Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 10

Ventspilī 2017. gada 19. oktobrī (prot. Nr. 16; 8. §)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta ceturto un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 14. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010. gada
30. marta noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
" 19.4. apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu
Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43. punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis" 2012, Nr. 44; 2012, Nr. 89; 2012, Nr. 172; 2013, Nr. 224; 2013, Nr. 247; 2014, Nr. 94; 2014, Nr. 191; 2015, Nr. 28; 2015, Nr. 124; 2015, Nr. 213; 2016, Nr. 19; 2016. Nr. 216; 2016, Nr. 252; 2017, Nr. 25; 2017, Nr. 158) (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Svītrot Noteikumu tiesiskajā pamatojumā vārdus "Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunktu,";

2. Aizstāt visā Noteikumu tekstā vārdu "ārkārtas" ar vārdu "krīzes".

3. Aizstāt Noteikumu 32.1. apakšpunktā skaitli "228,71" ar skaitli "238,75";

4. Aizstāt Noteikumu 45.2., 55.2., 70.12., 71.2., 129.2., 138.1., 170.1., 170.3. apakšpunktā skaitli "266,76" ar skaitli "278,47";

5. Aizstāt Noteikumu 146.1., 184.6. apakšpunktā un 164., 179. punktā skaitli "301,89" ar skaitli "315,14";

6. Svītrot Noteikumu 35. punktu un visus tā apakšpunktus.

7. Izteikt Noteikumu 77. punktu šādā redakcijā:

"77. Sociālais dienests, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, ja ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība."

8. Papildināt Pārejas noteikumus ar 211. punktu šādā redakcijā:

"211. Grozījumi Noteikumu tiesiskajā pamatojumā un Noteikumu 35. punktā stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

 

Saistošo noteikumu Nr. 10 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. lēmumu Nr. 4) (turpmāk - Saistošie noteikumi) ir noteikta kārtība maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai.

Attiecībā uz pensionāriem un personām ar invaliditāti, Saistošajos noteikumos noteikti trīs dažādi ienākumu līmeņi:

1. ienākumu līmenis 228,71 euro mēnesī (turpmāk - 1. ienākumu līmenis):

ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, vai bāreņi, vai bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, maznodrošinātā statusu piešķir, ja ģimenes vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 228,71 euro mēnesī;

2. ienākumu līmenis 266,76 euro mēnesī (turpmāk - 2. ienākumu līmenis):

2.1. atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 266,76 euro mēnesī, ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu (siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai, kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai, īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos) un pabalstu aprūpei mājās;

2.2. ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 266,76 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu pacientu iemaksu daļējai kompensēšanai;

2.3. nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām personām ar III grupas invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 266,76 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;

3. ienākumu līmenis 301,89 euro mēnesī (turpmāk - 3. ienākumu līmenis):

3.1. pensionāriem un personām ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 301,89 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai;

3.2. personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu un kuru pensijas apmērs nepārsniedz 301,89 euro mēnesī, ir tiesības saņemt ikmēneša pabalstu;

3.3. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 301,89 euro mēnesī, ir tiesības saņemt vienu reizi gadā pabalstu medikamentu un medicīnas ierīču iegādes izdevumu daļējai kompensēšanai, pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai gada pirmajā pusē - martā/aprīlī un gada otrajā pusē - decembrī.

No 01.10.2017., piemērojot indeksu 1,0439, tiks indeksētas (palielinātas) vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 30.09.2017. un kuru apmērs nepārsniedz 349 euro, bet pensijām un apdrošināšanas atlīdzībām, kuru apmērs pārsniedz 349 euro, palielina tikai to daļas apmēru - 349 euro. Politiski represētām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pensijas tiks indeksētas neatkarīgi no to apmēra. Pensiju un atlīdzību indeksāciju paredz likuma "Par valsts pensijām" 26. pants.

Grozījumi Saistošajos noteikumos nepieciešami tādēļ, ka, nepalielinot ienākumu līmeņus maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, daļa no līdzšinējiem pabalstu saņēmējiem zaudētu iespēju saņemt pašvaldības sociālo palīdzību. Ja Saistošajos noteikumos noteiktais ienākumu līmenis tiek saglabāts esošajā apmērā, tiesības saņemt pašvaldības sociālos pabalstus zaudēs 498 personas, kuras pašlaik tos saņem, no tām: 243 personas, kurām pašlaik ir spēkā maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss; 18 personas, kuras saņem dzīvokļa pabalstus; 13 personas, kuras saņem pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos; 96 personas, kuras saņem pabalstu pensionāriem un personām ar invaliditāti medikamentu un medicīnas ierīču iegādei un 250 personas, kuras saņem pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai gada pirmajā pusē - martā/aprīlī un gada otrajā pusē - decembrī.

Palielinot Saistošajos noteikumos noteikto ienākumu līmeni, atbilstoši valstī noteiktajam pensiju indeksācijas indeksam - 1,0439, sociālo pabalstu saņēmēju skaits nemainās.

Pensiju indeksācijas rezultātā iepriekš minētie pensionāri un personas ar invaliditāti zaudētu iespēju saņemt dzīvokļa pabalstus un citus pabalstus, kā rezultātā ievērojami pasliktinātos šo personu finansiālā situācija un sekojoši arī dzīves kvalitāte kopumā, jo nelielais pensiju pieaugums nekompensētu ievērojamos izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (siltumenerģija, ūdens un kanalizācijas pakalpojumi, īres maksa), kas turpmāk šīm personām būtu jāmaksā pilnā apmērā.

Visā Saistošo noteikumu tekstā vārds "ārkārtas" tiek aizstāts ar vārdu "krīzes", kā arī noteikts, ka Sociālais dienests, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, ja ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Šie grozījumi saistīti ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (stājās spēkā 09.02.2017.), kuros noteikts, ka pašvaldības līdz saistošo noteikumu par pabalsta krīzes situācijā apmēru un piešķiršanas kārtību spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2017. piemēro pašvaldības saistošos noteikumus, kuros noteikts vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apmērs un tā piešķiršanas kārtība. Šie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā papildina likumu arī ar definīciju, kas ir krīzes situācija, kura ar šiem Saistošo noteikumu grozījumiem tiek ietverta Saistošo noteikumu 77. punktā.

Tā kā 01.01.2018. stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (turpmāk - MK noteikumi), ar 01.01.2018. Saistošo noteikumu tiesiskajā regulējumā tiek svītrota atsauce uz MK noteikumu 19.4. apakšpunktu, kurš pēc grozījumu MK noteikumos spēkā stāšanās ir izteikts jaunā redakcijā un neietver vairs deleģējumu pašvaldībām saistošajos noteikumos noteikt kustamo un nekustamo īpašumu, kurš netiek ņemts vērā, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusa saņemšanai. Saistībā ar MK noteikumu 19.4. apakšpunkta izteikšanu jaunā redakcijā, Saistošo noteikumu tekstā tiek svītroti arī punkti, kuros noteikts, kas netiek uzskatīts par kustamo un nekustamo īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir palielināt pašlaik spēkā esošos ienākumu un pensiju līmeņus pensionāriem un personām ar invaliditāti maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, piemērojot indeksu 1,0439, lai nepasliktinātu šo sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo situāciju. Palielinot ienākumu līmeņus, piemērojot indeksu 1,0439, neviena persona, kura pašlaik saņem maznodrošinātā statusu un pašvaldības sociālo palīdzību, nezaudētu iespēju šo atbalstu saņemt arī turpmāk.

Palielinot pensionāriem un personām ar invaliditāti esošos ienākumu līmeņus sociālās palīdzības saņemšanai, piemērojot indeksu 1,0439, tie būs sekojoši:

● personām ar 1. ienākumu līmeni maznodrošinātā statusu piešķirs, ja ģimenes vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 238,75 euro mēnesī;

● personām ar 2. ienākumu līmeni pabalstus būs tiesības saņemt, ja vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 278,47 euro mēnesī;

● personām ar 3. ienākumu līmeni pabalstus būs tiesības saņemt, ja vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 315,14 euro mēnesī.

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami arī tāpēc, lai Saistošie noteikumi atbilstu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam, kurā grozījumi attiecībā uz pabalstu ārkārtas situācijā stāsies spēkā 01.01.2018., kā arī MK noteikumiem, kuros grozījumi attiecībā uz deleģējumu pašvaldībām savos saistošajos noteikumos noteikt, kas netiek uzskatīts par kustamo un nekustamo īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, arī stāsies spēkā 01.01.2018.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu ietekme uz Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu, saistībā ar ienākumu līmeņu maznodrošinātā statusa un sociālo pabalstu saņemšanai palielināšanu, Saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma precizēšanu un pārējiem grozījumiem Saistošo noteikumu tekstā, netiek prognozēta.

Tā kā ienākumu līmeņi maznodrošinātā statusa un sociālo pabalstu saņemšanai tiek palielināti, piemērojot tieši tādu pašu indeksu, ar kādu tiek palielinātas pensijas (1,0439), kopējais pašvaldības sociālās palīdzības saņēmēju skaits nemainīsies. Visi esošie sociālās palīdzības saņēmēji saglabās šādu iespēju, savukārt no jauna neviens pensionārs vai persona ar invaliditāti kā palīdzības saņēmējs šo Saistošo noteikumu grozījumu rezultātā klāt nenāks.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (10.10.2017.), Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (27.09.2017.), Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (28.09.2017.) un Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejā (13.10.2017.).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (27.09.2017.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 19.10.2017.Stājas spēkā: 17.11.2017.Zaudē spēku: 24.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 228, 16.11.2017. OP numurs: 2017/228.26
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
295111
17.11.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)