Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 624

Rīgā 2017. gada 17. oktobrī (prot. Nr. 51 27. §)
Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību medījamo dzīvnieku gaļas tiešai piegādei nelielā apjomā galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas tieši apgādā galapatērētāju;

1.2. higiēnas prasības medījamo dzīvnieku gaļas apritei.

2. Šajos noteikumos lietotie termini "medījamie dzīvnieki", "lielie medījamie dzīvnieki", "mazie medījamie dzīvnieki", "gaļa", "liemenis" un "subprodukti" atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, I pielikumā sniegtajām definīcijām.

3. Neliels medījamo dzīvnieku gaļas apjoms ir:

3.1. lielajiem medījamiem dzīvniekiem – 500 kilogramu gaļas nedēļā;

3.2. mazajiem medījamiem dzīvniekiem – 100 kilogramu gaļas nedēļā.

4. Nomedīšanas vietā:

4.1. lielos nomedītos dzīvniekus pēc iespējas ātrāk atasiņo un atdala kuņģi un zarnu traktu, ja to paredzēts izņemt nomedīšanas vietā. Pret trihinelozes ierosinātāju uzņēmīgu nomedīto dzīvnieku galvu un diafragmu nogādā medījumu apstrādes uzņēmumā un atdalot identificē ar konkrēto liemeni;

4.2. mazajiem nomedītiem dzīvniekiem, ja nepieciešams, atdala iekšējos orgānus;

4.3. nomedīto dzīvnieku iekšējiem orgāniem jābūt identificējamiem kā konkrētā dzīvnieka iekšējiem orgāniem, tomēr tie var būt atdalīti no liemeņa;

4.4. persona, kura apmācīta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, III pielikuma IV sadaļas 1. nodaļā noteiktajām prasībām (turpmāk – apmācīta persona), veic medījuma un izņemto iekšējo orgānu sākotnējo apskati.

5. Ierobežotās platībās turētu savvaļas dzīvnieku īpašnieks nodrošina, ka:

5.1. medījamiem dzīvniekiem nav lietoti medikamenti vai tie ārstēti citā veidā;

5.2. medījamie dzīvnieki neslimo ar slimībām, kas var ietekmēt gaļas nekaitīgumu.

6. Nomedīto dzīvnieka ķermeni un tā iekšējos orgānus, izņemot kuņģi un zarnu traktu, ja tas ir izņemts medību vietā, identificē un bez liekas kavēšanās transportē uz medījumu apstrādes vietu, kur uzsāk tā atdzesēšanu.

7. Transportēšanas laikā:

7.1. pārvadājot vairākus medījumus, izvairās no to sakraušanas kaudzēs;

7.2. nodrošina medījumu atdzesēšanu līdz šo noteikumu 14. punktā minētajai temperatūrai, ja transportēšana no nomedīšanas vietas līdz medījumu apstrādes vietai ir ilgāka par divām stundām.

8. Nomedīto dzīvnieku vai tā gaļu piegādā galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas tieši apgādā galapatērētāju, ja:

8.1. dzīvnieks ir nomedīts vietā, kurā nav noteikts medību ierobežojums vides piesārņojuma vai konstatēto dzīvnieku infekcijas slimību dēļ;

8.2. dzīvnieka pēcnāves (turpmāk – post mortem) apskati medījuma apstrādes vietā ir veikusi apmācīta persona, kas papildus ir apguvusi ar Pārtikas un veterināro dienestu (turpmāk – dienests) saskaņotas nomedītu dzīvnieku post mortem apskates prasmes, vai dienesta pilnvarotais veterinārārsts (turpmāk – pilnvarots veterinārārsts);

8.3. medījums ir apstrādāts medījamo dzīvnieku apstrādes vietā, kas reģistrēta dienesta uzraudzības objektu reģistrā normatīvajos aktos par pārtikas uzņēmumu atzīšanu un reģistrāciju noteiktajā kārtībā;

8.4. nomedītā dzīvnieka liemenis un gaļa ir marķēta atbilstoši pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Veselības marķējumu uz liemeņa uzliek apmācīta persona vai pilnvarots veterinārārsts, ar to apliecinot, ka nomedītā dzīvnieka gaļa ir lietojama patēriņam cilvēku uzturā;

8.5. pret trihinelozes ierosinātāju uzņēmīgu medījamo dzīvnieku gaļa ir izmeklēta laboratorijā, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulai (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/ EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula). Izmeklējumu rezultāti liecina, ka gaļā nav konstatēta trihinelozes ierosinātāja klātbūtne.

9. Nomedītā dzīvnieka post mortem apskati apstrādes vietā veic nekavējoties pēc ādas novilkšanas.

10. Ja dzīvnieka nomedīšanas vietā medījuma apskatē nepiedalās pilnvarots veterinārārsts vai apmācīta persona, nomedīto dzīvnieku un tā iekšējos orgānus, izņemot kuņģi un zarnu traktu, ja tas ir izņemts medību vietā, medījumu apstrādes vietā uzrāda pilnvarotam veterinārārstam veterinārajai ekspertīzei.

11. Ja mednieks pirms nomedīšanas konstatē medījamā dzīvnieka netipisku uzvedību vai iekšējo orgānu atdalīšanas laikā apmācīta persona nomedīšanas vietā konstatē patoloģiskas pārmaiņas, nomedīto dzīvnieku un tā iekšējos orgānus, izņemot kuņģi un zarnu traktu, ja tas ir izņemts medību vietā, uzrāda pilnvarotam veterinārārstam veterinārajai ekspertīzei.

12. Medījumu apstrādes vietā saimnieciskās darbības veicējs nodrošina:

12.1. atsevišķu vietu ādas novilkšanai vai atspalvošanai un iekšējo orgānu atdalīšanai no liemeņa;

12.2. nodalītu vietu vai telpu liemeņa atdzesēšanai;

12.3. pietiekamu dabisko vai mākslīgo apgaismojumu;

12.4. vietu veterinārajai ekspertīzei;

12.5. instrumentus un aprīkojumu veterinārajai ekspertīzei;

12.6. ierīci instrumentu dezinficēšanai ar karstu ūdeni temperatūrā, ne zemākā par 82 °C, vai citu līdzvērtīgu dezinficēšanas sistēmu;

12.7. pārtikā neizmantojamo blakusproduktu savākšanu un realizēšanu atbilstoši prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula).

13. Ja medījumu apstrādes vietā nav atsevišķas vietas vai telpas gaļas sadalei, gaļas sadali uzsāk pēc telpu tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas.

14. Transportēšanas, uzglabāšanas un realizācijas laikā nodrošina nomedīto dzīvnieku gaļas atvēsināšanu un temperatūras uzturēšanu:

14.1. lielo medījamo dzīvnieku liemeņiem – līdz temperatūrai, kas nevienā gaļas daļā nav augstāka par 7 °C;

14.2. mazo medījamo dzīvnieku liemeņiem – līdz temperatūrai, kas nevienā gaļas daļā nav augstāka par 4 °C;

14.3. subproduktiem – līdz temperatūrai, kas nav augstāka par 3 °C.

15. Lai nomedīto dzīvnieku gaļu piegādātu galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas tieši apgādā galapatērētāju, mednieks, mednieku kolektīvs vai ierobežotās platībās nomedītu medījamo dzīvnieku īpašnieks un pilnvarots veterinārārsts vai apmācīta persona atbilstoši savai kompetencei nodrošina šo noteikumu pielikumā minēto informāciju medījamo dzīvnieku vai to gaļas piegādei nelielā apjomā.

16. Šo noteikumu pielikumā norādītā informācija ir pieejama apstrādes vietā trīs gadus pēc dzīvnieka nomedīšanas datuma.

17. Personas, kas ir saņēmušas apmācītas personas apliecinājumu, kurā nav minēta post mortem apskates prasmju apgūšana, bez papildu apmācības post mortem apskati medījumu apstrādes vietā var veikt līdz 2019. gada 31. decembrim.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 20. jūlija noteikumus Nr. 645 "Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 115. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 17. oktobra
noteikumiem Nr. 624
Informācija, kas jānodrošina, piegādājot medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielā apjomā

1. Mednieka vārds, uzvārds.

2. Mednieka reģistrācijas numurs vai novietnes numurs.

3. Medību atļaujas numurs.

4. Dzīvnieka krotālijas numurs vai limitēta medījamā dzīvnieka marķiera numurs.

5. Dzīvnieka nomedīšanas datums un laiks.

6. Dzīvnieka nomedīšanas vieta.

7. Dzīvnieka suga.

8. Svars kilogramos.

9. Skaits gabalos.

10. Norāde ar derīguma termiņu "Izlietot līdz ...".

11. Uzglabāšanas temperatūra.

12. Medījuma apstrādes vietas vai mednieka reģistrācijas numurs Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā.

13. Sākotnējās apskates datums nomedīšanas vietā.

14. Post mortem apskates vai veterinārās ekspertīzes datums medījuma apstrādes vietā.

15. Atzinums par to, ka medījamā dzīvnieka gaļa derīga cilvēka uzturam bez ierobežojuma.

16. Apmācītai personai par apmācību veselības un higiēnas prasību jomā izsniegtās apliecības numurs un mednieku organizācijas nosaukums.

17. Uzņēmuma nosaukums un adrese, uz kuru nosūta nomedītā dzīvnieka gaļu.

18. Datums, kurā nomedītā dzīvnieka gaļa nosūtīta uz uzņēmumu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 624Pieņemts: 17.10.2017.Stājas spēkā: 20.10.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 208, 19.10.2017. OP numurs: 2017/208.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
294337
20.10.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)