Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18-9

Jelgavā 2018.gada 22.martā (prot. Nr.4, 3.p.)
Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju
"
85.panta trešo daļu un 86.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā tiek ierosināta un tiek veikta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšana gadījumos, kad dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemes gabals pilnībā vai daļēji pieder citai fiziskajai vai juridiskai personai, kura nav privatizētā objekta (dzīvokļa īpašuma) īpašnieks.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Iesaistītā persona – nekustamā īpašuma īpašnieks, kura intereses var tik skartas, pārskatot funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas;

2.2. Projekts – funkcionāli nepieciešamā zemes gabala projekts digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā vai, ja nav pieejami vektordati, mērogā uz kartogrāfiskās pamatnes, kas attēlo virszemes topogrāfisko situāciju.

3. Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija (turpmāk – Komisija) izskata iesniegumu par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu (turpmāk – Iesniegums) un pieņem lēmumu par:

3.1. funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu robežu pārskatīšanas nepieciešamību attiecīgā kvartāla robežās;

3.2. dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu;

3.3. atteikumu uzsākt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu;

3.4. dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu.

II. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšana

4. Iesniegumu iesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – Klientu apkalpošanas centrs):

4.1. ja iesniedzējs ir privatizētā objekta īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks), Iesniegumam pievieno:

4.1.1. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma, kurš pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā, norakstu, uzrādot oriģinālu;

4.1.2. rakstveida pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopību un iesniegt Iesniegumu (ja tas nav iekļauts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā);

4.1.3. skici, kura izstrādāta uz zemes robežu plāna, dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanas brīdī noteiktā dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna vai situācijas plāna, attēlojot vēlamās izmaiņas dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā;

4.1.4. dokumentu, kas apliecina, ka zemes īpašnieks ir informēts par dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemto lēmumu;

4.2. ja iesniedzējs ir zemes gabala īpašnieks, Iesniegumam pievieno:

4.2.1. skici, kura izstrādāta uz zemes robežu plāna, attēlojot vēlamās izmaiņas dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā;

4.2.2. apliecinājumu, ka attiecīgā privatizētā objekta pārvaldnieks ir informēts par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas ierosināšanu.

5. Komisija nepieciešamības gadījumā var pieprasīt iesniedzējam papildus dokumentus informācijas precizēšanai.

6. Pēc Iesnieguma saņemšanas Komisija:

6.1. izvērtē un pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala, kā arī citu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu robežu pārskatīšanas nepieciešamību attiecīgā kvartāla robežās;

6.2. publicē Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un laikrakstā "Jelgavas Vēstnesis" informāciju par saņemto Iesniegumu, nosakot privatizēto objektu īpašniekiem (dzīvokļu īpašniekiem) un zemes gabala īpašniekam/īpašniekiem, kā arī Iesaistītām personām, ja nepieciešams pārskatīt arī citus attiecīgā kvartāla robežās esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus, tiesības divu mēnešu laikā no publikācijas datuma izteikt viedokli un apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu, iesniedzot tos Klientu apkalpošanas centrā;

6.3. izvērtējot Iesniegumu, nepieciešamības gadījumā, pieprasa viedokli no:

6.3.1. valsts un pašvaldības iestādēm;

6.3.2. dzīvojamās mājas pārvaldnieka;

6.4. izvērtē saņemtos viedokļus un apsvērumus.

7. Pēc 6.punktā minēto darbību veikšanas Komisija:

7.1. pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu un apstiprina Projekta izstrādes noteikumus;

7.2. pieņem lēmumu par atteikumu uzsākt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu.

8. Informāciju par Komisijas 7.punktā minētā lēmuma pieņemšanu publicē Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā un laikrakstā "Jelgavas Vēstnesis" un rakstiski paziņo Iesnieguma iesniedzējam.

III. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšana

9. Pēc tam, kad lēmums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu ir kļuvis neapstrīdams, Iesnieguma iesniedzējs:

9.1. izstrādā Projektu atbilstoši Projekta izstrādes noteikumiem;

9.2. izstrādāto Projektu nodod apstiprināšanai, iesniedzot to Klientu apkalpošanas centrā.

10. Komisija pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu un apstiprina iesniedzēja iesniegto Projektu.

11. Informāciju par Komisijas lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu publicē Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un laikrakstā "Jelgavas Vēstnesis" un rakstiski paziņo Iesnieguma iesniedzējam.

IV. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas izdevumu samaksas kārtība

12. Pašvaldība sedz administratīvos izdevumus, kas tai radušies sakarā ar Iesniegumu izskatīšanu un Komisijas lēmumu pieņemšanu, kā arī izdevumus par publikācijām un iesniedzēja informēšanu.

13. Citus izdevumus sedz Iesnieguma iesniedzējs.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.18-9 "Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā:

– tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšana;

– tiek informēti zemes īpašnieki un privatizēto objektu īpašnieki (dzīvokļu īpašnieki), noskaidroti viņu viedokļi un argumenti, pieņemts lēmums attiecībā uz funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu;

– tiek izvērtēti iesaistīto personu viedokļi, pārskatīta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība un robežas, ņemot vērā arī situāciju attiecīgajā kvartālā, un pieņemts lēmums attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu pārskatīšanu.

Saistošie noteikumi paredz, ka dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas procesu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošina un lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu un lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu pārskatīšanu pieņem Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija.

2. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi ir nepieciešami, lai izpildītu likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 85.pantā noteikto un sakārtotu piespiedu zemes nomas attiecības, kas tieši ietekmē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku izdevumus par zemes nomu, nosakot saprātīgu funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu konkrētai dzīvojamai mājai, kā arī lai tiktu samērotas zemes īpašnieka un attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašumu īpašnieku likumiskās intereses un tiesības.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldība sedz administratīvos izdevumus, kas tai radušies sakarā ar iesniegumu izskatīšanu, lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu un pārskatīšanu pieņemšanu, kā arī par publikācijām un Iesnieguma iesniedzēja informēšanu apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāBūtiska ietekme netiek prognozēta.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmJelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un laikrakstā "Jelgavas Vēstnesis" tiks publicēta informācija par katru saņemto Iesniegumu, kā arī publicēti paziņojumi par Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisijas pieņemtiem lēmumiem.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18-9Pieņemts: 22.03.2018.Stājas spēkā: 07.06.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 06.06.2018. OP numurs: 2018/110.10
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
299456
07.06.2018
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"