Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 485

Rīgā 2017. gada 16. augustā (prot. Nr. 39 40. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm (turpmāk – atbalsts) atbilstoši:

1.1. Padomes 2013. gada 16. decembra Regulas (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (turpmāk – regula Nr. 1370/2013) 5. pantam un I pielikumam;

1.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk – regula Nr. 1308/2013), II daļas I sadaļas II nodaļas 1. iedaļai, 217. pantam un V pielikumam;

1.3. Komisijas 2016. gada 3. novembra Īstenošanas regulai (ES) 2017/39 par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu (turpmāk – regula Nr. 2017/39);

1.4. Komisijas 2016. gada 3. novembra Deleģētajai regulai (ES) 2017/40, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014 (turpmāk – regula Nr. 2017/40).

2. Lauku atbalsta dienests piešķir, administrē un uzrauga atbalstu, kā arī pilda:

2.1. dalībvalsts funkcijas atbilstoši regulas Nr. 2017/39 8. panta 1. punkta otrajā daļā un 2. punktā, 9. pantā, 10. panta 3. punkta piektajā daļā un 7. punktā un 12. panta 4. punktā, kā arī regulas Nr. 2017/40 9. un 12. pantā noteiktajam;

2.2. kompetentās iestādes funkcijas atbilstoši regulas Nr. 2017/39 5. panta 3. un 4. punktā, 10. panta 4. un 6. punktā, kā arī regulas Nr. 2017/40 5. panta 1. un 2. punktā, 6. panta 1. un 3. punktā un 7. pantā noteiktajam.

3. Atbilstoši regulas Nr. 1308/2013 23."a" panta 6. punktam valsts līdzfinansējumu piešķir no valsts budžeta līdzekļiem.

II. Nosacījumi valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanai un atbalsta pretendentu apstiprināšana

4. Atbalstu piešķir:

4.1. par šādu produktu piegādi un izdalīšanu pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu (turpmāk – izglītības iestādes) pirmskolas izglītības grupu un 1.–9. klašu izglītojamiem bez maksas atbilstoši regulas Nr. 1308/2013 23. panta 1. punkta "a" apakšpunktam un 2., 3. un 6. punktam:

4.1.1. svaigiem augļiem – āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm (turpmāk – augļi) un svaigiem dārzeņiem – kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem, ķirbjiem un kāļiem (turpmāk – dārzeņi) vai šo produktu asorti (turpmāk – asorti), kas:

4.1.1.1. atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

4.1.1.1.1. ir audzēti, ievērojot integrētās augu aizsardzības vispārīgos principus un normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību noteikto regulējumu, un to apliecina ieraksts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, kā arī ievērojot vidi saudzējošās metodes dārzkopībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

4.1.1.1.2. ir audzēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību, un to apliecina normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas izsniegts sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu (turpmāk – bioloģisks produkts);

4.1.1.1.3. atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām par zaļās krāsas norādes lietošanu, un to apliecina Pārtikas un veterinārā dienesta sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību;

4.1.1.2. no ražošanas vietas līdz attiecīgajai izglītības iestādei transportēti ne tālāk par 300 kilometriem;

4.1.2. pasterizētu pienu (turpmāk – piens):

4.1.2.1. kam nav pievienots cukurs, aromatizētāji, saldinātāji, augļi, rieksti, kakao vai citas piedevas;

4.1.2.2. kas ir bioloģisks produkts vai ražots atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, un to apliecina Pārtikas un veterinārā dienesta sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību;

4.1.2.3. kas no ražošanas vietas līdz attiecīgajai izglītības iestādei transportēts ne tālāk par 300 kilometriem;

4.2. regulas Nr. 1308/2013 23. panta 1. punkta "b" apakšpunktā, regulas Nr. 2017/40 4. panta 1. punkta "b" apakšpunktā un regulas Nr. 1370/2013 5. panta 1. punktā noteikto papildu izglītojošo pasākumu izmaksu segšanai;

4.3. regulas Nr. 1308/2013 23. panta 1. punkta "c" apakšpunktā, regulas Nr. 2017/40 4. panta 1. punkta "c" apakšpunktā un regulas Nr. 1370/2013 5. panta 2. punktā noteikto publicitātes pasākumu un izvērtējuma izmaksu segšanai.

(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 620)

4.1 Atbalsta piešķiršanai par bezlaktozes piena piegādi izglītības iestādēm nepiemēro šo noteikumu 4.1.2.2. un 4.1.2.3. apakšpunktā minēto prasību.

(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

5. Atbalstu piešķir par augļiem, dārzeņiem, asorti un pienu, kas kārtējā mācību gadā piegādāti un izdalīti vispārējās izglītības iestādēm laikposmā no 1. oktobra līdz 31. maijam un pirmsskolas izglītības iestādēm – no 1. oktobra līdz 31. jūlijam (turpmāk – izdales periods) atbilstoši šo noteikumu 11. punktā noteiktajām apgādes tiesībām, nepārsniedzot piešķirtā finansējuma apmēru par katrai izglītības iestādei piegādājamiem produktiem.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

6. Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētais augļu, dārzeņu, asorti, kā arī piena ražotājs, tostarp šo ražotāju kooperatīvā sabiedrība (turpmāk – ražotājs), izmantojot šo noteikumu 1. pielikumā sniegtās veidlapas paraugu, līdz kārtējā gada 10. jūlijam informē Lauku atbalsta dienestu par interesi piedāvāt augļus un dārzeņus vai pienu izglītības iestādēm.

7. Atbalsta pretendents, kas ir atvasināta publiska persona, ievēro normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteiktās prasības.

8. Atbalsta pretendents ir reģistrēts vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu, kā arī saskaņā ar regulas Nr. 2017/40 5. panta 2. punkta "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktu ir:

8.1. ražotājs;

8.2. pašvaldība vai izglītības iestāde;

8.3. pārtikas uzņēmums, kas nodrošina ēdināšanu izglītības iestādē;

8.4. šo noteikumu 43. punktā minētā persona, kas slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par līdzekļu izstrādi šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto papildu izglītojošo pasākumu īstenošanai un par tādu šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto publicitātes pasākumu īstenošanu, kam ir izglītojošs raksturs (turpmāk – izglītojoša rakstura publicitātes pasākumi);

8.5. šo noteikumu 50. punktā minētā persona, kas slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētā izvērtējuma īstenošanu;

8.6. juridiska vai fiziska persona, ko Lauku atbalsta dienests izraugās saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā par tādu šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto publicitātes pasākumu īstenošanu, kam ir informatīvs raksturs.

9. Atbalsta pretendents:

9.1. kas minēts šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā, līdz kārtējā gada 10. septembrim vai piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 16. punktā minētā paziņojuma publicēšanas Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

9.1.1. iesniegumu atbalsta pretendenta apstiprināšanai (2. pielikums) atbilstoši regulas Nr. 2017/40 6. panta 1. un 2. punktam, ja apstiprinājums nav piešķirts jau iepriekš;

9.1.2. iesniegumu dalībai atbalsta programmā kārtējā mācību gadā (3. pielikums), norādot izglītības iestādes, kurām plānots piegādāt produktus, kā arī produktu veidu un ražotāju. Iesniegumam pievieno izglītības iestādes rakstisku apliecinājumu dalībai atbalsta programmā saskaņā ar 3. pielikuma B daļu;

9.2. kas minēts šo noteikumu 8.4., 8.5. un 8.6. apakšpunktā, pirms šo noteikumu 4.2. vai 4.3. apakšpunktā minēto pasākumu vai izvērtējuma īstenošanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu atbalsta pretendenta apstiprināšanai (4. pielikums) atbilstoši regulas Nr. 2017/40 6. panta 1., 3. un 4. punktam.

10. Lauku atbalsta dienests:

10.1. katru gadu līdz 15. jūlijam savā tīmekļvietnē (www.lad.gov.lv) izvieto to ražotāju sarakstu, kuri informējuši par interesi piedāvāt augļus, dārzeņus, asorti vai pienu atbalsta programmā;

10.2. katru gadu līdz 29. septembrim savā tīmekļvietnē publicē to izglītības iestāžu sarakstu, kuras kārtējā mācību gadā īsteno pirmsskolas un 1.–9. klases izglītības programmas, norādot izglītojamo skaitu pa izglītības līmeņiem. Šajā apakšpunktā minēto informāciju Izglītības un zinātnes ministrija Lauku atbalsta dienestā iesniedz līdz kārtējā gada 15. septembrim;

10.3. katru gadu līdz 15. jūlijam savā tīmekļvietnē publicē apstiprināto atbalsta pretendentu sarakstu kārtējā mācību gadā. Minēto sarakstu aktualizē līdz kārtējā gada 29. septembrim;

10.4. katru gadu līdz 29. septembrim vai mēneša laikā pēc šo noteikumu 16. punktā minētā paziņojuma publicēšanas pieņem lēmumu par atbalsta pretendenta apstiprināšanu, ja tas iesniedzis iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 9.1.1. apakšpunktu;

10.5. katru gadu līdz 15. jūlijam savā tīmekļvietnē publicē saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu aprēķināto vienam izglītojamam paredzēto finansējumu nākamajā mācību gadā;

10.6. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 517).

III. Apgādes tiesību piešķiršana

11. Lauku atbalsta dienests katru gadu līdz 29. septembrim pieņem lēmumu par apgādes tiesību piešķiršanu atbalsta pretendentam, kas iesniedzis iesniegumu dalībai atbalsta programmā. Apgādes tiesības atbalsta pretendentam piešķir, nosakot noteiktu finansējuma apmēru (euro) par katrai izglītības iestādei piegādājamām šādām produktu grupām:

11.1. par augļiem, dārzeņiem un asorti;

11.2. par pienu.

12. Attiecīgās izglītības iestādes apgādes tiesības par katru produktu grupu piešķir tikai vienam atbalsta pretendentam.

13. Apmēru (euro), kādā atbilstoši piešķirtajām apgādes tiesībām izglītības iestādei piegādā katru produktu grupu, Lauku atbalsta dienests aprēķina, reizinot vienam izglītojamam paredzēto finansējumu ar izglītojamo skaitu attiecīgajā izglītības iestādē kārtējā mācību gadā.

14. Vienam izglītojamam paredzēto finansējumu nākamajam mācību gadam aprēķina kā 110 procentus no summas, ko iegūst, katrai produktu grupai pieejamo finansējumu dalot ar iepriekšējā mācību gadā valstī reģistrēto kopējo pirmsskolas un 1.–9. klases izglītojamo skaitu.

15. Ja kopējais atbilstoši apgādes tiesībām piešķirtais apmērs (euro) kādai produktu grupai pārsniedz tai pieejamo finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina katram atbalsta pretendentam piešķiramo attiecīgās produktu grupas apgādes apmēru (euro).

16. Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā tīmekļvietnē publicē paziņojumu par pieejamo finansējumu:

16.1. līdz 10. oktobrim, ja kādā no produktu grupām ir izveidojies finansējuma pārpalikums, bet ne mazāks par 250 euro;

16.2. līdz 20. janvārim, ja atbilstoši šo noteikumu 17. punktam atbalsta pretendents ir atteicies no apgādes tiesībām un pieejamais finansējums nav mazāks par 250 euro.

17. Ja šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents neizmantos tam piešķirtās apgādes tiesības pilnā vai daļējā apjomā, tas līdz kārtējā gada 10. janvārim Lauku atbalsta dienestam rakstiski paziņo par atteikšanos no apgādes tiesībām pilnā vai daļējā apjomā.

17.1 Lai atbalsta pretendents tam piešķirtās apgādes tiesības nodotu citam Lauku atbalsta dienesta apstiprinātam atbalsta pretendentam:

17.1 1. tas Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu, norādot atbalsta pretendentu, kas pārņem apgādes tiesības, un izglītības iestādes, par kurām tiek nodotas apgādes tiesības, un iesniegumam pievieno šo noteikumu 34.2., 34.3., 34.4. un 34.5. apakšpunktā minētos dokumentus par laikposmu no pēdējā iesnieguma iesniegšanas atbalsta saņemšanai līdz apgādes tiesību nodošanai;

17.1 2. atbalsta pretendents, kas pārņem apgādes tiesības, līdz apgādes tiesību saistību pārņemšanai iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 9.1.2. apakšpunktā minētos dokumentus.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

17.2 Apgādes tiesību saistību pārņemšana ir spēkā no izdales perioda nākamā mēneša pirmā datuma pēc šo noteikumu 17.1 1. un 17.1 2. apakšpunktā minēto dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Lauku atbalsta dienests pārrēķina apgādes tiesību apmēru atbalsta pretendentiem, kas nodod un pārņem apgādes tiesības, un informē tos par pārrēķināto apgādes tiesību apmēru.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

18. Ja atbalsta pretendents līdz izdales perioda beigām izmanto mazāk nekā 85 procentus no tam piešķirtā apgādes tiesību apmēra (euro) vismaz vienas attiecīgās izglītības iestādes apgādei, Lauku atbalsta dienests atsauc atbalsta pretendentam piešķirto apstiprinājumu. Atbalsta pretendents atkārtoti iesniegumu atbalsta pretendenta apstiprināšanai var iesniegt ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem no apstiprinājuma atsaukšanas brīža.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 517)

IV. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta aprēķināšana

19. Atbalsta likme par vienu litru piena ir noteikta šo noteikumu 5. pielikuma 2. punktā.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 517)

21. Piena daudzumu no kilogramiem uz litriem pārrēķina, izmantojot koeficientu 0,97.

22. Atbalsta likme par vienu augļu, dārzeņu un asorti porciju ir noteikta šo noteikumu 5. pielikuma 1. punktā.

23. Šo noteikumu 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam piešķiramo atbalstu aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 19. un 22. punktā norādītajām likmēm, nepārsniedzot 125 procentus no šo noteikumu 34.2. un 34.4. apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās produktu vērtības bez pievienotās vērtības nodokļa.

24. Zemkopības ministrs izveido komisiju, iekļaujot tajā Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra un Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvjus (turpmāk – komisija), lai atbilstoši kārtējā mācību gadā pieejamam finansējumam:

24.1. noteiktu kārtējam mācību gadam pieejamā finansējuma sadalījumu šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētajiem pasākumiem un darbībām;

24.2. apstiprinātu atbalsta programmas papildu izglītojošo un publicitātes pasākumu plānu, tāmi un pārskatu par pasākumu izpildi;

24.3. apstiprinātu atbalsta programmas izvērtējuma sagatavošanas plānu, tāmi un izvērtējuma ziņojumu.

V. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana un uzraudzība

25. Lauku atbalsta dienests līdz izdales perioda sākumam rakstiski informē Pārtikas un veterināro dienestu par atbalsta programmā iesaistītajām izglītības iestādēm un šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem. Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda atbalsta programmā iesaistīto izglītības iestāžu, atbalsta pretendentu un produktu atbilstību pārtikas apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

26. Šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents nodrošina, lai izdalāmie augļi, dārzeņi un asorti ir tīri, lietošanai gatavi, nebojāti, bez kaitēkļiem vai to izraisītiem bojājumiem, bez pārmērīga ārējā mitruma, ar produktam raksturīgu smaržu, garšu un izskatu, kā arī atbilstu šādām prasībām:

26.1. ir sagriezti (izņemot dzērvenes) un tiek pasniegti porcijās;

26.2. asorti porcija sastāv vismaz no trim dažādiem augļiem vai dārzeņiem, un bioloģisku produktu asorti porcija sastāv no trim dažādiem bioloģiskiem produktiem;

26.3. vienas porcijas svars vienam izglītojamam nav mazāks par 100 gramiem;

26.4. svaigus ābolus vai bumbierus var izdalīt nesagrieztus;

26.5. lielogu dzērvenes piedāvā tikai asorti porcijās, un to svars vienā asorti porcijā nepārsniedz 20 gramu;

26.6. piegādājot porcijās fasētus augļus, dārzeņus vai asorti, uz iepakojuma vai produktam pievienotas etiķetes norāda informāciju par produktu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (turpmāk – regula Nr. 1169/2011) un normatīvajiem aktiem par prasībām fasētas pārtikas marķēšanai, kā arī produkta izcelsmes valsti;

26.7. piegādājot porcijās nefasētus augļus, dārzeņus vai asorti, uz to iepakojuma vai pavaddokumentos norāda produkta izcelsmes valsti un informāciju par produktu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku.

27. Šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents nodrošina, lai izdalāmais piens ir gatavs lietošanai un atbilst šādām prasībām:

27.1. viena porcija vienam izglītojamam nav lielāka par 250 mililitriem un nav mazāka par 100 mililitriem;

27.2. ja piena iepakojumu, kas nepārsniedz 250 mililitru tilpumu, sadala vairākās porcijās, tam piemēro šo noteikumu 5. pielikumā norādīto atbalsta likmes nemainīgo daļu pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem;

27.3. uz iepakojuma vai produktam pievienotas etiķetes ir informācija par produktu saskaņā ar regulu Nr. 1169/2011 un normatīvajiem aktiem par prasībām fasētas pārtikas marķēšanai.

28. Fasētu augļu vai dārzeņu, vai to asorti porcija un fasēts piens ir produkts, kas atbilst regulas Nr. 1169/2011 2. panta 2. punkta "e" apakšpunktā norādītajai definīcijai.

29. Izglītības iestāde nodrošina, ka izdales periodā izglītojamie produktus saņem trīs reizes mācību nedēļā.

30. Šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents pirms izdales perioda sākuma izglītības iestādei, kas piedalās atbalsta programmā, izsniedz no Lauku atbalsta dienesta saņemtu plakātu, kas izgatavots saskaņā ar regulas Nr. 2017/40 12. pantu. Izdales periodā izglītības iestāde saņem vismaz divus plakātus.

31. Izglītības iestāde šo noteikumu 30. punktā minēto plakātu izdales periodā izvieto atbilstoši regulas Nr. 2017/40 12. panta prasībām.

32. Izglītības iestāde sadarbībā ar šo noteikumu 43. punktā minēto personu izdales periodā organizē izglītojamiem papildu izglītojošos pasākumus, nodrošinot, ka izglītojamiem mācību gada laikā notiek nodarbības par regulas Nr. 2017/40 4. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "ii" apakšpunktā minētajiem jautājumiem, kā arī tiek īstenots vismaz viens no pasākumiem atbilstoši regulas Nr. 2017/40 4. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "i" apakšpunktam.

33. Izglītības iestāde izdales periodā uzskaita izdalītos produktus un reizi mēnesī sagatavo pārskatu divos eksemplāros par produktu izlietojumu, norādot informāciju par piegādāto un skolēniem sadalīto produktu daudzumu, kā arī par organizētajiem papildu izglītojošiem pasākumiem (6. pielikums). Vienu pārskata eksemplāru glabā izglītības iestādē, bet otru iesniedz šo noteikumu 8.1., 8.2. vai 8.3. apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam. Ja atbalsta pretendents ir izglītības iestāde, pārskatu sagatavo vienā eksemplārā. Prasība iesniegt noteiktu dokumentu eksemplāru skaitu nav attiecināma, ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

34. Lai saņemtu atbalstu, šo noteikumu 8.1., 8.2. vai 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

34.1. iesniegumu atbalsta saņemšanai (7. pielikums) par kalendāra mēnesi, kurā izdalīti produkti;

34.2. pretendentam ražotāja izsniegtus preču piegādes dokumentu atvasinājumus par izglītības iestādei piegādātajiem produktiem vai šādu dokumentu atvasinājumu kopsavilkumu. Preču piegādes dokumenti ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādes un noformēšanas jomā, un tajos norāda vismaz šādu informāciju:

34.2.1. piegādes dokumenta datumu un numuru;

34.2.2. piegādāto augļu un dārzeņu porciju skaitu un daudzumu kilogramos;

34.2.3. piegādāto piena daudzumu litros;

34.2.4. piegādātā produkta ražotāju;

34.2.5. izglītības iestādes nosaukumu un adresi;

34.3. dokumentus, kas apliecina, ka ražotājam par produktiem ir samaksāts saskaņā ar regulas Nr. 2017/40 5. panta 1. punkta "b" apakšpunktu;

34.4. dokumentus, kuros norādīta produkta cena par mērvienību, ja atbalsta pretendents nav ražotājs un cena nav norādīta šo noteikumu 34.2. un 34.5. apakšpunktā minētajos dokumentos;

34.5. šo noteikumu 34.2. un 34.3. apakšpunktā minēto normu nepiemēro bezlaktozes piena piegādei. Piegādājot bezlaktozes pienu, atbalsta pretendents iesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādes un noformēšanas jomā sagatavotus dokumentu atvasinājumus, kas apliecina bezlaktozes piena iegādi un samaksu piegādātājam. Dokumentos norāda vismaz dokumenta datumu un numuru, piena daudzumu, piegādātāja un atbalsta pretendenta rekvizītus.

(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 620)

35. Lai saņemtu atbalstu, šo noteikumu 8.6. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

35.1. atbalsta iesniegumu (8. pielikums);

35.2. darījumu apliecinošus dokumentus, detalizētu tāmi un pārskatu par īstenotajiem pasākumiem.

36. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pēc pareizi aizpildīta un derīga atbalsta iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta izmaksu un izmaksā to saskaņā ar regulas Nr. 2017/39 5. pantu atbilstoši atbalsta pretendentam piešķirtajām apgādes tiesībām.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 517)

37. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar regulas Nr. 2017/39 9. un 10. pantu kontrolē ar atbalsta īstenošanu saistītos uzskaites dokumentus un veic atbalsta pretendentu un izglītības iestāžu pārbaudes. Lauku atbalsta dienests par veiktajām pārbaudēm sagatavo kontroles ziņojumu.

38. Šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas glabā šo noteikumu 33. punktā, kā arī 34.2., 34.3. un 34.4. apakšpunktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma tos uzrāda Lauku atbalsta dienestam.

39. Izglītības iestāde piecus gadus pēc izdales perioda beigām glabā šo noteikumu 33. punktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma tos uzrāda Lauku atbalsta dienestam.

40. Šo noteikumu 8.6. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas glabā šo noteikumu 35. punktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma tos uzrāda Lauku atbalsta dienestam.

41. Šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents, iesniedzot rakstisku pieprasījumu Lauku atbalsta dienestam, ir tiesīgs pieprasīt atbalsta priekšfinansējumu:

41.1. oktobrī – ne vairāk kā 30 procentu apmērā no atbalsta pretendentam piešķirtā apgādes tiesību apmēra attiecīgajai produktu grupai;

41.2. decembrī – ne vairāk kā 20 procentu apmērā no atbalsta pretendentam piešķirtā apgādes tiesību apmēra attiecīgajai produktu grupai, ja atbalsta pretendents līdz priekšfinansējuma pieprasīšanai ir iesniedzis iesniegumu atbalsta saņemšanai par attiecīgās produktu grupas izdales pirmo mēnesi.

(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 620 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 517)

41.1 Šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents var saņemt atbalsta priekšfinansējumu, ja tam līdz priekšfinansējuma pieprasījuma iesniegšanas brīdim nodokļu parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu pagarināt vai atlikt nodokļu maksājumu termiņu saskaņā ar Likuma par nodokļiem un nodevām 24. pantu.

(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

41.2 Lauku atbalsta dienests:

41.2 1. 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.1. un 41.2. apakšpunktā minētā pieprasījuma saņemšanas aprēķina un izmaksā atbalsta pretendentam priekšfinansējumu;

41.2 2. aprēķina un izmaksā atlikušo atbalstu saskaņā ar pretendentam piešķirtajām apgādes tiesībām, pamatojoties uz šo noteikumu 34. punktā minētajiem dokumentiem, kas iesniegti par katru izdales perioda mēnesi, kad izmaksātais priekšfinansējums nenosedz aprēķināto atbalsta summu;

41.2 3. atgūst pārmaksāto atbalsta summu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai finansējuma administrēšanu, ja izdales periodā atbalsta pretendentam izmaksātā atbalsta summa, ieskaitot priekšfinansējumu, pārsniedz atbalsta pretendenta izmantoto apgādes tiesību apmēru.

(MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 620 redakcijā)

42. Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk – universitāte), piesaistot citus speciālistus, tostarp uztura speciālistus un izglītības iestāžu pedagogus, atbilstoši dažādām izglītojamo vecuma grupām izstrādā līdzekļus papildu izglītojošo pasākumu īstenošanai un īsteno izglītojoša rakstura publicitātes pasākumus atbilstoši komisijas apstiprinātajam atbalsta programmas papildu izglītojošo pasākumu un izglītojoša rakstura publicitātes pasākumu plānam un tāmei, ievērojot regulas Nr. 1308/2013 23. panta 10. un 11. apakšpunktā, regulas Nr. 2017/40 3. pantā un 4. panta 1. punkta "b" apakšpunktā un "c" apakšpunkta "ii" un "iii" apakšpunktā noteikto.

(Grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 620)

43. Universitāte līdz 1. oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā atbalsta programmas papildu izglītojošo pasākumu un izglītojoša rakstura publicitātes pasākumu plānu un tāmi un mēneša laikā pēc šo pasākumu īstenošanas – pārskatu par pasākumu izpildi un atbalsta iesniegumu (8. pielikums), pievienojot tāmi un darījumu apliecinošos dokumentus. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc šo dokumentu saņemšanas tos izvērtē un iesniedz apstiprināšanai komisijā.

44. Komisija triju nedēļu laikā pēc šo noteikumu 43. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu un informē par to Lauku atbalsta dienestu.

45. Lauku atbalsta dienests pēc lēmuma pieņemšanas par šo noteikumu 43. punktā minētā pārskata, atbalsta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu apstiprināšanu atbilstoši komisijas saskaņotajai tāmei sedz ar papildu izglītojošiem pasākumiem un izglītojoša rakstura publicitātes pasākumiem saistītās izmaksas regulas Nr. 2017/39 5. panta 3. punktā noteiktajā termiņā, ievērojot arī regulas Nr. 1370/2013 5. panta 1. un 2. punktā minētos nosacījumus.

46. Universitāte piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas glabā šo noteikumu 43. punktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma tos uzrāda Lauku atbalsta dienestam.

47. Atbilstoši komisijas apstiprinātajam atbalsta programmas izvērtējuma plānam un tā sagatavošanas tāmei atbalsta programmu izvērtē Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (turpmāk – institūts).

48. Institūts atbalsta programmu izvērtē saskaņā ar regulas Nr. 2017/40 9. panta 2. punktu un regulas Nr. 2017/39 8. panta 2. punktu, izmantojot šo noteikumu 9. pielikumā sniegto aptaujas veidlapas paraugu un nodrošinot, ka izvērtējumā tiek izmantoti tikai ticami un objektīvi dati, pamatojoties uz zinātnisko metodoloģiju.

49. Institūts atbalsta programmas izvērtējumā norāda:

49.1. to izglītības iestāžu veidus, kuras piedalās atbalsta programmā, un izglītības iestāžu norādītos iemeslus dalībai atbalsta programmā;

49.2. kāda veida papildu izglītojošie un publicitātes pasākumi tika īstenoti;

49.3. kāda ir atbalsta programmas ietekme uz:

49.3.1. izglītojamo informētību par lauksaimniecību un pārtikas ražošanu, tostarp par sezonai un reģionam raksturīgiem produktiem, par videi draudzīgām lauksaimnieciskās ražošanas metodēm un par cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu;

49.3.2. izglītojamo ēšanas paradumiem;

49.3.3. augļu, dārzeņu un piena patēriņu izglītojamo un viņu ģimenes locekļu vidū;

49.3.4. izglītojamo un viņu ģimenes locekļu informētību par veselīgu uzturu, tostarp par augļu, dārzeņu un piena nozīmi ikdienas uzturā, kā arī par veselīgu uzturu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;

49.4. izglītības iestāžu vadības, pedagogu, izglītojamo un viņu ģimenes locekļu novērtējumu par papildu izglītojošiem un publicitātes pasākumiem;

49.5. ģimenes locekļu viedokli par iespējamu daļēju produktu izmaksu segšanu;

49.6. izglītības iestāžu vadības, pedagogu, izglītojamo un viņu ģimenes locekļu ierosinājumus atbalsta programmas pilnveidošanai;

49.7. atbalsta programmas īstenošanas rezultatīvos rādītājus pa administratīvajām teritorijām.

50. Institūts līdz 2021. gada 1. oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā atbalsta programmas izvērtējuma plānu un tāmi, bet līdz 2023. gada 1. janvārim – atbalsta programmas izvērtējumu un atbalsta iesniegumu par programmas izvērtējumu (8. pielikums), pievienojot izvērtējuma tāmi un darījumu apliecinošos dokumentus. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc šo dokumentu saņemšanas tos izvērtē un iesniedz apstiprināšanai komisijā.

51. Komisija triju nedēļu laikā pēc šo noteikumu 50. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu un informē par to Lauku atbalsta dienestu.

52. Lauku atbalsta dienests pēc lēmuma pieņemšanas par šo noteikumu 50. punktā minētā atbalsta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu apstiprināšanu atbilstoši komisijas saskaņotajai tāmei sedz ar programmas izvērtējumu saistītās izmaksas regulas Nr. 2017/39 5. panta 3. punktā noteiktajā termiņā, ievērojot arī regulas Nr. 1370/2013 5. panta 2. punktā minētos nosacījumus.

53. Institūts piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas glabā šo noteikumu 50. punktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma tos uzrāda Lauku atbalsta dienestam.

54. Tiesības uz papildu izglītojošo pasākumu un publicitātes pasākumos radīto intelektuālo īpašumu pieder Zemkopības ministrijai.

55. Lauku atbalsta dienests sniedz Eiropas Komisijai regulas Nr. 2017/39 8. panta 1. un 2. punktā, kā arī 10. panta 7. punktā minēto informāciju.

56. Zemkopības ministrija izstrādā un iesniedz Eiropas Komisijā regulas Nr. 2017/40 2. panta 3. punktā minēto stratēģiju un regulas Nr. 2017/39 3. pantā minēto pieteikumu Eiropas Savienības atbalstam.

57. Lauku atbalsta dienests veic regulas Nr. 2017/39 8. panta 1. punktā un regulas Nr. 2017/40 9. pantā minēto uzraudzību un iesniedz Eiropas Komisijā regulas Nr. 2017/39 8. panta 2. punktā minēto novērtējuma ziņojumu.

VI. Noslēguma jautājumi

58. Atzīt par spēku zaudējušiem:

58.1. Ministru kabineta 2015. gada 8. septembra noteikumus Nr. 519 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 182., 220. nr.; 2016, 204. nr.);

58.2. Ministru kabineta 2015. gada 8. septembra noteikumus Nr. 521 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 184. nr.; 2016, 239. nr.).

59. Iesniegumus atbalsta saņemšanai par piena piegādi izglītības iestādēm 2016./2017. mācību gadā administrē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā produktu izdales laikā.

60. Šo noteikumu 30. un 31. punkta piemērošanai 2017./2018. mācību gadā Lauku atbalsta dienests var izmantot plakātus, kas izgatavoti saskaņā ar šo noteikumu 58.1. un 58.2. apakšpunktā minētajiem normatīvajiem aktiem.

61. Šo noteikumu 6. punktu piemēro ar 2018. gada 1. janvāri.

62. Šo noteikumu 18. punktu nepiemēro 2017./2018. mācību gadā.

63. Lauku atbalsta dienests līdz 2017. gada 25. augustam savā tīmekļvietnē publicē:

63.1. to ražotāju sarakstu, kas piegādāja izglītības iestādēm augļus un dārzeņus, kā arī pienu 2016./2017. mācību gadā;

63.2. Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtu to izglītības iestāžu sarakstu, kas 2016./2017. mācību gadā īstenoja pirmsskolas un 1.–9. klases izglītības programmas, norādot izglītojamo skaitu pa izglītības līmeņiem;

63.3. apstiprināto atbalsta pretendentu sarakstu par 2016./2017. mācību gadu;

63.4. vienam izglītojamam paredzēto finansējumu 2017./2018. mācību gadā.

64. Iesniegumus atbalsta saņemšanai par augļu, dārzeņu un asorti, kā arī piena piegādi izglītības iestādēm 2017./2018. mācību gadā administrē atbilstoši tiem normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtību augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm, kuri bija spēkā produktu izdales laikā.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 517 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 485
Ražotāja paziņojums par interesi piedāvāt augļus un dārzeņus vai pienu izglītības iestādēm 20___./20___. mācību gadā

Lauku atbalsta dienestam
Republikas laukums 2
Rīga, LV-1981

Aizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona 
Iesnieguma Nr.  
Saņemšanas datums  
 

Informācija par produktu ražotāju

    
Nosaukums  
    
Vienotais reģistrācijas Nr. LAD klienta Nr. 
    
Adrese  
    
Kontaktpersonas vārds, uzvārds Kontaktpersonas tālruņa Nr. 
    
Kontaktpersonas e-pasta adrese   
    
Piekrītu, ka mana kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) tiek publiskota saistībā ar atbalsta programmu Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē un atbalsta programmas tīmekļvietnē
 

Informēju, ka atbalsta programmā varu piedāvāt šādus atbalsta programmas nosacījumiem atbilstošus produktus

Produkts
(attiecīgo atzīmēt ar X)

Papildu iespējas
(obligāti nav jānorāda. Ja norāda, attiecīgo atzīmē ar X)

Āboli fasēti 
nefasēti 
bioloģiski 
Bumbieri fasēti 
nefasēti 
bioloģiski 
Lielogu dzērvenes* nefasētas 
bioloģiskas 
Burkāni fasēti 
nefasēti 
bioloģiski 
Kāposti fasēti 
nefasēti 
bioloģiski 
Kāļi fasēti 
nefasēti 
bioloģiski 
Kolrābji fasēti 
nefasēti 
bioloģiski 
Ķirbji fasēti 
nefasēti 
bioloģiski 
Asorti (pagatavoti no iepriekš minētajiem produktiem) fasēti 
nefasēti 
bioloģiski 
Pasterizēts dzeramais piens iepakojumā, ne lielākā par 250 ml 
iepakojumā, kas lielāks par 250 ml 
bioloģisks 
 
Datums** Amats 
Vārds, uzvārds Paraksts** 

Piezīmes.
1.* Tikai asorti.
2.** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 485
Iesniegums atbalsta pretendenta apstiprināšanai

Lauku atbalsta dienestam
Republikas laukums 2
Rīga, LV-1981

Aizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona 
Iesnieguma Nr.  
Saņemšanas datums  
 

Informācija par atbalsta pretendentu

     
Atbalsta pretendenta nosaukums   
     
Vienotais reģistrācijas Nr. LAD klienta Nr.  
     
Adrese   
     
Kontaktpersonas vārds, uzvārds Kontaktpersonas tālruņa Nr.  
     
Kontaktpersonas e-pasta adrese    
     
 

Atbalsta pretendenta apstiprināšanas nosacījumi

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu apņemos:

1) nodrošināt atbalsta produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti, vai dzeramā piena) piegādi un izdalīšanu izglītojamiem bez maksas vispārējās izglītības iestādēs, kas piekritušas atbalsta programmas īstenošanai;

2) atbalsta produktus (augļus, dārzeņus vai to asorti, vai dzeramo pienu) izmantot patēriņam vienīgi pirmsskolas izglītojamiem un 1.–9. klases skolēniem;

3) atbalsta produktus (augļus, dārzeņus vai to asorti, vai dzeramo pienu) neizmantot skolu parasto maltīšu gatavošanā;

4) nodrošināt, ka atbalsta produktus (augļus, dārzeņus vai to asorti, vai dzeramo pienu) vienmēr var nepārprotami atpazīt kā piederīgus atbalsta programmai;

5) veikt atbalsta produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti, vai dzeramā piena) ražotāju uzskaiti, norādot to nosaukumu un adresi, kā arī izglītības iestādei piegādāto produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti, vai dzeramā piena) daudzuma uzskaiti, norādot izglītības iestādes nosaukumu un adresi;

6) visas piegādes apliecināt ar maksājumus un darījumus apliecinošiem dokumentiem;

7) atmaksāt jebkuru neattaisnoti saņemtu atbalsta summu;

8) ar atbalsta produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti, vai dzeramā piena) piegādēm saistītos dokumentus vai to atvasinājumus uzglabāt piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas un uzrādīt pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma;

9) atļaut Lauku atbalsta dienesta un Eiropas Savienības audita pārstāvjiem veikt pārbaudes un pēc pieprasījuma uzrādīt apliecinošos dokumentus, kā arī atļaut veikt padziļinātu grāmatvedības pārbaudi un preču fizisku pārbaudi;

10) pirms atbalsta pieprasīšanas norēķināties par piegādātajiem atbalsta produktiem ar to ražotāju.

 
Datums*  
Vārds, uzvārds  
Amats  
Paraksts*  

Piezīmes.
1.* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2.** Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 485
Atbalsta pretendenta iesniegums dalībai skolu apgādes programmā 20___./20___. mācību gadā

Lauku atbalsta dienestam
Republikas laukums 2
Rīga, LV-1981

Aizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona 
Iesnieguma Nr.  
Saņemšanas datums  

A daļa. Informācija par atbalsta pretendentu, atbalsta produktiem un to ražotāju
(aizpilda atbalsta pretendents)

Informācija par atbalsta pretendentu

    
Atbalsta pretendenta nosaukums  
    
Vienotais reģistrācijas Nr. LAD klienta Nr. 
    
Adrese  
    
Kontaktpersonas vārds, uzvārds Kontaktpersonas tālruņa Nr. 
    
Kontaktpersonas e-pasta adrese   
    
 

Informācija par atbalsta produktiem un to ražotāju
(ja plānots vienu produktu iepirkt no vairākiem ražotājiem, katru ražotāju norāda atsevišķā rindā)

Produkti, ko plānots piegādāt izglītības iestādei

(attiecīgo atzīmēt ar X)

Atbalsta produkta ražotājs (nosaukums)

Āboli  
Bumbieri  
Lielogu dzērvenes (tikai asorti)  
Burkāni  
Kāposti  
Kāļi  
Kolrābji  
Ķirbji  
Asorti (pagatavoti no iepriekš minētajiem produktiem) Produkti iegādāti no iepriekš minētajiem produktu ražotājiem
Pasterizēts piens  
 
Datums*  
Vārds, uzvārds  
Amats  
Paraksts*  

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu.

B daļa. Informācija par izglītības iestādēm, kurām atbalsta pretendents plāno piegādāt produktus
(aizpilda izglītības iestāde)

B.1. Izglītības iestādes dati

Izglītības iestādes nosaukums Reģistrācijas Nr. 
Adrese Tālruņa Nr. 
  E-pasta adrese 
 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds Tālruņa Nr. 
E-pasta adrese 
 

Informācija par skolēnu skaitu

Kopējais izglītojamo skaits mācību gada sākumā,
no tiem:
No tiem atrodas ilgstošā prombūtnē

pirmsskolā

  

1. klasē

  

no 2. līdz 9. klasei

  
 
Papildu brīvdienas 1. klases skolēniem mācību gada otrajā semestrī 

B.2. Izglītības iestādes rakstiska piekrišana dalībai atbalsta programmā un attiecīgā atbalsta pretendenta izvēlei

Izglītības iestādes vārdā
 

(nosaukums)

 
 
1) piekrītu, ka atbalsta pretendents ,
 

(norādīt atbalsta pretendenta nosaukumu)

 
kas iesniedzis šo iesniegumu dalībai skolu apgādes programmā, izglītības iestādē 20___./20___. mācību gadā nodrošina šādu atbalsta produktu piegādi:

augļi un/vai dārzeņi

piens

2) apliecinu, ka izglītības iestāde par minēto produktu piegādi nav vienojusies ar citu atbalsta pretendentu;

3) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu apņemos:

a) atbalstam pieteiktos produktus izmantot patēriņam vienīgi pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes 1.–9. klases izglītojamiem;

b) nodrošināt, ka atbalsta periodā izglītojamie 1. punktā minēto produktu porcijas saņem trīs reizes mācību nedēļā;

c) nodrošināt produktu izplatīšanu izglītojamiem bez maksas;

d) atbalstam pieteiktos produktus neizmantot skolas parasto maltīšu gatavošanā;

e) nodrošināt, ka atbalsta produktus vienmēr var nepārprotami atpazīt kā piederīgus skolu apgādes programmai;

f) veikt uzskaiti par izglītības iestādei piegādāto un izglītojamiem izdalīto produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti, piena) daudzumu atbilstoši mācību gada sākumā izglītības iestādē reģistrēto bērnu skaitam;

g) pie izglītības iestādes galvenās ieejas redzamā vietā izvietot atbalsta pretendenta izsniegtu informatīvo plakātu;

h) atbalsta programmas darbības laikā nodrošināt mācības, praktiskās nodarbības vai citas sesijas par jautājumiem saistībā ar lauksaimniecību, veselīgiem ēšanas paradumiem, vietējām pārtikas ķēdēm, bioloģisko lauksaimniecību, ilgtspējīgu ražošanu, cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu, kā arī nodrošināt vismaz vienu izglītojošu pasākumu degustācijas, skolu dārza izveides un uzturēšanas, lauku saimniecību apmeklējuma vai līdzīgas darbības veidā, kura mērķis ir atjaunot bērnu saikni ar lauksaimniecību;

i) atļaut Lauku atbalsta dienestam un Eiropas Savienības audita pārstāvjiem veikt pārbaudes saistībā ar atbalsta programmu;

j) ar atbalsta produktu piegādēm saistītos dokumentus vai to atvasinājumus uzglabāt piecus gadus pēc atbalsta perioda beigām un uzrādīt pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma.
 

Datums*  
Vadītāja vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds**  
Paraksts*  
 

Piezīmes.
1.* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2.** Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 485
Iesniegums atbalsta pretendenta apstiprināšanai izglītojošo un publicitātes pasākumu īstenošanai un atbalsta programmas izvērtējumam

Lauku atbalsta dienestam
Republikas laukums 2
Rīga, LV-1981

Aizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona 
Iesnieguma Nr.  
Saņemšanas datums  
 

Informācija par atbalsta pretendentu

    
Atbalsta pretendenta nosaukums  
    
Vienotais reģistrācijas Nr. LAD klienta Nr. 
    
Adrese  
    
Kontaktpersonas vārds, uzvārds Kontaktpersonas tālruņa Nr. 
    
Kontaktpersonas e-pasta adrese   
    
 

Atbalsta pretendenta apstiprināšanas nosacījumi

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu apņemos:

1) atbalstu izmantot tikai tam, lai izstrādātu līdzekļus papildu izglītojošo pasākumu un publicitātes pasākumu īstenošanai un lai īstenotu izglītojoša rakstura publicitātes pasākumus atbalsta programmā, ievērojot tās mērķus (nepiemēro atbalsta pretendentiem, kas īsteno tikai 2. un 3. punktā minētās darbības);

2) izmantot atbalstu tikai izvērtēšanas pasākumu un darbību īstenošanai atbalsta programmā, ievērojot tās mērķus (nepiemēro atbalsta pretendentiem, kas īsteno tikai 1. un 3. punktā minētās darbības);

3) izmantot atbalstu tikai informatīva rakstura publicitātes pasākumu īstenošanai atbalsta programmā, ievērojot tās mērķus (nepiemēro atbalsta pretendentiem, kas īsteno tikai 1. un 2. punktā minētās darbības);

4) atļaut Lauku atbalsta dienesta un Eiropas Savienības audita pārstāvjiem veikt pārbaudes saistībā ar īstenotajiem izglītojošiem, publicitātes vai izvērtēšanas pasākumiem un pēc pieprasījuma uzrādīt apliecinošus dokumentus, kā arī atļaut veikt padziļinātu grāmatvedības pārbaudi un preču fizisku pārbaudi;

5) atmaksāt jebkuru neattaisnoti saņemtu atbalsta summu;

6) ar īstenotajiem pasākumiem un darbībām saistītos dokumentus vai to atvasinājumus uzglabāt piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas un uzrādīt pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma.

 
Datums*  
Vārds, uzvārds  
Amats  
Paraksts*  

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 485
Augļu, dārzeņu un piena izdalei piemērojamās atbalsta likmes

(Pielikums grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 517)

1. Augļu un dārzeņu izdalei piemēro šādu atbalsta likmi par vienu porciju:

1.1. nefasētiem augļiem – 0,13 euro;

1.2. fasētiem augļiem – 0,18 euro;

1.3. nefasētiem bioloģiskiem augļiem – 0,15 euro;

1.4. fasētiem bioloģiskiem augļiem – 0,20 euro;

1.5. nefasētiem dārzeņiem – 0,08 euro;

1.6. fasētiem dārzeņiem – 0,14 euro;

1.7. nefasētiem bioloģiskiem dārzeņiem – 0,10 euro;

1.8. fasētiem bioloģiskiem dārzeņiem – 0,16 euro;

1.9. nefasētiem augļu un dārzeņu asorti – 0,13 euro;

1.10. fasētiem augļu un dārzeņu asorti – 0,19 euro;

1.11. nefasētiem bioloģiskiem augļu un dārzeņu asorti – 0,15 euro;

1.12. fasētiem bioloģiskiem augļu un dārzeņu asorti – 0,21 euro.

2. Piena izdalei piemēro šādu atbalsta likmi par litru:

2.1. pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem, – 0,95 euro;

2.2. pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem, – 0,70 euro;

2.3. bioloģiskajam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem, – 0,97 euro;

2.4. bioloģiskajam pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem, – 0,72 euro.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 485
Pārskats par izlietotajiem produktiem un organizētajiem papildu izglītojošajiem pasākumiem

_______________________________________________________________
(gads, mēnesis)

Vispārējās izglītības iestādes nosaukums Adrese 

1. Pārskats par izlietotajiem produktiem

1.1. Augļi un dārzeņi

Atbalsta produktu porciju atlikums mēneša sākumā, gab.

Āboli

Bumbieri

Kāposti

Burkāni

Kolrābji

Ķirbji

Kāļi

Augļu/dārzeņu asorti

        
 

Datums

Kopējais izglītības iestādei piegādāto produktu porciju skaits, gab.

Āboli

Bumbieri

Kāposti

Burkāni

Kolrābji

Ķirbji

Kāļi

Augļu/dārzeņu asorti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

          
          

KOPĀ

         
 

Atbalsta produktu porciju atlikums mēneša beigās, gab.

Āboli

Bumbieri

Kāposti

Burkāni

Kolrābji

Ķirbji

Kāļi

Augļu/dārzeņu asorti

        

1.2. Pasterizēts piens

Atbalsta produktu atlikums mēneša sākumā

Produkta veids

Mērvienība

Daudzums

 
    
    
    
 

Datums

Iepakojuma veids

Mērvienība

Kopējais vispārējās izglītības iestādei piegādāto produktu daudzums
(3. ailē norādītajās mērvienībās)

Izlietoto porciju skaits1, gab.

Izdalīto produktu daudzums
(3. ailē norādītajās mērvienībās)

1

2

3

4

5

6

      
      

KOPĀ

     
 

Atbalsta produktu atlikums mēneša beigās

Produkta veids

Mērvienība

Daudzums

 
    
    

2. Papildu izglītojošie pasākumi

Nr.
p.k.

Izglītojošā pasākuma nosaukums un īss tā apraksts

Pasākuma mērķauditorija
(izglītojamo skaits un izglītības līmenis2)

   
   
   
 
 Datums3  
 Dokumenta sagatavotāja vārds, uzvārds  
 Paraksts3  

Piezīmes.
1. Piena porcija vienam izglītojamam nav lielāka par 250 mililitriem un mazāka par 100 mililitriem dienā.
2. Pie izglītības līmeņa norāda klasi, kurā izglītojamie mācās, vai pirmsskolas izglītojamiem – "pirmsskola".
3. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 485

(Pielikums grozīts ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 620)

Iesniegums atbalsta saņemšanai

Lauku atbalsta dienestam
Republikas laukums 2
Rīga, LV-1981

Aizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona 
Iesnieguma Nr.  
Saņemšanas datums  
 
Pretendents:
ražotājs/izglītības iestāde/pašvaldība/
pārtikas uzņēmums
 
 

(nosaukums (firma))

    
Vienotais reģistrācijas Nr. LAD klienta Nr. 
    
Adrese LV-
    
Kontaktpersona Tālruņa numurs 
    
Kontaktpersonas e-pasta adrese   

Svarīgi.

Šā pieprasījuma neatņemamas sastāvdaļas ir:
• A daļa par atbalsta piešķiršanu;
• B daļa, kurā norādītas visas apgādājamās izglītības iestādes, to adrese, tām piegādātais produktu veids un daudzums.

Dati par atbalsta saņēmējiem tiek publiskoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu VII sadaļas IV nodaļas nosacījumiem.

Šā iesnieguma A un B daļā sniegtā informācija tiek izmantota statistikas ieguvei un publicēšanai par atbalsta programmas darbības rādītājiem.

Saglabājiet aizpildītā iesnieguma kopiju!

Atbalsta produktu piegādes gads, mēnesis ___________________________

A daļa. Atbalsta aprēķins1

A.1. Augļi un dārzeņi

Nr.
p.k.

Produkta veids

Izlietoto porciju skaits, gab.

 (Aile svītrota ar MK 10.10.2017.
noteikumiem Nr. 620
)

(Aile svītrota ar MK 10.10.2017.
noteikumiem Nr. 620
)

1.

Āboli, fasēti   

2.

Āboli, fasēti, bioloģiski   

3.

Āboli, nefasēti   

4.

Āboli, nefasēti, bioloģiski   

5.

Bumbieri, fasēti   

6.

Bumbieri, fasēti, bioloģiski   

7.

Bumbieri, nefasēti   

8.

Bumbieri, nefasēti, bioloģiski   

9.

Kāposti, fasēti   

10.

Kāposti, fasēti, bioloģiski   

11.

Kāposti, nefasēti   

12.

Kāposti, nefasēti, bioloģiski   

13.

Burkāni, fasēti   

14.

Burkāni, fasēti, bioloģiski   

15.

Burkāni, nefasēti   

16.

Burkāni, nefasēti, bioloģiski   

17.

Kolrābji, fasēti   

18.

Kolrābji, fasēti, bioloģiski   

19.

Kolrābji, nefasēti   

20.

Kolrābji, nefasēti, bioloģiski   

21.

Kāļi, fasēti   

22.

Kāļi, fasēti, bioloģiski   

23.

Kāļi, nefasēti   

24.

Kāļi, nefasēti, bioloģiski   

25.

Ķirbji, fasēti   

26.

Ķirbji, fasēti, bioloģiski   

27.

Ķirbji, nefasēti   

28.

Ķirbji, nefasēti, bioloģiski   

29.

Augļu/dārzeņu asorti, fasēti   

30.

Augļu/dārzeņu asorti, fasēti, bioloģiski   

31.

Augļu/dārzeņu asorti, nefasēti   

32.

Augļu/dārzeņu asorti, nefasēti, bioloģiski   
 

KOPĀ

   

A.2. Piens

Nr.
p.k.

Produkta veids

Izlietoto produktu daudzums, litri (pārrēķinam no kilogramiem uz litriem izmanto koeficientu 0,97

(Aile svītrota ar MK 10.10.2017.
noteikumiem Nr. 620
)

(Aile svītrota ar MK 10.10.2017.
noteikumiem Nr. 620
)

1.

Piens iepakojumā,
kas lielāks par 250 mililitriem
   
 

bioloģiskais

   
 

pārējais

   

2.

Piens iepakojumā,
ne lielākā par 250 mililitriem
   
 

bioloģiskais

   
 

pārējais

   
 

KOPĀ

   

Piezīmes.
1. Atbalsta pretendentam, kas nav piegādātā produkta ražotājs, atbalsts var tikt samazināts, nodrošinot, ka atbalsts nepārsniedz 125 procentus no produktu vērtības bez pievienotās vērtības nodokļa, kāda norādīta dokumentos, kas apliecina samaksu par piegādāto produktu.
2. (Svītrota ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 620)

Datums ___________________________

Amats, vārds un uzvārds _____________________________________________

Paraksts ____________________________________

B daļa. Informācija par izglītojamiem izlietoto produktu daudzumu

Atbalsta produktu piegādes gads, mēnesis ______________________________________________________

Izglītības iestādes nosaukums

Adrese

Izglītojamo skaits mācību gada sākumā

Pro-
duktu zdalī-
šanas dienu skaits mēnesī

Bio-
loģiski pro-
dukti (atzī-
mēt
ar X)

Pārē-
jie ro-
dukti (atzī-
mēt
ar X)

Augļi, dārzeņi un to asorti
(porciju skaits)

Piens
(daudzums litros)

āboli

bumbieri

kāposti

burkāni

kolrābji

ķirbji

kāļi

augļu/
dārzeņu asorti

atlikums

ie-
sai-
ņoti

ne-
ie-
sai-
ņoti

ie-
sai-
ņoti

ne-
ie-
sai-
ņoti

ie-
sai-
ņoti

ne-
ie-
sai-
ņoti

ie-
sai-
ņoti

ne-
ie-
sai-
ņoti

ie-
sai-
ņoti

ne-
ie-
sai-
ņoti

ie-
sai-
ņoti

ne-
ie-
sai-
ņoti

ie-
sai-
ņoti

ne-
ie-
sai-
ņoti

ie-
sai-
ņoti

ne-
ie-
sai-
ņoti

mē-
neša sāku-

mē-
neša bei-
gās

iepa-
koju-
mā ne vairāk kā 250 ml

iepa-
koju-
mā vairāk nekā 250 ml

atli-
kums mē-
neša sāku-

atli-
kums mē-
neša bei-
gās

                            
                            
                            
                            
                            
                            

KOPĀ

                         
 
 Datums*  
 Vārds, uzvārds  
 Paraksts*  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
8. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 485
Atbalsta iesniegums

Lauku atbalsta dienestam
Republikas laukums 2
Rīga, LV-1981

Aizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona 
Iesnieguma Nr.  
Saņemšanas datums  

A daļa

Informācija par atbalsta pretendentu

    
Atbalsta pretendenta nosaukums  
    
Vienotais reģistrācijas Nr. LAD klienta Nr. 
    
Adrese  
    
Kontaktpersonas vārds, uzvārds Kontaktpersonas tālruņa Nr. 
    
Kontaktpersonas e-pasta adrese   
    
Lūdzu izmaksāt man atbalstu par šādiem B daļā norādītiem*:

papildu izglītojošiem pasākumiem un izglītojoša rakstura publicitātes pasākumiem vai izstrādātiem šādu pasākumu līdzekļiem,

vai

informatīva rakstura publicitātes pasākumiem,

vai

darbībām, kas īstenotas saistībā ar atbalsta programmas izvērtējumu

B daļa. Īstenotie pasākumi un darbības

Nr.
p.k.

Pasākums/darbība

Izmaksas, euro (bez PVN)

Atbalsts, euro (bez PVN)

    
    
    

KOPĀ, euro

  

Datums** ________________________________________________
 

Paraksts** _______________________________________________
 


Vārds, uzvārds __________________________________________
 

Amats ____________________________________________________
 

Dati par atbalsta saņēmējiem tiek publiskoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu VII sadaļas IV nodaļas nosacījumiem.

Šajā iesniegumā norādītā informācija tiek izmantota statistikas datu ieguvei un publicēšanai par atbalsta programmas darbības rādītājiem.

Saglabājiet aizpildītā iesnieguma kopiju!

Piezīmes.
1.* Jāatzīmē tikai viena izvēle. Atbalsta pretendents, kas piesakās atbalstam par papildu izglītojošo pasākumu, izglītojoša rakstura publicitātes pasākumu īstenošanu vai šādu pasākumu līdzekļu izstrādi, nepiesakās atbalstam par informatīva rakstura publicitātes pasākumu īstenošanu vai atbalsta programmas izvērtējumu un otrādi.
2.** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
9. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 485
Atbalsta programmas izvērtējums

A daļa. Aptaujas objekts – izglītības iestāde

1. Pirms atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

1.1. izglītības iestādes nosaukums un adrese;

1.2. izglītojamo skaits un vecums;

1.3. izglītības iestādes vadības un pedagogu informētība par atbalsta programmu, īpaši par augļu, dārzeņu un piena patēriņu veicinošiem pasākumiem, pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt veselīga uztura paradumus, un pasākumiem, kuru mērķis ir atjaunot izglītojamo saikni ar lauksaimniecību (iesaistīšanās, attieksme).

2. Pēc atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

2.1. atbildīgā persona (amats) par atbalsta programmas norisi izglītības iestādē;

2.2. produktu piegādes biežums;

2.3. produktu izdales laiks (rīts, pusdienlaiks vai pēcpusdiena);

2.4. produktu patēriņa vieta (klase, skolas ēdnīca, cita);

2.5. produktu izcelsme;

2.6. atbalsta programmas laikā patērētais produktu daudzums, augļu un dārzeņu sugas, produktu atbilstība integrētās audzēšanas prasībām, bioloģiskās lauksaimniecības prasībām vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām;

2.7. izglītības iestādes vadības un pedagogu informētība un viedoklis par atbalsta programmā iespējamiem papildu izglītojošiem pasākumiem un par pieejamiem līdzekļiem šādu pasākumu īstenošanai (iesaistīšanās, attieksme);

2.8. īstenotie pasākumi, kuru mērķis ir atjaunot izglītojamo saikni ar lauksaimniecību, tostarp veicinot izpratni par lauksaimniecību un pārtikas ražošanu, par reģionam un sezonai raksturīgiem produktiem, par videi draudzīgām lauksaimnieciskās ražošanas metodēm, par cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu;

2.9. īstenotie pasākumi saistībā ar veselīga uztura paradumu veidošanas veicināšanu un pasākumi saistībā ar augļu, dārzeņu un piena patēriņa palielināšanu.

B daļa. Aptaujas objekts – izglītojamo ģimenes locekļi

3. Pirms atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

3.1. sociālekonomiskie dati (ģimenes ienākumu līmenis – zems, vidējs vai augsts);

3.2. izglītojamo ēdienreizes (ēd skolas ēdnīcā, mājās vai līdzpaņemtās maltītes);

3.3. augļu, dārzeņu un piena patēriņš, biežums un veids, ko patērē izglītojamais (augļiem un dārzeņiem – svaigi, vārīti vai cepti, sula; pienam – svaigā veidā, biezputrās vai citos pagatavotos ēdienos, piedeva ēdienam, cits variants);

3.4. ģimenes locekļu zināšanas par veselīgu uzturu un to, cik bieži uzturā jālieto augļi, dārzeņi un piens;

3.5. ģimenes nodrošinājums ar augļiem, dārzeņiem (pirkti, pašu audzēti, cits variants) un pienu (pirkts, iegūts pašu saimniecībā, cits variants). Ja ģimene produktus pērk, norāda, cik bieži, kur (lielveikalā, tirgū, no ražotāja, citur) un kas nosaka produkta izvēli (cena, izcelsme, ražotājs).

4. Pēc atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

4.1. sociālekonomiskie dati (ģimenes ienākumu līmenis – zems, vidējs vai augsts);

4.2. izglītojamo ēdienreizes (ēd izglītības iestādes ēdnīcā, mājās vai līdzpaņemtās maltītes);

4.3. augļu, dārzeņu un piena patēriņš, biežums un veids, ko patērē izglītojamais (augļiem un dārzeņiem – svaigi, vārīti vai cepti, sula; pienam – svaigā veidā, biezputrās vai citos pagatavotos ēdienos, piedeva ēdienam, cits variants);

4.4. ģimenes locekļu zināšanas par veselīgu uzturu un to, cik bieži uzturā jālieto augļi, dārzeņi un piens;

4.5. ģimenes nodrošinājums ar augļiem un dārzeņiem (pirkts, iegūts pašu saimniecībā, cits variants). Ja ģimene produktus pērk, norāda, cik bieži, kur (lielveikalā, tirgū, no ražotāja, citur) un kas nosaka produkta izvēli (cena, izcelsme, ražotājs, cits).

C daļa. Aptaujas objekts – izglītojamais

5. Pirms atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

5.1. sociālekonomiskie dati;

5.2. sabiedrības veselības indikatori;

5.3. produkti – dārzeņi, augļi (suga, svaigi, vārīti vai cepti, sulas), piens un piena produkti, kam izglītojamais dod priekšroku;

5.4. augļu, dārzeņu un piena patēriņa biežums;

5.5. iemesli augļu, dārzeņu un piena lietošanai uzturā (veselības apsvērumi, sociālie faktori, ģimenes paradumi);

5.6. augļu, dārzeņu, piena lietošanas laiks un vieta;

5.7. viedoklis par veselīgu dzīvesveidu un veselīgu uzturu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.

6. Pēc atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

6.1. sociālekonomiskie dati (ģimenes ienākumu līmenis – zems, vidējs vai augsts);

6.2. sabiedrības veselības indikatori;

6.3. produkti – dārzeņi, augļi (suga, svaigi, vārīti vai cepti, sulas), piens un piena produkti, kam izglītojamais dod priekšroku;

6.4. augļu, dārzeņu un piena patēriņa biežums;

6.5. iemesli augļu, dārzeņu un piena lietošanai uzturā (veselības apsvērumi, sociālie faktori, ģimenes paradumi);

6.6. augļu, dārzeņu, piena lietošanas laiks un vieta;

6.7. izglītojamā viedoklis par veselīgu dzīvesveidu un veselīgu uzturu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 485Pieņemts: 16.08.2017.Stājas spēkā: 24.08.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 167, 23.08.2017. OP numurs: 2017/167.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
293020
{"selected":{"value":"17.08.2018","content":"<font class='s-1'>17.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.08.2018","iso_value":"2018\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.10.2017","iso_value":"2017\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2017.-16.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2017","iso_value":"2017\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2017.-17.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.08.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)