Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

VALSTS KONTROLES DOKUMENTI

Latvijas Republikas Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departaments

Kolēģijas sēdes lēmums Nr. 5.1-2-219 Rīgā 1997. gada 8. janvārī

Par revīzijas rezultātiem Latvijas Valsts labības birojā

Latvijas Republikas Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģija: departamenta direktors K.Beljānis un kolēģijas locekļi R.Bērziņa, B.Breidaks, M.Prāma un R.Zonenbergs, izskatot revīzijas materiālus par valsts budžeta, speciālā budžeta un labības ražošanas reģionālā izlīdzināšanas fonda līdzekļu izlietojumu Latvijas Valsts labības birojā 1995. gadā un 1996. gada 9 mēnešos,

konstatēja:

Latvijas Valsts labības birojs (VLB) ir LR Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša civiliestāde, kas saskaņā ar LR Augstākās padomes 1993. gada 18. maija likumu "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" un citu likumdošanas aktu noteikumiem realizē valsts labības politiku, kā arī valsts vārdā rīkojas ar valsts labības rezervi, nodrošinot tās regulāru nomaiņu un saglabāšanu labā kvalitātē. VLB darbojas uz statūtu pamata, tam nav apstiprināts nolikums, kāds paredzēts Ministru kabineta 1995. gada 31. janvāra noteikumu nr. 28 "Zemkopības ministrijas nolikums" 7.5. punktā.

Būtiski pārkāpumi VLB grāmatvedības uzskaitē nav konstatēti. Biroja pamatlīdzekļu vērtībā iekļauti arī pamatlīdzekļi, kas faktiski nodoti un atrodas citu iestāžu lietošanā, un nav atrisināts jautājums par to turpmāko piederību. Pēc atskaišu datiem VLB uz 1996. gada 1. oktobri bija debitoru parādi Ls 163 659 apmērā. Pamatā tos veido likvidētā koncerna "Latvijas labība" pārņemtie neatmaksātie maizes kombinātu un pārstrādes uzņēmumu parādi. VLB un Zemkopības ministrijai šie parādi jāizvērtē.

Pie Latvijas Valsts labības biroja izveidots labības ražošanas reģionālās izlīdzināšanas fonds (RIF). Tā līdzekļus paredzēts izlietot subsidēšanai par labības sējumu platībām reģionos ar labības audzēšanai nelabvēlīgiem apstākļiem un par tautsaimniecībai svarīgu labības kultūru un šķirņu audzēšanu. Likuma "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" 11. panta 3. punkts nosaka šo līdzekļu izmantošanu vienīgi labības ražošanas reģionālajai regulēšanai, bet RIF nolikumā paredzēts ieskaitīt 3% no audzētājiem izmaksātajām fonda summām rajonu lauksaimniecības departamentiem par fonda izlietošanas apkalpošanu, kaut arī tā ir viena no šo departamentu funkcijām. No 1995. gada 1. janvāra līdz 1996. gada 1. oktobrim rajonu lauksaimniecības departamentu uzturēšanai ieskaitīti Ls 21 577,31 RIF līdzekļu. Pieļauta arī fonda līdzekļu izlietošana nolikumā neparedzētiem mērķiem: Ls 51 057 izlietots Valsts labības inspekcijas iekārtu apmaksai, izmaksāts Ls 12 908 a/s "Rationel konservice" un Ls 13 589 a/s "FOSS Elektronic" par iekārtām, kas saņemtas saskaņā ar projektu "Kvalitātes kontroles attīstība Latvijas labības nozarē". Zemkopības ministrijai šie trūkumi jānovērš.

Ar Zemkopības ministrijas 1995. gada 4. septembra pavēli Nr. 214 laikā no 1995. gada 1. septembra līdz 1996. gada 1. aprīlim atsevišķi tika apvienoti ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošo budžeta iestāžu speciālo budžetu ieņēmumi 15% apmērā, lai tos varētu efektīvāk izmantot. Uz šo līdzekļu rēķina ir apmaksāti ministrijas darbinieku komandējumu izdevumi Ls 1540,63 apmērā, kas no likuma viedokļa nav pietiekami attaisnoti, bet, novērtējot šos norēķinus pēc būtības, kolēģija atzīst, ka tie ir attaisnojami.

Novērtējot revīzijas materiālus, departamenta kolēģija atzīst, ka nosakāmi šādi uzrēķini:

1) Latvijas Valsts labības biroja direktoram Arnim Bērziņam, kā revidējamās iestādes amatpersonai, kura vainas dēļ valstij nodarīti neattaisnoti zaudējumi, nepareizi rīkojoties ar valsts finansu līdzekļiem, nosakāms uzrēķins Ls 4 259,74 apmērā, tais skaitā:

- par Ls 2 048,01, kas 1995. gadā un 1996. gada 9 mēnešos nelikumīgi un nepareizi izmaksāti VLB direktoram A.Bērziņam darba algā kā piemaksas un prēmijas uz viņa paša izdotu rīkojumu pamata, pretēji ar VLB direktoru A.Bērziņu noslēgtajam darba līgumam un VLB statūtiem, bez šo izmaksu saskaņošanas un apstiprināšanas Zemkopības ministrijā. Šī uzrēķina summa Ls 2 048,01 ieskaitāma valsts budžetā;

- par Ls 2 211,73, kas VLB direktora A.Bērziņa vainas dēļ no VLB budžeta līdzekļiem nelikumīgi un nepareizi izmaksāti VLB direktora padomniekam juridiskajos jautājumos E.Punkstiņam kā bezprocenta aizdevums un līdz šim laikam nav atmaksāti. VLB izdevumu tāmē līdzekļi šādam aizdevumam nebija paredzēti un likuma "Par budžetu un finansu vadību" 46. pants nosaka, ka budžeta izpildītājs, šajā gadījumā - VLB direktors A.Bērziņš, ir atbildīgs par valsts budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Nosakot uzrēķinu par Ls2 211,73, departamenta kolēģija ņem vērā, ka līgumā, kas 1994. gada 31. martā noslēgts starp VLB un E.Punkstiņu, 3.2. punkts paredz aizņēmēja pilnīgu atbrīvošanu no parāda atlikušās summas atmaksas iestādes vai organizācijas likvidēšanas gadījumā. Uzrēķina summa Ls 2 211,73 ieskaitāma VLB kontā kredīta atjaunošanai.

2) Latvijas Valsts labības birojam nosakāms uzrēķins Ls 25 026,90 apmērā, kas ieskaitāms valsts pamatbudžetā, tai skaitā:

- par Ls 11 293, kas 1995. gadā no VLB speciālā budžeta līdzekļiem nelikumīgi un nepareizi izmaksāti VLB darbinieku atalgojumam pēc otra štatu saraksta, kas nav saskaņots Zemkopības ministrijā. Šīs izmaksas izdarītas, pārkāpjot Ministru kabineta 1994. gada 28. jūnijā pieņemto noteikumu "Par valsts civildienesta ierēdņu kandidātu atalgojumu pārejas posmā" 3. punktu, kas bija spēkā to izdarīšanas laikā;

- par Ls 12 069,49, kas saņemti par realizētajiem pamatlīdzekļiem (Ls 169,49 par mobilo telefonu "Nokia", Ls 6900 par vieglo automobili "Nissan Primera", Ls 5000 par vieglo automobili "Nissan Sunny") un nav ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet izlietoti VLB vajadzībām. Par vieglā automobiļa "Nissan Sunny" pārdošanu 1994. gadā saņemtie Ls 5000 un par mobilā telefona "Nokia" pārdošanu 1995. gada 10. maijā saņemtie Ls 169,49 bija jāieskaita valsts budžetā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 133 "Par valsts mantas atsavināšanas kārtību" 45. punktu, kas bija spēkā darījuma izpildīšanas laikā, bet par vieglā automobiļa "Nissan Primera" pārdošanu 1995. gada 18. augustā un 8. novembrī saņemtie Ls 6900 bija jāieskaita valsts budžetā saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību" 37. panta pirmo daļu;

- par autoavārijas rezultātā valstij nodarītajiem zaudējumiem Ls 1644,41 apmērā, ko VLB nepiedzen no autoavārijā vainīgās personas. Saskaņā ar Rīgas pilsētas Ceļu policijas izziņu Nr.K/360 autoavārijā 1995. gada 29. jūnijā tika bojāts VLB vieglais automobilis "Nissan Primera", ar tehniskās ekspertu sabiedrības SIA "T†V Nord Baltik" tehniskās ekspertīzes slēdzienu automobiļa bojājumu rezultātā zaudējuma vērtība noteikta Ls 1664,41 apmērā un saskaņā ar VLB komisijas aktu, ko 1995. gada 11. augustā apstiprinājis VLB direktors A.Bērziņš, par šo summu samazināta vieglā automobiļa tirgus vērtība, to pārdodot a/s "Labības resursi".

Kolēģijas sēdē piedalījās un savus paskaidrojumu sniedza Latvijas Valsts labības biroja direktors A.Bērziņš, direktora vietnieks J.Spručs, vecākā referente - galvenā grāmatvede T.Ostrovska.

Pamatojoties uz likuma "Par Valsts kontroli" 33. pantu, Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģija

nolēma:

1. Slēgt revīziju par valsts budžeta, speciālā budžeta un labības ražošanas reģionālā izlīdzināšanas fonda līdzekļu izlietojumu Latvijas Valsts labības birojā 1995. gadā un 1996. gada 9 mēnešos.

2. Apstiprināt norēķinu Ls 1540,63 apmērā par Latvijas Valsts labības birojā veikto Zemkopības ministrijas darbinieku komandējuma izdevumu apmaksu, kas no likuma viedokļa nav pietiekami attaisnota, bet pēc būtības ir attaisnojama.

3. Noteikt uzrēķinu Latvijas Valsts labības biroja direktoram Arnim Bērziņam Ls 4259,74 apmērā, tai skaitā par Ls 2048,01, kas ieskaitāmi valsts budžetā, un par Ls 2211,73, kas ieskaitāmi Latvijas Valsts labības biroja kontā kredīta atjaunošanai.

4. Noteikt uzrēķinu Latvijas Valsts labības birojam Ls 25 026,90 apmērā, kas ieskaitāms valsts budžetā.

5. Par revīzijas rezultātiem paziņot Zemkopības ministrijai.

6. Ieteikt Latvijas Valsts labības birojam veikt nepieciešamos pasākumus revīzijā konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanā un par veiktajiem pasākumiem paziņot Valsts kontrolei līdz 1997. gada 15. februārim.

Lēmumu var pārsūdzēt LR Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts budžeta revīzijas departamentā.

Kolēģijas priekšsēdētājs, departamenta direktors K.Beljānis

Kolēģijas locekļi R.Bērziņa, B.Breidaks, M.Prāma, R.Zonenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par revīzijas rezultātiem Latvijas Valsts labības birojā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts kontrole Veids: lēmums Numurs: 5.1–2–219Pieņemts: 08.01.1997.Stājas spēkā: 08.01.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51, 19.02.1997.
29629
08.01.1997
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)