Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Rīgā 2018.gada 18.janvārī (prot. Nr.1, 48.p.)
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu un piekto daļu
(Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;

1.4. brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču izmantošanas kārtību;

1.5. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un ar to saistīto normatīvo aktu izpratnē.

3. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

3.1. Blakus klients – persona, kura izmanto Lietotāja īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes sistēmu ūdens saņemšanai vai kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanai;

3.2. Centralizētās ūdens apgādes tīklu piederības robeža – sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajā maģistrālā ūdensvada tīkla daļā pie pēdējā aizbīdņa pirms Lietotāja nekustamā īpašuma robežas, ja tīklu apkalpošanas robežu aktā pie līguma nav noteikts savādāk;

3.3. Centralizēto kanalizācijas tīklu piederības robeža – sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajā centralizētajā sadzīves kanalizācijas tīkla daļā pie pēdējās skatakas pirms Lietotāja nekustamā īpašuma robežas, ja tīklu apkalpošanas robežu aktā pie līguma nav noteikts savādāk;

3.4. Lietotājs – nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju;

3.5. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;

3.6. Pakalpojumu sniedzējs – komersants, kuram piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus visā Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.7. Pagaidu ūdensvada un kanalizācijas tīkli – tīkli, kuri izbūvēti būvniecības vajadzībām uz būvniecības laiku un kuri tiek demontēti līdz pamatbūvju pieņemšanai ekspluatācijā;

3.8. Papildu maksa par piesārņojošo vielu attīrīšanu – Pakalpojumu sniedzēja pārvaldes institūcijas apstiprināta maksa Lietotājam par notekūdeņos konstatēto virs noteiktās normas piesārņojošo vielu attīrīšanu, kas veicama papildus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumiem;

3.9. Patvaļīga (patvarīga) sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošana – darbība, kas veikta, apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, nekustamā īpašuma objekta un tajā esošo ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu pievienošanai Pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem, sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošana bez noslēgta līguma vai pēc tā darbības termiņa izbeigšanās, pēc sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanas, komercuzskaites mēraparāta regulēšana, Pakalpojumu sniedzēja plombas noņemšana no komercuzskaites mēraparāta mezgla, ugunsdzēsības noslēgarmatūras vai hidranta, bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju;

3.10. Pievienošanās vieta:

3.10.1. centralizētajam ūdensvadam – noslēgarmatūra, kura atrodas uz Pakalpojumu sniedzēja maģistrālā ūdensvada skatakā;

3.10.2. centralizētai kanalizācijai – ielas skataka, kurā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja nekustamā īpašuma notekūdeņu novadīšanas cauruļvada izvads pievienots Pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas sistēmas tīkliem;

3.11. Pievienošanās izmaksas – visas izmaksas, kas var rasties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam sakarā ar pieslēgumu centralizētājiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, un kuras ir saistītas ar pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamajiem būvniecības ieceres dokumentu izstrādes un būvniecības darbiem, ko veic Pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar tā cenrādi vai cita nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pieaicināta juridiskā vai fiziskā persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības veikt būvniecības darbus;

3.12. Segtie darbi – būvdarbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo būvdarbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas;

3.13. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja izgatavota un glabāta shēma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas piederības robežu;

3.14. Ūdens patēriņa starpība – starpība, kas veidojas starp dzīvojamās mājas komercuzskaites mēraparāta rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar vai bez skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu;

3.15. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu 2.pielikumam.

4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5. Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas škirtsistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.

II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai

6. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Teritoriālais plānojums, tā sastāvā esošie Apbūves noteikumi, Jūrmalas pilsētas domes lēmumi un šie noteikumi.

7. Nekustamā īpašuma pieslēgšana Pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmai tiek veikta par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja finanšu līdzekļiem un ir obligāta norādītajos gadījumos:

7.1. izstrādājot detālplānojumu, ja nekustamais īpašums atrodas teritorijā, kas Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumā ir noteikta kā apbūves teritorija, kurā ir ierīkojama centralizētā ūdensapgāde sistēma un centralizētā kanalizācijas sistēma;

7.2. būvējot jaunbūves un pārbūvējot vai atjaunojot nekustamā īpašuma objektus, ja saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes teritorijas plānošanas dokumentiem ir paredzēta pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

7.3. esošiem nekustamā īpašuma objektiem, kuros ir ūdensapgādes sistēmas un kuru decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst būves būtiskajām prasībām un rada kaitējumu apkārtējai videi, kas tiek konstatēts būvinspektora atzinumā;

7.4. esošām ražošanas un sabiedriski nozīmīgām ēkām, ja pievienošanās vieta centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir līdz 3 km.

8. Pirms pievienošanās centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, vēršas pie Pakalpojumu sniedzēja un saņem tehniskos noteikumus pieslēguma veikšanai.

9. Gadījumos, kad pie nekustamā īpašuma īpašnieka zemesgabala robežas ir nodrošināta pieslēguma vieta nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno:

9.1. nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;

9.2. rakstveida apliecinājumu, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir iepazinies ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem, kas regulē rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā;

9.3. norādi vai nekustamajā īpašumā ir vai nav meža zeme un vai plānotie darbi tiks veikti meža zemē;

9.4. rakstveida apliecinājumu, ka pirms rakšanas darbu uzsākšanas tiks saņemta visu nekustamā īpašuma kopīpašnieku piekrišana, kopīpašuma tiesību pastāvēšanas gadījumā vai rakšanas darbi tiks veikti saskaņā ar zemesgrāmatās reģistrētu nekustamā īpašuma lietošanas kārtības līgumu;

9.5. rakstveida apliecinājumu, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs uzņemas visus riskus un materiālo zaudējumu segšanas pienākumu par nepatiesas informācijas sniegšanu un rakšanas darbu veikšanu bez rakšanas darbu atļaujas saņemšanas un ar to saistīto zaudējumu un kaitējuma nodarīšanu citu personu likumiskajām interesēm un tiesībām;

9.6. rakstveida apliecinājumu, ka gadījumā, ja rakšanas darbi tiks paredzēti uz ielas vai Aizsargjoslu likumā noteiktajās objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās, pirms rakšanas darbu uzsākšanas tiks saņemta pašvaldības atļauja rakšanas darbu veikšanai;

9.7. citus dokumentus vai informāciju, kuru nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs uzskata par nepieciešamu tehnisko noteikumu sagatavošanai.

10. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem citā vai esošajā nekustamajā īpašumā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.

11. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.

12. Nekustamā īpašuma ūdensapgādes ievada un kanalizācijas izvada pievienošanās vietas centralizētajai sistēmai izbūvi veic Lietotājs saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

13. Pirms rūpniecisko un publisko būvju (veikali, noliktavas, biroju telpas, auto mazgātuves u.c.) ūdens apgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīklu, ja to diametrs ir vienāds vai lielāks par 100mm, pievienošanai Pakalpojumu sniedzēja inženierkomunikācijām, nepieciešamo ūdensapgādes ievada un kanalizācijas izvada nodošanas ekspluatācijā, ūdensvada tīklu hidraulisko pārbaudi, dezinfekciju, skalošanu, kanalizācijas cauruļvadu telemetrisko inspekciju (caurskati) veic Lietotājs par saviem līdzekļiem atbilstoši būvnormatīvam, piedaloties Pakalpojumu sniedzēja pārstāvim.

14. Pēc nekustamā īpašuma ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:

14.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un, ja ir pieejams, digitālā formā;

14.2. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem cauruļvadiem, kuru dn≥200mm;

14.3. rakstveida apliecinājumu, ka nekustamajā īpašumā vietējais ūdens ņemšanas avots (urbums vai spice) nav pieslēgts kopējai (centralizētajai) objekta ūdens ņemšanas sistēmai;

14.4. rakstveida apliecinājumu, ka nekustamajā īpašumā uzkrātie lietus notekūdeņi, sniega kušanas notekūdeņi un/vai zemesgabala drenāžas notekūdeņi netiek novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

14.5. aizpildītu iesniegumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma lietošanas līguma noslēgšanu.

15. Pēc ūdensvada un kanalizācijas būvniecības darbu pabeigšanas, un noteikumu 14.punktā norādītās dokumentācijas iesniegšanas, piedaloties Pakalpojumu sniedzēja pārstāvim, tiek sastādīts akts par objekta gatavību pievienošanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai un objekts tiek pievienots centralizētajai sistēmai.

16. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam, nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.

17. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir izpildījis noteikumu prasības un izbūve ir veikta atbilstoši Pakalpojumu sniedzēja izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, apstiprinātajam būvprojektam, apliecinājuma kartei, vai paskaidrojumu rakstam un nav pieļautas nesaskaņotas atkāpes, Pakalpojumu sniedzējs:

17.1. uzliek verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums, ar nepieciešamo aprīkojumu nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja izbūvētajā komercuzskaites mēraparāta mezglā, sastādot aktu par mēriekārtas un komercuzskaites mezgla uzstādīšanu, noplombēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā;

17.2. sastāda tehniskās gatavības aktu, kura oriģināleksemplāru izsniedz Lietotājam pēc sabiedrisko pakalpojumu piegādes līguma noslēgšanas.

18. Gadījumā, ja starp Pakalpojumu sniedzēju un Lietotāju ir noslēgta rakstveida vienošanās par ūdenssaimniecības tīklu bezatlīdzības nodošanu vai pieņemšanu, noformē nodošanas – pieņemšanas aktu (katrai komunikācijai savs akts 3 eksemplāros), kam pievienojami zemāk norādītie dokumenti un informācija:

18.1. Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēts būvprojekts un akts par būvju nodošanu ekspluatācijā;

18.2. būvnieka sagatavots izpilduzmērījums – izbūvētā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkla inženiertopogrāfiskais uzmērījums, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24. aprīļa noteikumiem Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi";

18.3. segto darbu pieņemšanas akts/akti par būvdarbiem, kuru apjoma un kvalitātes kontroli nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas (akti jāiesniedz par ūdensvada tīkliem, sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvadiem, sadzīves kanalizācijas spiedvadiem un kanalizācijas sūkņu stacijām tai skaitā arī ūdensvada un/vai sadzīves kanalizācijas spiedvada hidrauliskās pārbaudes akti);

18.4. aktu par ūdensvada tīklu skalošanu un dezinfekciju;

18.5. akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu par dzeramā ūdens kvalitāti (tikai ielas ūdens tīklam) un grunts sablīvēšanas testēšanas pārskatu;

18.6. veiktās kanalizācijas cauruļvadu TV inspekcijas digitālo materiālu un aktu;

18.7. grāmatvedības izziņu par ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu, kurus paredzēts nodot Pakalpojumu sniedzēja īpašumā, izmaksām un tehniskajiem rādītājiem (izbūves gads, garums, diametrs, materiāls);

18.8. dokumentus, kas apliecina apgrūtinājumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja ūdensvada un /vai kanalizācijas tīkli un būves apgrūtina kādu nekustamo īpašumu;

18.9. Pakalpojumu sniedzēja norādīta būvuzrauga atzinumu par izbūvēto inženiertīklu gatavību nodošanai ekspluatācijā un/vai konstatētajiem trūkumiem un to novēršanas procedūru. Būvuzrauga pakalpojumi tiek apmaksāti un konstatētie trūkumi būvdarbos tiek novērsti no attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja finanšu līdzekļiem;

18.10. aizpildītu iesniegumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu.

19. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izlemt, vai pieņemt valdījumā, īpašumā vai lietošanā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklus, attīrīšanas ietaises, sūkņu stacijas un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, kas iepriekš nav bijušas Pakalpojumu sniedzēja bilancē.

20. Pakalpojuma sniedzēja īpašumā netiek pārņemti:

20.1. ēku ūdensvada un kanalizācijas iekšējie tīkli;

20.2. dzīvojamās mājās iebūvētās ūdens spiediena paaugstināšanas stacijas;

20.3. ražotņu kanalizācijas un ūdensvadu tīklus, attīrīšanas ietaises, ūdens sūkņu stacijas un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas;

20.4. dzīvojamo māju, jaunceltņu, jaunbūvētu māju, ciematu, rindu māju, kanalizācijas un ūdensvadu tīklus, attīrīšanas ietaises, ūdens sūkņu stacijas un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas;

20.5. pagaidu centralizētie ūdensvada tīkli;

20.6. lietus ūdens novadīšanas sistēmas.

21. Nekustamā īpašumā izbūvētā ūdensvada izmantošana pirms būves nodošanas ekspluatācijā iespējama tikai saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja rakstveida piekrišanu, Lietotājam ierīkojot komercuzskaites mēraparātu, saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

22. Ja nepieciešams augstāks ūdens spiediens par normatīvos paredzēto, Lietotājs par saviem līdzekļiem drīkst ierīkot vietējās ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas, saskaņojot rakstveidā to ar Pakalpojumu sniedzēju.

23. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.

24. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.

25. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā blakus klienta pievadu pievienot pie cita Lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Lietotāju, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp blakus klientu un Lietotāju.

26. Ja izmaiņas blakus klienta īpašumā rada nepieciešamību pārbūvēt centralizētos ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklus, tad būvniecības izmaksas sedz blakus klients pēc to faktiskiem apjomiem.

27. Ja blakus klients neizpilda Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteiktās prasības vai ar Lietotāju noslēgtā līguma noteikumus, Lietotājs ir tiesīgs atslēgt blakus klienta ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu, savstarpēji noslēgtā līguma un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un tā pavadošo Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā.

28. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut Lietotājam to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā:

28.1. nekustamā īpašuma ūdensvada pagalma tīklos ūdensvada akā, ja ir iespējams nodrošināt tehniskā risinājuma drošumu atbilstoši Būvniecības likuma, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un citu normatīvo aktu prasībām;

28.2. esošai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvei, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagrabā tiešā ūdensvada ievada tuvumā;

28.3. ēkas vai būves iekštelpās, ja nekustamā īpašuma ūdensvada pagalma tīklos ūdensvada aku nav iespējams ierīkot, sakarā ar to, ka nav iespējams panākt saskaņojumu ar zemesgabala īpašnieku vai, ja tāda nav, – tiesisko valdītāju vai ar to inženiertīklu īpašnieku, kuru aizsargjoslas tiek skartas vai starp kurām nav iespējams ievērot noteiktos attālumus, vai, ja tāda nav, ar šo inženiertīklu tiesisko valdītāju, kā arī ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām.

29. Pakalpojumu sniedzējs uzstāda komercuzskaites mēraparātu ar diametru, kas atbilst Pakalpojumu sniedzēja izsniegtajos tehniskajos noteikumos izvirzītajām prasībām un ievērojot Lietotāja esošo vidējo ūdens patēriņu vai Lietotāja sagatavotajā būvprojektā, apliecinājuma kartē, paskaidrojuma rakstā vai iesniegumā norādīto plānoto vidējo ūdens patēriņu nekustamajā īpašumā.

30. Lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Lietotāja atbildības robežas. Izdevumu faktiskais apmērs ir pierādāms ar Pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības dokumentāciju par preces iegādi un darbu izmaksām un tie ir ietverami Lietotājam nākamā mēneša sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu rēķinā, pēc jauna komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas darbu pabeigšanas.

III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana

31. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:

31.1. bilancē esošie maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;

31.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;

31.3. bilancē esošie maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;

31.4. bilancē esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, centralizētās kanalizācijas sūkņu stacijas, maģistrālie kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;

31.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;

31.6. Pakalpojumu sniedzēja bilancē esošie komercuzskaites mēraparāti.

32. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var tikt slēgts apkalpošanas līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras daļas uzturēšanu, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, noslēdzot rakstveida līgumu par pakalpojuma sniegšanu, kas nav atzīstams par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu, un kas tiek sniegts par samaksu, kas noteikta pusēm vienojoties pakalpojuma sniegšanas līgumā. Papildus pakalpojuma līgumā norāda Pakalpojuma sniedzēja tiesības iekļūt apkalpes zonā esošās dzīvojamās un/vai nedzīvojamās ēku telpu grupās (dzīvokļos) ūdensapgādes inženierkomunikāciju un ūdens patēriņa mērītāju apsekošanas un ekspluatācijas pārbaudei, iepriekš brīdinot Lietotāju.

33. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildībā esošajiem tīkliem un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas ar ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

34. Pēc saskaņošanas ar Lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.

35. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt Lietotāja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas.

36. Lietotājam noteikti jāuzglabā savu, kā zemē, tā arī ēkas iekšienē izveidoto ūdensvada un kanalizācijas iekārtu shēmas un izpildzīmējumi, kur norādīti cauruļu diametri, dziļums, armatūras, ūdens patēriņa mērītāju un ūdens patēriņa mērītāja mezglu, tajā skaitā komercuzskaites mēraparāta mezgla, izveidošanas vietas.

37. Lietotājiem, kam nav savu ūdensvada un kanalizācijas tīklu shēmas vai izpildzīmējuma, jāsastāda inventarizācijas zīmējumi. Par izpildzīmējumiem var izmantot apstiprināta projekta darba zīmējumus (ar ienestām izmaiņām), kas saskaņoti ar Pakalpojumu sniedzēju.

38. Lietotājam jānodrošina pastāvīga savu ūdensvada tīklu uzturēšana un uzraudzība tīklu apkalpes robežu aktā norādītajā teritorijā, kas aptver:

38.1. regulāru ūdensvada tīklu apskati, lai brīdinātu Pakalpojumu sniedzēju par ūdens noplūdēm un tās savlaicīgi novērstu;

38.2. tā apkalpes zonā esošo ūdensvada iekārtu (cauruļu, ūdens patēriņa mērītāju, lūku, aku, norādījumu plāksnīšu) bojāšanas, un appludināšanas nepieļaušanu;

38.3. tā apkalpes zonā esošo ūdensvada iekārtu (cauruļu, ūdens patēriņa mērītāju, lūku, aku, norādījumu plāksnīšu) attīrīšanu no atkritumiem, ledus un sniega sanesumiem;

38.4. automātisku noslēgu vai aizbīdņu ierīkošanu kanalizācijas sistēmā, ja Lietotājam pagrabtelpās ir izvietotas sanitārās iekārtas (izlietnes, sēdpodi, duškabīņes, trapi, u.c.) un drenāžas ietaises;

38.5. ne retāk kā divas reizes gadā veic kanalizācijas tīklu profilaktisko tīrīšanu;

38.6. pēc Pakalpojumu sniedzēja pamatota pieprasījuma izdara neplānotu kanalizācijas tīklu profilaktisko tīrīšanu;

38.7. ja Lietotāja tīklu apkalpes robežu aktā norādītajā teritorijā esošo kanalizācijas tīklu aizsērējums var ietekmēt vai ietekmē centralizētās kanalizācijas sistēmu tīklu tehnisko stāvokli un sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu citiem Lietotājiem, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Lietotāja kanalizācijas tīklu tīrīšanu par Lietotāja līdzekļiem, ietverot veikto darbu izmaksas pēc to faktiskajiem apmēriem Lietotājam izsniedzamajos rēķinos.

39. Lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli un būves (tai skaitā, komercuzskaites mēraparāta mezgls un kanalizācijas kontrolakas, ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, kas ierīkotas zemesgabala robežās) tiek izbūvētas, ekspluatētas un remontētas par Lietotāja līdzekļiem.

40. Lietotājam jāsagatavo tā apkalpes daļā esošie ūdensvada tīkli un armatūra, tāpat arī komercuzkaites mēraparāta mezgls darbam ziemas apstākļos.

41. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildībā esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatē un remontē Pakalpojumu sniedzējs par saviem līdzekļiem.

42. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina Lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā, kas izbūvēts līdz 2016.gada 1.janvārim, komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā darba laikā, ja komercuzskaites mēraparāta mezgls atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un tā pavadošo Ministru kabineta noteikumu un šo noteikumu prasībām. Neatbilstības konstatēšanas gadījumā Lietotājam ir pienākums novērst konstatētos trūkumus un nodrošināt komercuzkaites mēraparāta mezgla atbilstību komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai. Lietotājs ar Pakalpojumu sniedzēju var vienoties, ka Pakalpojuma sniedzējs par maksu veiks komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūvi vai labiekārtošanu (komercpakalpojums).

43. Vienošanās par komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūvi nav uzskatāma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sastāvdaļu un ir apmaksājama papildus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumiem, saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja aprēķinu.

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā

44. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:

44.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;

44.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;

44.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;

44.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;

44.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);

44.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz noteikumu 1.pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.

45. Ja Lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz noteikumu 1.pielikumā maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:

45.1. Lietotāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas noteikumu 1.pielikumā;

45.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un papildus maksa noteikta Pakalpojuma līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

46. Lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

47. Gadījumos, ja noteikumu 45.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā, notekūdeņu pārsūknētavas vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.

48. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.

49. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:

49.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;

49.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

49.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);

49.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

49.5. radioaktīvas vielas;

49.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;

49.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml;

49.8. atmosfēras nokrišņu (sniega, lietus) notekūdeņus;

49.9. zemesgabala drenāžas notekūdeņus;

49.10. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus, kuru diametrs ir lielāks par 4 mm.

50. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt Lietotājam, atkarībā no novadīto notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas, uzstādīt notekūdeņu priekšattīrīšanas ietaises, lai mazinātu piesārņojošo vielu ietekmi uz vidi. Prasība obligāti tiek piemērota ražošanas notekūdeņiem. Priekšattīrīšanas iekārtu neierīkošanas gadījumā, Lietotājs atbild par visiem zaudējumiem un sedz visas izmaksas, kas saistītas ar notekūdeņu attīrīšanu līdz iekārtu uzstādīšanas brīdim, ievērojot normatīvajos aktos noteikto Lietotāju atbildību par centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīto notekūdeņu sastāva neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai

51. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un valdījumā esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatē Pakalpojumu sniedzējs.

52. Pakalpojumu sniedzējam, realizējot normatīvajos aktos noteiktās tiesības jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanai vai tās seku likvidēšanai brīvi piekļūt centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas atrodas citu juridisko vai fizisko personu nekustamā īpašuma teritorijā, ir pienākums sakārtot teritoriju pēc avārijas novēršanas.

53. Ja starp Lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju rodas strīds par īpašuma tiesībām uz ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu daļu, Pakalpojumu sniedzējs līdz strīda atrisināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepārtrauktai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanai turpina ekspluatēt un lietot tikai tos centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus, kas nepieciešami sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai citiem sabiedrisko ūdenssaimniecības Lietotājiem.

54. Jebkurai personai ir aizliegts:

54.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;

54.2. novietot virs ūdensvada vai kanalizācijas tīkliem jebkādas pagaidu būves;

54.3. centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu ūdeņus un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;

54.4. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;

54.5. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmu tīklu skataku vākus, izņemot, ja šāda darbība ir saskaņota ar Pakalpojumu sniedzēju vai tiek veikta tā uzdevumā;

54.6. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja šāda darbība ir saskaņota ar Pakalpojumu sniedzēju;

54.7. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.

55. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.

56. Ja Lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), un uzstādīti pretvārsti ir bojāti Lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām.

57. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem un Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.

58. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un darbību līdz piederības robežai. Ja Lietotājs savām vajadzībām izmanto vietējos ūdens avotus (artēziskos urbumus), šiem ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no centralizētajiem ūdensvada tīkliem. Lietotājam jāseko savā īpašumā un valdījumā esošās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un armatūras tehniskajam stāvoklim, un jebkura noplūde nekavējoties jālikvidē par saviem līdzekļiem.

59. Ja Lietotājs izmanto savu lokālo ūdens ieguvi (dziļurbums, spice, u.c.) un notekūdeņus novada kopējā kanalizācijas kolektorā viņam ir pienākums iesniegt pakalpojumu sniedzējam tehnisko dokumentāciju, ūdens ieguves shēmu, sūkņu un citu iekārtu tehnisko dokumentāciju un uzrādīt dabā esošās iekārtas darbību.

60. Objektiem, kuros tiek veikti rekonstrukcijas darbi, kā arī objekta īpašnieka maiņas gadījumā, ja nav kanalizācijas izvada izpilddokumentācijas, jāveic cauruļvadu televīzijas inspekcija (caurskate) par īpašnieka līdzekļiem un jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam.

61. Aizliegts atstāt atvērtas kanalizācijas skataku lūkas, izņemot avārijas situācijas vai remontdarbu laikā. Avārijas situācijā vai remontdarbu laikā jāveic nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi, uzstādot apzīmējumus un norobežojot teritoriju ap atvērto lūku.

62. Lietotājam piederošās ēkās ar pagraba telpām, kur ir ierīkotas sanitārās iekārtas (izlietnes, sēdpodi, trapi u.c.) un drenāžas sistēmas, aizliegts uzglabāt produktus un materiālās vērtības.

63. Ja Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis konstatē šo noteikumu pārkāpumus, Lietotāja vai Lietotāja pārstāvja klātbūtnē tiek sastādīts akts, norādot trūkumu novēršanas laiku. Lietotāja atteikšanās parakstīt aktu neatbrīvo viņu no atbildības un pienākuma novērst trūkumus.

64. Lietotājam jānodrošina savā īpašumā un valdījumā esošo pagrabu aizsardzību pret ūdens un kanalizācijas notekūdeņu applūšanu, nodrošinot tīklu hermetizāciju Lietotāja atbildības teritorijā.

65. Lietotājam jāuzrauga ūdensvada pievada aizbīdņi un aizbīdņa kapes, savas teritorijas robežās esošas ūdensvada un kanalizācijas ietaises (caurules, ūdens patēriņa mērītājus, lūkas, skatakas, režģi, norādījumu plāksnītes u.c.), nepieļaujot to bojāšanu, applūdināšanu un aizsalšanu, kā arī jāattīra no atkritumiem, ledus un sniega skataku vāki. Jāseko, lai uzstādītās plombas netiktu noņemtas vai bojātas, jānodrošina virszemes ūdeņu novadīšana no skatakām.

66. Fiziskām un juridiskām personām, kas sabojājušas Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījuma esošas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un būves, nekavējoties jāziņo par to Pakalpojumu sniedzējam, bojājumi jānovērš pašu spēkiem un par saviem līdzekļiem Pakalpojumu sniedzēja tehniskajā uzraudzībā.

67. Fiziskām un juridiskām personām pilnā apmērā jāatlīdzina Pakalpojumu sniedzējam zaudējumi par bojātajām centralizētās ūdensvada un kanalizācijas sistēmām un būvēm, kā arī izdevumi šo tīklu un būvju darbības atjaunošanai, ja tie radušies, Lietotājam pārkāpjot šo noteikumu prasības.

68. Lietotājam jānodrošina vienmērīga ražošanas notekūdeņu daudzuma un sastāva novadīšana centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklos visas diennakts laikā. Nepieciešamības gadījumos Lietotājs ierīko ražošanas notekūdeņu krājtvertnes.

69. Lietotājiem, kuru nekustamajos īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētai atsevišķai kanalizācijas sistēmai taukaino notekūdeņu savākšanai un tauku uztvērējiem.

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības

70. Ja Lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

71. Noņemt noteikumu 70.punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.

72. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.

73. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojumu sniedzēja veikto aprēķinu. Hidranta lietotājs ir pilnībā materiāli atbildīgs par ugunsdzēsības hidranta tehnisko stāvokli un darbību visā tā lietošanas laikā, gan vasaras, gan ziemas periodā.

3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība

74. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.

75. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai, Lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.

76. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai policijai.

77. Lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas komercuzskaitei, kas noteikta noteikumu 2.pielikumā.

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšanas procedūra

78. Lai nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kļūtu par Lietotāju, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jānoslēdz Pakalpojuma līgums par centralizēto ūdensvada un kanalizācijas sistēmu lietošanu, ievērojot noteikumu 3.pielikumā sniegtos vispārīgos noteikumus.

79. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:

79.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;

79.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;

79.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;

79.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;

79.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā.

80. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:

80.1. fiziskām personām – ziņas no pases vai ID kartes;

80.2. juridiskām personām – izziņa no Uzņēmuma reģistra par paraksta tiesīgajām personām, par maksātnespējas, likvidācijas vai reorganizācijas procesa esamību vai neesamību, par saimnieciskās darbības esamību vai tās apturēšanas faktu, bankas rekvizīti, pilnvara, ja Pakalpojuma līgumu parakstīs persona, kas nav juridiskās personas amatpersona jeb paraksta tiesīgā persona;

80.3. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma līguma slēdzēju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);

80.4. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;

80.5. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;

80.6. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;

80.7. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;

80.8. dzīvojamās mājas, kas ekspluatācijā nodota pirms 2014.gada 15.janvāra, īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 40)

81. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot nekustamā īpašuma iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma noslēgšanai.

82. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

83. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojumu sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.

84. Gadījumā, ja, apsekojot nekustamo īpašumu tiek konstatēts, ka nekustamajā īpašumā ir bijis ierīkots ūdens patēriņa mērītājs, par kura esamību nebija paziņots Pakalpojumu sniedzējam, Lietotājam ir jāveic norēķins par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, saskaņā ar apsekotā ūdens patēriņa mērītāja rādījumiem.

85. Gadījumā, ja Pakalpojumu līguma slēgšanas procedūras ietvaros, apsekojot nekustamo īpašumu tiek konstatēts, ka nekustamajā īpašumā ir lietoti sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi pirms Pakalpojumu līguma noslēgšanas, Pakalpojumu līguma slēdzējam pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas ir jāveic norēķins par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ievērojot nekustamā īpašumā deklarēto personu skaitu un ūdens patēriņa normu komercuzskaitei par visu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas periodu līdz Pakalpojumu līguma noslēgšanas brīdim.

86. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no Pakalpojumu saņēmēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un Pakalpojuma līguma slēgšanu.

87. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:

87.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;

87.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

87.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

88. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.

89. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.

90. Jaunbūvēto un atjaunoto objektu īpašniekam jānoslēdz Pakalpojuma līgums pirms ūdensvadu un/vai kanalizācijas tīklu ekspluatācijas uzsākšanas. Ja jaunizbūvētais vai pārbūvētais objekts pēc nodošanas ekspluatācijā atbilstoši tehniskajam projektam var tikt sadalīts dzīvokļu īpašumos vai atsevišķās nedzīvojamās telpās, Pakalpojuma līguma slēdzējs pirms līguma slēgšanas par to brīdina Pakalpojumu sniedzēju.

91. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:

91.1. informācija par piederības robežu;

91.2. informācija par līdzējiem;

91.3. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;

91.4. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;

91.5. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);

91.6. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;

91.7. pakalpojumu uzskaites kārtība;

91.8. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.

92. Ja ir notikusi nekustamā īpašuma, kas ir pievienots Pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošajai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, īpašnieka vai valdītāja maiņa, jauns Pakalpojuma līgums tiek noslēgts pēc iepriekšējā Lietotāja rakstiska atteikuma saņemšanas un finansiālo saistību nokārtošanas, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā skaitot no īpašnieku, valdītāju vai lietotāju maiņas darījuma spēkā stāšanās brīža. Jaunajam nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam ar iesniegumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līguma noslēgšanu ir jāiesniedz pieņemšanas nodošanas akts, kurā fiksēti komercuzskaites mēraparāta rādījumi uz nekustamā īpašuma nodošanas brīdi, komercuzskaites mēraparāta maiņas gadījumā akts par iekārtas maiņu, kurā atspoguļota informācija par demontētā komercuzskaites mēraparāta numuru, rādījumu un demontāžas datumu, un jaunā komercuzskaites mēraparāta numuru, uzstādīšanas datumu un rādījumu uzstādīšanas brīdī.

93. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina sastādīšanas dienas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas par iepriekšējo periodu, ne vairāk kā par 3 (trīs) mēnešiem, ietverot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu pārrēķinu nākamā perioda rēķinā. Lietotājs ir atbildīgs par savlaicīgu informācijas iesniegšanu, kas skar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu aprēķinu, uzņemoties visas tiesiskās sekas un riskus nesavlaicīgas vai nepamatotas informācijas iesniegšanas gadījumā.

94. Ražotāja un/vai verificētāja, kalibrētāja noteiktās komercuzskaites mēraparāta neprecizitātes robežas, ko nosaka tā tehniskie rādītāji, nevar būt par pamatojumu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu pārrēķinam.

95. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Lietotājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.

96. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.

97. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Lietotājam vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar Lietotāju. Lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.

98. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Lietotājs vienojas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams.

99. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei tiek piemērota gadījumos, kad nekustamajā īpašumā nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts.

(Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)

100. Līdz komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, Lietotāja īpašumā esošo ūdens patēriņa mērītāju verifikācija vai nomaiņa tiek veikta par Lietotāja finanšu līdzekļiem, pieaicinot Pakalpojuma sniedzēja pārstāvi.

4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība

101. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.

102. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.

103. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Lietotājam.

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība

104. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:

104.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;

104.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Lietotāja pieprasījuma;

104.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 105.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;

104.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;

104.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu.

105. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:

105.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Lietotājs paziņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;

105.2. Lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);

105.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;

105.4. Ja Lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;

105.5. ja Lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma līguma laušanu;

105.6. ja Lietotāja īpašumā vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā tiek konstatēta patvaļīga (patvarīga) sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošana;

105.7. Ja Lietotāja īpašumā vai valdījumā tiek konstatēts nelegāls pieslēgums, kas apiet komercuzskaites mēraparāta mezglu, Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties veic nelegālā pieslēguma, apvadlīnijas vai pievada demontāžu, piedzenot no Lietotāja demontāžas izmaksas un aprēķina kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

106. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.

107. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Lietotāja pienākums ir veikt galīgo norēķinu Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem

V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu

108. Par noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280 naudas soda vienībām.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

109. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

110. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

111. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.

VI. Noslēguma jautājumi

112. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

113. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 3 (trīs) mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.

114. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 3.punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Sproģe
1.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2018.gada 18.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
(prot. Nr.1, 48.p.)
Sadzīves notekūdeņus raksturojošie parametri

Viela

Tipiskā koncentrācija (mg/l)

Pieļaujamā koncentrācija (mg/l)1

Maksimālā koncentrācija (mg/l)

Kopējās suspendētās vielas

līdz 200

no 200 līdz 450

450

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

līdz 150

no 150 līdz 350

350

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

līdz 210

no 210 līdz 740

740

Kopējais fosfors

līdz 6

no 6 līdz 23

23

Kopējais slāpeklis

līdz 20

no 20 līdz 80

80

Sulfīdi un H2S

līdz 2

no 2 līdz 3

3

SVAV

līdz 4,00

no 4 līdz 5

5

Kopējais hroma saturs

līdz 0,25

no 0,25 līdz 0,50

0,50

Niķelis

līdz 0,25

no 0,25 līdz 0,50

0,50

Cinks

līdz 0,20

no 0,20 līdz 0,30

0,30

Varš

līdz 0,20

no 0,20 līdz 0,30

0,30

Svins

līdz 0,10

no 0,10 līdz 0,20

0,20

Kadmijs

0

no 0 līdz 0,01

0,01

Dzīvsudrabs

0

no 0 līdz 0,01

0,01

Tauki (ekstraģējamās vielas)

līdz 20

no 20 līdz 30

30

Naftas produkti

0

līdz 4

4

Ph līmenis

līdz 6,5

no 6,5 līdz 8,5

8,5

1 Pakalpojumu sniedzējs par tabulā norādīto pieļaujamo piesārņojošo vielu attīrīšanu nosaka papildus maksu par piesārņojošo vielu attīrīšanu, kas netiek ietverta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajā maksā par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

2.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2018.gada 18.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
(prot. Nr.1, 48.p.)
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

Nr.

Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā), l/dn

1

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju

200

2

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi vai kanalizāciju

100

3

Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju

50

3. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2017.gada 18.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
(prot. Nr.1, 48.p.)
PAKALPOJUMA LĪGUMA PARAUGS

Pakalpojumu sniedzējs

Pakalpojumu lietotājs/Pilnvarotā persona/Pārvaldnieks
[izvēlas attiecīgo līguma slēdzēja pusi]

  

Kontaktinformācija, adrese

Reģistrācijas Nr. / personas kods

Tālrunis / Fakss

Tālrunis / Fakss

e-pasts

e-pasts

Konti

 
 

Līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (turpmāk – Līgums)

Nr._________

LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI

Adrese

papildina ar nepieciešamo informāciju

Uzskaites metode

papildina ar nepieciešamo informāciju

Norēķinu kārtība

papildina ar nepieciešamo informāciju

Speciālie nosacījumi

papildina ar nepieciešamo informāciju

 

Pakalpojumu sniedzēja vārdā

Pakalpojuma lietotājs/Pilnvarotā persona/ Pārvaldnieks [izvēlas attiecīgo līguma slēdzēja pusi]

paraksts

paraksts

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds

Amats

Amats (ja jur.pers.)

Datums

Datums

LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi.

1.1. Nodrošināt normatīviem aktiem un Pakalpojuma līguma nosacījumiem atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) kvalitāti un kvantitāti.

1.2. Noplombēt komercuzskaites mēraparātu, sastādīt plombēšanas aktu, nodrošināt mēraparāta verificēšanu.

1.3. Savlaicīgi brīdināt medijos par plānotiem remontiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos.

2. Pakalpojumu sniedzēja tiesības.

2.1. Bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt sniegt pakalpojumus:

2.1.1. uz laiku samazināt vai pārtraukt ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu, ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde ūdenssaimniecības būvēm vai no centralizētās ūdensapgādes sistēmas ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai, kā arī dabas katastrofu vai avāriju laikā;

2.1.2. ja Lietotājs nav nodrošinājis komercuzskaites mēraparāta saglabāšanu, to patvaļīgi regulējis, noņēmis plombu no komercuzskaites mēraparāta mezgla, ugunsdzēsības noslēgarmatūras vai hidranta;

2.1.3. ja Lietotājs neievēro Līgumā noteikto ūdens lietošanas un notekūdeņu novadīšanas kārtību, tai skaitā prasības notekūdeņu sastāvam un piesārņojošo vielu koncentrācijai, kas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus;

2.1.4. ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir ierīkojis patvaļīgu pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas;

2.1.5. ja Lietotājs savās atbildības robežās (skatīt – Tīklu apkalpošanas robežu akts) esošos ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklos nav novērsis bojājumus, kuri ietekmē centralizēto ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu, vai nodara kaitējumu citiem Lietotājiem.

2.2. Pārtraukt sniegt pakalpojumus un lauzt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Lietotāju 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Lietotājs:

2.2.1. ar savu darbību vai bezdarbību traucē Pakalpojumu sniedzēja darbiniekam piekļūt pie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem un būvēm, kā arī komercuzskaites mēraparāta mezglam;

2.2.2. ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ziņas, kas nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitei;

2.2.3. Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņa nav nodrošinājis komercuzskaites mezgla sakārtošanu.

2.3. Pārtraukt sniegt pakalpojumus, par to rakstiski brīdinot Lietotāju 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Lietotājs lieto pakalpojumus pēc Līguma izbeigšanas, neveic maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā vai citus ar pakalpojumiem saistītos Pakalpojumu sniedzēja aprēķinātos maksājumus, tai skaitā nemaksā aprēķināto kompensāciju par pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ir apturēta Lietotāja saimnieciskā darbība, pasludināts maksātnespējas process, uzsākta bankrota procedūra vai likvidācijas process. Atkārtoti Lietotājs rakstiski tiek brīdināts 3 (trīs) darba dienas pirms pakalpojumu pārtraukšanas.

2.4. Noplombēt Lietotāja vietējo ūdens ieguves skaitītāju un/vai notekūdeņu plūsmas mērītāju un sastādīt aktus, kontrolēt rādījumu nolasījumu pareizību, kontrolierīču ekspluatācijas prasību ievērošanu, veikt ārpuskārtas rādījumu pārbaudes, uzlikt kontrolskaitītājus.

2.5. Noteikt Lietotāja notekūdeņu piesārņojuma pakāpi akreditētā laboratorijā.

2.6. Paziņojums par piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas (turpmāk – PK) pārsniegšanu noņemtajā paraugā tiek nosūtīts Lietotājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc parauga noņemšanas.

2.7. Ja konstatēts notekūdeņu piesārņojums, kas pārsniedz pašvaldības saistošajos noteikumos "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" noteiktās piesārņojošo vielu PK, Pakalpojumu sniedzējs aprēķina kompensāciju par Līguma noteikumu pārkāpšanu, izmantojot šādu formulu:

V= T x K x (R – 1), kur

V – kompensācijas apmērs;

T – kanalizācijas pakalpojumu tarifs vai maksa [izvēlas atbilstoši Speciālo noteikumu 2.2.punktam];

K – novadīto notekūdeņu daudzums kubikmetros (m3);

R – piesārņojošās vielas pieļaujamās koncentrācijas vislielākā pārsniegšanas reize, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R=E/M, kur

E – pārbaudē konstatētā piesārņojošās vielas koncentrācija notekūdeņos (mg/l);

M – pašvaldības saistošajos noteikumos vai Līgumā noteiktā pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos (mg/l).

2.8. Šo kompensāciju Pakalpojumu sniedzējs sāk aprēķināt par norēķinu periodu, kurā tika konstatēts PK pārsniegums notekūdeņos, un tā tiek piemērota līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei.

2.9. Nodot Lietotāja parādu piedziņu par sniegtajiem pakalpojumiem parādu piedziņas sabiedrībām.

3. Lietotāja tiesības.

Prasīt no Pakalpojumu sniedzēja visu Līgumā paredzēto pakalpojumu un pienākumu savlaicīgu izpildi.

4. Lietotāja pienākumi:

4.1. nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai;

4.2. nodrošināt netraucētu pieeju komercuzskaites mēraparāta mezglam, lai varētu veikt tehniski nepieciešamās darbības ar komercuzskaites mēraparātu, kā arī aizsargāt komercuzskaites mēraparāta mezglu un komercuzskaites mēraparātu no bojājumiem, tai skaitā, nodrošināt atbilstošu temperatūru ne zemāk par +5°, hidroizolāciju, nekavējoši, 24 stundu laikā, ziņot par konstatētajiem skaitītāju bojājumiem un darbības traucējumiem;

4.3. pastāvīgi glabāt visu sava nekustamā īpašuma teritorijā izbūvēto un savā īpašumā esošo ūdensvada un kanalizācijas sistēmu tehnisko dokumentāciju, kurai atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir jābūt;

4.4. uzraudzīt atbildības robežās, kas noteiktas Tīklu apkalpošanas robežu aktā, esošās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli;

4.5. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju neveikt tādas darbības, kuras apgrūtina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu cita personai;

4.6. norēķināties ar Pakalpojumu sniedzēju par tā sniegtajiem pakalpojumiem Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā;

4.7. ja Lietotājs ir novērsis piesārņojošo vielu koncentrācijas virsnormas pārsniegumus centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos, Pakalpojumu sniedzējs pēc Lietotāja pieprasījuma veic notekūdeņu paraugu ņemšanu un analīzi akreditētā laboratorijā. Samaksu par minētajām darbībām veic Lietotājs pēc attiecīgi izrakstīta Pakalpojumu sniedzēja rēķina;

4.8. rakstiski ziņot Pakalpojumu sniedzējam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā par:

4.8.1. nekustamā īpašuma īpašnieka, tā pilnvarotas personas vai pārvaldnieka, kurš veic saimniecisko/komercdarbību maiņu;

4.8.2. paredzamo komercdarbības pārtraukšanu [ja attiecināms];

4.8.3. izmaiņām ūdens lietošanas mērķos, paredzamajām apjoma un PK izmaiņām, kas saistītas ar ūdens patēriņu un notekūdeņu novadīšanu;

4.8.4. izmaiņām Lietotāja juridiskajā statusā, bankas rekvizītos;

4.8.5. Lietotāja maksātnespējas procesa sākšanos;

4.8.6. blakus klienta pieslēgšanos Lietotāja ēku vai teritorijas iekšējiem ūdensvada un kanalizācija tīkliem.

4.9. Ja Līgums tiek izbeigts, Lietotājs rēķinā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Līguma izbeigšanai.

5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība.

5.1. Ja ir iestājies kāds no gadījumiem, kas minēts 4.8.punktā, Lietotājam jānorēķinās par visiem saņemtajiem pakalpojumiem, līdz brīdim, kad Pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis Līgumu ar jauno Lietotāju, ja tas ir saistoši.

5.2. Ja Lietotājs patvarīgi lietojis pakalpojumu, veicis pretlikumīgas darbības attiecībā uz kontrolierīcēm, tiek noteikta maksa atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par trešo personu darbībām, kā rezultātā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Lietotājam kļūst neiespējama. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad Lietotāja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkli iet caur citu īpašnieku gruntsgabaliem (teritoriju), kuriem tiek pārtraukta pakalpojumu sniegšana.

5.4. Lietotājs ir atbildīgs pilnā apmērā, ja savas prettiesiskās rīcības rezultātā nodarīti zaudējumi Pakalpojumu sniedzējam vai trešajai pusei.

5.5. Visu citu jautājumu risināšanā, kas nav paredzēti Līgumā, Puses ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas likumus un citus normatīvos aktus.

5.6. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, ja tos nav izdevies Pusēm izšķirt, savstarpēji vienojoties sarunu ceļā, izskata tiesā.

6. Līguma termiņš, grozījumi

6.1. Ar Līguma spēkā stāšanos dienu spēku zaudē iepriekš noslēgtie līgumi starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojumu lietotāju, par pakalpojumiem šajā īpašumā.

6.2. Līgums ir spēkā no _____________ un ir spēkā līdz brīdim, kad viena vai otra Puse, mēnesi iepriekš, rakstiski brīdinot otru Pusi, pārtrauc Līguma darbību. Pušu pieņemtie Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā.

6.3. Līgums sastādīts divos vienādos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pakalpojumu sniedzēja, otrs – pie Pakalpojumu lietotāja.

Pakalpojumu sniedzējs

Pakalpojumu lietotājs / Pilnvarotā persona / Pārvaldnieks
[izvēlas attiecīgo līguma slēdzēja pusi]

Vārds, uzvārdsVārds, uzvārds
Kontaktinformācija, adreseReģistrācijas Nr. / personas kods
Tālrunis / FakssTālrunis / Fakss
e-pastse-pasts
parakstsparaksts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 18.01.2018.Stājas spēkā: 02.02.2018.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 01.02.2018. OP numurs: 2018/23.23
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296808
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2018","iso_value":"2018\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2018.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2018","iso_value":"2018\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2018.-19.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)