Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2024. gada 18. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 14 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības materiālo atbalstu audžuģimenei".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Liepājā 2017.gada 9.novembrī (prot. Nr.14, 1.§)
Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenei
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
"Audžuģimenes noteikumi" 78.punktu
(Grozīta ar Liepājas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) palīdzības audžuģimenei veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Saistošo noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un kurā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESA" (turpmāk – Liepājas bāriņtiesa) lēmumu ir ievietots bērns.

3. Pašvaldības palīdzību audžuģimenei nodrošina un līgumu ar audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē slēdz Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pašvaldība saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā nodrošina audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam šādus palīdzības veidus:

4.1. pabalsts bērna uzturam;

4.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei;

4.3. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;

4.4. pabalsts bērna veselības uzlabošanai;

4.5. pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai;

4.6. pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

4.7. veselības apdrošināšana audžuģimenei;

4.8. sociālā atbalsta programma audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam;

4.9. atelpas brīža pakalpojums audžuģimenei.

II. PALĪDZĪBAS PIEPRASĪŠANAS UN PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

5. Lai saņemtu pašvaldības palīdzību, audžģimenes pārstāvis uzrāda Sociālajā dienestā personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

5.1. iesniegumu, norādot vēlamo palīdzības veidu;

5.2. pilnvaru vai tās kopiju (uzrādot oriģinālu), ja pašvaldības palīdzību pieprasa ar pilnvarotas personas starpniecību;

5.3. citus saistošajos noteikumos noteiktos dokumentus.

6. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas:

6.1. apseko audžuģimeni dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

6.2. pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

6.2.1. par palīdzības piešķiršanu;

6.2.2. par atteikumu piešķirt palīdzību, ja pieprasītājam nav tiesību to saņemt, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

7. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē. Liepājas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

III. PABALSTS BĒRNA UZTURAM

8. Pabalsta bērna uzturam apmērs ir 300 euro mēnesī katram audžuģimenē ievietotam bērnam. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

9. Pabalstu bērna uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 16.datumam.

10. Pabalsta bērna uzturam izmaksu pārtrauc:

10.1. ja bērns sasniedzis pilngadību;

10.2. beidzies līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē termiņš;

10.3. bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigta pirms līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē noteiktā termiņa saskaņā ar bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;

10.4. Sociālajam dienestam vienpusēji atkāpjoties no līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē, ja bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē;

10.5. bērns ir nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Sociālais dienests pabalsta izmaksu atjauno pēc rakstiskas informācijas saņemšanas no Liepājas bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības izbeigšanu adoptētāju ģimenē un bērna atgriešanu audžuģimenē.

11. Pabalsta bērna uzturam saņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas ir par iemeslu pabalsta apmēra pārrēķinam vai pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

12. Ja pabalsta bērna uzturam saņēmējs nav informējis Sociālo dienestu par noteikumu 11.punktā minētajiem apstākļiem, bet ir saņēmis pabalstu, pabalsta saņēmējam ir pienākums nepamatoti saņemto pabalsta summu atmaksāt Sociālajam dienestam labprātīgi. Ja pabalsta bērna uzturam saņēmējs nepamatoti saņemto pabalsta summu neatmaksā labprātīgi, to ietur no nākamajos mēnešos izmaksājamā pabalsta, vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

IV. PABALSTS APĢĒRBA UN MĪKSTĀ INVENTĀRA IEGĀDEI

13. Pabalsta bērna apģērba un apavu iegādei apmērs ir līdz 220 euro gadā.

14. Pabalsta mīkstā inventāra iegādei apmērs ir līdz 80 euro gadā.

15. Sociālais dienests pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru nosaka atbilstoši bērna vajadzībām, nepieciešamības gadījumā apsekojot audžuģimeni dzīvesvietā un novērtējot bērna vajadzības.

16. Ja bērns ievietots citas pašvaldības administratīvā teritorijā dzīvojošā audžuģimenē, Sociālais dienests pieprasa atzinumu par bērna vajadzībām tās pašvaldības sociālajam dienestam vai bāriņtiesai, kuras teritorijā audžuģimene ir deklarējusi dzīvesvietu.

17. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

V. PABALSTS INDIVIDUĀLO MĀCĪBU PIEDERUMU IEGĀDEI

18. Pabalsta individuālo mācību piederumu iegādei apmērs ir līdz 100 euro gadā.

19. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei ir tiesības saņemt par katru audžuģimenē ievietotu bērnu, kurš mācās vispārējās izglītības iestādē, sākot no 1.klases, vai profesionālās izglītības iestādē.

20. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei Sociālais dienests var piešķirt un izmaksāt pa daļām, atbilstoši bērna vajadzībām.

VI. PABALSTS BĒRNA VESELĪBAS UZLABOŠANAI

21. Pabalsta bērna veselības uzlabošanai apmērs ir līdz 100 euro gadā.

22. Pabalstu bērna veselības uzlabošanai piešķir par:

22.1. ārstniecības personas vai ārstniecības iestādē bērnam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

22.2. briļļu iegādi bērnam ar ārsta speciālista nozīmējumu.

23. Pabalsta saņemšanai audžuģimenes pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

23.1. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izrakstu no bērna mediciniskās kartes par veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamību;

23.2. veselības aprūpes pakalpojuma vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošu dokumentu (kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķins) kopijas, uzrādot oriģinālus, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, pakalpojuma nosaukums un cena.

24. Pabalstu bērna veselības uzlabošanai pēc pabalsta pieprasītāja izvēles izmaksā:

24.1. kredītiestādē skaidrā naudā;

24.2. ar pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja bankas kontā;

24.3. apmaksājot veselības aprūpes pakalpojumus vai briļļu iegādi saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja vai preču pārdevēja izsniegto rēķinu.

VII. PABALSTS SADZĪVES APSTĀKĻU UZLABOŠANAI

25. Pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai ir tiesības saņemt audžuģimenei, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un kuras aprūpē vismaz trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā ir bijuši ar Liepājas bāriņtiesas lēmumu ievietoti bērni.

26. Pabalsta sadzīves apstākļu uzlabošanai apmērs ir līdz 1500 euro.

27. Pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai piešķir vienu reizi piecos gados mantiskā veidā remontmateriālu un sadzīves priekšmetu iegādei.

28. Audžuģimenes pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā dokumentus, kas apliecina remontmateriālu un sadzīves priekšmetu iegādes nepieciešamību.

29. Pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai izmaksā, apmaksājot pakalpojuma sniedzēja vai preču pārdevēja izsniegtu rēķinu.

VIII. PAŠVALDĪBAS ATLĪDZĪBA PAR AUDŽUĢIMENES PIENĀKUMU PILDĪŠANU

30. Tiesības saņemt pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir audžuģimenei, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un kurā ar Liepājas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.

31. Pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir 150 euro mēnesī. Par nepilnu mēnesi atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

32. Pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

33. Pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksā audžuģimenes pārstāvim, ar kuru ir noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē, par iepriekšējo mēnesi līdz kārtējā mēneša 20.datumam, pārskaitot uz audžuģimenes pārstāvja iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu vai izmaksā skaidrā naudā kredītiestādē.

34. Pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksu pārtrauc:

34.1. ja bērns sasniedzis pilngadību;

34.2. beidzies līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē termiņš;

34.3. bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigta pirms līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē noteiktā termiņa saskaņā ar bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;

34.4. Sociālajam dienestam vienpusēji atkāpjoties no līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē, ja Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē;

34.5. bērns ir nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Sociālais dienests atlīdzības izmaksu atjauno pēc rakstiskas informācijas saņemšanas no Liepājas bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības izbeigšanu adoptētāju ģimenē un bērna atgriešanu audžugimenē.

35. Pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas ir par iemeslu atlīdzības apmēra pārrēķinam vai izmaksas pārtraukšanai.

36. Ja pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēmēja vainas dēļ atlīdzība ir izmaksāta nepamatoti, atlīdzības saņēmējam ir pienākums attiecīgo summu Sociālajam dienestam atmaksāt labprātīgi. Ja atlīdzības saņēmējs nepamatoti saņemto atlīdzības summu neatmaksā labprātīgi, to ietur no nākamajos mēnešos izmaksājamās atlīdzības, vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

IX. VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA AUDŽUĢIMENEI

37. Tiesības saņemt veselības apdrošināšanas polisi ir audžuģimenei, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un kurā vismaz sešus mēnešus pēdējā kalendārā gada laikā ar Liepājas bāriņtiesas lēmumu ir bijuši ievietoti bērni.

38. Veselības apdrošināšanas polises saņemšanai audžuģimene, sākot no kalendārā gada 1.decembra līdz nākamā gada 15.janvārim, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

39. Veselības apdrošināšanas polisi audžuģimenei piešķir uz kalendāro gadu.

40. Veselības apdrošināšanas polisi nepiešķir, ja audžuģimenes pārstāvja rīcībā ir cita veselības apdrošināšanas polise.

41. Audžuģimenei nekavējoties ir jāatgriež veselības apdrošināšanas polise Sociālajam dienestam, ja tai ar bāriņtiesas lēmumu ir atņemts vai izbeigts audžuģimenes statuss.

X. SOCIĀLĀ ATBALSTA PROGRAMMA AUDŽUĢIMENEI UN AUDŽUĢIMENĒ IEVIETOTAM BĒRNAM

42. Sociālā atbalsta programma nodrošina profesionālu psihosociālu atbalsta sistēmu audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam.

43. Sociālā atbalsta programma ietver šādus pakalpojumus:

43.1. individuālas psihologa vai psihoterapeita konsultācijas audžuģimenei;

43.2. individuālas konsultācijas pie speciālistiem audžuģimenē ievietotam bērnam;

43.3. speciālista asistēšana audžuģimenē ievietota bērna un bioloģiskā vecāka tikšanās laikā;

43.4. atbalsta grupa audžuģimenēm.

44. Sociālā atbalsta programmu piešķir saskaņā ar speciālista izvērtējumu pēc nepieciešamības.

XI. ATELPAS BRĪŽA PAKALPOJUMS AUDŽUĢIMENEI

45. Atelpas brīža pakalpojuma ietvaros audžuģimenē ievietotam bērnam tiek nodrošināta izmitināšana, ēdināšana un uzraudzība pakalpojuma sniedzēja telpās, atslogojot audžuģimeni no aprūpes pienākumu veikšanas.

46. Atelpas brīža pakalpojumu piešķir audžuģimenei īpašās situācijās līdz 10 diennaktīm gadā.

XII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

47. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra saistošos noteikumus Nr.18 "PAR PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĢIMENEI" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 207. nr.; 2011, 9. nr.; 2013, 233. nr.).

48. Sociālā dienesta un audžuģimenes pirms šo noteikumu spēkā stāšanās noslēgtie līgumi par kāda no saistošajos noteikumos minētā pabalsta izmaksu, ir pārslēdzami trīs mēnešu laikā no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

49. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Liepājas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenei Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 09.11.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Zaudē spēku: 01.06.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 18.12.2017. OP numurs: 2017/251.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
295888
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"