Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumus Nr. 389 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 147

Rīgā 2018. gada 6. martā (prot. Nr. 14 35. §)
Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
35. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili (turpmāk – pārvadājumu pakalpojums);

1.2. kārtību, kādā veic pārvadājumu pakalpojumu;

1.3. Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas apjomu.

2. Licences un licences kartītes pārvadājumu pakalpojumu veikšanai izsniedz un anulē valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija).

II. Prasības licences saņemšanai

3. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz, ja:

3.1. pārvadātājs ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas procesā, kā arī tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta;

3.2. pārvadātājam nav nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kuru kopsumma pārsniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību;

3.3. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā pārvadātājam, kā arī pārvadātāja likumiskajiem pārstāvjiem nav nenomaksātu administratīvo sodu ceļu satiksmē vai autopārvadājumu jomā.

4. Speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pārvadātājs Autotransporta direkcijā iesniedz iesniegumu. Iesniegumu var iesniegt elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums) un norādot saziņai elektroniskā pasta adresi. Identifikācijai izmanto vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

5. Autotransporta direkcija septiņu darbdienu laikā pārbauda pārvadātāja atbilstību šo noteikumu 3. punktā noteiktajām prasībām Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā un atbilstības gadījumā izsniedz licenci uz četriem gadiem, veicot attiecīgu ierakstu Autotransporta direkcijas uzturētajā valsts informācijas sistēmā "Autopārvadātāju informatīvā datubāze" (turpmāk – Autopārvadātāju informatīvā datubāze) un nepieņemot atsevišķu rakstveida lēmumu.

6. Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē iekļauj šādu informāciju:

6.1. pārvadātājs (nosaukums, reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese);

6.2. speciālās atļaujas (licences) numurs;

6.3. informācijas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu publicēšanas datums.

7. Speciālā atļauja (licence) stājas spēkā ar dienu, kad informācija par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu tiek publicēta Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē. Vienlaikus informāciju par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu Autotransporta direkcija nosūta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

8. Ja konstatēta pārvadātāja neatbilstība kādai no šo noteikumu 3. punktā minētajām prasībām, Autotransporta direkcija atsaka izsniegt speciālo atļauju (licenci) un par atteikumu nosūta paziņojumu uz pārvadātāja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu. Atteikums uzskatāms par paziņotu otrajā darbdienā pēc tā nosūtīšanas.

9. Speciālo atļauju (licenci) var anulēt, ja:

9.1. konstatēta pārvadātāja neatbilstība kādai no šo noteikumu 3. punktā minētajām prasībām;

9.2. pārvadātājs neievēro šo noteikumu 28. un 33. punktā minētās prasības;

9.3. pārvadātājs pārvadājumu pakalpojumam izmanto tīmekļvietni vai mobilo lietotni, kas nenodrošina šo noteikumu 27. punktā minētās prasības;

9.4. pārvadātājs atkārtoti gada laikā ir sniedzis pārvadājumu pakalpojumu ar transportlīdzekli, kuram nav izsniegta licences kartīte;

9.5. pārvadātājam atkārtoti gada laikā anulēta licences kartīte saskaņā ar šo noteikumu 20. punktu.

10. Speciālo atļauju (licenci) anulē, ja pārvadātājs iesniedz iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu.

11. Par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu pārvadātājam paziņo uz pārvadātāja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu. Lēmums uzskatāms par paziņotu otrajā darbdienā pēc tā nosūtīšanas.

12. Ja speciālā atļauja (licence) anulēta saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu, iesniegumu jaunas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai pārvadātājs var iesniegt pēc viena gada no lēmuma par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu spēkā stāšanās dienas.

13. Pārvadātājs, kas veic pārvadājumu pakalpojumu, licences kartīti saņem katram transportlīdzeklim.

14. Autotransporta direkcija, pamatojoties uz izsniegto speciālo atļauju (licenci), izsniedz licences kartīti katram pārvadātāja transportlīdzeklim, kuru izmanto pārvadājumu pakalpojumā, ja:

14.1. pārvadātājam ir derīga speciālā atļauja (licence);

14.2. transportlīdzeklis atbilst M1 vieglā transportlīdzekļa kategorijai un tam transportlīdzekļa tehniskajos datos reģistrētas ne vairāk kā četras pasažieru sēdvietas;

14.3. valsts tehniskajā apskatē fiksētais transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa vērtējums ir "0" vai "1";

14.4. transportlīdzeklis reģistrēts pārvadātāja īpašumā vai turējumā;

14.5. transportlīdzeklis nav reģistrēts kā taksometrs;

14.6. pārvadātājs ir veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu kalendāra mēnesī par katru transportlīdzekli.

(Grozīts ar MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 272)

15. Lai saņemtu licences kartīti, pārvadātājs iesniedz iesniegumu Autotransporta direkcijā šo noteikumu 4. punktā minētajā kārtībā.

16. Autotransporta direkcija septiņu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā pārbauda transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu 14.2., 14.3., 14.4., 14.5. un 14.6. apakšpunktā minētajām prasībām un atbilstības gadījumā izsniedz licences kartīti uz termiņu, kas nepārsniedz:

16.1. speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu;

16.2. atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu;

16.3. termiņu, uz kuru transportlīdzeklis nodots turējumā pārvadātājam, ja pārvadātājs nav transportlīdzekļa īpašnieks;

16.4. periodu, par kuru veikts maksājums par licences kartītes izsniegšanu;

16.5. periodu, par kuru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums.

(Grozīts ar MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 272)

17. Licences kartīti izsniedz šo noteikumu 6. punktā noteiktajā kārtībā, Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē iekļaujot šādu informāciju:

17.1. pārvadātāja nosaukums;

17.2. speciālās atļaujas (licences) numurs;

17.3. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

17.4. izsniegtās licences kartītes numurs un derīguma termiņš.

18. Licences kartīte stājas spēkā un par tās izsniegšanu paziņo šo noteikumu 7. punktā paredzētajā kārtībā.

19. Ja konstatēta transportlīdzekļa neatbilstība kādai no šo noteikumu 14. punktā minētajām prasībām, Autotransporta direkcija atsaka izsniegt licences kartīti, par atteikumu paziņojot šo noteikumu 8. punktā paredzētajā kārtībā.

20. Licences kartīti var anulēt, ja:

20.1. transportlīdzeklis neatbilst kādai no šo noteikumu 14.2., 14.3., 14.4. vai 14.5. apakšpunktā minētajām prasībām;

20.2. transportlīdzekļa vizuālās pazīmes norāda uz pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu;

20.3. pasažieri tiek uzņemti, neizmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni, vai pārvadājumu pakalpojums tiek sniegts laikā, kad tīmekļvietne vai mobilā lietotne nedarbojas tiešsaistes režīmā.

21. Licences kartīti anulē, ja:

21.1. pārvadātājam anulēta speciālā atļauja (licence);

21.2. pārvadātājs iesniedz iesniegumu par licences kartītes anulēšanu.

22. Par licences kartītes anulēšanu pārvadātājam paziņo šo noteikumu 11. punktā paredzētajā kārtībā.

23. Autotransporta direkcijas lēmumu var apstrīdēt Satiksmes ministrijā.

24. Informācija par izsniegtajām un anulētajām speciālajām atļaujām (licencēm) un licences kartītēm pieejama publiski Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē.

III. Pārvadājumu pakalpojumu sniegšana

25. Sniedzot pārvadājumu pakalpojumu, transportlīdzekļa salonā uz priekšējā paneļa pasažiera pusē jāizvieto Autotransporta direkcijas izsniegta apliecība, kas apliecina konkrētā autovadītāja reģistrāciju taksometru vadītāju reģistrā.

26. Transportlīdzekli, kuru izmanto pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai, aizliegts aprīkot ar vizuālām pazīmēm, kas norādītu, ka ar šo transportlīdzekli tiek piedāvāts pārvadājumu pakalpojums.

27. Pārvadātājs sniedz pārvadājumu pakalpojumu, pieņemot pieprasījumu tiešsaistes režīmā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, kuras programma nodrošina:

27.1. iespēju tiešsaistē pieprasīt, akceptēt, apstiprināt un atteikt pārvadājumu pakalpojumu, aprēķināt braukšanas maksu un veikt samaksu bezskaidrā naudā;

27.2. ka autovadītāju un transportlīdzekli tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē var reģistrēt tikai pārvadātājs;

27.3. ierobežojumu dzēst vai labot informāciju par pieņemtajiem vai atteiktajiem pieprasījumiem, autovadītājiem vai transportlīdzekļiem ar atpakaļejošu datumu;

27.4. datu saglabāšanu par Latvijas teritorijā piedāvātajiem un pārvadātāju sniegtajiem pakalpojumiem vismaz piecus gadus;

27.5. iespēju pasažierim apskatīt šādu informāciju:

27.5.1. autovadītājs, kas veic pārvadājumu pakalpojumu (vārds, uzvārds un reģistrācijas numurs taksometru vadītāju reģistrā);

27.5.2. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

27.5.3. izmaksu aprēķināšanas metode, norādot izmaksu pozīcijas saprotamā un labi redzamā veidā, skaitliski attēlojot braukšanas maksu, kuru veido nolīgšana, maksa par 1 km un maksa par braucienā pavadīto laiku;

27.5.4. iespējamā braukšanas maksa par pārvadājumu pakalpojumu, ja pieprasījuma brīdī ir zināms maršruta galapunkts, saprotamā un labi redzamā veidā;

27.5.5. pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtība, papildu pakalpojumi un to maksa;

27.5.6. piedāvātais transportlīdzeklis, kas piemērots personām ar kustību traucējumiem;

27.6. iespēju uzreiz pēc pārvadājumu pakalpojuma pabeigšanas pasažierim apskatīt šādu informāciju par saņemto pārvadājumu pakalpojumu:

27.6.1. maršruta sākumpunkts un galamērķis;

27.6.2. pārvadājumu pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiks;

27.6.3. pārvadājumu pakalpojuma summa un tās aprēķināšanas veids;

27.6.4. pārvadājumu pakalpojuma apmaksa un apmaksas apstiprinājums;

27.6.5. kontaktinformācija patērētāju sūdzību iesniegšanai un informācija par patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanu.

28. Pārvadātājs reģistrē tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē taksometru vadītāju reģistrā reģistrētu autovadītāju.

29. Transportlīdzeklī atļauts pārvadāt lietas (bagāžu), kas nevar nodarīt kaitējumu pasažierim, autovadītājam vai transportlīdzeklim un kuru izmēri un novietojums netraucē autovadītājam vadīt transportlīdzekli. Par bagāžas pārvadāšanu, iekraušanu vai izkraušanu maksa no pasažiera netiek iekasēta.

30. Dzīvniekus pārvadā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku pārvadāšanas kārtību un dzīvnieku labturības prasības pārvadāšanas laikā.

31. Autovadītājs akceptē vai atsaka pārvadājumu pakalpojumu, nosūtot apstiprinājumu vai atteikumu uz tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē reģistrēto pasažiera elektroniskā pasta adresi.

32. Autovadītājam ir tiesības atteikt vai pārtraukt pārvadājumu pakalpojumu, ja:

32.1. pasažiera apģērbs (bagāža) var nosmērēt vai sabojāt salona sēdekļus (bagāžas nodalījumu) vai pirms brauciena vai brauciena laikā atklājas, ka ir pārkāptas šo noteikumu 29. punktā minētās prasības;

32.2. pasažieris atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai izturas rupji un agresīvi.

33. Autovadītājam aizliegts:

33.1. maksu par pārvadājumu pakalpojumu saņemt skaidrā naudā;

33.2. veikt pārvadājumu pakalpojumu, ja tīmekļvietne vai mobilā lietotne nedarbojas tiešsaistes režīmā;

33.3. uzņemt pasažierus, izmantojot citus pārvadājumu pakalpojuma pieprasījuma veidus, kas neatbilst šo noteikumu 27. punktā noteiktajām prasībām.

34. Ja tehnisku bojājumu dēļ pārvadājumu pakalpojums tiek pārtraukts, pārvadātājs nodrošina pasažiera nogādāšanu galamērķī vai, ja pasažieris vēlas, brauciena sākumpunktā.

35. Pasažierim ir tiesības brauciena laikā mainīt maršrutu vai galamērķi.

36. Autovadītājs pēc pasažiera nogādāšanas galamērķī pārvadājumu pakalpojuma pabeigšanu apstiprina tiešsaistes režīmā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē.

37. Autovadītājs pēc pārvadājumu pakalpojuma sniegšanas nodrošina iespēju pasažierim tiešsaistes režīmā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē apskatīt šo noteikumu 27.6. apakšpunktā minēto informāciju.

38. Pasažierim ir pienākums, izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni, samaksāt par pārvadājumu pakalpojumu bezskaidrā naudā.

39. Pēc samaksas veikšanas pasažierim tiek nosūtīts elektroniski apliecināts rēķins, kas satur normatīvajos aktos par maksājumu dokumentu obligātajiem rekvizītiem paredzētos rekvizītus un šo noteikumu 27.6. apakšpunktā minēto informāciju.

40. Autovadītājs pēc pilnvarotās kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma:

40.1. iesniedz pārbaudei pārvadājumu pakalpojuma veikšanai nepieciešamos dokumentus, tai skaitā ar pārvadātāju noslēgtā darba līguma izrakstu, izņemot gadījumu, ja autovadītājs vienlaikus ir arī individuālais komersants, kas saņēmis Autotransporta direkcijas izsniegtu licenci;

40.2. nodrošina iespēju nolasīt informāciju par tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē reģistrēto pārvadājumu pakalpojumu.

IV. Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamā informācija

41. Pārvadātājs nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām piekļuvi datiem par Latvijas teritorijā pārvadātāja piedāvātajiem un veiktajiem pārvadājumu pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni.

42. Pārvadātājs reizi ceturksnī sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par iepriekšējos trijos mēnešos veiktajiem pārvadājumu pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot tikai elektronisko sakaru līdzekļus tiešsaistes režīmā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, un par kuriem samaksa veikta tikai bezskaidrā naudā, šādā apmērā:

42.1. pārvadātāja nosaukums, reģistrācijas numurs;

42.2. autovadītāja vārds, uzvārds, personas kods;

42.3. stundu skaits mēnesī, kad autovadītājs bijis tiešsaistes režīmā, t. i., bijis gatavs saņemt, akceptēt vai atteikt pasūtījumu un veicis pārvadājumu;

42.4. katrā mēnesī pārvadājumu pakalpojumos izmantoto transportlīdzekļu reģistrācijas numuri;

42.5. pārvadātāja mēneša bruto ienākumi par veiktajiem pārvadājumu pakalpojumiem;

42.6. ieturētā vai aprēķinātā atlīdzība (komisija) par pārvadātāja veiktajiem pārvadājumu pakalpojumiem.

V. Noslēguma jautājumi

43. Šo noteikumu 24., 27., 41. un 42. punktā minētās prasības piemēro no 2018. gada 1. jūnija.

44. Iesniegumu izskatīšanu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu šo noteikumu 5. punktā minētajā termiņā Autotransporta direkcija nodrošina no 2019. gada 1. janvāra. Līdz 2018. gada 31. decembrim iesniegumus par speciālās atļaujas saņemšanu Autotransporta direkcija izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā.

45. Autotransporta direkcija līdz 2020. gada 31. martam izveido automatizētu speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas sistēmu. Ja līdz 2020. gada 31. martam nav nodrošināta automatizēta speciālo atļauju (licenču) izsniegšana, no 2020. gada 1. aprīļa speciālās atļaujas (licences) izsniedz Autotransporta direkcijas izveidota licencēšanas komisija vismaz triju cilvēku sastāvā.

46. Licences kartītes, kas izsniegtas līdz 2019. gada 30. jūnijam, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 272 redakcijā)

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 147Pieņemts: 06.03.2018.Stājas spēkā: 21.03.2018.Zaudē spēku: 01.09.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 20.03.2018. OP numurs: 2018/57.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
297819
{"selected":{"value":"01.07.2019","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-31.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-31.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2018","iso_value":"2018\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2018.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"