Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumus Nr. 281 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 674

Rīgā 2017. gada 14. novembrī (prot. Nr. 57 9. §)
Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem
Izdoti saskaņā ar
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas likuma
30. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.

2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – likums) noteiktie likuma subjekti (turpmāk – likuma subjekti) atbilstoši likuma prasībām nekavējoties ziņo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (turpmāk – kontroles dienests) par katru konsultētu, plānotu, pieteiktu, uzsāktu, atliktu, veiktu vai apstiprinātu neparastu darījumu, kura pazīmes atbilst vismaz vienai no šajos noteikumos minētajām pazīmēm.

3. Likuma subjekti patstāvīgi izvērtē darījuma aizdomīgumu un nekavējoties ziņo kontroles dienestam par analīzes rezultātā konstatētu, konsultētu, plānotu, pieteiktu, uzsāktu, atliktu, veiktu vai apstiprinātu aizdomīgu darījumu.

4. Likuma subjekti ziņo par katru darījumu, kas atbilst šajos noteikumos noteiktajai summai euro vai tās ekvivalentam citā valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa darījuma veikšanas dienā. Ja darījumā tiek izmantota ārvalstu valūta, kurai Eiropas Centrālā banka nepublicē euro atsauces kursu, aprēķiniem izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro.

II. Neparasta darījuma pazīmes

5. Par neparastu darījumu uzskatāms darījums, kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

5.1. attiecībā uz visiem likuma subjektiem:

5.1.1. darījums, kurā piedalās klients, kas tiek turēts aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā un par kuru informācija ir iekļauta kontroles dienesta uzturētajā tīmekļvietnē http://sankcijas.kd.gov.lv/;

5.1.2. klients vai klienta patiesais labuma guvējs un tā veiktais darījums (tai skaitā līdzekļi, kas vēl nav iesaistīti darījumā vai tā mēģinājumā), par kuru klienta izpētes ietvaros konstatēta publiski pieejama negatīva rakstura informācija, kas liecina par tā iespējamu saistību ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem vai to legalizēšanu vai ar terorismu vai tā finansēšanu;

5.1.3. klienta veiktais skaidras naudas darījums, kura apmērs ir ekvivalents 10 000 euro vai vairāk, izņemot:

5.1.3.1. kredītu izmaksu;

5.1.3.2. gadījumu, ja inkasācijas pakalpojuma ietvaros skaidra nauda tiek ieskaitīta vai izņemta no pakalpojuma sniedzēja klienta konta kredītiestādē vai finanšu iestādē;

5.2. attiecībā uz likuma subjektiem, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu, transportlīdzekļu, dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu, kultūras priekšmetu (tajā skaitā senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu) tirdzniecību vai starpniecību, – klienta veiktais skaidras naudas darījums, kura apmērs ir ekvivalents 5000 euro vai vairāk;

5.3. attiecībā uz kredītiestādēm un kapitālsabiedrībām, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu, – darījums, kurā klients pērk vai pārdod ārvalstu valūtu skaidrā naudā par summu, kuras ekvivalents ir 5000 euro vai vairāk;

5.4. attiecībā uz izložu un azartspēļu organizētājiem – darījums (neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā savstarpēji saistītas operācijas par summu, kuras ekvivalents ir 5000 euro un vairāk), kurā:

5.4.1. klientam izmaksā laimestu vai veic norēķinus ar klientu;

5.4.2. klients pērk, pārdod vai maina spēles dalības līdzekļus vai šajā nolūkā maina valūtu, papildina interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu kontu vai no tā izņem līdzekļus;

5.5. attiecībā uz kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām, kas nodarbojas ar bezkontu naudas pārvedumu pakalpojumu sniegšanu, – darījums, kurā klients nosūta vai saņem pārrobežu maksājumu ārvalstu valūtā, kura apmērs ir ekvivalents 500 000 euro vai vairāk;

5.6. attiecībā uz zvērinātiem notāriem:

5.6.1. mantojuma lietā mantinieks, iesniedzot mantojamās mantas sarakstu ar mantas novērtējumu, mantojuma masas sastāvā ir norādījis nereģistrējamu kustamu mantu (tajā skaitā skaidru naudu), kuras novērtējums ir ekvivalents 15 000 euro vai vairāk;

5.6.2. nostiprinot īpašuma tiesības un šo tiesību nodrošinājumu zemesgrāmatās uz privātā kārtībā noslēgta darījuma pamata, ja skaidras naudas darījuma summas ekvivalents ir 10 000 euro vai vairāk.

III. Ziņojumā par aizdomīgu darījumu iekļaujamā informācija

6. Ziņojumā par aizdomīgu darījumu ir jāiekļauj pamatojums aizdomām par saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu tipoloģiju. Informāciju par aktuālākajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu tipoloģijām un to raksturīgākajām pazīmēm kontroles dienests ietver metodiskajās vadlīnijās, kuras uztur un aktualizē tīmekļvietnē www.kd.gov.lv.

7. Ņemot vērā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu tipoloģiju mainīgumu, likuma subjekti ziņojuma pamatojumā apraksta veidā sniedz informāciju arī par jaunatklātām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu tipoloģijām un to raksturīgākajām pazīmēm.

IV. Ziņošanas kārtība

8. Ziņojumu par šo noteikumu 2. un 3. punktā minētajiem darījumiem iesniedz rakstiski kopā ar pavadvēstuli, kurā norādīti pievienotie dokumenti un elektroniskie datu nesēji (ja tādi ir), vai iesniedz elektroniski, izmantojot kontroles dienesta uzturētajā tīmekļvietnē http://zinojumi.kd.gov.lv pieejamo e-pakalpojumu "Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem" (turpmāk – e-pakalpojums). Likuma subjektiem (izņemot likuma 3. panta ceturtajā daļā minētos likuma subjektus) ir pienākums ziņojumu par šo noteikumu 2. un 3. punktā minētajiem darījumiem iesniegt elektroniski.

9. Iesniedzot ziņojumu papīra formā, likuma subjekts aizpilda šo noteikumu 1. pielikumā minēto veidlapu. Iesniedzot ziņojumu elektroniski – izmantojot e-pakalpojumu –, likuma subjekts aizpilda laukus tiešsaistes formā vai augšupielādē XML (Extensible Markup Language) datni atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajām prasībām. Kontroles dienests sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu uztur savā tīmekļvietnē, darot to pieejamu likuma subjektiem un to uzraudzības un kontroles institūcijām.

10. Ja, aizpildot šo noteikumu 1. pielikumā minēto veidlapu, kādā lauku grupā norādāmo ziņu nav, to aizpilda ar zīmi "Z". Ja likuma subjekts ziņojumu iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu, un kādā lauku grupā norādāmo ziņu nav, to atstāj neaizpildītu, ja to pieļauj šo noteikumu 2. pielikumā minētās prasības.

11. Ja ziņojumu un pieprasīto papildinformāciju iesniedz papīra formātā vai ar elektroniskajiem datu nesējiem, likuma subjekti nodrošina to iesniegšanu kontroles dienestā personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību tā, lai ziņojuma un pieprasītās papildinformācijas saturs un iesniegšanas fakts netaptu zināms citām personām.

V. Noslēguma jautājumi

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1071 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 201. nr.; 2010, 29. nr.; 2013, 207. nr.; 2016, 240. nr.).

13. Šo noteikumu 5.6.2. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Notariāta likumā, kas paredz nostiprinājuma lūguma elektronisku iesniegšanu zemesgrāmatā ar zvērināta notāra starpniecību arī privāta darījumā pamatā.

14. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. maijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  14. novembra
noteikumiem Nr. 674
Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu

(iesniedzams papīra formā)

I, II, III, VI un VII sadaļu aizpilda visi ziņotāji

ILikuma subjekta dati
1. Likuma subjekts (fiziskās personas vārds(-i) un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 
2. Personas kods vai reģistrācijas numurs 
3. Sastādītāja vārds(-i), uzvārds, tālruņa numurs 
4. Ziņošanas datums 5. Ziņojuma numurs 
  
IIZiņas par darījumu
1. Darījuma vietas nosaukums (iestāde) 
2. Darījuma datums (dd.mm.gggg.) 3. Pēdējā darījuma datums (ja apvienoti vairāki darījumi) (dd.mm.gggg.) 
4. Neparasta darījuma pazīmes numurs
(atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 674 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" attiecīgajam punktam)
 5. Aizdomīguma pazīme 
6. Darījuma stāvoklis (vajadzīgo pasvītrot)

Plānots

Uzsākts

Atlikts

Pieteikts

Apstiprināts

Veikts

Konsultēts

Likuma subjekts atturējās

Cits ________________

7. Darījuma veids 
8. Darījuma summa
(00 000,00)
 9. Valūta
(3 burtu kods)
 
10. Īpašās piezīmes
(vajadzīgo pasvītrot)
Likuma subjekts atturējās no darījuma veikšanasTerorisma finansēšanaSaistība ar politiski nozīmīgu personuZiņots arī tiesību aizsardzības iestādei
  
III1. Darījuma veicējs (darījumos, kuros nav naudas kustības (apdrošināšana, valūtas maiņa, laimesti u. tml.))

2. Nosūtītājs (darījumos, kuros ir naudas kustība)

Kredītiestāde/
maksājumu iestāde

(ja darījums notiek kredītiestādē/maksājumu iestādē, kurai ir SWIFT kods)
1. SWIFT kods (BIC kods) 
2. Konta numurs 
Juridiskā persona – darījuma veicējs vai nosūtītājs3. Nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās 
4. Reģistrācijas numurs 
5. Reģistrācijas valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) 
6. Adreses valsts 2 burtu kods
(saskaņā ar ISO standartu)
 
Fiziskā persona – darījuma veicējs vai nosūtītājs, vai juridiskās personas pilnvarotā persona7. Vārds(-i) 
8. Uzvārds 
9. Personas kods vai dzimšanas datums (formātā ddmmgg) 
10. Personu apliecinoša dokumenta valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu), numurs, izdevējiestāde un datums 
11. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī 
  
IVNaudas saņēmējs (šo sadaļu aizpilda tikai tad, ja ziņo par naudas kustību;
neaizpilda, ja ziņo par apdrošināšanu, valūtas maiņu, laimestiem u. tml.)
Kredītiestāde/
maksājumu iestāde

(ja darījums notiek kredītiestādē/maksājumu iestādē, kurai ir SWIFT kods)
1. SWIFT kods (BIC kods) 
2. Konta numurs 
Juridiskā persona – saņēmējs3. Nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās 
4. Reģistrācijas numurs 
5. Reģistrācijas valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) 
6. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī 
Fiziskā persona – saņēmējs vai juridiskās personas pilnvarotā persona7. Vārds(-i) 
8. Uzvārds 
9. Personas kods vai dzimšanas datums (formātā ddmmgg) 
10. Personu apliecinoša dokumenta valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu), numurs, izdevējiestāde un datums 
11. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī 
    
VCiti darījuma dalībniekiCits darījuma dalībnieks Nr. 1Cits darījuma dalībnieks Nr. 2
Kredītiestāde/
maksājumu iestāde

(ja darījums notiek kredītiestādē/maksājumu iestādē, kurai ir SWIFT kods)
1. SWIFT kods (BIC kods)  
2. Konta numurs  
Cita juridiskā persona –
darījuma dalībnieks
3. Loma darījumā (patiesais labuma guvējs, organizators u. c.)  
4. Nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās  
5. Reģistrācijas numurs  
6. Reģistrācijas valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu)  
7. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī  
8. Piezīmes 
Cita fiziskā persona – darījuma dalībnieks vai juridiskās personas pilnvarotā persona9. Loma darījumā (patiesais labuma guvējs, organizators u. c.)  
10. Vārds(-i)  
11. Uzvārds  
12. Personas kods vai dzimšanas datums (formātā ddmmgg)  
13. Personu apliecinoša dokumenta valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu), numurs, izdevējiestāde un datums  
14. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī  
15. Piezīmes 
  
VIPaskaidrojošās piezīmes
Īsās piezīmes (līdz 16 simboliem, ieskaitot tukšumus).
Ziņojumam pēc neparasta darījuma pazīmes norāda būtiskāko, piemēram, ziņojumā apvienoto darījumu skaits, valūta, uz kuru veic valūtas maiņu skaidrā naudā.
Ziņojumam par aizdomīgu darījumu obligāti norāda konstatētās tipoloģijas kodu (skat. www.kd.gov.lv)
 
Paskaidrojošs teksts
(papildina veidlapas laukos norādītās ziņas, neatkārtojot tās)
 
  
VIIPielikumi
Pielikuma veidsPapīra formāExcel formātāSkenēti dokumentiLapu skaits
Personu apliecinoša dokumenta kopija    
Vadītāja apliecības kopija    
Reģistrācijas apliecības kopija    
Konta izraksts    
Līguma kopija    
Cits ___________________________________    
     
     
     
     
     
     
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2017.gada 14. novembra
noteikumiem Nr. 674
Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu

(iesniedzams elektroniski)

* a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars
Lauka nosaukumsLauka datu formāts (*)Lauka vērtībaLauka vērtības kategorijaElementa nosaukumsMātes elements/i
123456
Ziņojuma veidsMax2(a)Ziņojuma veids - vērtība ZTeksts<zinojuma_veids><informacija>
Likuma subjektu grupaMax2(a)Likuma subjektu grupas kods saskaņā ar klasifikatoruTeksts<zinotaja_grupa><informacija>
Ziņošanas gadsMax2(n)Ziņojuma iesniegšanas gada divi pēdējie cipariSkaitlis<zinotaja_gads><informacija>
Ziņošanas datumsYYYY-MM-DDZiņojuma iesniegšanas datums formātā:
YYYY-MM-DD
Datums<zinotaja_datums><informacija>
Likuma subjekta kodsMax4(n)Regulārā ziņotāja kods, kuru piešķir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Vienreizējie ziņotāji neaizpildaKods<zinotaja_kods><zinotajs> <regularais_zinotajs>
NosaukumsMax128(x)Regulārā ziņotāja - juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiemTeksts<jp_nosaukums><zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>
FormaMax60(x)Regulārā ziņotāja - juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoruTeksts<jp_forma><zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>
Reģistrācijas numursMax32(x)Regulārā ziņotāja -juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrāKods<jp_reg_nr><zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>
Valsts2(a)Regulārā ziņotāja - juridiskās personas reģistrācijas valstsKods<reg_valsts><zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>
Iestādes SWIFT kodsMax11(x)Regulārā ziņotāja - juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartamKods<swift><zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>
VārdsMax64(x)Regulārā ziņotāja - fiziskās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<fp_vards><zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>
UzvārdsMax32(x)Regulārā ziņotāja - fiziskās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<fp_uzvards><zinotajs>
<regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>
Personas kodsMax12(x)Regulārā ziņotāja - fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kodsKods<fp_pers_kods><zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>
Dzimšanas datumsYYYY-MM-DDRegulārā ziņotāja - fiziskās personas dzimšanas datums formātā: YYYY-MM-DDDatums<fp_dzims_datums><zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>
Pases valsts2(a)Regulārā ziņotāja -fiziskās personas pases valstsKods<pases_valsts><zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>
NosaukumsMax128(x)Vienreizējā ziņotāja -juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiemTeksts<jp_nosaukums><zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>
FormaMax60(x)Vienreizējā ziņotāja -juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoruTeksts<jp_forma><zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>
Valsts2(a)Vienreizējā ziņotāja -juridiskās personas reģistrācijas valstsKods<reg_valsts><zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>
Reģistrācijas numursMax32(x)Vienreizējā ziņotāja -juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrāKods<jp_reg_nr><zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>
Iestādes SWIFT kodsMax11(x)Vienreizējā ziņotāja - juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartamKods<swift><zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>
VārdsMax64(x)Vienreizējā ziņotāja - fiziskās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<fp_vards><zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>
UzvārdsMax32(x)Vienreizējā ziņotāja - fiziskās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<fp_uzvards><zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>
Personas kodsMax12(x)Vienreizējā ziņotāja - fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kodsKods<fp_pers_kods><zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>
Dzimšanas datumsYYYY-MM-DDVienreizējā ziņotāja - fiziskās personas dzimšanas datums starptautiskā , formā YYYY-MM-DDDatums<fp_dzims_datums><zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>
Pases valsts2(a)Vienreizējā ziņotāja -fiziskās personas pases valstsKods<pases_valsts><zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>
Korespondences adreseMax128(x)Vienreizējā ziņotāja korespondences adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<korespondences_adrese><zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
EpastsMax254(x)Vienreizējā ziņotāja e-pasta adrese atbilstoši struktūrai: lietotāja vārds; zīme @; e-pasta servera domēna vārdsTeksts<epasts><zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
Ziņotāja Nr. gadāMax6(n)Ziņotāja darījuma ziņojuma numurs gadāSkaitlis<zinotaja_nr_gada><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums>
<darijuma_zinojuma_reg_dati>
<registracijas_numurs>
Darījuma iestādes SWIFTMax11(x)Darījuma iestādes SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartamKods<darijuma_iestade_swift><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <darijuma_iestade>
Iestādes reģistrācijas valsts2(a)Darījuma iestādes valstsKods<iestade_reg_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <darijuma_iestade>
<darijuma_iestade_cita>
Iestādes reģistrācijas numursMax32(x)Darījuma iestādes reģistrācijas numurs publiskā reģistrāKods<iestade_reg_nr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <darijuma_iestade>
<darijuma_iestade_cita>
Darījuma stāvoklisMax64(x)Darījuma stāvoklis saskaņā klasifikatoruKods<darijuma_stavoklis><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
Darījuma datumsYYYY-MM-DDDarījuma veikšanas datums formātā: YYYY-MM-DDDatums<darijuma_datums><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
Darījuma beigu datumsYYYY-MM-DDDarījuma beigu datums vairāku darījumu gadījumā formātā: YYYY-MM-DDDatums<darijuma_beigu_datums><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
Darījuma veida kodsMax3(x)Darījuma veida kods saskaņā ar klasifikatoruKods<darijuma_veida_kods><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
Darījuma neparastuma pazīmeMax10(x)Darījuma neparastuma pazīme saskaņā ar klasifikatoruKods<darijuma_neparastuma_pazime><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <pazime>
Darījuma aizdomīguma pazīmeMax3(x)Darījuma aizdomīguma pazīme saskaņā ar klasifikatoruKods<darijuma_aizdomiguma_pazime><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <pazime>
Ziņots VIDMax(2)Vai ziņots Valsts ieņēmumu dienestam: kodi ja/neTeksts<zinots_vid><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
Darījuma valūtaMax3(a)Darījuma valūtas kodsKods<darijuma_valuta><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
Darījuma summaMax16(d)Darījuma summa vienā valūtā formātā 0.00Skaitlis<darijuma_summa><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
SWIFT kodsMax11(x)SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam Darījuma veicējam vai nosūtītājamKods<sutitajs_swift_kods><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_banka>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja kontsMax32(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja konts IBAN formātā - maksimālais garums kontiem Latvijā -
21 zīme. Citiem maksimālais garums - 32 zīmes
Kods<sutitajs_konts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums><sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_banka>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja konts atvērtsYYYY-MM-DDDarījuma veicēja vai nosūtītāja konta atvēršanas datums formātā:
YYYY-MM-DD
Datums<sutitajs_konts_atverts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_banka>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja konts slēgtsYYYY-MM-DDDarījuma veicēja vai nosūtītāja konta slēgšanas datums formātā:
YYYY-MM-DD
Datums<sutitajs_konts_slegts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_banka>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas nosaukumsMax128(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiemTeksts<sutitajs_jp_nosaukums><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas formaMax60(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoruTeksts<sutitajs_jp_forma><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas reģistrācijas valsts2(a)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - juridiskās personas reģistrācijas valstsKods<sutitajs_jp_reg_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas reģistrācijas numursMax32(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrāKods<sutitajs_jp_reg_nr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas adreses valsts2(a)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - juridiskās personas adreses valstsKods<sutitajs_jp_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas adreseMax128(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<sutitajs_jp_adr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas alternatīvās adreses valsts2(a)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - juridiskās personas alternatīvās adreses valstsKods<sutitajs_jp_sec_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>
<sutitajs_jp_citas_adreses>
<sutitajs_jp_sec_adr>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas alternatīvā adreseMax128(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<sutitajs_jp_sec_adrese><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>
<sutitajs_jp_citas_adreses>
<sutitajs_jp_sec_adr>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas piezīmesMax32(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - juridiskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņasTeksts<sutitajs_jp_piezimes><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas vārdsMax64(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja- fiziskās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<sutitajs_fp_vards><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas uzvārdsMax32(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - fiziskās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp uzvārdiem - defise (-)Teksts<sutitajs_fp_uzvards><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas Latvijas personas kodsMax12(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kodsKods<sutitajs_fp_pers_kods_lv><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sutitajs_fp_dzim_dati>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas dzimšanas datumsYYYY-MM-DDDarījuma veicēja vai nosūtītāja - fiziskās personas dzimšanas datums formātā: YYYY-MM-DDDatums<sutitajs_fp_dzim_datums><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sutitajs_fp_dzim_dati>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas ārvalsts personas kodsMax32(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kodsKods<sutitajs_fp_arv_id><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas ārvalsts personas koda valsts2(a)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā personas koda valstsKods<sutitajs_fp_arv_id_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas dokumenta numursMax32(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - fiziskās personas identifikācijas dokumenta numursKods<sutitajs_fp_dok_nr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas dokumenta valsts2(a)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - fiziskās personas identifikācijas dokumenta valstsKods<sutitajs_fp_dok_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas adreses valsts2(a)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - fiziskās personas adreses valstsKods<sutitajs_fp_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas adreseMax128(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<sutitajs_fp_adr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas alternatīvās adreses valsts2(a)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - fiziskās personas alternatīvās adreses valstsKods<sutitajs_fp_sec_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sutitajs_fp_citas_adreses>
<sutitajs_fp_sec_adr>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas alternatīvā adreseMax128(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<sutitajs_fp_sec_adrese><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sutitajs_fp_citas_adreses>
<sutitajs_fp_sec_adr>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas piezīmesMax32(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņasTeksts<sutitajs_fp_piezimes><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
 <sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas vārdsMax64(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - pilnvarotās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<sutitajs_pp_fp_vards><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas uzvārdsMax32(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - pilnvarotās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<sutitajs_pp_fp_uzvards><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas Latvijas personas kodsMax12(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - pilnvarotās personas Latvijā piešķirts personas kodsKods<sutitajs_pp_fp_pers_kods_lv><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
 <sutitajs_pp_fp_dzim_dati>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas dzimšanas datumsYYYY-MM-DDDarījuma veicēja vai nosūtītāja - pilnvarotās personas dzimšanas datums formātā: YYYY-MM-DDDatums<sutitajs_pp_fp_dzim_datums><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
<sutitajs_pp_fp_dzim_dati>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas ārvalsts personas kodsMax32(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - pilnvarotās personas ārvalstīs piešķirts personas kodsKods<sutitajs_pp_fp_arv_id><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas ārvalsts personas koda valsts2(a)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - pilnvarotās personas ārpus Latvijas izsniegtā personas koda valstsKods<sutitajs_pp_fp_arv_id_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas dokumenta numursMax32(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - pilnvarotās personas identifikācijas dokumenta numursKods<sutitajs_pp_fp_dok_nr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas dokumenta valsts2(a)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - pilnvarotās personas identifikācijas dokumenta valstsKods<sutitajs_pp_fp_dok_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas adreses valsts2(a)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - pilnvarotās personas adreses valstsKods<sutitajs_pp_fp_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas adreseMax128(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - pilnvarotās personas adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<sutitajs_pp_fp_adr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas alternatīvās adreses valsts2(a)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - pilnvarotās personas alternatīvās adreses valstsKods<sutitajs_pp_fp_sec_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
<sutitajs_pp_fp_citas_adreses>
<sutitajs_pp_fp_sec_adr>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas alternatīvā adreseMax128(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - pilnvarotās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<sutitajs_pp_fp_sec_adrese><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
<sutitajs_pp_fp_citas_adreses>
<sutitajs_pp_fp_sec_adr>
Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas piezīmesMax32(x)Darījuma veicēja vai nosūtītāja - pilnvarotās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņasTeksts<sutitajs_pp_fp_piezimes><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
SWIFT kodsMax11(x)Saņēmēja SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartamKods<sanemejs_swift_kods><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_banka>
Saņēmēja kontsMax32(x)Saņēmēja konts IBAN formātā - maksimālais garums kontiem Latvijā - 21 zīme. Citiem maksimālais garums - 32 zīmesKods<sanemejs_konts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_banka>
Saņēmēja konts atvērtsYYYY-MM-DDSaņēmēja konta atvēršanas datums formātā: YYYY-MM-DDDatums<sanemejs_konts_atverts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_banka>
Saņēmēja konts slēgtsYYYY-MM-DDSaņēmēja konta slēgšanas datums formātā: YYYY-MM-DDDatums<sanemejs_konts_slegts<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_banka>
Saņēmēja juridiskās personas nosaukumsMax128(x)Saņēmēja - juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiemTeksts<sanemejs_jp_nosaukums><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>
Saņēmēja juridiskās personas formaMax60(x)Saņēmēja - juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoruTeksts<sanemejs_jp_forma><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>
Saņēmēja juridiskās personas reģistrācijas valsts2(a)Saņēmēja - juridiskās personas reģistrācijas valstsKods<sanemejs_jp_reg_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>
Saņēmēja juridiskās personas reģistrācijas numursMax32(x)Saņēmēja - juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrāKods<sanemejs_jp_reg_nr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>
Saņēmēja juridiskās personas adreses valsts2(a)Saņēmēja - juridiskās personas adreses valstsKods<sanemejs_jp_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>
Saņēmēja juridiskās personas adreseMax128(x)Saņēmēja - juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<sanemejs_jp_adr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>
Saņēmēja juridiskās personas alternatīvās adreses valsts2(a)Saņēmēja - juridiskās personas alternatīvās adreses valstsKods<sanemejs_jp_sec_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>
<sanemejs_jp_citas_adreses>
<sanemejs_jp_sec_adr>
Saņēmēja juridiskās personas alternatīvā adreseMax128(x)Saņēmēja - juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<sanemejs_jp_sec_adrese><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>
<sanemejs_jp_citas_adreses>
<sanemejs_jp_sec_adr>
Saņēmēja juridiskās personas piezīmesMax32(x)Saņēmēja - juridiskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņasTeksts<sanemejs_jp_piezimes><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>
Saņēmēja fiziskās personas vārdsMax64(x)Saņēmēja - fiziskās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<sanemejs_fp_vards><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Saņēmēja fiziskās personas uzvārdsMax32(x)Saņēmēja - fiziskās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<sanemejs_fp_uzvards><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Saņēmēja fiziskās personas Latvijas personas kodsMax12(x)Saņēmēja - fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kodsKods<sanemejs_fp_pers_kods_lv><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sanemejs_fp_dzim_dati>
Saņēmēja fiziskās personas dzimšanas datumsYYYY-MM-DDSaņēmēja - fiziskās personas dzimšanas datums formātā: YYYY-MM-DDDatums<sanemejs_fp_dzim_datums><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sanemejs_fp_dzim_dati>
Saņēmēja fiziskās personas ārvalsts personas kodsMax32(x)Saņēmēja - fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kodsKods<sanemejs_fp_arv_id><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Saņēmēja fiziskās personas ārvalsts personas koda valsts2(a)Saņēmēja - fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā personas koda valstsKods<sanemejs_fp_arv_id_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Saņēmēja fiziskās personas dokumenta numursMax32(x)Saņēmēja - fiziskās personas identifikācijas dokumenta numursKods<sanemejs_fp_dok_nr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Saņēmēja fiziskās personas dokumenta valsts2(a)Saņēmēja - fiziskās personas identifikācijas dokumenta valstsKods<sanemejs_fp_dok_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Saņēmēja fiziskās personas adreses valsts2(a)Saņēmēja - fiziskās personas adreses valsts saskaņā arKods<sanemejs_fp_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Saņēmēja fiziskās personas adreseMax128(x)Saņēmēja - fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<sanemejs_fp_adr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Saņēmēja fiziskās personas alternatīvās adreses valsts2(a)Saņēmēja - fiziskās personas alternatīvās adreses valstsKods<sanemejs_fp_sec_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sanemejs_fp_citas_adreses>
<sanemejs_fp_sec_adr>
Saņēmēja fiziskās personas alternatīvā adreseMax128(x)Saņēmēja - fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<sanemejs_fp_sec_adrese><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sanemejs_fp_citas_adreses>
<sanemejs_fp_sec_adr>
Saņēmēja fiziskās personas piezīmesMax32(x)Saņēmēja - fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņasTeksts<sanemejs_fp_piezimes><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
Saņēmēja pilnvarotās personas vārdsMax64(x)Saņēmēja - pilnvarotās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<sanemejs_pp_fp_vards><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
Saņēmēja pilnvarotās personas uzvārdsMax32(x)Saņēmēja - pilnvarotās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<sanemejs_pp_fp_uzvards><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
Saņēmēja pilnvarotās personas Latvijas personas kodsMax12(x)Saņēmēja - pilnvarotās personas Latvijā piešķirts personas kodsKods<sanemejs_pp_fp_pers_kods_lv><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
<sanemejs_pp_fp_dzim_dati>
Saņēmēja pilnvarotās personas dzimšanas datumsYYYY-MM-DDSaņēmēja - pilnvarotās personas dzimšanas datums formātā: YYYY-MM-DDDatums<sanemejs_pp_fp_dzim_datums><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
<sanemejs_pp_fp_dzim_dati>
Saņēmēja pilnvarotās personas ārvalsts personas kodsMax32(x)Saņēmēja - pilnvarotās personas ārvalstīs piešķirts personas kodsKods<sanemejs_pp_fp_arv_id><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
Saņēmēja pilnvarotās personas ārvalsts personas koda valsts2(a)Saņēmēja - pilnvarotās personas ārpus Latvijas izsniegtā personas koda valstsKods<sanemejs_pp_fp_arv_id_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
Saņēmēja pilnvarotās personas dokumenta numursMax32(x)Saņēmēja - pilnvarotās personas identifikācijas dokumenta numursKods<sanemejs_pp_fp_dok_nr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
Saņēmēja pilnvarotās personas dokumenta valsts2(a)Saņēmēja - pilnvarotās personas identifikācijas dokumenta valstsKods<sanemejs_pp_fp_dok_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
Saņēmēja pilnvarotās personas adreses valsts2(a)Saņēmēja - pilnvarotās personas adreses valstsKods<sanemejs_pp_fp_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
Saņēmēja pilnvarotās personas adreseMax128(x)Saņēmēja - pilnvarotās personas adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<sanemejs_pp_fp_adr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
Saņēmēja pilnvarotās personas alternatīvās adreses valsts2(a)Saņēmēja - pilnvarotās personas alternatīvās adreses valstsKods<sanemejs_pp_fp_sec_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
<sanemejs_pp_fp_citas_adreses>
<sanemejs_pp_fp_sec_adr>
Saņēmēja pilnvarotās personas alternatīvā adreseMax128(x)Saņēmēja - pilnvarotās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<sanemejs_pp_fp_sec_adrese><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
<sanemejs_pp_fp_citas_adreses>
<sanemejs_pp_fp_sec_adr>
Saņēmēja pilnvarotās personas piezīmesMax32(x)Saņēmēja - pilnvarotās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņasTeksts<sanemejs_pp_fp_piezimes><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
Loma darījumāMax2(a)Cita dalībnieka loma darījumā saskaņā ar klasifikatoruKods<cits_dalibas_loma><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
Cita dalībnieka juridiskās personas nosaukumsMax128(x)Cita dalībnieka - juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiemTeksts<cits_jp_nosaukums><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>
Cita dalībnieka juridiskās personas formaMax60(x)Cita dalībnieka - juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoruTeksts<cits_jp_forma><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>
Cita dalībnieka juridiskās personas reģistrācijas valsts2(a)Cita dalībnieka - juridiskās personas reģistrācijas valstsKods<cits_jp_reg_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>
Cita dalībnieka juridiskās personas reģistrācijas numursMax32(x)Cita dalībnieka - juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrāKods<cits_jp_reg_nr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>
Cita dalībnieka juridiskās personas adreses valsts2(a)Cita dalībnieka - juridiskās personas adreses valstsKods<cits_jp_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>
Cita dalībnieka juridiskās personas adreseMax128(x)Cita dalībnieka - juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<cits_jp_adr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>
Cita dalībnieka juridiskās personas alternatīvās adreses valsts2(a)Cita dalībnieka - juridiskās personas alternatīvās adreses valstsKods<cits_jp_sec_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>
<cits_jp_citas_adreses> <cits_jp_sec_adr>
Cita dalībnieka juridiskās personas alternatīvā adreseMax128(x)Cita dalībnieka - juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<cits_jp_sec_adrese><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
 <cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>
<cits_jp_citas_adreses> <cits_jp_sec_adr>
Cita dalībnieka juridiskās personas piezīmesMax32(x)Cita dalībnieka - juridiskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņasTeksts<cits_jp_piezimes><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>
Cita dalībnieka fiziskās personas vārdsMax64(x)Cita dalībnieka - fiziskās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<cits_fp_vards><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>
Cita dalībnieka fiziskās personas uzvārdsMax32(x)Cita dalībnieka- fiziskās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<cits_fp_uzvards><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>
Cita dalībnieka fiziskās personas Latvijas personas kodsMax12(x)Cita dalībnieka - fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kodsKods<cits_fp_pers_kods_lv><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija> <cits_fp_dzim_dati>
Cita dalībnieka fiziskās personas dzimšanas datumsYYYY-MM-DDCita dalībnieka - fiziskās personas dzimšanas datums formātā: YYYY-MM-DDDatums<cits_fp_dzim_datums><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija> <cits_fp_dzim_dati>
Cita dalībnieka fiziskās personas ārvalsts personas kodsMax32(x)Cita dalībnieka - fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kodsKods<cits_fp_arv_id><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>
Cita dalībnieka fiziskās personas ārvalsts personas koda valsts2(a)Cita dalībnieka - fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā personas koda valstsKods<cits_fp_arv_id_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>
Cita dalībnieka fiziskās personas dokumenta numursMax32(x)Cita dalībnieka - fiziskās personas identifikācijas dokumenta numursKods<cits_fp_dok_nr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>
Cita dalībnieka fiziskās personas dokumenta valsts2(a)Cita dalībnieka - fiziskās personas identifikācijas dokumenta valstsKods<cits_fp_dok_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>t;
Cita dalībnieka fiziskās personas adreses valsts2(a)Cita dalībnieka - fiziskās personas adreses valstsKods<cits_fp_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>
Cita dalībnieka fiziskās personas adreseMax128(x)Cita dalībnieka - fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<cits_fp_adr><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>
Cita dalībnieka fiziskās personas alternatīvās adreses valsts2(a)Cita dalībnieka - fiziskās personas alternatīvās adreses valstsKods<cits_fp_sec_adr_valsts><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija>
<cits_fp_citas_adreses> <cits_fp_sec_adr>
Cita dalībnieka fiziskās personas alternatīvā adreseMax128(x)Cita dalībnieka - fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<cits_fp_sec_adrese><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija>
<cits_fp_citas_adreses> <cits_fp_sec_adr>
Cita dalībnieka fiziskās personas piezīmesMax32(x)Cita dalībnieka - fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņasTeksts<cits_fp_piezimes><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>
Īsās piezīmesMax16(x)Īsas piezīmes par darījumu latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņasTeksts<piezime_isas><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
PaskaidrojumsMax500(x)Teksts latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas par darījuma būtību, kas nav atspoguļota citos laukosTeksts<paskaidrojums><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
Pievienotā faila nosaukumsMax128(x)Darījuma ziņojumam pievienotā faila nosaukumsTeksts<pievienotais_fails><zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <pievienotie_faili>
Ziņojuma Nr. gadāMax6(n)Ziņotāja ziņojuma par darījumu bez finanšu informācijas numurs gadāSkaitlis<zinotaja_nr_gada><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums>
<nedarijuma_reg_dati>
<registracijas_numurs>
Neparastuma pazīme darījumam bez finanšu informācijasMax10(x)Neparastuma pazīme saskaņā ar klasifikatoru darījumam bez finanšu informācijasKods<nedarijuma_neparastuma_pazime><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <nedarijuma_pazime>
Aizdomīguma pazīme darījumam bez finanšu informācijasMax3(x)Aizdomīguma pazīme saskaņā ar klasifikatoru darījumam bez finanšu informācijasKods<nedarijuma_aizdomiguma_pazime><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <nedarijuma_pazime>
LomaMax2(a)Personas loma darījumā bez finanšu informācijas saskaņā ar klasifikatoru. Pirmajai personai loma ir "Klients"Kods<loma><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
Kredītiestādes vai Maksājumu iestādes SWIFTMax11(x)Personas kredītiestādes vai maksājumu iestādes SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam darījumā bez finanšu informācijasKods<swift><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona> <bankas_inf>
KontsMax32(x)Personas konts IBAN formātā - maksimālais garums kontiem Latvijā - 21 zīme. Citiem maksimālais garums - 32 zīmes darījumā bez finanšu informācijasKods<konts><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona> <bankas_inf>
Konts atvērtsYYYY-MM-DDPersonas konta atvēršanas datums formātā: YYYY-MM-DD darījumā bez finanšu informācijasDatums<konts_atverts><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona> <bankas_inf>
Konts slēgtsYYYY-MM-DDPersonas konta slēgšanas datums formātā: YYYY-MM-DD darījumā bez finanšu informācijasDatums<konts_slegts><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona> <bankas_inf>
Juridiskās personas nosaukumsMax128(x)Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem darījumā bez finanšu informācijasTeksts<jp_nosaukums><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>
Juridiskās personas formaMax60(x)Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru darījumā bez finanšu informācijasTeksts<jp_forma><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>
Juridiskās personas reģistrācijas valsts2(a)Juridiskās personas reģistrācijas valsts darījumā bez finanšu informācijasKods<jp_reg_valsts><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>
Juridiskās personas reģistrācijas numursMax32(x)Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā darījumā bez finanšu informācijasKods<jp_reg_nr><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>
Juridiskās personas adreses valsts2(a)Juridiskās personas adreses valsts darījumā bez finanšu informācijasKods<jp_adr_valsts><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>
Juridiskās personas adreseMax128(x)Juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem darījumā bez finanšu informācijasTeksts<jp_adr><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>
Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts2(a)Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts darījumā bez finanšu informācijasKods<jp_sec_adr_valsts><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>
<jp_citas_adreses> <jp_sec_adr>
Juridiskās personas alternatīvā adreseMax128(x)Juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<jp_sec_adrese><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>
<jp_citas_adreses> <jp_sec_adr>
Juridiskās personas piezīmesMax32(x)Juridiskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņasTeksts<jp_piezimes><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>
Fiziskās personas vārdsMax64(x)Fiziskās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem darījumā bez finanšu informācijas. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<fp_vards><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
Fiziskās personas uzvārdsMax32(x)Fiziskās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem darījumā bez finanšu informācijas. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)Teksts<fp_uzvards><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
Fiziskās personas Latvijas personas kodsMax12(x)Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kodsKods<fp_pers_kods_lv><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
<fp_dzim_dati>
Fiziskās personas dzimšanas datumsYYYY-MM-DDFiziskās personas dzimšanas datums formātā: YYYY-MM-DDDatums<fp_dzim_datums><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
<fp_dzim_dati>
Fiziskās personas ārvalsts personas kodsMax32(x)Fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kodsKods<fp_arv_id><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
Fiziskās personas ārvalsts personas koda valsts2(a)Fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā personas koda valstsKods<fp_arv_id_valsts><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
Fiziskās personas dokumenta numursMax32(x)Fiziskās personas identifikācijas dokumenta numursKods<fp_dok_nr><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
Fiziskās personas dokumenta valsts2(a)Fiziskās personas identifikācijas dokumenta valstsKods<fp_dok_valsts><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
Fiziskās personas adreses valsts2(a)Fiziskās personas adreses valstsKods<fp_adr_valsts><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
Fiziskās personas adreseMax128(x)Fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<fp_adr><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts2(a)Fiziskās personas alternatīvās adreses valstsKods<fp_sec_adr_valsts><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
<fp_citas_adreses> <fp_sec_adr>
Fiziskās personas alternatīvā adreseMax128(x)Fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiemTeksts<fp_sec_adrese><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
<fp_citas_adreses> <fp_sec_adr>
Fiziskās personas piezīmesMax32(x)Fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņasTeksts<fp_piezimes><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
Īsās piezīmeMax16(x)Īsas piezīmes par darījumu bez finanšu informācijas latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas. Ziņojumam pēc aizdomīga darījuma pazīmēm obligāti jānorāda atbilstošais tipoloģijas kods.Teksts<piezimes_isas><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums>
PaskaidrojumsMax500(x)Teksts latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas par darījuma bez finanšu informācijas būtību, kas nav atspoguļota citos laukosTeksts<paskaidrojums><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums>
Pievienotais failsMax128(x)Darījumam bez finanšu informācijas ziņojumam pievienotā faila nosaukumsTeksts<pievienotais_fails><zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <pievienotie_faili>
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 674Pieņemts: 14.11.2017.Stājas spēkā: 01.05.2018.Zaudē spēku: 29.06.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 232, 23.11.2017. OP numurs: 2017/232.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
295248
01.05.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)