W/m2K;

2.2. pārējo ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība nepārsniedz 0,15 W/m2K, bet jumtiem un pārsegumiem – 0,15 W/m2K;

2.3. būvelementu URN W/(m2 x K) vērtības atbilst LBN 002-15, bet lineārā termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficientu summa – būvniecības standartam, kas vienlaicīgi atbilst visaugstākajām enerģijas taupīšanas, komforta, pieejamo izmaksu un ekoloģiskajām prasībām (pasīvo ēku kritēriji);

2.4. ēkas gaisa caurlaidības testa (blower door) rezultāts (n50 (h-1) vērtība) nepārsniedz n = 0,6. Gaisa apmaiņas koeficientu ar 50 Pa spiediena starpību aprēķina, mērīšanas procesā noteikto caurplūdušā gaisa daudzumu dalot ar ēkas iekšējo gaisa daudzumu.

3. Ēku aprīko ar pašregulējošām ierīcēm temperatūras atsevišķai regulēšanai katrā telpā vai, ja tas ir pamatoti, noteiktā apsildītā ēkas daļas zonā.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 17. jūlija
noteikumiem Nr. 418
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" iesnieguma veidlapa
Projekta nosaukums 
 
Projekta iesniedzējs 

 

Aizpilda Vides investīciju fonds

Projekta identifikācijas numurs 
Projekta iesniegšanas datums 
Projekta apstiprināšanas datums 

Piezīme. Ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā, projekta iesnieguma veidlapas pirmo lapu Vides investīciju fonds aizpilda kā atsevišķu elektronisko dokumentu.

1. sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs

1.Projekta iesniedzēja nosaukums 
2.Projekta iesniedzēja

darbības forma

pašvaldība

pašvaldības iestāde

3.PVN maksātājs

4.Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
5.Juridiskā adreseIela, mājas nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss
6.E-pasts 

1.2. Projekta iesniedzēja atbildīgā persona

1.Vārds, uzvārds 
2.Amats 
3.Tālrunis 
4.E-pasts 

1.3. Projekta iesniedzēja kontaktpersona

1.Vārds, uzvārds 
2.Amats 
3.Tālrunis 
4.E-pasts 
 
2. sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Projekta mērķis

Formulēt projekta mērķi (līdz 500 rakstu zīmēm).

 

2.2. Projekta kopsavilkums

Īsi aprakstīt projekta nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes un rezultātus, parādot ieguvumus enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisiju ierobežošanā, vides aizsardzības uzlabošanā un ietekmi uz apkārtējiem iedzīvotājiem (līdz 2000 rakstu zīmēm).

 

2.3. Projekta nepieciešamības un aktivitāšu piemērotības pamatojums

Nosaukt būtiskākās problēmas, kuras tiks risinātas ar projekta palīdzību, un pamatot to risināšanas aktualitāti. Nosaukt būtiskākās projekta aktivitātes, raksturot projektā izmantojamās tehnoloģijas un materiālus, norādot to priekšrocības un trūkumus, kā arī pamatot to piemērotību projekta mērķu sasniegšanai un atbalstāmajām aktivitātēm, atsaukties uz pilsētu, reģionu vai valsts līmeņa plānošanas dokumentiem, kuru mērķi tiek sasniegti ar šo projektu (līdz 6000 rakstu zīmēm).

 

2.4. Projekta mērķa grupas apraksts

Aprakstīt projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti (līdz 1500 rakstu zīmēm).

 

2.5. Projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas

Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (līdz 3000 rakstu zīmēm).

 

2.6. Projekta aktivitāšu īstenošanai plānotie iepirkumi

Nosaukt un raksturot projekta ietvaros plānotos publiskos iepirkumus un tajos izmantojamos kritērijus (zaļā publiskā iepirkuma kritērijs u. c.) (līdz 1000 rakstu zīmēm).

 

2.7. Galveno iekārtu specifikācijas raksturojums

Iekārtu specifikācijas raksturojums (līdz 4000 rakstu zīmēm).

 

2.8. Projekta inovācijas raksturojums

Projekta inovācijas raksturojums (līdz 3000 rakstu zīmēm).

 

2.9. Projektā iekļautās publiski pieejamās elektromobiļu uzlādes infrastruktūras raksturojums

Projektā iekļautās elektromobiļu uzlādes infrastruktūras raksturojums (līdz 3000 rakstu zīmēm).

 
 
Nr.
p. k.
ParametrsDati/informācija
1.Publiski pieejamās uzlādes stacijas vai uzlādes punkta uzstādīšanas adrese un kadastra numurs* 
2.Publiski pieejamās uzlādes stacijas vai uzlādes punkta uzstādīšanas vietas raksturojums 
2.1.publiski pieejamās uzlādes stacijas vai uzlādes punkta uzstādīšanas vietas attālums no nozīmīgās satiksmes plūsmas (valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kā arī pilsētu tranzītielām)Nozīmīgās satiksmes plūsmas nosaukums un attālums (metros)
3.Stāvvieta elektromobiļiem 
3.1.kopējais elektromobiļu vienlaicīgas uzlādes autostāvvietu skaits 
3.2.elektromobiļa atļautais uzturēšanās laiks stāvvietā visu diennakti līdz elektromobiļa pilnai uzlādei

 ierobežots (norādīt laiku, cik ilgi elektromobilis var atrasties stāvvietā)

4.Kopējais automobiļu vienlaicīgas novietošanas skaits 
5.Pieejamā elektrotīkla raksturojums 
5.1.elektriskā strāvaA
5.2.maiņspriegumsV

Piezīme. * Zeme, uz kuras paredzēts īstenot projektu, ir projekta īstenotāja īpašumā.

2.10. Projekta ietekme uz pielāgošanos klimata pārmaiņām

Projektā iekļauto aktivitāšu raksturojums attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām (līdz 3000 rakstu zīmēm).

 

2.11. Projekta īstenošanas vieta

1.Projekta īstenošanas vietas adrese 
2.Projekta īstenošanas vietas (objekta, zemes) kadastra numurs 
3.Projekta īstenošanas vietas atbilstība Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 418 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 14.1 un 14.2. apakšpunktam (pamatojums, pievienotie dokumenti (to nosaukums, numurs u. c. apliecinoša informācija)) 

2.12. Projekta aktivitāšu raksturojums

Nr. p. k.Projekta aktivitāteProjekta aktivitātes apraksts
(< 2000 zīmes katrai darbībai)
RezultātsRezultāts skaitliskā izteiksmē
SkaitsMērvienība
      
      

2.13. Projektā sasniedzamais rādītājs

RādītājsRezultātsMērvienība
Plānotais energoefektivitātes rādītājs apkurei kWh/m2 gadā

2.14. Projekta ietvaros sasniedzamā potenciālā CO2 emisijas ierobežojuma pamatojums un aprēķins

Pamatot projekta ietvaros sasniedzamo potenciālo CO2 emisijas ierobežojumu un parādīt tā aprēķinu (līdz 2000 rakstu zīmēm, t. sk. norādot atsauci uz papildus pievienoto pielikumu).

 

2.15. Projekta atbilstība pašvaldības apstiprinātajos dokumentos noteiktajām prioritātēm klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanai. Energopārvaldības sistēmas esība.

Pamatot projekta atbilstību pašvaldības apstiprinātajos dokumentos noteiktajām prioritātēm klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanai. Aprakstīt, vai pašvaldība ir ieviesusi energopārvaldības sistēmu vai sertificētu energopārvaldības sistēmu un paziņojusi Ekonomikas ministrijai par sistēmas ieviešanu un identificētajiem pasākumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem energoefektivitātes un monitoringa jomā (līdz 3000 rakstu zīmēm).

 

2.16. Projektā sasniedzamie saražotās atjaunojamās enerģijas daudzuma un patērētās enerģijas apjoma rādītāji

Nr. p. k.RādītājsRezultātsMērvienība
1.Plānotais ar ēkā uzstādītajām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām saražotās elektroenerģijas daudzums gadā MWh gadā
2.Plānotais patērētās elektroenerģijas apjoms gadā MWh gadā
3.Plānotais ar ēkā uzstādītajām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām saražotās siltumenerģijas daudzums gadā MWh gadā
4.Plānotais patērētās siltumenerģijas apjoms gadā MWh gadā

2.17. Ēkas siltumapgādes sistēmas novērtējums

Pamatot projekta atbilstību konkrētajiem novērtējumiem (līdz 7000 rakstu zīmēm).

 

2.18. Ēkas dzesēšanas (un sausināšanas) risinājumu novērtējums

Pamatot projekta atbilstību konkrētajam novērtējumam (līdz 2000 rakstu zīmēm).

 

2.19. Ēkas ūdens resursus taupošu tehnoloģiju novērtējums

Pamatot projekta atbilstību konkrētajam novērtējumam (līdz 2000 rakstu zīmēm).

 

2.20. Ēkas viedās kontroles sistēmas novērtējums

Pamatot projekta atbilstību konkrētajam novērtējumam, t. sk. aprakstīt šādu sistēmu spējas:

a) pastāvīgi uzraudzīt, reģistrēt, analizēt un dot iespējas koriģēt enerģijas izmantošanu;

b) salīdzinoši novērtēt ēkas energoefektivitāti, atklāt ēkas inženiertehnisko sistēmu efektivitātes zudumus un informēt par ēku atbildīgo personu vai ēkas inženiertehnisko sistēmu apsaimniekotāju par energoefektivitātes uzlabošanas iespējām;

c) nodrošināt komunikāciju ar pieslēgtajām ēkas inženiertehniskajām sistēmām un citām ierīcēm ēkas iekšienē un būt sadarbspējīgām ar ēkas inženiertehniskajām sistēmām neatkarīgi no autortehnoloģiju, ierīču un ražotāju dažādības (līdz 3000 rakstu zīmēm).

 

2.21. Ēkas būvniecībā reciklēto materiālu izmantošanas novērtējums

Pamatot projekta atbilstību konkrētajam novērtējumam (līdz 2000 rakstu zīmēm).

 

2.22. Vidējais plānotais apmeklējumu skaits ēkā monitoringa periodā (apmeklējumi gadā)

Pamatot projekta atbilstību konkrētajam novērtējumam (līdz 2000 rakstu zīmēm).

 

2.23. Projekta papildināmība ar citām atbalsta programmām

Pamatot projekta atbilstību konkrētajam novērtējumam (līdz 2000 rakstu zīmēm).

 
 
3. sadaļa – Projekta īstenošana

3.1. Projekta ieviešanas un vadības kapacitāte

Raksturot projekta iesniedzēja pieredzi līdzīga mēroga un specifikas projektu vadīšanā (līdz 2000 rakstu zīmēm).

 

3.2. Projekta ieviešanas riski

Identificēt un raksturot iespējamos projekta ieviešanas riskus (līdz 1000 rakstu zīmēm).

 

3.3. Pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai

Raksturot preventīvos pasākumus projekta ieviešanas risku mazināšanai (līdz 1000 rakstu zīmēm).

 

3.4. Projekta īstenošanas laiks

3.4.1. Plānotais projekta īstenošanas laiks pilnos mēnešos

 

3.4.2. Projekta īstenošanas laika grafiks

Norādiet projekta ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošanas laikus atbilstošajam ceturksnim (ar skaitļiem "1–12" atzīmējiet atbilstošo kalendāra mēnesi).

Nr. p. k.Aktivitātes nosaukumsCeturksnis
1. gads2. gads
I*IIIIIIVIIIIIIIV
          
          

Piezīme. * Grafikā norādītais pirmais ceturksnis ir pirmais aktivitāšu īstenošanas ceturksnis pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas.

Nr. p. k.Aktivitātes nosaukumsCeturksnis
3. gads4. gads
I*IIIIIIVIIIIIIIV
          
          

3.5. Projekta īstenošanas gatavības pakāpe

Izvēlēties, kurš apgalvojums visprecīzāk raksturo projekta gatavības pakāpi.

Projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir zems gatavības līmenis, ja ir sagatavoti būvniecības ieceres dokumenti, bet tie nav iesniegti būvvaldē
Projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir vidēja gatavības pakāpe, ja ir lēmums par projektēšanas nosacījumu izpildi
Projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir augsta gatavības pakāpe, ja projekta iesniedzējs ir izsludinājis attiecīgus iepirkumus par būvdarbu veikšanu
 
4. sadaļa – Publicitāte

4.1. Publicitātes pasākumi

4.1.1. Atzīmēt publicitātes pasākumu skaitu, kas tiks veikti projekta īstenošanas laikā.

Informācija tīmekļvietnē (projekta īstenošanas laikā un pēc projekta ieviešanas) 
Informācija presē (projekta īstenošanas laikā un pēc projekta ieviešanas) 
Semināri, konferences, sabiedriskie pasākumi un publiskas klātienes aktivitātes. 
Informatīva plāksne pie projekta īstenošanas vietas 
Citi (lūdzu norādīt) 

4.1.2. Minēt konkrētus plānotos pasākumus.

Nr. p. k.PasākumsMērķa grupaPlānotie izdevumi, euroFinansējuma avotsPasākuma mērogs*
      
      
      

Piezīme. * Lietot šādus apzīmējumus:

III – starptautiska mēroga pasākums (izņemot publikācijas tīmekļvietnēs);

II – valsts mēroga pasākums;

I – vietēja mēroga pasākums.

4.2. Laika grafiks

Publicitātes pasākumi*1. gads2. gads
 IIIIIIIVIIIIIIIV
1.        
        

Piezīme. * Norādīt numuru, kas atbilst 4.1.2. punktā norādītajiem pasākumiem.

Publicitātes pasākumi*3. gads4. gads
 IIIIIIIVIIIIIIIV
1.        
        

4.3. Publicitātes un demonstrēšanas pasākumu raksturojums

Raksturot publicitātes un demonstrēšanas pasākumu plānu, būtiskākos satura elementus un kādā mērogā tos plānots organizēt (līdz 2000 rakstu zīmēm).

 
 
5. sadaļa – Projekta finansēšanas rādītāji

5.1. Aktivitāšu izmaksu tāme

Nr. p. k.Izmaksu pozīcijas nosaukumsVienības nosaukumsVienību skaitsVienības izmaksas,
euro (bez PVN) 

 

Izmaksas kopā,
euro (bez PVN) 

 

Izmaksas kopā, euro (ar PVN)Izmaksas, euro
attiecināmāsneattiecināmās
bez PVNPVN (aizpilda, ja nav atgūstams)% no kopējām attiecināmajām izmaksām*(t. sk. PVN)
1234567891011
1.Jaunas ēkas būvniecības, t. sk. energoefektivitāti nodrošinošu būvdarbu, izmaksas         
1.1....         
2.Ventilācijas sistēmas iegādes, piegādes, būvniecības, uzstādīšanas un ieregulēšanas darbu izmaksas, lai nodrošinātu būvniecības nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem atbilstošu iekštelpu mikroklimatu         
2.1....         
3.Efektīvai siltumenerģijas atgūšanai un izmantošanai paredzēto inženiertehnisko sistēmu iekārtu iegādes, piegādes, būvniecības, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas         
3.1.         
4.Virsūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtu iegādes, piegādes, būvniecības, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas, ja ūdens tiek izmantots ēkas uzturēšanas vajadzībām         
4.1....         
5.Apgaismojuma un elektroapgādes līdzstrāvas un maiņstrāvas sistēmas iegādes, piegādes, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas         
5.1....         
6.Ēku automatizētās vadības un enerģijas patēriņa samazinājuma kontroles sistēmu iegādes, piegādes, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas         
6.1....         
7.Citu iekšējo inženiertīklu iegādes, piegādes, būvniecības, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas         
7.1....         
8.Atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu (pamatiekārtu, palīgiekārtu un iekārtu būvniecības un uzstādīšanas materiālu) iegādes, piegādes, uzstādīšanas, pieslēgšanas un ieregulēšanas izmaksas         
8.1....         
9.Enerģijas uzglabāšanas iekārtu iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas         
9.1....         
10.Elektromobiļu uzlādes staciju vai uzlādes punktu iegādes, piegādes, uzstādīšanas un pieslēgšanas elektrotīklam izmaksas         
10.1....         
11.Ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu uzpildes staciju iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas         
11.1....         
12.Projekta demonstrēšanas un publicitātes pasākumu izmaksas         
12.1....         
13.Būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas         
13.1....         
14.Citas izmaksas (precizēt)*         
14.1....         
15.Finanšu rezerve**         
 KOPĀ      

Piezīmes.

1. * Papildināt attiecīgi no konkursa nolikuma atbalstāmajām aktivitātēm.

2. **3% no summas, neskaitot rezervi.

5.2. Projekta finansēšanas plāns (euro)

GadsKopējās izmaksasKopējās neattiecināmās izmaksasKopējās attiecināmās izmaksas**Finanšu instrumenta finansējumsProjekta iesniedzēja līdzfinansējums
01 = 2 + 32345 = 4 / 3 (%)*67 = 6 / 3 (%)
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       
KOPĀ       

Piezīmes.

1. * Ne vairāk kā 80 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

2. ** Kopējās attiecināmās izmaksas norāda bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ja tas ir atgūstams. Ja PVN nav atgūstams, kopējās attiecināmās izmaksas norāda ar PVN.

5.3. Finanšu plūsmas grafiks*

MaksājumsI
projekta pusgads
II
projekta pusgads
III
projekta pusgads
IV
projekta pusgads
Avansa maksājums (līdz 50 % no apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas)    
Starpposma maksājums (starpposma maksājumu kopējā summa ir līdz 90 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu)    
Papildināt ar nepieciešamajām ailēm, ja ir vairāki starpposma maksājumi, ņemot vērā, ka starpposma maksājumu kopējā summa ir līdz 90 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu    
Noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposma maksājumus, nepārsniedz projektam apstiprināto finanšu instrumenta finansējuma summu    

Piezīme. * Atzīmējiet ar "X" atbilstošo pusgadu.

MaksājumsV
projekta pusgads
VI
projekta pusgads
VII
projekta pusgads
VIII
projekta pusgads
Avansa maksājums (līdz 50 % no apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas)    
Starpposma maksājums (starpposma maksājumu kopējā summa ir līdz 90 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu)    
Papildināt ar nepieciešamajām ailēm, ja ir vairāki starpposma maksājumi, ņemot vērā, ka starpposma maksājumu kopējā summa ir līdz 90 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu    
Noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposma maksājumus, nepārsniedz projektam apstiprināto finanšu instrumenta finansējuma summu    
 
6. sadaļa – Iesniedzamie dokumenti
 
Nr. p. k.

 

Dokumenta nosaukums 
1.Projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu, kuru parakstījusi atbildīgā amatpersona vai tās pilnvarota persona un kurā norādītas projekta kopējās izmaksas, projekta attiecināmās izmaksas (tai skaitā izdalot finanšu instrumenta finansējumu un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjomu) un neattiecināmās izmaksas, kā arī ietverts apliecinājums, ka projekta iesniedzējs nodrošinās līdzfinansējumu projekta kopējo attiecināmo izmaksu un projekta kopējo neattiecināmo izmaksu segšanai 
2.Projekta tehniskais raksturojums
3.Oglekļa dioksīda emisiju ierobežojuma, no atjaunojamiem energoresursiem saražotās enerģijas daudzuma un patērētās enerģijas apjoma aprēķins
4.Būvniecības ieceres dokumenti (būvprojekts minimālā sastāvā)
5.Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā ēkas energoefektivitātes rādītāju aprēķins saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ēkas energoefektivitātes aprēķina metodēm
6.Izziņa ar centralizētās vai lokālās siltumapgādes sistēmas operatora energobilanci par pēdējo kalendāra gadu (ja attiecināms)
7.Pilnvara, iestādes iekšējais normatīvais akts vai cits dokuments, kas apliecina pilnvarojumu parakstīt visus ar projekta iesniegumu saistītos dokumentus
8.Ēkas būvkonstrukciju, ārsienu, izolācijas materiālu, grīdu un pārsegumu, iekšējo sienu, logu un jumta materiālu ražošanas, piegādes un ekspluatācijas laika dzīves cikla analīze, kas veikta izmantojot ISO 15686-5, ISO 14040 un 14044, EN 15978 vai līdzvērtīgu standartu metodiku (ja attiecināms)
 
7. sadaļa –  Apliecinājums
Es, projekta iesniedzēja 
 projekta iesniedzēja nosaukums
atbildīgā amatpersona 
 vārds, uzvārds
  

,

 amats

ar parakstu apliecinu, ka projekta iesniegšanas brīdī:

7.1. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta ieviešanai pieprasītais finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

7.2. projektā plānotās attiecināmās izmaksas nav plānotas cita projekta iesnieguma ietvaros un netiek un netiks segtas citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, no Eiropas Savienības, ārvalstu finanšu palīdzības vai nacionālā publiskā finansējuma līdzekļiem;

7.3. projekta iesniedzējs iesniedzis vienu projekta iesniegumu;

7.4. projekta iesniegumam pievienotie dokumenti atbilst projekta iesniedzēja rīcībā esošajiem dokumentu oriģināliem;

7.5. projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

7.6. uz projekta iesniedzēju nav attiecināma neviena no šādām pazīmēm:

7.6.1. pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par finanšu stabilizācijas pieteikuma iesniegšanu (attiecināms uz pašvaldību);

7.6.2. finanšu ministrs ir iecēlis pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa uzraugu attiecīgajā pašvaldībā (attiecināms uz pašvaldību).

Apliecinu, ka tad, ja projekts tiks apstiprināts:

7.7. sniegšu vai nodrošināšu līdzfinansējumu projekta īstenošanai nepieciešamajā apmērā;

7.8. projektā plānotās attiecināmās izmaksas nav un netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai nacionālā publiskā finansējuma līdzekļiem;

7.9. projekta iesniegumā paredzētās attiecināmās izmaksas tiks veiktas un uzskaitītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē (ja attiecināms), būs identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecinās attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;

7.10. jebkāds sadārdzinājums, kas radīsies projekta īstenošanas laikā, tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;

7.11. projekta īstenošanas laikā tiks īstenoti demonstrēšanas un publicitātes pasākumi saskaņā ar noteikumu prasībām;

7.12. iepirkumu procedūras tiks veiktas godīgas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām;

7.13. noteikumu 24. apakšpunktā minētās izmaksas būs radušās pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām.

Apliecinu, ka vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas:

7.14. finansējuma saņēmējs vai viņa pilnvarotā persona ik gadu līdz 31. janvārim iesniegs projekta rezultātu monitoringa pārskatu;

7.15. tiks nodrošināta projekta ietvaros sasniegto rezultātu un iegādāto tehnoloģiju uzturēšana un lietošana atbilstoši projekta sākotnējam mērķim;

7.16. netiks pieļauta uzstādītās tehnoloģijas demontāža. Ja notiks tehnoloģijas uzlabošana, tad tiks paaugstināta tās efektivitāte, lai samazinātu enerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisiju.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt finansēšanai no finanšu instrumenta, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par finanšu instrumenta ieviešanu plānotais līdzfinansējums projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas dēļ pret projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Piekrītu, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā noteiktajā kārtībā pieprasa (ja nepieciešams) vai iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta informāciju, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

 
Paraksts
 
 
 
Datums
 
 
 
 

 

dd./mm./gggg.

 

 

 

Zīmoga vieta

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 17. jūlija
noteikumiem Nr. 418
Administratīvās vērtēšanas kritēriji
Nr. p. k.KritērijsNA*P/N**
1.Projekta atbilstības kritēriji
1.1.Projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 4. punkta nosacījumam   N
1.2.Projekta iesniegums ir:    
1.2.1.iesniegts elektroniska dokumenta veidā, uz tā ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs (attiecināms, ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta veidā)   N
1.2.2.iesniegts rakstveidā, un to ir parakstījusi atbildīgā amatpersona vai tās pilnvarota persona (attiecināms, ja projekta iesniegums iesniegts rakstveidā)   N
1.2.3.ievietots slēgtā iepakojumā (attiecināms, ja projekta iesniegums iesniegts rakstveidā)   N
1.2.4.nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā (attiecināms, ja projekta iesniegums iesniegts rakstveidā)   N
1.3.Projekta iesniegums ir iesniegts Vides investīciju fonda noteiktajā termiņā   N
1.4.Projekta iesnieguma veidlapā ir sniegta visa prasītā informācija par projekta iesniedzēju   P
1.5.Projektā iekļautās aktivitātes atbilst Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 418 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" nolikums" (turpmāk – noteikumi) mērķim (noteikumu 2. punkts) un noteikumu 7. un 22. punktam   P
1.6.Projekta iesnieguma veidlapā ir norādīta projekta īstenošanas vieta un adrese   P
1.7.Projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 12., 13. un 14. punktā minētajiem nosacījumiem (prasības projekta iesniedzējam)   P
1.8.Projekta iesnieguma veidlapā sniegts projekta nepieciešamības un aktivitāšu piemērotības pamatojums, aprakstīta projekta mērķa grupa, aprakstīta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas, nosaukti un raksturoti projekta aktivitāšu īstenošanai plānotie iepirkumi, sniegts galveno iekārtu specifikācijas un projekta inovācijas raksturojums, sniegts projektā iekļautās publiski pieejamās elektromobiļu uzlādes infrastruktūras raksturojums   P
1.9.Projekta īstenošanas termiņš atbilst noteikumu 6. punktā minētajam nosacījumam, un projekta iesnieguma veidlapā ir norādīts projekta īstenošanas laiks (mēnešos)   P
1.10.Projekta iesnieguma veidlapā ir raksturotas projekta aktivitātes, norādīti projektā sasniedzamie rādītāji un pamatots projekta ietvaros sasniedzamā potenciālā CO2 emisijas ierobežojuma rādītājs, no atjaunojamiem energoresursiem saražotās enerģijas daudzums un plānotais patērētais enerģijas apjoms, ievērojot noteikumu 9. punktu   P
1.11.Projekta iesnieguma veidlapā ir raksturota projekta ietekme uz pielāgošanos klimata pārmaiņām   P
1.12.Projekta iesnieguma veidlapā ir raksturota projekta atbilstība pašvaldības apstiprinātajos dokumentos noteiktajām prioritātēm klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanai   P
1.13.Projekta iesnieguma veidlapā ir raksturota projekta ieviešanas un vadības kapacitāte, identificēti un raksturoti projekta ieviešanas riski un pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai   P
1.14.Projekta iesnieguma veidlapā ir sniegts ēkas siltumapgādes sistēmas novērtējums, ēkas dzesēšanas (un sausināšanas) risinājumu novērtējums, ēkas ūdens resursus taupošu tehnoloģiju novērtējums, ēkas viedās kontroles sistēmas novērtējums, ēkas būvniecībā reciklēto materiālu izmantošanas novērtējums, vidējais plānotais apmeklējumu skaits ēkā monitoringa periodā un projekta papildināmība ar citām atbalsta programmām   P
1.15.Projekta iesnieguma veidlapā ir norādīta projekta īstenošanas gatavības pakāpe   P
1.16.Projekta iesnieguma veidlapā ir atzīmēti un aprakstīti demonstrēšanas un publicitātes pasākumi atbilstoši noteikumu 58. un 59. punktam   P
1.17.Projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējuma apjoms atbilst šo noteikumu 16. punktā minētajam apjomam   P
1.18.Projektā pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz šo noteikumu 18. un 19. punktā minēto apjomu   P
1.19.Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir euro   P
1.20.Projektā iekļautās attiecināmās izmaksas, to ierobežojumi un nosacījumi atbilst noteikumu 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 30. punktam   P
1.21.Projekta iesnieguma veidlapā precīzi aizpildīta 5. sadaļa   P
1.22.Projekta iesnieguma veidlapā precīzi aizpildīta 6. sadaļa   P
1.23.Projekta iesniegums atbilst valsts atbalsta nosacījumiem (ja attiecināms)   P
2.Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji
2.1.Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā un datorrakstā   P
2.2.Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta   P
2.3.Iesniegti visi nepieciešamie papildus iesniedzamie dokumenti atbilstoši noteikumu 35.2. apakšpunktam   P
2.4.Papildus iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā vai arī, ja tie nav latviešu valodā, tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā   P
2.5.Prasības, kas attiecas tikai uz tiem projektu iesniegumiem, kas iesniegti elektroniska dokumenta veidā:    
2.5.1.uz elektroniskā dokumenta ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs, papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un ir apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām   P
2.5.2.elektroniskais dokuments ir sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG, JPEG vai TIFF datņu formātā   P
2.6.Prasības, kas attiecas tikai uz tiem projektu iesniegumiem, kas iesniegti papīra formā:    
2.6.1.ir iesniegts projekta iesnieguma oriģināleksemplārs vai kopija, kas sagatavota un apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā   P
2.6.2.projekta iesniegums papīra formā ir identisks ar projekta iesniegumu elektroniskā formā, kas pievienots elektroniskajā datu nesējā (CD, zibatmiņa) un sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG, JPEG vai TIFF datņu formātā   P
2.6.3.projekta iesnieguma oriģināleksemplārs vai tā kopija ir cauršūts (caurauklots) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā   P
2.6.4.visas projekta iesnieguma lapas ir secīgi numurētas   P

Piezīmes.

* Nav attiecināms.

** P – kritērijs ir precizējams; N – kritērijs nav precizējams.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 17. jūlija
noteikumiem Nr. 418
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji
Nr.
p. k.
KritērijsKritērija rādītājiIespējamais punktu skaitsFaktiskais vērtējums
1. Projektā plānotais energoefektivitātes rādītājs apkureienerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību būs vienāds ar 15 kWh/m2 gadā vai mazāks15Jāiegūst vismaz 5 punkti
enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību būs lielāks par 15 kWh/m2 gadā, bet nepārsniegs 25 kWh/m2 gadā5
1. KOPĀ5–15
2.Ēkas siltumapgādes sistēmas novērtējumsēkā paredzēta autonoma atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, kas 100 % apmērā nodrošinās ēkai nepieciešamo siltumenerģijas saražošanu un vismaz 20 % no kopējā ēkas siltumenerģijas apjoma tiks iegūts, izmantojot ventilācijas sistēmas ar siltuma rekuperāciju15Jāiegūst vismaz 10 punkti
ēkā siltumenerģiju 100 % apmērā paredzēts nodrošināt no atjaunojamiem energoresursiem un vismaz 20 % no kopējā ēkas siltumenerģijas apjoma tiks iegūts, izmantojot ventilācijas sistēmas ar siltuma rekuperāciju12
ēkā siltumenerģiju 100 % apmērā paredzēts nodrošināt no atjaunojamiem energoresursiem10
2. KOPĀ10–15
3.Ēku dzesēšanas (un gaisa sausināšanas) risinājumu novērtējumsēkā paredzēts izmantot pasīvās dzesēšanas (un gaisa sausināšanas) sistēmas6Jāiegūst vismaz 2 punkti
ēkā paredzēts izmantot mehāniskās un pasīvās dzesēšanas (un gaisa sausināšanas) sistēmas4
ēkā paredzēts izmantot mehāniskās dzesēšanas (un gaisa sausināšanas) sistēmas2
3. KOPĀ2–6
4.Ūdens resursus taupošu tehnoloģiju novērtējumsēkā un tās teritorijā paredzēts īstenot pasākumus virsūdens savākšanai un izmantošanai ēkā un tai piegulošajā teritorijā7 
ēkā un tās teritorijā paredzēts īstenot pasākumus virsūdens savākšanai un izmantošanai ēkas piegulošajā teritorijā2
4. KOPĀ2–7
5.Ēkas viedās vadības un kontroles sistēmas novērtējumsēkā paredzēts īstenot viedās vadības un kontroles risinājumus gan elektroenerģijas, gan siltumenerģijas patēriņa vadībai un kontrolei, ievērojot prasības iekštelpu gaisa kvalitātei6Jāiegūst vismaz 2 punkti
ēkā paredzēts īstenot viedās vadības un kontroles risinājumus elektroenerģijas patēriņa vadībai un kontrolei, ievērojot prasības iekštelpu gaisa kvalitātei4
ēkā paredzēts īstenot viedās vadības un kontroles risinājumus apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa vadībai un kontrolei, ievērojot prasības iekštelpu gaisa kvalitātei2
5. KOPĀ2–6
6.Videi draudzīgas transporta infrastruktūras novērtējumsēkai paredzētajās autostāvvietās būs pieejamas elektromobiļu uzlādes stacijas vai uzlādes punkti, lai nodrošinātu vienlaicīgu elektromobiļu uzlādi vairāk nekā 10 % no kopējā stāvvietu skaita5Jāiegūst vismaz 2 punkti
ēkai paredzētajās autostāvvietās būs pieejamas elektromobiļu uzlādes stacijas vai uzlādes punkti, lai nodrošinātu vienlaicīgu elektromobiļu uzlādi līdz 10 % no kopējā stāvvietu skaita2
6. KOPĀ2–5
7.Dabiskā apgaismojuma izmantošanas novērtējumsvairāk nekā 80 % no ēkas izmantojamās platības paredzēts nodrošināt vidējo dienasgaismas koeficientu 1,5 % uz ārpagalmu vērstām fasādēm un 0,7 % uz iekšpagalmu vērstām fasādēm4 
mazāk nekā 80 % no ēkas izmantojamās platības paredzēts nodrošināt vidējo dienasgaismas koeficientu 1,5 % uz ārpagalmu vērstām fasādēm vai 0,7 % uz iekšpagalmu vērstām fasādēm2
7. KOPĀ2–4
8.Projekta dzīves cikla analīzeprojekta iesniegumam ir pievienota dzīves cikla analīze par ēkas būvkonstrukciju, ārsienu, izolācijas materiālu, grīdu un pārsegumu, iekšējo sienu, logu un jumta materiālu ražošanas, piegādes un ekspluatācijas laiku, kas veikta izmantojot ISO 15686-5, ISO 14040 un 14044, EN 15978 vai līdzvērtīgu standartu metodiku2 
projekta iesniegumam nav pievienota dzīves cikla analīze par ēkas būvkonstrukciju, ārsienu, izolācijas materiālu, grīdu un pārsegumu, iekšējo sienu, logu un jumta materiālu ražošanas, piegādes un ekspluatācijas laiku, kas veikta izmantojot ISO 15686-5, ISO 14040 un 14044, EN 15978 vai līdzvērtīgu standartu metodiku0
8. KOPĀ0–2
9.Reciklētu materiālu izmantošanas novērtējumsēkas būvniecībā paredzēts izmantot reciklētus (pārstrādātus) materiālus2 
ēkas būvniecībā nav paredzēts izmantot reciklētus (pārstrādātus) materiālus0
9. KOPĀ0–2
10.Projekta papildināmībaprojekta īstenošanas laikā un vietā projekta iesniedzējs nodrošinās papildu finansējuma piesaisti no citām programmām vai finanšu instrumentiem2 
projekta īstenošanas laikā un vietā projekta iesniedzējs nenodrošinās papildu finansējuma piesaisti no citām programmām vai finanšu instrumentiem0
10. KOPĀ0–2
11.Horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" piemērošanaēkā paredzēts īstenot papildu pasākumus vides pieejamības nodrošināšanai2 
ēkā nav paredzēts īstenot papildu pasākumus vides pieejamības nodrošināšanai0
11. KOPĀ0–2
12.Pieprasītā finansējuma intensitāte, salīdzinot ar maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta šajos noteikumos ir mazāka

Projekta iesniedzējs samazina pieprasīto atbalsta intensitāti

par 20 un vairāk procentpunktiem6 
par 15 un vairāk procentpunktiem5
par 12 procentpunktiem4
par 9 procentpunktiem3
par 6 procentpunktiem2
par 3 procentpunktiem1
pieprasītā intensitāte netiek samazināta0
12. KOPĀ0–6 
13.Inovācijas novērtējums Latvijāprojekta ietvaros uzstādāmā tehnoloģija saskaņā ar publiski pieejamo informāciju līdz šim nav uzstādīta Latvijā8 
projekta ietvaros uzstādāmā tehnoloģija saskaņā ar publiski pieejamo informāciju līdz šim nav uzstādīta Latvijā publiski pieejamā vietā4
projekta ietvaros uzstādāmā tehnoloģija saskaņā ar publiski pieejamo informāciju jau ir uzstādīta Latvijā publiski pieejamā vietā0
13. KOPĀ0–8
14.Projekta publicitātes pasākumu mērogs un izmantotie finanšu līdzekļiprojekta ietvaros plānoti vismaz 3 valsts mēroga pasākumi un vismaz 3 vietējā (pašvaldības) mēroga pasākumi, kuru izmaksas apmaksā projekta iesniedzējs no saviem līdzekļiem5Jāiegūst vismaz 3 punkti
projekta ietvaros plānoti vismaz 3 vietējā (pašvaldības) mēroga pasākumi, kuru izmaksas apmaksā projekta iesniedzējs no saviem līdzekļiem3
14. KOPĀ3–5
15.Vidējais plānotais apmeklējumu skaits ēkā monitoringa periodā (apmeklējumi gadā)vairāk par 100 000 apmeklējumu gadā10 
no 50 001 līdz 100 000 apmeklējumu gadā7
no 20 001 līdz 50 000 apmeklējumu gadā5
no 10 001 līdz 20 000 apmeklējumu gadā2
līdz 10 000 apmeklējumu gadā1
15. KOPĀ1–10
16.Projekta atbilstība attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēmprojekts atbilst attiecīgajos pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm vai attiecīgajos nozares apstiprinātajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm3 
projekts neatbilst attiecīgajos pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm vai attiecīgajos nozares apstiprinātajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm0
16. KOPĀ0–3
17.Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas mērķa esamībapašvaldības apstiprinātajos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vai pašvaldības apstiprinātajos rīcības plānos saistībā ar pašvaldības dalību pilsētu mēru paktā enerģētikas un klimata jomā ir noteikts pašvaldības SEG emisijas samazināšanas mērķis un pasākumi tā sasniegšanai. Pašvaldībā ir ieviesta energopārvaldības sistēma un pašvaldība ir paziņojusi par to normatīvajos aktos par energoefektivitāti noteiktajā kārtībā.

Pašvaldība, kurai Energoefektivitātes likumā nav noteikts pienākums ieviest energopārvaldību, ir ieviesusi energopārvaldības sistēmu un ir paziņojusi par to normatīvajos aktos par energoefektivitāti noteiktajā kārtībā

2 
ne pašvaldības apstiprinātajos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, ne pašvaldības apstiprinātajos rīcības plānos saistībā ar pašvaldības dalību pilsētu mēru paktā enerģētikas un klimata jomā nav noteikts pašvaldības SEG emisijas samazināšanas mērķis un pasākumi tā sasniegšanai.

Pašvaldība nav ieviesusi energopārvaldības sistēmu

0
17. KOPĀ0–2
18.Projekta īstenošanas gatavības pakāpeprojekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir augsta gatavības pakāpe (projekta iesniedzējs ir izsludinājis attiecīgus iepirkumus par būvdarbu veikšanu)10 
projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir vidēja gatavības pakāpe (ir pieņemts lēmums par projektēšanas nosacījumu izsniegšanu un ir izsludināts iepirkums par būvprojekta izstrādi)8
projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir zema gatavības pakāpe (ir sagatavoti būvniecības ieceres dokumenti, bet tie nav iesniegti būvvaldē)2
18. KOPĀ2–10
19.Ilgtspējīgas būvniecības kvalitātes vērtēšanas sistēmas novērtējumsprojektu plānots īstenot, lietojot kādu no starptautiskās ilgtspējīgas būvniecības kvalitātes vērtēšanas sistēmām1 
projektu nav plānots īstenot, lietojot kādu no starptautiskās ilgtspējīgas būvniecības kvalitātes vērtēšanas sistēmām0 
19. KOPĀ0–1 
KOPĀ31–110 
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 418Pieņemts: 17.07.2018.Stājas spēkā: 24.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 144, 23.07.2018. OP numurs: 2018/144.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
300500
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2018","iso_value":"2018\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2018.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)