Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.44

Daugavpilī 2017.gada 24.novembrī (prot. Nr.38, 13.§)
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Pieslēgums).

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 23.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 49)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Pieslēgums – ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu;

2.2. ražošanas objektu apbūves teritorija – Daugavpils valstspilsētas apbūves noteikumos noteiktā teritorija, kur zemesgabalu primārais izmantošanas veids ir ražošanas, komunālie, noliktavu un transporta uzņēmumi, vairumtirdzniecības uzņēmumi, kā arī uzņēmumi un iestādes, kam ir noteiktas sanitārās vai citas aizsargzonas, vai īpašas prasības (kravu bīstamība, kravu apgrozījumus lielāks par 40 vienībām diennaktī).

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 23.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 49)

3. Līdzfinansējumu piešķir:

3.1. dzīvojamās mājas vai zemes gabala, kura apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai un uz kura ir izbūvēti vismaz ēkas pamati, Pieslēgumam;

3.2. ražošanas objektu apbūves teritorijā esošās ražošanas ēkas Pieslēgumam.

4. Līdzfinansējumu piešķir gadskārtējā budžeta paredzēto līdzekļu apjomā.

II. Līdzfinansējuma apmērs

5. Noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajos gadījumos līdzfinansējumu piešķir Pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai (turpmāk – Izmaksas) šādā apmērā:

5.1. 100% apmērā Izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 8000 EUR viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam:

5.1.1. personām ar I un II invaliditātes grupu;

5.1.2. mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss;

5.1.3. mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

5.1.4. daudzbērnu ģimenei;

5.1.5. personām, kuras sasniegušas 90 gadu vecumu;

5.2. 100% apmērā Izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 8000 EUR, vienam Pieslēgumam noteikumu 5.1.1.–5.1.5. apakšpunktos noteiktajām personām lietošanā esošajam nekustamajam īpašumam, ja šīs personas lietošanas tiesības līdz mūža galam nostiprinātas zemesgrāmatā;

5.3. 55% apmērā Izmaksu segšanai citām fiziskajām personām, bet ne vairāk kā 4000 EUR viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam;

5.4. ja, pamatojoties uz institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, Pieslēguma būvprojekts paredz, ka Pieslēguma izbūve ir iespējama tikai ar caurduršanas metodes piemērošanu vai izmantojot apvalkcauruli, vai iespējama tikai ar kanalizācijas sūkņa palīdzību, papildus noteikumu 5.1.–5.3.apakšpunktā noteiktajam līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts 60% apmērā no šo būvniecības darbu izmaksām, bet ne vairāk kā 4500 EUR vienam nekustamā īpašuma Pieslēgumam.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 41; 15.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 19; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 23.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 49)

5.1 Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajos gadījumos Pieslēguma būvniecības izmaksās tiek ietverti izdevumi par būvniecības ieceres dokumentāciju, kas izstrādāta un akceptēta atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, izstrādi, t.sk., inženiertopogrāfisko izpēti un inženierģeoloģisko izpēti, būvniecības ieceres izstrādi (tikai UKT daļa), ja kopā ar būvniecības ieceres dokumentāciju tika iesniegti maksājumu apliecinošie dokumenti par projekta izstrādes izdevumu apmaksu tikai UKT daļai.

(Daugavpils pilsētas domes 21.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

6. Noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajos gadījumos līdzfinansējumu piešķir Pieslēguma Izmaksu segšanai šādā apmērā:

6.1. 70% apmērā Izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 10 000 EUR vienas ražošanas ēkas Pieslēgumam, ja juridiskas personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā ražošanas ēka atrodas ražošanas objektu apbūves teritorijā, kuras publiskās infrastruktūras attīstībai ir izmantoti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi, un tās pamatdarbība ir rūpnieciskā ražošana, ar nosacījumu, ja juridiska persona apliecina, ka gada laikā izveidoja ne mazāk kā 5 (piecas) jaunas darba vietas;

6.2. 50% apmērā Izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 10 000 EUR vienas ražošanas ēkas Pieslēgumam, ja juridiskas personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā ražošanas ēka atrodas ražošanas objektu apbūves teritorijā, kuras publiskās infrastruktūras attīstībai nav izmantoti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi, ar nosacījumu, ja juridiska persona apliecina, ka gada laikā izveidoja ne mazāk kā 5 (piecas) jaunas darba vietas.

7. Ja viena nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas vai ražošanas ēkas, Pašvaldība līdzfinansē Pieslēgumu līdz katrai dzīvojamajai mājai vai ražošanas ēkai, izņemot, ja dzīvojamās mājas vai ražošanas ēkas pieder vienam pakalpojumu lietotājam.

8. Līdzfinansējumu nepiešķir šādu Izmaksu segšanai:

8.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecībai vai pārbūvei;

8.2. esošās ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūvei vai nojaukšanai (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram, skatakā);

8.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūvei, ja nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums, izņemot gadījumus, ja dzīvojamā māja pieder vairākām personām, nav sadalīta reālajās daļās starp kopīpašniekiem un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jauna ūdensapgādes pievada (dzīvoklim) no centralizētās ūdensapgādes sistēmas izbūvei, bet ne vairāk par vienu Pieslēgumu katram kopīpašniekam;

8.4. jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei, ja nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 21.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

III. Līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi

9. Līdzfinansējuma saņemšanai 3.1.apakšpunktā minētajos gadījumos dzīvojamās mājās īpašnieks (īpašnieku kopības vai kopīpašnieku pilnvarota persona vai pārvaldnieks, turpmāk – pilnvarotā persona) iesniedz iesniegumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Īpašuma komisijā (turpmāk – Komisija), pievienojot:

9.1. dzīvokļu īpašnieku kopības (kopīpašnieku) lēmumu saturoša dokumenta (protokola) kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā:

9.1.1. atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par Pieslēguma izbūves nepieciešamību, ar tā izbūvi saistīto izmaksu apmēra (tāmes) saskaņošanu, būvdarbu finansēšanas kārtību, norēķinu kārtību par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu;

9.1.2. norādīta persona, kuru dzīvojamās mājas īpašnieks (īpašnieku kopība vai kopīpašnieki) ir pilnvarojuši iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumu par Pieslēguma izbūvi un līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu;

9.2. akceptētu Pieslēguma būvniecības ieceres dokumentāciju;

9.3. spēkā esošas būvatļaujas kopiju dzīvojamās mājas būvniecībai un būvinspektora atzinumu par nepabeigtu būvniecības objektu (gadījumos, kad notiek būvniecība);

9.4. noteikumu 5.1.apakšpunktā norādīto kategoriju apliecinoša dokumenta kopiju (ja attiecināms);

9.5. nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopiju;

9.6. veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1. pielikumam, ja līdzfinansējuma saņēmējiem sniegtais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 21.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 21; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 23.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 49)

10. Piesakoties pašvaldības līdzfinansējumam, dzīvokļa īpašniekam, kura īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība un tai sniedzamais atbalsts uzskatāms par de minimis atbalstu, ir tiesības norādīt, ka proporcionāli īpašuma vai kopīpašuma daļai pasākuma izmaksas tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības līdzfinansējuma daļu.

11. Noteikumu 3.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā pieslēguma faktisko izdevumu noteikšanai SIA "Daugavpils ūdens" vai pilnvarotā persona sastāda tāmi vai veic publisko iepirkumu un iesniedz dokumentus izskatīšanai Komisijā.

12. Līdzfinansējuma saņemšanai 3.2.apakšpunktā minētajos gadījumos pretendents iesniedz iesniegumu Komisijā, pievienojot:

12.1. nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopiju;

12.2. dokumentu, kas apliecina 6.1. vai 6.2.apakšpunktā noteikto nosacījumu izpildi, kopijas;

12.3. dokumentu, kas apliecina Pieslēguma izbūvi un nodošanu ekspluatācijā, kopijas;

12.4. iesniedzēja un būvkomersanta abpusēji parakstīto izpildīto būvdarbu un būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas (uzrādot oriģinālus);

12.5. attiecīgās kredītiestādes apliecinātā maksājuma uzdevuma kopiju (uzrādot oriģinālu) vai būvkomersanta izsniegto stingrās uzskaites kvīts, kas apliecina būvkomersanta izrakstītā rēķina apmaksu iesniedzēja apmaksājamās summas apmērā, kopiju (uzrādot oriģinālu);

12.6. veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 1. pielikumam, ja līdzfinansējuma saņēmējiem sniegtais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 21.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

13. Komisija reģistrē pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai atsevišķā reģistrā, piešķirot tiem kārtas numuru. Ja pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai netiek iesniegts atbilstoši šo noteikumu prasībām vai arī tiek iesniegts nepilnīgs, pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai netiek reģistrēts.

14. Ja pieteikums atbilst šo noteikumu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu šādā kārtībā:

14.1. noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajos gadījumos 50% apmērā no piešķirtā līdzfinansējuma SIA "Daugavpils ūdens" vai pilnvarotajai personai pārskaita pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, bet atlikusī līdzfinansējuma daļa (faktisko izdevumu apmērā) – pēc līguma noslēgšanas par ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu;

14.2. noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajos gadījumos 100% apmērā no piešķirtā līdzfinansējuma personai tiek pārskaitīts pēc visu līdzfinansējamo pasākumu veikšanas, ko tā veic par saviem līdzekļiem, un līguma noslēgšanas par ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu.

15. Ja pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādei vai kanalizācijas sistēmai plānots veikt 3.1.apakšpunktā minētajai dzīvojamai mājai, kurā kāds no dzīvokļiem tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, vai 3.2.apakšpunktā minētajai ēkai, un, ja attiecīgā dzīvokļa vai ēkas īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu līdzfinansējuma ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

16. Ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5.panta 1. un 2.punkta nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.

17. Atbalsts netiek piešķirts regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā noteiktajās nozarēs un darbībām. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finansu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

18. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 otrā panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

19. Pašvaldība un saimnieciskās darbības veicējs, kas ir saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, uzglabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no līdzfinansējuma piešķiršanas brīža atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktam.

20. De minimis atbalstu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem piešķir līdz regulas Nr. 1407/2013 darbības beigām – 2021.gada 30.jūnijam.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Pieteikumus, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskata atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā pieteikumu iesniegšanas brīdī.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 27.oktobra saistošos noteikumus Nr.41 "Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" (Latvijas Vēstnesis, 2016., Nr.217 (5789)).

23. 5.1. un 5.2. apakšpunktā noteiktais līdzfinansējums 8000 EUR apmērā un 5.3. apakšpunktā noteiktais līdzfinansējums 4000 EUR apmērā piemērojams līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā)

24. Pieteikumus, kas iesniegti līdz 2021. gada 23. septembra grozījumu spēkā stāšanās dienai, izskata atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā pieteikumu iesniegšanas brīdī.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 49 redakcijā)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 44Pieņemts: 24.11.2017.Stājas spēkā: 29.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 28.12.2017. OP numurs: 2017/257.22
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296159
{"selected":{"value":"26.10.2021","content":"<font class='s-1'>26.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.10.2021","iso_value":"2021\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2021","iso_value":"2021\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2021.-25.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.12.2020","iso_value":"2020\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2020.-01.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2020","iso_value":"2020\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2020.-01.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2017","iso_value":"2017\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2017.-12.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.10.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)