Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2018/3

Carnikavā 2018. gada 21. martā
Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2018. gada 21. marta lēmumu (prot. Nr. 5, 2. §)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
2018. gada 23. maija lēmumu (prot. Nr. 9, 21. §)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

2. Pieslēgums saistošo noteikumu izpratnē ir ārējo kanalizācijas vai ūdensvada tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmas līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmai.

3. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt to dzīvojamo māju, kurām līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari, pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi

4. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts fiziskai personai (turpmāk – iesniedzējs) pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības izmaksu kompensēšanai.

5. Pieslēguma būvniecības izmaksās tiek ietverti izdevumi par šādiem pieslēguma projektēšanas darbiem, būvdarbiem un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbiem, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli:

5.1. projektēšana:

5.1.1. topogrāfiskā plāna izstrāde, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu situācijas plāna izstrāde;

5.1.2. apliecinājuma kartes izstrāde;

5.1.3. inženiertīkla pievada novietojuma plāna izstrāde saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 18. punktu;

5.2. būvdarbi:

5.2.1. ūdensvada ievada un kanalizācijas izvada izbūve;

5.2.2. kanalizācijas izvada izbūve;

5.2.3. komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve;

5.2.4. ūdens patēriņa uzskaites akas izbūve;

5.2.5. kanalizācijas skatakas izbūve;

5.3. uzmērīšana – ierīkotā inženiertīkla izpildmērījuma plāna izstrāde un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē.

6. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja ir izpildītas šādas prasības:

6.1. iesniedzēja nekustamais īpašums atrodas Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

6.2. iesniedzēja nekustamā īpašuma sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja;

6.3. līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari;

6.4. iesniedzēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura pieslēguma būvniecībai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir nostiprinātas zemesgrāmatā;

6.5. īpašniekam nav parādu par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālsrviss" sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

7. Iesniedzējam, kuram nekustamais īpašums pieder kopīpašumā ar juridisko personu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, vienlaicīgi pastāvot šādiem nosacījumiem:

7.1. kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību un par to izdarīta atzīme zemesgrāmatā;

7.2. līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari vairāku pieslēgumu nodrošināšanai;

7.3. sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi no pieslēguma tiks nodrošināti tikai iesniedzēja lietošanā esošajai nekustamā īpašuma daļai.

8. Līdzfinansējums netiek piešķirts juridiskām personām, kā arī ja nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

III. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

9. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu būvniecībai kārtējā kalendāra gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

10. Pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts šādā apmērā:

10.1. 100 % apmērā no 17. punktā minētās tāmes izmaksām:

10.1.1. personai ar 1. vai 2. invaliditātes grupu;

10.1.2. personai ar trūcīgas personas statusu;

10.1.3. personai ar maznodrošinātas personas statusu;

10.1.4. personai, kas atbilst 6. punkta prasībām un kurai pirmās vai otrās pakāpes radinieks, aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona, kurai deklarēta dzīvesvieta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir persona ar 1. invaliditātes grupu;

10.1.5. politiski represētai personai;

10.2. 50 % apmērā no 17. punktā minētās tāmes izmaksām personām, kuras nav minētas 10.1.1.–10.1.5. apakšpunktā, ja tiek būvēts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1200 euro;

10.3. 60 % apmērā no 17. punktā minētās tāmes izmaksām personām, kuras nav minētas 10.1.1.–10.1.5. apakšpunktā, ja tiek būvēts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, bet ne vairāk kā 1700 euro.

IV. Pieteikšanās, pieteikumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

11. Pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" interneta mājaslapā www.komunalserviss.carnikava.lv un Carnikavas novada pašvaldības portālā www.carnikava.lv publicē paziņojumu par pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējumam. Paziņojumā norāda:

11.1. pašvaldības līdzfinansējuma apmēru kārtējam gadam;

11.2. nekustamos īpašumus, kuru īpašnieki tiek uzaicināti iesniegt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai;

11.3. pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas kārtību un termiņus.

12. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs paziņojumā norādītajā termiņā iesniedz pašvaldības aģentūrā "Carnikavas Komunālserviss" pieteikumu, kurš sastāv no šādiem dokumentiem:

12.1. iesniegums (1. pielikums);

12.2. saistošo noteikumu 10.1.1., 10.1.4. un 10.1.5. apakšpunktā norādīto nosacījumu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;

12.3. apliecinājuma kartes I daļa (ja tāda ir) ar Carnikavas novada būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

12.4. topogrāfiskais plāns (ja tāds ir), kura derīguma termiņš beidzas ne ātrāk kā trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas;

12.5. zemes robežu plāna kopija, kurā ir atzīmēta vēlamā pievienojuma vieta iesniedzēja īpašumā esošajai kanalizācijas sistēmai vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

13. Iesniegumu paraksta iesniedzējs vai pilnvarotā persona. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju.

14. Iesniedzēja un pieteikuma atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām izvērtē ar pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" direktora rīkojumu izveidota komisija (turpmāk – komisija). Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju vai precizēt iesniegtos dokumentus. Komisijas noteiktais termiņš papildu informācijas vai precizējumu iesniegšanai nedrīkst būt garāks par desmit dienām.

15. Lai izvērtētu iesniedzēja un nekustamā īpašuma, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilstību 6. punktā, 10.1.2. un 10.1.3. apakšpunktā minētajām prasībām, komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no Carnikavas novada Būvvaldes un Carnikavas novada Sociālā dienesta. Carnikavas novada Būvvalde un Carnikavas novada Sociālais dienests atbildes uz komisijas pieprasījumiem sniedz 10 darba dienu laikā.

16. Ja iesniedzējs, pieteikums vai nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām vai iesniedzējs komisijas noteiktajos termiņos nenovērš trūkumus pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos, komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, par to rakstveidā paziņojot iesniedzējam.

17. Ja pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus, prioritāti tiek vērtēts pieteikums, kurš iesniegts agrāk. Ja iesniedzējs, pieteikums un nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, komisija apstiprina pieslēguma būvniecības darbu tāmi un pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

18. Sagatavojot pieslēguma būvniecības darbu tāmi, ņem vērā konkrētā pieslēguma būvniecībai nepieciešamos projektēšanas darbus, būvdarbus un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbus, kuri minēti 5. punktā, kā arī aktuālās tirgus cenas.

19. Pēc lēmuma pieņemšanas par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu komisija rakstveidā paziņo par to iesniedzējam un uzaicina iesniedzēju noslēgt pašvaldības līdzfinansējuma līgumu.

20. Iesniedzējam ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no uzaicinājuma paziņošanas dienas ir jānoslēdz pašvaldības līdzfinansējuma līgums (2. pielikums).

21. Līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai pašvaldības vārdā noslēdz un līgumā noteiktās pašvaldības tiesības un pienākumus (izņemot līdzfinansējuma izmaksu) īsteno pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" direktors.

V. Pieslēguma būvniecība un līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

22. Pieslēguma būvniecības darbi jāveic ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pašvaldības līdzfinansējuma līguma spēkā stāšanās dienas. Minēto termiņu var pagarināt pašvaldības līdzfinansējuma līgumā noteiktajā kārtībā. Termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus no pašvaldības līdzfinansējuma līguma spēkā stāšanās dienas.

23. Pēc pieslēguma būvniecības darbu pabeigšanas un līguma noslēgšanas ar pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" 10 darba dienu laikā sagatavo un iesniedz Carnikavas novada domē izziņu par pašvaldības līdzfinansējuma līguma izpildi.

24. Carnikavas novada dome izmaksā pašvaldības līdzfinansējumu pašvaldības līdzfinansējuma līgumā paredzētajā kārtībā un termiņos.

VI. Noslēguma jautājumi

25. Komisijas lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu iesniedzējs vai pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs var apstrīdēt Carnikavas novada domei.

26. Ja iesniedzējs un pašvaldības līdzfinansējuma pieprasītājs 10 gadu laikā pēc pašvaldības līdzfinansējuma izmaksāšanas pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu un atkāpjas no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma, pašvaldība ir tiesīga prasīt pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu. Minētais noteikums neattiecas uz gadījumu, kad sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums tiek izbeigts sakarā ar īpašuma tiesību izbeigšanos vai kad pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs ir persona, kura minēta noteikumu 10.1.apakšpunktā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece G. Kozlovska
Carnikavā 2018. gada 23. maijā
1. pielikums
Carnikavas novada domes 2018. gada 21. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/3
Iesniegums
līdzfinansējuma līguma slēgšanai par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

1. Informācija par objektu

Objekta adrese  
Nekustamā īpašuma kadastra Nr.  

2. Informācija par objekta īpašnieku

Objekta īpašnieks
(Vārds Uzvārds)
 
Personas kods  
Korespondences adrese (deklarētās dzīvesvietas adrese vai deklarācijā norādītā papildu adrese)  
Kontakttālrunis, e-pasts  

3. Informācija par objekta īpašnieka statusu

Persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu   Persona ar trūcīgas personas statusu   Persona ar maznodrošinātas personas statusu  
Politiski represēta persona   Cita fiziska persona      

4. Informācija par nekustamā īpašuma īpašnieka pirmās vai otrās pakāpes radinieku, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, kas ir persona ar 1. invaliditātes grupu un kuras deklarētā dzīvesvieta ir nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums.

Vārds Uzvārds  
Personas kods  
Personas statuss  

5. Informācija par pilnvaroto personu

Vārds Uzvārds  
Personas kods  
Korespondences adrese  
Kontakttālrunis, e-pasts  

6. Informācija par kontaktpersonu*(jāaizpilda, ja objekta īpašnieks nav kontaktpersona)

Vārds Uzvārds  
Kontakttālrunis, e-pasts  

7. Informācija par pieslēguma veidu

Centralizētajai kanalizācijas sistēmai   Centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai  

8. Informācija par bankas kontu

Konta turētājs (Vārds Uzvārds)  
Personas kods  
Bankas rekvizīti
(tikai juridiskai personai)
Bankas nosaukums  
Bankas kods
               
Bankas konta Nr.
                                         

9. Iesniegtā dokumentācija**

Apliecinājuma kartes I daļa (ja tāda ir)    
Topogrāfiskais plāns (ja tāds ir)    
Būvju situācijas plāns (ja tāds ir)    
Zemes robežu plāns, kurā ir atzīmēta vēlamā pievienojuma vieta iesniedzēja īpašumā esošajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai    
1. vai 2. invaliditātes grupas statusu apliecinošs dokuments    
Dokuments, kas apliecina politiski represētās personas statusu    
Citi dokumenti  

10. Cita informācija

 
 
 
Ar šo apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis/gusi visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka (-ku), pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu pašvaldības aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss" vienas nedēļas laikā.

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Carnikavas novada pašvaldība un pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss". Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai un datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu apstrādes mērķis ir Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Jūsu personas datus saņems Carnikavas novada pašvaldības struktūrvienības, kas nodrošina Carnikavas novada domes 2018. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr. SN/2018/3 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" izpildi. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Jūsu personas dati var tikt saņemti no Iedzīvotāju reģistra. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņiem piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzība, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

* Persona, ar kuru sazināties tehnisku jautājumu gadījumā.

** Iesniedz dokumenta kopiju, pēc pieprasījuma uzrādot oriģinālu.

11. Iesniegumu iesniedza   ___.___.20___.
  (paraksts, atšifrējums, datums)
2. pielikums
Carnikavas novada domes 2018. gada 21. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/3
LĪGUMS

par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

Carnikavā

201__.gada ____.____________

Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss", reģistrācijas Nr. 90001691745, tās direktora Gunāra Dzeņa personā, kas rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk – Aģentūra, no vienas puses, un Nekustamā īpašuma __________________ ielā ____, kadastra Nr.___________ (turpmāk – nekustamais īpašums), īpašnieks Vārds Uzvārds, personas kods ________________ (turpmāk – Īpašnieks), deklarētās dzīvesvietas adrese: __________________, no otras puses, pamatojoties uz Carnikavas novada domes 2018. gada 21.marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/3 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" (turpmāk – Saistošie noteikumi), savstarpēji vienojoties, noslēdz šo līgumu par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem:

I. Līguma priekšmets

1. Īpašnieks apņemas nodrošināt nekustamā īpašuma pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai (turpmāk – Pieslēgums) būvniecības darbus, un Pašvaldība pēc Pieslēguma būvniecības darbu pabeigšanas apņemas kompensēt Īpašniekam Pieslēguma būvniecības izmaksas Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

2. Pieslēgums Līguma izpratnē ir ārējo kanalizācijas vai ūdensapgādes tīklu un būvju kopums no Carnikavas novada pašvaldības centralizētās kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmas atzara līdz pievienojuma vietai pakalpojumu lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas vai ūdensapgādes sistēmai.

II. Līdzfinansējamo pieslēgumu veidi un līdzfinansējuma apmērs

3. Pašvaldība kompensē šādus Pieslēgumu būvniecības darbus (vajadzīgo atzīmēt):

Pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai Pieslēgums centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
   

4. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Pieslēguma būvniecības darbu tāmi Pieslēguma būvniecības izmaksas ir _____ euro un Īpašnieks, pamatojoties uz Saistošo noteikumu 10._____. punktu ir tiesīgs saņemt līdzfinansējumu ___ % apmērā, bet ne vairāk kā _________ euro, Pašvaldības līdzfinansējums ir _______ euro.

III. Nosacījumi līdzfinansējuma izmaksai

5. Pašvaldība kompensē Īpašniekam Pieslēguma būvniecības izmaksas, ja sešu mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas ir izpildīti šādi nosacījumi:

5.1. Īpašnieks ir nodrošinājis projektēšanas, ierīkošanas darbus un inženierbūves izpilduzmērījumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.2. Īpašnieks ir nodrošinājis pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" iespēju veikt izpildīto būvdarbu apskati dabā;

5.3. Pašvaldības aģentūrā "Carnikavas Komunālserviss" ir iesniegti šādi dokumenti:

5.3.1. Pieslēguma projektēšanas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), ja Īpašnieks pretendē uz Saistošo noteikumu 5.1. punktā minēto izmaksu līdzfinansējumu;

5.3.2. dokuments, kas apliecina Pieslēguma būvdarbus un to nodošanu ekspluatācijā (Būvvaldes atzīme Apliecinājuma kartes II daļā par būvdarbu pabeigšanu vai pakalpojuma sniedzēja atzīme uz inženiertīkla pievada novietojuma plāna);

5.3.3. topogrāfiskās informācijas datubāzē reģistrēta izbūvētā inženiertīkla izpildmērījuma plāna kopija (arī digitālā DWG vai DGN failu formātā);

5.4. pēc Pieslēguma būvdarbu nodošanas ekspluatācijā Īpašnieks ir noslēdzis līgumu ar pašvaldības aģentūru "Carnikavas Komunālserviss" par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nekustamajā īpašumā.

6. Pašvaldība ar vienpusēju paziņojumu var pagarināt Līguma 5. punktā minēto izpildes termiņu, ja ir objektīvi apstākļi, kas kavē nosacījumu izpildi. Termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas.

IV. Līdzfinansējuma izmaksāšanas kārtība

7. Carnikavas novada dome pēc Līguma 5. punktā minēto nosacījumu izpildes 20 darba dienu laikā izmaksā Īpašniekam Līguma 4. punktā norādīto Pašvaldības līdzfinansējumu, pārskaitot naudas līdzekļus uz Līgumā norādīto Īpašnieka kontu.

8. Pašvaldība samazina Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru līdz 60 % vai 50 % atkarībā no Pieslēguma veida, ja Īpašnieks uz Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas dienu ir zaudējis personas statusu, kurai saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem ir tiesības saņemt līdzfinansējumu 100 % apmērā.

9. Īpašniekiem, kuriem nekustamais īpašums pieder uz kopīpašuma tiesību pamata, izmaksājamo summu aprēķina proporcionāli domājamo daļu apmēram. Ja uz Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas dienu kopīpašnieka īpašuma tiesības ir izbeigušās, viņam aprēķināto Pašvaldības līdzfinansējuma daļu neizmaksā.

V. Līguma spēkā stāšanās un izbeigšana

10. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.

11. Pašvaldība, par to iepriekš paziņojot, ir tiesīga neizmaksāt Pašvaldības līdzfinansējumu un vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:

11.1. Īpašnieks nav izpildījis Līguma 5. punktā minētos nosacījumus;

11.2. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas dienā:

11.2.1. Īpašniekam ir parāds par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

11.2.2. Īpašniekam ir izbeigušās īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu.

VI. Īpašnieka saistības pēc līdzfinansējuma izmaksas

12. Ja Īpašnieks desmit gadu laikā pēc Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas pārtrauc sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu un atkāpjas no pakalpojumu līguma, Pašvaldība ir tiesīga prasīt Pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu. Minētais nosacījums neattiecas uz gadījumu, kad sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums tiek izbeigts sakarā ar īpašuma tiesību izbeigšanos vai, kad pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs ir persona, kura minēta noteikumu 10.1. apakšpunktā.

VII. Nobeiguma noteikums

13. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Civillikuma, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Saistošajiem noteikumiem.

VIII. Pušu rekvizīti

Pašvaldības aģentūra:

"Carnikavas Komunālserviss"

Reģistrācijas Nr. 90001691745

Juridiskā adrese: Stacijas iela 7,

Carnikava, Carnikavas novads,

LV-2163

Īpašnieks:

Vārds Uzvārds

Personas kods _________________

Deklarētā dzīvesvieta:

E-pasta adrese:

Konta Nr._____________________

_________________

Direktors G. Dzenis

Z.v.

_________________

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/3 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai"
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sestajā daļā vietējām pašvaldībām noteikto deleģējumu;

1.2. Carnikavas novadā ir nodrošināta iespēja saņemt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus. Tomēr, ņemot vērā administratīvo slogu un izmaksas, kuras nepieciešamas, lai izpildītu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības, pieslēgumu skaits nav liels. Lai sasniegtu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu noteiktos galvenos iznākuma rādītājus, ir nepieciešams sniegt pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem pieslēgumu būvniecībai.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi nosaka Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējuma (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums) nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai apmēru, pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšanas kritērijus, tā saņemšanas nosacījumus un izmaksāšanas kārtību;

2.2. pašvaldības līdzfinansējums paredzēts fiziskām personām – dzīvojamo māju īpašniekiem, kuriem līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Lai nodrošinātu Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu visu to dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, kurām līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari, Carnikavas novada pašvaldības 2018. gada budžetā ir jāparedz 18 000 EUR.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas iedzīvotāji, kuri vēlas pievienoties centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai;

4.2. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" interneta mājaslapā www.komunalserviss.carnikava.lv un Carnikavas pašvaldības portālā www.carnikava.lv tiks publicēts paziņojums par pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējumam;

5.2. lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma būvniecībai, nekustamā īpašuma īpašniekam paziņojumā norādītajā termiņā jāiesniedz pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" pieteikums;

5.3. saņemtos pieteikumus izskatīs, kā arī lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pieņems ar pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" direktora lēmumu izveidota komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu grozījumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu grozījumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece G. Kozlovska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2018/3Pieņemts: 21.03.2018.Stājas spēkā: 22.06.2018.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 279, 21.06.2018.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
299900
22.06.2018
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)