Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.4

Rīgā 2017.gada 18.oktobrī (prot. Nr.10, 74.§)
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma
6.panta ceturtās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma (turpmāk – līgums) noslēgšanas kārtību;

1.2. līgumā iekļaujamos noteikumus;

1.3. līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtību.

2. Saistošie noteikumi neattiecas uz pakalpojumu sniedzēja atsevišķi sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā.

3. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

3.1. izlīdzinātais maksājums – konstants pakalpojumu lietotāja veikts ikmēneša maksājums, kura apmēru nosaka pakalpojumu sniedzējs, ņemot vērā pakalpojumu lietotāja ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu;

3.2. objekts – nekustamais īpašums kā īpašuma objektu kopums, kā arī zemes vienība, būve, telpu grupa, kas ir pieslēgta centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

3.3. objekta īpašnieks – persona, kura ir ieguvusi objekta īpašuma tiesības un atbilst Civillikumā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā vai Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktajam īpašnieka jēdzienam;

3.4. objekta valdītājs:

3.4.1. persona, kura atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteiktajam tiesiskā valdītāja jēdzienam;

3.4.2. publiskas personas iestāde vai publiskas personas kapitālsabiedrība, kuras tiesiskajā valdījumā atrodas publiskas personas īpašumā esošs nekustamais īpašums. Objekta valdītājs ir arī tiesiskā valdītāja padotībā esoša iestāde, publiskas personas kapitālsabiedrība, cita publiska persona vai sabiedriskā labuma organizācija, kurai tiesiskais valdītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzdevis nodrošināt tā valdījumā esošā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbību – līguma slēgšanu;

3.4.3. Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai pašvaldības kapitālsabiedrība, cita publiska persona vai sabiedriskā labuma organizācija, kuras valdījumā, pārvaldīšanā vai apsaimniekošanā atrodas Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošs objekts;

3.5. pakalpojumu lietotājs:

3.5.1. objekta īpašnieks vai valdītājs, kas saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par pilsētas ūdensvada vai kanalizācijas lietošanu;

3.5.2. persona, kas nodod attīrīšanai notekūdeņus, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par decentralizēti savākto notekūdeņu attīrīšanu;

3.6. pakalpojumu sniedzējs – persona, kura sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Rīgas pilsētā.

II. Kārtība līguma noslēgšanai ar objekta īpašnieku vai valdītāju

4. Līgumu noslēdz ar centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgta objekta īpašnieku vai valdītāju saistošo noteikumu 5. un 6.punktā minētajos gadījumos.

5. Līgumu noslēdz ar saistošo noteikumu 3.4.1.apakšpunktā minēto objekta valdītāju, ja:

5.1. objekts nav ierakstīts zemesgrāmatā;

5.2. zemesgrāmatā ierakstītam objektam atsavināšanas rezultātā ir jauns ieguvējs, kura īpašuma tiesības vēl nav nostiprinātas zemesgrāmatā;

5.3. objekta īpašnieks ir miris.

6. Līgumu noslēdz ar:

6.1. saistošo noteikumu 3.4.2.apakšpunktā minēto objekta valdītāju par pakalpojuma sniegšanu publiskas personas īpašumā vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā;

6.2. saistošo noteikumu 3.4.3.apakšpunktā minēto objekta valdītāju par pakalpojuma sniegšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā.

7. Ar objekta kopīpašnieku līgumu var noslēgt, vienlaicīgi pastāvot šādiem nosacījumiem:

7.1. kopīpašnieki ir vienojušies par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību un par to izdarīta atzīme zemesgrāmatā;

7.2. no cauruļvada ievada vai izvada pakalpojums tiek nodrošināts tikai viņa lietošanā esošajai objekta daļai.

8. Līguma noslēgšanai objekta īpašnieks vai valdītājs iesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma noslēgšanai nepieciešamās pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina informācijas par līguma noslēgšanai nepieciešamajām ziņām publicēšanu savā tīmekļvietnē.

9. Iesniegumam līguma noslēgšanai pievieno:

9.1. dokumentu, kas apliecina objekta valdījuma tiesības, ja iesniegums tiek iesniegts līguma noslēgšanai saistošo noteikumu 5. un 6.punktā minētajos gadījumos;

9.2. tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde – rīkojumu vai lēmumu par paraksta tiesīgās personas iecelšanu amatā;

9.3. ja iesniegumu vai līgumu paraksta pilnvarotā persona un šis pilnvarojums neizriet no normatīvajiem aktiem, – dokumentu, kas apliecina šīs personas tiesības parakstīt iesniegumu vai līgumu. Dzīvojamās mājas pārvaldnieks iesniedz dzīvokļu īpašnieku kopības vai dzīvojamās mājas kopīpašnieku lēmumu par pārvaldīšanas līguma slēgšanu un dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dokumentu, kas apliecina pārvaldniekam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā doto uzdevumu nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības. Gadījumā, ja pārvaldīšanas līgums slēgts ar katru dzīvokļa īpašnieku vai kopīpašnieku atsevišķi, papildus iesniedz informāciju par noslēgto līgumu skaitu, datumu un to noslēgušajiem īpašniekiem;

9.4. dokumentu, kurā fiksēts komercuzskaites mēraparāta rādījums uz objekta pieņemšanas brīdi (ja tāds ir);

9.5. ja norēķini par dzīvojamajā mājā saņemto pakalpojumu notiks, izmantojot tiešos maksājumus, – objekta īpašnieku lēmumu:

9.5.1. par pakalpojumu sniedzēja tiešo maksājumu nodrošināšanas izmaksu segšanu;

9.5.2. par kritērijiem un metodiku, pēc kādiem tiek noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par sniegto pakalpojumu un segta ūdens patēriņa starpība;

9.6. ja objekta izmantošana saistīta ar bīstamām un īpaši bīstamām vielām, – ūdens videi bīstamo vielu sarakstu saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja noteikto formu.

10. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai, iesnieguma līguma noslēgšanai iesniedzējam pieprasīt papildu dokumentus vai informāciju.

11. Mainoties objekta īpašniekam vai valdītājam, jaunais objekta ieguvējs iesniegumu līguma noslēgšanai kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz pakalpojumu sniedzējam ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no objekta īpašuma vai valdījuma tiesības iegūšanas dienas. Ja objekts valdījumā iegūts pirms īpašuma tiesību pārejas, minēto iesniegumu iesniedz 10 darba dienu laikā no valdījuma iegūšanas dienas.

12. Ja pakalpojumu sniedzējam saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā nav paziņots par objekta īpašnieka vai valdītāja maiņu, pakalpojumu sniedzējs pēc informācijas saņemšanas nekavējoties nosūta pieprasījumu objekta īpašniekam vai valdītājam par dokumentu iesniegšanu līguma noslēgšanai 10 darba dienu laikā, kā arī brīdina par pakalpojuma pārtraukšanu līguma nenoslēgšanas gadījumā.

13. Pieslēdzot centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai jaunu objektu, līgumu noslēdz pirms pakalpojuma lietošanas uzsākšanas.

14. Līgumu noslēdz uz nenoteiktu laiku, izņemot saistošo noteikumu 15.punktā minētos gadījumus.

15. Līgumu uz noteiktu laiku noslēdz:

15.1. par jaunveidojamu objektu uz būvniecības laiku;

15.2. par objektu, kurā pakalpojumam ir sezonāls raksturs (piemēram, vasaras kafejnīcas, slidotavas, atrakciju parki u.tml.).

16. Ja pakalpojumu lietotājam ir blakuslietotāji, pakalpojumu sniedzējs, noslēdzot līgumu, sniedz rakstisku informāciju par visiem zināmajiem blakuslietotājiem.

III. Kārtība līguma noslēgšanai par decentralizēti savākto notekūdeņu attīrīšanu

17. Līguma noslēgšanai līgumslēdzējs iesniedz iesniegumu, norādot līguma noslēgšanai nepieciešamās pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina informācijas par līguma noslēgšanai nepieciešamajām ziņām publicēšanu savā tīmekļvietnē.

18. Iesniegumam pievieno šādu dokumentu atvasinājumus:

18.1. transportlīdzekļa, kuru plānots izmantot notekūdeņu savākšanā, reģistrācijas apliecību;

18.2. transportlīdzekļa cisternas tehnisko pasi (ja ir);

18.3. pašpārvadājumu sertifikātu vai komercpārvadājumu licenci;

18.4. dokumentu, kas pamato līgumslēdzēja tiesības lietot transportlīdzekli (ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā līgumslēdzējs nav minēts);

18.5. pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (ja līgumu parakstīs pilnvarotā persona).

19. Pirms līguma noslēgšanas pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt transportlīdzekļa cisternas tilpuma pārbaudi.

20. Līgumu noslēdz uz termiņu, kas nav garāks par vienu gadu.

21. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs neslēgt līgumu, ja ar līgumslēdzēju iepriekš noslēgtais līgums izbeigts, jo:

21.1. pakalpojumu lietotāja attīrīšanai nodotajos notekūdeņos piesārņojums pārsniedz līgumā minēto līmeni;

21.2. pakalpojumu lietotājs divus mēnešus neapmaksā pakalpojumu sniedzēja izrakstītos rēķinus par notekūdeņu pieņemšanu;

21.3. pakalpojumu lietotājs nepilda vai nepienācīgi pilda citus līguma noteikumus vai uz līguma izpildi attiecināmos normatīvos aktus.

IV. Noteikumi līgumam ar objekta īpašnieku vai valdītāju

22. Noslēdzot līgumu, pusēm ir saistošs tipveida līguma paraugs (1.pielikums).

23. Līguma speciālajos noteikumos tiek iekļauti:

23.1. vienojoties ar pakalpojumu lietotāju, saistošo noteikumu 24.–27.punktā minētie nosacījumi;

23.2. saistošo noteikumu 28.–32.punktā minētie nosacījumi.

24. Ja saskaņā ar līgumu saņemtā ūdens vai novadīto notekūdeņu apjoms viena vai divu dzīvokļu dzīvojamā mājā nepārsniedz 600 m3 gadā, līgumā var tikt noteikts ceturkšņa norēķinu cikls.

25. Norēķini starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu lietotāju par sniegto pakalpojumu var tikt veikti ar izlīdzināto maksājumu.

26. Saistošo noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu lietotājs vienojas par līguma darbības termiņu.

27. Ja pakalpojumu lietotājs ir saņēmis pakalpojumu sniedzēja atļauju centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīt ražošanas notekūdeņus, kuros atsevišķu piesārņojošo vielu koncentrācija ir augstāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto, līguma speciālajos noteikumos norāda maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas ražošanas notekūdeņos un pakalpojumu sniedzēja noteikto papildu maksu par minēto piesārņojošo vielu attīrīšanu, kā arī notekūdeņu novadīšanas režīmu.

28. Ja līgums tiek slēgts par pakalpojuma sniegšanu objektā, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, un objekta īpašnieki vai valdītāji norēķinus veiks ar pārvaldnieka starpniecību, līguma speciālajos noteikumos iekļauj šādus noteikumus:

28.1. par norēķinu kārtību, nosakot, ka norēķinus pakalpojumu lietotāji veic ar pārvaldnieka starpniecību, kurš aprēķina katra īpašnieka maksājamo daļu, nodrošina rēķinu sagatavošanu un piegādi, organizē maksājumu iekasēšanu un saņemto maksājumu pārskaitīšanu pakalpojumu lietotāju vārdā pakalpojumu sniedzējam;

28.2. par informācijas sniegšanu īpašniekiem, nosakot, ka aktuālo informāciju par norēķinu stāvokli pakalpojumu lietotājs var iegūt pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē, kā arī no objekta pārvaldniekam nosūtītā rēķina. Uzsākot parāda atgūšanas darbības, pakalpojumu sniedzējs vispirms paziņo par to objekta pārvaldniekam un/vai objekta īpašnieku kontaktpersonai. Ja risinājums parāda jautājumam netiek rasts, pakalpojumu sniedzējs vēršas pie īpašniekiem, nosūtot brīdinājumus uz objektā esošajiem dzīvokļiem. Citos ar līguma izpildi saistītos jautājumos pakalpojumu sniedzējs pēc vajadzības sazinās ar pārvaldnieku, īpašnieku kontaktpersonu vai īpašniekiem;

28.3. ja, izbeidzoties dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumam, uz kura pamata līgumu parakstīja dzīvojamās mājas pārvaldnieks, objekta īpašniekam ir parāds par iepriekšējos periodos objektā saņemtajiem pakalpojumiem, par šī parāda samaksu atbildīgs ir objekta īpašnieks – arī gadījumos, kad naudas līdzekļi par saņemto pakalpojumu ir jau samaksāti objekta bijušajam pārvaldniekam, bet pārvaldnieks tos nav pārskaitījis pakalpojumu sniedzējam.

29. Ja ūdensapgāde tiek nodrošināta pa ūdensapgādes sistēmu, kas nav pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā, līguma speciālajos noteikumos iekļauj punktu, kurā norādīts, ka objekts ir pieslēgts ūdensapgādes sistēmai, kas nav pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā, un pakalpojumu lietotājs ir informēts, ka par minētās ūdensapgādes sistēmas uzturēšanu atbildīgi ir tie pakalpojumu lietotāji, kas to lieto.

30. Ja līgums tiek slēgts par pakalpojuma sniegšanu dzīvojamā mājā, līguma speciālajos noteikumos iekļauj informāciju par ūdens patēriņu vai novadāmo notekūdeņu daudzumu, kas noteikts atbilstoši ūdens patēriņa normai vienam iedzīvotājam saskaņā ar saistošo noteikumu 2.pielikumu.

31. Ja līgums tiek slēgts par pakalpojuma sniegšanu nedzīvojamā būvē (telpā), līguma speciālajos noteikumos norāda pakalpojumu sniedzēja noteikto ūdens plūsmas ātruma koeficientu.

32. Noslēdzot līgumu saistošo noteikumu 13.punktā minētajā gadījumā, līguma speciālajos noteikumos paredz, ka līguma 4.punktā minētās ziņas ir norādītas komercuzskaites mēraparāta mezgla tehniskās pārbaudes aktā, ko pakalpojumu sniedzējs sastāda, pieslēdzot objektu centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

33. Ja pakalpojumu lietotāji dzīvojamajā mājā norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem veic, izmantojot tiešos maksājumus, līguma puses ievēro tiešo norēķinu kārtību (3.pielikums), kas tiek pievienota līgumam.

34. Ja objektam ir vairāk par pieciem īpašniekiem vai valdītājiem, līgumā tos var nenorādīt.

V. Līguma noteikumi par decentralizēti savākto notekūdeņu attīrīšanu

35. Noslēdzot līgumu, pusēm ir saistošs tipveida līguma paraugs (4.pielikums).

36. Līgumā norāda pakalpojumu sniedzēja noteikto:

36.1. maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju notekūdeņos, kas tiek pieņemti attīrīšanai;

36.2. papildmaksu par notekūdeņu attīrīšanu;

36.3. minimālo līguma maksas apmēru, ņemot vērā notekūdeņu veidu un prognozējamo apjomu;

36.4. pieņemšanas vietas un piekļūšanas nosacījumus – sadzīves notekūdeņiem un taukus saturošiem ražošanas notekūdeņiem;

36.5. notekūdeņu uzskaites nosacījumus.

VI. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība

37. Līgumā var veikt grozījumus:

37.1. parakstot rakstisku vienošanos;

37.2. ar pakalpojumu sniedzēja un pakalpojumu lietotāja abpusējiem vai vienpusēju rakstisku paziņojumu:

37.2.1. saistošo noteikumu 40.punktā minētajos gadījumos, ja līgums noslēgts ar objekta īpašnieku vai valdītāju;

37.2.2. saistošo noteikumu 51.punktā minētajos gadījumos, ja līgums noslēgts par decentralizēti savākto notekūdeņu attīrīšanu.

38. Izmaiņas līgumā, kas izdarītas ar pakalpojumu sniedzēja vai pakalpojumu lietotāja vienpusēju rakstisku paziņojumu, stājas spēkā dienā, kad paziņojums darīts zināms otrai pusei Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

39. Izmaiņas līgumā noformē, ievērojot tipveida līgumu.

VII. Ar objekta īpašnieku vai valdītāju noslēgtā līguma grozīšana un izbeigšana

40. Ar pakalpojumu sniedzēja un pakalpojumu lietotāja abpusējiem paziņojumiem var tikt grozīti saistošo noteikumu 24. un 25.punktā minētie līguma noteikumi. Ar pakalpojumu sniedzēja vienpusēju paziņojumu var tikt grozīta saistošo noteikumu 27.punktā minētā papildu maksa par piesārņojošo vielu attīrīšanu, 30.punktā minētā informācija par ūdens patēriņu vai novadāmo kanalizācijas notekūdeņu daudzumu, kas noteikts atbilstoši ūdens patēriņa normai vienam iedzīvotājam saskaņā ar saistošo noteikumu 2.pielikumu, un 31.punktā minētais ūdens plūsmas ātruma koeficients, līgums papildināts ar kanalizācijas pakalpojuma veidu – lietus notekūdeņu savākšana, kā arī grozītas līgumā ietvertās ziņas par komercuzskaites mēraparātu. Ar pakalpojumu lietotāja vienpusēju paziņojumu var tikt grozīta līgumā norādītā kontaktinformācija.

41. Ja objektā pakalpojums vairs nav nepieciešams, pakalpojumu lietotājs rakstiski paziņo pakalpojumu sniedzējam par līguma izbeigšanu. Pakalpojumu sniedzējs izbeidz līgumu un pārtrauc pakalpojuma sniegšanu 10 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

42. Mainoties objekta īpašniekam vai valdītājam, pakalpojumu lietotājs iesniegumu par līguma izbeigšanu iesniedz ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc objekta īpašuma vai valdījuma tiesību izbeigšanās. Iesniegumam pievieno dokumentu, kurā fiksēts komercuzskaites mēraparāta rādījums uz objekta nodošanas (atbrīvošanas) brīdi. Ja jaunā ieguvēja īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, iesniegumam pievieno valdījuma tiesību pāriešanu apliecinošu dokumentu vai tā atvasinājumu.

43. Saistošo noteikumu 41. un 42.punktā minētajos gadījumos pakalpojumu sniedzējs izbeidz līgumu, ja pakalpojumu lietotājs ir nodrošinājis pakalpojumu sniedzēja pārstāvja iekļūšanu objektā komercuzskaites mēraparāta rādījumu nolasīšanai un nepieciešamības gadījumā – komercuzskaites mēraparāta demontāžai.

44. Ja pakalpojumu sniedzējam saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā nav paziņots par objekta īpašnieka vai valdītāja maiņu un komercuzskaites mēraparāta rādījums uz īpašuma vai valdījuma tiesību pārejas brīdi nav zināms, pakalpojumu lietotājs un jaunais objekta ieguvējs ir solidāri atbildīgi par pakalpojuma apmaksu periodā līdz attiecīga iesnieguma saņemšanai un komercuzskaites mēraparāta rādījumu nolasīšanai.

45. Gadījumos, kad pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izbeigt līgumu, viņš rakstiski paziņo par to pakalpojumu lietotājam 10 darba dienas iepriekš. Pakalpojumu sniedzējs var nepaziņot par līguma izbeigšanu, ja:

45.1. izbeigušās pakalpojumu lietotāja īpašuma tiesības vai valdījuma tiesības uz objektu;

45.2. pakalpojumu sniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pārtraucis pakalpojuma sniegšanu un viena mēneša laikā tā nav atjaunota.

46. Ja izbeidzies dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, uz kura pamata līgumu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldnieks, līgums paliek spēkā. Jaunais dzīvojamās mājas pārvaldnieks paziņo pakalpojumu sniedzējam par pārvaldīšanas darbību uzsākšanu, iesniedzot saistošo noteikumu 9.3.apakšpunktā minētos dokumentus un savu kontaktinformāciju.

47. Ja pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis paziņojumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšanu, uzteikšanu vai izbeidzies pārvaldīšanas līgums, un pakalpojumu lietotāji nav iesnieguši dokumentus par jaunu pilnvaroto personu, pakalpojumu sniedzējs:

47.1. brīdina par līguma izbeigšanu, 30 dienas iepriekš nosūtot rakstisku paziņojumu katram dzīvojamās mājas īpašniekam;

47.2. var atlikt pakalpojuma rēķinu izrakstīšanu līdz nepieciešamo dokumentu saņemšanai, bet ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem.

48. Ja izbeidzas objekta kopīpašnieka īpašuma tiesības, noslēgtais līgums paliek spēkā un jaunajam ieguvējam tas ir saistošs, izņemot gadījumu, kad viena darījuma rezultātā mainās visi kopīpašnieki.

49. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības līgumu izbeigt, vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot, un pakalpojumu lietotājiem ir pienākums pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā noslēgt:

49.1. vienu līgumu, ja par vienu cauruļvada ievadu vai izvadu ir noslēgti vairāki līgumi;

49.2. vienu līgumu par katru objektu, ja vienā līgumā iekļauti vairāki objekti.

50. Lai līguma izbeigšanas gadījumā objektā netiktu pārtraukta pakalpojuma sniegšana sakarā ar to, ka pastāv šķēršļi jauna līguma noslēgšanai, objekta īpašnieks, valdītājs vai cita ieinteresētā trešā persona var apmaksāt pakalpojumu sniedzēja izrakstītos rēķinus vai veikt avansa maksājumus par sniegto pakalpojumu.

VIII. Līguma par decentralizēti savākto notekūdeņu attīrīšanu grozīšana un izbeigšana

51. Ar pakalpojumu sniedzēja vienpusēju paziņojumu var grozīt saistošo noteikumu 36.punktā minētos līguma noteikumus. Ar pakalpojumu lietotāja vienpusēju paziņojumu var grozīt līguma 3.punktu, izslēdzot no tā vienu vai vairākus transportlīdzekļus, un līgumā norādīto kontaktinformāciju.

52. Ja īpašuma vai lietošanas tiesības uz līgumā minēto transportlīdzekli ir izbeigušās, pakalpojumu lietotājam ir pienākums par to paziņot pakalpojumu sniedzējam 10 darba dienu laikā. Paziņojumam pievieno izmaiņas apliecinošu dokumentu. Līdz ar minētā paziņojuma saņemšanu vai tad, ja pakalpojumu sniedzējam no citiem avotiem kļūst zināms par īpašuma vai lietošanas tiesību izbeigšanos, līgums attiecībā uz konkrēto transportlīdzekli zaudē spēku.

53. Gadījumos, kad pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izbeigt līgumu, viņš nekavējoties rakstiski paziņo par to pakalpojumu lietotājam.

IX. Noslēguma jautājumi

54. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izbeigt uz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu ar blakuslietotājiem noslēgtos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu līgumus, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot, kā arī norādot pakalpojumu lietotāju, kura ūdensapgādes sistēmu ūdens saņemšanai vai kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanai izmanto blakuslietotājs.

55. Ja objektā nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, tad:

55.1. līdz komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai pakalpojumu sniedzēja un pakalpojumu lietotāja tiesiskajās attiecībās nav piemērojami saistošo noteikumu 1.pielikuma 4.punkts, vispārīgo noteikumu 2.1., 2.2., 2.11., 2.12., 3., 4.2. un 4.3.punkts;

55.2. līguma par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (trīs un vairāk dzīvokļi), kurā ūdensapgādes pakalpojums tiek nodrošināts no cauruļvada ievada, kas kopīgs ar vairāk nekā divām daudzdzīvokļu mājām, speciālajos noteikumos pakalpojumu sniedzējs ar vienpusēju paziņojumu var iekļaut noteikumu, kurā paredzēts termiņš, līdz kuram, nosakot ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu, tiek ņemtas vērā pakalpojumu lietotāja sniegtās ziņas par patēriņu mājas dzīvokļos atbilstoši pakalpojumu sniedzēja prasībām;

55.3. līguma speciālajos noteikumos pakalpojumu sniedzējs ar vienpusēju paziņojumu var iekļaut noteikumu, ka pakalpojumu lietotājs maksā par objekta neapbūvētās daļas laistīšanu saskaņā ar saistošo noteikumu 2.pielikumā minēto zemes vienības laistīšanas normu, ja objekta īpašnieks vai valdītājs pēc pieprasījuma nav iesniedzis pierādījumus par to, ka ūdens no centralizētās ūdensapgādes sistēmas netiek izmantots zemes vienības laistīšanai (ierīkots vietējais ūdens ieguves avots, teritoriju klāj bruģis u.c.).

56. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 3.punktu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienā visi noslēgtie līgumi starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu lietotājiem tiek izteikti jaunā redakcijā atbilstoši saistošo noteikumu 1.pielikumam, kas papildināti ar saistošo noteikumu 28., 29.punkta noteikumiem. Līguma noteikumi, kas ierobežo tā darbības laiku, un īpašie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar saistošajiem noteikumiem, turpina būt spēkā iepriekš noslēgtajā redakcijā.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1. pielikums
Rīgas domes 2017.gada 18.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.4
Līgums Nr.______
par pilsētas ūdensvada vai kanalizācijas lietošanu

1. Puses

1.1. Pakalpojumu sniedzējs:

SIA "________________" (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs),
________________ personā, kur _____
rīkojas uz _____________pamata

1.2. Pakalpojumu lietotājs:

Nekustamā īpašuma adrese, Rīga, kadastra
Nr. 0100________________________
īpašnieks/valdītājs ____________________
(turpmāk – Pakalpojumu lietotājs)

2. Līguma priekšmets

Pakalpojumu sniedzējs sniedz Pakalpojumu lietotājam Līguma 3.punktā minētos sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi), bet Pakalpojumu lietotājs apņemas samaksāt par saņemtajiem Pakalpojumiem atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajam tarifam un saskaņā ar Līguma un tā pielikuma noteikumiem.

3. Pakalpojuma veids

Objekta adresePakalpojuma veids
ŪdensapgādeKanalizācija
Sadzīves notekūdeņiRažošanas notekūdeņiLietus notekūdeņi
     

 

4. Ziņas par komercuzskaites mēraparātu

Komercuzskaites mēraparāta mezgla tehniskās pārbaudes akta vai maiņas akta Nr.Komercuzskaites mēraparāta Nr.Uzskaites sākuma datums vai nolasījuma datumsKomercuzskaites mēraparāta rādījums (m3)Piezīmes
     

5. Maksājumu veikšanas veids (atzīmē, ja objekts ir dzīvojamā māja)

Tiešie maksājumi Ar pārvaldnieka starpniecību

6. Speciālie noteikumi

 

7. Pušu kontaktinformācija

7.1. Pakalpojumu sniedzējs

Korespondences adrese:

Tālrunis:

E-pasts:

Fakss:

Tīmekļvietne:

7.2. Pakalpojumu lietotājs

Deklarētā/juridiskā adrese:

Rēķinu sūtīšanas adrese:

Adrese sarakstei:

Tālrunis:

E-pasts:

Operatīvo informāciju sūtīt uz:

 

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ___ lapām, ar pielikumu uz ___ lapām, ______ eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pakalpojumu sniedzēja, otrs/pārējie – pie Pakalpojumu lietotāja.

8.2. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma, likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", Ministru kabineta pieņemtajiem sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumiem, Rīgas domes saistošajiem noteikumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā un citiem ārējiem normatīviem aktiem.

8.3. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā izmaiņas normatīvajos aktos, kas Līgumā atrunātajos gadījumos paredz citu regulējumu, jaunais regulējums Pušu tiesiskajās attiecībās piemērojams no tā spēkā stāšanās dienas.

8.4. Pakalpojumu sniedzējam Objekta apsekošanas laikā sastādot tehniskās pārbaudes, komercuzskaites mēraparāta maiņas, pārkāpuma vai citu aktu, Pakalpojumu lietotāja klātbūtne nav nepieciešama.

8.5. Strīdus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, starp Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju izskata Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā vai Latvijas Republikas tiesa. Pārējos strīdus, kas rodas saistībā ar Līgumu vai tā izpildi, izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasība ceļama pēc Objekta atrašanās vietas adreses vai pēc vispārējās teritoriālās piekritības noteikumiem.

8.6. Pušu saziņa Līgumā un normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei vai tiesību īstenošanai prioritāri notiek, izmantojot Līguma 7.punktā norādīto e-pasta adresi. Nosūtāmos dokumentus sagatavo elektroniskā formā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Elektroniskais dokuments uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Rēķins par Pakalpojumiem tiek noformēts un nosūtīts saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 2.5. un 2.6.punktu.

8.7. Iesniegumus vai sūdzības Pakalpojumu sniedzējs izskata 15 (piecpadsmit) dienu laikā. Ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai būtiska papildu informācija, Pakalpojumu sniedzējs nodrošina atbildes sniegšanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas.

8.8. Pakalpojumu lietotājs, parakstot šo Līgumu, uzņemas atbildību par uzrādīto un iesniegto dokumentu pareizību un sniegtās informācijas patiesumu un apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, kas radušies Pakalpojumu sniedzējam vai trešajām personām nepatiesas vai nepilnīgas informācijas sniegšanas dēļ.

8.9. Gadījumos, kad Pakalpojumu sniedzējs veic darbības parāda atgūšanai vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, vai ir nepieciešamas ziņas par iedzīvotāju skaitu, Pakalpojumu sniedzējs pieprasa un apstrādā informāciju no Iedzīvotāju reģistra par Pakalpojumu lietotāja deklarētās dzīvesvietas adresi un Objektā dzīvesvietu deklarējušām personām.

Pielikumā:

Pušu rekvizīti un paraksti

Pakalpojumu sniedzējs

SIA "___________",

reģistrācijas Nr.________________,

Konts: ____________________________,

Kods: __________, AS "____________"

 

______________________ (vārds, uzvārds)

201_.gada ___._______________

Pakalpojumu lietotājs

Vārds, uzvārds / nosaukums,

personas kods/reģistrācijas Nr._______________,

Konts:_____________________,

Kods: __________, AS "________"

 

_______________________(vārds, uzvārds)

201_.gada____._________________

 

Pielikums
līgumam Nr.____________
par pilsētas ūdensvada vai kanalizācijas lietošanu

Vispārīgie noteikumi

1. Pušu pienākumi

1.1. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi:

1.1.1. nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu līdz piederības robežai un pienācīgi pildīt normatīvajos aktos noteiktos Pakalpojumu sniedzēja pienākumus;

1.1.2. ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību un savā tīmekļvietnē informēt Pakalpojumu lietotāju par Pakalpojumu tarifu un normatīvajiem aktiem, kas maina Līguma noteikumus;

1.1.3. ne mazāk kā trīs dienas pirms plānoto centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas remontdarbu uzsākšanas brīdināt Pakalpojumu lietotāju tieši, bet, ja Objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, – ar pārvaldnieka vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas starpniecību par Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.

1.2. Pakalpojumu lietotāja pienākumi:

1.2.1. pienācīgi pildīt normatīvajos aktos noteiktos Pakalpojumu lietotāja pienākumus, kā arī ievērot normatīvajos aktos noteiktās centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;

1.2.2. nodrošināt Pakalpojumu sniedzējam netraucētu pieeju Objekta ūdenssaimniecības inženiertehniskajām komunikācijām, lai pārbaudītu Pakalpojumu lietošanas noteikumu ievērošanu;

1.2.3. nodrošināt Pakalpojumu sniedzēja uzstādīto noslēgarmatūru vai ugunsdzēsības hidrantu norāžu zīmes, kā arī komercuzskaites mēraparāta un plombu saglabāšanu (Pakalpojumu sniedzēja komercuzskaites mēraparātu un plombas drīkst noņemt tikai Pakalpojumu sniedzējs), kā arī 24 stundu laikā ziņot Pakalpojumu sniedzējam par komercuzskaites mēraparāta bojājumiem, bojātām, norautām komercuzskaites mēraparāta vai ugunsdzēsības aizbīdņa plombām, izņemot šo noteikumu 3.2.punktā minēto gadījumu;

1.2.4. nepieļaut cieto priekšmetu, būvniecības materiālu, tekstilizstrādājumu, smilts, taukvielu, pārtikas un ražošanas atkritumu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

1.2.5. nodrošināt, ka centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīto notekūdeņu temperatūra nav augstāka par 40°C un tie atbilst pašvaldības noteiktajam notekūdeņu sastāvam, ja Līguma speciālajos noteikumos nav norādīta augstāka atsevišķu piesārņojošo vielu pieļaujamā koncentrācija.

2. Norēķinu kārtība

2.1. Pakalpojumu lietotājs apņemas katra mēneša 20.–30.datumā (ja uzskaites periods ir ceturksnis/izlīdzinātā maksājuma uzskaites periods, tad pēdējā mēneša 20.–30.datumā) nolasīt Pakalpojumu sniedzēja noplombētā komercuzskaites mēraparāta rādījumus un paziņot Pakalpojumu sniedzējam:

2.1.1. pa tālruni ____________;

2.1.2. pa faksu _____________;

2.1.3. pa e-pastu: _________________;

2.1.4. rakstveidā – _________________;

2.1.5. tīmekļvietnē ________________;

2.1.6. sūtot īsziņu (SMS) uz numuru _____. Ar īsziņā nosūtāmo tekstu Pakalpojumu lietotājs var iepazīties tīmekļvietnē ________________.

2.2. Komercuzskaites mēraparāts var tikt aprīkots ar telemetrijas vai telemehānikas ierīci rādījumu automatizētai attālinātai nolasīšanai. Ja minētā ierīce ir uzstādīta un Pakalpojumu sniedzējs to ir akceptējis, Līguma 2.1.punktā noteiktā komercuzskaites mēraparāta rādījumu ziņošanas kārtība nav piemērojama. Ja ierīces bojājumu vai citu iemeslu dēļ Pakalpojumu sniedzēja rīcībā nav komercuzskaites mēraparāta rādījumu, norēķiniem izmanto klātienē nolasītos rādījumus.

2.3. Ja telemetrijas vai telemehānikas ierīci uzstāda Pakalpojumu sniedzējs, viņš par to rakstveidā informē Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotāja saskaņojums nav nepieciešams.

2.4. Norēķinus par Pakalpojumiem veic saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu. Norēķinu periods ir viens mēnesis, ja Līguma speciālajos noteikumos nav noteikts cits norēķinu periods.

2.5. Rēķinu par kārtējo norēķinu periodu Pakalpojumu sniedzējs izraksta elektroniski un nosūta līdz norēķina periodam sekojošā mēneša 15.datumam, un tas ir derīgs bez paraksta. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par katra rēķina apmaksu Pakalpojumu sniedzējam līdz norēķinu periodam sekojošā mēneša 25.datumam, maksājuma dokumentā norādot Līguma un rēķina numuru. Maksājumi var tikt veikti avansā.

2.6. Rēķinu par kārtējo norēķinu periodu Pakalpojumu sniedzējs nosūta Pakalpojumu lietotājam uz līgumā norādīto rēķinu sūtīšanas adresi. Pakalpojumu lietotājs atbild par rēķina saņemšanu un gadījumā, ja rēķins nav saņemts līdz norēķina periodam sekojošā mēneša 20.datumam, Pakalpojumu lietotājs nekavējoties par to informē Pakalpojumu sniedzēju.

2.7. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās summas vai izlīdzinātā maksājuma summas ieskaitīšanas diena Pakalpojumu sniedzēja bankas kontā.

2.8. Pretenzijas par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājs rakstveidā iesniedz Pakalpojumu sniedzējam ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc rēķina izrakstīšanas dienas. Iesniegtā pretenzija neatbrīvo Pakalpojumu lietotāju no rēķina samaksas pienākuma pilnā apmērā rēķinā norādītajā termiņā. Pamatotas pretenzijas gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic attiecīgu pārrēķinu un ietver to nākamā norēķinu perioda rēķinā.

2.9. Ja Pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis Pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz Pakalpojumu lietotāja lūgumu vai Pakalpojumu lietotāja saistību neizpildes gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs Pakalpojumu pārtraukšanas un atjaunošanas izdevumus iekļauj attiecīgā norēķinu perioda rēķinā.

2.10. Līguma darbības izbeigšana vai jauna līguma noslēgšana ar citu pakalpojumu lietotāju neatbrīvo Pakalpojuma lietotāju no pienākuma samaksāt par saņemtajiem Pakalpojumiem, kā arī citu Līguma darbības laikā radušos saistību izpildes.

2.11. Objekta īpašnieka vai valdītāja maiņas gadījumā Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par norēķiniem līdz datumam, kurā fiksēts komercuzskaites mēraparāta rādījums, vai līdz citam bijušā un tagadējā Objekta īpašnieka vai valdītāja starpā saskaņotam datumam, ja tajā fiksētais rādījums nav pretrunā ar Pakalpojumu sniedzēja aktā norādīto rādījumu.

2.12. Ja ir mainījies Pakalpojumu tarifs un Pakalpojumu lietotājs pēc tarifa izmaiņu stāšanās spēkā šo noteikumu 2.1.punktā noteiktajā kārtībā nepaziņo komercuzskaites mēraparāta rādījumus, tādējādi patērētā ūdens daudzums noteikts pēc ūdens vidējā patēriņa, par starpību, kas konstatēta pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumu nolasīšanas, Pakalpojumu sniedzējs var prasīt samaksu atbilstoši jaunajam tarifam.

2.13. Ja Puses ir vienojušās par to, ka norēķini par sniegtajiem Pakalpojumiem var tikt veikti ar izlīdzināto maksājumu, Pakalpojumu sniedzējs izlīdzinātā maksājuma apmēru pārskata ne retāk kā reizi gadā, pamatojoties uz informāciju par Pakalpojumu lietotāja patēriņa izmaiņām vai ar to saistītu Pakalpojumu lietotāja pieprasījumu, kā arī tad, ja mainās pievienotās vērtības nodokļa likme.

3. Komercuzskaites mēraparāta un plombu glabāšanas noteikumi

3.1. Pakalpojumu lietotājs bezatlīdzības kārtībā glabā patērētā ūdens uzskaitei uzstādīto komercuzskaites mēraparātu līdz brīdim, kad Pakalpojumu sniedzējs to demontē.

3.2. Pakalpojumu lietotājam ir atļauts demontēt komercuzskaites mēraparāta plombas gadījumā, ja Pakalpojumu lietotāja ūdensvada tīklā ir notikusi avārija. Šajā gadījumā par komercuzskaites mēraparāta plombas demontāžu ir jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no avārijas brīža.

3.3. Ja ugunsdzēsības aizbīdņa plomba ir demontēta, dzēšot ugunsgrēku, vai ir veikta ugunsdzēsības sistēmu pārbaude, tādējādi ir demontēta ugunsdzēsības aizbīdņa plomba, Pakalpojumu lietotājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no pārbaudes brīža, iesniedz Pakalpojumu sniedzējam dokumentu (ugunsdrošības žurnāls, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izziņa, Objekta atbildīgās personas par ugunsdrošību ugunsdzēsības krāna vai hidranta pārbaudes akts), kas apliecina minēto faktu, un nekavējoties lūdz Pakalpojumu sniedzējam noplombēt ugunsdzēsības aizbīdni.

4. Pušu atbildība un sankcijas

4.1. Katra no Pusēm ir atbildīga par zaudējumiem, kas tās vainas dēļ Līguma vai Līguma izpildei piemērojamo normatīvo aktu neizpildes vai nepienācīgās izpildes gadījumā radušies otrai Pusei.

4.2. Glabājot komercuzskaites mēraparātu, Pakalpojumu lietotājs atbild par nejaušības un citiem riskiem, kā arī katru neuzmanību. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par izdevumu un zaudējumu atlīdzināšanu, t.sk. tādu, kas nodarīti trešo personu prettiesiskas rīcības (zādzība, huligānisms u.tml.) rezultātā.

4.3. Ja Pakalpojumu lietotājs laikus nav paziņojis komercuzskaites mēraparāta rādījumus, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 30 (trīsdesmit) euro apmērā par katru neziņošanas reizi.

4.4. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Pakalpojumu lietotājs maksā Pakalpojumu sniedzējam nokavējuma procentus 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu no laikā nesamaksātās summas.

4.5. Gadījumos, kad Pakalpojumu lietotājs ir kavējis maksājumus, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības informāciju par Pakalpojumu lietotāju (ieskaitot viņa personas datus, ja Pakalpojumu lietotājs ir fiziskā persona), viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem vai parādu izpaust trešajām personām, kuras Pakalpojumu sniedzēja vārdā vai uzdevumā veic parādu atgūšanu. Informācija par parādnieku un tā parādu var tikt iekļauta parādvēstures datubāzēs un nodota kredītinformācijas birojam, lai nodotu citām personām parādnieka kredītspējas vērtēšanai. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par izdevumu atlīdzību Pakalpojumu sniedzējam, kas rodas saistībā ar parādu atgūšanas darbībām.

5. Līguma termiņš, darbība un grozījumi

5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā vai pēc Līguma parakstīšanas ar Objekta pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai un ir spēkā līdz brīdim, kad:

5.1.1. Puses Līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties;

5.1.2. Līgums tiek izbeigts pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma šo noteikumu 5.2.punktā minētajos gadījumos vai Pakalpojumu sniedzējs vienpusēji to izbeidz saskaņā ar šo noteikumu 5.3.punktu.

5.2. Pakalpojumu lietotājs paziņo Pakalpojumu sniedzējam par Līguma izbeigšanu, ja:

5.2.1. Pakalpojumu lietotājam vairs nav nepieciešami Pakalpojumi;

5.2.2. Objektam ir mainījies īpašnieks vai valdītājs.

5.3. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

5.3.1. izbeigušās Pakalpojumu lietotāja īpašuma tiesības vai valdījuma tiesības uz Objektu, par kuru noslēgts Līgums;

5.3.2. Pakalpojumu sniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pārtraucis Pakalpojumu sniegšanu un viena mēneša laikā tā nav atjaunota;

5.3.3. Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis paziņojumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšanu, uzteikšanu vai izbeidzies pārvaldīšanas līgums, un Pakalpojumu lietotājs nav iesniedzis Pakalpojumu sniedzējam dokumentus par jaunu pilnvaroto personu;

5.3.4. veicot ūdensapgādes vai kanalizācijas inženiertīklu pārbaudi, tiek konstatēts, ka Līgums ir noslēgts ar blakuslietotāju;

5.3.5. Pakalpojumu lietotājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus vai uz Līguma izpildi attiecināmos normatīvos aktus.

5.4. Līguma izbeigšana vai Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana neatbrīvo Pakalpojumu lietotāju no pienākuma veikt pilnīgu norēķinu par Pakalpojumiem.

5.5. Izmaiņas Līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstveida vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses. Šī vienošanās kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

5.6. Rīgas domes saistošajos noteikumos ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā paredzētajos gadījumos Līguma izmaiņas tiek izdarītas ar Pakalpojumu sniedzēja vai Pakalpojumu lietotāja rakstveida paziņojumiem.

5.7. Par Līgumā minētās kontaktinformācijas izmaiņām Pakalpojumu lietotājs nekavējoties paziņo Pakalpojumu sniedzējam. Izmaiņas Pakalpojumu sniedzēja kontaktinformācijā tiek veiktas, publicējot tās Pakalpojumu sniedzēja tīmekļvietnē.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
2.pielikums
Rīgas domes 2017.gada 18.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.4
Ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojuma patēriņa normas

1. Ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojuma patēriņa normas vienam iedzīvotājam, ja objektā nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls:

Nr.p.k.Dzīvokļa labierīcības pakāpePatēriņa norma vienam iedzīvotājam (m3/mēnesī)Patēriņa norma vienam iedzīvotājam (l/diennaktī)
Lietoto ūdenssaimniecības pakalpojumu veidsŪdens uzsildīšanas veids
1.Centralizētā ūdensapgāde un/vai kanalizācijaCentralizētā karstā ūdens apgāde6,08202,67
2.Centralizētā ūdensapgāde un/vai kanalizācijaVietējie gāzes vai elektriskie ūdenssildītāji5,78192,67
3.Centralizētā ūdensapgāde un/vai kanalizācijaVietējie cietā kurināmā ūdenssildītāji3,95131,67
4.Centralizētā ūdensapgāde un/vai kanalizācija-3,04101,33
5.Brīvkrāns-0,9130,33

2. Zemes vienības laistīšanas norma: 0,4 m3 uz 1 m2 gadā; 0,033 m3 uz 1 m2 mēnesī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
3. pielikums
Rīgas domes 2017.gada 18.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.4
Tiešo norēķinu kārtība par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

Šī kārtība aizstāj Līguma pielikuma 2.punktā minēto ar šādu norēķinu kārtību:

1. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Dzīvokļu īpašnieki norēķinās patstāvīgi ar Pakalpojumu sniedzēju, veicot tiešos maksājumus katru mēnesi saskaņā ar spēkā esošajiem tarifiem, kuri apstiprināti Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2. Saskaņā ar Dzīvokļu īpašnieku 201_.gada ___._________ pieņemto lēmumu katra īpašnieka maksājamo daļu nosaka ___________________________. Ūdens patēriņa starpību Dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies segt atbilstoši ______________________. Ja dzīvoklī uzstādītā ūdens patēriņa skaitītāja verifikācijas termiņš ir beidzies, patērētā pakalpojuma apjomu nosaka pēc ūdens patēriņa normām.

3. Paziņojumu par katra Dzīvokļa īpašnieka patērēto ūdens apjomu (turpmāk – Paziņojums) saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja noteikto formu Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona (turpmāk – Pilnvarotā persona) iesniedz Pakalpojumu sniedzējam kārtējā mēneša 25.–30.datumā papīra formā un nosūtot uz e-pastu _____________________. Dzīvokļu īpašnieki ir atbildīgi par sniegtās informācijas patiesumu un savlaicīgu iesniegšanu.

4. Pamatojoties uz Paziņojumu, Pakalpojumu sniedzējs aprēķina katra Dzīvokļa īpašnieka maksājamo daļu par sniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Ja Paziņojumā konstatētas neatbilstības, Pilnvarotā persona tās novērš vienas darba dienas laikā pēc Pakalpojumu sniedzēja elektroniskā pieprasījuma saņemšanas.

5. Ja Paziņojums noteiktajā termiņā nav saņemts, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo rēķinu katram Dzīvokļa īpašniekam pēc vidējā patēriņa pēdējos divpadsmit mēnešos (ja tiešo norēķinu kārtība ir spēkā mazāk nekā 12 mēnešus, tad pēc vidējā patēriņa visā tās spēkā esības periodā). Ja Paziņojuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts divas reizes viena gada laikā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atkāpties no tiešo norēķinu kārtības.

6. Rēķinu par kārtējo mēnesi katram Dzīvokļa īpašniekam Pakalpojumu sniedzējs izraksta līdz nākamā mēneša 10.datumam. Rēķins tiek izrakstīts elektroniski sagatavotā veidā un tas ir derīgs bez paraksta. Rēķins tiek nosūtīts uz Dzīvokļa īpašnieka elektroniskā pasta adresi (ja tādas nav, tad pa pastu). Dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs par rēķina apmaksu Pakalpojumu sniedzējam līdz norēķinu periodam sekojošā mēneša 25.datumam, maksājuma dokumentā norādot Līguma un rēķina numuru. Maksājumi var tikt veikti avansā.

7. Dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu rēķina saņemšanu. Ja rēķins nav saņemts līdz nākamā mēneša 15.datumam, tad Dzīvokļa īpašnieks nekavējoties par to ziņo Pakalpojuma sniedzējam, kas nosūta rēķinu atkārtoti.

8. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās summas ieskaitīšanas diena Pakalpojumu sniedzēja bankas kontā.

9. Pretenzijas par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Dzīvokļa īpašnieks rakstiskā veidā var iesniegt viena mēneša laikā pēc rēķina izrakstīšanas dienas. Iesniegtā pretenzija neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Līgumā noteiktajā laikā. Pamatotas pretenzijas gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu. Pretenzijas par pakalpojumu apjomu, kas norādīts Paziņojumā, Pakalpojumu sniedzējs pārsūta izskatīšanai un atbildes sniegšanai Pilnvarotajai personai, kas sagatavojusi Paziņojumu.

10. Pakalpojumu sniedzējs ikmēneša rēķinā iekļauj un Dzīvokļu īpašnieki apņemas segt tiešo maksājumu nodrošināšanas izmaksas vienam rēķinam, kuras veido rēķina apkalpošanas izmaksas _____ euro (bez PVN), pasta pakalpojumu izmaksas _____ euro (bez PVN). Papildus Pakalpojumu sniedzējs katra Dzīvokļa īpašnieka rēķinā iekļauj izmaksas, kas radušās, veicot parādu piedziņu par dzīvojamā mājā sniegtajiem pakalpojumiem.

11. Ja tiešo maksājumu nodrošināšanas izmaksas pieaug, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības tās vienpusēji paaugstināt, par to iepriekš paziņojot Dzīvokļa īpašniekam pa e-pastu vai pastu, kā arī publicējot informāciju Pakalpojumu sniedzēja mājaslapā.

12. Par Līgumā minētā rēķinu samaksas termiņa neievērošanu Dzīvokļa īpašnieks maksā Pakalpojumu sniedzējam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

13. Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums kontrolēt katra Dzīvokļa īpašnieka maksājumus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai un veikt darbības debitoru parādu atgūšanai par sniegtajiem pakalpojumiem.

14. Gadījumā, ja Dzīvokļa īpašnieks ir kavējis maksājumus Pakalpojumu sniedzējam, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības informāciju par Dzīvokļa īpašnieku (ieskaitot viņa personas datus, ja īpašnieks ir fiziskā persona), viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem vai parādu izpaust trešajām personām, kuras Pakalpojumu sniedzēja vārdā vai uzdevumā veic parādu atgūšanu. Informācija par parādnieku un tā parādu var tikt iekļauta parādvēstures datubāzēs un kredītinformācijas biroju datubāzēs. Dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs par izdevumu atlīdzību Pakalpojumu sniedzējam, kas rodas saistībā ar parādu atgūšanas darbībām.

15. Pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt pakalpojumu sniegšanu dzīvojamajā mājā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ja Pakalpojumu sniedzējs nav saņēmis no Dzīvokļu īpašniekiem pilnā apmērā samaksu par sniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.

16. Saraksts ar Dzīvokļu īpašnieku e-pasta adresēm, uz kurām tiek nosūtīti rēķini, un cita ar Līguma izpildi saistītā informācija ir pievienota Līguma pielikumā. Par Dzīvokļu īpašnieku maiņu un izmaiņām e-pasta vai pasta adresēs Pilnvarotā persona informē Pakalpojumu sniedzēju, iesniedzot Paziņojumu.

17. Ja informācija par Dzīvokļa īpašnieka maiņu savlaicīgi netiek iesniegta, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs prasīt iepriekšējam Dzīvokļa īpašniekam apmaksāt sniegtos pakalpojumus līdz tā mēneša beigām, par kuru saņemts Paziņojums.

18. Tiešo norēķinu kārtība tiek piemērota ar 201__.gada ___.____________.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
4. pielikums
Rīgas domes 2017.gada 18.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.4
Decentralizēti savākto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma līgums Nr._____

1. Puses

1.1. Pakalpojumu sniedzējs:

SIA "Rīgas ūdens" (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs),
____________ personā,
kur__ rīkojas uz _____________ pamata

1.2. Pakalpojumu lietotājs:

Nosaukums (turpmāk – Pakalpojumu lietotājs)
________ personā, kur__ rīkojas uz _____________
pamata

2. Līguma priekšmets

Pakalpojumu sniedzējs par samaksu pieņem attīrīšanai ar Pakalpojumu lietotāja transportlīdzekļiem vestos notekūdeņus, kas atbilst Līgumā noteiktajām izcelsmes un sastāva prasībām.

3. Pakalpojumu lietotāja transportlīdzekļi

Nr. p.k.TransportlīdzekļiCisternas tilpums, m3
MarkaValsts numurs
    

4. Notekūdeņu raksturojums un prasības to sastāvam

4.1. Pakalpojumu lietotājs ir tiesīgs nodot Pakalpojumu sniedzējam šādus notekūdeņus (atzīmē "jā" vai "nē"):

Notekūdeņu veidi
Sadzīves notekūdeņiTaukus saturošie ražošanas notekūdeņi
No izsmeļamajām bedrēm vai citām stacionārajām krājtvertnēmNo pārvietojamām bioloģiskajām tualetēm
   

4.2. Līguma 4.1.punktā minēto notekūdeņu raksturojums:

4.2.1. sadzīves notekūdeņi – notekūdeņi, kas radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību dēļ, kā arī sadzīves un lietus notekūdeņu sajaukumu. Ja slāpekļa koncentrācija notekūdeņos pārsniedz 1000 mg/l, tie ir kvalificējami kā notekūdeņi no pārvietojamām bioloģiskajām tualetēm;

4.2.2. taukus saturošie ražošanas notekūdeņi – notekūdeņi, kas satur taukus un rodas, ražojot pārtikas produktus vai sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus;

4.2.3. notekūdeņu pH ir robežās no 6,5 līdz 9,0.

4.3. Pakalpojumu lietotājam ir aizliegts nodot attīrīšanai:

4.3.1. ražošanas notekūdeņus, kas nav minēti Līguma 4.2.2.apakšpunktā;

4.3.2. notekūdeņus:

4.3.2.1. kuri satur ūdens videi īpaši bīstamās un bīstamās vielas, izņemot Līguma 5.punktā minētās vielas koncentrācijā, kas nepārsniedz Līguma 5.punktā minētos rādītājus;

4.3.2.2. kuru temperatūra pārsniedz 400 C;

4.3.2.3. kuri satur degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu maisījumu rašanos pilsētas kanalizācijas tīklā;

4.3.2.4. kuri satur bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);

4.3.2.5. kuri satur skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

4.3.2.6. kuri satur radioaktīvas vielas;

4.3.2.7. kuri satur cietus priekšmetus, būvniecības materiālus, tekstilizstrādājumus, smiltis, taukvielas;

4.3.2.8. kuri satur pārtikas un ražošanas atkritumus.

5. Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija attīrīšanai nododamajos notekūdeņos

Piesārņojošā viela Maksimāli pieļaujamā koncentrācija,
mg/l
  

6. Notekūdeņu pieņemšanas kārtība

6.1. Notekūdeņu pieņemšana notiek šādās pieņemšanas vietās:

 
Sadzīves notekūdeņi
Taukus saturošie ražošanas notekūdeņi
Piekļūšanas nosacījumi
Pieņemšanas vietas adrese
 
 
 

6.2. Līguma darbības laikā Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs bez brīdinājuma paņemt notekūdeņu paraugus un veikt pieņemto notekūdeņu analīzes akreditētā laboratorijā.

6.3. Pakalpojumu sniedzējs jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma var atteikties no notekūdeņu pieņemšanas vai to pārtraukt, ja:

6.3.1. notekūdeņu pieņemšanu neļauj notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehniskais vai tehnoloģiskais stāvoklis;

6.3.2. pieņemot notekūdeņus, Pakalpojumu sniedzējam rodas aizdomas, ka tajos ir pārsniegta Līguma 5.punktā norādītā ūdens videi īpaši bīstamu vielu vai bīstamo vielu maksimāli pieļaujamā koncentrācija.

6.4. Pakalpojuma sniedzējs pēc atteikšanās pieņemt notekūdeņus Līguma 6.3.punktā norādītajos gadījumos nekavējoties par to rakstveidā paziņo Pakalpojumu lietotājam.

7. Notekūdeņu uzskaite un samaksas kārtība

7.1. Notekūdeņu uzskaites nosacījumi:

 
Sadzīves notekūdeņi
Taukus saturošie ražošanas notekūdeņi
Uzskaites veids
 
 

7.2. Par sniegtajiem pakalpojumiem Pakalpojumu lietotājs maksā saskaņā ar Līguma 7.4.punktu, bet ne mazāk kā minimālo Līguma maksu ___________ euro, neieskaitot PVN.

7.3. Minimālo Līguma maksu Pakalpojumu lietotājs samaksā pēc Līguma noslēgšanas saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu. Ja minētā rēķina apmaksas termiņš tiek kavēts, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības atteikt Pakalpojumu lietotājam notekūdeņu pieņemšanu līdz brīdim, kad rēķins tiks apmaksāts pilnā apmērā.

7.4. Par nodotajiem notekūdeņiem Pakalpojumu lietotājs maksā:

7.4.1. atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajam tarifam par notekūdeņu novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un par notekūdeņu attīrīšanu;

7.4.2. papildmaksu par notekūdeņu attīrīšanu. Papildmaksa par 1 m3 , neskaitot PVN, Līguma darbības laikā ir:

Notekūdeņu veidi
Sadzīves notekūdeņi
Taukus saturošie ražošanas notekūdeņi
No izsmeļamajām bedrēm vai citām stacionārajām krājtvertnēm
No pārvietojamām bioloģiskajām tualetēm
euro
euro
euro

7.5. PVN tiek piemērots spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.6. Norēķinu periods par sniegtajiem pakalpojumiem ir viens mēnesis. Norēķinus Pakalpojumu lietotājs veic saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu. Rēķina sagatavošanai nepieciešamos datus Pakalpojumu sniedzējs iegūst no pieņemšanas vietās uzstādītajām piekļuves kontroles iekārtām un Līguma 9.3.punktā noteiktās Pakalpojumu lietotāja iesniegtās atskaites.

7.7. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt papildmaksu, brīdinot Pakalpojumu lietotāju vienu mēnesi iepriekš.

7.8. Maksājamo summu par kārtējā norēķinu periodā nodotajiem sadzīves notekūdeņiem Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs aprēķināt pēc Līguma 7.4.2.apakšpunktā minētā augstākā tarifa par sadzīves notekūdeņu attīrīšanu, ja:

7.8.1. Pakalpojumu lietotājs nokavē Līguma 9.3.punktā minētās atskaites iesniegšanu;

7.8.2. iesniegtajā atskaitē vai notekūdeņu izvešanu apliecinošos dokumentos ir nepilnīgi norādīta informācija par notekūdeņu veidu un izcelsmi.

7.9. Ja transportlīdzekļa cisternā ir sajaukti abi Līguma 7.4.2.apakšpunktā minētie sadzīves notekūdeņu veidi, maksu aprēķina pēc augstākā tarifa.

7.10. Rēķinu par kārtējo norēķinu periodu Pakalpojumu sniedzējs izraksta elektroniski, un tas ir derīgs bez paraksta. Rēķinu izsūta uz Līgumā norādīto rēķinu sūtīšanas adresi. Pakalpojumu lietotājs rēķinā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 20 dienām, veic apmaksu, maksājuma dokumentā norādot Līguma un rēķina numuru.

7.11. Rēķina apmaksas datums ir naudas ieskaitīšanas diena Pakalpojumu sniedzēja norādītajā bankas kontā. Ja termiņš iekrīt brīvdienā, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena.

7.12. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Pakalpojumu lietotājs maksā Pakalpojumu sniedzējam nokavējuma procentus 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu no laikā nesamaksātās summas.

7.13. Gadījumos, kad Pakalpojumu lietotājs ir kavējis Līgumā noteiktos maksājumus, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības informāciju par Pakalpojumu lietotāja (ieskaitot viņa personas datus, ja Pakalpojumu lietotājs ir fiziskā persona), viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem vai parādu izpaust trešajām personām, kuras Pakalpojumu sniedzēja vārdā vai uzdevumā veic parādu atgūšanu. Informācija par parādnieku un tā parādu var tikt iekļauta parādvēstures datubāzēs un kredītinformācijas biroju datubāzēs. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par izdevumu atlīdzību Pakalpojumu sniedzējam, kas rodas saistībā ar parādu atgūšanas darbībām.

8. Noteikumi par Pakalpojumu lietotāja transportlīdzekļiem

8.1. Pakalpojumu lietotājs ir tiesīgs nodot tikai ar Līguma 3.punktā norādītajiem transportlīdzekļiem vestus notekūdeņus. Ar Līgumā neminētiem transportlīdzekļiem vestie notekūdeņi netiek pieņemti.

8.2. Katram transportlīdzeklim ir piesaistīts savs piekļuves kontroles čips, kuru Pakalpojumu sniedzējs izsniedz Pakalpojumu lietotājam. Minēto čipu Pakalpojumu lietotājs ir tiesīgs izmantot tikai ar to transportlīdzekli, kuram tas piesaistīts.

8.3. Ja piekļuves kontroles čips tiek nozaudēts, Pakalpojumu lietotājs kompensē Pakalpojumu sniedzējam minētā čipa vērtību, kas noteikta pieņemšanas un nodošanas aktā. Pakalpojumu sniedzējs izsniedz Pakalpojumu lietotājam jaunu piekļuves kontroles čipu pēc minētās kompensācijas samaksas.

8.4. Par jauna transportlīdzekļa iekļaušanu Līgumā Puses vienojas, parakstot Līguma grozījumus.

8.5. Notekūdeņu vešanai uz pieņemšanas vietām Līguma 3.punktā norādītos transportlīdzekļus Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs nodot lietošanā trešajām personām.

9. Pušu pienākumi un tiesības

9.1. Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieņemt notekūdeņus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

9.2. Pakalpojumu lietotājam ir pienākums rūpēties, lai Pakalpojumu sniedzējam netiktu vesti notekūdeņi, kas neatbilst šajā Līgumā norādītajām pazīmēm.

9.3. Par kārtējā mēnesī nodotajiem notekūdeņiem Pakalpojumu lietotājs līdz nākamā mēneša 3.datumam iesniedz atskaiti ar Pakalpojumu sniedzēja prasītajām ziņām. Atskaiti iesniedz elektroniski parakstīta dokumenta formā (EXCEL formātā), atsūtot uz Pakalpojumu sniedzēja e-pasta adresi ________________. Ja kārtējā mēnesī notekūdeņi nav nodoti, Pakalpojumu lietotājs iesniedz atskaiti, kuras pirmās rindas ailēs ierakstīta atzīme "- ".

9.4. Pakalpojumu lietotājs nodrošina to, ka notekūdeņu izcelsme ir dokumentāri pierādāma. Pēc pieprasījuma Pakalpojumu lietotājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā, iesniegt Pakalpojumu sniedzējam notekūdeņu izvešanu apliecinošus dokumentus:

9.4.1. līgumu, kas noslēgts ar Pakalpojumu lietotāja klientu (ja ir);

9.4.2. Pakalpojumu lietotāja klienta parakstītu aktu, pavadzīmi, kvīti vai citu dokumentu, kas satur šādas ziņas: notekūdeņu izvešanas laiks (kad un cikos), izvešanas vietas adrese, notekūdeņu raksturojums un apjoms;

9.4.3. globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) ierakstus, ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar attiecīgu iekārtu;

9.4.4. citus dokumentus.

9.5. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Pakalpojumu lietotājam sniegt ziņas par to, kuru Pakalpojumu lietotāja klientu notekūdeņus un kādā apjomā plānots nodot kārtējā vai nākamajā mēnesī.

9.6. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs mainīt notekūdeņu pieņemšanas un uzskaites kārtību, par to 10 darba dienas iepriekš rakstveidā paziņojot.

9.7. Pakalpojumu lietotājam ir pienākums:

9.7.1. instruēt transportlīdzekļu vadītājus par šajā Līgumā noteikto notekūdeņu pieņemšanas kārtību;

9.7.2. saudzīgi apieties ar notekūdeņu pieņemšanas vietās uzstādītajām piekļuves kontroles iekārtām, barjerām un citu Pakalpojumu sniedzēja mantu;

9.7.3. sakopt notekūdeņu pieņemšanas vietu. Sakopšanā ietilpst notekūdeņu pieņemšanas vietā uzstādīto rupjo restu tīrīšana no atkritumiem, citu notekūdeņu transportēšanas laikā radušos atkritumu aizvākšana;

9.7.4. atlīdzināt Pakalpojumu sniedzējam izdevumus par notekūdeņu analīžu veikšanu:

9.7.4.1. par viena transportlīdzekļa vestajiem notekūdeņiem vienu reizi ceturksnī;

9.7.4.2. Līguma 11.1.punktā minētajā gadījumā.

9.8. Pēc Līguma izbeigšanas Pakalpojumu lietotājs 5 darba dienu laikā nodod Pakalpojumu sniedzējam Līguma 8.2.punktā minēto čipu. Ja čips ir nozaudēts, Pakalpojumu lietotājs kompensē Pakalpojumu sniedzējam tā vērtību, kas noteikta pieņemšanas un nodošanas aktā.

10. Līguma termiņš un izbeigšana

10.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Pakalpojumu sniedzējs no Pakalpojumu lietotāja pieņem notekūdeņus līdz 201__.gada __._____. Pusēm rakstveidā vienojoties, Līguma termiņu var pagarināt.

10.2. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

10.2.1. Pakalpojumu lietotāja attīrīšanai nodotajos notekūdeņos piesārņojums pārsniedz Līguma 5.punktā minēto līmeni;

10.2.2. Pakalpojumu lietotājs 2 (divus) mēnešus neapmaksā Pakalpojumu sniedzēja izrakstītos rēķinus par notekūdeņu pieņemšanu;

10.2.3. Pakalpojumu lietotājs nepilda vai nepienācīgi pilda citus Līguma noteikumus vai uz Līguma izpildi attiecināmos normatīvos aktus.

10.3. Līguma izbeigšana neatbrīvo Pakalpojumu lietotāju no Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildes.

11. Atbildība

11.1. Ja notekūdeņu pārbaudē, veicot analīzes akreditētā laboratorijā, Pakalpojumu sniedzējs ir konstatējis, ka notekūdeņos piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniedz Līguma 5.punktā minēto līmeni, Pakalpojumu lietotājs:

11.1.1. atlīdzina Pakalpojumu sniedzēja izdevumus par analīžu veikšanu;

11.1.2. samaksā kompensāciju, kuras apmērs ir vienāds ar samaksu par attiecīgajā reizē nodotajiem notekūdeņiem, kas reizināta ar koeficientu 10, ja pārsniegta Līgumā minētā:

11.1.2.1. ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš)/BSP5 (bioloģiskais skābekļa patēriņš par piecām dienām) attiecība un notekūdeņi atvesti no rūpnieciska objekta vai, iespējams, satur rūpniecisko notekūdeņu piejaukumu;

11.1.2.2. ekstrahējamo vielu maksimāli pieļaujamā koncentrācija;

11.1.3. samaksā Pakalpojumu sniedzējam līgumsodu 4000 euro apmērā un kompensāciju, kas ir vienāda ar normatīvajos aktos noteikto dabas resursu nodokļa likmi par ūdens piesārņošanu attiecīgajai piesārņojošai vielai, kā arī sedz citus Pakalpojumu sniedzējam radušos zaudējumus, ja pārsniegta ūdens videi īpaši bīstamo un bīstamo vielu maksimāli pieļaujamā koncentrācija vai konstatētas Līguma 5.punktā neminētas ūdens videi īpaši bīstamās vai bīstamās vielas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

11.2. Par Līguma 9.3.punktā noteiktā atskaites iesniegšanas termiņa nokavēšanu Pakalpojumu lietotājs samaksā Pakalpojumu sniedzējam līgumsodu 40 euro.

11.3. Ja, izpildot Līgumu, tiek bojātas Pakalpojumu sniedzēja piekļuves kontroles iekārtas, barjeras, piebraucamie ceļi vai cita manta, Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam nodarītos zaudējumus.

11.4. Līguma 11.1.–11.3.punktā minētajos gadījumos Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs nepieņemt no Pakalpojumu lietotāja notekūdeņus līdz maksājumu saistību izpildei.

12. Īpašie noteikumi

12.1. Līguma noslēgšana nav uzskatāma par Pakalpojumu lietotāja notekūdeņu attīrīšanas pierādījumu.

12.2. Pušu saziņa Līgumā un normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei vai tiesību īstenošanai prioritāri notiek, izmantojot Līguma 13.punktā norādīto e-pasta adresi. Nosūtāmos dokumentus sagatavo elektroniskā formā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Elektroniskais dokuments uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Rēķins par sniegtajiem pakalpojumiem tiek noformēts un nosūtīts saskaņā ar Līguma 7.10.punktu.

12.3. Līgums ir sastādīts uz _____ lapām divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.

13. Pušu kontaktinformācija

13.1. Pakalpojumu sniedzējs

Korespondences adrese:

Tālrunis:

E-pasts:

Fakss:

Tīmekļvietne:

13.2. Pakalpojumu lietotājs

Deklarētā/juridiskā adrese:

Rēķinu sūtīšanas adrese:

Adrese sarakstei:

Tālrunis:

E-pasts:

Operatīvo informāciju sūtīt uz:

 

14. Pušu rekvizīti un paraksti

Pakalpojumu sniedzējs

SIA "___________",

reģistrācijas Nr.________________,

Konts: ____________________________,

Kods: __________, AS "____________"

 

______________________(vārds, uzvārds)

201_.gada ___._______________

Pakalpojumu lietotājs

Nosaukums

reģistrācijas Nr._______________,

Konts: _____________________,

Kods: __________, AS "________"

 

_______________________(vārds, uzvārds)

201_.gada____._________________

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2017.gada 18.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.4 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību"
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes saistošajos noteikumos "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību" (turpmāk – Saistošie noteikumi) ietverts regulējums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanu, pakalpojumu sniedzēja un pakalpojumu lietotāja tiesībām un pienākumiem Līguma darbības laikā, Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtību.

Sadaļās par Līguma noslēgšanu noteikti Līguma subjekti, norādīti Līguma noslēgšanai iesniedzamie dokumenti un noteikti to iesniegšanas termiņi. Saistošie noteikumi paredz, ka, noslēdzot Līgumu, pusēm ir saistošs tipveida līguma paraugs. Sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek sniegti nekustamā īpašuma īpašniekiem vai valdītājiem. Kanalizācijas pakalpojumus lieto arī personas, kas nodod attīrīšanai decentralizēti savāktos notekūdeņus. Ņemot vērā šo divu lietotāju grupu atšķirības, Saistošajiem noteikumiem pievienoti divi tipveida līguma paraugi – līgums par pilsētas ūdensvada un kanalizācijas lietošanu (Saistošo noteikumu 1.pielikums), kas paredzēts nekustamā īpašuma īpašniekiem vai valdītājiem, un līgums par decentralizēti savākto notekūdeņu attīrīšanu (Saistošo noteikumu 4.pielikums), kas attiecas uz asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem.

Līguma paraugā par pilsētas ūdensvada un kanalizācijas lietošanu ietverti vispārīgie noteikumi, kas saistoši visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem vai valdītājiem, – pušu pienākumi, norēķinu kārtība, komercuzskaites mēraparāta un plombas glabāšanas noteikumi, pušu atbildība un sankcijas, līguma termiņš, darbība un grozījumi. Punkti, kas attiecas uz atsevišķām pakalpojumu lietotāju grupām, tiek ietverti Līguma speciālajos noteikumos:

1) ja Līgums tiek slēgts par pakalpojuma sniegšanu objektā, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, un objekta īpašnieki norēķinus veiks ar pārvaldnieka starpniecību, Līguma speciālajos noteikumos iekļauj nosacījumus par norēķinu kārtību, par informācijas sniegšanu īpašniekiem, par objekta īpašnieka pienākumu veikt parāda samaksu gadījumos, kad tiek izbeigts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums un bijušais pārvaldnieks nav pārskaitījis pakalpojumu sniedzējam no īpašnieka iekasētos naudas līdzekļus;

2) Līguma speciālajos noteikumos iekļauj informāciju par ūdens patēriņu vai novadāmo notekūdeņu daudzumu, kas aprēķināts atbilstoši ūdens patēriņa normai vienam iedzīvotājam (Saistošo noteikumu 2.pielikums), vai pakalpojumu sniedzēja noteikto ūdens plūsmas ātruma koeficientu, ja Līgums tiek slēgts par pakalpojuma sniegšanu nedzīvojamā būvē (telpā);

3) ja ūdensapgāde tiek nodrošināta pa ūdensapgādes sistēmu, kas nav pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā, Līguma speciālajos noteikumos iekļauj punktu, kurā norādīts, ka objekts ir pieslēgts ūdensapgādes sistēmai, kas nav pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā, un pakalpojumu lietotājs ir informēts, ka par minētās ūdensapgādes sistēmas uzturēšanu atbildīgi ir tie Pakalpojumu lietotāji, kas to lieto;

4) ja pakalpojumu lietotāji dzīvojamajā mājā norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem veic, izmantojot tiešos maksājumus, Līguma puses ievēro tiešo norēķinu kārtību (Saistošo noteikumu 3.pielikums), kas tiek pievienota Līgumam;

5) vienojoties ar pakalpojumu lietotāju, līguma speciālajos noteikumos paredz:

a) ceturkšņa norēķinu ciklu, ja objekts ir viena vai divu dzīvokļu māja;

b) iespēju veikt norēķinus, izmantojot izlīdzināto maksājumu;

c) Līguma darbības termiņu, ja to noslēdz uz noteiktu laiku;

d) maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas ražošanas notekūdeņos, pakalpojumu sniedzēja noteikto papildu maksu par minēto piesārņojošo vielu attīrīšanu un notekūdeņu novadīšanas režīmu, ja pakalpojumu lietotājs ir saņēmis pakalpojumu sniedzēja atļauju centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīt ražošanas notekūdeņus, kuros atsevišķu piesārņojošo vielu koncentrācija ir augstāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto.

Līgumā par decentralizēti savākto notekūdeņu attīrīšanu noteiktas prasības notekūdeņu sastāvam, notekūdeņu pieņemšanas kārtība, uzskaites un samaksas kārtība, noteikumi par pakalpojumu lietotāja transportlīdzekļiem, pušu pienākumi un tiesības. Līgumā norāda pakalpojumu sniedzēja noteikto:

1) maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju notekūdeņos, kas tiek pieņemti attīrīšanai;

2) papildmaksu par notekūdeņu attīrīšanu;

3) minimālo Līguma maksas apmēru, ņemot vērā notekūdeņu veidu un prognozējamo apjomu;

4) pieņemšanas vietas un piekļūšanas nosacījumus – sadzīves notekūdeņiem un taukus saturošiem ražošanas notekūdeņiem;

5) notekūdeņu uzskaites nosacījumus.

Saistošie noteikumi paredz, ka par Līguma jautājumiem, kurus ir tiesīgas noteikt puses, Līgumā var tikt veikti grozījumi. Tos var noformēt kā rakstisku vienošanos vai arī grozījumus veic ar abpusējiem vai vienpusēju rakstisku paziņojumu.

Saistošajos noteikumos noteikta kārtība, kādā Līgums tiek izbeigts, ja iestājies kāds no Līguma izbeigšanas gadījumiem. Mainoties objekta īpašniekam vai valdītājam, pakalpojumu lietotājs iesniegumu par Līguma izbeigšanu iesniedz ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc objekta īpašuma tiesību izbeigšanās.

Saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem, ja izbeidzies dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, uz kura pamata Līgumu īpašnieku vārdā noslēdza dzīvojamās mājas pārvaldnieks, Līgums paliek spēkā.

Lai Līguma izbeigšanas gadījumā objektā netiktu pārtraukta pakalpojuma sniegšana sakarā ar to, ka pastāv šķēršļi jauna Līguma noslēgšanai, objekta īpašnieks, valdītājs vai cita ieinteresētā trešā persona var apmaksāt pakalpojumu sniedzēja izrakstītos rēķinus vai veikt avansa maksājumus par sniegto pakalpojumu.

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma pārejas noteikumu 3.punktu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienā visi noslēgtie līgumi starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu lietotājiem tiek izteikti jaunā redakcijā atbilstoši Saistošo noteikumu 1.pielikumam.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 3.punktā vietējām pašvaldībām noteikto deleģējumu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes laikā notika konsultācijas ar lielāko Rīgas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieku SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" un SIA "Rīgas pilsētbūvnieks".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 18.10.2017.Stājas spēkā: 29.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 28.12.2017. OP numurs: 2017/257.18
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296133
29.12.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)