Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 173

Rīgā 2018. gada 27. martā (prot. Nr. 17 21. §)
Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību
Izdoti saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likuma 3. pantu, 5. panta
sesto daļu, 7. panta ceturto daļu un 10. panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas;

1.2. sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai iesniedzamos dokumentus, to iesniegšanas un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas kārtību;

1.3. Sociālo uzņēmumu reģistra (turpmāk – reģistrs) vešanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī reģistra datu saturu;

1.4. sociālā uzņēmuma uzraudzības kārtību, darbības rādītājus un to izvērtēšanas kritērijus;

1.5. sociālā uzņēmuma iepriekšējā gada darbības pārskata (turpmāk – darbības pārskats) veidlapas saturu un tās aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību;

1.6. prasības algoto darbinieku nodarbināšanai.

(Grozīts ar MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 158)

II. Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas

2. Sociālās atstumtības riskam ir pakļautas šādas iedzīvotāju grupas (turpmāk – mērķa grupas):

2.1. personas ar invaliditāti;

2.2. personas ar garīga rakstura traucējumiem;

2.3. personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam;

2.4. bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, bezdarbnieki, kas vecāki par 54 gadiem, un ilgstošie bezdarbnieki;

2.5. etniskā minoritāte romi;

2.6. ieslodzītie vai personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas;

2.7. personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām;

2.8. personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta naktspatversmē;

2.9. cilvēktirdzniecības upuri;

2.10. personas, kurām Latvijas Republikā ir piešķirts bēgļa, alternatīvais vai bezvalstnieka statuss;

2.11. bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā no 15 gadiem, kā arī šai grupai atbilstošas pilngadīgas personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

2.12. vecāki vai aizbildnis, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti;

2.13. personas, kas aprūpē bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, mazbērnu, brāli, pusbrāli, māsu, pusmāsu, vecāku, vecvecāku vai laulāto, ja aprūpējamais ir persona, kurai noteikta I invaliditātes grupa, vai persona ar garīga rakstura traucējumiem, kurai noteikta II invaliditātes grupa.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 76)

III. Sociālā uzņēmuma statusa piešķiršana

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura vēlas iegūt sociālā uzņēmuma statusu (turpmāk – iesniedzējs), iesniedz Labklājības ministrijā (turpmāk – ministrija) iesniegumu sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanai (turpmāk – iesniegums). Iesniegumā norāda šādu informāciju:

3.1. nosaukums;

3.2. reģistrācijas numurs;

3.3. juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

3.5. tīmekļvietne (ja iesniedzējam tāda ir izveidota);

3.6. pamatdarbības veids un papildu darbības veids atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijai;

3.7. sociālais mērķis, tā sasniegšanai izvirzītie vismaz divi uzdevumi, kas tiks īstenoti kārtējā gadā. Atbilstoši izvirzītajam mērķim norāda:

3.7.1. mērķa grupu un nodarbināšanas specifikas aprakstu, ja sociālais mērķis ir mērķa grupas nodarbinātības veicināšana;

3.7.2. sabiedrības grupu, kuru ietekmē sabiedrībai būtiskas problēmas (turpmāk – sabiedrības grupa), un sociālās problēmas aprakstu, ja sociālais mērķis ir uzlabot tās dzīves kvalitāti, sniedzot pakalpojumus vai izgatavojot specializētas preces;

3.7.3. vismaz vienu rādītāju, ar kuru mērīs darbības rezultātus, un šī rādītāja sasniedzamo vērtību kārtējā gadā, kā arī sabiedrībai nozīmīgās sociālās problēmas aprakstu, ja plāno veikt visai sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kas rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi;

3.8. (svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 76);

3.9. ziņas par iesniedzēja nodarbinātajām mērķa grupu personām – vārds, uzvārds, personas kods un mērķa grupa (ja šādas personas tiek nodarbinātas). Ja iesniedzējs nodarbina šo noteikumu 2.12. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu, papildus norāda atrašanos laulībā vai radniecības veidu ar aprūpē esošo personu;

3.10. darbības vietas adrese;

3.11. neizmaksāto dividenžu apjoms atbilstoši ierakstiem iesniedzēja grāmatvedības reģistros – tā konta atlikums uz iesnieguma iesniegšanas dienu, kurā tiek uzkrāta informācija par neizmaksātajām dividendēm.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 76; MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 158)

4. Ministrija izstrādā iesnieguma veidlapas paraugu un publicē to savā tīmekļvietnē.

5. Iesniedzējs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. iesniedzēja dalībnieku sapulces lēmumu par sociālā uzņēmuma statusa iegūšanu;

5.2. dalībnieku sapulces lēmumu, ar kuru nolemts peļņu sadalīt tikai saimnieciskās darbības nodrošināšanai un sociālā mērķa sasniegšanai;

5.3. dokumentu, kas apliecina iesniedzēja nodarbinātā atbilstību mērķa grupai, ja iesniedzējs nodarbina šo noteikumu 2.2., 2.7. un 2.9. apakšpunktā minēto mērķa grupu personas;

5.4. dokumentu, kas apliecina, ka iesniedzēja izpildinstitūcijā, pārraudzības institūcijā vai konsultatīvajā institūcijā, ja tāda izveidota, ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai mērķa grupu pārstāvošas biedrības vai nodibinājuma pārstāvis, vai konkrētās jomas eksperts, kā arī norāda attiecīgās personas vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un dzīvesgaitas aprakstu (CV).

(Grozīts ar MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 158)

6. Lai pārbaudītu, vai iesniedzējs nodarbina sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas un vai tā komercdarbība atbilst prasībām, kas sociālajam uzņēmumam noteiktas Sociālā uzņēmuma likumā (turpmāk – likums), ministrija, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos par datu apmaiņu, pieprasa un bez maksas saņem ziņas no šādām institūcijām:

6.1. no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes – par personu:

6.1.1. vārds, uzvārds;

6.1.2. personas kods;

6.1.3. valstiskā piederība un tās veids;

6.1.4. tautība;

6.1.5. deklarētās, reģistrētās vai norādītās dzīvesvietas adrese;

6.1.6. statuss Fizisko personu reģistrā (pasīvs, aktīvs);

6.1.7. ziņas par personas miršanu (miršanas datums);

6.1.8. ziņas par laulību (ģimenes stāvoklis, laulātā vārds, uzvārds, personas kods, statuss Fizisko personu reģistrā (pasīvs, aktīvs), ziņas par personas miršanu (miršanas datums));

6.1.9. radniecība ar otru personu – bērns, mazbērns, vecāks, brālis (pusbrālis), māsa (pusmāsa), vecvecāks (vārds, uzvārds, personas kods, statuss Fizisko personu reģistrā (pasīvs, aktīvs), ziņas par personas miršanu (miršanas datums));

6.2. no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas – par personas invaliditāti (invaliditātes noteikšanas datums, termiņš, invaliditātes grupa un funkcionālo traucējumu veids);

6.3. no Nodarbinātības valsts aģentūras – par bezdarbnieka statusa piešķiršanu un zaudēšanu (lēmums, datums);

6.4. no Valsts ieņēmumu dienesta – par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, informāciju par darba ņēmējiem (darba ņēmēju skaits, darba ņēmēju statusa iegūšanas un zaudēšanas datums, darba ņēmēju apgādājamie, darba ņēmēju atalgojums un nostrādāto stundu skaits mēnesī);

6.5. no pašvaldību sociālajiem dienestiem – par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu (lēmuma numurs, datums un termiņš);

6.6. no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra:

6.6.1. par personas atzīšanu par bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu (lēmuma numurs un datums);

6.6.2. par komercsabiedrībai piemērotajiem administratīvajiem sodiem;

6.7. no Ieslodzījuma vietu pārvaldes – par personas ievietošanu un atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas (datums, kad persona ievietota ieslodzījuma vietā, un datums, kad persona atbrīvota no ieslodzījuma vietas).

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 76; MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 158)

7. Ja, pārbaudot iesniedzēja sniegto informāciju, ministrija konstatē, ka iesniegumā nav nepieciešamās informācijas vai norādītā informācija ir nepilnīga vai ka nav pievienoti šo noteikumu 5. punktā minētie dokumenti, vai ja ministrijai rodas pamatotas šaubas par sniegtās informācijas patiesumu, ministrija piecu darbdienu laikā rakstiski informē iesniedzēju par nepieciešamību precizēt iesniegumu vai sniegt papildu informāciju, nosakot termiņu trūkumu novēršanai un informācijas sniegšanai.

8. Ministrija triju darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas nodod iesniegumu, tā pielikumus un šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju Sociālo uzņēmumu komisijai (turpmāk – komisija) atzinuma sniegšanai par iesniedzēja atbilstību sociālā uzņēmuma statusam.

9. Ministrija mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas izvērtē iesniedzēja atbilstību likumā noteiktajām prasībām un, ņemot vērā komisijas sniegto atzinumu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. lēmumu par sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu, izdarot attiecīgu ierakstu reģistrā;

9.2. lēmumu par atteikumu piešķirt sociālā uzņēmuma statusu.

10. Ministrija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9. punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē iesniedzēju.

11. Šo noteikumu 10. punktā minēto lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu ministrijas valsts sekretāram. Ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Reģistra vešana un reģistrā iekļaujamie dati

12. Reģistrā iekļauj informāciju par iesniedzējiem un uzkrāj informāciju par tām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kurām piešķirts, atņemts vai atcelts sociālā uzņēmuma statuss.

13. Reģistrā iekļauj šādus datus:

13.1. informāciju par sabiedrību ar ierobežotu atbildību:

13.1.1. nosaukums;

13.1.2. reģistrācijas numurs;

13.1.3. juridiskā adrese;

13.1.4. kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

13.1.5. tīmekļvietnes un sociālo tīklu profilu adreses, ja iesniedzējam tādas ir izveidotas;

13.1.6. darbības vietas adrese;

13.1.7. pamatdarbības veids un papildu darbības veids atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakcijai;

13.1.8. informācija par valdes vai padomes locekļa atbilstību mērķa grupai vai eksperta statusam vai konsultatīvo institūciju, kurā ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai eksperts;

13.1.9. sociālais mērķis un sociālā mērķa sasniegšanas veids;

13.1.10. mērķa grupa;

13.1.11. gada pārskats;

13.1.12. papildu informācija;

13.2. informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību nodarbinātajām mērķa grupu personām:

13.2.1. vārds, uzvārds;

13.2.2. personas kods;

13.2.3. darba ņēmēja statusa iegūšanas datums;

13.2.4. darba ņēmēja statusa zaudēšanas datums;

13.2.5. atbilstība mērķa grupai:

13.2.5.1. mērķa grupa, kurai nodarbinātais atbilst;

13.2.5.2. datums, no kura nodarbinātais atbilst mērķa grupai;

13.3. informāciju par pieņemtajiem lēmumiem:

13.3.1. veids;

13.3.2. numurs;

13.3.3. pieņemšanas datums;

13.3.4. spēkā stāšanās datums;

13.4. darbības pārskatu;

13.5. informāciju par dalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākumā "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" (turpmāk – pasākums) un par finanšu atbalstu, kas piešķirts pasākuma ietvaros.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 76; MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 158)

14. Informāciju par sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu, atņemšanu vai atcelšanu iekļauj reģistrā vienas darbdienas laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

15. Reģistru uztur ministrijas pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma".

16. Sociālo uzņēmumu sarakstu ministrija publicē savā tīmekļvietnē. Sarakstā norāda šo noteikumu 13.1.1., 13.1.2., 13.1.3., 13.1.4., 13.1.5., 13.1.6., 13.1.7., 13.1.9., 13.1.10., 13.3. un 13.5. apakšpunktā minēto informāciju.

V. Sociālā uzņēmuma uzraudzība

17. Ja mainījusies šo noteikumu 13.1.4., 13.1.5., 13.1.6., 13.1.7., 13.1.8., 13.1.9., 13.1.10. un 13.2. apakšpunktā minētā informācija, sociālais uzņēmums 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas rakstiski informē ministriju par izmaiņām. Ministrija piecu darbdienu laikā pārbauda saņemto informāciju un veic izmaiņas reģistrā.

(Grozīts ar MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 158)

18. Sociālais uzņēmums katru gadu, sākot ar nākamo gadu pēc sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, iesniedz ministrijā darbības pārskatu (papīra formā un elektroniski). Ja minēto dokumentu iesniedz elektroniski un tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, to papīra formā var neiesniegt.

19. Sociālais uzņēmums darbības pārskatā iekļauj šādu informāciju:

19.1. vispārīgā informācija:

19.1.1. pārskata gads;

19.1.2. nosaukums;

19.1.3. reģistrācijas numurs;

19.1.4. sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas datums;

19.1.5. kontaktinformācija;

19.1.6. darbības īstenošanas adrese;

19.1.7. darbības veids un joma statūtos noteiktā sociālā mērķa ietvaros;

19.2. sasniedzamo mērķu izpildes rādītāji:

19.2.1. statūtos noteiktais sociālais mērķis un tā sasniegšanai izvirzīto uzdevumu izpilde;

19.2.2. mērķa grupa;

19.2.3. ziņas par iesniedzēja nodarbināto personu skaitu un nodarbinātajām mērķa grupu personām – vārds, uzvārds, personas kods, mērķa grupa un skaits;

19.2.4. sabiedrības grupas personu skaits, kuras pārskata periodā izmantoja uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu (piemēram, pakalpojumu, produktu);

19.2.4.1 šo noteikumu 3.7.3. apakšpunktā minēto darbības rādītāju izpilde pārskata gadā un izpildes skaidrojums par radīto sociālo ietekmi;

19.2.5. brīvprātīgā darba veicēju skaits un viņu darba pienākumi;

19.2.6. sociālā uzņēmuma sociālās ietekmes kvalitatīvie rādītāji;

19.2.7. sociālās ietekmes pārbaudes mehānismi (aktivitātes un metodes, ko izmanto, lai uzraudzītu un mērītu uzņēmuma sociālo ietekmi);

19.2.8. īstenotie un iesāktie projekti, pasākumi un citas aktivitātes;

19.2.9. sociālā uzņēmuma darbību kavējošie faktori;

19.2.10. sociālā uzņēmuma darbību veicinošie faktori;

19.3. finanšu rādītāji:

19.3.1. neto apgrozījums;

19.3.2. (svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 76);

19.3.3. neto apgrozījuma pieaugums pret iepriekšējo gadu, ja sociālais uzņēmums ir īstenojis biznesa projektu, izmantojot pasākuma ietvaros piešķirto finanšu atbalstu;

19.3.4. peļņa uz pārskata gada sākumu (ja tāda ir) un tās izlietojums sociālajiem mērķiem un saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

19.3.5. pārskata gada peļņa vai zaudējumi;

19.3.6. (svītrots ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 76);

19.3.7. ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē neietvertie izdevumi:

19.3.7.1. mērķa grupā ietilpstošo sociālā uzņēmuma darbinieku rekreācijas un sociālās iekļaušanas pasākumu nodrošināšanai;

19.3.7.2. mērķa grupā ietilpstošo personu integrācijai darba tirgū un dzīves kvalitātes uzlabošanai;

19.3.7.3. tādu aktīvu iegādei, kuri kalpo sociālā uzņēmuma statūtos noteikto mērķu sasniegšanai;

19.3.7.4. mērķa grupā ietilpstošo personu sociālās integrācijas pasākumu nodrošināšanai;

19.3.7.5. ziedojumi sabiedriskā labuma organizācijai mērķiem, kas atbilst sociālā uzņēmuma statūtos noteiktajiem mērķiem, ja ziedojuma saņēmējs līdz pārskata gada beigām ziedotājam ir sniedzis informāciju par ziedojuma izlietojumu;

19.4. sociālā uzņēmuma plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā:

19.4.1. sociālā mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi (vismaz divi). Ja sociālā uzņēmuma sociālais mērķis ir veikt visai sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kas rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi, papildus norāda sabiedrībai nozīmīgās sociālās problēmas aprakstu, kā arī vismaz vienu rādītāju, ar kuru mērīs darbības rezultātus, un šī rādītāja sasniedzamo vērtību;

19.4.2. plānotie projekti, pasākumi un citas aktivitātes.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 76)

20. Ministrija izstrādā darbības pārskata veidlapas paraugu un publicē to savā tīmekļvietnē.

21. Ministrija divu mēnešu laikā pēc darbības pārskata saņemšanas pārbauda darbības pārskatā un tam pievienotajos dokumentus sniegto informāciju, kā arī iegūst šādu informāciju, ko papildus darbības pārskatā sniegtajai informācijai izmanto, lai izvērtētu sociālā uzņēmuma atbilstību sociālā uzņēmuma statusam un darbības rādītājus:

21.1. sociālā uzņēmuma gada pārskats;

21.2. informācija par sociālā uzņēmuma nodokļu (nodevu) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samaksu;

21.3. informācija par sociālā uzņēmuma nodarbināto skaitu un atalgojumu, nodarbinātajām mērķa grupu personām un viņu atbilstību attiecīgajai mērķa grupai;

21.4. faktiskās darbības atbilstība sociālā uzņēmuma statūtos noteiktajiem mērķiem.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 76)

22. Sociālā uzņēmuma darbības izvērtēšanai tiek noteikti šādi darbības rādītāji:

22.1. attiecībā uz sociālajiem uzņēmumiem, kuru sociālais mērķis ir mērķa grupu nodarbinātība:

22.1.1. mērķa grupas nodarbinātības rādītājs darbības pārskata periodā – vismaz 50 % no visiem nodarbinātajiem, ja uzņēmumā ir līdz 10 nodarbinātajiem, vai vismaz 30 % no visiem nodarbinātajiem, kas ir ne mazāk kā pieci mērķa grupas nodarbinātie, ja uzņēmumā ir 10 nodarbinātie vai vairāk. Mērķa grupu nodarbinātos ieskaita tikai viena uzņēmuma nodarbinātības rādītājā. Nodarbinātības rādītāju aprēķina, sākot ar sesto kalendāra mēnesi pēc sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas mēneša;".

22.1.2. mērķa grupas persona tiek nodarbināta darbavietā, kas izveidota no jauna vai kurā vismaz četrus mēnešus pirms dienas, kad mērķa grupas persona ir uzsākusi darbu, nav tikusi nodarbināta persona, kura nav mērķa grupas persona;

22.1.3. šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.12. un 2.13. apakšpunktā minētā persona vidēji pārskata periodā tiek nodarbināta uz laiku, kas ir ne mazāk kā 10 % no pilnas darba slodzes;

22.1.4. šo noteikumu 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10. un 2.11. apakšpunktā minētā persona vidēji pārskata periodā tiek nodarbināta uz laiku, kas ir ne mazāk kā 25 % no pilnas darba slodzes;

22.2. attiecībā uz sociālajiem uzņēmumiem, kuru sociālais mērķis ir dzīves kvalitātes uzlabošana sabiedrības grupai, – ne mazāk kā 30 % no visiem sniegtajiem pakalpojumiem vai saražotajām precēm ir sniegti sabiedrības grupai;

22.3. ir izpildīti vismaz 50 % no iesniegumā vai darbības pārskatā norādītajiem sociālā mērķa sasniegšanai izvirzītajiem uzdevumiem.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 76; MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 158; 22.1.3. un 22.1.4. apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2022., sk. 35. punktu)

23. Izvērtējot šo noteikumu 22.1.1. apakšpunktā minēto darbības rādītāju, nodarbinātās mērķa grupas personas atbilstība mērķa grupai saglabājas visu nodarbinātības laiku sociālajā uzņēmumā.

24. Ministrija darbības pārskatu un šo noteikumu 21. punktā minēto informāciju nosūta komisijai atzinuma sniegšanai par sociālā uzņēmuma darbības atbilstību likumā noteiktajiem kritērijiem un šo noteikumu 22. punktā minētajiem uzņēmuma darbības rādītājiem.

25. Ministrija, pamatojoties uz darbības pārskatu, papildus iegūto informāciju un komisijas sniegto atzinumu, 10 darbdienu laikā izvērtē sociālā uzņēmuma atbilstību likumā un šajos noteikumos minētajām prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem, izdarot attiecīgu ierakstu reģistrā:

25.1. lēmumu par sociālā uzņēmuma darbības atbilstību likumā noteiktajām prasībām;

25.2. lēmumu par sociālā uzņēmuma statusa atņemšanu;

25.3. lēmumu pagarināt sociālā uzņēmuma darbības izvērtēšanas termiņu.

26. Ministrija pieņem šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minēto lēmumu, ja atbilstoši komisijas atzinumam ir nepieciešami papildu dokumenti vai ziņas sociālā uzņēmuma darbības izvērtēšanai vai ja konstatēti nebūtiski normatīvo aktu pārkāpumi sociālā uzņēmuma darbībā. Ministrija rakstiski informē sociālo uzņēmumu, nosakot termiņu papildu dokumentu vai ziņu sniegšanai, vai izsaka brīdinājumu par normatīvo aktu pārkāpumiem, nosakot termiņu trūkumu novēršanai.

27. Ja sociālais uzņēmums, sākot ar nākamo gadu pēc sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, iesniedz ministrijā iesniegumu par sociālā uzņēmuma statusa atcelšanu, bet darbības pārskats nav iesniegts, sociālais uzņēmums vienlaikus ar minēto iesniegumu sniedz šo noteikumu 19.2. un 19.3. apakšpunktā minēto informāciju par iepriekšējo gadu. Informāciju par iepriekšējo gadu var neiesniegt, ja sociālais uzņēmums nav izmantojis Sociālā uzņēmuma likumā noteikto atbalstu.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 76)

28. Ja ministrijai kļūst zināma informācija par iespējamu sociālā uzņēmuma darbības neatbilstību sociālās uzņēmējdarbības būtībai, ministrija attiecīgo informāciju nodod komisijai papildu izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai, ja nepieciešams, pieprasot papildu informāciju no sociālā uzņēmuma.

29. Šo noteikumu 28. punktā minētajā gadījumā ministrija, ņemot vērā komisijas atzinumu, izdara reģistrā atzīmi par papildus veiktā sociālā uzņēmuma izvērtējuma rezultātiem un pieņem vienu no šo noteikumu 25. punktā minētajiem lēmumiem.

30. Ministrija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 25. punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē iesniedzēju. 

31. Šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minēto lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu ministrijas valsts sekretāram. Ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Papildus šo noteikumu 13. punktā minētajiem datiem līdz pasākuma īstenošanas pabeigšanai reģistrā iekļauj tos datus par biedrībām un nodibinājumiem, kurus paredzēts apstrādāt saskaņā ar pasākuma īstenošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

33. Šo noteikumu 13. punktā minētos datus apstrādā informācijas sistēmā "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma" pēc sistēmas attiecīgās funkcionalitātes darbības uzsākšanas. Līdz tam ministrijai ir tiesības saņemt šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.

34. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

35. Šo noteikumu 22.1.3. un 22.1.4. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

(MK 08.03.2022. noteikumu Nr. 158 redakcijā)

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 173Pieņemts: 27.03.2018.Stājas spēkā: 01.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 29.03.2018. OP numurs: 2018/64.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
298035
{"selected":{"value":"01.07.2022","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2022","iso_value":"2022\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2022.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.02.2021","iso_value":"2021\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2021.-10.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2018","iso_value":"2018\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2018.-09.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"