Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Talsos 2013. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 19, 7. p., lēmums Nr. 474)
Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Talsu novada domes saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža,

1.2. koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību,

1.3. gadījumus, kad jārīko publiskā apspriešana,

1.4. zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas un atlīdzības kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Talsu novada administratīvajā teritorijā.

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

3. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža ir tiesīgs iesniegt zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to pilnvarotā persona (Pielikums Nr. 1).

4. Talsu novada Zaļumsaimniecības komisija (turpmāk – Komisija) – Talsu, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsētu teritorijās un attiecīgās pārvaldes vadītājs – Talsu novada ciemu teritorijās:

4.1. izskata iesniegumu par koku ciršanu, veic koku apskati dabā un noformē koku apsekošanas aktu;

4.2. aprēķina zaudējuma atlīdzību;

4.3. izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu par koku ciršanu;

4.4. pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža un izsniedz koku ciršanas atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju (Pielikums Nr. 2).

5. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.

III. Publiskā apspriešana

6. Publisko apspriešanas procedūru rīko, kad koku ciršanas rezultātā tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte, kā arī gadījumos, kad Talsu novada administratīvajā teritorijā paredzēta koku izciršana publiski pieejamos objektos – visai sabiedrībai brīvi pieejamos apstādījumos, kas sevī ietver parkus, alejas, kapsētas, piemiņas vietas, dzīvojamo un rūpniecisko teritoriju apstādījumus.

7. Koku ciršanas ierosinātājs saskaņo ar Talsu novada pašvaldību publiskās apspriešanas uzsākšanas laiku un iesniedz saskaņošanai planšeti divos eksemplāros, kurā iekļauta ciršanai plānoti koku un teritorijas fotofiksācija un norādīta ciršanai plānoto koku atrašanās vieta zemesgabalā. Planšetē jānorāda sekojoša informācija:

7.1. koku ciršanas ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontakttālrunis);

7.2. zemesgabala, kurā plānots cirst, adrese un kadastra numurs;

7.3. izcērtamo koku suga, skaits, diametrs un ciršanas pamatojums;

7.4. plānotā būvniecība – ieceres nosaukums un projektētājs.

8. Publisko apspriešanu nodrošina Talsu novada pašvaldības pilsētas vai pagasta attiecīgā pārvalde, bet Talsu pilsētā – Talsu novada pašvaldības komunālā nodaļa.

9. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Talsu novada pašvaldības interneta mājaslapā www.talsi.lv, kā arī novieto to informācijas stendā Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā vai attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkā.

10. Publiskās apspriešanas procedūra tiek organizēta saskaņā ar Talsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" noteikto kārtību. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī gadījumā, ja pēc apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

11. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vai to pilnvarotām personām jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu ārpus meža pilsētu un ciemu teritorijās, kas tiek aprēķināts pēc formulas:

Z= KD x KS x KI x KA x KV x PV, kur
Z – zaudējumu atlīdzības vērtība, Ls

KD koka diametra koeficients, dabā uzmērīts koka caurmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla, cm

KS – koka sugas koeficients

KI – koka ciršanas iemesla koeficients

KA – apdzīvotās vietas koeficients

KV – koka atrašanās vietas koeficients

PV – pašvaldības koeficients-0,2

12. Koeficientus zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai nosaka Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" noteiktajā apmērā.

13. Pašvaldības koeficients par koku ciršanu ārpus meža ir 0,2, izņemot dzīvojamās apbūves (savrupmāju, daudzstāvu dzīvojamo māju u.tml.) un vasarnīcu (dārza māju) apbūves teritorijās, kad koeficients ir 0.

14. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazinājumu iemaksā Talsu novada pašvaldības budžetā attiecīgajā teritorijā.

Administratīvā atbildība

15. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpumu novēršanas un materiālās atbildības.

Noslēguma jautājums

16. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 33 "Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā" (sēdes protokols Nr. 26, lēmums Nr. 917).

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 1
Talsu novada domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 24
"Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā"

TALSU NOVADA ZAĻUMSAIMNIECĪBAS KOMISIJAI /
_________________________ PILSĒTAS / PAGASTA PĀRVALDEI

IESNIEGUMS
koku ciršanai ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

Vārds, uzvārds /Juridiskās personas nosaukums  
Personas kods/Reģistrācijas Nr.    
Deklarētā dzīvesvieta / Adrese    
     
Tālrunis    
 
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:
 
 
Pilnvarotā persona (pievienojot pilnvarojuma kopiju):
Vārds, uzvārds   Tālrunis  
   
Deklarētā dzīvesvieta  
   
Koku ciršanas pamatojums:  
   
   
       
Zemesgabala kadastra numurs Koku suga Izcērtamo koku skaits (gab.) Izcērtamo koku apkārtmērs (m)
       
       
       
       
 
Pievienoti dokumenti:
  Zemesgrāmatas kopija.
  Zemes robežu plāna kopija.
  Pilnvaras kopija (pilnvarotai personai).
_____________________, 20____.gada _____. ______________________
(iesnieguma sastādīšanas vieta)
   
Iesniedzējs:   ,  
Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 2
Talsu novada domes 25.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 24
"Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā"

Latvijas Republika
TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālrunis 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv

 

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr.__

Atļauja izsniegta  
  (juridiskas personas nosaukums/ fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods/reģ.Nr.)
   
(adrese)

Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas ______ gada _______.__________ lēmums (sēdes protokols Nr.___)

Zemes gabala adrese, kadastra Nr. Koku sugas Skaits Piezīmes
       
       
       
       

Atļauja izsniegta 20___gada ________________ un ir derīga no 20__.gada_____________

Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu samaksāta 20__.gada__________

Komisijas priekšsēdētājs/Pārvaldes vadītājs ............................................ / ............................................ /
  (paraksts)   (vārds, uzvārds)  
 
Koku ciršanas ārpus meža atļaujas vienu eksemplāru saņēmu:
         
20___.gada_____._____________   (   )
Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
25.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 24 "Par koku ciršanu ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Meža likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējuma atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanas kārtību, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzības kārtību. 02.05.2012. Ministra kabineta noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža Talsu novada administratīvajā teritorijā, nosakot koku ciršanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, un zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtība par dabas daudzveidības samazināšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu projekts paredz, ka zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un pagastu teritorijā ieskaitāma pašvaldības pamatbudžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 25.07.2013.Stājas spēkā: 03.09.2013.Publicēts: Talsu Novada Ziņas, 61, 02.09.2013.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
293245
03.09.2013
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva