Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 4

Ventspilī 2018. gada 18. maijā (prot. Nr. 10; 4. §)
Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

(Saistošo noteikumu nosaukums Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu, Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu, Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" 32.punktu, Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumu Nr. 829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu" 26. punktu, Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu
(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) sniegto sociālo pakalpojumu veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

2. Tiesības saņemt Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir personai, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

II. Sociālo pakalpojumu veidi

3. Pašvaldība nodrošina šādu sociālo pakalpojumu sniegšanu:

3.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

3.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

3.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

3.4. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā krīzes situācijā nonākušiem bērniem un ģimenēm ar bērniem;

3.5. pakalpojums "drošības poga";

3.6. naktspatversmes pakalpojums;

3.7. dienas aprūpes centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem;

3.8. specializētā autotransporta pakalpojums;

3.9. ģimenes asistenta pakalpojums;

3.10. asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti;

3.11. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

3.12. sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām;

3.13. sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām;

3.14. "atelpas brīža" pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte;

3.15. aprūpes pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti dzīvesvietā;

3.16. specializētās darbnīcas pakalpojums;

3.17. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

III. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība

4. Sociālos pakalpojumus persona vai viņas likumiskais pārstāvis pieprasa Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests). Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos persona vēršas tieši pie sociālā pakalpojuma sniedzēja.

5. Saistošo noteikumu 3.1., 3.2., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14. un 3.15. apakšpunktā minētos sociālos pakalpojumus persona pieprasa un Pašvaldība sniedz sociālo pakalpojumu jomu regulējošo normatīvo aktu un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

6. Lai saņemtu Saistošo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. un 3.9., 3.16. un 3.17. apakšpunktā minētos sociālos pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību un Saistošajos noteikumos noteikto.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

7. Saistošo noteikumu 3.2., 3.4., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14. un 3.15., 3.16. un 3.17. apakšpunktā minētos sociālos pakalpojumus Pašvaldība sniedz, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

8. Lēmumu par Saistošo noteikumu 3.1., 3.3., 3.4., 3.7., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14. un 3.15., 3.16. un 3.17. apakšpunktā minētā sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu pieņem Sociālā dienesta vadītājs, atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām un Saistošajiem noteikumiem.

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 14)

9. Lēmumu par Saistošo noteikumu 3.5., 3.6., 3.8. un 3.9. apakšpunktā minētā sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu pieņem sociālais darbinieks, atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām un Saistošajiem noteikumiem.

10. Nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai, jā tāds Saistošajos noteikumos paredzēts, paraksta sociālais darbinieks.

11. Lēmumu par sociālā pakalpojuma pārtraukšanu/izbeigšanu pieņem Sociālais dienests, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, izvērtējot sociālā pakalpojuma sniedzēja rakstiski iesniegto pamatojumu par sociālā pakalpojuma pārtraukšanas/izbeigšanas iemesliem.

12. Sociālie pakalpojumi netiek piešķirti un netiek sniegti personām, kuras ir apreibinošu vielu ietekmē.

IV. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

13. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek sniegts institūcijā, kura nodrošina nepieciešamā līmeņa diennakts aprūpi un nepieciešamības gadījumā arī sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

14. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir sekojošām personām, ja tām Pakalpojums ir piemērotākais sociālais pakalpojums atbilstoši sociālā darbinieka novērtējumam:

14.1. personām, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem sasniegušas pensijas vecumu;

14.2. personām ar invaliditāti;

14.3. personām, kurām saskaņā ar ārstniecības personas atzinumu, Pakalpojums ir nepieciešams atveseļošanās periodā veselības stāvokļa dēļ.

15. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

16. Pakalpojuma piešķiršanas gadījumā personai izsniedz nosūtījumu.

17. Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuros paredzēta sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība.

18. Pašvaldība nelīdzfinansē samaksu par Pakalpojumu personām, kuras ir noslēgušas uzturlīgumu, kas paredz saņemt tādus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ko nodrošina Pakalpojums. Gadījumos, ja personas ienākumi nesedz pilnu Pakalpojuma maksu, starpību starp personas ienākumiem un pilnu Pakalpojuma maksu maksā uztura devējs.

19. Samaksu par Pakalpojumu klienta vietā var veikt jebkura persona bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, ja tā vērsusies Sociālajā dienestā ar attiecīgu iesniegumu.

20. Papildu XI nodaļā noteiktajam, Pakalpojumu var pārtraukt/izbeigt gadījumā, ja persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu sociālo situāciju vai materiālajiem resursiem, kas ietekmē tiesības saņemt Pakalpojumu.

V. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā krīzes situācijā nonākušiem bērniem un ģimenēm ar bērniem

21. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā nodrošina diennakts uzturēšanos, aprūpi, sociālo rehabilitāciju un psiholoģisku palīdzību (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

22. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir krīzes situācijā nonākušiem bērniem un ģimenēm ar bērniem.

23. Papildu Saistošo noteikumu 6. punktā noteiktajam, Sociālais dienests var piešķirt Pakalpojumu, pamatojoties arī uz Bāriņtiesas lēmumu vai iesniegumu.

24. Pakalpojuma piešķiršanas gadījumā personai izsniedz nosūtījumu.

25. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

26. Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem Pakalpojumu apmaksā Pašvaldība.

VI. Pakalpojums "drošības poga"

27. Pakalpojums "drošības poga" ietver diennakts uzraudzību, neatliekamo palīdzību un psiholoģisko atbalstu, izmantojot īpašu saziņas sistēmu – saziņas iekārtu un signālpogu (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums). Pakalpojums paredzēts personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.

28. Tiesības saņemt Pašvaldības apmaksātu Pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuras atbilst citos Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos noteiktajiem pabalsta aprūpei mājās piešķiršanas nosacījumiem, tai skaitā arī tad, ja šīm personām ir Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki, bet tie nespēj apgādājamo aprūpēt objektīvu apstākļu dēļ.

29. Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa ar norādi, ka personai veselības stāvokļa dēļ nepieciešams pakalpojums "drošības poga".

30. Pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 12 mēnešiem.

31. Personas, kuras neatbilst Saistošo noteikumu 28. punktā minētajiem nosacījumiem, Pakalpojuma pieprasīšanai var vērsties tieši pie Pakalpojumu sniedzēja.

32. Papildu XI nodaļā noteiktajam, Pašvaldības apmaksātu Pakalpojumu var pārtraukt/izbeigt gadījumā, ja persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu sociālo situāciju vai materiālajiem resursiem, kas ietekmē tiesības saņemt Pakalpojumu.

VII. Naktspatversmes pakalpojums

33. Naktspatversme nodrošina naktsmītni, vakariņas, brokastis un personiskās higiēnas iespējas (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

34. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuras nespēj sevi nodrošināt ar pajumti.

35. Ja persona Pakalpojuma saņemšanai ir vērsusies tieši pie Pakalpojuma sniedzēja, tad divu darbdienu laikā persona pieprasa Pakalpojumu atbilstoši Saistošo noteikumu 6. punktā minētajiem nosacījumiem.

36. Papildu Saistošo noteikumu 6. punktā noteiktajam, Pakalpojuma saņemšanai ne retāk kā reizi kalendārajā gadā personai Sociālajā dienestā jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, tajā iekļaujot informāciju par profilaktiskās pārbaudes saslimšanai ar tuberkulozi rezultātiem.

37. Pakalpojuma piešķiršanas gadījumā personai izsniedz nosūtījumu.

38. Tiesības saņemt Pakalpojumu, neveicot līdzdalības maksājumu, ir 90 dienas gadā laika periodā no 1. decembra līdz 30. martam (ieskaitot).

39. Sākot ar 91. Pakalpojuma saņemšanas dienu, persona maksā līdzdalības maksu par vienu nakti sekojošā apmērā:

39.1. 2% no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem, ja personai ir regulāri ienākumi;

39.2. 1,00 euro, ja personai nav regulāru ienākumu.

40. Personai, kura iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, Saistošo noteikumu 38. punktā noteikto termiņu var pagarināt.

41. Papildu XI nodaļā noteiktajam, Pakalpojumu var pārtraukt/izbeigt gadījumā, ja persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu sociālo situāciju vai materiālajiem resursiem, kas ietekmē tiesības saņemt Pakalpojumu.

42. Personai, kuras pēdējā deklarētā/reģistrētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, Pakalpojumu ir tiesības saņemt ne ilgāk par 5 dienām 6 mēnešu periodā.

VIII. Dienas aprūpes centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem

43. Dienas aprūpes centrs nodrošina sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī personas un viņu tuvinieku līdzdalību sociālo problēmu risināšanā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

44. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un šo personu likumiskajiem pārstāvjiem.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

45. Personām no trūcīgām mājsaimniecībām, kuras apmeklē dienas aprūpes centru, ēdināšanas izdevumi no Pašvaldības budžeta tiek segti 90 % apmērā. Personām no maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuras apmeklē dienas aprūpes centru, ēdināšanas izdevumi no Pašvaldības budžeta tiek segti 50 % apmērā.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

IX. Specializētā autotransporta pakalpojums

46. Specializētā autotransporta pakalpojums ir atbalsta pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām funkcionālo traucējumu dēļ ir būtiski apgrūtināta vai neiespējama pārvietošanās ar sabiedrisko transportu, nokļūšanai uz ārstniecības iestādi, valsts vai pašvaldības institūciju, banku vai izglītojošiem pasākumiem (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

47. Pakalpojums ietver:

47.1. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas, kā arī Saistošo noteikumu 46. punktā noteiktajām iestādēm un institūcijām, nepieciešamības gadījumā izmantojot mobilo pacēlāju;

47.2. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no specializētā autotransporta;

47.3. personas un, ja nepieciešams, tās pavadoņa nogādāšanu ar specializēto autotransportu uz Saistošo noteikumu 46. punktā noteiktajām iestādēm un institūcijām.

48. Pakalpojums nenodrošina personu pārvadāšanu guļus stāvoklī.

49. Pakalpojums Sociālajā dienestā ir jāpiesaka vismaz 3 darbdienas pirms plānotā brauciena, ja brauciens ir Ventspils pilsētas vai Ventspils novada robežās, un vismaz 10 darbdienas iepriekš, ja brauciens ir ārpus Ventspils pilsētas vai Ventspils novada robežām.

50. Sociālā darba speciālistam ir tiesības pieprasīt uzrādīt:

50.1. pamatojuma dokumentu, kas apliecina nepieciešamību personas nokļūšanai norādītajā vietā;

50.2. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka personai funkcionālo traucējumu dēļ ir būtiski apgrūtināta vai neiespējama pārvietošanās ar sabiedrisko transportu.

51. Ja personai / personu grupām Pakalpojums kalendārā gada laikā ir nepieciešams regulāri, tad persona Saistošo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu Sociālajā dienestā var iesniegt vienu reizi uz visu Pakalpojuma saņemšanas periodu, bet ne retāk kā vienu reizi kalendārā gada laikā.

X. Ģimenes asistenta pakalpojums

52. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

53. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir:

53.1. ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē – līdz 10 stundām nedēļā;

53.2. ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem, un kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē – līdz 15 stundām nedēļā;

53.3. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – līdz 4 stundām nedēļā.

54. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.

55. Pakalpojuma piešķiršanas gadījumā personai izsniedz nosūtījumu.

56. Pakalpojumu nodrošina personas ar vismaz pirmā līmeņa augstāko izglītību sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes jomā, vai augstāko izglītību sociālajā darbā, sociālajā pedagoģijā, pedagoģijā vai psiholoģijā, vai izglītību medicīnas jomā, vai citu Pakalpojuma sniegšanai atbilstošu izglītību.

57. Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem Pakalpojumu apmaksā Pašvaldība.

X.1 Aprūpes pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti dzīvesvietā

(Nodaļa Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

57.1 Aprūpes pakalpojuma nepilngadīgām personām ar invaliditāti dzīvesvietā ietvaros tiek nodrošināta nepilngadīgai personai aprūpe, uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un saturīga brīvā laika pavadīšana personas dzīvesvietā.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

57.2 Aprūpes pakalpojuma nepilngadīgām personām ar invaliditāti dzīvesvietā ir tiesības saņemt personai līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurai izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašo kopšanu sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un/vai izteiktiem un smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ personas dzīvesvietā nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Sociālais dienests ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

57.3 Aprūpes pakalpojuma nepilngadīgām personām ar invaliditāti dzīvesvietā apjoms līdz 40 stundām kalendārajā mēnesī tiek piešķirts, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis – objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt personas aprūpi, nav darba ņēmējs, neapgūst attiecīgu programmu konkrētajā izglītības iestādē un nepiedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

57.4 Aprūpes pakalpojuma nepilngadīgām personām ar invaliditāti dzīvesvietā apjoms līdz 80 stundām kalendārajā mēnesī tiek piešķirts, ja nepilngadīgās personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis – objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt personas aprūpi, ir darba ņēmējs, apgūst attiecīgu programmu konkrētajā izglītības iestādē un piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

57.5 Aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti dzīvesvietā finansē no Pašvaldības budžeta.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

X.2 Specializētās darbnīcas pakalpojums

(Nodaļa Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

57.6 Specializētās darbnīcas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu, un ietver personas nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšanu un darba iemaņu apguvi.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

57.7 Tiesības saņemt pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras ilgāk par sešiem mēnešiem pēc kārtas nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

X.3 Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums

(Nodaļa Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

57.8 Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums nodrošina mājokli, diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, lai persona ar garīga rakstura traucējumiem varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt grupu mājā (dzīvoklī).

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

57.9 Tiesības saņemt pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti, kuras atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

57.91. personai ir garīga rakstura traucējumi, kuras vajadzībām atbilstošākais ir grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums, pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma saņemšanas;

57.92. personai ir garīga rakstura traucējumi, kuras vajadzībām atbilstošākais ir grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums un kuras ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi un/vai sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

57.10 Personai, kura saņem grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu ir pienākums samaksāt pakalpojuma sniedzējam par mājokļa (dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu) ekspluatācijas izdevumiem (apkuri, elektrību, ūdeni, kanalizāciju, sadzīves atkritumiem u.c. maksājumiem) atbilstoši lietojamajai daļai. Ja persona objektīvu iemeslu dēļ nevar veikt maksājumu par pakalpojumu, tad kārtība par pakalpojuma maksu tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

57.11 Ja personai jāizbeidz sniegt grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums, persona grupu mājā (dzīvoklī) var uzturēties līdz personas vajadzībām atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanai vai jaunas dzīvesvietas atrašanai, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi no lēmuma par pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu stāšanās spēkā. Sociālā pakalpojuma sniedzējs šajā laikā sadarbībā ar Sociālo dienestu aktīvi iesaistās personas sociālo problēmu un dzīvesvietas jautājuma risināšanā, kā arī sociālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina personas uzraudzību.

(Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 16.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā)

XI. Sociālo pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana/izbeigšana

58. Sociālo pakalpojumu sniegšanu personai var pārtraukt/izbeigt sekojošos gadījumos:

58.1. persona apdraud citu personu veselību, dzīvību;

58.2. persona pārkāpj vai nepilda ar sociālo pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līguma saistības;

58.3. persona bez attaisnojoša iemesla nepilda līdzdarbības pienākumus, ja tādi noteikti sociālā pakalpojuma saņemšanai;

58.4. personai vairs nav nepieciešams sociālais pakalpojums;

58.5. sociālais pakalpojums tiek nomainīts ar citu sociālo pakalpojumu veidu;

58.6. persona vai viņas likumiskais pārstāvis rakstiski lūdz pārtraukt sociālā pakalpojuma sniegšanu;

58.7. beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;

58.8. persona vairs neatbilst sociālā pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

58.9. persona izcieš sodu ieslodzījuma vietā;

58.10. ja persona maina deklarēto vai faktisko dzīvesvietu ārpus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas (izņemot, ja persona saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā);

58.11. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

XII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

59. Sociālā dienesta sociālā darbinieka lēmumu var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam lēmumā norādītajā termiņā. Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

60. Sociālā dienesta vadītāja lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Saistošo noteikumu 8. punktu, var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram lēmumā norādītajā termiņā. Ventspils pilsētas domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

XIII. Noslēguma jautājumi

61. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils pilsētas domes 2009. gada 11. maija saistošos noteikumus Nr. 4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 90).

62. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils pilsētas domes 2007. gada 10. septembra saistošos noteikumus Nr. 10 "Par uzturēšanās maksājumiem Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes pansionātā un bērnu namā "Selga"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, Nr. 11).

63. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 18.05.2018.Stājas spēkā: 08.06.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 112, 07.06.2018. OP numurs: 2018/112.29
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
299472
{"selected":{"value":"13.12.2023","content":"<font class='s-1'>13.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.12.2023","iso_value":"2023\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.06.2018","iso_value":"2018\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2018.-12.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.12.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"