Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 380

Rīgā 2018. gada 26. jūnijā (prot. Nr. 30 5. §)
Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem
Izdoti saskaņā ar Tūrisma likuma
8.panta otro daļu un 16. panta sesto un devīto daļu
1. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – centrs) īsteno Tūrisma likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktās funkcijas;

1.2. prasības tūrisma aģentam un tūrisma operatoram, lai tas varētu saņemt speciālo atļauju (licenci);

1.3. gadījumus, kad aptur, atjauno vai atceļ speciālo atļauju (licenci);

1.4. kārtību, kādā reģistrē datubāzē tūrisma aģentu, tūrisma operatoru un tūrisma pakalpojuma sniedzēju, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus (turpmāk – saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs), un aptur tā darbību;

1.5. kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu;

1.6. kārtību, kādā aprēķina, iemaksā un izmaksā tūrisma aģenta, tūrisma operatora un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nodrošinājumu par saistību neizpildi vai nepienācīgu to izpildi;

1.7. gadījumus, kad ceļotāju repatriācijas nodrošināšanai nepieciešamos izdevumus un ceļotāju izdevumus, kas radušies tūrisma aģenta, tūrisma operatora un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ, sedz no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;

1.8. kārtību, kādā no tūrisma aģenta, tūrisma operatora un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja atgūst līdzekļus, kas izlietoti ceļotāju repatriācijas nodrošināšanai un tūrisma aģenta, tūrisma operatora un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ;

1.9. kārtību, kādā sagatavo un sniedz kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu;

1.10. kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesības un pienākumus.

2. Reģistrācija datubāzē, tajā iekļaujamās ziņas un prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, tās izsniegšana, darbības apturēšana un anulēšana

2. Tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram izsniedz speciālo atļauju (licenci) un to reģistrē datubāzē, kā arī saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrē datubāzē, ja:

2.1. tam nav pasludināts maksātnespējas process;

2.2. tas neatrodas likvidācijas procesā;

2.3. tam nav apturēta vai izbeigta saimnieciskā darbība;

2.4. tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro;

2.5. tūrisma aģents, tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs (ja attiecīgā persona ir fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs (ja tūrisma aģents, tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona) pēdējo piecu gadu laikā pirms šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas nav bijis tādas juridiskās personas pārvaldes institūcijas loceklis, kurai pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process;

2.6. tūrisma operatoram ir nodrošinājums visu to maksājumu atmaksāšanai, kurus veikuši ceļotāji vai kuri veikti ceļotāju vārdā, ciktāl tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus likviditātes problēmu dēļ;

2.7. saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir Tūrisma likuma 16. panta trešajā daļā minētais nodrošinājums;

2.8. tūrisma aģents, tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs (ja attiecīgā persona ir fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs (ja tūrisma aģents, tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona) nav sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par ko ir paredzēta atbildība Krimināllikuma XVIII vai XIX nodaļā, 272., 274., 275., 275.1 vai 280. pantā, vai tā sodāmība ir dzēsta;

2.9. pēdējā gada laikā nav pieņemts lēmums izslēgt tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru no datubāzes un anulēt speciālo atļauju (licenci) vai lēmums izslēgt saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju no datubāzes.

3. Lai pārliecinātos par tūrisma aģenta, tūrisma operatora un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja atbilstību šo noteikumu 2. punktā minētajām prasībām, centrs, ja nepieciešams, iegūst šādu informāciju:

3.1. no Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzes – informāciju par tūrisma aģenta, tūrisma operatora un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nodokļu (nodevu) parādiem;

3.2. no Sodu reģistra – informāciju par tūrisma aģenta, tūrisma operatora un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja (fiziskas personas vai komersanta padomes vai valdes locekļa vai pārstāvēttiesīgā biedra) kriminālo sodāmību.

4. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) un reģistrētos datubāzē, tūrisma aģents un tūrisma operators iesniedz centrā iesniegumu (1. pielikums). Lai reģistrētos datubāzē, saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs iesniedz centrā iesniegumu (1. pielikums).

5. Ja tūrisma aģents, tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs (ja attiecīgā persona ir fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs (ja tūrisma aģents, tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona) ir ārvalstnieks, tas šo noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno izziņu par kriminālo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā sešus mēnešus pirms šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas.

6. Tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes garantiju, kas apliecina, ka ir saņemts šo noteikumu 32., 33., 34. vai 35. punktā minētais nodrošinājums.

7. Tūrisma aģents šo noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno līguma kopiju vai rakstisku tūrisma operatora apliecinājumu, ka tūrisma aģentam ir tiesības tūrisma operatora vārdā piedāvāt un pārdot tūrisma operatora sagatavotos kompleksos tūrisma pakalpojumus. Ja tūrisma aģents, kas uzsāk saimniecisko darbību tūrisma pakalpojumu jomā, šādu līgumu ar tūrisma operatoru nav noslēdzis pirms šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas, tad tūrisma aģents līgumu ar tūrisma operatoru noslēdz viena gada laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par tūrisma aģenta reģistrāciju datubāzē un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, un līguma kopiju vai rakstisku tūrisma operatora apliecinājumu iesniedz centrā 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

8. Ikgadējo valsts nodevu par speciālo atļauju (licenci) par kārtējo gadu šo noteikumu 9. punktā minētajā apmērā tūrisma aģents vai tūrisma operators maksā pirms šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas centrā.

9. Ikgadējo valsts nodevu par speciālo atļauju (licenci) par nākamo gadu tūrisma aģents vai tūrisma operators maksā līdz kārtējā gada 31. decembrim. Ikgadējās valsts nodevas apmērs par speciālo atļauju (licenci) tūrisma aģentam un tūrisma operatoram ir 40 euro.

10. Tūrisma aģents vai tūrisma operators valsts nodevu maksā ar kredītiestādes vai tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, norādot maksājuma mērķi – valsts nodeva par tūrisma aģenta vai tūrisma operatora speciālo atļauju (licenci).

11. Pēc tam kad centrs no tūrisma aģenta, tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja saņēmis šo noteikumu 4. punktā minēto iesniegumu un nepieciešamos dokumentus, centrs izvērtē tā rīcībā esošo informāciju un pieņem lēmumu par tūrisma aģenta, tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanu datubāzē, reģistrācijas numura piešķiršanu un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram.

12. Ja tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs neatbilst šo noteikumu 2. punktā minētajām prasībām vai ja tūrisma aģents vai tūrisma operators nav samaksājis ikgadējo valsts nodevu par speciālo atļauju (licenci), centrs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt tūrisma aģentu, tūrisma operatoru vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē un izsniegt tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram speciālo atļauju (licenci).

13. Centrs pieņem lēmumu par tūrisma aģenta, tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanu datubāzē un reģistrācijas numura piešķiršanu tūrisma aģentam, tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam, kas nav reģistrēts Eiropas Savienības teritorijā, bet pārdod vai piedāvā pārdošanai kompleksus vai saistītus tūrisma pakalpojumus Latvijas Republikā vai kas jebkādā veidā šādu darbību vērš uz Latvijas Republiku, ja tas atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajām prasībām, ir iesniedzis centrā šo noteikumu 4. punktā minēto iesniegumu un iesniegumam pievienojis šo noteikumu 5., 6. vai 7. punktā minētos dokumentus (atkarībā no darbības veida).

14. Centrs pēc tā rīcībā esošās informācijas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt tūrisma aģentu, tūrisma operatoru vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē un izsniegt tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram speciālo atļauju (licenci), ja:

14.1. tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai;

14.2. iesniegtie tūrisma aģenta, tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja dokumenti vai tajos norādītā informācija neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām dokumentu noformēšanas jomā;

14.3. tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs nav ievērojis tam adresētos centra lēmumus attiecībā uz patērētāja kolektīvo interešu aizsardzību;

14.4. tūrisma aģenta, tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja darbība vai plānotā darbība tūrisma pakalpojumu sniegšanā neatbilst normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

14.5. tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam šo noteikumu 32., 33., 34. vai 35. punktā minētā nodrošinājuma apmērs nav pietiekams, lai izpildītu Tūrisma likuma 16. panta otrajā vai trešajā daļā minētās prasības.

15. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par tūrisma aģenta vai tūrisma operatora reģistrāciju datubāzē un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu Centrs izsniedz tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram noteikta parauga speciālo atļauju (licenci) (2. pielikums). Centrs speciālo atļauju (licenci) izsniedz elektroniska vai papīra dokumenta formā.

16. Ja tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs Administratīvā procesa likumā noteiktajā lēmuma pieņemšanas termiņā pēc šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas centrā nav saņēmis informāciju par reģistrācijas atteikumu, tas uzskatāms par reģistrētu datubāzē šajos noteikumos minētajā kārtībā, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

17. Tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs reizi ceturksnī iesniedz centrā šādu informāciju:

17.1. ar ceļotājiem noslēgto komplekso tūrisma pakalpojumu līgumu un līgumu par saistīto tūrisma pakalpojumu sniegšanu skaits;

17.2. no ceļotājiem saņemto avansa maksājumu skaits un summa;

17.3. apgrozījums par ceturksni komplekso tūrisma pakalpojumu jomā un saistīto tūrisma pakalpojumu jomā.

18. Datubāzē iekļauj šādu informāciju:

18.1. ja tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona, – biedrības vai nodibinājuma nosaukums, komersanta firma vai filiāles firma (ja tā atšķiras no komersanta firmas), preču zīme, biedrības, nodibinājuma vai komersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktinformācija, dibināšanas gads, informācija par tūrisma pakalpojuma tirdzniecības vietu (tā var būt arī tīmekļvietne);

18.2. ja tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona, – vārds, uzvārds, reģistrācijas kods nodokļu maksātāju reģistrā, informācija par pakalpojuma tirdzniecības vietu (tā var būt arī tīmekļvietne);

18.3. kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas polises (turpmāk – nodrošinājums) izsniedzējs, izsniegšanas datums, termiņš un summa;

18.4. tā tūrisma operatora nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (ja tūrisma operators ir juridiska persona) vai vārds, uzvārds (ja tūrisma operators ir fiziska persona), kura vārdā tūrisma aģents ir pilnvarots piedāvāt un pārdot kompleksus tūrisma pakalpojumus, kā arī termiņš, līdz kuram pilnvarojums ir sniegts;

18.5. speciālās atļaujas (licences) numurs un izsniegšanas datums;

18.6. speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanas datums un termiņš, līdz kuram speciālā atļauja (licence) ir apturēta.

19. Ja datubāzē iekļaujamā informācijā radušās izmaiņas, tūrisma aģents, tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs par to piecu darbdienu laikā informē centru. Centrs nodrošina datubāzes aktualizēšanu piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma vai paziņojuma saņemšanas.

20. Centrs datubāzē iekļauto informāciju aktualizē, pamatojoties uz publiski pieejamo no citām valsts informācijas sistēmām saņemto informāciju un citu institūciju sniegto informāciju.

21. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā ir mainījusies tajā norādītā informācija, tūrisma aģents vai tūrisma operators piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu iestāšanās iesniedz centrā iesniegumu par nepieciešamajiem grozījumiem speciālajā atļaujā (licencē).

22. Centrs ir tiesīgs pieņemt lēmumu apturēt tūrisma aģenta vai tūrisma operatora speciālās atļaujas (licences) darbību uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja:

22.1. tūrisma aģents vai tūrisma operators nesniedz centram tā pieprasītos dokumentus un informāciju, kas nepieciešama tūrisma aģenta vai tūrisma operatora pārbaudei;

22.2. tūrisma operators mēnesi pirms spēkā esošās apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas darbības termiņa beigām nav nodrošinājis jaunu nodrošinājumu un nav informējis par to centru, kā arī nav sniedzis centram informāciju par izmaiņām, kas ietekmē attiecīgā tūrisma operatora darbību;

22.3. tūrisma operators šo noteikumu 36. punktā minētajā gadījumā nav palielinājis nodrošinājuma apmēru;

22.4. tūrisma aģents vai tūrisma operators nav iesniedzis šo noteikumu 17. punktā minēto informāciju centrā noteiktajā termiņā;

22.5. ir konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Izvērtējot, vai attiecīgie pārkāpumi atzīstami par būtiskiem, centrs ņem vērā pārkāpuma raksturu un ilgumu, radīto ietekmi, kā arī citus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā;

22.6. tūrisma aģents vai tūrisma operators nav samaksājis ikgadējo valsts nodevu par tūrisma aģenta vai tūrisma operatora speciālo atļauju (licenci) šajos noteikumos minētajā termiņā un apmērā.

23. Centrs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par tūrisma aģenta vai tūrisma operatora speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu par to paziņo tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram, norādot darbības apturēšanas pamatojumu.

24. Ja tūrisma aģents vai tūrisma operators ir novērsis centra lēmumā par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu norādītos pārkāpumus, centrs pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības atjaunošanu 10 darbdienu laikā no dienas, kad tūrisma aģents, tūrisma operators vai cita iestāde sniegusi centram visu nepieciešamo informāciju, kas pierāda pārkāpuma novēršanu. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija vai informācijas pārbaude, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem no dienas, kad centrs no tūrisma aģenta, tūrisma operatora vai citas iestādes saņēmis visu nepieciešamo informāciju, kas pierāda pārkāpuma novēršanu.

25. Centrs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par tūrisma aģenta vai tūrisma operatora speciālās atļaujas (licences) darbības atjaunošanu to paziņo tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram.

26. Centrs pieņem lēmumu izslēgt tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru no datubāzes un anulēt speciālo atļauju (licenci):

26.1. ja saņemts tūrisma aģenta vai tūrisma operatora iesniegums ar lūgumu anulēt speciālo atļauju (licenci) un izslēgt no datubāzes;

26.2. ja tūrisma aģents vai tūrisma operators neatbilst šo noteikumu 2. punktā minētajām prasībām;

26.3. pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datubāzē vai oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" publikācijā pieejamo informāciju par tūrisma aģenta vai tūrisma operatora saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidāciju;

26.4. ja tūrisma aģents viena gada laikā pēc lēmuma pieņemšanas par tūrisma aģenta reģistrāciju datubāzē un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu nav iesniedzis centrā apstiprinātu līguma kopiju vai rakstisku tūrisma operatora apliecinājumu, kas apliecina tūrisma aģenta tiesības tūrisma operatora vārdā piedāvāt un pārdot tūrisma operatora sagatavotos tūrisma pakalpojumus;

26.5. ja tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram šo noteikumu 22. punktā minētajā kārtībā ir apturēta speciālā atļauja (licence) un tūrisma aģents vai tūrisma operators nav novērsis apturēšanas iemeslus;

26.6. ja tūrisma aģents vai tūrisma operators centram apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, kas bija par pamatu lēmuma pieņemšanai.

27. Ja centrs apturējis tūrisma aģenta vai tūrisma operatora speciālās atļaujas (licences) vai anulējis speciālās atļaujas (licences) darbību un izslēdzis tūrisma aģentu vai tūrisma operatoru no datubāzes, tūrisma aģents vai tūrisma operators pēc attiecīgā centra lēmuma paziņošanas nedrīkst piedāvāt pārdošanai vai pārdot ceļotājam kompleksus tūrisma pakalpojumus. Tūrisma aģents vai tūrisma operators nodrošina tā kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izpildi, kurš ar ceļotāju noslēgts pirms centra lēmuma par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu vai par speciālās atļaujas (licences) darbības anulēšanu un izslēgšanu no datubāzes paziņošanas.

28. Centrs pieņem lēmumu izslēgt saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju no datubāzes:

28.1. ja saņemts saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja iesniegums ar lūgumu izslēgt no datubāzes;

28.2. ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs neatbilst šo noteikumu 2. punktā minētajām prasībām;

28.3. pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datubāzē vai oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" publikācijā pieejamo informāciju par saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidāciju;

28.4. ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs mēnesi pirms spēkā esošās apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas darbības termiņa beigām nav nodrošinājis jaunu nodrošinājumu un nav informējis par to centru;

28.5. ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu 36. punktā minētajā gadījumā nav palielinājis nodrošinājuma apmēru vai nav sniedzis centram tā pieprasītos dokumentus un informāciju, kā arī informāciju par izmaiņām, kas ietekmē tā darbību;

28.6. ja ir konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Izvērtējot, vai attiecīgie pārkāpumi atzīstami par būtiskiem, centrs ņem vērā pārkāpuma raksturu un ilgumu, radīto ietekmi, kā arī citus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā;

28.7. ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs centram apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, kas bija par pamatu lēmuma pieņemšanai.

29. Ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir izslēgts no datubāzes, tas pēc šo noteikumu 28. punktā minētā lēmuma paziņošanas nedrīkst piedāvāt pārdošanai vai pārdot ceļotājam saistītus tūrisma pakalpojumus. Saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs nodrošina tā saistītā tūrisma pakalpojuma līguma izpildi, kurš noslēgts ar ceļotāju pirms centra lēmuma par izslēgšanu no datubāzes paziņošanas.

30. Centrs pieņem lēmumu izslēgt tūrisma aģentu, tūrisma operatoru vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju, kas nav reģistrēts Eiropas Savienības teritorijā, bet pārdod vai piedāvā pārdošanai kompleksus vai saistītus tūrisma pakalpojumus Latvijas Republikā vai kas jebkādā veidā šādu darbību vērš uz Latvijas Republiku, no datubāzes:

30.1. ja saņemts tūrisma aģenta, tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja iesniegums ar lūgumu izslēgt no datubāzes;

30.2. ja tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs neatbilst šo noteikumu 2. punktā minētajām prasībām;

30.3. ja tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs mēnesi pirms spēkā esošās apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas darbības termiņa beigām nav nodrošinājis jaunu nodrošinājumu un nav informējis par to centru;

30.4. ja tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu 36. punktā minētajā gadījumā nav palielinājis nodrošinājuma apmēru vai nav sniedzis centram tā pieprasītos dokumentus un informāciju, kā arī informāciju par izmaiņām, kas ietekmē tā darbību;

30.5. ja ir konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Izvērtējot, vai attiecīgie pārkāpumi atzīstami par būtiskiem, centrs ņem vērā pārkāpuma raksturu un ilgumu, radīto ietekmi, kā arī citus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā;

30.6. ja tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs apzināti centram sniedzis nepatiesu informāciju, kas bija par pamatu lēmuma pieņemšanai.

3. Nodrošinājums, ceļotāju repatriācija un kārtība, kādā valsts atgūst izlietotos līdzekļus
3.1. Nodrošinājuma apmērs, iemaksas un izmaksas kārtība

31. Nodrošinājuma izsniedzējs nodrošinājumu tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam izsniedz par labu centram. Centrs apmaksas pieprasījumu par izdevumu atmaksu ceļotājam iesniedz tam nodrošinājuma izsniedzējam, kura nodrošinājums tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir spēkā dienā, kad iestājies nodrošinājuma maksājuma gadījums. Centrs apmaksas pieprasījumu var iesniegt četru mēnešu laikā pēc nodrošinājuma maksājuma gadījuma iestāšanās.

32. Nodrošinājuma apmērs tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam, kas nepiedāvā pasažieru pārvadājumus, ir vismaz 5 % no komplekso vai saistīto tūrisma pakalpojumu apgrozījuma iepriekšējā gadā (saimnieciskās darbības ieņēmumiem no komplekso vai saistīto tūrisma pakalpojumu pārdošanas ceļotājiem), bet ne mazāks kā 15 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz ārpus Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijas, vai 5 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijā, vai 3 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas teritorijā.

33. Nodrošinājuma apmērs tūrisma aģentam, tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam, kas darbojas kā tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs, ir vismaz 5 % no komplekso un saistīto tūrisma pakalpojumu apgrozījuma iepriekšējā gadā (saimnieciskās darbības ieņēmumiem no komplekso un saistīto tūrisma pakalpojumu pārdošanas ceļotājiem), bet ne mazāks kā šo noteikumu 32. punktā minētais minimālais nodrošinājuma apmērs.

34. Ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs piedāvā pasažieru pārvadājumus, tam nodrošinājuma apmērs ir 10 % no saistīto tūrisma pakalpojumu apgrozījuma iepriekšējā gadā, bet ne mazāks kā 20 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz ārpus Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijas, vai 10 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijā, vai 5 000 euro, ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas teritorijā.

35. Tūrisma operatoram un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam, kas uzsāk saimniecisko darbību tūrisma pakalpojumu jomā, nodrošinājums ir vismaz 15 000 euro. Ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijā, nodrošinājums ir vismaz 5 000 euro. Ja tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijas Republikas teritorijā, nodrošinājums ir vismaz 3 000 euro.

36. Ja centrs konstatē, ka nodrošinājums tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam nav pietiekams, lai izpildītu Tūrisma likuma 16. panta otrajā vai trešajā daļā minētās prasības, centrs par to 10 darbdienu laikā informē attiecīgo tūrisma operatoru vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju. Centrs var pieprasīt tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam palielināt nodrošinājuma apmēru. Tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs nekavējoties palielina nodrošinājuma apmēru atbilstoši centra sniegtajai informācijai.

37. Tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes garantiju nodrošina par laikposmu, kas nav mazāks par gadu.

38. Mēnesi pirms spēkā esošās apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas darbības termiņa beigām tūrisma operators un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs iesniedz centrā dokumentu, kas apliecina spēkā esošā nodrošinājuma termiņa pagarinājumu, vai jaunu apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes garantiju nākamajam periodam.

39. Ceļotājs var saņemt nodrošinājuma sniegto aizsardzību, ja attiecīgais tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt tūrisma pakalpojumus likviditātes problēmu dēļ.

40. Ja tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus likviditātes problēmu dēļ un centrs ir saņēmis informāciju, ka tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir likviditātes problēmas, centrs publicē savā tīmekļvietnē attiecīgu paziņojumu. Paziņojuma publicēšanas diena ir uzskatāma par nodrošinājuma maksājuma gadījuma iestāšanās dienu. Ceļotājs, kura saistības attiecīgais tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs nespēj pilnībā vai daļēji pildīt, triju mēnešu laikā pēc minētā paziņojuma publicēšanas iesniedz centrā iesniegumu par visu to maksājumu atmaksāšanu, ko ceļotājs veicis vai kas veikti ceļotāja vārdā, ciktāl attiecīgie tūrisma pakalpojumi nav sniegti tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja likviditātes problēmu dēļ.

41. Šo noteikumu 40. punktā minētajā iesniegumā ceļotājs norāda tūrisma operatoru vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju (vārds, uzvārds vai nosaukums (firma), reģistrācijas numurs) un konkrētās saistību neizpildes apmēru. Iesniegumam ceļotājs pievieno uzņemtās saistības apliecinošus dokumentus (noslēgtā līguma kopiju, veikto maksājumu apliecinošus dokumentus).

42. Centrs mēneša laikā pēc šo noteikumu 40. punktā minētajā paziņojumā norādītā termiņa beigām apkopo visus ceļotāju prasījumus, pieņem lēmumu par tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam veikto maksājumu atmaksu un paziņo to ceļotājiem. Pēc lēmuma pieņemšanas centrs iesniedz attiecīgā tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nodrošinājuma izsniedzējam apmaksas pieprasījumu par ceļotāja vai ceļotāja vārdā tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam veikto maksājumu atmaksāšanu. Apmaksas pieprasījumā centrs norāda ceļotāja vārdu, uzvārdu, norēķinu konta numuru un apmēru, kādā konkrētajam ceļotājam ir atlīdzināmi visi maksājumi, ko ceļotājs veicis vai kas veikti ceļotāja vārdā, ciktāl attiecīgie tūrisma pakalpojumi nav sniegti tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja likviditātes problēmu dēļ.

43. Centrs ceļotājiem atmaksājamo izdevumu apmēru aprēķina proporcionāli atbilstoši ceļotāju skaitam, kuri pieteikušies centrā, to samaksātajai summai un nodrošinājuma apmēram. Nodrošinājuma izsniedzējs bez nepamatotas kavēšanās atmaksā šo noteikumu 42. punktā minētajā apmaksas pieprasījumā norādītajiem ceļotājiem visus tos maksājumus, ko ceļotāji veikuši vai kas veikti ceļotāju vārdā, ciktāl attiecīgie tūrisma pakalpojumi nav sniegti tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja likviditātes problēmu dēļ.

44. Ja tūrisma operatora nodrošinājums nav pietiekams, lai pilnībā segtu visus ceļotāja maksājumus, ko ceļotājs veicis vai kas veikti ceļotāja vārdā, ciktāl attiecīgie tūrisma pakalpojumi nav sniegti tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja likviditātes problēmu dēļ, atlikušo daļu var segt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

45. Ceļotājs tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nodrošinājuma sniegto aizsardzību var saņemt neatkarīgi no savas dzīvesvietas, izbraukšanas vietas vai kompleksā vai saistītā tūrisma pakalpojuma pārdošanas vietas un neatkarīgi no Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā atrodas institūcija, kas ir atbildīga par nodrošinājumu pret tūrisma aģenta, tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nespēju pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt tūrisma pakalpojumus likviditātes problēmu dēļ.

3.2. Ceļotāju repatriācija

46. Ja kompleksā vai saistītā tūrisma pakalpojuma sniegšanu ietekmē tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nespēja pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības likviditātes problēmu dēļ un nepieciešama ceļotāja repatriācija, centrs nekavējoties pieņem lēmumu par ceļotāja repatriāciju un bez maksas nodrošina ceļotāja repatriāciju un, ja nepieciešams, izmitināšanu pirms repatriācijas.

47. Centrs saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā slēdz līgumu ar komersantu par ceļotāju repatriācijas nodrošināšanu.

48. Ja centrs konstatē ceļotāja repatriācijas nepieciešamību sakarā ar kompleksā tūrisma pakalpojuma neizpildi tūrisma operatora likviditātes problēmu dēļ, šo noteikumu 47. punktā minētais komersants nodrošina ceļotāja repatriāciju vai, iepriekš to saskaņojot ar centru un ceļotāju, var piedāvāt ceļotājam turpināt komplekso tūrisma pakalpojumu.

49. Izdevumus, kas saistīti ar ceļotāja repatriācijas nodrošināšanu sakarā ar kompleksā tūrisma pakalpojuma neizpildi tūrisma operatora likviditātes problēmu dēļ, vai šo noteikumu 48. punktā minētajā gadījumā radušos izdevumus, kas nepārsniedz nenodrošinātā kompleksā tūrisma pakalpojuma izmaksas, šo noteikumu 47. punktā minētajam komersantam sedz no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

50. Izdevumus, kas saistīti ar ceļotāja repatriācijas nodrošināšanu sakarā ar saistītā tūrisma pakalpojuma neizpildi saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja likviditātes problēmu dēļ, šo noteikumu 47. punktā minētajam komersantam sedz no saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas līdzekļiem. Centrs iesniedz nodrošinājuma izsniedzējam apmaksas pieprasījumu, kurā norāda šo noteikumu 47. punktā minētā komersanta firmu, reģistrācijas numuru un apmēru, kādā ir atlīdzināmi repatriācijas dēļ radušies izdevumi. Ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas apmērs nav pietiekams, lai pilnībā segtu izdevumus, kas saistīti ar ceļotāja repatriācijas nodrošināšanu sakarā ar saistītā tūrisma pakalpojuma neizpildi saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja likviditātes problēmu dēļ, atlikušo daļu sedz no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

3.3. Ceļotāju repatriācijas nodrošināšanai vai tūrisma operatora saistību neizpildes vai daļējas izpildes dēļ izlietoto valsts budžeta līdzekļu atgūšana

51. Ja tūrisma operatoram nodrošinājums nav bijis pietiekams, lai pilnībā atmaksātu visus maksājumus, ko ceļotājs veicis vai kas veikti ceļotāja vārdā, ciktāl attiecīgie tūrisma pakalpojumi nav sniegti tūrisma operatora likviditātes problēmu dēļ, tūrisma operatoram ir pienākums atmaksāt valsts budžetā no tā segtos izdevumus.

52. Ja tūrisma operators nav iemaksājis valsts budžetā šo noteikumu 9. punktā minēto ikgadējo valsts nodevu, tūrisma operators atlīdzina ceļotāju repatriācijas nodrošināšanai iztērētos valsts budžeta līdzekļus.

53. Ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas apmērs nav pietiekams, lai pilnībā segtu izdevumus, kas saistīti ar ceļotāja repatriācijas nodrošināšanu sakarā ar saistītā tūrisma pakalpojuma neizpildi saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja likviditātes problēmu dēļ, saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir pienākums atmaksāt valsts budžetā no tā segtos izdevumus.

54. Centrs mēneša laikā no valsts budžeta līdzekļu izmaksas dienas pieņem lēmumu par šo noteikumu 51., 52. vai 53. punktā minēto izdevumu atmaksu un paziņo to tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam. Lēmumā centrs ietver brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi.

55. Tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir pienākums šo noteikumu 54. punktā minēto lēmumu izpildīt 30 dienu laikā no tā paziņošanas dienas. Ja tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu 54. punktā minēto lēmumu neizpilda labprātīgi, centrs lēmumu par izdevumu atmaksu nodod piespiedu izpildei Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Nodrošinājuma savstarpēja atzīšana un administratīvā sadarbība

56. Centrs atbilstoši šo noteikumu 57. un 58. punktam nodrošina Latvijas Republikas centrālā kontaktpunkta funkciju, lai atvieglotu Eiropas Savienības dalībvalstīs darbojošos tūrisma operatoru uzraudzību un to uzraudzības iestāžu administratīvo sadarbību.

57. Centrs nodrošina, lai ikvienam būtu pieejama šo noteikumu 18. punktā minētā informācija un visa nepieciešamā informācija par Latvijas Republikas nodrošinājuma prasībām.

58. Centrs citu Eiropas Savienības dalībvalstu centrālajiem kontaktpunktiem piešķir piekļuvi šo noteikumu 18. punktā minētajai datubāzei.

59. Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta tūrisma operatora nodrošinājumu, kas sniegts atbilstoši attiecīgās dalībvalsts noteikumiem, uzskata par atbilstošu Latvijas Republikas prasībām.

60. Centrs atbild uz ceļotāja un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieprasījumiem pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā jautājuma steidzamību un sarežģītību, bet ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

5. Pienākums sniegt informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma saturs
5.1. Informācija, kas sniedzama pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas, un kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšana

61. Pirms ceļotājs noslēdzis kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu vai piekritis piedāvājumam, tūrisma operators vai, ja komplekso tūrisma pakalpojumu pārdod ar tūrisma aģenta starpniecību, tūrisma aģents ceļotājam sniedz standarta informāciju atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 1. un 3. punktam (ja līgumu slēdz elektroniski, klātienē vai izmantojot tālruni).

62. Tūrisma operators vai tūrisma aģents papildus šo noteikumu 3. pielikuma 1. un 3. punktā minētajai informācijai sniedz ceļotājam arī šādu informāciju, ja tā ir attiecināma uz konkrēto komplekso tūrisma pakalpojumu:

62.1. galvenās tūrisma pakalpojuma īpašības:

62.1.1. ceļojuma galamērķis, maršruts, uzturēšanās laiks (norādot datumus) un, ja ir iekļauta izmitināšana, iekļauto nakšu skaits;

62.1.2. transportlīdzekļa veids, kategorija un ērtību raksturojums, izbraukšanas un atgriešanās vietas, datumi un laiks, apstāšanās un pārsēšanās laiki un vietas. Ja precīzs laiks vēl nav noteikts, tūrisma operators un, ja attiecināms, tūrisma aģents informē ceļotāju par aptuveno izbraukšanas un atgriešanās laiku;

62.1.3. tūristu mītnes atrašanās vieta, galvenās īpašības un – attiecīgā gadījumā – kategorija saskaņā ar attiecīgās galamērķa valsts noteikumiem;

62.1.4. paredzētās ēdienreizes;

62.1.5. apmeklējumi, ekskursijas vai citi pakalpojumi, kas ietverti kompleksā tūrisma pakalpojuma kopējā cenā;

62.1.6. informācija par to, vai kādu no tūrisma pakalpojumiem ceļotājam sniegs kā grupas dalībniekam, un informācija par aptuveno grupas lielumu, ja tas ir iespējams;

62.1.7. ja ceļotāja gūto labumu no citu tūrisma pakalpojumu izpildes ietekmē efektīva mutiskā saziņa, – valoda, kurā minētos pakalpojumus sniegs;

62.1.8. informācija par to, vai tūrisma pakalpojums ir piemērots personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un – pēc ceļotāja pieprasījuma – precīza informācija par kompleksā tūrisma pakalpojuma piemērotību, ņemot vērā ceļotāja vajadzības;

62.2. tūrisma operatora un, ja attiecināms, tūrisma aģenta nosaukums (firma) un faktiskā adrese, kā arī tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

62.3. kompleksā tūrisma pakalpojuma kopējā cena, ieskaitot nodokļus un visas papildu maksas, maksājumus un citas izmaksas, vai, ja minētās izmaksas nevar pamatoti aprēķināt pirms līguma noslēgšanas, – norāde par to, kāda veida papildu izmaksas ceļotājam vēl varētu nākties segt;

62.4. maksāšanas kārtība, tostarp jebkāda summa vai cenas procentuālā daļa, kas jāmaksā kā pirmais maksājums, un atlikušās daļas samaksas grafiks vai finanšu garantijas, kas ceļotājam jāmaksā vai jānodrošina;

62.5. minimālais dalībnieku skaits, kas nepieciešams kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanai, un šo noteikumu 101.1. apakšpunktā minētais termiņš pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, kurā iespējams izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, ja minētais dalībnieku skaits nav sasniegts. Kompleksā tūrisma pakalpojuma sākums ir brīdis, kad sāk sniegt tūrisma pakalpojumus, kas iekļauti kompleksajā tūrisma pakalpojumā;

62.6. vispārīga informācija par galamērķa valsts pasu un vīzu režīmu, tostarp par to, cik ilgā laikā (aptuveni) var saņemt vīzu, un informācija par galamērķa valsts medicīniskajām formalitātēm;

62.7. informācija par to, ka ceļotājs saskaņā ar šo noteikumu 96., 97. vai 98. punktu jebkurā brīdī pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, samaksājot samērīgu līguma izbeigšanas maksu vai – attiecīgā gadījumā – tūrisma operatora pieprasīto standarta līguma izbeigšanas maksu;

62.8. informācija par brīvprātīgu vai obligātu apdrošināšanu, lai segtu kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izbeigšanas izmaksas, ja līgumu izbeidz ceļotājs, vai palīdzības izmaksas (ieskaitot repatriāciju) negadījuma, slimības vai nāves gadījumā.

63. Ja kompleksais tūrisma pakalpojums iegādāts no atsevišķiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot saistītus tiešsaistes rezervācijas procesus, tad tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kuriem nosūtīti ceļotāja dati (vārds, uzvārds, maksājuma detaļas un elektroniskā pasta adrese), sniedz ceļotājam šo noteikumu 62. punktā minēto informāciju. Informāciju sniedz, pirms ceļotājs ir noslēdzis kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu vai piekritis piedāvājumam, ciktāl šāda informācija ir atbilstoša viņu piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem. Tūrisma operators vienlaikus sniedz arī standarta informāciju, izmantojot šo noteikumu 3. pielikuma 2. un 3. punktā iekļautās veidlapas.

64. Šo noteikumu 61., 62., 63., 70. un 71. punktā minēto informāciju sniedz skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā.

65. Informācija, ko ceļotājam sniedz saskaņā ar šo noteikumu 62.1., 62.3., 62.4., 62.5. un 62.7. apakšpunktu, ir kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma sastāvdaļa, un to nemaina, ja vien līgumslēdzējas puses skaidri nevienojas citādi. Pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas tūrisma operators vai tūrisma aģents skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā paziņo ceļotājam visas izmaiņas.

66. Ja tūrisma operators vai tūrisma aģents pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas nav izpildījis informācijas sniegšanas prasības attiecībā uz šo noteikumu 62.3. apakšpunktā minētajiem papildu maksājumiem vai citām izmaksām, ceļotājs attiecīgās izmaksas nesedz.

5.2. Kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma saturs un dokumenti, ko izsniedz pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma

67. Tūrisma operators vai tūrisma aģents kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas brīdī vai saprātīgā termiņā pēc tam ceļotājam izsniedz (uz pastāvīga informācijas nesēja) līguma eksemplāru vai tā apstiprinājumu.

68. Ceļotājs var prasīt kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma papīra eksemplāru, ja līgums ir noslēgts, pusēm vienlaikus klātesot.

69. Ja līgums noslēgts ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, ceļotājam izsniedz kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma eksemplāru vai tā apstiprinājumu papīra formā vai, ja ceļotājs tam piekrīt, uz cita pastāvīga informācijas nesēja.

70. Kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā vai līguma apstiprinājumā izklāsta visu vienošanās saturu. Tas ietver šo noteikumu 62. punktā minēto informāciju un šādu informāciju:

70.1. ceļotāja īpašās prasības, kurām tūrisma operators ir piekritis;

70.2. informācija, ka:

70.2.1. tūrisma operators saskaņā ar šo noteikumu 103. punktu ir atbildīgs par visu līgumā ietverto tūrisma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu;

70.2.2. tūrisma operators saskaņā ar šo noteikumu 125. punktu sniedz palīdzību, ja ceļotājs ir nonācis grūtībās (tostarp apstākļos, kas minēti šo noteikumu 114. punktā);

70.3. nodrošinājuma izsniedzēja nosaukums (firma) un kontaktinformācija (tostarp faktiskā adrese) un centra kontaktinformācija;

70.4. tūrisma operatora vietējā pārstāvja, kontaktpunkta vai citas atbildīgās institūcijas nosaukums (firma), adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un, ja attiecināms, faksa numurs, kas ceļotājam ļauj ātri un efektīvi sazināties ar tūrisma operatoru, lai pieprasītu palīdzību, ja ceļotājs ir nonācis grūtībās, vai lai sūdzētos par jebkuru neatbilstību, ar ko ceļotājs saskāries kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanas laikā;

70.5. informācija par ceļotāja pienākumu saskaņā ar šo noteikumu 104. punktu paziņot, ja kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanas laikā netiek sniegts kāds no kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā iekļautajiem tūrisma pakalpojumiem vai ja tas netiek sniegts pienācīgi (turpmāk – neatbilstība);

70.6. ja, pamatojoties uz tādu kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, kas ietver izmitināšanu, ceļo nepilngadīgais, kuru nepavada vecāks vai cita pilnvarota persona, – informācija, kas ļauj tieši sazināties ar nepilngadīgo vai ar personu, kas ir atbildīga par nepilngadīgo viņa uzturēšanās vietā;

70.7. informācija par pieejamām procedūrām sūdzību izskatīšanai, par strīdu alternatīvas izšķiršanas mehānismiem un par platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT);

70.8. informācija par ceļotāja tiesībām nodot līgumu citai personai saskaņā ar šo noteikumu 79. punktu.

71. Ja kompleksais tūrisma pakalpojums iegādāts no atsevišķiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot saistītus tiešsaistes rezervācijas procesus, tad tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kuriem nosūtīti ceļotāja dati, informē tūrisma operatoru par līguma noslēgšanu, un tā rezultātā tiek izveidots kompleksais tūrisma pakalpojums. Tūrisma pakalpojumu sniedzēji sniedz tūrisma operatoram nepieciešamo informāciju, lai tūrisma operators varētu izpildīt savus pienākumus. Tiklīdz tūrisma operators ir saņēmis informāciju, ka kompleksais tūrisma pakalpojums ir izveidots, tas ceļotājam sniedz šo noteikumu 70. punktā minēto informāciju (uz pastāvīga informācijas nesēja).

72. Tūrisma operators vai tūrisma aģents, ja attiecināms, pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma laikus izsniedz ceļotājam nepieciešamās kvītis, sertifikātus un biļetes, informāciju par plānotajiem izbraukšanas laikiem un, ja tādi noteikti, reģistrēšanās termiņiem, kā arī par plānotajiem apstāšanās, pārsēšanās un ierašanās laikiem.

73. Tūrisma operatora vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja paziņojums, ka tas rīkojas tikai kā saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs, kā starpnieks vai jebkurā citā statusā vai ka attiecīgais pakalpojums nav komplekss tūrisma pakalpojums vai saistīts tūrisma pakalpojums, neatbrīvo to no pienākumiem, kas tam paredzēti šajos noteikumos.

5.3. Informācijas sniegšanas prasības saistītiem tūrisma pakalpojumiem

74. Pirms ceļotājam kļūst saistošs jebkurš līgums, kura rezultātā tiek radīts saistīts tūrisma pakalpojums, saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs (tostarp, ja tas nav reģistrēts Latvijas Republikā, bet ar jebkādiem līdzekļiem šādu darbību vērš uz Latvijas Republiku) skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā norāda, ka ceļotājs:

74.1. nevarēs izmantot nekādas tiesības, kas saskaņā ar šiem noteikumiem tiek piemērotas tikai kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem, un ka katrs atsevišķais tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs būs pilnībā atbildīgs par pienācīgu līgumsaistību izpildi attiecībā uz savu pakalpojumu;

74.2. varēs izmantot saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nodrošinājumu saskaņā ar Tūrisma likuma 16. panta piekto daļu.

75. Saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs sniedz šo noteikumu 74. punktā minēto informāciju, izmantojot attiecīgo standarta informācijas veidlapu atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam. Ja uz konkrēto saistītā tūrisma pakalpojuma veidu neattiecas neviena šo noteikumu 4. pielikumā iekļautā veidlapa, saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs sniedz šo noteikumu 4. pielikumā ietverto informāciju.

76. Ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs nav izpildījis Tūrisma likuma 16. panta trešajā daļā un šo noteikumu 74. un 75. punktā minētās prasības attiecībā uz tūrisma pakalpojumiem, kuri iekļauti saistītā tūrisma pakalpojumā, tad saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam un ceļotājam piemēro tiesības un pienākumus, kas minēti šo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšnodaļā un 7. nodaļā.

77. Ja tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kas nenodarbojas ar saistītu tūrisma pakalpojumu sekmēšanu, noslēdz līgumu par saistītu tūrisma pakalpojumu, minētais tūrisma aģents, tūrisma operators vai tūrisma pakalpojuma sniedzējs par attiecīgā līguma noslēgšanu informē tūrisma pakalpojuma sniedzēju, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus.

78. Tūrisma aģentam, tūrisma operatoram un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam strīda gadījumā ir pienākums pierādīt, ka ir izpildītas šajā nodaļā minētās informēšanas prasības.

6. Izmaiņas kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma
6.1. Kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma nodošana citam ceļotājam

79. Ceļotājs saprātīgā termiņā pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma var pārslēgt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu un nodot to personai, kas atbilst visiem līguma noteikumiem. Šādā gadījumā ceļotājs pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma sniedz tūrisma operatoram vai tūrisma aģentam, ja attiecināms, paziņojumu (uz pastāvīga informācijas nesēja).

80. Par saprātīgā termiņā sniegtu paziņojumu uzskata paziņojumu, kas sniegts ne vēlāk kā septiņas dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma.

81. Persona, kas nodod kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, un tā saņēmējs ir solidāri atbildīgi par atlikušā maksājuma samaksu un par visu no šādas nodošanas izrietošo papildu maksu, maksājumu vai citu izmaksu segšanu.

82. Tūrisma operators informē personu, kas nodod kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, par nodošanas faktiskajām izmaksām. Minētās izmaksas ir samērīgas un nepārsniedz faktiskās izmaksas, kas tūrisma operatoram rodas kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma nodošanas dēļ.

83. Tūrisma operatoram ir pienākums pamatot un pierādīt personai, kas nodod kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, to izmaksu apmēru, kuras izriet no kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma nodošanas.

6.2. Kompleksā tūrisma pakalpojuma cenas izmaiņas

84. Tūrisma operators pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas var paaugstināt cenu tikai tad, ja šādas tiesības ir paredzētas kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā un ir noteikts, ka ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu saskaņā ar šo noteikumu 88. punktu, kā arī ir noteikta kārtība, kādā aprēķināma cenas starpība.

85. Kompleksā tūrisma pakalpojuma cenu var paaugstināt šādu iemeslu dēļ:

85.1. izmaiņas pasažieru pārvadājumu cenās, ko izraisījušas degvielas vai citu enerģijas avotu cenas;

85.2. izmaiņas tādu kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā iekļauto tūrisma pakalpojumu nodokļu vai maksu apmēros, ko nosaka trešās personas, kuras nav tieši iesaistītas kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanā (tostarp tūrisma, transporta vai specifiskos galamērķī piemērotos nodokļos un nodevās, iekāpšanas vai izkāpšanas maksās ostās un lidostās);

85.3. izmaiņas valūtas maiņas kursos, kas attiecas uz komplekso tūrisma pakalpojumu.

86. Ja šo noteikumu 85. punktā minētais cenas paaugstinājums pārsniedz 8 % no kompleksā tūrisma pakalpojuma kopējās cenas, piemēro šo noteikumu 91., 93., 94. un 95. punktu.

87. Kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā noteikto kompleksā tūrisma pakalpojuma cenu drīkst paaugstināt tikai tādā gadījumā, ja tūrisma operators ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma skaidri un saprotami ir paziņojis attiecīgajam ceļotājam par cenas paaugstināšanu (uz pastāvīga informācijas nesēja), pamatojot minēto paaugstinājumu un sniedzot aprēķinu.

88. Ja kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā ir paredzēta cenas paaugstinājuma iespēja, tad ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, kas atbilst jebkādam šo noteikumu 85.1., 85.2. vai 85.3. apakšpunktā minētajam izmaksu samazinājumam, kas notiek pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas un pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma.

89. Ja cena samazinās, tūrisma operators var atskaitīt no ceļotājam atmaksājamās summas faktiskās administratīvās izmaksas. Pēc ceļotāja pieprasījuma tūrisma operators sniedz minēto administratīvo izmaksu pierādījumus.

6.3. Izmaiņas citos kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noteikumos

90. Tūrisma operators pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma nedrīkst vienpusēji mainīt kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noteikumus (šis aizliegums neattiecas uz cenas izmaiņām saskaņā ar šo noteikumu 6.2. apakšnodaļu), izņemot gadījumu, ja tūrisma operators šādas tiesības ir paredzējis kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, izmaiņas ir nenozīmīgas (tās nemaina līguma būtiskās sastāvdaļas un neietekmē kopējo kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu) un tūrisma operators par izmaiņām informē attiecīgo ceļotāju skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā (uz pastāvīga informācijas nesēja).

91. Ja pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma tūrisma operatoram ir nepieciešams ievērojami mainīt kādu no šo noteikumu 62.1. apakšpunktā minētajām galvenajām tūrisma pakalpojuma īpašībām vai ja tūrisma operators nevar izpildīt šo noteikumu 70.1. apakšpunktā minētās ceļotāja īpašās prasības, vai ja tūrisma operators piedāvā palielināt kompleksā tūrisma pakalpojuma cenu par vairāk nekā 8 %, ceļotājs saprātīgā termiņā, ko noteicis tūrisma operators, drīkst:

91.1. piekrist ierosinātajām izmaiņām;

91.2. izbeigt līgumu, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu.

92. Ja ceļotājs vēlas izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu un tūrisma operators piedāvā alternatīvu komplekso tūrisma pakalpojumu, kas, ja iespējams, ir tādas pašas vai augstākas kvalitātes, ceļotājs var piekrist saņemt alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu.

93. Tūrisma operators skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā (uz pastāvīga informācijas nesēja) laikus informē ceļotāju par:

93.1. ierosinātajām izmaiņām kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, kas minētas šo noteikumu 91. punktā, un, ja attiecināms, par to ietekmi uz kompleksā tūrisma pakalpojuma cenu;

93.2. saprātīgu termiņu, kurā saskaņā ar šo noteikumu 91. punktu ceļotājam jāinformē tūrisma operators par savu lēmumu;

93.3. ceļotāja pienākumu sniegt atbildi par to, vai tas piekrīt ierosinātajām izmaiņām kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā vai vēlas izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, un par to, ka ceļotāja atbildes nesniegšana netiks uzskatīta par piekrišanu ierosinātajām izmaiņām kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā un kompleksā tūrisma pakalpojuma līgums tiks izbeigts;

93.4. piedāvāto alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu un tā cenu, ja tāds piedāvāts.

94. Ja šo noteikumu 91. punktā minēto kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izmaiņu vai šo noteikumu 92. punktā minētā alternatīvā kompleksā tūrisma pakalpojuma dēļ pasliktinās kompleksā tūrisma pakalpojuma kvalitāte vai samazinās izmaksas, ceļotājam ir tiesības uz attiecīgu cenas samazinājumu.

95. Ja kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu izbeidz saskaņā ar šo noteikumu 91.2. apakšpunktu un ceļotājs nepieņem alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu, tūrisma operators bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc līguma izbeigšanas atmaksā visus maksājumus, ko veicis ceļotājs vai kas veikti ceļotāja vārdā, atbilstoši šo noteikumu 7.2. apakšnodaļā minētajai kārtībai.

6.4. Kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izbeigšana un atteikuma tiesības pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma

96. Ja ceļotājs izbeidz kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, tūrisma operators var ceļotājam prasīt maksāt atbilstošu un pamatojamu līguma izbeigšanas maksu.

97. Kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā drīkst norādīt saprātīgu līguma izbeigšanas maksu, kuras apmērs ir atkarīgs no tā, cik ilgi pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma līgums izbeigts, un no gaidāmajiem tūrisma operatora izmaksu ietaupījumiem un ienākumiem no kompleksā tūrisma pakalpojuma pārdošanas citam ceļotājam.

98. Ja standarta līguma izbeigšanas maksa nav paredzēta kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, līguma izbeigšanas maksas apmēru nosaka atbilstoši kompleksā tūrisma pakalpojuma cenai, atskaitot izmaksu ietaupījumus un ienākumus no kompleksā tūrisma pakalpojuma pārdošanas citam ceļotājam. Pēc ceļotāja pieprasījuma tūrisma operators pamato kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izbeigšanas maksas apmēru.

99. Ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, nemaksājot standarta līguma izbeigšanas maksu, ja galamērķa vietā vai tā tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu vai kas būtiski ietekmē pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi. Par nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem uzskatāma situācija, kuru nevar ietekmēt un kuras sekas nav bijis iespējams novērst pat tad, ja būtu veikti visi saprātīgi iespējamie pasākumi.

100. Ja kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu izbeidz saskaņā ar šo noteikumu 99. punktu, ceļotājam ir tiesības uz pilnīgu visu to maksājumu atmaksu, kas veikti par komplekso tūrisma pakalpojumu, bet nav tiesību saņemt papildu kompensāciju.

101. Tūrisma operators var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu un pilnībā atmaksāt ceļotājam visus maksājumus, kas veikti par komplekso tūrisma pakalpojumu, bet tam nav pienākuma maksāt papildu kompensāciju, ja:

101.1. cilvēku skaits, kas pieteikušies kompleksajam tūrisma pakalpojumam, ir mazāks par minimālo skaitu, kas noteikts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, un tūrisma operators paziņo ceļotājam par līguma izbeigšanu līgumā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā:

101.1.1. 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, ja tas ilgst vairāk nekā sešas dienas;

101.1.2. septiņas dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, ja tas ilgst no divām līdz sešām dienām;

101.1.3. 48 stundas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, ja tas ilgst mazāk nekā divas dienas;

101.2. tūrisma operators nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nespēj izpildīt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu un pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma bez nepamatotas kavēšanās paziņo ceļotājam par līguma izbeigšanu.

102. Tūrisma operators bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izbeigšanas atmaksā ceļotājam visus maksājumus, kas prasīti saskaņā ar šo noteikumu 99., 100. un 101. punktu, vai – attiecībā uz šo noteikumu 96., 97. un 98. punktu – atlīdzina visus maksājumus, ko veicis ceļotājs vai kas veikti ceļotāja vārdā par komplekso tūrisma pakalpojumu, atskaitot standarta kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izbeigšanas maksu.

7. Kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšana
7.1. Atbildība par kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu

103. Tūrisma operators ir atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā ietverto tūrisma pakalpojumu sniegšanu neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus sniedz tūrisma operators vai citi tūrisma aģenti, tūrisma operatori vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

104. Ceļotājs bez nepamatotas kavēšanās, ņemot vērā lietas apstākļus, informē tūrisma operatoru par jebkādu neatbilstību, ar ko ceļotājs saskaras kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā iekļautā tūrisma pakalpojuma sniegšanas laikā.

105. Ja kādu no tūrisma pakalpojumiem nesniedz saskaņā ar kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, tūrisma operators novērš neatbilstību, izņemot gadījumu, ja tas:

105.1. nav iespējams;

105.2. ir saistīts ar nesamērīgām izmaksām, ņemot vērā neatbilstības apjomu un attiecīgā tūrisma pakalpojuma vērtību.

106. Ja tūrisma operators saskaņā ar šo noteikumu 105. punktu nenovērš neatbilstību, piemēro šo noteikumu 7.2. apakšnodaļā minēto kārtību.

107. Ja tūrisma operators ceļotāja noteiktā saprātīgā termiņā nenovērš kompleksā tūrisma pakalpojuma neatbilstību (izņemot šo noteikumu 105. punktā minētos gadījumus), ceļotājs neatbilstību var novērst pats un prasīt tūrisma operatoram atlīdzināt nepieciešamos izdevumus. Ceļotājam nav jānosaka tūrisma operatoram konkrēts termiņš neatbilstības novēršanai, ja ir nepieciešama tūlītēja neatbilstības novēršana vai ja tūrisma operators atsakās novērst neatbilstību.

108. Ja ievērojamu daļu no tūrisma pakalpojumiem nevar izpildīt tā, kā paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, tūrisma operatora pienākums ir bez papildu izmaksām ceļotājam piedāvāt atbilstošus alternatīvus risinājumus (ja iespējams, līdzvērtīgas vai augstākas kvalitātes nekā līgumā paredzētie) kompleksā tūrisma pakalpojuma turpināšanai (tostarp gadījumos, kad ceļotāja atgriešanās izbraukšanas vietā netiek nodrošināta tā, kā to paredz vienošanās).

109. Ja piedāvāto alternatīvo risinājumu dēļ pasliktinās kompleksā tūrisma pakalpojuma kvalitāte (salīdzinot ar kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā paredzēto kvalitāti), tūrisma operators ceļotājam samazina kompleksā tūrisma pakalpojuma cenu.

110. Ceļotājs var noraidīt piedāvātos alternatīvos risinājumus, ja tie nav salīdzināmi ar to, par ko panākta vienošanās kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, vai ja kompleksā tūrisma pakalpojuma cenas samazinājums nav atbilstošs piedāvātajam alternatīvajam risinājumam.

111. Ja neatbilstība būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu un tūrisma operators to nav novērsis ceļotāja noteiktā saprātīgā termiņā, ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu, un – attiecīgā gadījumā – prasīt cenas samazinājumu un zaudējumu atlīdzību atbilstoši šo noteikumu 7.2. apakšnodaļā minētajai kārtībai.

112. Ja nav iespējams nodrošināt alternatīvus risinājumus vai ja ceļotājs saskaņā ar šo noteikumu 110. punktu noraida piedāvātos alternatīvos risinājumus, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu un zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšnodaļu, neizbeidzot kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu.

113. Ja kompleksais tūrisma pakalpojums ietver pasažieru pārvadājumu, tūrisma operators šo noteikumu 111. un 112. punktā minētajos gadījumos bez nepamatotas kavēšanās un bez papildu izmaksām ceļotājam nodrošina arī repatriāciju ar līdzvērtīgu transportu.

114. Kamēr nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt ceļotāja atgriešanos, kā paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, tūrisma operators sedz izmaksas par nepieciešamo izmitināšanu. Ja iespējams, tūrisma operators nodrošina izmitināšanu līdzvērtīgas kategorijas tūristu mītnē uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs naktis vienam ceļotājam. Ja Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulā (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulā (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 ir paredzēti ilgāki termiņi, piemēro minētos termiņus.

115. Šo noteikumu 114. punktā minēto izmaksu ierobežošanu nepiemēro personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulas (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu, 2. panta "a" punkta izpratnē un personai, kas to pavada, grūtniecei un nepilngadīgajam bez pavadoņa, kā arī personai, kurai nepieciešama īpaša medicīniskā palīdzība, ja tūrisma operatoram ir paziņots par to īpašajām vajadzībām vismaz 48 stundas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma.

116. Tūrisma operators nevar atsaukties uz nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem, lai ierobežotu šo noteikumu 114. punktā minēto atbildību, ja saskaņā ar šo noteikumu 114. punktā minētajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem uz šādiem apstākļiem nevar atsaukties attiecīgais transporta pakalpojumu sniedzējs.

7.2. Cenas samazinājums un kompensācija par zaudējumiem

117. Ceļotājam ir tiesības uz atbilstošu cenas samazinājumu par jebkādu laikposmu, kurā ir notikusi neatbilstība, un saņemt atbilstošu kompensāciju no tūrisma operatora par visiem zaudējumiem, ko ceļotājs cieš jebkādas neatbilstības rezultātā, ja vien tūrisma operators nepierāda, ka neatbilstība ir radusies ceļotāja vainas dēļ. Ceļotājam nav tiesību uz kompensāciju par zaudējumiem, ja neatbilstība ir radusies trešās personas (kas nav saistīta ar kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā ietverto tūrisma pakalpojumu sniegšanu) vainas dēļ un neatbilstība bija nenovēršama vai neparedzama nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ.

118. Šo noteikumu 117. punktā minēto kompensāciju tūrisma operators ceļotājam izmaksā bez nepamatotas kavēšanās.

119. Ja 1974. gada Atēnu konvencija par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu, 1980. gada Konvencija par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) vai 1999. gada Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju ierobežo kompensācijas apmēru vai apstākļus, kuros tūrisma aģentam, tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam, kas sniedz kādu kompleksā tūrisma pakalpojuma daļu, jāmaksā kompensācija, tad ierobežojums attiecas arī uz tūrisma operatoru.

120. Kompensācijas (kas tūrisma operatoram jāmaksā) ierobežojumu var noteikt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, ja ierobežojums neattiecas uz miesas bojājumiem, tīši vai aiz neuzmanības nodarītiem zaudējumiem un nav mazāks par kompleksā tūrisma pakalpojuma trīskāršu kopējo cenu.

121. Tiesības uz kompensāciju vai cenas samazinājumu, kas paredzēts šajos noteikumos, neskar ceļotāja tiesības, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulā (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulā (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 392/2009 par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras, Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004, Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004, 1974. gada Atēnu konvencijā par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu, 1980. gada Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) vai 1999. gada Konvencijā par dažu starptautisku gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju. Ceļotājs var iesniegt prasības saskaņā ar šiem noteikumiem, minētajām regulām un starptautiskajām konvencijām.

122. Lai kompensācija nebūtu pārmērīga, kompensāciju vai cenas samazinājumu, kas ceļotājam piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 121. punktā minētajām regulām un starptautiskajām konvencijām, atskaita no kopējās aprēķinātās kompensācijas vai cenu samazinājuma summas.

123. Ja tūrisma operators vai – saskaņā ar šo noteikumu 130. punktu – tūrisma aģents maksā kompensāciju, piešķir cenas samazinājumu vai pilda pārējās saistības, kas tam noteiktas ar šiem noteikumiem, tūrisma operatoram vai tūrisma aģentam ir tiesības prasīt atlīdzinājumu no jebkuras trešās personas, kura veicināja to apstākļu iestāšanos, kuri izraisīja pienākumu maksāt kompensāciju, samazināt cenu vai pildīt citas saistības.

124. Ja tūrisma operators ir reģistrēts ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, tad tūrisma aģentam, kurš ir reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī, piemēro pienākumus, kas tūrisma operatoram noteikti šajā apakšnodaļā, izņemot gadījumu, ja tūrisma aģents sniedz pierādījumus, ka tūrisma operators atbilst šīs nodaļas prasībām.

7.3. Pienākums sniegt atbalstu un atbildība par rezervācijas kļūdām

125. Ceļotājs paziņojumus, pieprasījumus vai sūdzības par kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu var adresēt tieši tūrisma aģentam, ar kura starpniecību tas iegādāts. Tūrisma aģents šos paziņojumus, pieprasījumus vai sūdzības nekavējoties nosūta tūrisma operatoram.

126. Uzskatāms, ka ar brīdi, kad ceļotāja paziņojumu, pieprasījumu vai sūdzību saņēmis tūrisma aģents, to vienlaikus saņēmis arī tūrisma operators.

127. Tūrisma operators bez nepamatotas kavēšanās sniedz atbalstu ceļotājam, kas nonācis grūtībās (tostarp arī apstākļos, kas minēti šo noteikumu 114. punktā), jo īpaši:

127.1. sniedz informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām iestādēm un konsulāro palīdzību;

127.2. palīdz izmantot distances saziņas līdzekļus un atrast alternatīvus ceļojuma risinājumus.

128. Tūrisma operators var iekasēt saprātīgu maksu par šo noteikumu 127. punktā minēto palīdzību, ja grūtības ir izraisījis pats ceļotājs ar ļaunu nolūku vai tās radušās viņa neuzmanības dēļ. Minētā maksa nedrīkst pārsniegt faktiskās izmaksas, kas radušās tūrisma operatoram.

129. Tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par jebkādām kļūdām, kas izriet no rezervācijas sistēmas tehniskiem defektiem tā vainas dēļ. Ja tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir piekritis nodrošināt rezervāciju kompleksam tūrisma pakalpojumam vai tūrisma pakalpojumam, kas ir daļa no saistīta tūrisma pakalpojuma, tas ir atbildīgs par rezervācijas procesā pieļautajām kļūdām.

130. Tūrisma pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par rezervācijas kļūdām, kuras radušās ceļotāja vainas dēļ vai kuras izraisījuši nenovēršami un ārkārtas apstākļi.

8. Noslēguma jautājums

131. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvas (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK.

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija
noteikumiem Nr. 380
Iesniegums tūrisma aģenta, tūrisma operatora licencēšanai un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja reģistrācijai datubāzē

Iesniegums aizpildīts 20__. gada __. ___________

1. Darbības veids (atzīmēt ar X atbilstošo)

Tūrisma aģents  
Tūrisma operators  
Saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs  

2. Informācija par tūrisma aģentu, tūrisma operatoru vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju:

2.1. aizpilda tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs – juridiska persona:

Nosaukums (firma) 
Filiāles nosaukums (firma)1 
Preču zīme 
Reģistrācijas kods nodokļu maksātāju reģistrā vai reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā juridiskā persona ir reģistrēta) 
NACE 2. red. kods 
Juridiskā adrese 
Faktiskā adrese 
Kontaktinformācija: 
tālruņa numurs 
faksa numurs 
elektroniskā pasta adrese 
Dibināšanas gads 

2.2. aizpilda tūrisma aģents, tūrisma operators vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs – fiziska persona:

Vārds, uzvārds 
Personas kods 
Reģistrācijas kods nodokļu maksātāju reģistrā 
Deklarētās dzīvesvietas adrese 
Kontaktinformācija: 
tālruņa numurs 
faksa numurs 
elektroniskā pasta adrese 

3. Informācija par tūrisma pakalpojumu tirdzniecības vietu un tīmekļvietnes adresi

Nr. p. k.Tūrisma pakalpojumu tirdzniecības vietas(-u) adrese,
kontaktinformācija (tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese)
  
  
  
Tirdzniecības tīmekļvietnes adrese 

4. Informācija par tūrisma operatoriem, kuru vārdā vai uzdevumā tūrisma aģents piedāvā pārdošanai vai pārdod tūrisma operatora kompleksos tūrisma pakalpojumus
(aizpilda tūrisma aģents, ja ir noslēgti attiecīgie līgumi)

Nr.
p. k.
Nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds (ja tūrisma operators ir fiziska persona)Reģistrācijas numurs vai personas kods (ja tūrisma operators ir fiziska persona)Juridiskā adrese vai deklarētās dzīvesvietas adrese (ja tūrisma operators ir fiziska persona)Pilnvarojuma termiņš
     
     
     

5. Informācija par pasažieru pārvadājumu piedāvāšanu (atzīmēt ar X atbilstošo)
(aizpilda saistītu tūrisma pakalpojumu un tūrisma pakalpojumu sniedzējs, kas nav reģistrēts Eiropas Savienības teritorijā, bet pārdod vai piedāvā pārdošanai kompleksus vai saistītus tūrisma pakalpojumus Latvijas Republikā vai kas jebkādā veidā šādu darbību vērš uz Latvijas Republiku)

 Piedāvāju pasažieru pārvadājumus
  
 Nepiedāvāju pasažieru pārvadājumus

6. Vēlos saņemt licenci (atzīmēt ar X atbilstošo):
(aizpilda tūrisma operators un tūrisma aģents, kas saņem speciālo atļauju (licenci))

 elektroniska dokumenta veidā
  
 papīra dokumenta formā

7. Apliecinu, ka tūrisma pakalpojuma sniedzējs atbilst Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" 2. punktam.

8. Apstiprinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

9. Pielikumā (atzīmēt ar X, ja attiecināms):

 izziņa par kriminālo sodāmību
  
 apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas kopija
  
 līguma ar tūrisma operatoru kopija vai tūrisma operatora apliecinājums
  
 citi dokumenti (norādīt, kādi) ___________________________________
Atbildīgā persona 
 (amats)
    
Z. v.2(vārds, uzvārds) (paraksts)2

Piezīmes.

1 Norāda, ja filiāles nosaukums (firma) atšķiras no komersanta nosaukuma (firmas).

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija
noteikumiem Nr. 380
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Speciālā atļauja (licence) Nr. _____

Tūrisma aģenta vai tūrisma operatora vārds, uzvārds vai nosaukums (firma) 
Reģistrācijas kods nodokļu maksātāju reģistrā vai reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā juridiskā persona ir reģistrēta) 

Speciālā atļauja (licence) izsniegta _____________________________________1 pakalpojuma sniegšanai Latvijas Republikā no 20__. gada ___. ____________, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra 20__. gada ___. ____________ lēmumu Nr. ______.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)2

Z. v.2

Piezīmes.

Norāda "tūrisma aģenta", "tūrisma operatora" vai "tūrisma aģenta un tūrisma operatora".

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija
noteikumiem Nr. 380
Standarta informācijas veidlapas  kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem

1. Informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem, ko ceļotājs noslēdz ar tūrisma operatoru elektroniski, klātienē vai izmantojot tālruni

Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē.

Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.

 
(tūrisma operatora nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (ja tūrisma operators ir fiziska persona))

būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

Saskaņā ar tiesību aktu prasībām 
 (tūrisma operatora nosaukums vai vārds un uzvārds (ja tūrisma operators ir fiziska persona))

ir nodrošinājums, lai gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju.

Plašāka informācija par Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām [hipersaite uz informāciju, ja līgumu slēdz elektroniski; tīmekļvietnes adrese, ja līgumu slēdz klātienē vai izmantojot balss telefoniju]

2. Informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem, ja tūrisma operators nodod datus citam tūrisma pakalpojuma sniedzējam un līgums ar minēto tūrisma pakalpojuma sniedzēju tiek noslēgts ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc tūrisma operatora rezervācijas apstiprinājuma

Ja Jūs noslēdzat līgumu ar 
 (tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kam nodod datus: nosaukums un reģistrācijas numurs
  
vai vārds, uzvārds un personas kods (ja tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kam nodod datus, ir fiziska persona))
ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas no 
  ,
(tūrisma operatora nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (ja tūrisma operators ir fiziska persona))
tad tūrisma pakalpojums, ko sniedz 
 (tūrisma operatora nosaukums vai vārds un uzvārds (ja tūrisma operators ir fiziska persona))
un  ,
 (tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kam nodod datus: nosaukums vai vārds un uzvārds (ja tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kam nodod datus, ir fiziska persona)) 

būs kompleksais tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē.

Jūs varēsiet izmantot visas Eiropas Savienības noteiktās tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.

 
(tūrisma operatora nosaukums vai vārds un uzvārds (ja tūrisma operators ir fiziska persona))

būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

Saskaņā ar tiesību aktu prasībām 
 (tūrisma operatora nosaukums vai vārds un uzvārds (ja tūrisma operators ir fiziska persona))

 ir nodrošinājums, lai gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju.

Plašāka informācija par Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām [hipersaite]

3. Informācija, kas sniedzama, ja izveido komplekso tūrisma pakalpojumu (norādot hipersaiti, ja līgumu slēdz elektroniski; rakstiski vai mutiski, ja līgumu slēdz klātienē)

Pamattiesības saskaņā ar Tūrisma likumu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem":

– ceļotājs pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas saņem visu būtisko informāciju par komplekso tūrisma pakalpojumu;

– vienmēr ir vismaz viens tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kurš ir atbildīgs par to, lai visi līgumā ietvertie tūrisma pakalpojumi tiktu sniegti pienācīgi;

– ceļotājam izsniedz tālruņa numuru saziņai ārkārtas gadījumos vai informāciju par kontaktpunktu, kurā viņš var sazināties ar tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu;

– ceļotājs, par to paziņojot saprātīgā termiņā, var nodot komplekso tūrisma pakalpojumu citai personai (par to var paredzēt pienākumu segt papildu izmaksas);

– kompleksā tūrisma pakalpojuma cenu var palielināt tikai tad, ja pieaug noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas cenas) un ja tas ir skaidri paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma. Ja cenas palielinājums pārsniedz 8 % no kompleksā tūrisma pakalpojuma cenas, ceļotājs var izbeigt līgumu. Ja tūrisma operators sev patur tiesības palielināt cenu, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja samazinās attiecīgās izmaksas;

– ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, un saņemt veikto maksājumu pilnu atmaksu, ja ievērojami tiek mainīts jebkurš no kompleksā tūrisma pakalpojuma būtiskajiem elementiem, izņemot cenu. Ja pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma par komplekso tūrisma pakalpojumu atbildīgais tūrisma pakalpojumu sniedzējs atceļ komplekso tūrisma pakalpojumu, ceļotājam ir tiesības saņemt atmaksu un – attiecīgā gadījumā – kompensāciju;

– ceļotājs ārkārtas gadījumos pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, piemēram, ja galamērķa vietā pastāv nopietnas drošības problēmas, kuras, visticamāk, ietekmētu komplekso tūrisma pakalpojumu;

– ceļotājs jebkurā laikā pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu, samaksājot samērīgu un pamatojamu izbeigšanas maksu;

– ja pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma nozīmīgus kompleksā tūrisma pakalpojuma elementus nevar sniegt tā, kā paredz vienošanās, bez papildu maksas jāpiedāvā ceļotājam atbilstoši alternatīvi risinājumi. Ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu, ja pakalpojumi netiek sniegti saskaņā ar līgumu un tas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma izpildi, un tūrisma operators nenovērš problēmu;

– ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu vai kompensāciju par zaudējumiem, ja tūrisma pakalpojumi netiek sniegti vai tiek sniegti neatbilstoši;

– ja ceļotājs nonāk grūtībās, tūrisma operatoram ir pienākums nodrošināt palīdzību;

– ja tūrisma operators savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības, ceļotāja veiktie maksājumi tiek atmaksāti. Ja tūrisma operators pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības un transports ir iekļauts kompleksajā tūrisma pakalpojumā, tiek nodrošināta ceļotāja repatriācija.

 
(tūrisma operatora nosaukums vai vārds un uzvārds (ja tūrisma operators ir fiziska persona))

ir nodrošinājums, ko gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, nodrošina

 
(apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas izsniedzēja nosaukums)
un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Ja 
 (tūrisma operatora nosaukums vai vārds un uzvārds (ja tūrisma operators ir fiziska persona))

nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus savu likviditātes problēmu dēļ, ceļotājs var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru

 ;
(kontaktinformācija, tostarp adrese, elektroniskā pasta adrese un telefona numurs) 

– Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK, kas transponēta Latvijas tiesību aktos [tīmekļvietnes adrese vai hipersaite uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvu (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK, ja līgumu slēdz klātienē, elektroniski vai izmantojot balss telefoniju]

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija
noteikumiem Nr. 380
Standarta informācijas veidlapas saistītā tūrisma pakalpojuma līgumiem

1. Standarta informācijas veidlapa, kas izmantojama, ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs veic pasažieru pārvadājumus un tiešsaistē sekmē saistīto tūrisma pakalpojumu, veicinot ceļotāja vēlmi vienā tīmekļvietnē vienā apmeklējuma reizē atsevišķi izvēlēties un atsevišķi maksāt par katru tūrisma pakalpojumu

Ja pēc tam, kad esat izvēlējušies un samaksājuši par vienu tūrisma pakalpojumu, Jūs savam ceļojumam vai brīvdienām rezervējat papildu tūrisma pakalpojumus, tad, izmantojot mūsu –

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

– pakalpojumus, Jūs NEVARĒSIET izmantot tiesības, kādas piemērojamas kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem saskaņā ar Tūrisma likumu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem".

Tāpēc 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

nebūs atbildīgs par minēto papildu tūrisma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu. Problēmu gadījumā lūdzam sazināties ar attiecīgo tūrisma pakalpojuma sniedzēju.

Tomēr, ja Jūs rezervējat kādu papildu tūrisma pakalpojumu 
  
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

 

tīmekļvietnes viena apmeklējuma laikā, tūrisma pakalpojumi kļūst par saistītā tūrisma pakalpojuma daļu. Šajā gadījumā atbilstoši Tūrisma likumam un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem"

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
ir nodrošinājums, lai atlīdzinātu Jūsu maksājumus, kas veikti 
  
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
par pakalpojumiem, kas 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

likviditātes problēmu dēļ pilnīgi vai daļēji netika sniegti, un lai, ja nepieciešams, veiktu Jūsu repatriāciju. Lūdzam ņemt vērā, ka tas nenodrošina maksājumu atmaksu gadījumā, ja savas saistības likviditātes problēmu dēļ nevar izpildīt attiecīgais tūrisma pakalpojuma sniedzējs.

Plašāka informācija par aizsardzību gadījumā, ja saistības tiek izpildītas nepilnīgi vai netiek izpildītas likviditātes problēmu dēļ [hipersaite]

Sekojot hipersaitei, ceļotājs saņem šādu informāciju:

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

ir nodrošinājums visu to maksājumu atmaksāšanai, kuri saņemti no ceļotāja, ciktāl

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības likviditātes problēmu dēļ. Minēto nodrošinājumu izsniedz

 .
(apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas izsniedzēja nosaukums)
Ja 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
likviditātes problēmu dēļ netiek pilnībā vai daļēji sniegti 
 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
pakalpojumi, ceļotājs var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru 
 .
(kontaktinformācija, tostarp adrese, elektroniskā pasta adrese un telefona numurs)
Piezīme. Šis nodrošinājums neattiecas uz līgumiem ar pusēm, kas nav 
 ,
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
kuri, neraugoties uz 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

likviditātes problēmām, var tikt izpildīti.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK, kas transponēta Latvijas tiesību aktos [hipersaite]

2. Standarta informācijas veidlapa, kas izmantojama, ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs neveic pasažieru pārvadājumus un tiešsaistē sekmē saistīto tūrisma pakalpojumu, veicinot ceļotāja vēlmi vienā tīmekļvietnē vienā apmeklējuma reizē atsevišķi izvēlēties un atsevišķi maksāt par katru tūrisma pakalpojumu

Ja pēc tam, kad esat izvēlējušies un samaksājuši par vienu tūrisma pakalpojumu, Jūs savam ceļojumam vai brīvdienām rezervējat papildu tūrisma pakalpojumus, tad, izmantojot mūsu –

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

– pakalpojumus, Jūs NEVARĒSIET izmantot tiesības, kādas piemērojamas kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem saskaņā ar Tūrisma likumu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem".

Tāpēc 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

nebūs atbildīgs par minēto papildu tūrisma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu. Problēmu gadījumā lūdzam sazināties ar attiecīgo tūrisma pakalpojuma sniedzēju.

Tomēr, ja Jūs rezervējat kādu papildu tūrisma pakalpojumu 
  
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

 tīmekļvietnes viena apmeklējuma laikā, tūrisma pakalpojumi kļūst par saistītā tūrisma pakalpojuma daļu. Šajā gadījumā atbilstoši Tūrisma likumam un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem"

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
ir nodrošinājums, lai atlīdzinātu Jūsu maksājumus, kas veikti 
  
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
par pakalpojumiem, kas 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

likviditātes problēmu dēļ pilnīgi vai daļēji netika sniegti. Lūdzam ņemt vērā, ka tas nenodrošina maksājumu atmaksu gadījumā, ja savas saistības likviditātes problēmu dēļ nevar izpildīt attiecīgais tūrisma pakalpojuma sniedzējs.

Plašāka informācija par aizsardzību gadījumā, ja saistības netiek izpildītas likviditātes problēmu dēļ [hipersaite]

Sekojot hipersaitei, ceļotājs saņem šādu informāciju:

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
ir nodrošinājums visu to maksājumu atmaksāšanai, kuri saņemti no ceļotāja, ciktāl 
  
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības likviditātes problēmu dēļ. Minēto nodrošinājumu izsniedz

 .
(apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas izsniedzēja nosaukums)
Ja 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
likviditātes problēmu dēļ netiek pilnībā vai daļēji sniegti 
  
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
pakalpojumi, ceļotājs var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru 
  .
(kontaktinformācija, tostarp adrese, elektroniskā pasta adrese un telefona numurs)
Piezīme. Šis nodrošinājums neattiecas uz līgumiem ar pusēm, kas nav 
 ,
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
kuri, neraugoties uz 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

likviditātes problēmām, var tikt izpildīti.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK, kas transponēta Latvijas tiesību aktos [hipersaite]

3. Standarta informācijas veidlapa, kas izmantojama, ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs neveic pasažieru pārvadājumus un klātienē sekmē saistīto tūrisma pakalpojumu, veicinot ceļotāja vēlmi vienā tūrisma pakalpojuma tirdzniecības vietā vai vienā sazināšanās reizē atsevišķi izvēlēties un atsevišķi maksāt par katru tūrisma pakalpojumu

Ja pēc tam, kad esat izvēlējušies un samaksājuši par vienu tūrisma pakalpojumu, Jūs savam ceļojumam vai brīvdienām rezervējat papildu tūrisma pakalpojumus, tad, izmantojot mūsu –

 

(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

– pakalpojumus, Jūs NEVARĒSIET izmantot tiesības, kādas piemērojamas kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem saskaņā ar Tūrisma likumu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem".

Tāpēc 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

nebūs atbildīgs par minēto papildu tūrisma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu. Problēmu gadījumā lūdzam sazināties ar attiecīgo tūrisma pakalpojuma sniedzēju.

Tomēr, ja Jūs rezervējat kādu papildu tūrisma pakalpojumu 
  
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

 tīmekļvietnes viena apmeklējuma laikā, tūrisma pakalpojumi kļūst par saistītā tūrisma pakalpojuma daļu. Šajā gadījumā atbilstoši Tūrisma likumam un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem"

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
ir nodrošinājums, lai atlīdzinātu Jūsu maksājumus, kas veikti 
   
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
par pakalpojumiem, kas 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

likviditātes problēmu dēļ pilnīgi vai daļēji netika sniegti. Lūdzam ņemt vērā, ka tas nenodrošina maksājumu atmaksu gadījumā, ja savas saistības likviditātes problēmu dēļ nevar izpildīt attiecīgais tūrisma pakalpojuma sniedzējs.

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
ir nodrošinājums visu to maksājumu atmaksāšanai, kuri saņemti no ceļotāja, ciktāl 
   
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības likviditātes problēmu dēļ. Minēto nodrošinājumu izsniedz

 .
(apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas izsniedzēja nosaukums)
Ja 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
likviditātes problēmu dēļ netiek pilnībā vai daļēji sniegti 
   
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
pakalpojumi, ceļotājs var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru 
  .
(kontaktinformācija, tostarp adrese, elektroniskā pasta adrese un telefona numurs)
Piezīme. Šis nodrošinājums neattiecas uz līgumiem ar pusēm, kas nav 
 ,
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
kuri, neraugoties uz 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

likviditātes problēmām, var tikt izpildīti.

[tīmekļvietnes adrese, kur atrodama Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK, kas transponēta Latvijas tiesību aktos]

4. Standarta informācijas veidlapa, kas izmantojama, ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs veic pasažieru pārvadājumus un tiešsaistē sekmē saistīto tūrisma pakalpojumu, mērķtiecīgi veicinot ceļotāja vēlmi iegādāties vismaz vienu papildu tūrisma pakalpojumu no cita tūrisma pakalpojuma sniedzēja un noslēgt ar minēto tūrisma pakalpojuma sniedzēju līgumu ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pirmā tūrisma pakalpojuma rezervācijas apstiprināšanas

Ja Jūs rezervējat papildu tūrisma pakalpojumus Jūsu braucienam vai brīvdienām ar šīs saites (šo saišu) starpniecību, Jūs NEVARĒSIET izmantot tiesības, kādas piemērojamas kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem saskaņā ar Tūrisma likumu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem".

Tāpēc 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

nebūs atbildīgs par minēto papildu tūrisma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu. Problēmu gadījumā lūdzam sazināties ar attiecīgo tūrisma pakalpojuma sniedzēju.

Tomēr, ja Jūs rezervējat papildu tūrisma pakalpojumus ar šīs saites (šo saišu) starpniecību
ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas no 
 ,
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

minētie tūrisma pakalpojumi kļūst par saistītā tūrisma pakalpojuma daļu. Šajā gadījumā atbilstoši Tūrisma likumam un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem"

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
ir nodrošinājums, lai atlīdzinātu Jūsu maksājumus, kas veikti 
   
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
par pakalpojumiem, kas 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

likviditātes problēmu dēļ pilnīgi vai daļēji netika sniegti, un lai, ja nepieciešams, veiktu Jūsu repatriāciju. Lūdzam ņemt vērā, ka tas nenodrošina maksājumu atmaksu gadījumā, ja savas saistības likviditātes problēmu dēļ nevar izpildīt attiecīgais tūrisma pakalpojuma sniedzējs.

Plašāka informācija par aizsardzību gadījumā, ja saistības netiek izpildītas likviditātes problēmu dēļ [hipersaite]

Sekojot hipersaitei, ceļotājs saņem šādu informāciju:

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

ir nodrošinājums visu to maksājumu atmaksāšanai, kuri saņemti no ceļotāja, ciktāl

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības likviditātes problēmu dēļ. Minēto nodrošinājumu izsniedz

 .
(apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas izsniedzēja nosaukums)
Ja 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
likviditātes problēmu dēļ netiek pilnībā vai daļēji sniegti 
   
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
pakalpojumi, ceļotājs var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru 
  .
(kontaktinformācija, tostarp adrese, elektroniskā pasta adrese un telefona numurs)
Piezīme. Šis nodrošinājums neattiecas uz līgumiem ar pusēm, kas nav 
 ,
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
kuri, neraugoties uz 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

likviditātes problēmām, var tikt izpildīti.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK, kas transponēta Latvijas tiesību aktos [hipersaite]

5. Standarta informācijas veidlapa, kas izmantojama, ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs neveic pasažieru pārvadājumus un tiešsaistē sekmē saistīto tūrisma pakalpojumu, mērķtiecīgi veicinot ceļotāja vēlmi iegādāties vismaz vienu papildu tūrisma pakalpojumu no cita tūrisma pakalpojuma sniedzēja un noslēgt ar minēto tūrisma pakalpojuma sniedzēju līgumu ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pirmā tūrisma pakalpojuma rezervācijas apstiprināšanas

Ja Jūs rezervējat papildu tūrisma pakalpojumus ar šīs saites (šo saišu) starpniecību, Jūs NEVARĒSIET izmantot tiesības, kādas piemērojamas kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem saskaņā ar Tūrisma likumu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem".

Tāpēc 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

nebūs atbildīgs par minēto papildu tūrisma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu. Problēmu gadījumā lūdzam sazināties ar attiecīgo tūrisma pakalpojuma sniedzēju.

Tomēr, ja Jūs rezervējat papildu tūrisma pakalpojumus ar šīs saites (šo saišu) starpniecību
ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas no 
 ,
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

minētie tūrisma pakalpojumi kļūst par saistītā tūrisma pakalpojuma daļu. Šajā gadījumā atbilstoši Tūrisma likumam un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem"

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
ir nodrošinājums, lai atlīdzinātu Jūsu maksājumus, kas veikti 
   
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
par pakalpojumiem, kas 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

likviditātes problēmu dēļ pilnīgi vai daļēji netika sniegti, un lai, ja nepieciešams, veiktu Jūsu repatriāciju. Lūdzam ņemt vērā, ka tas nenodrošina maksājumu atmaksu gadījumā, ja savas saistības likviditātes problēmu dēļ nevar izpildīt attiecīgais tūrisma pakalpojuma sniedzējs.

Plašāka informācija par aizsardzību gadījumā, ja saistības netiek izpildītas likviditātes problēmu dēļ [hipersaite]

Sekojot hipersaitei, ceļotājs saņem šādu informāciju:

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

ir nodrošinājums visu to maksājumu atmaksāšanai, kuri saņemti no ceļotāja, ciktāl

 
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības likviditātes problēmu dēļ. Minēto nodrošinājumu izsniedz

 .
(apdrošināšanas polises vai kredītiestādes garantijas izsniedzēja nosaukums)
Ja 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
likviditātes problēmu dēļ netiek pilnībā vai daļēji sniegti 
   
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
pakalpojumi, ceļotājs var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru 
  .
(kontaktinformācija, tostarp adrese, elektroniskā pasta adrese un telefona numurs)
Piezīme. Šis nodrošinājums neattiecas uz līgumiem ar pusēm, kas nav 
 ,
(saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))
kuri, neraugoties uz 
 (saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona))

likviditātes problēmām, var tikt izpildīti.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK, kas transponēta Latvijas tiesību aktos [hipersaite]

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 380Pieņemts: 26.06.2018.Stājas spēkā: 01.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 29.06.2018. OP numurs: 2018/129.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
300021
01.07.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)