Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dobeles novada domes 2022. gada 24. novembra saistošos noteikumus Nr. 33 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā".
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 29

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2013. gada 21. novembrī
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 15, 4. §),
ar precizējumiem, kas apstiprināti
ar Tērvetes novada domes 2014. gada
23. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 31. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 1. punktu,
21. panta pirmās daļas 14. punkta "e" apakšpunktu un 16. punktu,
43. panta trešo daļu, Atkritumu apsaimniekošanas
likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību Tērvetes novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, tajā skaitā:

1.1. novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonu, atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas kārtību;

1.2. atkritumu radītāja tiesības un pienākumus;

1.3. atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumus;

1.4. aizliegumus un prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, atkritumu dalītai savākšanai un šķirošanai, kā arī prasības minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam;

1.5. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;

1.6. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.

2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana novadā tiek veikta atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un normatīvo aktu prasībām.

3. Noteikumos tiek lietoti termini atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.pantam, kā arī:

3.1. pašvaldība – šo saistošo noteikumu izpratnē Tērvetes novada pašvaldība;

3.2. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības, pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;

3.3. konteiners – savākto atkritumu novietošanai piemērots kustams priekšmets, kura minimālais tilpums ir 140 litri;

3.4. trafarēts maiss – savākto atkritumu novietošanai paredzēts priekšapmaksas speciāls trafarēts maiss, kura minimālais tilpums ir 60 litri;

3.5. atkritumu urna – atkritumu novietošanai piemērots ar nekustamā īpašuma daļu (ēkas, būves vai zemes daļu) savienots priekšmets;

3.6. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot konteineros, tai skaitā mēbeles, būvgruži u.tml.;

3.7. decentralizēta kanalizācijas sistēma – speciāli izbūvēta, videi droša jebkāda veida tvertne, baseins vai cits mākslīgi izveidots rezervuārs, kas nodrošina, ka nekustamajā īpašumā radītie decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumi tiek savākti, pārstrādāti un uzkrāti decentralizētā kanalizācijas sistēmā;

3.8. individuālā māja – ģimenes dzīvojamā māja vai savrupmāja, kuras izmantošana ietver ģimenes dzīvošanu (mājsaimniecību), vai viensēta (zemnieku sēta);

3.9. pavasara un vasaras sezona – laika periods no 1. maija līdz 15. oktobrim;

3.10. pasākuma organizators – fiziska vai juridiska persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības;

3.11. vasarnieks – vasarnīcas, dārza mājas vai citas īslaicīgas apmešanās dzīvojamās ēkas īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarotā persona, kas ir atkritumu radītājs pavasara/vasaras sezonā;

3.12. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā un ar kuru Tērvetes novada dome ir noslēgusi līgumu, kas paredz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Tērvetes novada administratīvajā teritorijā. Tērvetes novada dome publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu Tērvetes novada administratīvajā teritorijā;

3.13. atkritumu apsaimniekošanas zona – novada administratīvā teritorija, kurā atbilstoši līgumam ar pašvaldību, atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības;

3.14. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta dažādu veidu atkritumu dalītai savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai konteineros ne ilgāk kā 1 (vienu) nedēļu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un 6 (sešas) nedēļas – pārējiem sadzīves atkritumiem pirms to pārvadāšanas. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina vismaz trīs veidu atkritumu dalītu savākšanu.

4. Atkritumu apsaimniekošana novada administratīvajā teritorijā nedrīkst negatīvi ietekmēt novada vidi un iedzīvotājus, tajā skaitā:

4.1. radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;

4.2. radīt traucējošus trokšņus vai smakas;

4.3. nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;

4.4. piesārņot un piegružot vidi.

5. Noteikumi attiecas uz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā un/vai strādā, tajā skaitā nodarbojas ar komercdarbību novada administratīvajā teritorijā. Noteikumus nepiemēro, ja citos normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanai atsevišķā nozarē vai jomā ir noteikta cita kārtība.

II. Atkritumu apsaimniekošanas organizēšana

6. Visa novada administratīvā teritorija veido vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu (turpmāk – atkritumu apsaimniekošanas zona).

7. Atkritumu apsaimniekošanas zonā pašvaldība organizē pasākumu kopumu, kas nodrošina apsaimniekojamo sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu, tajā skaitā:

7.1. novērš atkritumu izmešanu mežos, grāvjos un tamlīdzīgi;

7.2. attīsta atkritumu dalītu savākšanu, uzlabo atkritumu radītāju prettiesisko darbību novēršanas mehānismu;

7.3. ietver bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu kompostēšanas popularizēšanu atkritumu radītājiem;

7.4. iesaista sabiedrību un veic tās izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumu šķirošanu.

8. Atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko 1 (viens) atkritumu apsaimniekotājs.

9. Atkritumu savākšanai novada administratīvajā teritorijā tiek izmantoti atkritumu konteineri vai šim nolūkam paredzēti trafarēti maisi.

10. Atkritumu savākšanas sistēmu novada administratīvajā teritorijā veido:

10.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju novada administratīvajā teritorijā;

10.2. atkritumu radītāja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves un/vai dalīto atkritumu savākšanu;

10.3. sadzīves atkritumu savākšana (tajā skaitā arī atkritumu dalītā savākšana), atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos, sadzīves atkritumu pārvadāšana, pārkraušana, uzglabāšana un savākto sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu poligonā;

10.4. citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpilde atbilstoši noteikumiem un atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

11. Novada atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveide ietver:

11.1. koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošanu;

11.2. atkritumu frakciju savākšanu: papīrs/kartons, PET pudeles/plastmasa; stikls;

11.3. novada sabiedrības izglītošanu un aktīvu iesaistīšanu atkritumu dalītā savākšanā.

12. Atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās, ja komersants ir saņēmis atbilstošu piesārņojošās darbības veikšanas atļauju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

13. Pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un normatīvajiem aktiem, tajā skaitā:

13.1. publisko iepirkumu reglamentējošos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kas veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā, un slēdz iepirkuma līgumu ar to par attiecīgajiem pakalpojumiem;

13.2. organizē dažādu atkritumu grupu atsevišķas savākšanas plūsmu.

III. Atkritumu radītāja tiesības un pienākumi

14. Atkritumu radītāju pienākumi ir:

14.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā atbilstoši noteikumu prasībām, atkritumu apsaimniekošanas zonā atbildot par atkritumu savākšanu vai atkritumu dalītu savākšanu no īpašumā vai valdījumā vai lietojumā esošā nekustamā īpašuma, un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā vietā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

14.2. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu. Minimālais līgumā nosakāmais sadzīves atkritumu savākšanas biežums ir ne retāk kā reizi divos mēnešos;

14.3. samaksāt noteikumos paredzētos ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos maksājumus;

14.4. izmantot atkritumu savākšanai un uzglabāšanai tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētās iekārtas un konteinerus;

14.5. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumu) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu, izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus vai pašvaldības pakalpojumus;

14.6. nodrošināt specializētā transportlīdzekļa brīvu piekļuvi konteineriem. Ja to nav iespējams ievērot, tad atkritumu apsaimniekotājs, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, līgumā ar sadzīves atkritumu radītāju nosaka citus atkritumu savākšanas paņēmienus.

15. Papildus noteikumu 14.punktā minētajiem pienākumiem:

15.1. individuālās mājas īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarota persona kā sadzīves atkritumu radītājs:

15.1.1. sadzīves atkritumu savākšanai izmanto konteineru vai trafarētos maisus;

15.1.2. līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem, situācijai un sadzīves atkritumu daudzumam, nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, konteineru iztukšošanas biežumu, to saskaņošanas kārtību. Līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju norādāmais atkritumu izvešanas biežums nedrīkst būt retāk kā vienu reizi divos mēnešos;

15.1.3. pieprasa atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanai nepieciešamos trafaretos maisus vai konteinerus atbilstoši faktiski radīto atkritumu daudzumam;

15.1.4. būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus savāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem teritorijā, kurā notiek būvdarbi, atsevišķi sedzot šo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

15.1.5. piedalās pašvaldības veidotajā atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, dalīti savācot norādīto atkritumu veidus un novietojot tos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos;

15.1.6. kompostē bioloģiskos atkritumus sava īpašuma, valdījuma vai lietojuma teritorijā, ja tas nerada kaitējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai;

15.1.7. nodrošina, ka katru konteineru tā iztukšošanas dienās no nekustamā īpašuma privātā pagalma pārvieto specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur tas netraucē gājēju un citu transportlīdzekļu kustību, un ka pēc atkritumu izvešanas katru konteineru novieto atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;

15.1.8. uztur nekustamajā īpašumā katru esošo konteineru tīru un lietošanai derīgā kārtībā;

15.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītājs (ar kuru dzīvokļu īpašnieku kopība noslēgusi attiecīgu līgumu) kā sadzīves atkritumu radītājs:

15.2.1. ierāda katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem attiecīgu atkritumu savākšanas vietu;

15.2.2. nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, to saskaņošanas kārtību, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu, konteineru iztukšošanas biežumu un atkritumu izvešanas laika grafiku līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem un situācijai;

15.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarota persona kā sadzīves atkritumu radītājs, gadījumā, kad attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nav izvēlējusies namu apsaimniekotāju:

15.3.1. sadzīves atkritumu savākšanai izmanto konteineru vai trafarētos maisus, novietojot tos ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu noteiktajā attiecīgā atkritumu savākšanas vietā;

15.3.2. līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem, situācijai un sadzīves atkritumu daudzumam, nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, konteineru iztukšošanas biežumu, to saskaņošanas kārtību. Līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju norādāmais atkritumu izvešanas biežums nedrīkst būt retāks kā vienu reizi mēnesī;

15.3.3. pieprasa atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanai nepieciešamos trafaretos maisus vai konteinerus atbilstoši faktiski radīto atkritumu daudzumam;

15.3.4. piedalās pašvaldības veidotajā atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, dalīti savācot norādīto atkritumu veidus un novietojot tos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos;

15.3.5. uztur pārziņā esošos atkritumu konteinerus tīrus un lietošanai derīgā kārtībā;

15.4. nekustamā īpašuma īpašnieks nodrošina, ka pie iestāžu, biroju, viesnīcu un tām līdzīga pielietojuma ēku, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku ieejām vai to tuvumā, tirdzniecības vietās, parkos un skvēros, autobusu pieturās un citās sabiedriskās vietās un pie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā ierīko atkritumu urnas un uztur tās kārtībā. Atkritumu urnas iztukšo pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā;

15.5. pasākumu organizators, saskaņojot ar pašvaldību, aprīko pasākuma vietu ar atkritumu konteineriem vai atkritumu urnām pasākuma laikā, kā arī nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, pasākuma organizators nodrošina attiecīgās novada teritorijas sakopšanu 1 (vienas) stundas laikā no pasākuma noslēguma (nakts laikā attiecīgās novada teritorijas sakopšanu nodrošina līdz nākamās dienas plkst. 08.00);

15.6. kapu apkopšanas rezultātā radušos neorganiskos atkritumus ievietot attiecīgajā kapu zonā izvietotajos pašvaldības konteineros.

16. Īpašnieks, kura īpašumā novietoti bīstamie atkritumi, nodod atkritumus bīstamo atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un ar kuru zemes īpašnieks ir noslēdzis līgumu, kā arī sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

17. Vasarniekiem kā atkritumu radītājiem papildus noteikumu 14. punktā minētajiem pienākumiem ir jāievēro arī noteikumu 15.1. punktā noteiktie pienākumi, ciktāl tie nerunā pretī šajā punktā noteiktajam. Slēdzot līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, tajā nosaka pavasara/vasaras sezonai atbilstošu līguma termiņu.

18. Persona, kuras īpašumā ir nekustamais īpašums, var neslēgt noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu konstrukciju.

IV. Atkritumu apsaimniekotājs, tā tiesības un pienākumi

19. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, organizējot attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru tādā termiņā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.

20. Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un veiks sadzīves atkritumu savākšanu, tajā skaitā atkritumu dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām.

21. Noteikumu iepriekšējā punktā minēto līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav īsāks par 3 (trim) gadiem un nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.

22. Pašvaldība informē novada administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par teritorijas dalījumu vienā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas ar attiecīgu paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

23. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi ir:

23.1. pirms darbības uzsākšanas novada administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

23.2. saņemt normatīvajos aktos noteikto atļauju atkritumu apsaimniekošanai;

23.3. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas zonā;

23.4. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot konteinerus, specializētus transportlīdzekļus, iekārtas un ierīces, kas nerada kaitējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, videi;

23.5. atbilstoši radītajam sadzīves atkritumu daudzumam, nodrošināt atkritumu radītājus ar atbilstoša tilpuma un skaita konteineriem;

23.6. atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošināt kārtīgu un rūpīgu:

23.6.1. konteineru iztukšošanu un izvešanu;

23.6.2. atkritumu izvešanu no konteineru laukumiem;

23.6.3. sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanas regularitāti visiem novada atkritumu radītājiem, tai skaitā atkritumu dalīto savākšanu un izvešanu;

23.7. remontēt vai nomainīt bojātus konteinerus, ja tie nav citas personas īpašums;

23.8. pēc pašvaldības pieprasījuma organizēt atkritumu savākšanu un izvešanu no pašvaldības konteineriem, kas izvietoti pašvaldības teritorijā;

23.9. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus atkritumu apglabāšanas poligonā atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.–2020.gadam prasībām, ar šim nolūkam paredzētajiem specializētajiem transportlīdzekļiem;

23.10. noslēgtā līguma ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā un apjomos ierīkot koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus atkritumu savākšanai no novada atkritumu radītājiem;

23.11. nodrošināt konteineru laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas, ja piesārņojums radies konteineru iztukšošanas laikā.

24. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas komersantiem pāriet attiecīgo komersantu īpašumā.

V. Atkritumu apsaimniekošanas aizliegumi

25. Novada administratīvajā teritorijā aizliegts:

25.1. realizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu bez konteineriem vai trafarētiem maisiem un nav pieļaujams, ka atkritumus izliek brīvā veidā vai parastos maisos, kā arī nav pieļaujams, ka atkritumus izliek citu īpašnieku teritorijā izvietotajās atkritumu savākšanas konteineros;

25.2. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;

25.3. novietot (pastāvīgi) konteinerus uz gājēju ietves vai braucamās daļas (izņemot, ielas, kur konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

25.4. ievietot atkritumu urnās un konteineros degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ielu smiltis un sadzīvē radušos bīstamos atkritumus vai kā citādi bojāt vai iznīcināt atkritumu urnas un konteinerus;

25.5. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu urnās un konteineros;

25.6. ievietot nešķirotus atkritumus dalītās savākšanas konteineros;

25.7. novietot būvniecības atkritumus ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi;

25.8. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus un atkritumu urnas;

25.9. veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu;

25.10. izmest atkritumus tiem nepiemērotās vietās un piegružot vidi ar sīkiem sadzīves atkritumiem.

(Grozīts ar Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

26. Atkritumu apsaimniekotājam, veicot atkritumu savākšanu, aizliegts bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus. Ja ir pārkāpts minētais aizliegums, tad atkritumu apsaimniekotājam ir jāatlīdzina trešajām personām nodarītie zaudējumi. 

VI. Atkritumu dalītā savākšana un šķirošana

27. Novada pašvaldības teritorijā, kur notiek atkritumu dalītā savākšana, atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos speciāli tam iekārtotos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos.

28. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie, otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs, plastmasa un stikls) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

29. Atkritumu apsaimniekotāji:

29.1. laikus informē atkritumu radītājus un pašvaldību par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu ar attiecīgu paziņojumu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības mājas lapā;

29.2. pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu, ja piesārņojums radies atkritumu izvešanas laikā;

29.3. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina vismaz trīs veidu (papīrs/kartons; PET pudeles/plastmasa; stikls) atkritumu dalītu savākšanu.

VII. Prasības bīstamo atkritumu apsaimniekošanai

30. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.

31. Bīstamo atkritumu radītājs:

31.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

31.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

31.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

31.4. atlīdzina bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

32. Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, reģenerāciju nosaka, bīstamo atkritumu radītājam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kas veic attiecīgas darbības. Maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu nosaka Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā.

VIII. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

33. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu radītājam vai valdītājam veido:

33.1. pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

33.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

(Tērvetes novada domes 26.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

34. Atkritumu apsaimniekotājs, ko atbilstoši publiskā iepirkuma procedūrai izvēlējusies pašvaldība, nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu maksu visiem atkritumu radītājiem atkritumu apsaimniekošanas zonā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtajam līgumam ar pašvaldību.

35. Pašvaldība 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš informē atkritumu radītājus par noteikumu 33.1. apakšpunktā noteiktās, ar pašvaldības lēmumu apstiprinātās maksas par atkritumu apsaimniekošanu izmaiņām, ievietojot attiecīgu paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļvietnē.

(Tērvetes novada domes 26.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

IX. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu

36. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas normatīvajos aktos par administratīvo atbildību norādītās personas.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

37. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

38. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Tērvetes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 29Pieņemts: 21.11.2013.Stājas spēkā: 11.02.2014.Zaudē spēku: 13.12.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Laikam līdzi, 14, 10.02.2014.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
298560
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-12.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-12.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2018","iso_value":"2018\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2018.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2014","iso_value":"2014\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2014.-04.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"