Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2024. gada 21. marta saistošos noteikumus Nr. 11 "Saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu Liepājas pašvaldībā".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Liepājā 2017.gada 13.jūlijā (prot. Nr.10, 11.§)
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturto un piekto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, ūdens brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;

1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumos lietotie termini un jēdzieni lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.

3. Lietoto terminu skaidrojums:

3.1. abonents – nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, vai tā pilnvarota persona, dzīvokļu īpašumu mājā visu dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona, kura ir noslēgusi pakalpojuma līgumu;

3.2. blakus abonents – persona, kas izmanto abonenta īpašumā, valdījumā vai atbildībā esošo ūdensapgādes sistēmu ūdens saņemšanai vai kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanai;

3.3. atbildības robežu shēma – pakalpojumu sniedzēja sagatavota atbildības robežu shēma, kurā norādītas robežas, kurās par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un būvēm atbild pakalpojumu sniedzējs un abonents. Atbildības robežu shēma ir Pakalpojuma līguma neatņemama sastāvdaļa;

3.4. objekts – abonenta nekustamais īpašums vai dzīvokļu īpašumu māja, kurai ir pievads centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

3.5. pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp abonentu un pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;

3.6. pakalpojumu sniedzējs – komersants, kas sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojums) Liepājas pilsētā;

3.7. pievads – abonenta atbildībā esošs ūdensapgādes ārējās sistēmas atsevišķs ūdensapgādes ievads, kas nodrošina abonenta objektu ar ūdensapgādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas ārējās sistēmas atsevišķs kanalizācijas izvads, kas nodrošina notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā no abonenta objekta;

3.8. ūdens patēriņa norma – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši šo Noteikumu 2.pielikumam.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Liepājā un dabas resursu racionālu izmantošanu.

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Liepājas pilsētā.

6. Šie Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirt sistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.

II. KĀRTĪBA, KĀDĀ ŪDENSAPGĀDES TĪKLI UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI UN BŪVES TIEK PIEVIENOTI CENTRALIZĒTAJAI ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAI UN CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie normatīvie akti un šie Noteikumi.

8. Lai nekustamo īpašumu pievienotu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai to pilnvarotā persona pieprasa pakalpojumu sniedzējam tehniskos noteikumus, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, šādos gadījumos:

8.1. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu pārbūves, atjaunošanas un nojaukšanas gadījumā;

8.2. nekustamā īpašumā esošā pievada pārbūves, atjaunošanas un nojaukšanas gadījumā.

9. Pakalpojumu sniedzēja izsniegto tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1 (viens) gads, ja nav uzsākta būvprojektēšana. Ja būvprojektēšana ir uzsākta, tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi. Termiņam beidzoties, pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārskatīt tehniskos noteikumus.

10. Ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā atrodas Pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošie centralizētie ūdensapgādes un/vai centralizētie kanalizācijas tīkli, pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta:

10.1. teritorijās, kuras pašvaldības teritorijas plānojumā ir noteiktas kā apbūves teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmas;

10.2. ja nekustamā īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst normatīvajos aktos un tehniskajā dokumentācijā attiecīgajai sistēmai izvirzītajām prasībām, kā rezultātā var tikt radīts ekoloģisks kaitējums apkārtējai videi.

11. Pakalpojumu sniedzējs rakstveidā informē nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju par jaunā centralizētā ūdensapgādes tīkla un centralizētā kanalizācijas tīkla pieņemšanu ekspluatācijā.

12. Pēc nekustamā īpašuma pievadu izbūves un pievienošanas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai pakalpojuma līguma noslēgšana ir obligāta.

13. Pēc nekustamā īpašuma pievada izbūves un pievienošanas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, abonenta pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamā īpašumā radīto notekūdeņu uzkrāšanai un kuras var radīt kaitējumu videi.

14. Ja nekustamā īpašuma pievadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams izbūvēt ūdenssaimniecības tīklu izvietojuma dēļ, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut blakus abonenta īpašumā esošos cauruļvadus pievienot esošiem abonenta ūdensapgādes un/vai kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja pievienošanās ir rakstiski saskaņota ar esošo abonentu un cita nekustamā īpašuma īpašnieku un ja tas nepasliktina ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu citiem abonentiem.

15. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir pakalpojumu sniedzēja īpašums.

16. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības par saviem līdzekļiem apricot komercuzskaites mēraparātus ar telemetrijas sistēmu datu automatizētai attālinātai nolasīšanai un šos rādījumus izmantot pakalpojuma apjoma uzskaitei ar abonentu.

17. Vienreizēja cauruļvadu tehniskā pārbaude ar video kameru, kuru veic kompetents komersants, ir obligāta visiem izbūvētiem, pārbūvētiem un atjaunotiem kanalizācijas cauruļvadiem pirms nodošanas ekspluatācijā ar diametru 200 mm un lielāku. Pārbaudes rezultāti digitālā formātā iesniedzami pakalpojumu sniedzējam.

18. Pakalpojumu sniedzējs ūdens spiedienu centralizētajā ūdensapgādes sistēmā nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja objekta ūdensapgādes iekšējā sistēmā ir nepieciešams augstāks ūdens spiediens, abonents, saskaņojot ar pakalpojumu sniedzēju, par saviem līdzekļiem nodrošina vietējo ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu izbūvi.

III. CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS UN CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS EKSPLUATĀCIJAS, LIETOŠANAS UN AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS
3.1. ATBILDĪBA PAR ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU BŪVĒM

19. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā un atbildības robežās ir un par pakalpojumu sniedzēja līdzekļiem tiek izbūvētas, ekspluatētas un remontētas šādas ūdenssaimniecības būves:

19.1. centralizētās ūdensapgādes sistēmas infrastruktūra, tai skaitā ūdensapgādes cauruļvadi, cauruļvadu armatūra, komercuzskaites mēraparāti, ūdens brīvkrāni un ugunsdzēsības hidranti;

19.2. centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūra, tai skaitā kanalizācijas cauruļvadi, skatakas un komercuzskaites mēraparāti, ja tos ir uzstādījis pakalpojumu sniedzējs.

20. Abonenta atbildības robežās ir un par abonenta līdzekļiem tiek izbūvētas, ekspluatētas un remontētas šādas ūdensapgādes un kanalizācijas būves:

20.1. nekustamā īpašuma zemes robežās un ārpus tām esošais ūdensapgādes pievads līdz centralizētās ūdensapgādes sistēmas cauruļvada pirmajam aizbīdnim;

20.2. nekustamā īpašuma zemes robežās un ārpus tā esošais kanalizācijas pievads līdz centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvada pirmajai akai. Ja kanalizācijas pievads centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvēts bez akas, tad pievads līdz pieslēguma vietai centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadam;

20.3. ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav abonenta īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas atbildībā saskaņā ar pakalpojumu līgumā ietverto atbildības robežu shēmu;

20.4. komercuzskaites mēraparāta mezgls;

20.5. abonents ir tiesīgs uz kanalizācijas pievada ārpus sarkanās līnijas ielas virzienā izbūvēt kanalizācijas skataku. Šajā gadījumā abonenta atbildībā ir pievads no objekta līdz jaunizbūvētajai kanalizācijas skatakai (to ieskaitot).

21. Pēc saskaņošanas ar abonentu, pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot abonenta nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.

22. Gadījumā, ja pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmās drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nekavējoties atslēgt abonenta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus no centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.

3.2. PRASĪBAS NOTEKŪDEŅU NOVADĪŠANAI CENTRALIZĒTAJĀ KANALIZĀCIJAS SISTĒMĀ

23. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:

23.1. kuri nerada kaitējumu centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūrai;

23.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūras apkalpojošā personāla veselībai;

23.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot prasības, kas noteiktas pakalpojumu sniedzējam izsniegtajā piesārņojošās darbības atļaujā un ievērojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;

23.4. kuru temperatūra ir robežās no 11°C līdz 40°C un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;

23.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām;

23.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz Noteikumu 1.pielikumā noteiktās pieļaujamās koncentrācijas.

24. Ja abonenta novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz Noteikumu 1.pielikumā noteiktās pieļaujamās koncentrācijas, tad:

24.1. abonenta notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegta piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas Noteikumu 1.pielikumā;

24.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, pakalpojumu sniedzējs var atļaut abonentam novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus ar atsevišķu piesārņojošo vielu augstāku pieļaujamo koncentrāciju, nekā noteikts Noteikumu 1.pielikumā, ja tas nenodara kaitējumu centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūrai un neietekmē pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā procesa normālu norisi, un papildu maksa par piesārņojumu ir noteikta pakalpojuma līgumā.

25. Ja pakalpojumu sniedzējs abonentam ir atļāvis centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīt notekūdeņus ar atsevišķu piesārņojošo vielu augstāku pieļaujamo koncentrāciju nekā noteikts Noteikumu 1.pielikumā, pakalpojuma līgumā pakalpojumu sniedzējs nosaka šo piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.

26. Papildu maksa par piesārņojumu tiek noteikta pakalpojuma līgumā atbilstoši pakalpojumu sniedzēja veiktajiem aprēķiniem par katras piesārņojošās vielas koncentrācijas pārsniegumu virs Noteikumu 1.pielikumā noteiktās pieļaujamās koncentrācijas līdz piesārņojošās vielas maksimāli pieļaujamai koncentrācijai.

27. Ja abonents centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada piesārņojošās vielas, kas nav norādītas pakalpojuma līgumā, vai novada nesankcionēti, tad kompensācijas aprēķinam piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamā koncentrācija tiek pieņemta vienāda ar piesārņojošo vielu pieļaujamo koncentrāciju, kāda piesārņojošai vielai ir noteikta pakalpojumu sniedzējam izsniegtajā atļaujā piesārņojošai darbībai.

28. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt notekūdeņu paraugu noņemšanu jebkurā diennakts laikā abonenta pārstāvja klātbūtnē, brīdinot par to telefoniski. Abonenta pienākums ir šo pārstāvi norīkot nekavējoties pēc pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma. Ja abonents nenodrošina sava pārstāvja klātbūtni, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs patstāvīgi veikt notekūdeņu parauga noņemšanu, kā arī pieaicināt pašvaldības policijas pārstāvi. Abonentam ir saistoši šo paraugu analīžu rezultāti.

29. Abonents nav tiesīgs aizliegt pakalpojumu sniedzējam notekūdeņu paraugu noņemšanu, kā arī apsekot abonenta un blakus abonenta kanalizācijas sistēmu, ja pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņos tiek konstatēts piesārņojošo vielu pieļaujamo koncentrāciju pārsniegums.

30. Gadījumā, ja abonenta notekūdeņu kvalitātes pārbaudē tiek konstatēta piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas pārsniegšana, pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieprasīt no abonenta rakstisku skaidrojumu par pārkāpuma cēloņiem un plānotajiem pasākumiem cēloņu novēršanai.

31. Ja abonenta novadāmo notekūdeņu daudzums neatbilst pakalpojuma līgumā noteiktajam notekūdeņu novadīšanas režīmam un diennakts laikā izmainās tādā apjomā, ka ietekmē centralizētās kanalizācijas sistēmas normālu darbību, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt abonentam veikt pasākumus, lai abonenta notekūdeņu novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā notiktu vienmērīgi.

32. Abonentam pienākums ir nekavējoties ziņot pakalpojumu sniedzējam par palielinātu notekūdeņu plūsmu un paaugstināta piesārņojuma rašanos abonenta novadāmajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un kuri var ietekmēt infrastruktūras normālu darbību.

33. Gadījumos, ja Noteikumu 32.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadītajos notekūdeņos un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti pakalpojuma līgumā, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai darbības traucējumus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, pakalpojumu sniedzējam ir tiesības nekavējoties bez brīdinājuma pārtraukt abonenta notekūdeņu pieņemšanu.

34. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:

34.1. normatīvajos aktos definētās prioritārās vielas;

34.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

34.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);

34.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamas gāzes (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

34.5. smago metālu savienojumus un citas vielas, kas pasliktina notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā radušos notekūdeņu dūņu kvalitāti un nelabvēlīgi ietekmē to apsaimniekošanu;

34.6. izlietotos ķīmiskos reaģentus un bīstamu bakteriālo piesārņojumu;

34.7. radioaktīvas vielas;

34.8. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, nešķīstošas vai slikti šķīstošs eļļas, darvu, mazutu, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas būvju un iekārtu aizsērēšanu;

34.9. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.

3.3. PRASĪBAS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS UN CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS EKSPLUATĀCIJAI, LIETOŠANAI UN AIZSARDZĪBAI

35. Jebkurai personai ir aizliegts:

35.1. novietot transporta līdzekļus, smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām un notekūdeņu pārsūknēšanas staciju vākiem;

35.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;

35.3. centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīt lietus notekūdeņus un gruntsūdeņus bez saskaņošanas ar pakalpojumu sniedzēju;

35.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas skataku vākus;

35.5. bojāt centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūru un aprīkojumu;

35.6. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēs.

36. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar ugunsdzēsības hidrantu izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām un žogiem.

37. Ja abonents ūdensapgādei izmanto arī vietējo ūdens ieguves avotu, abonenta vietējo ūdensapgādes sistēmu nedrīkst savienot ar pakalpojumu sniedzēja centralizēto ūdensapgādes sistēmu.

38. Ja abonenta nekustamā īpašuma pagraba telpās ir ierīkotas sanitārās iekārtas, abonentam par saviem līdzekļiem uz kanalizācijas pievada jāierīko vienvirziena vārsts, lai novērstu pagraba telpu applūšanu.

39. Ja abonenta ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas, ir bojātas abonenta ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējās sistēmas iekārtas vai netiek ievērotas šo Noteikumu un būvnormatīvu prasības, un tas ir bijis par iemeslu noplūdēm, abonents ir atbildīgs par iespējamām sekām.

40. Ja pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošais komercuzskaites mēraparāts, kas atrodas abonenta komercuzskaites mēraparāta mezglā, tiek nozagts vai sabojāts, abonents atlīdzina pakalpojumu sniedzējam izmaksas par jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu. Izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus abonenta atbildības robežām.

41. Jebkura fiziska persona, atklājot bojājumus centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūrā, par to nekavējoties ziņo pakalpojumu sniedzējam.

3.4. PRASĪBAS UGUNSDZĒSĪBAS IERĪČU IZMANTOŠANAI

42. Ja abonenta komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības sistēmas darbību, pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Abonents ir atbildīgs par plombas saglabāšanu.

43. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa, drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Abonenta pienākums ir 24 stundu laikā paziņot pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas, kura atrodas abonenta nekustamā īpašuma teritorijā, pārbaudi. Pakalpojumu sniedzējs atkārtoti noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu.

44. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts, tikai dzēšot ugunsgrēku un pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.

45. Atsevišķos gadījumos pakalpojumu sniedzējs var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja veikto aprēķinu.

3.5. PRASĪBAS ŪDENS BRĪVKRĀNU IZMANTOŠANAI

46. Jaunu ūdens brīvkrānu uzstādīšana bez saskaņošanas ar pakalpojumu sniedzēju ir aizliegta.

47. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt pievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.

48. Lai izmantotu ūdens brīvkrānu ūdensapgādes pakalpojuma nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, pakalpojuma lietotājam ir jānoslēdz pakalpojuma līgums ar pakalpojumu sniedzēju.

49. Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī tiem pievienot caurules, ūdens ņemšanai.

50. Persona, kura atklājusi ūdens brīvkrāna bojājumus, nekavējoties ziņo par to pakalpojumu sniedzējam.

51. Abonenta patērēto ūdens daudzumu no ūdens brīvkrāna nosaka saskaņā ar ūdens patēriņa normu, kas noteikta Noteikumu 2.pielikumā.

IV. PAKALPOJUMA LĪGUMA SLĒGŠANA, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA UN TAJĀ IETVERAMIE NOTEIKUMI
4.1. PAKALPOJUMA LĪGUMA SLĒGŠANA UN TAJĀ IETVERAMIE NOTEIKUMI

52. Pakalpojuma līgumu ar pakalpojumu sniedzēju slēdz:

52.1. objekta īpašnieks vai valdītājs, vai to pilnvarota persona;

52.2. dzīvokļu īpašumu mājā visu dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona;

52.3. izņēmuma gadījumā objekta nomnieks, ar kuru pakalpojumu sniedzējs slēdz terminētu pakalpojuma līgumu;

52.4. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumu būvniecības laikā;

52.5. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus.

53. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz pakalpojumu sniedzējam aizpildītu pakalpojumu sniedzēja sagatavotu pieteikuma veidlapu un tajā norādīto dokumentu kopijas.

54. Pakalpojumu sniedzējs, ja tas nepieciešams pakalpojuma līguma noslēgšanai:

54.1. ir tiesīgs pieprasīt iesniegt papildu dokumentus vai informāciju, tai skaitā nekustamā īpašuma ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un ārējo sistēmu tīklu shēmas, lietus notekūdeņu savākšanas tīklu shēmas, ziņas par objektā veicamās darbības profilu, par ražošanā pielietojamām vielām un bioloģiskiem atkritumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem, aprakstu par vietējo attīrīšanas iekārtu darbību, tai skaitā datus un aprēķinus;

54.2. ir tiesīgs apsekot pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamā īpašumā esošās ūdensapgādes un kanalizācijas ārējās un iekšējās sistēmas, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama pakalpojuma līguma noslēgšanai;

54.3. nosaka notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas);

54.4. nosaka notekūdeņu paraugu noņemšanas periodiskumu un kārtību;

54.5. ir tiesīgs pieprasīt iesniegt līguma par tauku izvešanu kopiju;

55. Pakalpojuma līguma slēdzējam, norēķināties par ūdenssaimniecības pakalpojumu jāsāk ar pakalpojuma sniedzēja pēdējo fiksēto komercuzskaites mēraparāta rādījumu, ja pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu:

55.1. nav pieaicinājis pakalpojumu sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai;

55.2. nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, nodošanas un pieņemšanas aktu).

56. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs ūdensapgādei izmanto vietējo ūdens ieguves avotu un objektam ir pievads centralizētajai kanalizācijas sistēmai, pakalpojuma līguma slēdzējs pakalpojumu sniedzējam uzrāda, kādu notekūdeņu apjomu no vietējā ūdens ieguves avota novadīs centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

57. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu pakalpojuma līguma slēdzējam pakalpojuma līguma noslēgšanas laikā, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, ja ar pakalpojuma līguma slēdzēju ir panākta vienošanās par saņemtā pakalpojuma samaksas nosacījumiem.

58. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, ja akalpojuma līguma slēdzējs:

58.1. 1 (viena) mēneša laikā no pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;

58.2. 1 (viena) mēneša laikā nav parakstījis pakalpojumu sniedzēja sagatavoto pakalpojuma līgumu;

58.3. nav veicis vai nav vienojies ar pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

58.4. nav nodrošinājis, ka pievadu tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

59. Ja pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūra ir pārtraukta, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamam īpašumam nekavējoties pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu, ja tas saskaņā ar savstarpēju vienošanos tika nodrošināts pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā. Pakalpojumu sniedzējs paziņojumam par ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu, pievieno aprēķinu par pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas jāsamaksā rēķinā noteiktajā termiņā.

60. Pakalpojumu sniedzējs pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 1 (viena) mēneša laikā sagatavo pakalpojuma līgumu.

61. Pakalpojumu sniedzējs, slēdzot jaunu pakalpojuma līgumu ar abonentu, kuram ir parādi par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu, ir tiesīgs pieprasīt:

61.1. iepriekšējo saistību izpildi vai atteikties slēgt jauno pakalpojuma līgumu, kamēr abonents nav samaksājis parādus vai nav noslēdzis ar pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu samaksas kārtību;

61.2. Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.), ar kuru netiek segti kārtējie rēķini un parāds.

62. Pakalpojuma līgumā, papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam, iekļaujama vismaz šāda informācija:

62.1. informācija par līdzējiem;

62.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;

62.3. adrese, kurā ūdenssaimniecības pakalpojums tiek sniegts;

62.4. pakalpojuma līguma un ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas sākuma datums;

62.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu;

62.6. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma uzskaites kārtība;

62.7. norēķinu kārtība par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu;

62.8. samaksas nokavējuma procenti.

63. Pakalpojuma līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, pievienojami:

63.1. pakalpojumu sniedzēja sagatavota atbildības robežu shēma, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas);

63.2. aprēķins par lietus notekūdeņu daudzumu, kas no abonenta objekta tiek novadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Lietus notekūdeņu daudzumu nosaka aprēķina ceļā saskaņā ar spēkā esošiem būvnormatīviem par kanalizācijas būvēm, un tas tiek iekļauts abonenta kopējā notekūdeņu daudzumā.

64. Sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma kontrolei, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontroles mēraparātu uz abonenta objekta ūdensapgādes un kanalizācijas pievadiem. Pakalpojumu sniedzējs par to rakstiski informē abonentu, kas nav tiesīgs traucēt pakalpojumu sniedzējam veikt kontroles mērījumus.

65. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērēto ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta rādījumiem. Minētajā laika periodā pakalpojumu sniedzējs un abonents vienojas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams.

66. Ja stājas spēkā jauni ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, abonenta pienākums ir jauno tarifu spēkā stāšanās dienā nolasīt komercuzskaites mēraparāta rādījumus un 10 (desmit) darba dienu laikā tos paziņot pakalpojumu sniedzējam. Ja abonents noteiktajā termiņā šos rādījumus nav paziņojis, pakalpojumu sniedzējs izraksta abonentam ārpuskārtas rēķinu par periodu no pēdējā nolasījuma līdz jauno tarifu spēkā stāšanās datumam pēc ūdenssaimniecības pakalpojuma vidējā patēriņa abonenta objektā pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešos. Abonenta pienākums ir šo rēķinu samaksāt.

67. Iebildumi par pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu abonentam iesniedzami rakstiskā veidā 10 (desmit) darba dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo abonentu no rēķina samaksas pilnā apmērā pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā. Pamatotu iebildumu gadījumā pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu par abonentam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu.

68. Pakalpojuma līguma izpildes kontrolei pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt abonenta objekta ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un ārējo sistēmu un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to rakstiski informē abonentu, kas nav tiesīgs aizliegt pakalpojumu sniedzējam veikt pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pakalpojuma līguma noteikumu pārkāpumi, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad abonents ir novērsis konstatētos trūkumus.

69. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt abonenta iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos abonenta komercuzskaites mēraparāta rādījumus un, ja tiek konstatēta neatbilstība abonenta iesniegtajiem datiem, pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un abonents veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.

70. Abonents nav tiesīgs pārtraukt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu blakus abonentam bez iepriekšējas rakstiskas paziņošanas pakalpojumu sniedzējam un blakus abonentam.

71. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sagatavot jaunu pakalpojuma līgumu un iesniegt Abonentam parakstīšanai, ja notikušas izmaiņas normatīvajos aktos, ir veikta ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas būvju izbūve, pārbūve vai nojaukšana un citos gadījumos, kas ietekmē Pakalpojuma līguma noteikumu izpildi.

72. Ja abonents ir izlēmis uz laiku pārtraukt lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu, bet saglabāt pakalpojuma līguma spēkā esamību, abonenta pienākums ir par to informēt pakalpojumu sniedzēju un segt pakalpojumu sniedzēja izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu.

73. Ja pakalpojumu sniedzējs šajos Noteikumos noteiktu iemeslu dēļ vai pakalpojuma līguma ietvaros noteikto iemeslu dēļ ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, abonentam nav tiesību patvaļīgi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

74. Pakalpojuma līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas līgumslēdzēja puses.

4.2. PAKALPOJUMA LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

75. Pakalpojuma līgumu var grozīt, līgumslēdzēja pusēm par to rakstiski vienojoties.

76. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza pakalpojuma līguma noteikumus, pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.

77. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina pakalpojuma līgumā iekļauto atbildības robežu shēmu, pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo atbildības robežu shēmu un tā oriģināleksemplāru nosūta pakalpojuma lietotājam. Aktuālā atbildības robežu shēma stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas abonentam.

78. Pakalpojumu sniedzējs, slēdzot pakalpojuma līguma grozījumus ar abonentu, kuram ir parādi par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu, ir tiesīgs atteikties slēgt pakalpojuma līguma grozījumus ar abonentu, tai skaitā par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu citos abonenta objektos, ja tas nav izpildījis spēkā esošas saistības ar pakalpojumu sniedzēju.

4.3. PAKALPOJUMA LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

79. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:

79.1. puses līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;

79.2. līgums tiek izbeigts vienpusēji pēc abonenta rakstiska pieprasījuma;

79.3. līgumu šo Noteikumu 80.punktā paredzētajā kārtībā vienpusēji izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;

79.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš.

80. Pakalpojuma līgumu pakalpojumu sniedzējs vienpusēji var izbeigt šādos gadījumos:

80.1. mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, vai to pilnvarotai personai, jaunais īpašnieks vai valdītājs, vai to pilnvarotā persona ir iesniegusi pieteikumu pakalpojuma līguma slēgšanai, bet abonents pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis rakstisku paziņojumu par pakalpojuma līguma izbeigšanu;

80.2. ja abonents ir mainījis pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;

80.3. ja abonents vairāk kā 6 (sešus) mēnešus pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto ūdenssaimniecības pakalpojuma apjomu, nav informējis par to nelietošanu un nav atbildējis uz pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par pakalpojuma līguma izbeigšanu.

81. Ja pakalpojuma līgums tiek izbeigts, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs objektam nekavējoties pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu.

82. Ja pakalpojuma līgums tiek izbeigts, abonenta pienākums ir veikt pilnu norēķinu pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā par lietoto ūdenssaimniecības pakalpojumu.

V. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU

83. Par Noteikumu 13., 34.6., 34.7., 34.8., 34.9., 35.2., 35.4., 35.5., 49., 89. un 90. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280 naudas soda vienībām.

(Liepājas pilsētas domes 23.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

84. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija".

(Liepājas pilsētas domes 23.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

85. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Liepājas pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Liepājas pilsētas domes 23.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

86. Administratīvais sods par šo Noteikumu neievērošanu neatbrīvo pārkāpēju no pienākuma novērst pārkāpumu un ievērot Noteikumus.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

87. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

88. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Liepājas pilsētas domes 2008.gada 10.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11 "LIEPĀJAS PILSĒTAS ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU LIETOŠANAS UN AIZSARDZĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI".

89. Ja nekustamajam īpašumam piegulstošajā ielā atbilstoši šo Noteikumu 10.1.punktam ir izbūvēti centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi pēc šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas, nekustamā īpašuma pievada izbūve un pievienošana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir veicama 4 (četru) gadu laikā no pakalpojuma sniedzēja rakstiskas informācijas par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi.

90. Objektos, kuru novadāmajos notekūdeņos ir paaugstināts tauku saturs un kuru kanalizācijas sistēmā līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai nav izbūvēti tauku uztvērēji, tie ir izbūvējami 1 (viena) gada laikā no šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2017.gada 13.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.12
PIESĀRŅOJOŠO VIELU PIEĻAUJAMĀS KONCENTRĀCIJAS LIEPĀJAS PILSĒTAS CENTRALIZĒTAJĀ KANALIZĀCIJAS SISTĒMĀ NOVADĀMAJOS NOTEKŪDEŅOS

Piesārņojošā viela

Pieļaujamā koncentrācija (mg/l)

1. Kopējās suspendētās vielas

450

2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

740

3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

350

4. Kopējais fosfors

10

5. Kopējais slāpeklis

50

6. Naftas produkti

3,0

7. Sulfīdi un H2S

3,0

8. Tauki (ekstraģējamās vielas)

30

9. Cinks

0,2

10. Svins

0,5

11. Niķelis

0,5

12. Varš

0,5

13. Kopējais hroms

0,05

14. Kadmijs

0,05

15. Dzīvsudrabs

0,02

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
2.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2017.gada 13.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.12
ŪDENS PATĒRIŅA NORMA KOMERCUZSKAITEI VIENAM IEDZĪVOTĀJAM LIEPĀJAS PILSĒTĀ

Labiekārtotības grupa

Dzīvojamo telpu labiekārtotības raksturojums

Ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī)

1.

Ir centralizēta ūdensapgāde, tai skaitā karstā ūdens apgāde, tualete ar ūdeni, vanna vai duša

210

2.

Ir centralizētā ūdensapgāde, tualete ar ūdeni, vanna vai duša ar vietējo (gāzes vai elektrisko) ūdens sildītāju

180

3.

Ir centralizētā ūdensapgāde, vanna vai duša ar vietējo (cietā kurināmā) ūdens sildītāju

150

4.

Ir centralizētā ūdensapgāde, tualete ar ūdeni

120

5.

Ir centralizētā ūdensapgāde

90

6.

Ir ūdensapgāde no brīvkrāna

33

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Liepājas pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 13.07.2017.Stājas spēkā: 23.09.2017.Zaudē spēku: 27.03.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 22.09.2017. OP numurs: 2017/189.18
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
293697
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-26.03.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-26.03.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2017","iso_value":"2017\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2017.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"