Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/42

Rīgā 2017.gada 21.decembrī (prot. Nr.46, 24.p.)
Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. vispārējo kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, elektroenerģijas publiskais tirgotājs un elektroenerģijas sistēmas īpašnieks (turpmāk kopā – komersants) iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators) informāciju, kas regulatoram nepieciešama likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk – Likums) un regulējamo nozaru speciālajos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai;

1.2. kārtību, kādā komersants iesniedz regulatoram informāciju par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu (turpmāk – valsts nodeva) aprēķinu.

2. Par komersanta rīcībā esošās informācijas nesniegšanu regulatora noteiktajā kārtībā vai termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu regulatoram komersantu regulators sauc pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Regulators no komersanta saņemtai informācijai vai kādai tās daļai nosaka ierobežotas pieejamības statusu, ja komersants ir izpildījis Likuma 45.pantā noteiktās prasības.

II. Informācijas iesniegšanas vispārējā kārtība

4. Komersants informāciju iesniedz regulatoram elektroniskā veidā, izmantojot regulatora pārziņā esošu Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmu (turpmāk – IIAS).

5. Ja regulatora vai komersanta tehniskās iespējas nepieļauj izmantot IIAS, komersants regulatoram informāciju var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

5.1. iesniedzot regulatoram personīgi;

5.2. atsūtot regulatoram pa pastu;

5.3. iesniedzot regulatoram ar elektroniskā pasta sprk@sprk.gov.lv starpniecību kā elektronisku dokumentu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

6. Komersants iesniedz regulatoram informāciju par reģistrācijas paziņojumā ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā no dienas, kad veiktas attiecīgās izmaiņas.

7. Komersants, papildus noteikumos noteiktajai informācijai, normatīvajos aktos vai regulatora noteiktā kārtībā, apjomā un termiņā iesniedz regulatoram arī citu informāciju, kas regulatoram nepieciešama Likumā vai regulējamo nozaru speciālajos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

III. Valsts nodevas aprēķinam nepieciešamās informācijas iesniegšana

8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par Likumā noteiktā kārtībā aprēķināto valsts nodevu iesniedz regulatoram noteikumu 1.pielikumā noteiktajā apjomā.

9. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto valsts nodevu regulatoram iesniedz šādos termiņos:

9.1. pirmajā darbības kalendārajā gadā – 30 dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktās licences saņemšanas, pēc reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanas vai pēc komersanta reģistrācijas attiecīgajā reģistrā;

9.2. otrajā darbības kalendārajā gadā:

9.2.1. līdz attiecīgā kalendārā gada 30.janvārim par aprēķināto valsts nodevu attiecīgajam kalendārajam gadam;

9.2.2. līdz attiecīgā kalendārā gada 15.jūlijam:

9.2.2.1. par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam;

9.2.2.2. ja nepieciešams, precizētu informāciju par aprēķināto valsts nodevu pirmajā un otrajā darbības kalendārajā gadā;

9.3. trešajā un turpmākajos darbības kalendārajos gados – līdz attiecīgā kalendārā gada 15.jūlijam par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam.

(Grozīts ar SPRK padomes 27.05.2021. lēmumu Nr. 1/7)

10. Elektroenerģijas publiskais tirgotājs informāciju par Elektroenerģijas tirgus likumā un Likumā noteiktā kārtībā aprēķināto valsts nodevu iesniedz regulatoram noteikumu 2.pielikumā noteiktajā apjomā.

11. Elektroenerģijas publiskais tirgotājs informāciju par aprēķināto valsts nodevu iesniedz regulatoram šādos termiņos:

11.1. līdz attiecīgā kalendārā gada 30.janvārim – atbilstoši elektroenerģijas publiskā tirgotāja prognozēm par iepriekšējā kalendārajā gadā veiktajiem galalietotāju maksājumiem, kuri kompensē elektroenerģijas publiskajam tirgotājam Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktās izmaksas (turpmāk – Maksājumi);

11.2. līdz attiecīgā kalendārā gada 15.jūlijam – atbilstoši faktiskajam Maksājumu apmēram iepriekšējā kalendārajā gadā.

(Grozīts ar SPRK padomes 27.05.2021. lēmumu Nr. 1/7)

12. (Svītrots ar SPRK padomes 27.05.2021. lēmumu Nr. 1/7)

13. (Svītrots ar SPRK padomes 27.05.2021. lēmumu Nr. 1/7)

13.1 Depozīta sistēmas operators informāciju par Iepakojuma likumā un Likumā noteiktajā kārtībā aprēķināto valsts nodevu iesniedz regulatoram noteikumu 4.pielikumā noteiktajā apjomā.

(SPRK padomes 27.05.2021. lēmuma Nr. 1/7 redakcijā)

13.2  Depozīta sistēmas operators informāciju par aprēķināto valsts nodevu regulatoram iesniedz šādos termiņos:

13.21. 30 dienu laikā pēc komersanta reģistrācijas attiecīgajā reģistrā – atbilstoši pirmajā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas kalendārajā gadā saņemtās depozīta maksas plānotajam apmēram;

13.22. otrajā un turpmākajos sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas kalendārajos gados:

13.22.1. līdz attiecīgā kalendārā gada 30.janvārim – atbilstoši prognozēm par iepriekšējā kalendārajā gadā saņemtās depozīta maksas apmēru;

13.22.2. līdz attiecīgā kalendārā gada 15.jūlijam – atbilstoši faktiskajam iepriekšējā kalendārajā gadā saņemtās depozīta maksas apmēram, ja informācija par aprēķināto valsts nodevu atšķiras no saskaņā ar šo noteikumu 13.22.1.apakšpunktu regulatoram iesniegtās informācijas.

(SPRK padomes 27.05.2021. lēmuma Nr. 1/7 redakcijā)

IV. Noslēguma noteikumi

14. 2018.gadā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

14.1. informāciju par aprēķināto valsts nodevu 2018.gadam regulatoram iesniedz līdz 2018. gada 30.janvārim atbilstoši faktiskajam neto apgrozījumam 2016.gadā;

14.2. informāciju par aprēķināto valsts nodevu 2019.gadam regulatoram iesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 15.augustam atbilstoši faktiskajam neto apgrozījumam 2017.gadā.

15. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš 2017. vai 2018.gadā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir saņēmis licenci, nosūtījis reģistrācijas paziņojumu vai ir reģistrēts attiecīgajā reģistrā, informāciju par aprēķināto valsts nodevu 2018.gadam regulatoram iesniedz noteikumu 8.un 9.punktā noteiktajā kārtībā.

15.1 Depozīta sistēmas operators, kurš reģistrēts regulatora depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrā līdz 2022.gada 1.februārim, informāciju par aprēķināto valsts nodevu regulatoram iesniedz līdz 2022.gada 1.martam.

(SPRK padomes 27.05.2021. lēmuma Nr. 1/7 redakcijā)

16. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumu Nr.1/5 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 183.nr.; 2010, 177.nr.; 2011, 169.nr.; 2012, 92.nr.; 2013, 241.nr.; 2015, 5.nr.; 2015, 250.nr.; 2016, 169.nr.; 2016, 187.nr.; 2017, 74.nr.).

17. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/42

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 18.12.2019. lēmumu Nr. 1/19; SPRK padomes 27.05.2021. lēmumu Nr. 1/7; SPRK padomes 13.10.2022. l­ēmumu Nr. 1/35)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu aprēķins _________.gadam
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Ierobežotas pieejamības informācija (atbilstoši atzīmēt)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pamatojums ierobežotas pieejamības statusa noteikšanai 
  

1.

2.

3.

4.

5.

 

Regulējamās nozares sabiedriskā pakalpojuma veids

 

Neto apgrozījums

(atbilstošo atzīmēt)

Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likme (%)

Aprēķinātā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu (euro)

Plānotais neto apgrozījums darbības pirmajā kalendārajā gadā
Faktiskais neto apgrozījums darbības pirmajā kalendārajā gadā
Faktiskais neto apgrozījums aizpagājušajā kalendārajā gadā
1.Elektroenerģijas apgādē kopā, tajā skaitā: 0,2 
1.1.elektroenerģijas ražošanā elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par vienu megavatu 0,2 
1.2.elektroenerģijas ražošanā koģenerācijā, kur koģenerācijas iekārtu kopējā uzstādītā elektriskā jauda koģenerācijas stacijā ir lielāka par vienu megavatu 0,2 
1.3.elektroenerģijas pārvadē, ja spriegums ir 110 kilovoltu un lielāks 0,2 
1.4.elektroenerģijas sadalē, ja spriegums ir lielāks par vienu kilovoltu un nepārsniedz 110 kilovoltus 0,2 
1.5.elektroenerģijas tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem 0,2 
1.6.pieprasījuma reakcijas pakalpojumā 0,2 

2.

Siltumenerģijas apgādē kopā, tajā skaitā: 

0,2

 

2.1.

siltumenerģijas ražošanā (arī koģenerācijā) iekārtās ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu, kas lielāka par vienu megavatu, ja centralizētajā siltumapgādes sistēmā nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā 

0,2

 

2.2.

siltumenerģijas pārvadē un sadalē galalietotājiem, ja starp tiem ir mājsaimniecības lietotāji un ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5 000 megavatstundu gadā, izņemot gadījumus, ja autonomā ražotāja vai neatkarīgā ražotāja saražoto siltumenerģiju piegādā līdz regulējamā siltumapgādes sistēmas operatora siltumtīkliem 

0,2

 

2.3.

siltumenerģijas tirdzniecībā enerģijas lietotājiem, ja tirgoto siltumenerģiju piegādā pa regulējamā siltumapgādes sistēmas operatora siltumtīkliem 

0,2

 

3.

Dabasgāzes apgādē kopā, tajā skaitā: 

0,2

 

3.1.

dabasgāzes pārvadē pa cauruļvadiem 

0,2

 

3.2.

tirdzniecībai paredzētās dabasgāzes uzglabāšanā tvertnēs vai krātuvēs 

0,2

 

3.3.

dabasgāzes sadalē 

0,2

 

3.4.

dabasgāzes tirdzniecībā jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās 

0,2

 

3.5.

dabasgāzes šķidrināšanā vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanā, izkraušanā, uzglabāšanā un pārvēršanā gāzveida stāvoklī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu 

0,2

 

4.

Elektronisko sakaru nozarē kopā, tajā skaitā: 

0,2

 

4.1.

balss sakaru pakalpojumos 

0,2

 

4.2.

īsziņu pakalpojumos 

0,2

 

4.3.

interneta piekļuves pakalpojumos 

0,2

 

4.4.

 datu pārraides pakalpojumos 

0,2

 

4.5.

radio programmu izplatīšanas pakalpojumos 

0,2

 

4.6.

televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumos 

0,2

 

4.7.

piekļuvēm 

0,2

 

4.8.

starpsavienojumos 

0,2

 
4.9.nomāto līniju pakalpojumos 0,2 

5.

Pasta nozarē kopā, tajā skaitā: 

0,2

 

5.1.

tradicionālos pasta pakalpojumos 

0,2

 

5.2.

kurjerpasta pakalpojumos 

0,2

 

5.3.

eksprespasta pakalpojumos 

0,2

 

5.4.

abonēto preses izdevumu piegādēm un ar tām saistītajos pakalpojumos 

0,2

 

6.

Ūdenssaimniecības nozarē kopā, tajā skaitā: 

0,2

 

6.1.

ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā 

0,2

 

6.2.

ūdens piegādē no padeves vietas centralizētā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai 

0,2

 

6.3.

notekūdeņu savākšanā centralizētajās kanalizācijas sistēmās un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 

0,2

 

6.4.

notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā vidē, tajā skaitā, virszemes ūdensobjektos 

0,2

 

7.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē sadzīves atkritumu apglabāšanā poligonos 

0,2

 

8.

Komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu kopējais neto apgrozījums attiecīgajā kalendārajā gadā / kopējā aprēķinātā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu (1+2+3+4+5+6+7, bet ne mazāk kā 200 euro)   

9.

Komersanta kopējais neto apgrozījums attiecīgajā kalendārajā gadā (tajā skaitā komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu kopējais neto apgrozījums attiecīgajā kalendārajā gadā)   
     
Datums ____ .____ .________ .  
   
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
  

/paraksts un tā atšifrējums/

   
   
 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis   
    
e-pasts  

 

 

* Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/42

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 27.05.2021. lēmumu Nr. 1/7)

Elektroenerģijas publiskā tirgotāja valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu aprēķins _________.gadam
Elektroenerģijas publiskā tirgotāja nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Ierobežotas pieejamības informācija (atbilstoši atzīmēt)

Elektroenerģijas publiskā tirgotāja pamatojums ierobežotas pieejamības statusa noteikšanai 
  

1.

2.

3.

4.

Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu objekts

 

Elektroenerģijas publiskā tirgotāja saņemtie maksājumi (atbilstošo atzīmēt)

Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likme

(%)

Aprēķinātā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu (euro)

Prognozētie maksājumi iepriekšējā kalendārajā gadā
Faktiskie maksājumi iepriekšējā kalendārajā gadā
Elektroenerģijas publiskā tirgotāja iepriekšējā kalendārajā gadā saņemtie galalietotāju maksājumi, kuri kompensē publiskajam tirgotājam Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piektajā daļā, 28.1 panta ceturtajā daļā, 30.panta trešajā daļā, 30.2 panta trešajā daļā un Pārejas noteikumu 53.punktā noteiktās izmaksas 

0,2

 
    
Datums____ .____ .________ .  
  
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis  
e-pasts  

* Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/42
Elektroenerģijas sistēmas īpašnieka valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu aprēķins _________. gadam

(Pielikums svītrots ar SPRK padomes 27.05.2021. lēmumu Nr. 1/7)

4. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017. gada 21. decembra lēmumam Nr.  1/42

(Pielikums SPRK padomes 27.05.2021. lēmuma Nr. 1/7 redakcijā)

Depozīta sistēmas operatora valsts nodevas par
sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu aprēķins _________.gadam
Depozīta sistēmas operatora nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Ierobežotas pieejamības informācija (atbilstoši atzīmēt)

Depozīta sistēmas operatora pamatojums ierobežotas pieejamības statusa noteikšanai 
 

1.

2.

3.

4.

Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu objekts

 

Depozīta sistēmas operatora saņemtās depozīta maksas apmērs

(atbilstošo atzīmēt)

Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likme

(%)

Aprēķinātā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu (euro)

Plānotais saņemtās depozīta maksas apmērs pirmajā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas kalendārajā gadā
Iepriekšējā kalendārajā gadā saņemtās depozīta maksas apmēra prognoze
Faktiskais iepriekšējā kalendārajā gadā saņemtās depozīta maksas apmērs
Depozīta sistēmas operatora iepriekšējā kalendārajā gadā saņemtā depozīta maksa 

0,2

 
 
Datums

____ .

____ .

________ .

  
  
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu 
 

/paraksts un tā atšifrējums/

  

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis  
e-pasts  
* Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/42Pieņemts: 21.12.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 28.12.2017. OP numurs: 2017/257.17
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296154
{"selected":{"value":"18.10.2022","content":"<font class='s-1'>18.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.10.2022","iso_value":"2022\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2021","iso_value":"2021\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2021.-17.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.10.2022
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)