Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.41

Daugavpilī 2016.gada 27.oktobrī (prot. Nr.23, 14.§)
Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Pieslēgums).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. nekustamais īpašums – dzīvojamā māja vai zemes gabals, kura apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai un ir izbūvēti vismaz dzīvojamās mājas pamati;

2.2. Pieslēgums – ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu.

3. Ja viena nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas, Pašvaldība līdzfinansē Pieslēgumu līdz katrai dzīvojamajai mājai, izņemot, ja dzīvojamās mājas pieder vienam pakalpojumu lietotājam.

4. Līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžeta paredzēto līdzekļu apjomā.

5. Līdzfinansējums netiek piešķirts, ja nekustamais īpašums tiek izmantots vienīgi saimnieciskās darbības veikšanai.

II. Līdzfinansējuma apmērs

6. Līdzfinansējums tiek piešķirts Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai (turpmāk – Izmaksas).

7. Līdzfinansējums tiek noteikts sekojošā apmērā:

7.1. 100% apmērā Izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 3000 euro viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam:

7.1.1. personām ar I invaliditātes grupu;

7.1.2. ģimenei (personai) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu;

7.1.3. ģimenei (personai) ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu;

7.1.4. daudzbērnu ģimenei;

7.2. 100% apmērā Izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 3000 euro, vienam Pieslēgumam noteikumu 7.1.1.–7.1.4.apakšpunktos noteiktajām personām lietošanā esošajam nekustamajam īpašumam, ja šīs personas lietošanas tiesības līdz mūža galam nostiprinātas zemesgrāmatā;

7.3. 50% apmērā Izmaksu segšanai citām fiziskajām personām, bet ne vairāk kā 1500 euro viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam;

7.4. 55% apmērā Izmaksu segšanai, ja fiziskajai personai jau ir izstrādāts un apmaksāts Pieslēguma būvprojekts, bet ne vairāk kā 1500 euro viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam;

7.5. ja, pamatojoties uz institūciju izdotajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem, projektētāja izstrādātā Pieslēguma būvprojekts paredz, ka Pieslēguma izbūve ir iespējama tikai ar caurduršanas metodes piemērošanu vai izmantojot apvalkcauruli, papildus noteikumu 7.1–7.4.apakšpunktā noteiktajam līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts 60% apmērā no šo būvniecības darbu izmaksām, bet ne vairāk kā 3500 euro vienam nekustamā īpašuma Pieslēgumam.

8. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

8.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;

8.2. esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram, skatakā);

8.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;

8.4. jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.

III. Līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi

9. Līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku pilnvarota persona vai pārvaldnieks (turpmāk – pilnvarotā persona) iesniedz iesniegumu Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komisijā (turpmāk – Komisija), pievienojot:

9.1. dzīvokļu īpašnieku kopības (kopīpašnieku) lēmumu saturoša dokumenta (protokola) kopiju (uzrādot oriģinālu), no kura izriet, ka:

9.1.1. atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par Pieslēguma izbūves nepieciešamību, ar tā izbūvi saistīto izmaksu apmēra (tāmes) saskaņošanu, būvdarbu finansēšanas kārtību, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību;

9.1.2. dzīvokļu īpašnieku kopība vai kopīpašnieki ir pilnvarojuši noteiktu personu vai pārvaldnieku iesniegt iesniegumu Komisijā līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par Pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;

9.2. izstrādātu Pieslēguma būvprojektu (ja tāds jau ir izstrādāts).

10. Pārējie pretendenti līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz iesniegumu SIA "Daugavpils ūdens", pievienojot:

10.1. nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopiju;

10.2. noteikumu 7.1.apakšpunktā norādīto kategoriju apliecinoša dokumenta kopiju;

10.3. izstrādātu Pieslēguma būvprojektu (ja tāds jau ir izstrādāts);

10.4. spēkā esošas būvatļaujas kopiju dzīvojamās mājas būvniecībai un būvinspektora atzinumu par nepabeigtu būvniecības objektu (gadījumos, kad notiek būvniecība).

11. Pieslēguma faktisko izdevumu noteikšanai SIA "Daugavpils ūdens" vai pilnvarotā persona sastāda tāmi vai veic publisko iepirkumu un iesniedz dokumentus izskatīšanai Komisijā.

12. Lēmumu par līdzfinansējumu pieņem Komisija.

13. 50% apmērā no piešķirtā līdzfinansējuma SIA "Daugavpils ūdens" vai pilnvarotajai personai tiek pārskaitīts pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, bet atlikusī līdzfinansējuma daļa (faktisko izdevumu apmērā) – pēc līguma noslēgšanas par ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu.

IV. Noslēguma jautājums

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.45 "Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" ("Latvijas Vēstnesis", 250 (5568), 22.12.2015., 185 (5757), 23.09.2016.).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.41 "Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŪdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sestā daļa noteic, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus.
Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.45 "Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" piemērošanas laikā radās nepieciešamība tos precizēt, nosakot kārtību kādā līdzfinansējums tiek piešķirts arī daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kā arī citus līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumus.
Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140.punkts nosaka, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Pieslēgums) esošā vai būvējamā dzīvojamā mājā. Līdzfinansējums tiek noteikts:
– 100% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 3000 vienam Pieslēgumam, – personām ar I invaliditātes grupu, ģimenei (personai) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu, ģimenei (personai) ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, daudzbērnu ģimenei,
– 55% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1500 vienam Pieslēgumam, ja fiziskajai personai jau ir izstrādāts un apmaksāts Pieslēguma būvprojekts;
– 50% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1500 vienam Pieslēgumam, citos gadījumos.
Ja Pieslēguma izbūve ir iespējama tikai ar speciālu metodi, papildus līdzfinansē 60% no šo būvdarbu izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 3500 vienam Pieslēgumam.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLīdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā pašvaldības budžeta paredzēto līdzekļu apjomā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmLīdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz iesniegumu SIA "Daugavpils ūdens" vai Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komisijā. Lēmumu par līdzfinansējumu pieņem Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notika ar SIA "Daugavpils ūdens" speciālistiem.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 41Pieņemts: 27.10.2016.Stājas spēkā: 08.11.2016.Zaudē spēku: 29.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 217, 07.11.2016. OP numurs: 2016/217.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
286219
08.11.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)