Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 355

Rīgā 2018. gada 26. jūnijā (prot. Nr. 30 48. §)
Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
36.1 panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi:

1.1. nosaka kritērijus ārpusģimenes atbalsta centra (turpmāk – atbalsta centrs) izveidei, atbalsta centru reģistrēšanas kārtību, kā arī prasības atbalsta centriem;

1.2. paredz nosacījumus valsts finansējuma piešķiršanai atbalsta centriem, finansējuma apmēru, kā arī kārtību, kādā sniedzams atbalsts.

2. Atbalsta centrs nodrošina pasākumu kopumu, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, un adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu skaita pieaugumu.

3. Lai nodrošinātu šajos noteikumos atbalsta centram noteikto prasību izpildes pārraudzību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – inspekcija):

3.1. slēdz ar atbalsta centru līgumu par finansiālu atbalstu ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniegšanā. Līgumā iekļauj ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma pārraudzības un informācijas aprites kārtību, finanšu un statistikas pārskatu iesniegšanas nosacījumus, kā arī citus pakalpojuma sniegšanai būtiskus nosacījumus;

3.2. piešķir ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai un administrēšanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus;

3.3. piešķir valsts budžeta līdzekļus ar atbalsta centra izveidošanu un iekārtošanu saistīto izdevumu vienreizējai kompensēšanai, ievērojot šajos noteikumos minētās prasības un kārtību.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

4. Šo noteikumu 12. punktā minēto pakalpojumu nodrošināšanai un atbalsta centra pakalpojuma administrēšanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus nosaka un piešķir inspekcija atbilstoši likumā par gadskārtējo valsts budžetu šiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

II. Atbalsta centru reģistrēšanas kārtība

5. Komersants, biedrība vai nodibinājums, kas vēlas iegūt atbalsta centra statusu (turpmāk – iesniedzējs), iesniedz inspekcijā iesniegumu par atbalsta centra statusa piešķiršanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

5.1. nosaukums;

5.2. reģistrācijas numurs;

5.3. juridiskā adrese un oficiālā elektroniskā adrese;

5.4. kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

5.5. tīmekļvietne (ja iesniedzējam tāda ir izveidota);

5.6. iesniedzēja struktūrvienības adrese, kurā nodrošinās ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra pakalpojumu.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

6. Iesniedzējs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. vismaz vienu pašvaldības nodomu protokolu par plānoto sadarbību šo noteikumu 12. punktā minēto pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībā;

6.2. atbalsta centra izveidošanas un pakalpojuma sniegšanas aprakstu, tai skaitā informāciju par izveidojamo atbalsta centru skaitu un pakalpojuma sniegšanas punktu skaitu;

6.3. apliecinājumu, ka atbalsta centra piesaistītajiem speciālistiem ir vismaz triju gadu pieredze darbā ar bērniem un ģimenēm pēdējo piecu gadu laikā;

6.4. apliecinājumu, ka telpas, kurās plānots sniegt atbalsta centra pakalpojumu, ir piemērotas un aprīkotas atbilstoši to lietošanas mērķim un atbilst šo noteikumu 12. punktā minēto pakalpojumu nodrošināšanai.

7. Ja, pārbaudot iesniedzēja sniegto informāciju, inspekcija konstatē, ka iesniegumā nav nepieciešamās informācijas vai norādītā informācija ir nepilnīga, vai nav pievienoti šo noteikumu 6. punktā minētie dokumenti, vai inspekcijai rodas pamatotas šaubas par sniegtās informācijas patiesumu, inspekcija piecu darbdienu laikā rakstveidā informē iesniedzēju par nepieciešamību precizēt iesniegumu vai sniegt papildu informāciju un nosaka termiņu trūkumu novēršanai un informācijas sniegšanai.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

8. Inspekcija mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas izvērtē iesniedzēja iesniegtos dokumentus un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

8.1. par atbalsta centra statusa piešķiršanu;

8.2. par atteikumu piešķirt atbalsta centra statusu.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

9. Inspekcija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8. punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to rakstveidā informē iesniedzēju.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

10. Šo noteikumu 8. punktā minēto lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu inspekcijas vadītājam. Inspekcijas vadītāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

10.1 Atbalsta centra vadītājam ir pienākums 10 darbdienu laikā informēt inspekciju par atbalsta centra statusa saņēmēja saimnieciskās darbības, publiskās darbības vai citas darbības izbeigšanu vai apturēšanu, ja tā var ietekmēt šo noteikumu  12. punktā minēto prasību izpildi, vai izmaiņām tā juridiskajā statusā, iesniedzot rakstveida iesniegumu par izmaiņām un izmaiņas apliecinošus dokumentus.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

11. Inspekcija nodrošina informācijas uzkrāšanu par tiem komersantiem, biedrībām vai nodibinājumiem, kuriem piešķirts vai atņemts atbalsta centra statuss. Informāciju uzkrāj Labklājības ministrijas pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma" (turpmāk – informācijas sistēma).

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

III. Prasības atbalsta centram

12. Atbalsta centrs:

12.1. piesaista jaunas audžuģimenes, aizbildņus, adoptētājus, viesģimenes, īpaši veicinot specializēto audžuģimeņu skaita pieaugumu;

12.2. nodrošina mācības audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm atbilstoši ar inspekciju saskaņotajai mācību programmai;

12.2.1 nodrošina aizbildņiem mācības atbilstoši ar inspekciju saskaņotajai mācību programmai;

12.3. nodrošina mācības potenciālajiem adoptētājiem atbilstoši ar inspekciju saskaņotajai mācību programmai;

12.4. iesniedz bāriņtiesā psihologa atzinumu par laulātā (personas) piemērotību audžuģimenes statusa iegūšanai, laulāto (personas) raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi;

12.5. iesniedz bāriņtiesā psihologa atzinumu par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes statusa iegūšanai attiecīgajā specializācijā, audžuģimenes raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi;

12.5.1 iesniedz bāriņtiesā adoptētāja raksturojumu un informāciju par mācību programmas apguvi;

12.6. ja nepieciešams, nodrošina psihologa un sociālā darbinieka atbalstu šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minēto mācību un laulāto (personas) un audžuģimenes piemērotības izvērtēšanas laikā;

12.7. izstrādā un īsteno audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plānu;

12.8. nodrošina psihosociālo atbalstu audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam;

12.9. nodrošina atbalsta centra speciālistu, tai skaitā sociālā darbinieka un psihologa, atbalstu audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei;

12.10. katru gadu vismaz astoņu akadēmisko stundu apjomā nodrošina zināšanu pilnveides mācības audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm;

12.11. nodrošina atlīdzības par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu aprēķināšanu un izmaksu un vienreizēju mājokļa iekārtošanas kompensācijas izmaksu specializētajām audžuģimenēm;

12.12. pēc bāriņtiesas pieprasījuma sniedz informāciju par audžuģimeni vai specializēto audžuģimeni, tai skaitā par bērnu, kā arī par sniegtajiem pakalpojumiem;

12.13. nodrošina psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm un pēc bāriņtiesas pieprasījuma sniedz atzinumu;

12.14. nodrošina sadarbību ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, atbalsta centriem un citām iestādēm atbalsta sniegšanā audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam;

12.15. vienas darbdienas laikā sniedz bāriņtiesai informāciju par apstākļiem, kas var būtiski ietekmēt audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes darbību vai ievietotā bērna aprūpi;

12.16. organizē audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietotā bērna saskarsmi ar vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām), radiniekiem vai bērnam tuvām personām;

12.17. jebkurā diennakts laikā bāriņtiesai vai policijai sniedz informāciju par krīzes audžuģimenēm, kuras nekavējoties var uzņemt bērnu savā aprūpē;

12.18. (zaudējis spēku ar 01.04.2023.; sk. 27. punktu).

12.19. nodrošina sociālā darbinieka konsultācijas aizbildņiem un adoptētājiem.

(Grozīts ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 852; MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 82; MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 148, 12.2.1 un 12.19. apakšpunkts stājas spēkā 01.04.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

13. Atbalsta centrs ar laulātajiem (personu), kuri ar bāriņtiesas lēmumu ir atzīti par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai, audžuģimeni un specializēto audžuģimeni slēdz vienošanos par atbalsta sniegšanu, kas ietver šo noteikumu 12.2., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9. un 12.10. apakšpunktā minēto pakalpojumu nodrošināšanu. Par noslēgto vienošanos atbalsta centrs triju darbdienu laikā informē bāriņtiesu.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

14. Atbalsta centrs ar specializēto audžuģimeni slēdz līgumu, paredzot atlīdzības izmaksu par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu un vienreizējas kompensācijas izmaksu par mājokļa iekārtošanu atbilstoši šo noteikumu 12.11. apakšpunktam. Par noslēgto līgumu atbalsta centrs triju darbdienu laikā informē bāriņtiesu.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

15. Atbalsta centrs iekārto lietu par katru audžuģimeni vai specializēto audžuģimeni.

IV. Atbalsta centra izveides izdevumu segšana un finansēšanas kārtība

16. Inspekcija atbilstoši atbalsta centra izveides izmaksām piešķir atbalsta centram vienreizēju atbalsta centra izveides un iekārtošanas izdevumu kompensāciju, bet ne vairāk kā 10 000 euro apmērā, ja:

16.1. atbalsta centram ir spēkā esošs šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētais līgums;

16.2. atbalsta centram ir ne mazāk kā 50 spēkā esošas šo noteikumu 13. punktā minētās vienošanās un ne mazāk kā 10 šo noteikumu 14. punktā minētie līgumi par atlīdzības par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu un vienreizējas mājokļa iekārtošanas kompensācijas izmaksu;

16.3. atbalsta centram vismaz deviņus mēnešus pirms šo noteikumu 17. punktā minēto dokumentu iesniegšanas inspekcijā ir piešķirts atbalsta centra statuss.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

17. Lai saņemtu atbalsta centra izveides un iekārtošanas izdevumu kompensāciju, pakalpojuma sniedzējs inspekcijā iesniedz šādus dokumentus:

17.1. iesniegumu par atbalsta centra izveides un iekārtošanas kompensācijas saņemšanu;

17.2. ēku vai telpu remontdarbu, mēbeļu, iekārtu, tai skaitā datortehnikas, iegādes izdevumu tāmi, kā arī citu ar telpu un pieejamo resursu pielāgošanu pakalpojuma nodrošināšanai saistīto izdevumu tāmi;

17.3. pēc inspekcijas pieprasījuma – šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētajā tāmē norādītos izdevumus attaisnojošus dokumentus (remontdarbu un citu pakalpojumu līgumi, rēķini, darbu pieņemšanas un nodošanas akti, preču pavadzīmes, čeki un citi izdevumus apliecinoši dokumenti).

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

18. Inspekcija mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 17. punktā minēto dokumentu saņemšanas izskata tos un izvērtē izdevumu atbilstību, kā arī nepieciešamību šo noteikumu 12. punktā minētā un atbalsta centra pieteiktā pakalpojuma sniegšanai un pieņem lēmumu par:

18.1. vienreizējas atbalsta centra izveides un iekārtošanas izdevumu kompensācijas piešķiršanu un tās apmēru;

18.2. atteikumu piešķirt pakalpojuma sniedzējam vienreizēju atbalsta centra izveides un iekārtošanas izdevumu kompensāciju, norādot lēmuma pamatojumu un tā apstrīdēšanas kārtību.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

19. Inspekcija vienreizēju atbalsta centra izveides un iekārtošanas izdevumu kompensāciju atbalsta centram izmaksā mēneša laikā no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

20. Par šo noteikumu 12. punktā minēto pakalpojumu nodrošināšanu atbalsta centrs iesniedz pārskatu informācijas sistēmā atbilstoši šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā līgumā noteiktajai kārtībai.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

21. Pakalpojuma administrēšanas izdevumiem paredzētos līdzekļus atbalsta centrs var izlietot:

21.1. pakalpojuma administrēšanā iesaistīto darbinieku:

21.1.1. atlīdzībai;

21.1.2. transporta izdevumiem;

21.2. telpu īres, apsaimniekošanas izdevumu un komunālo pakalpojumu apmaksai, biroja, kancelejas preču, tehnikas un aprīkojuma iegādei;

21.3. citiem izdevumiem, kas saistīti ar pakalpojuma administrēšanu.

22. Kārtību, kādā sniedz pārskatu par pakalpojuma sniegšanu, un pārskata sniegšanas termiņu nosaka šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā līgumā. Līgumā paredz, ka pakalpojuma administrēšanas izdevumiem paredzētie līdzekļi nepārsniedz apmēru, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:
 

F = A + B + C + D, kur

F – atbalsta centra pakalpojuma administrēšanai novirzāmie finanšu līdzekļi;

A – līdzekļi, kas nepārsniedz 20 % no finansējuma apmēra, kas plānots ģimeņu un audžuģimeņu apmācībai un sagatavošanai līdz bāriņtiesas lēmumam par audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt attiecīgo statusu;

B – līdzekļi, kas nepārsniedz 20 % no finansējuma apmēra, kas plānots pakalpojuma nodrošināšanai audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm;

C – līdzekļi, kas nepārsniedz 10 % no specializētajām audžuģimenēm izmaksātās atlīdzības par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

D – līdzekļi, kas nepārsniedz 20 % no šo noteikumu 12.3. un 12.13. apakšpunktā minētā pakalpojuma izmaksām.

(MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 148 redakcijā)

22.1 (Zaudējis spēku ar 01.04.2023.; sk. 27. punktu)

22.2 Kārtību, kādā sniedz pārskatu par šo noteikumu 12.19. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu, nosaka šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā līgumā. Līgumā paredz, ka šo noteikumu 12.19. apakšpunktā minētā pakalpojuma administrēšanas izdevumiem paredzētie līdzekļi nepārsniedz 20 % no pakalpojuma izmaksām.

(MK 28.03.2023. noteikumu Nr. 148 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.04.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

V. Noslēguma jautājumi

23. Šo noteikumu 11. punktā minētās informācijas ievadīšanu informācijas sistēmā inspekcija nodrošina pēc tam, kad uzsākta informācijas sistēmas funkcionalitātes darbība. Līdz informācijas sistēmas funkcionalitātes darbības uzsākšanai inspekcija nodrošina attiecīgās informācijas uzkrāšanu manuāli.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

24. Šo noteikumu 12. punktā minētās informācijas ievadīšanu informācijas sistēmā atbalsta centrs nodrošina pēc tam, kad tiek uzsākta attiecīgās funkcionalitātes darbība. Līdz informācijas sistēmas funkcionalitātes darbības uzsākšanai pakalpojuma uzskaiti veic un pārskatus sniedz atbilstoši šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā līguma nosacījumiem.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

25. Šo noteikumu 12.3. un 12.13. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

26. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

27. Šo noteikumu 12.18. apakšpunkts un 22.1 punkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī un ir spēkā līdz 2023. gada 31. martam.

(MK 20.12.2022. noteikumu Nr. 805 redakcijā)

28. (Svītrots ar MK 28.03.2023. noteikumiem Nr. 148)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā –
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 355Pieņemts: 26.06.2018.Stājas spēkā: 01.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 29.06.2018. OP numurs: 2018/129.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
299998
{"selected":{"value":"01.04.2023","content":"<font class='s-1'>01.04.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2023","iso_value":"2023\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.03.2023","iso_value":"2023\/03\/30","content":"<font class='s-1'>30.03.2023.-31.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2023","iso_value":"2023\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2023.-29.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2022","iso_value":"2022\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2022.-02.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.10.2022","iso_value":"2022\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2022.-22.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2022","iso_value":"2022\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2022.-07.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-11.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2021","iso_value":"2021\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-23.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)