Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 194

Rīgā 2018. gada 3. aprīlī (prot. Nr. 18 7. §)
"HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledžas nolikums
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. SIA "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža (turpmāk – koledža) ir privātpersonas J. Pasnakas (turpmāk – dibinātājs) dibināta komercsabiedrība, kas personām pēc vidējās izglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

2. Koledžas nosaukums ir:

2.1. latviešu valodā – "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža (saīsinājums – HOTEL SCHOOL);

2.2. angļu valodā – "HOTEL SCHOOL" Hotel management college;

2.3. krievu valodā – "HOTEL SCHOOL" колледж отельного бизнеса.

3. Koledžas juridiskā adrese – Smilšu iela 3, Rīga, LV-1050, Latvija.

4. Koledžas pārstāvības, vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas ir koledžas padome (turpmāk – padome) un koledžas direktors (turpmāk – direktors). Padome ir koledžas personāla koleģiāla lēmējinstitūcija izglītības un pētniecības jautājumos. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona.

5. Koledžas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos ir koledžas dibinātājs. Dibinātāja pārstāvības institūcija un izpildinstitūcija ir dibinātāja valde (turpmāk – valde). Valdei ir dibinātāja statūtos un šajos noteikumos noteiktās tiesības un pienākumi.

6. Koledžai var būt savs karogs, ģerbonis, emblēma, logo, devīze un himna.

II. Koledžas darbības pamatvirzieni un uzdevumi

7. Koledžas darbības pamatvirzieni ir šādi:

7.1. izstrādāt un īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības programmas viesmīlības un tūrisma pakalpojumu jomā;

7.2. īstenojot izglītības procesu, veicināt studējošo personības attīstību un nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

7.3. nodrošināt studējošajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

8. Koledžas uzdevumi ir šādi:

8.1. atbilstoši profesijas standartiem un valsts profesionālās izglītības standartiem izstrādāt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības programmas viesmīlības un tūrisma pakalpojumu jomā, kā arī organizēt to īstenošanu;

8.2. izstrādāt pārbaudījumu saturu un metodes, kā arī organizēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenus un kvalifikācijas darbus;

8.3. nodrošināt tādu studiju procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai koledžā iegūto profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzītu Latvijā un ārvalstīs;

8.4. veikt zinātniskās pētniecības darbu atbilstoši studiju virzienam un veicināt studējošo zinātniskās pētniecības darbu;

8.5. organizēt koledžas darbības pamatvirzieniem atbilstošus pasākumus (piemēram, publiskus kursus, lekcijas, konferences);

8.6. veicināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas pilnveidi;

8.7. sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un darba devējiem profesionālās izglītības jomā;

8.8. informēt sabiedrību par koledžas darbību un profesionālās izglītības ieguves iespējām koledžā;

8.9. teorētiski un praktiski sagatavot kvalificētus, konkurētspējīgus speciālistus, ievērojot Latvijas darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu;

8.10. veikt saimniecisko darbību un citu darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un koledžas darbības pamatvirzieniem.

III. Padome

9. Padome darbojas saskaņā ar padomes darbības nolikumu. Padomes pilnvaru laiks ir divi gadi. Padomes darbības nolikumu un sastāvu apstiprina valde.

10. Padomes sastāvā ir 10 padomes locekļi:

10.1. direktors;

10.2. direktora vietnieks studiju darbā;

10.3. viens valdes loceklis;

10.4. trīs akadēmiskā personāla pārstāvji (akadēmiskajos amatos ievēlētās personas);

10.5. viens vispārējā personāla pārstāvis;

10.6. divi studējošo pārstāvji;

10.7. viens darba devēju vai profesionālo organizāciju deleģēts pārstāvis atbilstoši studiju programmu specifikai.

11. Padomes vēlēšanas organizē valde. Padomi tās nolikumā noteiktajā kārtībā ievēlē koledžas personāls, aizklāti balsojot. Pārstāvjus darbam padomē ievēlē no akadēmiskā personāla un vispārējā personāla vidus. Direktoru, direktora vietnieku studiju darbā un valdes locekli padomē iekļauj bez ievēlēšanas. Studējošo pārstāvjus darbam koledžas padomē deleģē studējošo pašpārvalde. Darba devēju vai profesionālo organizāciju deleģēto pārstāvi koledžas padomē iekļauj bez ievēlēšanas pēc valdes ierosinājuma ar attiecīgo organizāciju lēmumu.

12. Padome, aizklāti balsojot, no padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un padomes sekretāru. Direktors nevar būt padomes priekšsēdētājs. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs. Padomes sēdes protokolē un lietvedību kārto sekretārs.

13. Padome:

13.1. apstiprina studiju programmas un izstrādā priekšlikumus par jaunu studiju programmu īstenošanu;

13.2. apstiprina pētījumu un zinātniskās darbības virzienus;

13.3. apstiprina padomes izveidotās komisijas izstrādātos uzņemšanas noteikumus;

13.4. izstrādā priekšlikumus par koledžas struktūrvienību un filiāļu izveidošanu izglītības un pētniecības jomā, kā arī par to reorganizēšanu un likvidēšanu;

13.5. izskata un saskaņo koledžas gada publisko pārskatu;

13.6. atbalsta un sekmē studējošo pašpārvaldes darbību, apstiprina studējošo pašpārvaldes nolikumu;

13.7. izstrādā padomes darbības nolikumu;

13.8. ierosina jautājumu par koledžas nosaukuma vai juridiskā statusa maiņu;

13.9. apstiprina padomes izveidotās komisijas izstrādāto nolikumu par studiju un pārbaudījumu kārtību koledžā;

13.10. apstiprina padomes izveidotās komisijas izstrādāto nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā un ievēlēšanas kārtību šajos amatos;

13.11. apstiprina koledžas karogu, ģerboni, emblēmu, devīzi, logo un himnu;

13.12. ievēlē koledžas akadēmisko personālu un katedru vadītājus;

13.13. nosaka studiju programmu izstrādāšanas, ekspertīzes un apstiprināšanas kārtību;

13.14. lemj par citiem jautājumiem, kas saskaņā ar šiem noteikumiem ir padomes kompetencē. 

14. Padomes sēdi sasauc pēc padomes priekšsēdētāja, direktora, valdes vai vismaz piecu padomes locekļu ierosinājuma. Padomes sēdes notiek vismaz reizi divos mēnešos.

15. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz seši padomes locekļi. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot. Aizklāti balso, ja to pieprasa vismaz pieci padomes locekļi. Ja padomes locekļu balsu skaits sadalās līdzīgi atklātā balsošanā, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Ja padomes locekļu balsu skaits sadalās līdzīgi aizklātā balsošanā, attiecīgais priekšlikums uzskatāms par noraidītu.

16. Direktoram ir atliekošā veto tiesības attiecībā uz padomes lēmumiem. Studējošo pašpārvaldes deleģētiem pārstāvjiem padomē ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Pēc veto tiesību piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija. Saskaņošanas komisiju izveido padome. Tās sastāvā ir direktors, padomes priekšsēdētājs, valdes loceklis un pa vienam pārstāvim no akadēmiskā personāla, vispārējā personāla un studējošajiem. Saskaņošanas komisijas darbības kārtību nosaka padomes darbības nolikums. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina nākamajā padomes sēdē, un tas stājas spēkā, ja vairākums no klātesošajiem padomes locekļiem nobalso "par".

17. Padomes pieņemtie lēmumi stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos stājas spēkā pēc to apstiprināšanas valdē.

18. Padomes locekli var atsaukt tās personāla grupas sapulce, kura padomes locekli ievēlējusi. Padomes locekļu atsaukšanas kārtību nosaka padomes darbības nolikums. Valdes locekli atsauc ar valdes lēmumu. Darba devēju vai profesionālo organizāciju pārstāvi pēc valdes, padomes vai organizācijas priekšlikuma atsauc ar šīs organizācijas lēmumu. Studējošo pārstāvi vai pārstāvjus atsauc ar studējošo pašpārvaldes lēmumu.

IV. Direktors

19. Direktoru pieņem darbā konkursa kārtībā. Konkursu organizē valde. Direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba valde. Direktora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Direktoram nepieciešama augstākā izglītība un vismaz piecu gadu pedagoģiskā vai zinātniskā darba pieredze, kā arī vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā.

20. Direktors ir atbildīgs par koledžas darbību, īsteno koledžas administratīvo un saimniecisko vadību un ir koledžas oficiālais pārstāvis visās koledžas lietās.

21. Direktors:

21.1. pieņem darbā un atlaiž no darba koledžas akadēmisko un vispārējo personālu;

21.2. izdod koledžas personālam saistošus rīkojumus;

21.3. atbilstoši pilnvarām lemj par koledžas resursu racionālu izlietošanu;

21.4. organizē akadēmiskā personāla un katedru vadītāju vēlēšanas;

21.5. iesniedz padomē koledžas darbības gada pārskatu, nodrošina personālam iespēju iepazīties ar to, kā arī nodrošina gada pārskata ievietošanu koledžas tīmekļvietnē;

21.6. pilda citus šajos noteikumos noteiktos uzdevumus.

22. Ja direktora darbā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi koledžas darbības nodrošināšanā, padome var ierosināt direktora atlaišanu no amata, taču gala lēmumu pieņem valde. Kārtību, kādā ierosināma direktora atlaišana, nosaka nolikums par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā.

V. Koledžas struktūrvienības un filiāles

23. Studiju procesa, pētniecības, organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai koledža var veidot struktūrvienības un filiāles.

24. Struktūrvienības uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka struktūrvienības nolikums. Struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par struktūrvienības darbu.

25. Koledžas pamatstruktūrvienība studiju un pētniecības darbā ir katedra. Organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai koledža var veidot arī citas struktūrvienības.

26. Katedra ir struktūrvienība, kas īsteno radniecīga profila pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Katedras uzdevums ir īstenot studiju programmas, veikt pētījumus un veicināt zinātniskās pētniecības darbu, sadarboties ar citām koledžas struktūrvienībām, izglītības iestādēm, darba devējiem un nevalstiskajām organizācijām.

27. Katedrā ir vismaz pieci akadēmiskā personāla pārstāvji, kuri ieņem vēlētus amatus. Katedras vadītāju ievēlē saskaņā ar nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā.

28. Koledžā ir struktūrvienība "Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Viesnīcu biznesa organizācijas skola"", kas īsteno profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas viesnīcu pakalpojumu jomā.

29. Koledžas struktūrvienības, biedrības un filiāles izveido, reorganizē un likvidē valde.

VI. Koledžas personāls

30. Koledžas personālu (turpmāk – personāls) veido:

30.1. akadēmiskais personāls;

30.2. vispārējais personāls;

30.3. studējošie.

31. Personālam ir tiesības izmantot koledžas telpas, iekārtas, inventāru, bibliotēku un citus objektus saskaņā ar koledžas iekšējās kārtības noteikumiem.

32. Personāla pienākums ir sekmēt koledžas darbību un atbalstīt atklātumu tās pārvaldē. Personālam ir tiesības piedalīties vadības un pašpārvaldes lēmumu un iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties koleģiālo vadības institūciju sēdēs un tikt uzklausītam, kā arī iesniegt priekšlikumus par koledžas darbību.

33. Akadēmisko personālu veido:

33.1. docenti;

33.2. lektori;

33.3. asistenti.

34. Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievietojot to koledžas tīmekļvietnē.

35. Akadēmiskajos amatos var ievēlēt personu ar doktora vai maģistra grādu.

36. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos docenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir attiecīgajam priekšmetam atbilstošs vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos lektora vai asistenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir attiecīgajam priekšmetam atbilstošs vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs. Prasības, kas izvirzāmas šādu docentu, lektoru vai asistentu amatu pretendentiem, apstiprina padome.

37. Ar ievēlēto personu direktors slēdz darba līgumu uz ievēlēšanas laiku – sešiem gadiem.

38. Akadēmiskajam personālam ir šādi pienākumi:

38.1. radoši un atbildīgi piedalīties studiju programmu īstenošanā;

38.2. pastāvīgi pilnveidot savu kvalifikāciju, apmeklēt metodiskos seminārus, iesaistīties zinātniskās pētniecības darbā atbilstoši studiju virzienam;

38.3. ievērot profesionālās ētikas normas;

38.4. atbildēt par savu darbību un tās rezultātiem;

38.5. nodrošināt studējošajiem iespējas īstenot koledžā viņu tiesības.

39. Akadēmiskajam personālam ir šādas tiesības:

39.1. īstenojamo studiju programmu ietvaros atbilstoši nolikumiem par studiju un pārbaudījumu kārtību brīvi noteikt studiju programmas un pārbaudījumu saturu, formas un metodes;

39.2. veicot zinātniskās pētniecības darbu, brīvi izvēlēties pētniecības metodes, izvērtēt un publicēt pētījumu rezultātus;

39.3. iesniegt priekšlikumus par koledžas darbības mērķim atbilstošu pasākumu organizēšanu;

39.4. piedāvāt jaunas studiju programmas un ierosināt jaunu studiju programmu īstenošanu;

39.5. izteikt priekšlikumus par koledžas attīstību un iekšējās kārtības nodrošināšanu;

39.6. tikt ievēlētam koledžas pārstāvības, vadības institūcijās un lēmējinstitūcijās.

40. Koledžas vispārējais personāls ir:

40.1. administratīvais personāls – direktors, direktora vietnieks studiju darbā un citas amatpersonas, kuru pamatfunkcijas ir administratīvais darbs;

40.2. mācību palīgpersonāls;

40.3. tehniskais personāls;

40.4. saimnieciskais personāls;

40.5. cits personāls, izņemot akadēmisko personālu.

41. Personu uzņem koledžā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām studējošo uzņemšanas prasībām.

42. Studējošā pienākums ir ievērot šos noteikumus, padomes apstiprinātos nolikumus un iekšējās kārtības noteikumus.

43. Studējošie koledžā izveido studējošo pašpārvaldi. Studējošo pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās izstrādātu un padomes apstiprinātu nolikumu.

44. Studējošo pašpārvalde:

44.1. aizstāv un pārstāv studējošo intereses koledžā un citās institūcijās;

44.2. reprezentē koledžā studējošo intereses Latvijā un ārvalstīs;

44.3. nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti koledžas koleģiālajās institūcijās.

45. Studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt no koledžas pārstāvības, vadības institūcijām, lēmējinstitūcijām un struktūrvienību vadītājiem informāciju un paskaidrojumus jautājumos, kas skar studējošo intereses.

46. Studējošo pašpārvaldes deleģētiem pārstāvjiem ir tiesības piedalīties koledžas lēmējinstitūciju darbībā.

47. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas padomē ir saistoši visiem studējošajiem.

VII. Studiju programmu izstrāde un apstiprināšana

48. Studiju procesu reglamentē padomes apstiprināti nolikumi.

49. Studiju programmu izstrādā un tās neatkarīgo ekspertīzi organizē katedra, kas atbildīga par studiju programmas īstenošanu.

50. Lēmumus par jaunu studiju programmu īstenošanas uzsākšanu un esošo studiju programmu īstenošanas izbeigšanu pieņem padome. Minētos lēmumus saskaņo ar valdi.

VIII. Iekšējo kārtību reglamentējošie dokumenti

51. Koledžas iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus izdod direktors.

52. Ja koledžas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu ir nepieciešams apstiprināt padomē, minētais dokuments stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas.

53. Koledžas struktūrvienības iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu izdod struktūrvienības vadītājs, un minētais dokuments stājas spēkā, kad to ir apstiprinājis direktors.

IX. Koledžas saimnieciskā darbība un finansējuma avoti

54. Koledža atbilstoši tās darbības pamatvirzieniem var sniegt maksas pakalpojumus, veikt saimniecisko darbību un sniegt citus pakalpojumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

55. Koledžu finansē dibinātājs, ievērojot Ministru kabineta noteikto izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo.

56. Studijas koledžā notiek par maksu. Studiju maksu un citu maksas pakalpojumu apmēru nosaka valde. Pēc saskaņošanas ar valdi studējošo koledžas noteiktajā kārtībā var pilnīgi vai daļēji atbrīvot no studiju maksas.

57. Koledžas finanšu resursus veido:

57.1. studiju maksa;

57.2. ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

57.3. ārvalstu finanšu palīdzība;

57.4. ziedojumi un dāvinājumi;

57.5. banku un citu kredītiestāžu kredītlīdzekļi.

X. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

58. Koledžas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.

59. Direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

60. Koledžas amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu direktoram. Direktora lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

61. Valdes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

XI. Koledžas nolikuma un tā grozījumu ierosināšana un izstrāde

62. Koledžas nolikuma projektu un koledžas nolikumā nepieciešamo grozījumu projektu izstrādā padome. Nolikuma projektu un grozījumu projektu saskaņo ar valdi.

63. Priekšlikumus par grozījumiem koledžas nolikumā var iesniegt:

63.1. valde;

63.2. direktors;

63.3. viena desmitā daļa no koledžas personāla kopskaita;

63.4. padome;

63.5. studējošo pašpārvalde.

XII. Koledžas reorganizācija un likvidācija

64. Lēmumu par koledžas reorganizāciju vai likvidāciju pēc valdes ierosinājuma pieņem dibinātājs.

65. Koledžas reorganizācija vai likvidācija notiek saskaņā ar Komerclikumā noteikto kārtību.

66. Ja koledža tiek likvidēta, tās pastāvīgi glabājamos dokumentus nodod Latvijas Nacionālajā arhīvā. Par dokumentu nodošanu arhīvā ir atbildīga valde.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledžas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 194Pieņemts: 03.04.2018.Stājas spēkā: 06.04.2018.Zaudē spēku: 01.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 05.04.2018. OP numurs: 2018/68.6
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
298159
06.04.2018
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"