Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 326

Rīgā 2018. gada 12. jūnijā (prot. Nr. 28 11. §)
Būvju klasifikācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
21. panta 1. punktu

1. Noteikumi nosaka būvju (tai skaitā būvēs esošo telpu grupu) klasifikāciju (turpmāk – klasifikācija) (pielikums) pēc lietošanas veida.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. būves galvenais lietošanas veids – būvei būvniecības procesā paredzētā un būvniecības dokumentos noteiktā būves dominējošā izmantošana (klasifikācijas kods ar četrām zīmēm);

2.2. telpu grupas lietošanas veids – telpu grupai būvniecības procesā paredzētā un būvniecības dokumentos noteiktā telpu grupas izmantošana (klasifikācijas kods ar četrām zīmēm).

3. Klasifikācija nodrošina klasifikācijas objektu – būvju un būvēs esošo telpu grupu – vienotu uzskaiti Latvijas Republikā.

4. Klasifikācijas struktūru veido:

4.1. sekcijas (koda pirmā zīme);

4.2. nodaļas (koda pirmās divas zīmes);

4.3. grupas (koda pirmās trīs zīmes);

4.4. klases (kods ar četrām zīmēm);

4.5. tipu grupas (kods ar sešām zīmēm);

4.6. tipi (kods ar astoņām zīmēm).

5. Būvei nosaka vienu galveno lietošanas veidu arī tad, ja būvē esošajām telpu grupām ir dažādi lietošanas veidi.

6. Telpu grupai (arī inženierbūvē esošajai telpu grupai) nosaka vienu lietošanas veidu (kods ar četrām zīmēm).

7. Ēkas galveno lietošanas veidu nosaka, neņemot vērā šādu telpu grupu aizņemto platību:

7.1. koplietošanas telpu grupas (kods 1200);

7.2. garāžas telpu grupas (kods 1242), ja ēka nav projektēta ar garāžas vai autostāvvietas pamatfunkciju;

7.3. citas, iepriekš neklasificētas, telpu grupas (kods 1274), ja ēka nav projektēta ar soda izciešanas iestādes, cietuma un apcietinājuma centra, aizsardzības spēku, robežsardzes, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un šo iestāžu kazarmas, apsardzes, caurlaides, tualetes ēkas, mājsaimniecību saimniecības ēkas, individuālās garāžas, individuālās pirts, individuālā pagraba, vasaras virtuves, kā arī individuālās lapenes, nojumes un tamlīdzīgas ēkas pamatfunkciju.

8. Nosakot ēkas galveno lietošanas veidu, ņem vērā telpu grupu lietošanas veidus, telpu grupu platību savstarpējo īpatsvaru un šo noteikumu 7. punktā minētos nosacījumus. Ēkas galvenā lietošanas veida kodu nosaka secīgi:

8.1. pirmās divas zīmes – ja no ēkas galvenā lietošanas veida aprēķinā izmantojamo telpu grupu platības dzīvojamo telpu grupas aizņem:

8.1.1. vismaz 50 %, tad ēka klasificējama kā dzīvojamā ēka – "11";

8.1.2. mazāk par 50 %, tad ēka klasificējama kā nedzīvojamā ēka – "12";

8.2. šo noteikumu 8.1.1. vai 8.1.2. apakšpunktā minētajā kārtībā atlasītajām telpu grupām (tikai dzīvojamo telpu grupām vai tikai nedzīvojamo telpu grupām), kuru lietošanas veida koda pirmās trīs zīmes sakrīt, platības summē un, izvērtējot īpatsvaru starp atlasīto telpu grupu platību summām, izvēlas tās koda pirmās trīs zīmes, kurām ir lielāka platību summa;

8.3. šo noteikumu 8.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā atlasītajām telpu grupām, kuru lietošanas veida koda visas četras zīmes sakrīt, platības summē un, izvērtējot īpatsvaru starp atlasīto telpu grupu platību summām, izvēlas tās telpu grupas lietošanas veida kodu, kurai ir lielāka platību summa.

9. Nosakot inženierbūves galveno lietošanas veidu, ņem vērā tās specifisko lietošanas veidu, kuru attiecina uz noteiktu klasifikācijas pozīciju.

10. Būvei un inženierbūves daļai tipu nosaka atbilstoši būves galvenajam lietošanas veidam un būvi raksturojošiem rādītājiem (piemēram, konstruktīvo elementu materiāls, apjoms). Ēkas tipa koda pirmās četras zīmes sakrīt ar galvenā lietošanas veida kodu.

11. Šo noteikumu pielikuma 113., 279., 280., 281., 302., 304. un 306. punktā norādītos būvju tipus (ar apbedīšanu saistītās ēkas (kods 12720102), ledus nobrauciena trases (kods 24120104), nobrauciena trases (kods 24120105), sporta un atpūtas trošu ceļi (kods 24120106), laukumi (kods 24200701), skatu torņi un platformas (kods 24200801), trošu ceļi (kods 24200901)) piemēro pēc šādu Ministru kabineta noteikumu stāšanās spēkā:

11.1. grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi", kuros noteikti konkrēto būvju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējamie apjoma rādītāji un datu konvertācijas nosacījumi;

11.2. noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi attiecīgajam gadam, kuros noteikta konkrēto būvju tipu kadastrālo vērtību bāze.

12. Līdz šo noteikumu 11. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai:

12.1. būvju tipu "ar apbedīšanu saistītās ēkas (kods 12720102)" klasificē kā būvju tipu "kulta ēkas (kods 12720101)";

12.2. būvju tipus "ledus nobrauciena trases (kods 24120104)" un "nobrauciena trases (kods 24120105)" klasificē kā būvju tipu "sporta laukumi un trases ar cieto segumu (kods 24110101)";

12.3. būvju tipus "sporta un atpūtas trošu ceļi (kods 24120106)" un "trošu ceļi (kods 24200901)" klasificē kā būvju tipu "maģistrālās sakaru līnijas (kods 22130201)";

12.4. būvju tipu "laukumi (kods 24200701)" atkarībā no seguma veida klasificē kā būvju tipu "ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu (kods 21120101)" vai "ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu (kods 21120102)";

12.5. būvju tipu "skatu torņi un platformas (kods 24200801)" atkarībā no torņa veida klasificē kā būvju tipu "režģotie torņi un masti (kods 22130101)" vai "čaulveida torņi vai masti (kods 22130102)".

13. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu stāšanās spēkā Valsts zemes dienests konvertē šo noteikumu 12. punktā minēto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto būvju datus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 12. jūnija
noteikumiem Nr. 326
Būvju klasifikācija

Nr.
p.k.

Kods

Nosaukums

Skaidrojums

1.1ĒkasĒkas ir atsevišķi lietojamas apjumtas būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai.
Ja ēkām nav sienu (piemēram, nojumēm, pergolām un rotondām), jābūt jumta projekcijas vai citādi iezīmētai robežai, kas nosaka patstāvīgi izmantojamas ēkas teritoriju.
Patstāvīga ēka ir jebkura brīvi stāvoša ēka. Savienotām ēkām (piemēram, rindu, dvīņu vai terašu tipa ēkas) par patstāvīgu ēku tiek uzskatīta jebkura projektēta ēka, kas atdalīta no citām savienotajām ēkām ar ugunsdrošu sienu, kas atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Ja šādas ugunsdrošas sienas nav, savstarpēji savienotas ēkas tiek uzskatītas par patstāvīgām ēkām, ja tām ir atsevišķa ieeja, kā arī sava labierīcību sistēma un tās ir patstāvīgi izmantojamas.
Par ēkām tiek uzskatītas arī patstāvīgi izmantojamas pazemes būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai (piemēram, pazemes patvertnes, pazemes slimnīcas, pazemes tirdzniecības centri un darbnīcas, pazemes garāžas).
Ēkas tiek iedalītas dzīvojamās mājās un nedzīvojamās ēkās
2.11Dzīvojamās mājas 
3.111Viena dzīvokļa mājas 
4.1110Viena dzīvokļa mājas;
viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa
Brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dārza mājas u. tml., kā arī savienotas (dvīņu un rindu) mājas, kurās katrai dzīvojamo telpu grupai ir sava ieeja.
Vienīgā dzīvojamo telpu grupa minētajā ēkā
5.111001Viena dzīvokļa mājas 
6.11100101Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)Dārza mājas, kuras galvenokārt izmantojamas vasaras periodā, ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)
7.11100102Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 
8.11100103Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām 
9.112Divu vai vairāku dzīvokļu mājas 
10.1121Divu dzīvokļu mājas;
divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
Brīvi stāvošas vai savienotas (dvīņu, rindu vai sekciju tipa) dzīvojamās mājas ar divām dzīvojamo telpu grupām.
Dzīvojamo telpu grupa minētajā ēkā
11.112101Divu dzīvokļu mājas 
12.11210101Dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas 
13.1122Triju vai vairāku dzīvokļu mājas;
triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
Brīvi stāvošas vai savienotas (rindu vai sekciju tipa) dzīvojamās mājas ar trijām vai vairākām dzīvojamo telpu grupām.
Dzīvojamo telpu grupa minētajā ēkā
14.112201Triju vai vairāku dzīvokļu mājas 
15.11220101Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām 
16.11220102Daudzdzīvokļu 1–2 stāvu mājas 
17.11220103Daudzdzīvokļu 3–5 stāvu mājas 
18.11220104Daudzdzīvokļu 6–9 stāvu mājas 
19.11220105Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas 
20.113Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas 
21.1130Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas;
dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupa
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas un telpu grupas, tai skaitā klosteri, sociālās rehabilitācijas centri, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, krīzes centri, institūcijas, kurās uzturas no prettiesiskām darbībām cietušie bērni, dienas aprūpes centri, patversmes un naktspatversmes, servisa dzīvokļi (cilvēkiem ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem īpaši pielāgots dzīvoklis, kura īrniekiem pašvaldība nodrošina arī nepieciešamos pakalpojumus), grupu mājas (dzīvokļi), pusceļa mājas, daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu centri, ēkas un telpu grupas, kurās sniedz sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu
22.113001Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas 
23.11300101Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas 
24.12Nedzīvojamās ēkas 
25.1200Koplietošanas telpu grupaTelpas, kuras tiek izmantotas kopīgi (piemēram, kāpņu telpas, gaiteņi, galerijas, vestibili, vējtveri, lifti, šahtas), apvieno koplietošanas telpu grupā. Koplietošanas telpu grupa var būt tikai tādā ēkā, kurā ir vēl vismaz divas vai vairākas telpu grupas ar citu lietošanas veidu
26.121Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas 
27.1211Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas;
viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa
Viesnīcas, moteļi, pansijas, viesu mājas, atpūtas ēkas ar pirts telpu, banketu zāli un nakšņošanas vietām u. tml. apmešanās ēkas un telpu grupas ar restorānu vai citu sabiedriskās ēdināšanas telpu vai bez tās.
Sabiedriskās ēdināšanas ēkas un telpu grupas (piemēram, restorāns, bārs, kafejnīca)
28.121101Viesnīcu ēkas 
29.12110101Viesnīcu ēkasViesnīcas, moteļi, pansijas un citas līdzīgas īslaicīgas apmešanās vietas ar restorānu vai bez tā
30.12110102Dienesta viesnīcasIzglītojamo un strādnieku dienesta viesnīcas
31.12110103Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkasRestorāni, kafejnīcas un bāri, kas izvietoti atsevišķās ēkās
32.1212Citas īslaicīgas apmešanās ēkas;
cita īslaicīgas apmešanās telpu grupa
Nomājamas vieglas konstrukcijas vasaras sezonai paredzētas ēkas vai telpu grupas atpūtai – tūristu apmetnes, bērnu vai ģimeņu brīvdienu apmetnes un kempingi
33.121201Citas īslaicīgas apmešanās ēkas 
34.12120101Atpūtas ēkas 
35.122Biroju ēkas 
36.1220Biroju ēkas;
biroja telpu grupa
Ēkas un telpu grupas, kas tiek izmantotas darījumiem un dažādiem administratīvajiem mērķiem, tai skaitā bankas, pasta nodaļas, izdevniecības, pašvaldību iestādes, valsts pārvaldes iestādes, uzņēmumu, iestāžu un citu organizāciju ēkas un telpu grupas, kā arī konferenču un kongresu centri, tiesu un parlamenta ēkas un telpu grupas
37.122001Biroju ēkas 
38.12200101Biroju ēkas 
39.123Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas 
40.1230Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas;
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, piemēram, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības centri, tirdzniecības bāzes, tirdzniecības centri, iepirkšanās centri, iepirkšanās parki, veikali, zāles, kas tiek izmantotas gadatirgiem, izsolēm un izstādēm, apjumtie tirgi vai tirgus paviljoni, kurpnieka, atslēdznieka, juveliera, fotogrāfa, šuvēja u. c. pakalpojumu sniegšanas ēkas, skaistumkopšanas ēkas (frizētavas, solāriji, skaistumkopšanas saloni, ūdens procedūru saloni, pirtis*, saunas u. tml.), nomas punkti, lombardi, datorsaloni, vispārēja tipa aptiekas, apbedīšanas biroji un aģentūras, degvielas uzpildes staciju ēkas, tirdzniecības nojumes (segtie stendi), kioski, paviljoni.
Telpu grupas, kas pilda minētās funkcijas, kā arī telpu grupas, kas paredzētas pasūtījumu pieņemšanai vai pakalpojumu sniegšanai tirdzniecības centros u. c. līdzīgās ēkās.
Piezīme. * Pirtis, kurās sniedz mazgāšanās u. c. skaistumkopšanas pakalpojumus, bet kas nav individuālās pirtis (kods 1274)
41.123001Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas 
42.12300101Tirdzniecības ēkasVairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, izņemot tirdzniecības kioskus un segtos stendus (nojumes)
43.12300102Tirdzniecības kioski un segtie stendiVienstāva tirdzniecības ēkas bez apkures ar apbūves laukumu līdz 25 m2, kā arī tirdzniecības nojumes un segtās tirdzniecības vietas
44.124Satiksmes un sakaru ēkas 
45.1241Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas;
sakaru, stacijas, termināļa telpu grupa
Civilo un militāro lidostu ēkas un telpu grupas. Pasažieru staciju ēkas un telpu grupas neatkarīgi no transporta veida, transporta pieturu nojumes neatkarīgi no transporta veida, ostu termināļu ēkas (katra atsevišķa ēka) un telpu grupas, trošu ceļu un cēlējkrēslu stacijas ēkas, radio un televīzijas pārraides ēkas un telpu grupas, telefona centrāles, telekomunikāciju centri, lidmašīnu angāri, signālposteņu ēkas un telpu grupas, lokomotīvju un vagonu depo, bāku ēkas, gaisa satiksmes vadības ēkas un telpu grupas, ar dzelzceļa transporta apkopi saistītas ēkas un telpu grupas u. tml.
46.124101Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas 
47.12410101Lidmašīnu tehniskās apkopes ēkas, lidostu saimniecības ēkasLidmašīnu angāri, gaisa satiksmes vadības ēkas, signālposteņu ēkas
48.12410102Dzelzceļa transporta apkopes ēkasLokomotīvju un vagonu depo un citas ar dzelzceļa transporta apkopi saistītas ēkas u. tml.
49.12410103Dzelzceļa, lidostu, auto un ūdenstransporta pasažieru staciju ēkasPasažieru staciju ēkas neatkarīgi no transporta veida, trošu ceļu un cēlējkrēslu stacijas u. tml.
50.12410104Sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru–studiju ēkasRadio un televīzijas pārraides ēkas, telefonu centrāles, telekomunikāciju centri u. tml. ēkas, izņemot pasta nodaļas
51.12410105Kuģu ceļu bākasBāku ēkas, kuras paredzētas kuģu satiksmes nodrošināšanai
52.1242Garāžu ēkas;
garāžas telpu grupa
Virszemes vai apakšzemes garāžu ēkas un telpu grupas, apjumtas transportlīdzekļu (auto, velosipēdu, laivu (eliņi) un citas tehnikas) novietnes (nojumes) un garāžas (gan ēkas, gan telpu grupas). Ēkas un telpu grupas, kas nav lauksaimniecības tehnikas garāžas (kods 1271) vai nav mājsaimniecības individuālās garāžas vai mājsaimniecības individuālās apjumtās transportlīdzekļu novietnes (kods 1274)
53.124201Garāžu ēkas 
54.12420101Smagās tehnikas garāžasSmago automašīnu, traktoru, kombainu u. tml. smagās tehnikas garāžas
55.12420102Vieglo automobiļu daudzstāvu un pazemes autostāvvietasDivu un vairāk stāvu autostāvvietas, pazemes autostāvvietas
56.12420103Garāžas ar atsevišķām bloķētām telpāmVieglo automašīnu garāžu ēkas ar atsevišķiem boksiem un laivu garāžas (eliņi), izņemot individuālās garāžas
57.125Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas 
58.1251Rūpnieciskās ražošanas ēkas;
rūpnieciskās ražošanas telpu grupa
Ēkas un telpu grupas, kas tiek izmantotas rūpnieciskai ražošanai, piemēram, rūpnīcas, darbnīcas, fabrikas, kautuves un alus brūži, autoservisi, automazgātavas (nojumes un cita konstruktīvā risinājuma ēkas auto mazgāšanai), veļas mazgātavas, ķīmiskās tīrītavas, katlumājas un koģenerācijas stacijas, slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas, sūkņu un kompresoru stacijas, attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas, gāzes regulēšanas, mērīšanas stacijas un savākšanas punkti.
Minētās ēkas un telpu grupas, izņemot telpu grupas, kas paredzētas pasūtījumu pieņemšanai vai pakalpojumu sniegšanai tirdzniecības centros u. tml. (kods 1230)
59.125101Rūpnieciskās ražošanas ēkas 
60.12510101Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir līdz 6 m (ieskaitot) 
61.12510102Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir lielāks par 6 m 
62.12510103Katlumājas 
63.12510104Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkasĒkas, kuras paredzētas apgādei ar elektroenerģiju, izņemot slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas
64.12510105Sūkņu un kompresoru staciju ēkasSūkņu un kompresoru staciju ēkas, tai skaitā tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās izvietoti gāzes pārsūknēšanas agregāti (kompresori), metanola, dietilēnglikola u. c. sūkņi
65.12510106Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkasDzeramā vai tehniskā ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas
66.12510107Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkasSlēgto transformatoru apakšstaciju, sadales un vadības ēkas
67.12510108Gāzes regulēšanas stacijasTehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas gāzes sagatavošanai padevei gāzes sadales sistēmai (gāzes attīrīšanas, odorizācijas un spiediena pazemināšanas iekārtas)
68.12510109Gāzes mērīšanas stacijasTehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas gāzes kvalitātes un caurplūdes noteikšanai
69.12510110Gāzes savākšanas punktiTehnoloģiskās ēkas, kurās uzstādītas gāzes ieguves iekārtas
70.1252Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi;
noliktavas, rezervuāra, bunkura, silosa telpu grupa
Apjumtas ēkas un telpu grupas, kas tiek izmantotas kā noliktavas un pilda uzglabāšanas funkcijas, piemēram, ūdens, naftas, gāzes, ķīmisko vielu un radioaktīvo atkritumu rezervuāru ēkas un telpu grupas, bunkuri un silosi, saldētavas, sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes un citas specializētās noliktavu ēkas un telpu grupas.
Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi, kas nav klasificējami kā lauksaimniecības ēkas (kods 1271)
71.125201Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi 
72.12520101Saldētavu ēkas, izņemot lauksaimniecības saldētavas 
73.12520102Noliktavas, izņemot lauksaimniecības noliktavas 
74.12520103Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot) 
75.12520104Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot) 
76.12520105Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50 000 m3 (ieskaitot) 
77.12520106Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu, lielāku par 50 000 m3 
78.12520107Ūdens rezervuāri 
79.12520108Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas 
80.12520109Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes 
81.126Ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu vajadzībām 
82.1261Ēkas plašizklaides pasākumiem;
plašizklaides pasākumu telpu grupa
Kinoteātri, koncertzāles, operu ēkas un telpu grupas, teātri, kazino, sarīkojumu un universālās zāles, kas tiek izmantotas plašizklaides pasākumiem, cirki, mūzikas un deju zāļu ēkas un telpu grupas u. tml., tai skaitā ēkas ar nojumes konstruktīvo risinājumu, piemēram, apjumtas estrādes un skatuves
83.126101Ēkas plašizklaides pasākumiem 
84.12610101Apjumtas estrādesApjumtas vasaras estrādes, kas netiek apkurinātas
85.12610102Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkasKinoteātri, koncertzāles, operu ēkas, teātri, kazino, sarīkojumu un universālās zāles, kas tiek izmantotas plašizklaides pasākumiem, cirki, mūzikas un deju zāles
86.1262Muzeji un bibliotēkas;
muzeja vai bibliotēkas telpu grupa
Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas, fondu glabāšanas, arhīvu u. tml. ēkas un telpu grupas
87.126201Muzeji un bibliotēkas 
88.12620101Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas un arhīvu ēkas 
89.1263Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas;
izglītības iestāžu telpu grupa
Pirmsskolas, pamata, vidējās izglītības un kultūrizglītības iestāžu ēkas un telpu grupas – bērnudārzi, pamatskolas, vidusskolas, koledžas, ģimnāzijas, speciālās skolas bērniem invalīdiem, tehniskās skolas, arodskolas, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas ēkas un telpu grupas u. tml., augstskolu un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas un telpu grupas, zinātniskās pētniecības laboratorijas, tālākizglītības iestāžu ēkas un telpu grupas, meteoroloģiskās stacijas, observatoriju ēkas un telpu grupas, dienas centri bērniem, jauniešiem, invalīdiem, senioriem un citām sabiedrības grupām
90.126301Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas 
91.12630101Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas 
92.1264Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas;
ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa
Ēkas un telpu grupas medicīniskai ārstēšanai un aprūpei, piemēram, slimnīcas un aprūpes iestādes cilvēkiem vai dzīvniekiem, atskurbtuves, universitātes slimnīcas, psihiatriskās slimnīcas, dispanseri, ambulances, soda izciešanas iestāžu un cietumu slimnīcas vai armijas hospitāļi, dzemdību nami, mātes un bērna veselības centri, asins pārliešanas un donoru centri, morgi
93.126401Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas 
94.12640101Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas 
95.1265Sporta ēkas;
sporta telpu grupa
Ēkas un telpu grupas sporta pasākumiem, tai skaitā arēnas, sporta manēžas, sporta zāļu ēkas un telpu grupas, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi, šautuves, boulinga ēkas un telpu grupas u. tml.
96.126501Sporta ēkas 
97.12650101Sporta ēkas 
98.127Citas nedzīvojamās ēkas 
99.1271Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas;
lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas telpu grupa
Apjumtas ēkas un telpu grupas, tai skaitā nojumes, kas tiek izmantotas lauksaimnieciskajā ražošanā, – kūtis, staļļi, dzīvnieku vivāriji, zvērkopības ēkas, segtie voljēri, dzīvnieku patversmes, inkubatori un cāļu sildīšanas ēkas, ēkas, kurās uzglabā lauksaimniecības produkciju vai veic tās pirmapstrādi, saldētavas, lauksaimniecības produkcijas noliktavas, skābbarības torņi, kūtsmēslu vai vircas krātuves ar ēkas konstruktīvo risinājumu, nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai (šedi), siltumnīcas, svaru ēkas, lauksaimniecības tehnikas garāžas, šķūņi siena, pakaišu u. c. materiālu novietošanai u. tml.
100.127101Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas 
101.12710101Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkasĒkas, kurās uzglabā lauksaimniecības produkciju vai veic tās pirmapstrādi (tai skaitā noliktavas, skābbarības torņi u. tml.)
102.12710102Lauksaimniecības šķūņi ar kopējo platību, lielāku par 60 m2Šķūņi siena, pakaišu u. c. materiālu novietošanai
103.12710103Saldētavas un pagrabiLauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saldētavas un pagrabi
104.12710104Lauksaimniecības nojumesNojumes materiālu un tehnikas novietošanai
105.12710105Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, un zvērkopības ēkasKūtis, staļļi un segtie voljēri ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, zvērkopības ēkas, dzīvnieku vivāriji, inkubatori un cāļu sildīšanas ēkas u. tml.
106.12710106Siltumnīcas ar kopējo platību, lielāku par 60 m2 
107.12710107Lauksaimniecības tehnikas garāžas 
108.12710108Nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanaiNojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai (šedi)
109.12710109Kūtsmēslu un vircas krātuvesVirszemes, daļēji vai pilnībā iedziļinātas slēgta tipa krātuves
110.1272Kulta ēkas;
kulta telpu grupa
Baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas u. c. reliģijas vai kulta ēkas, ar kapsētām saistītās ēkas, kapličas, mauzoleji, sēru zāles, krematorijas, kolumbāriju ēkas u. tml. ēkas un telpu grupas, izņemot apbedīšanas birojus un aģentūras u. tml. (1230)
111.127201Kulta ēkas 
112.12720101Kulta ēkasKulta ēkas, kas nav ar apbedīšanu saistītas ēkas
113.12720102Ar apbedīšanu saistītās ēkas 
114.1273Kultūrvēsturiskie objekti;
kultūrvēsturiska objekta telpu grupa
Jebkura veida kultūrvēsturiskas ēkas un telpu grupas kultūrvēsturiskās ēkās, kuras neizmanto citiem mērķiem, piemēram, ēku drupas un telpu grupas (ārtelpas). Ja ēkai vai telpu grupai ir nosakāms cits lietošanas veids, tad lietošanas veids ar kodu 1273 nav attiecināms uz ēku vai telpu grupu arī tad, ja tai ir noteikts valsts kultūras pieminekļa statuss
115.127301Kultūrvēsturiskie objekti 
116.12730101Kultūrvēsturiskas ēkas 
117.1274Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas;
cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa
Attiecībā uz ēkām – soda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma centri, aizsardzības spēku, robežsardzes, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un šo iestāžu kazarmas. Tualetes ēkas, mājsaimniecību saimniecības ēkas, individuālās garāžas, individuālās pirtis*, pagrabi, vasaras virtuves, siltumnīcas, apsardzes ēkas, caurlaides ēkas, individuālās lapenes, citur neklasificētas nojumes u. tml.
Attiecībā uz telpu grupām – minētajās ēkās esošās telpu grupas, kā arī telpu grupas pagrabstāvos un tehniskajos stāvos visām ēku klasēm, ja telpu grupas nav klasificējamas citās klasēs un pilda ēkas izmantošanas atbalsta funkciju (dažādu veidu tehniskās telpas), un nav šīs ēkas koplietošanas telpu grupa (kods 1200).
Piezīme. * Individuālās pirtis personīgās higiēnas vajadzībām, kurās nesniedz mazgāšanās u. c. skaistumkopšanas pakalpojumus (kods 1230)
118.127401Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas 
119.12740101Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmasSoda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma centri, aizsardzības spēku, robežsardzes, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un šo iestāžu kazarmas
120.127402PalīgēkasPie dzīvojamām mājām un nedzīvojamām ēkām uzbūvētas saimniecības ēkas, individuālās garāžas, siltumnīcas, pagrabi, nojumes, tualetes u. tml. ēkas
121.12740201Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas, pagrabi un sabiedriskās tualetesKūtis un segtie voljēri ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas un telpu grupas, pagrabi, kuri nepilda lauksaimnieciskās ražošanas vai kādu citu funkciju, un sabiedriskās tualetes ar mūra vai mūra–koka ārsienām
122.12740202Individuālās garāžasBrīvi stāvošas atsevišķu garāžu ēkas
123.12740203Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas palīgēkasSiltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas vieglas konstrukcijas palīgēkas
124.12740204Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumuCitur neklasificētas nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu
125.12740205NojumesĒkas ar nojumes konstruktīvo risinājumu, kas nav citur klasificējamas nojumes
126.2InženierbūvesInženierbūves ir visas būves, kurām nav ēku pazīmju
127.21Transporta būves 
128.211Autoceļi, ielas un ceļi 
129.2111AutoceļiInženierbūve ārpus pilsētu robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei. Valsts galvenie, reģionālie un vietējie autoceļi, tai skaitā krustojumi un savienojumi, kā arī pie šiem autoceļiem esošās stāvvietas un ar transporta infrastruktūru saistītie laukumi.
Tilti, viadukti, tuneļi un pazemes ceļi klasificējami kā atsevišķas būves (nav klasificējamas kā autoceļš)
130.211101Valsts autoceļi 
131.21110101Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļiValsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi, tai skaitā ceļu mezgli ar asfaltbetona segumu
132.2112Ielas, ceļi un laukumiIelas un ceļi pilsētās un apdzīvotās vietās, tai skaitā šķērsielas, lauku, meža, komersantu, pašvaldību, māju ceļi, blakusceļi, pievedceļi, velosipēdistu un gājēju ceļi, kā arī pie šīm ielām un ceļiem piekritīgie ar transporta infrastruktūru saistītie laukumi, piemēram, transportlīdzekļu novietnes u. tml.
133.211201Ielas, ceļi un laukumi 
134.21120101Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumuIelas, ceļi un laukumi ar melno segumu, bruģakmens segumu, dzelzsbetona, betona, asfaltbetona vai citu līdzīgu materiālu cieto segumu
135.21120102Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumuIelas, ceļi un laukumi ar grants, smilts, šķembu, izdedžu, gumijas, tenisita vai citu līdzīgu materiālu mīksto segumu
136.212Sliežu ceļi 
137.2121DzelzceļiDzelzceļa līnijas, tai skaitā estakādes sliežu ceļi, rezerves sliežu ceļi, sliežu ceļu pārmijas un krustojumi, manevru un šķirošanas līnijas.
Katra atsevišķa vienceļa, divceļu vai daudzceļu dzelzceļa līnija kopā ar rezerves sliežu ceļiem, sliežu ceļu pārmijām un krustojumiem, manevru un šķirošanas līnijām u. tml.
138.212101Platsliežu dzelzceļi 
139.21210101Platsliežu dzelzceļiKatra atsevišķa vienceļa, divceļu vai daudzceļu platsliežu dzelzceļa līnija kopā ar rezerves sliežu ceļiem, sliežu ceļu pārmijām un krustojumiem, manevru un šķirošanas līnijām u. tml.
140.212102Šaursliežu dzelzceļi 
141.21210201Šaursliežu dzelzceļiKatra atsevišķa vienceļa, divceļu vai daudzceļu šaursliežu dzelzceļa līnija kopā ar rezerves sliežu ceļiem, sliežu ceļu pārmijām un krustojumiem, manevru un šķirošanas līnijām u. tml.
142.2122Pilsētas sliežu ceļiTramvaju un metro sliežu ceļi un no pārējās dzelzceļa satiksmes nodalīti pilsētas sliežu ceļu tīkli u. tml.
143.212201Tramvaju ceļi 
144.21220101Tramvaja sliežu ceļi bez ceļa segumaTramvaja sliežu ceļš bez ceļa seguma starp sliedēm
145.21220102Tramvaja sliežu ceļi ar ceļa segumuTramvaja sliežu ceļš ar betona, bruģa vai asfaltbetona ceļa segumu starp sliedēm
146.213Lidlauku skrejceļi 
147.2130Lidlauku skrejceļiLidmašīnu pacelšanās un nolaišanās vajadzībām, kā arī lidmašīnu apkopei paredzētās manevrēšanas joslas, stāvvietas, u. tml. laukumi
148.213001Lidlauku skrejceļi 
149.21300101Lidlauku skrejceļi un stāvvietasLidlauku skrejceļi un stāvvietas ar betona, asfaltbetona vai densifalta segumu
150.214Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi 
151.2141Tilti un estakādesMetāla, betona, koka vai cita materiāla ceļu, ielu vai sliežu ceļu tilti, ceļu pārvadi, viadukti, estakādes, tai skaitā meža ceļu tilti, gājēju tilti, cauruļvadu estakādes u. tml.
Pie tiltiem, ceļu pārvadiem, estakādēm, viaduktiem esošie lifti nosakāmi kā inženierbūves (kods 2141) sastāvdaļa – telpu grupa (kods 1274)
152.214101Autoceļu un dzelzceļu tilti, viadukti un ceļa pārvadi 
153.21410101Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tiltiAutoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona, mūra vai metāla laidumu tilts, viadukts vai ceļa pārvads
154.21410102Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tiltiAutoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilts, viadukts vai ceļa pārvads
155.214102Gājēju tilti 
156.21410201Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas 
157.21410202Koka laidumu gājēju tilti 
158.214103EstakādesKonstrukcijas kravu izkraušanai, transportlīdzekļu novietošanai un citām vajadzībām
159.21410301Dzelzceļu estakādes 
160.21410302Rūpniecības uzņēmumu ražošanas procesu estakādes 
161.21410303Cauruļvadu pārvadu estakādes 
162.2142Tuneļi un pazemes ceļiAutoceļu, ceļu, ielu, dzelzceļu un gājēju tuneļi ar noejām u. tml. pazemes ceļi.
Šajās būvēs esošie lifti nosakāmi kā inženierbūves (kods 2142) sastāvdaļa – telpu grupa (kods 1274)
163.214201Transporta un gājēju tuneļi 
164.21420101Transporta un gājēju tuneļiTransporta un gājēju tuneļi ar noejām
165.215Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves 
166.2151Ostas un kuģojamie kanāliJūras vai upju ostas (krastmalas, doki, moli, būnas, viļņlauži u. tml.), upju un kanālu hidrotehniskās būves, piestātnes, nostiprinātas krastmalas (izbūvēta krastmala ar laukakmeņu, dzelzsbetona, betona, pāļu, pakšu kastu, rievsienu krasta nostiprinājumu), estakādes tipa iekšzemes ūdeņu un jūras ostu piestātnes uz dzelzsbetona pāļiem u. tml. inženierbūves
167.215101Piestātnes un piestātņu krastmalas 
168.21510101Krastmalas ar dažādu veidu krasta nostiprinājumiemIzbūvēta krastmala ar laukakmeņu, dzelzsbetona, betona, pāļu, pakšu kastu, rievsienu krasta nostiprinājumu
169.21510102Iekšzemes ūdeņu piestātnesEstakādes tipa iekšzemes ūdeņu piestātnes uz dzelzsbetona pāļiem
170.215102Ostu akvatoriju būves 
171.21510201Moli, būnas un viļņlaužiMoli, būnas un viļņlauži no betona, ar akmens sabērumu vai pakšu kastēm
172.21510202Jūras ostu piestātnesEstakādes tipa jūras ostu piestātnes
173.2152DambjiDambji ar nostiprinātām nogāzēm vai bez nogāžu nostiprināšanas u. tml. ūdens uzkrāšanas būves dažādiem mērķiem – hidroelektriskajām spēkstacijām, apūdeņošanai, ūdens plūsmas regulēšanai, plūdu novēršanai, kā arī aizsprosti, krasta aizsargbūves
174.215201Dambji 
175.21520101Dambji ar nostiprinātām nogāzēmDambji, kuru nogāzes ir nostiprinātas ar bruģi vai citu materiālu
176.21520102Dambji bez nogāžu nostiprināšanasDambji bez nogāžu nostiprināšanas
177.2153Akvedukti, apūdeņošanas un meliorācijas hidrobūvesZemes kultivēšanai paredzētas apūdeņošanas un nosusināšanas hidrotehniskās būves, tai skaitā polderu sūkņu stacijas bez virszemes ēku pazīmēm
178.215301Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves 
179.21530101Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves 
180.22Cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas 
181.221Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas 
182.2211Maģistrālie naftas produktu un gāzes cauruļvadiMaģistrālie virszemes, apakšzemes vai zemūdens cauruļvadi. Naftas cauruļvadi ar iekšējo diametru 500 mm un lielāku. Gāzes cauruļvadi ar darba spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem
183.221101Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi 
184.22110101Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi ar iekšējo diametru 500 mm un lielāku 
185.221102Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmasAugsta spiediena pārvades sistēmas gāzesvadi (ar darba spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem) un gāzes urbumi
186.22110201Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) 
187.22110202Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot) 
188.22110203Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 600 mm 
189.2212Maģistrālie ūdensapgādes cauruļvadiMaģistrālie virszemes, apakšzemes vai zemūdens cauruļvadi ūdens pārvadīšanai ar iekšējo diametru no 150 mm
190.221201Maģistrālie ūdensapgādes cauruļvadi 
191.22120101Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot) 
192.22120102Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot) 
193.22120103Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot) 
194.22120104Ūdensvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 900 mm 
195.2213Maģistrālās sakaru līnijasMaģistrālās virszemes, apakšzemes vai zemūdens sakaru līnijas, piemēram, radio un televīzijas vai kabeļu tīkli, retranslācijas un elektronisko sakaru torņi un masti
196.221301Masti un torņiSakaru, televīzijas, radio u. tml. mērķiem izmantojamie torņi un masti
197.22130101Režģotie torņi un masti 
198.22130102Čaulveida torņi vai masti 
199.22130103Torņi, augstāki par 300 m 
200.221302Maģistrālās sakaru līnijas 
201.22130201Maģistrālās sakaru līnijas 
202.2214Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales līnijasMaģistrālās virszemes un pazemes elektropārvades (110 un 330 kilovoltu) un elektrosadales (6, 10 un 20 kilovoltu, kā arī zemsprieguma 0,22 kilovoltu, 0,4 kilovoltu un 1 kilovolta) līnijas
203.221401Elektropārvades virszemes līnijas 
204.22140101330 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas 
205.22140102110 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas 
206.221402Elektropārvades pazemes līnijas 
207.22140201330 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas 
208.22140202110 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas 
209.221403Elektrosadales virszemes līnijas 
210.22140301Vidussprieguma 6, 10 un 20 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas 
211.22140302Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijasZemsprieguma 0,22 kilovoltu, 0,4 kilovoltu un 1 kilovolta gaisvadu elektrolīnijas
212.221404Elektrosadales pazemes līnijas 
213.221404016, 10 un 20 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas 
214.22140402Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijasZemsprieguma 0,22 kilovoltu, 0,4 kilovoltu un 1 kilovolta kabeļu elektrolīnijas
215.222Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi 
216.2221Gāzes sadales sistēmasSadales sistēmas gāzesvadi ar darba spiedienu līdz 1,6 megapaskāliem (ieskaitot)
217.222101Sadales sistēmas gāzesvadi ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (ieskaitot) 
218.22210101Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot) 
219.22210102Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot) 
220.22210103Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm 
221.222102Sadales sistēmas gāzesvadi ar spiedienu no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem 
222.22210201Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot) 
223.22210202Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot) 
224.22210203Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm 
225.2222Vietējās nozīmes aukstā un karstā ūdens apgādes būvesVietējie aukstā un karstā ūdens un tvaika cauruļvadi, ūdenstorņi, akas, ūdens ieguves urbumi, ūdens gradētavas u. tml.
226.222201Ūdens ieguves urbumi un grodu akas 
227.22220101Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas 
228.222202Ūdenstorņi 
229.22220201Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot) 
230.22220202Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību, lielāku par 200 m3 
231.222203Ūdensapgādes cauruļvadi 
232.22220301Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot) 
233.22220302Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 350 mm 
234.222204Siltumapgādes cauruļvadi 
235.22220401Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju 
236.22220402Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru, lielāku par 300 mm, un siltumizolāciju 
237.22220403Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju 
238.22220404Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju 
239.22220405Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 500 mm, un siltumizolāciju 
240.222205Ūdens gradētavas 
241.22220501Ūdens gradētavas 
242.2223Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būvesKanalizācijas tīkli un notekūdeņu kolektori, cauruļvadi, arī notekūdeņu attīrīšanas būves (būves bez ēkas pazīmēm, atvērta tipa rezervuāri, baseini, dūņu lauki ar pamatni)
243.222301Kanalizācijas tīklu cauruļvadi 
244.22230101Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi 
245.22230102Tērauda cauruļvadu kanalizācijas kolektoru pārejas zem upju gultnēm 
246.22230103Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi 
247.222302Notekūdeņu attīrīšanas būves 
248.22230201Attīrīšanas iekārtu rezervuāri 
249.22230202Attīrīšanas iekārtu baseini 
250.22230203Dūņu lauki ar pamatni 
251.2224Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļu būvesElektrokabeļu, sakaru kabeļu u. c. kabeļu kanalizācijas cauruļvadi
252.222401Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļu būves 
253.22240101Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi 
254.23Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumosBūves, kurām nav ēku pazīmju
255.230Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos 
256.2301Ieguves rūpniecības vai iežieguves būvesIeguves rūpniecības vai iežieguves būves, kurām nav ēku pazīmju
257.230101Ieguves rūpniecības vai iežieguves būves 
258.23010101Ieguves rūpniecības vai derīgo izrakteņu ieguves būvesBūves, kuras nav karjeri un kurām nav ēku pazīmju
259.2302Spēkstaciju būvesSpēkstaciju būves, kurām nav ēku pazīmju, tai skaitā vēja turbīnu elektrostacijas, kurās gondola ar rotora spārniem balstās uz speciāli izbūvēta torņa
260.230201Spēkstaciju būves 
261.23020101Vēja elektrostacijasVēja turbīnu elektrostacijas, kurās gondola ar rotora spārniem balstās uz speciāli izbūvēta torņa
262.2303Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būvesInženierbūves tiek klasificētas kā inženierbūves no citām klasēm
263.230301Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būves 
264.23030101Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būves 
265.2304Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būvesInženierbūves tiek klasificētas kā inženierbūves no citām klasēm
266.230401Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves 
267.23040101Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves 
268.24Citas inženierbūves 
269.241Sporta un atpūtas būves 
270.2411Sporta laukumiBrīvdabas sporta laukumi, bērnu rotaļu laukumi, āra trenažieru laukumi un speciālas trases autosportam, motosportam, velosportam, jāšanas sportam, basketbolam, golfam, šaušanas sportam u. tml.
271.241101Sporta laukumi, trases 
272.24110101Sporta laukumi un trases ar cieto segumuSporta laukumi un trases ar asfalta, koka, dzelzsbetona, betona u. tml. segumu
273.24110102Sporta laukumi un trases ar mīksto segumuSporta laukumi un trases ar smilts, speciālā maisījuma, tenisita u. tml. segumu
274.2412Citas sporta un atpūtas būvesAtrakciju un atpūtas parkos, pie dzīvojamās ēkas vai citur esošos atrakciju laukumos, golfa laukumos, jāšanas centros, pludmalēs, ūdens sportam paredzētās teritorijās, publiskos dārzos un parkos, zooloģiskajos dārzos un botāniskajos dārzos esošās inženierbūves, kas nav citur klasificētas (piemēram, nesegtas tribīnes, velotreki, baseini, bobsleja un kamaniņu trases, trošu ceļi sportam vai atpūtai)
275.241201Citas sporta un atpūtas būves 
276.24120101Tribīnes 
277.24120102Velotreki 
278.24120103PeldbaseiniPeldbaseini ar lēkšanas torņiem vai bez tiem
279.24120104Ledus nobrauciena trasesBobsleja un kamaniņu trases, ledus starta estakādes u. tml. būves
280.24120105Nobrauciena trasesTrases, kas paredzētas nobraucieniem ar rodeļu kamanām u. tml. būves
281.24120106Sporta un atpūtas trošu ceļiSlēpotāju pacēlāji, gaisa vagoniņu trases, kabeļu ūdenssporta trases u. tml. būves
282.242Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves 
283.2420Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūvesDūmeņi, baseini (jebkura cita veida atklātie baseini, kas nav peldbaseini vai attīrīšanas iekārtu baseini, piemēram, izbūvēti zivju baseini, lagūnas tipa šķidrmēslu krātuves vai citas vaļējas šķidrmēslu krātuves, atkritumu poligoni vai izgāztuves), elevatoru–noliktavu uzņēmumu inženierbūves – tvertnes, apgaismošanas līnijas, žogi, kultūrvēsturiskas inženierbūves (jebkura veida kultūrvēsturiskas inženierbūves, kurām nav ēku pazīmju un kuras neizmanto citiem mērķiem, piemēram, pieminekļi un kolumbāriji), ar transporta infrastruktūru nesaistīti un citi iepriekš neminēti laukumi, skatu torņi, trošu ceļi, kas nav sporta un atpūtas būves (2412)
284.242001Dūmeņi 
285.24200101Ķieģeļu dūmeņi 
286.24200102Dzelzsbetona dūmeņi 
287.24200103Metāla dūmeņi 
288.242002BaseiniJebkura cita veida atklātie baseini, kas nav peldbaseini vai attīrīšanas iekārtu baseini, piemēram, zivju baseini, kā arī baseina konstrukcijai līdzīgas inženierbūves, piemēram, lagūnas tipa šķidrmēslu krātuve vai cita vaļēja šķidrmēslu krātuve, baseinveida atkritumu poligoni vai izgāztuves
289.24200201Baseini 
290.242003Elevatoru–noliktavu uzņēmumu būves 
291.24200301Elevatoru un graudu pārstrādes (pirmapstrādes) uzņēmumu tvertnes graudu piegādāšanai transportam un atkritumiem 
292.242004Apgaismes būves 
293.24200401Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām 
294.242005Žogi 
295.24200501Žogi bez cokola ar koka, klūgu pinuma vai cita līdzīga materiāla pildījumu 
296.24200502Žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita līdzīga materiāla pildījumu 
297.24200503Žogi ar cokolu un koka klūgu pinuma, metāla, stikla vai cita materiāla pildījumuŽogi, kas ir ar cokolu, bet bez mūra, betona vai dzelzsbetona pildījuma
298.24200504Mūra, betona vai dzelzsbetona žogi 
299.242006Kultūrvēsturiskas inženierbūvesJebkura veida kultūrvēsturiskas inženierbūves, kurām nav ēku pazīmju un kuras neizmanto citiem mērķiem (piemēram, pieminekļi, kolumbāriji u. tml.)
300.24200601Kultūrvēsturiskas inženierbūves 
301.242007Laukumi 
302.24200701LaukumiLaukumi, kas nav saistīti ar transporta infrastruktūru, un citi iepriekš neminēti laukumi (piemēram, būvmateriālu, kurināmā, atkritumu, kūtsmēslu un citu materiālu novietošanai paredzēti laukumi)
303.242008Skatu torņi un platformas 
304.24200801Skatu torņi un platformas 
305.242009Trošu ceļi 
306.24200901Trošu ceļiTrošu ceļi, kas nav paredzēti sportam un atpūtai (2412)
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Būvju klasifikācijas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 326Pieņemts: 12.06.2018.Stājas spēkā: 15.06.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 14.06.2018. OP numurs: 2018/118.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
299645
15.06.2018
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"