Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.137

Rīgā 2017.gada 23.novembrī (prot. Nr.42, 3.p.)
Par tiesībām akciju sabiedrībai "Valmieras piens" noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2017.gada 2.novembrī saņēma akciju sabiedrības "Valmieras piens", vienotais reģistrācijas numurs: 40003020475, juridiskā adrese: Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 (turpmāk – AS "Valmieras piens"), 2017.gada 31.oktobra iesniegumu Nr.5-1/93 ar lūgumu izsniegt atļauju pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu (turpmāk – atļauja) saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk – Metodika), ja ir mainījusies kurināmā cena (turpmāk – Iesniegums).

Regulators konstatē

1. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk – Likums) 5.pants noteic, ka sabiedriskos pakalpojumus regulē saskaņā ar Likumu izveidota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde, kas darbojas neatkarīgi un patstāvīgi, izpildot šajā likumā noteiktās funkcijas, pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

2. Likuma 7.panta pirmā daļa noteic, ka Regulators uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā regulējamās nozarēs tiktu ievērots Likums, kā arī regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

3. Likuma 20.pants noteic, ka tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

4. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

5. 2017.gada 3.aprīlī stājās spēkā grozījumi Enerģētikas likumā par noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes tirgus atvēršanu. Enerģētikas likuma 106.panta trešā daļa noteic, ka dabasgāzes cenu nosaka dabasgāzes tirgus dalībnieki, savstarpēji vienojoties.

6. Metodikas 43.7 punkts noteic, ka komersants var iesniegt Regulatoram pamatotu pieprasījumu atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku.

7. No Metodikas 43.8 punkta izriet, ka Regulators pēc komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaiņām.

8. Metodikas 43.9 punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8 punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā un publicē savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

9. AS "Valmieras piens" ir reģistrēta siltumenerģijas ražotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru Nr.SR0147 un siltumenerģijas tirgotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru Nr.ST0048.

10. AS "Valmieras piens" saražotās siltumenerģijas tarifs ir apstiprināts ar Regulatora 2017.gada 8.jūnija lēmumu Nr.59 "Par akciju sabiedrības AS "Valmieras piens" saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 116.nr.) (turpmāk – Lēmums Nr.59). Ar Lēmumu Nr.59 apstiprinātā saražotās siltumenerģijas tarifa veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas.

11. AS "Valmieras piens" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē uzturēja Iesniegumā izteikto lūgumu un izteica atbalstu sagatavotajam lēmumam.

Regulators secina

1. AS "Valmieras piens" ir iesniegusi pamatojošos dokumentus atļaujas saņemšanai pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu saskaņā ar Metodiku kurināmā cenas izmaiņu gadījumā.

2. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas saņemšanai ir Lēmums Nr.59, kuru pieņemot, Regulators izvērtēja visas AS "Valmieras piens" izmaksas saistībā ar siltumenerģijas ražošanu. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprinātais saražotās siltumenerģijas tarifs AS "Valmieras piens".

3. Pēc atļaujas piešķiršanas AS "Valmieras piens" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt AS "Valmieras piens" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt saražoto siltumenerģiju par tarifu, kurš atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

4. Regulators secina, ka līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu AS "Valmieras piens" ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas. Līdz ar to Regulatora piešķirtā atļauja AS "Valmieras piens" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu ļaus AS "Valmieras piens" savlaicīgi reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Atļauja AS "Valmieras piens" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu nozīmē AS "Valmieras piens" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums – AS "Valmieras piens" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu gadījumā, ja dabasgāzes cena ir zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā. Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 5.pantam, nosacījums ir samērīgs ar AS "Valmieras piens" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim – piešķirt tiesības AS "Valmieras piens" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Saņemot no AS "Valmieras piens" Metodikas 43.9 1. līdz 43.9 4.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķināto tarifu, Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegtā tarifa atbilstību Metodikai un iesniegtā tarifa pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār AS "Valmieras piens" aprēķināto tarifu. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par AS "Valmieras piens" iesniegtā tarifa neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegtā tarifa pamatojumu, tarifs nestāsies spēkā AS "Valmieras piens" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12 punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 11., 43.7, 43.8, 43.9 punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1., 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. piešķirt AS "Valmieras piens" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā cenas izmaiņu gadījumā;

2. noteikt atļaujas termiņu – līdz stāsies spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprinātais saražotās siltumenerģijas tarifs AS "Valmieras piens";

3. noteikt atļaujas nosacījumu – AS "Valmieras piens" pienākumu pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu, ja kurināmā cena ir zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas tarifā;

4. uzdot AS "Valmieras piens" iesniegt Regulatoram informāciju par kurināmā cenas izmaiņām līdz attiecīgā mēneša pēdējai darbdienai;

5. uzdot AS "Valmieras piens" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 4.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jaunu noslēgtu dabasgāzes piegādes līgumu, iesniedzot līguma kopiju, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā dabasgāzes cenas piedāvājuma izvēli.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai AS "Valmieras piens" neievēro normatīvos aktus un atļaujas nosacījumu, Regulators var atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I.Birziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tiesībām akciju sabiedrībai "Valmieras piens" noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 137Pieņemts: 23.11.2017.Stājas spēkā: 23.11.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 29.11.2017. OP numurs: 2017/236.9
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
295374
23.11.2017
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)