Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 765

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 25. §)
Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi, un kārtība, kādā tiek veikta minētā maksājuma uzskaite un ieturēšana
Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma
11. panta 5.1 daļas 2. punktu un 11. panta 5.2 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs (turpmāk – pārvaldītājs) aprēķina maksājuma par ieguldījumu plāna pārvaldi (turpmāk – maksājums) pastāvīgo un mainīgo daļu;

1.2. kārtību, kādā tiek veikta maksājuma pastāvīgās un mainīgās daļas uzskaite un ieturēšana.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. aprēķina diena – diena, par kuru noteikta ieguldījumu plāna vērtība un ieguldījumu plāna daļas vērtība;

2.2. daļas vērtība (DV) – ieguldījumu plāna daļas vērtība aprēķina dienā pēc maksājuma pastāvīgās un mainīgās daļas ieturēšanas;

2.3. nepilnā daļas vērtība (DVN) – ieguldījumu plāna daļas vērtība aprēķina dienā pirms maksājuma mainīgās daļas ieturēšanas;

2.4. atskaites indekss – indekss, ko izmanto DVN pieauguma (DVNP) salīdzināšanai un maksājuma mainīgās daļas aprēķinam. Atskaites indekss veidots kā parāda vērtspapīru (turpmāk – obligācijas) un kapitāla vērtspapīru (turpmāk – akcijas) indeksu kombinācija;

2.5. perioda sākuma diena – diena, ko izmanto nepilnās daļas vērtības pieauguma (DVNP) un atskaites indeksa pieauguma (AIP) aprēķinā. Perioda sākuma diena ir:

2.5.1. iepriekšējā aprēķina diena, ja aprēķins veikts par vienu aprēķina dienu;

2.5.2. iepriekšējā gada pēdējā aprēķina diena, ja aprēķins veikts par periodu no gada sākuma;

2.5.3. šā paša datuma aprēķina diena pirms astoņiem gadiem vai, ja par šo datumu nav aprēķina dienas, pirmā pieejamā aprēķina diena pirms šā paša datuma aprēķina dienas pirms astoņiem gadiem, ja aprēķins veikts par astoņu gadu periodu.

3. DVN pieaugumu (DVNP), ko ieguldījumu plāns nopelnījis vai zaudējis pirms maksājuma mainīgās daļas ieturēšanas aprēķina dienā, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

DVNPt – DVNP aprēķina dienā atbilstoši šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem periodiem;

DVNt – aprēķina dienas DVN;

DV0 – perioda sākuma dienas DV.

4. Atskaites indeksa pieaugumu (AIP) aprēķina, izmantojot šādu formulu:
 

, kur

AIPt – perioda AIP aprēķina dienā atbilstoši šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem periodiem;

LBEATREUt – aprēķina dienas obligāciju indekss Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Euro Unhedged (LBEATREU Index, FIGIBBG002SG6D04);

LBEATREU0 – perioda sākuma dienas obligāciju indekss Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Euro Unhedged atbilstoši šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem periodiem;

SXXRt – aprēķina dienas akciju indekss STOXX Europe 600 Net Return (SXXR Index; FIGI BBG000P5N0N9; ISIN EU0009658210);

SXXR0 – perioda sākuma dienas akciju indekss STOXX Europe 600 Net Return atbilstoši šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem periodiem;

KAP – akciju indeksa daļa, kas tiek noteikta atbilstoši ieguldījumu plāna prospektā paredzētajam maksimālajam ieguldījumu īpatsvaram kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos vai tādos ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos:

KAP = 0,72, ja īpatsvars ir no 75 % (neieskaitot) līdz 100 % (ieskaitot);

KAP = 0,54, ja īpatsvars ir no 50 % (neieskaitot) līdz 75 % (ieskaitot);

KAP = 0,36, ja īpatsvars ir no 25 % (neieskaitot) līdz 50 % (ieskaitot);

KAP = 0,18, ja īpatsvars ir no 0 % (neieskaitot) līdz 25 % (ieskaitot);

KAP = 0,0, ja plāna prospektā šādi ieguldījumi nav paredzēti.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 13 redakcijā)

5. Ja aprēķina dienā obligāciju vai akciju indekss nav pieejams, izmanto pēdējo zināmo attiecīgā indeksa vērtību pirms šīs dienas.

6. Ja kāds no aprēķinos izmantotajiem indeksiem tiek izbeigts, tad pārvaldītājs attiecīgo indeksu aprēķinos aizstāj šādi:

6.1. indeksu Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Euro Unhedged aizstāj ar indeksu Euro Broad Investment-Grade Bond Index (EuroBIG) (SBEB Index, FIGI BBG002SBH4Y6);

6.2. indeksu Euro Broad Investment-Grade Bond Index (EuroBIG) aizstāj ar indeksu iBoxx Euro Eurozone Sovereign 5-7 Total Return Index (QW1M Index, FIGI BBG000RFTW22);

6.3. indeksu STOXX Europe 600 Net Return aizstāj ar indeksu S&P Europe 350 Net Total Return Index (SPTR350N Index, FIGI BBG002SSHQ07);

6.4. indeksu S&P Europe 350 Net Total Return Index aizstāj ar indeksu EURO STOXX 50 Net Return EUR (SX5T Index, FIGI BBG000P5MXR4).

7. Virspeļņu – starpību starp DVNP un AIP – aprēķina, izmantojot šādu formulu:

VPt – perioda virspeļņa aprēķina dienā;

DVNPt – DVNP aprēķina dienā;

AIPt – perioda AIP aprēķina dienā.

8. Šo noteikumu 3., 4. un 7. punktā minēto aprēķinu rezultātu pārvaldītājs noapaļo ar precizitāti līdz septiņām zīmēm aiz komata.

II. Maksājuma pastāvīgās daļas aprēķins, uzskaite un ieturēšana

9. Valsts fondēto pensiju likumā noteikto maksājuma pastāvīgo daļu ieguldījumu plāna finanšu pārskatos pārvaldītājs uzskaita par katru kalendāra dienu un aprēķina, izmantojot šādu formulu:

MPDt – maksājuma pastāvīgās daļas apmērs aprēķina dienā;

PAVt–1 – ieguldījumu plāna neto aktīvu vērtība iepriekšējā aprēķina dienā;

MP – maksājuma pastāvīgā daļa procentos, kura noteikta saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 11. panta 5.1 daļu;

D – kalendāra dienu skaits pārskata gadā;

N – kalendāra dienu skaits no iepriekšējās aprēķina dienas.

10. Maksājuma pastāvīgo daļu uzkrāj mēneša laikā, iegūstot kopējo maksājuma pastāvīgās daļas apmēru par kārtējo mēnesi, un aprēķina, summējot par katru aprēķina dienu aprēķināto dienas maksājuma pastāvīgo daļu no kārtējā mēneša sākuma, izmantojot šādu formulu:

MPDK – maksājuma pastāvīgās daļas apmērs par kārtējo mēnesi;

MPDt – maksājuma pastāvīgās daļas apmērs par katru aprēķina dienu;

K – aprēķina dienu skaits kārtējā mēnesī.

11. Maksājuma pastāvīgo daļu par kārtējo mēnesi pārvaldītājs ietur reizi mēnesī.

III. Maksājuma mainīgās daļas aprēķins, uzskaite un ieturēšana

12. Maksājuma mainīgās daļas aprēķins ietver no gada sākuma līdz aprēķina dienai (ieskaitot) starprezultātam uzkrāto maksājuma mainīgās daļas maksimālo apmēru, starprezultātam aprēķināto maksājuma mainīgo daļu un ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitīto maksājuma mainīgo daļu.

13. Pārvaldītājs starprezultātam uzkrāto maksājuma mainīgās daļas (MMD) maksimālo apmēru:

13.1. euro izteiksmē par katru kalendāra dienu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

MMDt – maksājuma mainīgās daļas maksimālais apmērs aprēķina dienā;

PAVt–1 – ieguldījumu plāna neto aktīvu vērtība iepriekšējā aprēķina dienā;

MK – maksimālais gada maksājums procentos, kurš noteikts saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 11. panta 5.3 daļu;

MP – maksājuma pastāvīgā daļa procentos, kura noteikta saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 11. panta 5.1 daļu;

D – kalendāra dienu skaits pārskata gadā;

N – kalendāra dienu skaits no iepriekšējās aprēķina dienas;

13.2. uzkrāj gada laikā, iegūstot kopējo MMD par kārtējo gadu, ko aprēķina, summējot par katru aprēķina dienu aprēķināto MMD no kārtējā gada sākuma, izmantojot šādu formulu:

MMDK – maksājuma mainīgās daļas maksimālais apmērs par kārtējo gadu;

MMDt – maksājuma mainīgās daļas maksimālais apmērs par katru aprēķina dienu;

K – aprēķina dienu skaits kārtējā gadā;

13.3. katru gadu uzkrāj no jauna. Kārtējā gada pirmajā aprēķina dienā pirms MMD aprēķināšanas MMD ir 0.

14. Pārvaldītājs starprezultātam aprēķināto maksājuma mainīgo daļu (AMMD):

14.1. aprēķina par katru aprēķina dienu;

14.2. par aprēķina dienu, ja šajā dienā virspeļņa par pēdējo astoņu gadu periodu ir lielāka par nulli, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

AMMDt – aprēķinātās maksājuma mainīgās daļas apmērs par aprēķina dienu;

PAVt–1 – ieguldījumu plāna neto aktīvu vērtība iepriekšējā aprēķina dienā;

VP1dt – aprēķina dienas virspeļņa aprēķina dienā;

VP8gt – astoņu gadu virspeļņa aprēķina dienā;

14.3. uzkrāj gada laikā, iegūstot kopējo AMMD apmēru par kārtējo gadu, ko aprēķina, summējot par katru aprēķina dienu aprēķināto AMMD apmēru no kārtējā gada sākuma, izmantojot šādu formulu:

AMMDK – uzkrātais aprēķinātās maksājuma mainīgās daļas apmērs par kārtējo gadu;

AMMDt – aprēķinātās maksājuma mainīgās daļas apmērs par katru aprēķina dienu;

K – aprēķina dienu skaits kārtējā gadā;

14.4. par aprēķina dienu, ja šajā dienā virspeļņa par pēdējo astoņu gadu periodu ir vienāda ar nulli vai mazāka, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

AMMDt – aprēķinātās maksājuma mainīgās daļas apmērs par aprēķina dienu;

AMMDK,t–1 – uzkrātais aprēķinātās maksājuma mainīgās daļas apmērs par kārtējo gadu iepriekšējā aprēķina dienā;

14.5. katru gadu uzkrāj no jauna. Kārtējā gada pirmajā aprēķina dienā pirms AMMD aprēķināšanas AMMD apmērs ir 0.

15. Pārvaldītājs ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitīto maksājuma mainīgo daļu (UMMD):

15.1. par kārtējo gadu aprēķina dienā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

UMMDK – ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par kārtējo gadu;

MMDK – maksājuma mainīgās daļas maksimālais apmērs par kārtējo gadu;

AMMDK – uzkrātais aprēķinātās maksājuma mainīgās daļas apmērs par kārtējo gadu;

15.2. par aprēķina dienu gada pirmajā aprēķina dienā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

UMMDt – ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par aprēķina dienu;

UMMDK,t – ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par kārtējo gadu aprēķina dienā;

15.3. par citām gada aprēķina dienām aprēķina, izmantojot šādu formulu:

UMMDt – ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par aprēķina dienu;

UMMDK,t – ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par kārtējo gadu aprēķina dienā;

UMMDK,t–1 – ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par kārtējo gadu iepriekšējā aprēķina dienā;

15.4. ja gada pēdējā aprēķina dienā DV ir vienāda vai mazāka par gada pēdējās aprēķina dienas DV iepriekšējo septiņu gadu periodā pirms kārtējā gada, bet UMMD apmērs par kārtējo gadu ir pozitīvs, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

UMMDt – ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par aprēķina dienu;

UMMDK,t–1 – ieguldījumu plāna finanšu pārskatos uzskaitītās maksājuma mainīgās daļas apmērs par kārtējo gadu iepriekšējā aprēķina dienā.

16. Kopējo maksājuma mainīgās daļas apmēru par kārtējo gadu pārvaldītājs ietur reizi gadā.

IV. Noslēguma jautājumi

17. 2018., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā par perioda sākuma dienu aprēķinos, kas veikti par astoņiem gadiem, uzskata 2017. gada 31. decembri.

18. Visiem ieguldījumu plāniem par 2017. gada pēdējo aprēķina dienu nosaka 2017. gada 31. decembri.

19. Šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētā iepriekšējo septiņu gadu perioda uzskaite tiek uzsākta no 2017. gada 31. decembra (ieskaitot).

20. Ieguldījumu plāniem, kas uzsāk darbību pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, par perioda sākuma dienu aprēķinos, kas veikti par šo ieguldījumu plānu pirmo astoņu gadu periodu, kā arī aprēķinos, kas veikti šo ieguldījumu plānu darbības pirmajā kalendāra gadā par periodu no gada sākuma, uzskata šo plānu pirmo aprēķina dienu.

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumus Nr. 615 "Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi un tiek veikta maksājuma uzskaite un ieturēšana" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 205. nr.).

22. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā –
veselības ministre Anda Čakša
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 765Pieņemts: 19.12.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 254, 21.12.2017. OP numurs: 2017/254.14
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
296008
{"selected":{"value":"13.01.2022","content":"<font class='s-1'>13.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.01.2022","iso_value":"2022\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-12.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.01.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)