Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 101

Rīgā 2018. gada 20. februārī (prot. Nr. 11 13. §)
Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju
Izdoti saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likuma
6. panta otro, ceturto un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Sociālo uzņēmumu komisijas (turpmāk – komisija) sastāvu, darba organizāciju un lēmumu pieņemšanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā nosaka atlīdzību par darbu komisijā komisijas locekļiem, kas nav pilnvarotas amatpersonas;

1.3. kārtību, kādā izvirza un komisijas sastāvā iekļauj biedrību un nodibinājumu pārstāvjus.

2. Komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kura sniedz Labklājības ministrijai Sociālā uzņēmuma likuma 6. panta trešajā daļā noteiktos atzinumus.

3. Komisijas pilnvaru laiks neatkarīgi no komisijas personālsastāva izmaiņām ir trīs gadi no dienas, kad labklājības ministrs apstiprinājis komisijas personālsastāvu.

II. Komisijas sastāvs

4. Komisijas sastāvā ir 10 komisijas locekļi. No tiem piecus komisijas locekļus pilnvaro šo noteikumu 5. punktā minētās tiešās pārvaldes iestādes un piecus izvēlas atklātā konkursā no kandidātiem, ko šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izvirzījušas Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā (turpmāk – biedrību un nodibinājumu reģistrs) reģistrētās biedrības un nodibinājumi. Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas pārstāvis piedalās komisijas darbā uzaicināta speciālista statusā.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 762)

5. Komisijā iekļauj pa vienam komisijas loceklim – pilnvarotai amatpersonai (nosakot amatpersonu, kas komisijas locekli aizvieto viņa prombūtnes laikā) – no šādām tiešās pārvaldes iestādēm:

5.1. Labklājības ministrijas;

5.2. Finanšu ministrijas;

5.3. Ekonomikas ministrijas;

5.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas;

5.5. Kultūras ministrijas.

6. Komisijas priekšsēdētājs ir Labklājības ministrijas pārstāvis. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlē pirmajā komisijas sēdē no šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā izvēlētiem biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem.

7. Tiešās pārvaldes iestādei ir tiesības atsaukt izvirzīto komisijas locekli, par to rakstveidā paziņojot komisijas sekretariātam un pilnvarojot darbam komisijā citu amatpersonu.

III. Biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšana darbam komisijā

8. Labklājības ministrija ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms komisijas pilnvaru termiņa beigām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Labklājības ministrijas tīmekļvietnē izsludina konkursu uz komisijas locekļa amatu (turpmāk – konkurss). Konkurss uzskatāms par izsludinātu dienā, kad sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 762)

9. Sludinājumā norādītais pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no konkursa izsludināšanas dienas.

10. Pieteikt kandidātu komisijas locekļa amatam ir tiesības biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētai biedrībai vai nodibinājumam, ja tas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

10.1. biedrību un nodibinājumu reģistrā ir reģistrēts vismaz divus gadus pirms konkursa izsludināšanas;

10.2. ir iesniegti visi gada pārskati;

10.3. konkursa izsludināšanas dienā nav nodokļu parādu;

10.4. ir kompetence sociālās uzņēmējdarbības jomā.

11. Biedrība vai nodibinājums konkursam var izvirzīt fizisku personu (turpmāk – kandidāts), kura atbilst šādiem kritērijiem:

11.1. ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu;

11.2. pēdējo piecu gadu laikā vismaz divus gadus ir darbojusies biedrībā vai nodibinājumā;

11.3. ir kompetenta sociālās uzņēmējdarbības jautājumos.

12. Biedrība vai nodibinājums iekļaušanai komisijā drīkst pieteikt vienu kandidātu.

13. Piesakot kandidātu, biedrība vai nodibinājums iesniedz šādus dokumentus:

13.1. iesniegumu, kurā norādīts biedrības vai nodibinājuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un kontakttālrunis;

13.2. biedrības vai nodibinājuma pārvaldes institūcijas lēmuma kopiju vai protokola izrakstu par kandidāta izvirzīšanu;

13.3. aprakstu par biedrības vai nodibinājuma darbību pēdējo divu gadu laikā (līdz 3000 zīmēm), īpaši norādot pieredzi saistībā ar sociālās uzņēmējdarbības jautājumiem un veidu, kādā biedrības vai nodibinājuma administratīvā spēja un līdzšinējā pieredze varēs nodrošināt sekmīgu pieteiktā kandidāta darbību komisijā;

13.4. rakstisku apliecinājumu, ka kandidāts piekrīt būt par komisijas locekli, un viņa dzīvesgaitas aprakstu (curriculum vitae);

13.5. kandidāta motivācijas vēstuli (līdz 3000 zīmēm), kurā viņš apraksta pieredzi nevalstiskajā sektorā un izpratni par sociālo uzņēmējdarbību, kā arī pamato vēlēšanos darboties komisijā.

14. Ja konkursa sludinājumā norādītajā termiņā ir saņemts mazāk par pieciem biedrību vai nodibinājumu iesniegumiem, Labklājības ministrija pagarina pieteikšanās termiņu par 10 darbdienām, publicējot informāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Labklājības ministrijas tīmekļvietnē. Iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts vairākkārt līdz dienai, kad Labklājības ministrijā ir saņemti vismaz pieci iesniegumi.

15. Līdz konkursa izsludināšanai Labklājības ministrija izstrādā kandidātu vērtēšanas kārtību un pievieno to konkursa sludinājumam, kā arī nodrošina tās pastāvīgu pieejamību Labklājības ministrijas tīmekļvietnē.

16. Biedrībai vai nodibinājumam ir tiesības atsaukt izvirzīto, konkursa kārtībā izvēlēto komisijas locekli, par to rakstveidā paziņojot komisijas sekretariātam.

17. Ja biedrība vai nodibinājums, kas izvirzījis komisijas locekli, izbeidz darbību vai tiek atsaukts vai atkāpjas no amata komisijas loceklis, kurš izvēlēts konkursa kārtībā, viņa vietā (uz atlikušo komisijas pilnvaru termiņu) komisijas sastāvā tiek iekļauts nākamais iepriekš rīkotā konkursa pretendents, kurš novērtēšanā ieguvis vairāk nekā pusi no kopējā punktu skaita. Ja šāda pretendenta nav, Labklājības ministrija mēneša laikā rīko konkursu uz brīvo komisijas locekļa vietu (uz atlikušo komisijas pilnvaru termiņu), ja atlikušais komisijas pilnvaru termiņš nav mazāks par sešiem mēnešiem.

18. Ja komisijas sastāvā vienlaikus trūkst vairāk par trim konkursa kārtībā izvēlētiem komisijas locekļiem, tiek rīkots konkurss uz visām piecām komisijas locekļu vietām, kuras paredzētas biedrību un nodibinājumu izvirzītajiem kandidātiem, uz jaunu pilnvaru termiņu.

IV. Komisijas darba organizācija

19. Komisijas sēdes notiek Labklājības ministrijā vai attālināti atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 762)

20. Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

21. Komisijas organizatorisko un tehnisko darbu nodrošina komisijas sekretariāts. Komisijas sekretariāta pienākumus veic Labklājības ministrija.

22. Komisijas sekretariāts vismaz piecas darba dienas pirms komisijas sēdes elektroniski informē komisijas locekļus par sēdi, norādot sēdes norises vietu un laiku, un nosūta darba kārtību un izskatāmos materiālus, kā arī informāciju par sēdes darba kārtību ievieto Labklājības ministrijas tīmekļvietnē un norāda sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras iesniegušas iesniegumus sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai (turpmāk – pretendenti), un sociālos uzņēmumus, ar kuriem saistītie jautājumi tiks izskatīti attiecīgajā sēdē.

23. Komisijas sēdes ir atklātas, un tajās var piedalīties ne vairāk kā trīs pārstāvji no katra pretendenta un sociālā uzņēmuma, ar kura darbību saistītie jautājumi tiek izskatīti attiecīgajā sēdē. Uz sēdi uzaicināto pretendentu un sociālo uzņēmumu pārstāvji tajā piedalās tikai attiecīgā jautājuma izskatīšanas laikā. Citas personas var piedalīties sēdē, ja tās vismaz trīs darbdienas pirms sēdes ir pieteikušās Labklājības ministrijā.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

24. Komisijas sēdes tiek fiksētas audioierakstā.

25. Labklājības ministrija septiņu dienu laikā pēc komisijas locekļa pieprasījuma nosūta viņam sēdes audioierakstu.

26. Komisijas loceklim, kas nav pilnvarota amatpersona, atlīdzības apmēru aprēķina, ņemot vērā darba stundas tarifa likmi un faktiski nostrādāto darba stundu skaitu mēnesī.

27. Komisijas loceklim, kas nav pilnvarota amatpersona, darba stundas tarifa likmi nosaka kā vidējo likmi no komisijas locekļu – šo noteikumu 5. punktā minēto pilnvaroto amatpersonu – kopējās mēnešalgas vidējās stundas likmes.

28. Komisijas loceklim, kas nav pilnvarota amatpersona, kompensē ceļa izdevumus ne vairāk kā 20 euro mēnesī, pamatojoties uz šos izdevumus apliecinošiem dokumentiem (sabiedriskā transporta braukšanas biļetes vai degvielas izdevumus apliecinoši dokumenti).

29. Šo noteikumu 26. un 28. punktā minēto atlīdzību Labklājības ministrija izmaksā reizi mēnesī, ja attiecīgajā mēnesī ir notikusi komisijas sēde.

V. Komisijas lēmumu pieņemšana

30. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.

31. Ja komisija nav lemttiesīga, piecu darbdienu laikā sasauc atkārtotu sēdi, nemainot darba kārtību.

32. Pirms lēmuma pieņemšanas katrs komisijas loceklis rakstveidā vai mutvārdos izsaka savu viedokli un komisijas priekšsēdētājs apkopo viedokļus, formulē komisijas lēmumu un aicina komisiju par to balsot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojis klātesošo lemttiesīgo komisijas locekļu vairākums. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 762)

32.1 Ja komisijai lēmuma pieņemšanai nepieciešams iegūt papildu informāciju vai veikt papildu darbības, komisijas priekšsēdētājs nosaka termiņu lēmuma pieņemšanai vai pieņem lēmumu par jautājuma izskatīšanu citā komisijas sēdē.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 762 redakcijā)

33. Ja nepieciešams, sēdē izskatāmā jautājuma izlemšanai var uzaicināt attiecīgās jomas speciālistus. Uzaicinātajiem speciālistiem nav balsstiesību komisijas lēmumu pieņemšanā.

34. Komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un komisijas loceklis nepiedalās jautājuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā, ja tas ir pretrunā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" vai ētikas normām. Komisijas loceklis nekavējoties rakstiski informē komisijas priekšsēdētāju par interešu konflikta esību. Komisijas loceklis atstata sevi no jebkāda vērtējuma sniegšanas vai balsojuma par pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam vai reģistrēta sociālā uzņēmuma darbību, ja komisijas loceklis ir šī pretendenta darbinieks vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, prokūrists un ja šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā vai ja tā sniegtais vērtējums vai balsojums ietekmē vai var ietekmēt šīs personas personiskās vai mantiskās intereses. Interešu konflikta situācijas fiksējamas komisijas sēdes protokolā.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 762)

35. Komisijas sekretariāts rakstiski noformē komisijas lēmumu kā Sociālā uzņēmuma likuma 6. panta trešajā daļā noteikto atzinumu un 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iesniedz to Labklājības ministrijā.

VI. Noslēguma jautājumi

36. Izsludinot konkursu pirmo reizi, šo noteikumu 9. punktā norādītais pieteikšanās termiņš ir divas nedēļas no konkursa izsludināšanas dienas.

37. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 101Pieņemts: 20.02.2018.Stājas spēkā: 01.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 22.02.2018. OP numurs: 2018/38.10
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
297301
{"selected":{"value":"23.12.2020","content":"<font class='s-1'>23.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.12.2020","iso_value":"2020\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2018","iso_value":"2018\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2018.-22.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.12.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"