Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija noteikumus Nr. 210 "Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 154

Rīgā 2017. gada 14. septembrī
"Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība un citā valstī reģistrētas komercsabiedrības filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, ja tā atbilst šo noteikumu 6. punktā noteiktajiem kritērijiem (tālāk tekstā – pārskata sniedzējs), sagatavo un iesniedz "Ceturkšņa finanšu pārskatu (1˗FP)" (1. pielikums; tālāk tekstā – pārskats), kā arī pārskata iesniegšanas termiņus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. apdrošināšanas sabiedrība – finanšu sabiedrība, kas nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību, apvienojot riskus, galvenokārt tiešās apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veidā;

2.2. alternatīvo ieguldījumu fonds – kopējo ieguldījumu uzņēmums, kurš piesaista kapitālu no vairākiem ieguldītājiem, lai ieguldītu to minēto ieguldītāju labā saskaņā ar ieguldījumu politiku. Alternatīvo ieguldījumu fonds nav ieguldījumu fonds Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē;

2.3. ārvalstu māsas uzņēmums – nerezidents, kurš ietilpst vienā tiešo investīciju grupā ar pārskata sniedzēju un kurš nav pārskata sniedzēja tiešais investors vai tiešo investīciju uzņēmums;

2.4. citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus, – finanšu sabiedrības, kuras iesaistītas galvenokārt finanšu starpniecībā, uzņemoties tādas saistības, kas nav nauda, klientu, kas nav monetārās finanšu iestādes, noguldījumi vai ieguldījumu fondu apliecības, vai saistītas ar apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmām (t.sk. kreditēšanā iesaistītās sabiedrības (piemēram, finanšu līzinga sabiedrības, faktūrkreditēšanas sabiedrības, eksporta vai importa finansēšanas sabiedrības), ieguldījumu brokeru sabiedrības, finanšu instrumentsabiedrības (financial vehicle corporations), finanšu pārvaldītājsabiedrības, centrālie darījuma partneri vai riska kapitāla sabiedrības (venture capital corporations));

2.5. finanšu palīgsabiedrība – finanšu sabiedrība, kas iesaistīta galvenokārt finanšu palīgdarbībās, t.i., darbībās, kuras cieši saistītas ar finanšu starpniecību, bet nav finanšu starpniecība, piemēram, ieguldījumu brokeri, kas nesniedz finanšu starpniecības pakalpojumus savā vārdā, sabiedrība, kas nodrošina finanšu tirgu infrastruktūru, iestāde, kas uzrauga monetārās finanšu iestādes, finanšu iestādes un finanšu tirgu (piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, AS "Nasdaq Riga", akciju sabiedrība "Latvijas Centrālais depozitārijs", apdrošināšanas brokeru sabiedrības, valūtas maiņas sabiedrības, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības);

2.6. ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, – visi kopējo ieguldījumu uzņēmumi, izņemot naudas tirgus fondus, kas iegulda finanšu un/vai nefinanšu aktīvos, ciktāl to uzdevums ir iedzīvotāju kapitāla ieguldīšana;

2.7. mājsaimniecība:

2.7.1. fiziskā persona vai fizisko personu grupa kā patērētājs un tikai pašu galapatēriņam domātu preču ražotājs un nefinanšu pakalpojumu sniedzējs;

2.7.2. pašnodarbinātais, kas ir fiziskās personas vai fizisko personu grupas veidota saimnieciski organizatoriska vienība, par kuras saistībām šī fiziskā persona vai fizisko personu grupa atbild ar visu savu mantu un kuras grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā;

2.8. mājsaimniecības apkalpojošā bezpeļņas organizācija – atsevišķa juridiskā vienība, kas nodrošina preces un pakalpojumus fiziskajām personām vai fizisko personu grupām un kas resursus gūst galvenokārt no brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā, no valdības veiktajiem maksājumiem, kā arī no ienākumiem, kas gūti no nekustamā īpašuma, piemēram, arodbiedrība, profesionālā vai izglītības apvienība, patērētāju asociācija, politiskā partija, baznīca, reliģiskā kopiena, kultūras, atpūtas vai sporta klubs, žēlsirdības, atbalsta vai palīdzības organizācija;

2.9. naudas tirgus fonds – atvērtais ieguldījumu fonds, kas atbilst šādiem kritērijiem:

2.9.1. tā pārvaldi īstenojošā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība veic ieguldījumus, saglabājot atvērtā ieguldījumu fonda līdzekļu pamatsummu un nodrošinot atdevi atbilstoši naudas tirgus instrumentu procentiem, katru dienu aprēķina atvērtā ieguldījumu fonda neto aktīvu vērtību un ieguldījumu apliecību cenu, kā arī veic ieguldījumu apliecību pārdošanu un atpakaļpirkšanu;

2.9.2. tā ieguldījumi tiek veikti finanšu instrumentos, kuru atlikušais dzēšanas termiņš ir līdz 2 gadiem (ieskaitot; īstermiņa naudas tirgus fondam – līdz 397 dienām (ieskaitot)) un atlikušais termiņš līdz nākamajam procentu likmes pārskatīšanas datumam – līdz 397 dienām (ieskaitot);

2.9.3. tā ieguldījumu portfeļa vidējais svērtais dzēšanas termiņš ir līdz 6 mēnešiem (ieskaitot; īstermiņa naudas tirgus fondam – līdz 60 dienām (ieskaitot)), bet vidējais svērtais atlikušais termiņš līdz dzēšanai – līdz 12 mēnešiem (ieskaitot; īstermiņa naudas tirgus fondam – līdz 120 dienām (ieskaitot));

2.10. nefinanšu sabiedrība – institucionāla vienība, kuras pamatdarbība ir preču ražošana un nefinanšu pakalpojumu sniegšana, t.sk. fiziskās personas vai fizisko personu grupas veidota saimnieciski organizatoriska vienība, par kuras saistībām šī fiziskā persona vai fizisko personu grupa atbild ar visu savu mantu un kuras grāmatvedība tiek kārtota divkāršā ieraksta sistēmā;

2.11. nerezidenti – visas institucionālās vienības, kas reģistrētas ārvalstīs, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas Republikas vai kuras ieradušās Latvijas Republikā uz laiku, kas īsāks par 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko organizāciju un citas pārstāvniecības Latvijas Republikā;

2.12. noguldījumus pieņemošas sabiedrības – monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus un centrālo banku, t.i., kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības un citas finanšu iestādes, kas pieņem noguldījumus, un savā vārdā piešķir aizdevumus un veic ieguldījumus vērtspapīros;

2.13. pensiju fondi – finanšu sabiedrības, kas veic fonda dalībnieku sociālā riska apdrošināšanu, uzkrājot un ieguldot dalībnieku pašu veiktās un viņu labā brīvprātīgi veiktās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem vecuma vai darbnespējas papildpensijas kapitālu. Šis sektors ietver privātos pensiju fondus un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus;

2.14. piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji – finanšu sabiedrības, kuras nenodarbojas ar finanšu starpniecību un nesniedz finanšu palīgpakalpojumus un kuru aktīvu vai pasīvu lielākā daļa nav iesaistīta darījumos atklātā tirgū. Šis sektors ietver institucionālās vienības, kurām pieder meitas uzņēmumu grupas pašu kapitāla daļa, kas nodrošina kontroli, un kuru galvenā darbība ir grupas īpašumtiesību īstenošana, un tās nesniedz citus pakalpojumus uzņēmumiem, kuros šai institucionālajai vienībai pieder pašu kapitāls, t.i., tās neadministrē vai nepārvalda citas vienības;

2.15. rezidenti – visas institucionālās vienības, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijas Republikā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas Republikas uz laiku ilgāku par 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs;

2.16. tiešais investors – nerezidents, kurš tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) ieguvis līdzdalību, kas aptver 10% un vairāk no pārskata sniedzēja pamatkapitāla, kā arī nerezidents, kura pārstāvētā filiāle Latvijas Republikā ir pārskata sniedzējs;

2.17. tiešo investīciju uzņēmums – nerezidents, kurā pārskata sniedzējam tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) iegūta līdzdalība, kas aptver 10% un vairāk no pamatkapitāla, kā arī pārskata sniedzēja filiāle ārvalstīs;

2.18. valdība – valsts institucionālās vienības, kuras bez maksas vai par cenām, kas nav ekonomiski nozīmīgas, ražo preces vai sniedz pakalpojumus, kas paredzēti individuālajam vai kolektīvajam patēriņam, un kuras galvenokārt tiek finansētas no tautsaimniecības dalībnieku obligātajiem maksājumiem (nodokļiem un nodevām), kā arī institucionālās vienības, kuras iesaistītas nacionālā ienākuma vai nacionālās bagātības pārdalē. Latvijas Republikā valdība ietver centrālo valdību, vietējo valdību un sociālās nodrošināšanas fondus.

3. Rezidentu sektoros iekļauto institucionālo vienību saraksts, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā prasībām, pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē.

4. Pārskatā sniegtā informācija nepieciešama, lai nodrošinātu statistikas sagatavošanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regulai (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, Eiropas Centrālās bankas 2011. gada 9. decembra Pamatnostādnei par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (pārstrādātā versija) (ECB/2011/23), Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 25. jūlija Pamatnostādnei par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (pārstrādātā versija) (ECB/2013/24), Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādnei par monetāro un finanšu statistiku (pārstrādātā versija) (ECB/2014/15), kā arī finanšu stabilitātes statistikas nodrošināšanai atbilstoši likuma "Par Latvijas Banku" 39. pantam.

5. Pārskatā sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

6. Pārskatu sagatavo un iesniedz Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība un citā valstī reģistrētas komercsabiedrības filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā, kura Centrālās statistikas pārvaldes uzturētajā institucionālo sektoru sarakstā iekļauta apakšsektorā "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus", "Finanšu palīgsabiedrības" vai "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji" un kurai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (tālāk tekstā – NACE 2. red.), piešķirts kods 6420, 6430, 6491, 6492, 6499, 6611, 6612, 6619, 6621, 6622, 6629, 6630 vai 7010, ja tai nav pienākuma pārskatā iekļaujamos datus iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

7. Pārskatu sagatavo par šādiem pārskata ceturkšņiem – 1. ceturksnis (1. janvāris–31. marts), 2. ceturksnis (1. aprīlis–30. jūnijs), 3. ceturksnis (1. jūlijs–30. septembris) un 4. ceturksnis (1. oktobris–31. decembris) – un iesniedz līdz tā mēneša 15. datumam, kurš seko pēc attiecīgā pārskata ceturkšņa beigām, Latvijas Bankai papīra dokumenta veidā vai elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

8. Ja kādā no iepriekšējiem pārskatiem bijusi kļūda, pārskatu par attiecīgo pārskata ceturksni iesniedz atkārtoti, iekļaujot tajā visu informāciju.

III. Pārskata aizpildīšanas kārtība

9. Pārskatā summas uzrāda atbilstoši pārskata sniedzēja bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietvertajai vērtībai veselos euro.

10. Ja pārskata 1.1. sadaļā "Aktīvi" norādīta informācija pozīcijā "Aizdevumi (t.sk. finanšu līzings)", jāaizpilda pārskata 2.1. sadaļa "Aktīvu pozīcijas "Aizdevumi (t.sk. finanšu līzings)" izvērsums".

11. Ja pārskata 1.2. sadaļā "Pasīvi" norādīta informācija pozīcijā "Aizņēmumi (t.sk. finanšu līzings)", jāaizpilda pārskata 2.2. sadaļa "Pasīvu pozīcijas "Aizņēmumi (t.sk. finanšu līzings)" izvērsums".

12. Kā citus nerezidentus uzrāda tos nerezidentus, kuri nav pārskata sniedzēja tiešie investori, ārvalstu māsas uzņēmumi un tiešo investīciju uzņēmumi.

13. Uzkrātos procentus iekļauj tajā pārskata aktīvu vai pasīvu pozīcijā, kurā attiecīgie aktīvi vai pasīvi atspoguļoti (piemēram, termiņnoguldījumi, parāda vērtspapīri).

14. Ailē "Valsts kods" uzrāda divu burtu kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi". Starptautiskās organizācijas kodu uzrāda saskaņā ar Latvijas Bankas uzturēto sarakstu "Starptautisko organizāciju kodi un sektori".

15. Ailē "Darījuma partnera sektora kods" uzrāda darījuma partnera sektora kodu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

16. Pozīcijas "Finanšu instrumentu kontos ārvalstīs" ailēs "Valsts kods" un "Darījuma partnera sektora kods" uzrāda attiecīgā finanšu instrumenta emitenta valsts un sektora kodu.

17. Ailē "Citas pārmaiņas" uzrāda tās pārmaiņas ceturkšņa laikā, kuras nav radušās darījuma, cenu pārmaiņu vai valūtas kursa svārstību rezultātā (piemēram, pārklasifikācija, kredītu norakstīšana).

18. Ailē "Termiņa dalījuma kods" uzrāda termiņa dalījuma kodu pēc aizdevuma vai aizņēmuma sākotnējā termiņa saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

19. Ailē "Aizdevuma mērķa kods" uzrāda aizdevuma mērķa kodu, ja darījuma partnera sektors ir "Mājsaimniecība" vai "Mājsaimniecības apkalpojošā bezpeļņas organizācija", saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

20. Ja nav iespējams uzrādīt pilnu informāciju nepieciešamajā dalījumā pārskata 1. un 2. sadaļā, pārējo šādu informāciju uzrāda katras sadaļas beigās, ailē "Rindas kods" norādot atbilstošo pārskata pieczīmju rindas kodu.

21. Pozīcijā "Aktīvi pārvaldīšanā" ietver aktīvus, kurus pārskata sniedzējs pārvalda savā vārdā klienta labā, ja pārskata sniedzējs ieguvis šādu aktīvu īpašuma tiesību juridisku apstiprinājumu un no tiem izrietošās saistības neuzrāda pārskata sniedzēja bilancē.

22. Pozīcijā "Ārpusbilances saistības" ietver gan iespējamās saistības (galvojumus, garantijas, indosamentus, akceptus (izņemot pašu akceptus), saistības par apstiprinātiem neatsaucamiem akreditīviem u.tml. iespējamās saistības), gan saistības pret klientiem (saistības no aktīvu pārdošanas darījumiem ar atpārdošanas iespēju, saistības par kredītu izsniegšanu, līgumi par aktīvu pirkšanu nākotnē, līgumi par noguldījumu izvietošanu nākotnē, saistības par atvērtiem akreditīviem u.tml. saistības).

IV. Noslēguma jautājumi

23. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

24. Pirmo pārskatu pārskata sniedzējs iesniedz Latvijas Bankai par 2018. gada 1. ceturksni līdz 2018. gada 15. aprīlim.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
1. pielikums
Latvijas Bankas 2017. gada 14. septembra
noteikumiem Nr. 154
Ceturkšņa finanšu pārskats 1-FP

20_____. gada __. ceturksnis

  
Pārskata sniedzēja nosaukums 
  
Reģistrācijas numurs 
  
Juridiskā adrese 
  
Pasta adrese 

1. BILANCES PĀRSKATS

1.1. AKTĪVI(veselos euro)
Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsDarījuma partnera sektora kodsIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigāsPārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvas – ar "–" zīmi)
Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti un aprēķinātās dividendes
Cenu
pārmaiņas
Citas
pārmaiņas
ABCD12345
Nauda kasē10100kopākopā  x x
Pieprasījuma noguldījumi10200kopākopā  x  
 10201 SK122  x  
 10201 SK122  x  
Termiņnoguldījumi10300kopākopā  x  
 10301 SK122  x  
 10301 SK122  x  
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu10400kopākopā  xxx
Finanšu instrumentu kontos Latvijā10410kopākopā  xxx
Finanšu instrumentu kontos ārvalstīs10420kopākopā     
 10421       
 10421       

(1. pielikuma turpinājums)

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsDarījuma partnera sektora kodsIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigāsPārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvas – ar "–" zīmi)
Pārskata ceturksnī
aprēķinātie procenti un aprēķinātās dividendes
Cenu
pārmaiņas
Citas
pārmaiņas
ABCD12345
Aizdevumi (t.sk. finanšu līzings)110500kopākopā  xxx
Aizdevumu pamatsumma10510kopākopā  xxx
Uzkrātie procenti par aizdevumiem10520kopākopā  xxx
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas10600kopākopā  xxx
Finanšu instrumentu kontos Latvijā10610kopākopā  xxx
Finanšu instrumentu kontos ārvalstīs10620kopākopā     
 10621       
 10621       
Kotētās akcijas10700kopākopā     
Rezidenti10710LVkopā     
 10711LV      
 10711LV      
Nerezidenti, tiešie investori10720kopākopā     
 10721 kopā     
 10721 kopā     
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi10730kopākopā     
 10731 kopā     
 10731 kopā     
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi10740kopākopā     
 10741 kopā     
 10741 kopā     
Nerezidenti, citi10750kopākopā     
 10751 kopā     
 10751 kopā     
Nekotētās akcijas10800kopākopā     
Rezidenti10810LVkopā     
 10811LV      
 10811LV      

1 Šīs pozīcijas izvērsums atspoguļojams šā pārskata 2.1. sadaļā "Aktīvu pozīcijas "Aizdevumi (t.sk. finanšu līzings)" izvērsums".

(1. pielikuma turpinājums)

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsDarījuma partnera sektora kodsIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigāsPārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvas – ar "–" zīmi)
Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti un aprēķinātās dividendes
Cenu
pārmaiņas
Citas
pārmaiņas
ABCD12345
Nerezidenti, tiešie investori10820kopākopā     
 10821 kopā     
 10821 kopā     
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi10830kopākopā     
 10831 kopā     
 10831 kopā     
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi10840kopākopā     
 10841 kopā     
 10841 kopā     
Nerezidenti, citi10850kopākopā     
 10851 kopā     
 10851 kopā     
Cita līdzdalība sabiedrību kapitālā10900kopākopā     
Rezidenti10910LVkopā     
 10911LV      
 10911LV      
Nerezidenti, tiešie investori10920kopākopā     
 10921 kopā     
 10921 kopā     
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi10930kopākopā     
 10931 kopā     
 10931 kopā     
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi10940kopākopā     
 10941 kopā     
 10941 kopā     
Nerezidenti, citi10950kopākopā     
 10951 kopā     
 10951 kopā     

(1. pielikuma turpinājums)

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsDarījuma partnera sektora kodsIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigāsPārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvas – ar "–" zīmi)
Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti un aprēķinātās dividendes
Cenu
pārmaiņas
Citas
pārmaiņas
ABCD12345
Pašu akcijas vai daļas11000kopākopā  x x
Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā11100kopākopā  x x
Rezidenti11110kopākopā  x x
 11111 kopā  x x
 11111 kopā  x x
Nerezidenti, tiešie investori11120kopākopā  x x
 11121 kopā  x x
 11121 kopā  x x
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi11130kopākopā  x x
 11131 kopā  x x
 11131 kopā  x x
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi11140kopākopā  x x
 11141 kopā  x x
 11141 kopā  x x
Nerezidenti, citi11150kopākopā  x x
 11151 kopā  x x
 11151 kopā  x x
Atvasinātie finanšu instrumenti11200kopākopā    x
 11201 kopā    x
 11201 kopā    x
Pircēju un pasūtītāju parādi11300kopākopā  x  
Rezidenti11310LVkopā  x  
Nerezidenti, tiešie investori11320kopākopā  x  
 11321 kopā  x  
 11321 kopā  x  
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi11330kopākopā  x  
 11331 kopā  x  
 11331 kopā  x  
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi11340kopākopā  x  
 11341 kopā  x  
 11341 kopā  x  

(1. pielikuma turpinājums)

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsDarījuma partnera sektora kodsIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigāsPārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvas – ar "–" zīmi)
Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti un aprēķinātās dividendes
Cenu
pārmaiņas
Citas
pārmaiņas
ABCD12345
Nerezidenti, citi11350kopākopā  x  
 11351 kopā  x  
 11351 kopā  x  
Avansa maksājumi11400kopākopā  x  
Rezidenti11410LVkopā  x  
Nerezidenti, tiešie investori11420kopākopā  x  
 11421 kopā  x  
 11421 kopā  x  
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi11430kopākopā  x  
 11431 kopā  x  
 11431 kopā  x  
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi11440kopākopā  x  
 11441 kopā  x  
 11441 kopā  x  
Nerezidenti, citi11450kopākopā  x  
 11451 kopā  x  
 11451 kopā  x  
Nemateriālie ieguldījumi (izņemot avansa maksājumus)11500kopākopā  x x
Pamatlīdzekļi (izņemot avansa maksājumus)11600kopākopā  x x
Krājumi (izņemot avansa maksājumus)11700kopākopā  x x
Atliktā nodokļa aktīvi11800kopākopā  x x
Citi aktīvi11900kopākopā  x  
Rezidenti11910LVkopā  x  
 11911LV   x  
 11911LV   x  

(1. pielikuma turpinājums)

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsDarījuma partnera sektora kodsIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigāsPārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvas – ar "–" zīmi)
Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti un aprēķinātās dividendes
Cenu
pārmaiņas
Citas
pārmaiņas
ABCD12345
Nerezidenti, tiešie investori11920kopākopā  x  
 11921 kopā  x  
 11921 kopā  x  
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi11930kopākopā  x  
 11931 kopā  x  
 11931 kopā  x  
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi11940kopākopā  x  
 11941 kopā  x  
 11941 kopā  x  
Nerezidenti, citi11950kopākopā  x  
 11951 kopā  x  
 11951 kopā  x  
AKTĪVU KOPSUMMA10000kopākopā  xxx
Papildinformācija, ja visu nepieciešamo informāciju nav bijis iespējams norādīt šīs sadaļas norādītajās rindās        
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
1.2. PASĪVI(1. pielikuma turpinājums)
Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsDarījuma partnera sektora kodsIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigāsPārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvas – ar "–" zīmi)
Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti un aprēķinātās dividendes
Cenu
pārmaiņas
Citas
pārmaiņas
ABCD12345
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls; norāda informāciju par katru investoru atsevišķi)20100kopākopā  x  
Rezidenti20110LVkopā  x x
 20111LV   x x
 20111LV   x x
Nerezidenti, tiešie investori20120kopākopā  x x
 20121 kopā  x x
 20121 kopā  x x
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi20130kopākopā  x x
 20131 kopā  x x
 20131 kopā  x x
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi20140kopākopā  x x
 20141 kopā  x x
 20141 kopā  x x
Nerezidenti, citi20150kopākopā  x x
 20151 kopā  x x
 20151 kopā  x x
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums20200kopākopā  x x
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve20300kopākopā  x x
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve20400kopākopā  x x
Rezerves20500kopākopā  x x
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (–)20600kopākopā  x x
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (–)20700kopākopā  x x
Uzkrājumi20800kopākopā  xxx
Emitētie parāda vērtspapīri20900kopākopā  xxx

(1. pielikuma turpinājums)

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsDarījuma partnera sektora kodsIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigāsPārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvas – ar "–" zīmi)
Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti un aprēķinātās dividendes
Cenu
pārmaiņas
Citas
pārmaiņas
ABCD12345
Aizņēmumi (t.sk. finanšu līzings)221000kopākopā  xxx
Aizņēmumu pamatsumma21010kopākopā  xxx
Uzkrātie procenti par aizņēmumiem21020kopākopā  xxx
Atvasinātie finanšu instrumenti21100kopākopā    x
 21101 kopā    x
 21101 kopā    x
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem21200kopākopā  x  
Rezidenti21210LVkopā  x  
Nerezidenti, tiešie investori21220kopākopā  x  
 21221 kopā  x  
 21221 kopā  x  
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi21230kopākopā  x  
 21231 kopā  x  
 21231 kopā  x  
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi21240kopākopā  x  
 21241 kopā  x  
 21241 kopā  x  
Nerezidenti, citi21250kopākopā  x  
 21251 kopā  x  
 21251 kopā  x  
No pircējiem saņemtie avansi21300kopākopā  x  
Rezidenti21310LVkopā  x  

2 Šīs pozīcijas izvērsums atspoguļojams šā pārskata 2.2. sadaļā "Pasīvu pozīcijas "Aizņēmumi (t.sk. finanšu līzings)" izvērsums".

(1. pielikuma turpinājums)

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsDarījuma partnera sektora kodsIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigāsPārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvas – ar "–" zīmi)
Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti un aprēķinātās dividendes
Cenu
pārmaiņas
Citas
pārmaiņas
ABCD12345
Nerezidenti, tiešie investori21320kopākopā  x  
 21321 kopā  x  
 21321 kopā  x  
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi21330kopākopā  x  
 21331 kopā  x  
 21331 kopā  x  
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi21340kopākopā  x  
 21341 kopā  x  
 21341 kopā  x  
Nerezidenti, citi21350kopākopā  x  
 21351 kopā  x  
 21351 kopā  x  
Atliktā nodokļa saistības21400kopākopā  xxx
Citas saistības21500kopākopā  x  
Rezidenti21510LVkopā  x  
 21511LV   x  
 21511LV   x  
Nerezidenti, tiešie investori21520kopākopā  x  
 21521 kopā  x  
 21521 kopā  x  
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi21530kopākopā  x  
 21531 kopā  x  
 21531 kopā  x  
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi21540kopākopā  x  
 21541 kopā  x  
 21541 kopā  x  

(1. pielikuma turpinājums)

Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsDarījuma partnera sektora kodsIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigāsPārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvas – ar "–" zīmi)

 

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti un aprēķinātās dividendes
Cenu
pārmaiņas

 

Citas
pārmaiņas

 

ABCD12345
Nerezidenti, citi21550kopākopā  x  
 21551 kopā  x  
 21551 kopā  x  
PASĪVU KOPSUMMA20000kopākopā  xxx
Papildinformācija, ja visu nepieciešamo informāciju nav bijis iespējams norādīt šīs sadaļas norādītajās rindās        
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
1.3. ĀRPUSBILANCES POZĪCIJAS(1. pielikuma turpinājums)
Pozīcijas nosaukumsRindas kodsIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigās
AB12
Aktīvi pārvaldīšanā30100  
Ārpusbilances saistības30200  

2. ATSEVIŠĶU BILANCES PĀRSKATA POZĪCIJU IZVĒRSUMS

2.1. AKTĪVU POZĪCIJAS "AIZDEVUMI (T.SK. FINANŠU LĪZINGS)" IZVĒRSUMS(1. pielikuma turpinājums)
Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsValūtas kodsDarījuma partnera sektora kodsTermiņa dalījuma kodsAizdevuma mērķa
kods3

 

Pamatsumma (bez uzkrātajiem procentiem)Uzkrātie procentiPārskata ceturksnī aprēķinātie procenti
Iepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturksnī izsniegtā pamat-
summa
Pārskata ceturksnī atmaksātā pamat-
summa
Pārskata ceturkšņa beigāsCitas pārmaiņas pārskata ceturksnīIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigās
ABCDEFG12345678
Aizdevumi (t.sk. finanšu līzings)40100kopākopākopākopākopā        
Rezidenti40110LVkopākopākopākopā        
 40111LV            
 40111LV            
Nerezidenti, tiešie investori40120kopākopākopākopākopā        
 40121             
 40121             
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi

 

40130kopākopākopākopākopā        
 40131             
 40131             
Nerezidenti, tiešo investīciju  uzņēmumi

 

40140kopākopākopākopākopā        
 40141             
 40141             
Nerezidenti, citi40150kopākopākopākopākopā        
 40151             
 40151             
Papildinformācija, ja visu nepieciešamo informāciju nav bijis iespējams norādīt šīs sadaļas norādītajās rindās              
              
              
              
               
               
               

3 Uzrāda aizdevuma mērķa kodu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, ja darījuma partnera sektors ir "Mājsaimniecība" (SK14) vai "Mājsaimniecības apkalpojošā bezpeļņas organizācija" (SK15).

 

2.2. PASĪVU POZĪCIJAS "AIZŅĒMUMI (T.SK. FINANŠU LĪZINGS)" IZVĒRSUMS(1. pielikuma turpinājums)
Pozīcijas nosaukumsRindas kodsValsts kodsValūtas kodsDarījuma partnera sektora kodsTermiņa dalījuma kodsPamatsumma (bez uzkrātajiem procentiem)Uzkrātie procentiPārskata ceturksnī aprēķinātie procenti
Iepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturksnī izsniegtā pamat-
summa
Pārskata ceturksnī atmaksātā pamat-
summa
Pārskata ceturkšņa beigāsCitas pārmaiņas pārskata ceturksnīIepriekšējā ceturkšņa beigāsPārskata ceturkšņa beigās
ABCDEF12345678
Aizņēmumi (t.sk. finanšu līzings)50100kopākopākopākopā        
Rezidenti50110LVkopākopākopā        
 50111LV           
 50111LV           
Nerezidenti, tiešie investori50120kopākopākopākopā        
 50121            
 50121            
Nerezidenti, ārvalstu māsas uzņēmumi

 

50130kopākopākopākopā        
 50131            
 50131            
Nerezidenti, tiešo investīciju uzņēmumi

 

50140kopākopākopākopā        
 50141            
 50141            
Nerezidenti, citi50150kopākopākopākopā        
 50151            
 50151            
Papildinformācija, ja visu nepieciešamo informāciju nav bijis iespējams norādīt šīs sadaļas norādītajās rindās             
             
             
             
              
              
              
  
3. INFORMĀCIJA NO PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA(1. pielikuma turpinājums)
Pozīcijas nosaukumsRindas kodsPārskata ceturksnī
AB1
Neto apgrozījums60100 
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas60200 
Pārdošanas izmaksas60300 
Administrācijas izmaksas60400 
Papildinformācija no peļņas vai zaudējumu aprēķina60500 
Komisijas naudas un citi līdzīgi ieņēmumi60510 
Ieņēmumi no vērtspapīru un valūtas pirkšanas un pārdošanas60520 
Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
2. pielikums
Latvijas Bankas 2017. gada 14. septembra
noteikumiem Nr. 154
Pārskatā izmantotie kodi
NosaukumsKodsSkaidrojums
123
Darījuma partnera sektora kodsSK11Nefinanšu sabiedrības
SK122Noguldījumus pieņemošās sabiedrības
SK123Naudas tirgus fondi
SK124Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondi
SK125Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus
SK126Finanšu palīgsabiedrības
SK127Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji
SK128Apdrošināšanas sabiedrības
SK129Pensiju fondi
SK13Valdība
SK14Mājsaimniecības
SK15Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
Termiņa dalījuma kods00M12MTermiņam līdz 1 gadam (ieskaitot)
01G02GTermiņam no 1 gada (neieskaitot) līdz 2 gadiem (ieskaitot)
02G99GTermiņam ilgākam par 2 gadiem
Aizdevuma mērķa kodsMM18Patēriņa kredīts
MM19Kredīts mājokļa iegādei
MM22Pārējie kredīti
Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: "Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 154Pieņemts: 14.09.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 19.09.2017. OP numurs: 2017/186.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
293602
01.01.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)