Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 480

Rīgā 2017. gada 16. augustā (prot. Nr. 39 33. §)
Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem
Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma
8. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. un 10. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu (turpmāk – vienreiz lietojamie trauki) apsaimniekotājs iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošajai iestādei – Valsts vides dienestam (turpmāk – dienests) – dokumentus, kas apliecina izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas (turpmāk – apsaimniekošanas sistēma) piemērošanu un iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekotāja (turpmāk – apsaimniekotājs) līgumpartneru piedalīšanos šādas sistēmas darbībā;

1.2. kārtību, kādā dabas resursu nodokļa maksātājs (turpmāk – nodokļa maksātājs) iesniedz dienestam dokumentus, kas apliecina nodokļa maksātāja izveidotās apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu;

1.3. prasības apsaimniekošanas sistēmas izveidei un piemērošanai, kā arī prasības nodokļa maksātājam, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā dabas resursu nodokli par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem traukiem (turpmāk – nodoklis), un prasības apsaimniekotājam, kura līgumpartneri nemaksā nodokli;

1.4. kārtību, kādā nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā nodokli, un apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli, iesniedz auditētu pārskatu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli;

1.5. šo noteikumu 1.4. apakšpunktā minētā pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju;

1.6. kārtību, kādā nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā nodokli, iesniedz pārskatu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli;

1.7. šo noteikumu 1.6. apakšpunktā minētā pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju;

1.8. iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas līguma (turpmāk – apsaimniekošanas līgums) būtiskos noteikumus;

1.9. izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas apjomu noteikšanas kārtību apsaimniekošanas sistēmu ietvaros;

1.10. kārtību, kādā dienests pieņem lēmumu par atbrīvojuma piemērošanu no nodokļa samaksas par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem traukiem;

1.11. kārtību, kādā dienests izskata pārskatu un auditētu pārskatu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli.

2. Dienests pieņem lēmumu par atbrīvojuma piemērošanu no nodokļa samaksas par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem traukiem (turpmāk – atbrīvojums), slēdz apsaimniekošanas līgumu, kā arī administrē un kontrolē atbrīvojuma piemērošanu.

II. Apsaimniekošanas sistēmas izveide un atbrīvojuma piemērošana

3. Apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, apsaimniekošanas sistēmas ietvaros:

3.1. nodrošina Latvijas Republikas teritorijā savāktā izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pārstrādi un reģenerāciju ne mazāk kā šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajā apjomā;

3.2. nodrošina mājsaimniecībā radītā izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu Latvijas Republikas teritorijā visos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, kurus apsaimnieko sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu. Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu vai savākšanu papildus var organizēt saimnieciskās darbības veikšanas vietās, izlietotā iepakojuma pieņemšanas vietās atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepakojuma pieņemšanu tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā iepakojuma pieņemšanas punktā, kā arī atkritumu savākšanas vietās atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām;

3.3. organizē vismaz četrus komunikācijas pasākumus kalendāra gadā, lai informētu sabiedrību par atkritumu dalītās vākšanas nepieciešamību un iespējām, kā arī iesaistītu atkritumu dalītās vākšanas aktivitātēs un veicinātu vides apziņas veidošanu sabiedrībā (piemēram, paradumu pētīšana, aptauju veikšana). Informatīvos pasākumus, no kuriem divi ir publikācijas un izglītojošie raksti plašsaziņas līdzekļos un divi saistīti ar sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi), organizē visā Latvijas teritorijā vai arī katru citā atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Organizēto pasākumu rezultātam ir jābūt izmērāmam un salīdzināmam;

3.4. 10 darbdienu laikā no apsaimniekošanas līguma noslēgšanas ar dienestu vai lēmuma pieņemšanas par grozījumu veikšanu apsaimniekošanas plānā ievieto savā tīmekļvietnē informāciju par šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem un izlietotā iepakojuma pieņemšanas punktiem, kuros nodrošina izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu, un to darba laikiem;

3.4.1 apsaimniekotājs šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētajā termiņā ievieto savā tīmekļvietnē un, ja nepieciešams, precizē informāciju par:

3.4.1 1. apsaimniekošanas sistēmas dibinātājiem, biedriem, dalībniekiem vai akcionāriem;

3.4.1 2. nodokļa maksātāju skaitu, kas ir noslēguši līgumu par piedalīšanos apsaimniekošanas sistēmā;

3.4.1 3. līgumpartneru maksu par piedalīšanos apsaimniekošanas sistēmā, norādot maksu euro par iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiāla veida svara vienību;

3.4.1 4. komersantu atlases procedūru, kuri sagatavo atkārtotai izmantošanai, reģenerē vai pārstrādā izlietoto iepakojumu vai vienreiz lietojamos traukus;

3.5. apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas laukumos tādu izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiālu veidu pieņemšanu, par kuriem apsaimniekotāja līgumpartneri vai nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, ir saņēmis atbrīvojumu.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 444; 3.2. apakšpunktā noteiktais attiecībā uz izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu vai savākšanu stājas spēkā 01.01.2021., sk. 40. punktu)

4. Lai apsaimniekotāja līgumpartnerim un nodokļa maksātājam, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, piemērotu atbrīvojumu no nodokļa samaksas, apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs iesniedz dienestā šādus dokumentus:

4.1. iesniegumu (2. pielikums) par apsaimniekošanas plāna apstiprināšanu un atbrīvojuma piemērošanu. Iesniegumā norāda apsaimniekošanas plāna daļas, kurās sniegtā informācija ir komersanta komercnoslēpums;

4.2. apsaimniekošanas plānu (3. vai 6. pielikums) pieteiktajam laikposmam, kas nav ilgāks par trim gadiem;

4.3. finanšu nodrošinājuma dokumentu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un finanšu nodrošinājuma piemērošanu atkritumu apsaimniekošanas darbībām.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 444)

6. Apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, visus dokumentus iesniedz elektroniski, reģistrējoties dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE" un aizpildot attiecīga parauga iesniegumu. Elektroniskos dokumentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 444 redakcijā; sk. 39. punktu)

7. Apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs apsaimniekošanas plānā iekļauj tikai tos šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, kuri:

7.1. atbilst normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktajām prasībām;

7.2. ir tā īpašumā vai valdījumā vai ar kuru īpašniekiem, valdītājiem vai apsaimniekotājiem tas noslēdzis līgumu par iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu;

7.3. ir reģistrēti tīmekļvietnē "Šķiro viegli".

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 444)

8. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 4. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

8.1. pārliecinās par apsaimniekošanas sistēmas atbilstību iesniegtajam apsaimniekošanas plānam;

8.2. ja nepieciešams, konsultējas ar Iepakojuma apsaimniekošanas padomi (turpmāk – padome). Padome piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas sniedz dienestam ieteikumu par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu;

8.3. pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 444)

9. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi, dienests rakstiski informē par to nodokļa maksātāju, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotāju, kas iesniedzis dokumentus. Ja divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas trūkstošā informācija dienestam netiek iesniegta vai tiek iesniegta nepilnīga informācija, dienests pieņem lēmumu par atteikumu noslēgt apsaimniekošanas līgumu un piemērot atbrīvojumu.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 444)

10. Dienests lēmumā par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu norāda, uz kādu laikposmu un kuriem izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiālu veidiem atbrīvojums piemērojams.

III. Apsaimniekošanas līgums

11. Dienests sagatavo apsaimniekošanas līgumu un noslēdz to ar apsaimniekotāju vai nodokļa maksātāju atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu.

12. Apsaimniekošanas līgumā norāda:

12.1. līgumslēdzējus;

12.2. apsaimniekošanas līguma priekšmetu;

12.3. apsaimniekošanas līguma darbības termiņu;

12.4. apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja pienākumus un tiesības;

12.5. dienesta pienākumus un tiesības;

12.6. kārtību, kādā apsaimniekotājs vai nodokļa maksātājs iesniedz dienestā pārskatus par apsaimniekošanas sistēmas īstenošanu;

12.7. kārtību, kādā apsaimniekotājs iesniedz dienestā informāciju par saviem līgumpartneriem un izmaiņām līgumpartneru sarakstā;

12.8. kārtību, kādā izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā;

12.9. apsaimniekošanas līguma izbeigšanas kārtību.

13. Apsaimniekošanas līguma priekšmets ir apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja plānotā apsaimniekošanas sistēmas īstenošana, norādot tās ietvaros apsaimniekojamo izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiālu veidus un apjomus.

14. Apsaimniekošanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir apsaimniekošanas plāns, ko apsaimniekotājs vai nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, ir iesniedzis dienestā.

15. Atbrīvojums stājas spēkā ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo datumu pēc attiecīgā apsaimniekošanas līguma noslēgšanas ar dienestu.

16. Apsaimniekotājs, ja nepieciešams, bet ne biežāk kā reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa otrā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz dienestā informāciju par izmaiņām līgumpartneru sarakstā (4. pielikums), piesakot jaunus līgumpartnerus atbrīvojuma piemērošanai, norāda noslēgtā līguma datumu, numuru un iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku veidus, par kuriem tiek pieprasīts atbrīvojums no nodokļa samaksas.

17. Dienests mēneša laikā no šo noteikumu 16. punktā minētā pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu par atbrīvojuma piemērošanu pieteiktajiem līgumpartneriem un veic grozījumus apsaimniekošanas plānā. Jaunajiem apsaimniekošanas sistēmas līgumpartneriem atbrīvojumu piemēro ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu pēc minētā lēmuma pieņemšanas.

18. Nodokļa maksātājs līgumu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku viena materiāla veida apsaimniekošanu vienlaikus drīkst slēgt tikai ar vienu apsaimniekotāju. Ja dienests, izvērtējot apsaimniekotāju iesniegto informāciju, konstatē, ka nodokļa maksātājs līgumu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku viena materiāla veida apsaimniekošanu ir noslēdzis ar vairākiem apsaimniekotājiem, attiecīgo nodokļa maksātāju rakstiski brīdina par konstatēto pārkāpumu un uzdod 10 darbdienu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas saglabāt līgumattiecības tikai ar vienu apsaimniekotāju. Nodokļa maksātājs par līgumu izbeigšanu ar pārējiem apsaimniekotājiem rakstiski informē dienestu, pievienojot šo apsaimniekotāju parakstītus apliecinājumus vai citus dokumentus par līguma izbeigšanu. Ja 10 darbdienu laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas dienests nav saņēmis attiecīgo informāciju, tas pieņem lēmumu pārtraukt nodokļa maksātājam atbrīvojuma piemērošanu.

19. Ja apsaimniekotājs vai nodokļa maksātājs, kas ar apsaimniekotāju noslēdzis līgumu un uz šā līguma pamata ir atbrīvots no nodokļa samaksas, līgumu lauž, atbrīvojuma piemērošanu pārtrauc, sākot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo datumu pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas. Apsaimniekotājs informē dienestu par attiecīgā līguma laušanu ar nodokļa maksātāju, norādot līguma laušanas datumu.

20. Apsaimniekotājam un nodokļa maksātājam, kas noslēdzis apsaimniekošanas līgumu ar dienestu, ir pienākums ziņot dienestam par apsaimniekošanas plānā ietverto saistību izpildes izmaiņām.

21. Pēc šo noteikumu 20. punktā minētās informācijas saņemšanas dienests mēneša laikā pārskata atbrīvojuma piemērošanu un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā.

21.1 Apsaimniekotājs, kura līgumpartneriem piemēro atbrīvojumu no nodokļa samaksas, ziņo dienestam par līgumpartneri, kas pusgada laikā pēc atbrīvojuma piemērošanas no nodokļa samaksas nav iesniedzis informāciju par tirgū ievietoto iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apjomu. Dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu par nodokļa maksātājam piešķirtā atbrīvojuma piemērošanas pārtraukšanu. Atbrīvojuma piemērošanu no nodokļa samaksas var atjaunot ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo datumu pēc pilnas informācijas iesniegšanas un dienesta lēmuma pieņemšanas.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

22. Ja apsaimniekotājs vai nodokļa maksātājs apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnā apmērā, vai neizpilda apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības vai prasības attiecībā uz finanšu nodrošinājumu, dienests 10 darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības nav pildītas, sastāda aktu un rakstiski pieprasa no apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja paskaidrojumu par apsaimniekošanas līguma saistību nepildīšanu.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 444)

23. Nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz dienestā šo noteikumu 22. punktā minēto paskaidrojumu. Ja 10 darbdienu laikā paskaidrojums dienestam netiek iesniegts vai tiek iesniegta nepilnīga informācija, dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā un, ja nepieciešams, par nodokļa maksātājam piešķirtā atbrīvojuma piemērošanas pārtraukšanu.

24. Dienests savā tīmekļvietnē ievieto un regulāri atjauno to apsaimniekotāju un nodokļa maksātāju sarakstu, kuri noslēguši apsaimniekošanas līgumus ar dienestu, norādot apsaimniekošanas līguma noslēgšanas datumu, darbības ilgumu un izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiāla veidus.

IV. Pārskata iesniegšana un izskatīšana

25. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 31. augustam iesniedz dienestam pārskatu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli (turpmāk – pārskats) (5. vai 7. pielikums) par laikposmu no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja iesniegto pārskatu par attiecīgo laikposmu pārstrāde un reģenerācija nav izpildīta vismaz 40 % apmērā no pusgada laikā pārstrādājamā un reģenerējamā apjoma, dienests veic šo noteikumu 30. un 31. punktā minētās darbības.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 444 redakcijā; grozījums punktā attiecībā uz pārskata iesniegšanas termiņu stājas spēkā 01.01.2021., sk. 39. un 41. punktu)

26. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā nodokli, katru gadu līdz 30. aprīlim iesniedz dienestam auditētu pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 5. vai 7. pielikumam. Pārskatam pievieno auditora atzinumu par pārskatā minētās informācijas atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzskaiti un apsaimniekošanu.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 444; sk. 39. punktu)

27. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, šo noteikumu 25. un 26. punktā minētajam pārskatam pievieno šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finanšu nodrošinājuma dokumentu atbilstoši faktiskajam aprēķinātā nodokļa apmēram, ja aprēķinātā nodokļa summa ir mainījusies vismaz par 10 %.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

28. Apsaimniekotājam un nodokļa maksātājam ir pienākums pēc nodokli administrējošās valsts iestādes un dienesta amatpersonu pieprasījuma uzrādīt dokumentu oriģinālus, kas apstiprina apsaimniekošanas plānā iekļautās informācijas patiesumu, un pārskatā norādīto dokumentu oriģinālus (tai skaitā līgumus, apliecinājumus par komersantu savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu pa materiālu veidiem konkrētā laikposmā, dokumentus, kas apliecina lietota iepakojuma realizāciju atkārtotai lietošanai).

28.1 Dokuments, kas apliecina izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku savākšanu Latvijas Republikas teritorijā un savāktā izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apjoma sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, reģenerāciju un pārstrādi (5. vai 7. pielikuma 4. punkts) un izlietotā koksnes iepakojuma labošanu (7. pielikuma 6.2. apakšpunkts) satur šādu informāciju:

28.1 1. dokumenta izsniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju;

28.1 2. informāciju par dokumentu, kas apliecina tiesības veikt norādīto darbību ar atkritumiem (numurs, termiņš, izsniedzējs);

28.1 3. dokumenta saņēmēja (apsaimniekotājs, kas ar dienestu ir noslēdzis apsaimniekošanas līgumu) nosaukumu un reģistrācijas numuru;

28.1 4. informāciju par veiktajām darbībām ar atkritumiem – apsaimniekoto atkritumu veidu un klases kodu, pieņemto atkritumu daudzumu, darbības aprakstu un reģenerācijas darbības kodu, darbības vietu (valsts, adrese) un laikposmu, reģenerēto vai pārstrādāto atkritumu daudzumu, informāciju par personu, no kuras tika pieņemti atkritumi un kurai tika nodoti, turpmākās darbības ar atkritumiem, kā arī nosūtīto atkritumu veidu, klases kodu un daudzumu;

28.1 5. apstiprinājumu, ka sniegtā informācija ir patiesa un darbība pabeigta un šī darbība konkrētajam atkritumu veidam un noteiktajā apjomā ir attiecināma tikai uz vienu apsaimniekotāju vai nodokļa maksātāju, kas ar dienestu ir noslēdzis apsaimniekošanas līgumu.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

29. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 25. vai 26. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē to atbilstību šo noteikumu prasībām, kā arī, ja nepieciešams, informē padomi par apsaimniekošanas plāna izpildes gaitu. Padome piecu darbdienu laikā sniedz dienestam savu ieteikumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā.

30. Ja tiek konstatēts, ka šo noteikumu 25. vai 26. punktā minētie dokumenti ir nepilnīgi, dienests informē par to apsaimniekotāju vai nodokļa maksātāju, kas iesniedzis dokumentus. Ja 10 darbdienu laikā trūkstošā informācija dienestam netiek iesniegta vai tiek iesniegta nepilnīga informācija, dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā un, ja nepieciešams, par nodokļa maksātājam piešķirtā atbrīvojuma piemērošanas pārtraukšanu.

31. Ja šo noteikumu 26. punktā minētajā auditora atzinumā norādīts, ka apsaimniekošanas plāna izpilde neatbilst normatīvo aktu prasībām vai plāns netiek atbilstoši pildīts, dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē iesniegto informāciju, rakstiski brīdina apsaimniekotāju vai nodokļa maksātāju par konstatēto pārkāpumu un uzdod mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas pārkāpumu novērst.

32. Apsaimniekotājs vai nodokļa maksātājs informē dienestu par pārkāpuma novēršanu vai, ja norādītajā termiņā pārkāpumu nevarēja novērst, par pārkāpuma novēršanas pasākumiem un to izpildes grafiku, vai par objektīviem iemesliem, kāpēc pārkāpumu nav iespējams novērst.

33. Ja pēc brīdinājumā norādītā termiņa beigām dienests attiecīgo informāciju nav saņēmis vai iesniegtā informācija nav objektīva, tas rakstiski informē padomi un pieņem lēmumu pārtraukt atbrīvojuma piemērošanu nodokļa maksātājam, kas noslēdzis apsaimniekošanas līgumu, vai nodokļa maksātājiem, kas noslēguši līgumus ar konkrēto apsaimniekotāju.

34. Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas apjomu nosaka, attiecīgajā kalendāra gadā pārstrādāto un reģenerēto izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku daudzumu attiecinot pret realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku daudzumu. Mērķrādītāji tiek uzskatīti par izpildītiem, ja:

34.1. tiek nodrošināta pārstrāde un reģenerācija ne mazākā apjomā, kā minēts šo noteikumu 1. pielikumā, un dzērienu vienreiz lietojama plastmasu saturoša vai kompozīta iepakojuma ar tilpumu līdz trim litriem (dzērienu iepakojums, tā korķīši un vāciņi) dalīta savākšana ne mazākā apjomā, kā minēts šo noteikumu 1. pielikuma 4. tabulā;

34.2. no kopējā Latvijas Republikas teritorijā savāktā izlietotā iepakojuma apjoma no mājsaimniecībām savāktais izlietotā iepakojuma apjoms ir vismaz:

34.2.1. 25 % 2021. gadā;

34.2.2. 35 % 2022. gadā;

34.2.3. 40 % 2023. gadā;

34.3. izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pārstrādātajā vai reģenerētajā apjomā ieskaita to apjomu, kas ir pārstrādāts vai reģenerēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepakojuma un atkritumu apsaimniekošanas jomā;

34.4. izlietotā iepakojuma pārstrādes mērķu izpildi aprēķina normatīvajos aktos par iepakojuma apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 782 redakcijā; 34.4. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. 43. punktu)

34.1 Dienests katru gadu pēc pārskatu izvērtēšanas ievieto savā tīmekļvietnē informāciju par to apsaimniekotāju un nodokļa maksātāju izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas apjomiem (īpatsvars % no radītā apjoma), kas paši izveido un piemēro apsaimniekošanas sistēmu.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

35. Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apjomus, kuri ir savākti līdz pusgada vai kalendāra gada beigām, bet kurus pārstrādā vai reģenerē attiecīgi nākamā pusgada vai kalendāra gada pirmo triju mēnešu laikā, apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs var pieskaitīt iepriekšējā pusgadā vai kalendāra gadā pārstrādātajiem vai reģenerētajiem izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apjomiem.

V. Noslēguma jautājumi

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumus Nr. 1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 183. nr.; 2013, 98., 164. nr.; 2016, 251. nr.).

37. Apsaimniekošanas līgums, kas ar dienestu ir noslēgts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tā termiņa beigām, ciktāl tas nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

38. Šo noteikumu 3.1. apakšpunkts un 34. punkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

39. Līdz e-pakalpojuma "Dabas resursu nodokļa objekta apsaimniekošana" darbības uzsākšanai šo noteikumu 6. punktā minētajā dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE" visus dokumentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un nosūta uz dienesta oficiālo e-pasta adresi. Līdz minētā pakalpojuma ieviešanai šo noteikumu 25. un 26. punktā minēto pārskatu dienestā iesniedz Microsoft Excel vai citā skaitļu programmas formātā.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

40. Šo noteikumu 3.2. apakšpunktā noteiktais attiecībā uz izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu vai savākšanu stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī. Līdz 2020. gada 31. decembrim apsaimniekotājs un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nodrošina Latvijas mājsaimniecībās radītā izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku pieņemšanu Latvijas Republikas teritorijā ne mazāk kā 50 šķiroto atkritumu savākšanas laukumos apdzīvotās vietās – ar nosacījumu, ka katrā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā atrodas ne mazāk kā trīs šķiroto atkritumu savākšanas laukumi un katrs no šiem šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem atrodas attiecīgā reģiona dažādās apdzīvotās vietās.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

41. Grozījums šo noteikumu 25. punktā attiecībā uz pārskata iesniegšanas termiņu stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

42. Šo noteikumu 34.2. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

43. Šo noteikumu 34.4. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Atsauce MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 782 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas 2018/851/ES, ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas 2018/852/ES, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Direktīvas 2015/720/ES, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK attiecībā uz vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšanu;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvas 2019/904/ES par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 480

(Pielikums MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 782 redakcijā)

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veidu pārstrādes un reģenerācijas apjomi (īpatsvars, %) un termiņi

1. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu (turpmāk – izlietotais iepakojums) materiāla veidu pārstrādes un reģenerācijas apjomi (īpatsvars, %) līdz 2022. gada 31. decembrim

 

Nr.
p. k.

Izlietotā iepakojuma materiāla veids1

No 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim

No 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim

reģenerēts (tai skaitā pārstrādāts)

pārstrādāts

reģenerēts (tai skaitā pārstrādāts)

pārstrādāts

1.

Stikls

70

65

72

67

2.

Plastmasa

46

28

50

35

3.

Papīrs, kartons

85

65

85

68

4.

Metāls

55

55

59

59

5.

Koksne

34

20

34

22

Kopā visiem materiāliem

65

60

67

62

Piezīme.
1 Izlietotā iepakojuma no kompozītmateriāliem (laminātiem) reģenerācijas vai pārstrādes procentuālo apjomu (īpatsvaru) nosaka pēc tā materiāla, kas svara ziņā ir pārākumā.

 

2. Izlietotā iepakojuma materiāla veidu pārstrādes apjomi (īpatsvars, %) no 2023. gada 1. janvāra

 

Nr.
p. k.

Izlietotā iepakojuma materiāla veids2

No 2023. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

No 2024. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

No 2025. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

No 2026. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

No 2027. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

No 2028. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

No 2029. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

No 2030. gada 1. janvāra

1.

Stikls

68

69

70

71

72

73

74

75

2.

Plastmasa

50

51

52

53

53

54

54

55

3.

Papīrs un kartons

70

73

75

77

79

81

83

85

4.

Melnais metāls

63

67

70

72

74

76

78

80

5.

Alumīnijs

40

45

50

52

54

56

58

60

6.

Koksne

23

24

25

26

27

28

29

30

Kopā visiem materiāliem

63

64

65

66

67

68

69

70

Piezīme.
2 Izlietotā iepakojuma no kompozītmateriāliem un cita no vairākiem materiāliem sastāvoša iepakojuma apjomu (īpatsvaru) aprēķina par katru iepakojumā ietverto materiālu. No minētās prasības var atkāpties, ja konkrētā materiāla apjoms iepakojuma vienībā nepārsniedz 5 % no iepakojuma vienības kopējās masas.

 

3. Izlietotā iepakojuma materiāla veidu reģenerācijas3 apjomi (īpatsvars, %) no 2023. gada 1. janvāra

 

Nr.
p. k.

Izlietotā iepakojuma materiāla veids4

No 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim

No 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim

No 2026. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim

No 2029. gada 1. janvāra

1.

Stikls

5

7

8

10

2.

Plastmasa

20

20

20

20

3.

Papīrs un kartons

10

8

7

5

4.

Koksne

10

12

14

15

Kopā visiem materiāliem

5

7

8

10

Piezīmes.
3 Neietver pārstrādi un koksnes iepakojuma labošanu. Var aizstāt ar pārstrādes apjomu, ja pārstrādes apjoms ir pārsniegts (šā pielikuma 2. tabula).
4 Iepakojuma no kompozītmateriāliem un cita no vairākiem materiāliem sastāvoša iepakojuma apjomu (īpatsvaru) aprēķina par katru iepakojumā ietverto materiālu. No minētās prasības var atkāpties, ja konkrētā materiāla apjoms iepakojuma vienībā nepārsniedz 5 % no iepakojuma vienības kopējās masas.

 

4. Izlietotā dzērienu iepakojuma dalītas savākšanas5 apjomi (īpatsvars, %)

 

Izlietotā iepakojuma materiāla veidsNo 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrimNo 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrimNo 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrimNo 2027. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrimNo 2028. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrimNo 2029. gada 1. janvāra

Dzērienu vienreiz lietojams plastmasu saturošs vai kompozīta iepakojums ar tilpumu līdz trim litriem (dzērienu iepakojums, tā korķīši un vāciņi)

306770737584

Piezīme.

5 Nodošanai pārstrādei vai reģenerācijai.

2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 480

(Pielikums grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 444)

Iesniegums par apsaimniekošanas plāna apstiprināšanu un atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas

Valsts vides dienestam
vvd@vvd.gov.lv

Lūdzu apstiprināt 
 

(komersanta nosaukums)1

 

(vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasts)

apsaimniekošanas plānu un piemērot atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas2 par šādiem izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu (turpmāk – vienreiz lietojamie trauki) materiālu veidiem:

stikls

plastmasa

papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras

metāls

koks

laikposmam no 20__. gada __. __________ līdz 20__. gada __.___________ .

Iesniegumam pievienotā apsaimniekošanas plāna _________________ daļā sniegtā informācija ir komercnoslēpums.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Pielikumā:

1) izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas plāns laikposmam no 20____. gada ___.___________līdz 20____. gada ___.__________ uz _____lapām;

2) finanšu nodrošinājuma dokuments (kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise) uz ____ lapām.

Datums3 ___________________

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts3)

Z.v.3

Piezīmes.

1 Nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotājs, ar kuru nodokļa maksātāji noslēguši līgumus par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu.

2 Nodokļa maksātājam, kas pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotāja apsaimniekošanas plāna 8. tabulā minētajiem nodokļa maksātājiem.

3 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta (Z.v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 480

(Pielikums grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 444)

Apsaimniekošanas plāns līdz 2022. gada 31. decembrim

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas plāns

laikposmam no 20___.gada ___.__________ līdz 20___.gada ___.__________

1. Plānotie iepakojuma materiālu veidi un izlietojuma apjomi, plānotie vienreiz lietojamo galda trauku un

piederumu (turpmāk – vienreiz lietojamie trauki) materiālu veidi un izlietojuma apjomi

un aprēķinātais dabas resursu nodoklis

Laikposms no 20___.gada ____.___________ līdz 20___.gada ___._________

Nr.
p.k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo
trauku materiāla veids1

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku
apjoms (kg)

Dabas resursu nodokļa likme (euro/kg)

Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)

20__.gads

20__.gads

20__.gads

20__.gads2

20__.gads

20__.gads

20__.gads

20__.gads2

1.Iepakojuma materiāla veids:         
1.1.stikls         
1.2.plastmasa (izņemot bioplastmasu,
oksi-sadalāmo plastmasu, polistirolu un plastmasas maisiņus3)
         
1.3.bioplastmasa         
1.4.oksi-sadalāmā plastmasa         
1.5.polistirols         
1.6.plastmasas maisiņi (1000 gab. < 3 kg)3         
1.7.plastmasas maisiņi (1000 gab. > 3 kg)3         
1.8.papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras         
1.9.metāls         
1.10.koks         
1.11.KOPĀ (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8. + 1.9. + 1.10.)         
2.Vienreiz lietojamo trauku materiāla veids:         
2.1.plastmasa (izņemot bioplastmasu,
oksi-sadalāmo plastmasu un polistirolu)
         
2.2.bioplastmasa         
2.3.oksi-sadalāmā plastmasa         
2.4.polistirols         
2.5.papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras         
2.6.metāla folija         
2.7.koks         
2.8.KOPĀ (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7.)         

Piezīmes.

1 Iepakojums un vienreiz lietojamie trauki no kompozītmateriāliem (laminātiem) pieskaitāmi tam materiāla veidam, kas svara ziņā ir pārākumā.

2 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1. janvāri.

3 Dabas resursu nodokļa likuma 4. panta piektajā daļā minētie plastmasas maisiņi.

2. Plānotie pārstrādātā un reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidi un apjomi

2.1. Plānotie pārstrādātā un reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidi un apjomi (kg)

Nr.

p. k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (pa gadiem), ko plānots sagatavot pārstrādei un reģenerācijai (kg)4

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (pa gadiem), ko plānots pārstrādāt un reģenerēt

Latvijas Republikas teritorijā

citās valstīs

pārstrādātais (kg)

reģenerētais (kg)

pārstrādātais (kg)

reģenerētais (kg)

gads

gads

gads

gads

gads

20__.20__20__20__.5

20__.

20__.

20__.

20__.5

20__.

20__.

20__.

20__.5

20__.

20__.

20__.

20__.5

20__.

20__.

20__.

20__.5

1.

Stikls                    

2.

Plastmasa6                    

3.

Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras                    

4.

Metāls                    

5.

Koks                    

6.

KOPĀ                    

2.2. Plānotie pārstrādātā un reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidi un apjomi (%)

Nr.

p. k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (pa gadiem),
kopā

pārstrādātais (kg)

pārstrādātais (%)6

reģenerētais (kg)

reģenerētais (%)6

gads

gads

gads

gads

20__.

20__.

20__.

20__.5

20__.

20__.

20__.

20__.5

20__.

20__.

20__.

20__.5

20__.

20__.

20__.

20__.5

1.

Stikls                

2.

Plastmasa7                

3.

Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras                

4.

Metāls                

5.

Koks                

6.

KOPĀ                

Piezīmes.

4 Sagatavošana pārstrādei vai reģenerācijai netiek ieskaitīta pārstrādē vai reģenerācijā.

5 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1. janvāri.

6 Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas aprēķina procentos pret attiecīgajā gadā realizētā vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotā iepakojuma apjomu vai mazumtirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā realizēto vienreiz lietojamo trauku apjomu.

7 Ja bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas pārstrādes un reģenerācijas apjomus nevar izdalīt atsevišķi, tos ieskaita kopējā plastmasas pārstrādes vai reģenerācijas apjomā.

3. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas vispārīgs apraksts

3.1. Esošās un plānotās izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas sistēmas vispārīgs apraksts

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks nodrošināta izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšana un savākšana, tai skaitā, kā tiks nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums, un pievieno darbību shematisko attēlojumu

 
 
 
 
 

3.2. To apsaimniekošanas sistēmas pasākumu apraksts, kas nepieciešami pārstrādes un reģenerācijas normu izpildei

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks nodrošināta izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrāde un reģenerācija tādos apjomos, kas nav mazāki par šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajiem apjomiem, kā arī norāda pārstrādes un reģenerācijas darbības, par kuru veikšanu ir noslēgti līgumi ar komersantiem, un paša veiktās pārstrādes un reģenerācijas darbības (ja tās tiek veiktas) un pievieno darbību shematisko attēlojumu

 
 
 
 

3.3. Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku plūsmas auditēšanas apraksts

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks veikts līgumpartneru audits par iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzskaiti saskaņā ar normatīvajos aktos par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām

 
 
 
 

4. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšanas un savākšanas organizācija Latvijas Republikas teritorijā

4.1. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšana

Nr.
p. k.

Atkritumu apsaimniekošanas reģions (alfabēta secībā)

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adrese

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis atļauju apsaimniekot attiecīgo atkritumu savākšanas un šķirošanas laukumu (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)

Līguma par atkritumu pieņemšanu noslēgšanas datums un darbības termiņš

Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

Izlietotā iepakojuma materiālu veidi, kas tiek pieņemti

       
       
       

4.2. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšana

Nr.
p. k.

Atkritumu apsaimniekošanas reģions (alfabēta secībā)

Komersants, kurš savāc izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese)

Līguma par atkritumu savākšanu noslēgšanas datums un darbības termiņš

Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

Izlietotā iepakojuma materiāla veids (un kods), ko komersants savāc

      
      
      

5. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku reģenerācijas un pārstrādes organizācija

5.1. Komersanti, kuri reģenerē vai pārstrādā izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus Latvijas Republikas teritorijā

Nr.
p. k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Līguma noslēgšanas datums un darbības periods (no–līdz)

Reģenerācijas iekārtas adrese

Atļaujas numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

Atkritumu veids un kods8

Atļautās darbības un reģenerācijas kods9

       
       
       

5.2. Komersanti, kuri reģenerē vai pārstrādā izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Nr.
p. k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Līguma noslēgšanas datums un darbības periods (no–līdz)

Reģenerācijas iekārtas adrese

Atļaujas izdevējs, atļaujas numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš

Atkritumu veids un kods8

Atļautās darbības un reģenerācijas kods9

       
       
       

Piezīmes.

8 Saskaņā ar atkritumu klasifikatoru.

9 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu reģenerācijas veidiem.

6. Komunikācijas pasākumu plāns

Nr.

p. k.

Pasākuma mērķis

Pasākuma veids10/ apraksts

Mērķauditorija (ne mazāk par 100 dalībniekiem)

Plānotais īstenošanas laiks

Plānotā pasākuma norises vieta vai informācijas publicēšanas vieta, aptvertā teritorija (atkritumu apsaimniekošanas reģions)

Pasākuma īstenošanai plānotais finansējums (euro)

1.Sabiedrības informēšana par atkritumu šķirošanas nepieciešamību     
2.Sabiedrības informēšana par šķiroto atkritumu nodošanas iespējām     
3.Sabiedrības iesaistīšana atkritumu šķirošanas aktivitātēs     
4.Vides apziņas veidošana     
     

Kopā

 

Piezīme.

10 Informatīvie pasākumi (publikācijas un izglītojošie raksti plašsaziņas līdzekļos), izglītojošie pasākumi ar sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi).

7. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas plāna īstenošanas finanšu plāns

Nr.

p.k.

Izmaksas (euro)

1. gads

2. gads

3. gads

1.Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas un pieņemšanas izmaksas   
2.Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzglabāšanas izmaksas   
3.Savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas izmaksas (tai skaitā izmaksas izvešanai no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai)   
4.Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas   
5.Administratīvās izmaksas   
6.Komunikācijas pasākumu izmaksas   
7.Ar apsaimniekošanas plāna īstenošanu saistītās izmaksas   
8.Risks 10 %   
9.Izmaksas kopā   
     
8. Nodokļa maksātāju saraksts, kuri ar 
 

(apsaimniekotāja nosaukums)

noslēguši līgumu par piedalīšanos izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmā11
 

Nr.
p.k.

Reģistrācijas numurs12

Nosaukums

Juridiskā adrese

Noslēgtā līguma datums un numurs

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku veidi, par kādiem ir noslēgts apsaimniekošanas līgums

      
      
      

Piezīmes.
11 Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, šo punktu neaizpilda.
12 Ārvalsts komersantam norāda Eiropas Savienības pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

  

(datums)13

 
 
Vadītājs vai paraksttiesīgā persona     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)13

 
Informāciju sagatavoja     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)13

Piezīme.
13 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 480

(Pielikums MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

Iesniegums par izmaiņām līgumpartneru sarakstā un atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas

Valsts vides dienestam
vvd@vvd.gov.lv

Lūdzu Valsts vides dienestu:

1) veikt grozījumus 
 

(komersanta nosaukums)1

 

(vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasts)

apsaimniekošanas plāna 8. tabulā (turpmāk – līgumpartneru saraksts) par šādiem dabas resursu nodokļa maksātājiem, ar kuriem noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanu, un piešķirt atbrīvojumu no nodokļa samaksas par līgumā minētajiem iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku veidiem laikposmam no 20__. gada __. _________ līdz 20__. gada __._________ :

Nr.
p.k.

Reģistrācijas numurs2

Nosaukums

Juridiskā adrese

Noslēgtā līguma datums un numurs

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku veidi, par kādiem ir noslēgts apsaimniekošanas līgums

      
      
      

2) izslēgt no līgumpartneru saraksta šādus komersantus, ar kuriem pārtraukta sadarbība:

Nr.
p.k.

Reģistrācijas numurs2

Nosaukums

Juridiskā adrese

    
    
    

3) veikt izmaiņas šādos līgumpartneru saraksta ierakstos:

Nr.
p.k.

Reģistrācijas numurs2

Nosaukums

Juridiskā adrese

Noslēgtā līguma datums un numurs

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku veidi, par kādiem ir noslēgts apsaimniekošanas līgums

      
      
      

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Datums3  
   
 
Vadītājs vai paraksttiesīgā persona 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts3)

Z. v.3

Piezīmes.
1 Tā nodokļa maksātāja nosaukums, kurš pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmu, vai tā apsaimniekotāja nosaukums, ar kuru nodokļa maksātāji noslēguši līgumus par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu.
2 Ārvalsts komersantam norāda Eiropas Savienības pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru.
3 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta (Z. v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 480

(Pielikums grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 444)

Pārskats līdz 2022. gada 31. decembrim

Valsts vides dienestam
vvd@vvd.gov.lv

 

(komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasts)

Pārskats par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu un aprēķināto dabas resursu nodokli

par laikposmu no 20___.gada ___.__________ līdz 20___.gada ___.__________

1. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu (turpmāk – vienreiz lietojamie trauki) apsaimniekošanas sistēmas apraksts

1.1. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas sistēmas vispārīgs apraksts

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika veikta izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšana un savākšana, tai skaitā norāda, kā tika nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums. Pievieno darbību shematisko attēlojumu

 
 
 
 
 

1.2. To apsaimniekošanas sistēmas pasākumu apraksts, kas tika īstenoti pārstrādes un reģenerācijas normu izpildei

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tika nodrošināta izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrāde un reģenerācija tādos apjomos, kas nav mazāki par šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajiem apjomiem, kā arī norāda pārstrādes un reģenerācijas darbības, par kuru veikšanu ir noslēgti līgumi ar komersantiem, un paša veiktās pārstrādes un reģenerācijas darbības (ja tās tiek veiktas). Pievieno darbību shematisko attēlojumu

 
 
 
 
 

2. Pārskata periodā realizēto un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidi un apjomi un aprēķinātais dabas resursu nodoklis

Nr.
p. k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku svars
(kg)

Dabas resursu nodokļa likme (euro)

Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)

1.Iepakojuma materiāla veids:   
1.1.stikls   
1.2.plastmasa (izņemot polistirolu, bioplastmasu, oksi-sadalāmo plastmasu un iepirkumu plastmasas maisiņus1)   
1.3.polistirols   
1.4.bioplastmasa   
1.5.oksi-sadalāmā plastmasa   
1.6.plastmasas maisiņi1   
1.7.plastmasas maisiņi1   
1.8.papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras   
1.9.metāls   
1.10.koks   
1.11.KOPĀ 

X

 
2.Vienreiz lietojamo trauku materiāla veids:   
2.1.plastmasa (izņemot polistirolu, bioplastmasu un oksi-sadalāmo plastmasu)   
2.2.polistirols   
2.3.bioplastmasa   
2.4.oksi-sadalāmā plastmasa   
2.5.papīrs un kartons vai citas  dabiskās šķiedras   
2.6.metāla folija      
2.7.koks   
2.8.KOPĀ  

X

  
3.PAVISAM KOPĀ (1.11. + 2.8.)  

X

  

Piezīme.

1 Dabas resursu nodokļa likuma 4. panta piektajā daļā minētie plastmasas maisiņi.

2.1 Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu gada patēriņš

Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu masa1.1 (kg)

Viena plastmasas iepirkumu maisiņa svērtā vidējā masa1.2 (kg)

  

Tai skaitā maisiņi, kuru sieniņu biezums ir

Tai skaitā ar sieniņu biezumu

< 15 mikroni

15 ≤ 50 mikroni

< 15 mikroni

15 ≤ 50 mikroni

    
To plastmasas iepirkumu maisiņu masa (kg), kuru sieniņu biezums ir ≥ 50 mikroni1.3
 

Piezīmes.
1.1 Tabulā ietver informāciju par visiem vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem, kas noteikti Iepakojuma likuma 1. pantā, neatkarīgi no to svara.
1.2 Maisiņa svērto vidējo masu (kg) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

m =

m1x1 + m2x2 + ... + mnxn

, kur

x1 + x2 + ... + xn

m1, m2, mn – vieglās plastmasas iepirkumu maisiņa ar noteikto materiāla biezumu (piemēram, 14 mikroni, 30 mikroni un 49 mikroni) masa (kg);
x1, x2, xn – vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu veidu skaits.
1.3 Iekrāsotā lauka aizpildīšana nav obligāta.

2.2 Atkārtoti lietojamais iepakojums atskaites periodā

Iepakojuma materiāla veids

Tirgū pirmo reizi kopā ar preci laistais iepakojums1.4

Tirgū pirmo reizi kopā ar preci laistais atkārtoti lietojamais iepakojums

Rotācijas1.4, 1.7

viss iepakojums1.5

primārais iepakojums1.6

viss atkārtoti lietojamais iepakojums (kg)

atkārtoti lietojamais primārais iepakojums (kg)

viss atkārtoti lietojamais iepakojums

atkārtoti lietojamais primārais iepakojums

(kg)

(vienības)

(kg)

(vienības)

(kg)1.8

(skaits)

(kg)1.8

(skaits)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Stikls          
Plastmasa          
Papīrs un kartons          
Melnais metāls          
Alumīnijs          
Koksne          
Kopā visiem materiāliem          

Piezīmes.
1.4 Iekrāsoto lauku aizpildīšana nav obligāta.
1.5 Viss atkārtoti lietojamais un vienreiz lietojamais iepakojums, tas ir, primārais iepakojums, sekundārais iepakojums un terciārais (transporta) iepakojums.
1.6 Atkārtoti lietojamais un vienreiz lietojamais primārais iepakojums.
1.7 Atkārtoti lietojamā iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā.
1.8 Atkārtoti lietojamā iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā, kas pareizināts ar iepakojuma masu.

3. Informācija par iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem un to apsaimniekošanu

3.1. Informācija par radīto, savākto, reģenerācijai un pārstrādei sagatavoto, Latvijas Republikas teritorijā pārstrādāto un reģenerēto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem

Nr.
p.k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Radītais izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg)

Latvijas Republikas teritorijā savāktais izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums pārskata gadā (kg)

Reģenerācijai un pārstrādei sagatavotais izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums pārskata gadā2 (kg)

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas reģenerēti Latvijas Republikas teritorijā3, izmantojot

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas reģenerēti Latvijas Republikas teritorijā (kg)
(6 + 7 + 8 + 9)

pārstrādi3 (kg)

citus reģenerācijas veidus5 (kg)

sadedzināšanu ar enerģijas atgūšanu6 (kg)

materiālu pārstrādi

cita veida pārstrādi4

mājsaimniecības

citi (izņemot mājsaimniecības)

1

2

3

4.1

4.2

5

6

7

8

9

10

1.

Stikls         

2.

Plastmasa         

3.

Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras         

4.

Metāls         

5.

Koks         

6.

KOPĀ         

Piezīmes.
2 Sagatavošana pārstrādei vai reģenerācijai netiek ieskaitīta pārstrādē vai reģenerācijā.
3 Pārstrāde ietver to pašu materiālu vai citu materiālu iegūšanu no izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamiem traukiem vai to materiāla (izņemot enerģiju, ko iegūst, dedzinot izlietoto iepakojumu, vienreiz lietojamos traukus vai to materiālu).
4 Citi pārstrādes veidi ietver organisko pārstrādi, bet neietver materiālu pārstrādi.
5 Citi reģenerācijas veidi ietver otrreizējo izejvielu iegūšanu no izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamiem traukiem vai to materiāla.
6 Ietver sadedzināšanu attiecīgās iekārtās (tai skaitā atkritumu sadedzināšanas iekārtās) ar enerģijas atgūšanu.

3.2. Informācija par ārpus Latvijas Republikas teritorijas pārstrādāto un reģenerēto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem un kopējo pārstrādāto un reģenerēto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem

Nr.

p. k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas nosūtīti reģenerācijai uz citām valstīm

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas nosūtīti reģenerācijai uz citām valstīm (kg)

(13 + 14 + 15)

Kopējais pārstrādātā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg)

(6 + 7 + 13)

Kopējais pārstrādātā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (%)

(17/3 X 100 %)

Kopējais reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg)

(10 + 16)

Kopējais reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (%)

(19/3 X 100 %)

pārstrādei (kg)

citiem reģenerācijas veidiem (kg)

sadedzināšanai ar enerģijas atgūšanu (kg)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.Stikls   

 

 

 

 

 

2.Plastmasa        
3.Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras        
4.Metāls        
5.Koks        
6.KOPĀ        

4. Dokumenti, kas apliecina izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu Latvijas Republikas teritorijā un savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku reģenerāciju un pārstrādi

4.1. Komersantu (ar kuriem noslēgti līgumi par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu) apliecinājuma dokumenti par Latvijas Republikas teritorijā savākto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu attiecīgajā laikposmā7

Nr.
p.k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adrese 8

Dokumentā norādītais savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Dokumentā norādītais savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (kg)

Laikposms, par kuru izsniegts dokuments

Dokumenta izsniegšanas datums

Komersanta nosaukums, kam tika nodots reģenerācijai

Apsaimniekotāja līdzfinansējums8.1 (euro)

Apsaimniekotāja līdzfinansējuma saņēmējs – komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs

          
          
          

Piezīmes.
7 Apliecinājuma dokumentus sniedz tie komersanti, ar kuriem ir noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu un kuri attiecīgajā laikposmā savākuši pārskata 3.1. apakšpunktā norādīto izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus.
8 Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu adreses norāda atbilstoši apsaimniekošanas plāna 4.1. apakšpunktam. Aili neaizpilda, ja izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus savāc atbilstoši apsaimniekošanas plāna 4.2. apakšpunktam.
8.1 Apsaimniekotāja līdzfinansējums ir finansējums, ko apsaimniekotājs maksā apsaimniekošanas plānā iekļautajiem sadarbības partneriem par dalītu atkritumu vākšanu Latvijas Republikas teritorijā no tiešiem atkritumu radītājiem, sagatavošanu pārstrādei, tai skaitā šķirošanu, pārstrādi vai reģenerāciju.

4.2. Komersantu (ar kuriem noslēgti līgumi par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādi vai reģenerāciju) apliecinājuma dokumenti par pārstrādāto vai reģenerēto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu attiecīgajā laikposmā

Nr.
p.k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Dokumentā norādītais pārstrādātā vai reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Dokumentā norādītais pārstrādātā vai reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (kg)

Veiktās reģenerācijas darbības kods vai nosaukums

Laikposms, par kuru izsniegts dokuments

Dokumenta izsniegšanas datums

Apsaimniekotāja līdzfinansējums (euro)

Apsaimniekotāja līdzfinansējuma saņēmējs – komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs

         
         
         

5. Informācija par dokumentiem, kas attiecas uz atkritumu pārrobežu pārvadājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulai (EK) Nr.  1013/2006 par atkritumu sūtījumiem vai Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ja izlietotais iepakojums vai vienreiz lietojamie trauki tiek izvesti reģenerācijai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ārpus Eiropas Savienības

 

Nr.

 

 

p. k.

 

 

Izlietotā iepakojuma materiāla veids

 

 

Nosūtītājs

 

 

Saņēmējs

 

 

Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku kravas pārvadājuma pavadzīmes veids9

 

 

Atkritumu pārrobežu pārvietošanas dokumenta numurs10

 

 

Atkritumu pārrobežu pārvietošanas dokumenta izdošanas datums11

 

 

Uz pārskatu attiecināmais apjoms (kg)

 

        
        
        

Piezīmes.

9 Norāda vienu no šādiem izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku kravas pārvadājuma pavadzīmes veidiem:

1) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr.  1013/2006 par atkritumu sūtījumiem I A pielikumam;

2) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu;

3) atkritumu sūtījumiem pievienojamā informācija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr.  1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam.

10 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta numuru. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr.  1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, kravas pavadzīmes numuru nenorāda.

11 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta izdošanas datumu. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr.  1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, norāda faktisko sūtījuma datumu un datumu, kad sūtījuma saņēmējs ir saņēmis atkritumus.

6. Dokumenti, kas apliecina izlietotā iepakojuma realizāciju atkārtotai lietošanai

Nr.

p.k.

Tā komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, kas izsniedzis dokumentu

Dokumentā norādītais izlietotā iepakojuma materiāla veids un apjoms, kas realizēts atkārtotai lietošanai

Laikposms, par kuru izsniegts apliecinājums

Dokumenta izsniegšanas datums

     
     
     

7. Komunikācijas pasākumu plāna izpilde

Nr.

p. k.

Pasākuma mērķis

Pasākuma veids12

Sasniegtā mērķauditorija (skaits)13

Mērķa sasniegšanas veids / Detalizēts pasākuma apraksts un novērtējums

Pasākuma īstenošanas laiks

Pasākuma īstenošanas vieta, aptvertā teritorija, informācijas izplatīšanas kanāli, informācijas publicēšanas vieta14

Pasākuma īstenošanai izlietotais finansējums

(euro)

1.Sabiedrības informēšana par atkritumu šķirošanas nepieciešamību      
2.Sabiedrības informēšana par šķiroto atkritumu nodošanas iespējām      
3.Sabiedrības iesaistīšana atkritumu šķirošanas aktivitātēs      
4.Vides apziņas veidošana      
      

Kopā

 

Piezīmes.

12 Informatīvie pasākumi (publikācijas un izglītojošie raksti plašsaziņas līdzekļos), izglītojošie pasākumi ar sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi).

13 Vismaz 100 dalībnieku auditorija katrā pasākumā.

14 Norāda hipersaiti uz tīmekļvietni, kas apliecina pasākuma īstenošanu.

8. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas finanšu plāna izpilde

Nr.
p.k.

Izmaksas

(euro)

1.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas un pieņemšanas izmaksas 

2.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzglabāšanas izmaksas 

3.

Savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas izmaksas (tai skaitā izmaksas izvešanai no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai) 

4.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas 

5.

Administratīvās izmaksas (tai skaitā reģistrācijas, informācijas un ziņošanas prasību nodrošināšanai) 

6.

Komunikācijas pasākumu izmaksas 

7.

Ar apsaimniekošanas plāna īstenošanu saistītās finanšu izmaksas (tai skaitā par finanšu nodrošinājumu) 

8.

Risks 10 % 

9.

Izmaksas kopā 

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

  

(datums)15

 
Vadītājs     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)15

Z.v. 15

Informāciju sagatavoja     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)15

Piezīme.

15 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 480

(Pielikums MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 782 redakcijā)

Apsaimniekošanas plāns laikposmam no 2023. gada 1. janvāra
 

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas plāns
laikposmam no 20__. gada __. _________ līdz 20__. gada __. _________

1. Plānotie iepakojuma materiālu veidi un izlietojuma apjomi, plānotie
vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu (turpmāk – vienreiz lietojamie trauki) materiālu
veidi un izlietojuma apjomi, aprēķinātais dabas resursu nodoklis

Nr.
p. k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids1

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (kg)

Dabas resursu nodokļa likme (euro/kg)

Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)

20__. gads

20__. gads

20__. gads

20__. gads2

20__. gads

20__. gads

20__. gads

20__. gads2

1.Iepakojuma materiāla veids (izņemot kompozītmateriālus):         
1.1.stikls         
1.2.plastmasa (izņemot bioplastmasu, polistirolu, plastmasas maisiņus3 un dzērienu iepakojumu)         
1.3.bioplastmasa         
1.4.polistirols         
1.5.vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi3         
1.6.plastmasas iepirkumu maisiņi3         
1.7.dzērienu vienreiz lietojams plastmasu saturošs iepakojums ar tilpumu līdz 3 litriem (piemēram, PET materiālu grupa)4         
1.8.papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras         
1.9.melnais metāls         
1.10.alumīnijs         
1.11.koksne         
1.12.KOPĀ
(1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8. + 1.9. + 1.10. + 1.11.)
         
2.Kompozīta iepakojums:         
2.1.kompozīta iepakojums (izņemot dzērienu kompozīta iepakojumu):         
2.1.1.plastmasa         
2.1.2.papīrs         
2.1.3.alumīnijs         
2.2.dzērienu vienreiz lietojams kompozīta iepakojums ar tilpumu līdz 3 litriem4         
2.2.1.plastmasa         
2.2.2.papīrs         
2.2.3alumīnijs         
2.3.KOPĀ
(2.1.1. + 2.1.2. + 2.1.3. + 2.2.1. + 2.2.2. + 2.2.3.)
         
3.Vienreiz lietojamo trauku materiāla veids:         
3.1.papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras         
3.2.alumīnija folija         
3.3.koksne         
3.4.KOPĀ (3.1. + 3.2. + 3.3.)         
PAVISAM KOPĀ (1.12. + 2.3. + 3.4.)         

Piezīmes.

1 Iepakojuma no kompozītmateriāliem un cita no vairākiem materiāliem sastāvoša iepakojuma apjomu (īpatsvaru) aprēķina par katru iepakojumā ietverto materiālu. No minētās prasības var atkāpties, ja konkrētā materiāla apjoms iepakojuma vienībā nepārsniedz 5 % no iepakojuma vienības kopējās masas.

2 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1. janvāri.

3 Dabas resursu nodokļa likuma 24. panta piektajā daļā minētie plastmasas iepirkumu maisiņi.

4 Aili aizpilda no 2024. gada.

2. Plānotie pārstrādātā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidi un apjomi

Nr.
p. k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (pa gadiem), ko plānots sagatavot pārstrādei5 (kg)

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (pa gadiem), ko plānots pārstrādāt

pārstrādātais (kg)

pārstrādātais

Latvijas Republikas teritorijā

citās valstīs

pārstrādātais kopā (kg)

pārstrādātais kopā6 (%)

gads

gads

gads

gads

gads

20__.

20__

20__

20__.7

20__.

20__.

20__.

20__.7

20__.

20__.

20__.

20__.7

20__.

20__.

20__.

20__.7

20__.

20__.

20__.

20__.7

1.

Stikls                    

2.

Plastmasa8                    

3.

Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras                    

4.

Melnais metāls                    

5.

Alumīnijs                    

6.

Koks                    

7.

KOPĀ                    

Piezīmes.

5 Sagatavošana pārstrādei netiek ieskaitīta pārstrādē.

6 Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes apjomu aprēķina procentos pret attiecīgajā gadā realizētā vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotā iepakojuma vai mazumtirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā realizētā vienreiz lietojamo trauku apjomu.

7 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1. janvāri.

8 Ja bioplastmasas pārstrādes apjomu nevar izdalīt atsevišķi, to ieskaita kopējā plastmasas pārstrādes apjomā.

3. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmas vispārīgs apraksts

3.1. Esošās un plānotās izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas sistēmas vispārīgs apraksts

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks nodrošināta izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšana un savākšana, tai skaitā, kā tiks nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums. Pievieno darbību shematisko attēlojumu

 
 
 
 

3.2. To apsaimniekošanas sistēmas pasākumu apraksts, kas nepieciešami pārstrādes normu izpildei

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks nodrošināta izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrāde tādos apjomos, kas nav mazāki par šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem apjomiem, kā arī norāda pārstrādes darbības, par kuru veikšanu ir noslēgti līgumi ar komersantiem, un paša veiktās pārstrādes darbības (ja tās tiek veiktas). Pievieno darbību shematisko attēlojumu

 
 
 
 

3.3. Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku plūsmas auditēšanas apraksts

Aprakstā ietver informāciju par to, kā tiks veikts līgumpartneru audits par iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzskaiti saskaņā ar normatīvajos aktos par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām

 
 
 
 

4. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšanas un savākšanas organizācija Latvijas Republikas teritorijā

4.1. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšana vai savākšana
šķiroto atkritumu savākšanas laukumos

Nr.
p. k.

Atkritumu apsaimniekošanas reģions (alfabēta secībā)

Pašvaldība (alfabēta secībā)

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adrese

Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un kas apsaimnieko attiecīgo šķiroto atkritumu savākšanas laukumu (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese)

Līguma par atkritumu pieņemšanu vai savākšanu noslēgšanas datums un darbības termiņš

Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

Izlietotā iepakojuma materiālu veidi, kas tiek pieņemti vai savākti

        
        
        

4.2. Papildu izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pieņemšana vai savākšana

Nr.
p. k.

Atkritumu apsaimniekošanas reģions (alfabēta secībā)

Komersants, kurš pieņem vai savāc izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese)

Līguma par atkritumu pieņemšanu vai savākšanu noslēgšanas datums un darbības termiņš

Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

Izlietotā iepakojuma materiāla veids (un kods), ko komersants pieņem vai savāc

      
      
      

5. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes organizācija

5.1. Komersanti, kuri pārstrādā izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus Latvijas Republikas teritorijā

Nr.
p. k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Līguma noslēgšanas datums un darbības periods (no–līdz)

Pārstrādes iekārtas adrese

Atļaujas numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

Atkritumu veids un kods8

Atļautās darbības un reģenerācijas kods9

       
       
       

5.2. Komersanti, kuri pārstrādā izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Nr.

p. k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Līguma noslēgšanas datums un darbības periods (no–līdz)

Pārstrādes iekārtas adrese

Atļaujas izdevējs, atļaujas numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš

Atkritumu veids un kods9

Atļautās darbības un reģenerācijas kods10

       
       
       

Piezīmes.

9 Saskaņā ar atkritumu klasifikatoru, kas noteikts normatīvajos aktos par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

10 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem.

6. Komunikācijas pasākumu plāns

Nr.
p. k.

Pasākuma mērķis

Pasākuma veids11/apraksts

Mērķauditorija (ne mazāk par 100 dalībniekiem reālajā vidē vai tiešsaistē)

Plānotais īstenošanas laiks

Plānotā pasākuma norises vieta vai informācijas publicēšanas vieta, aptvertā teritorija (atkritumu apsaimniekošanas reģions)

Pasākuma īstenošanai plānotais finansējums (euro)

1.

Sabiedrības informēšana par atkritumu šķirošanas nepieciešamību     

2.

Sabiedrības informēšana par šķiroto atkritumu nodošanas iespējām     

3.

Sabiedrības iesaistīšana atkritumu šķirošanas aktivitātēs     

4.

Vides apziņas veidošana     
     

Kopā

 

Piezīme.

11 Informatīvie pasākumi (publikācijas, izglītojošie raksti, audioieraksti, video satura vienības plašsaziņas līdzekļos un mediju platformās); izglītojošie pasākumi ar sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības (tostarp tiešsaistes), atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi).

7. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas plāna īstenošanas finanšu plāns

Nr.
p. k.

Izmaksas (euro)

1. gads

2. gads

3. gads

1.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas un pieņemšanas izmaksas   

2.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzglabāšanas izmaksas   

3.

Savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas izmaksas (tai skaitā izmaksas izvešanai no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai)   

4.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas   

5.

Administratīvās izmaksas   

6.

Komunikācijas pasākumu izmaksas (izmaksu apjoms ir ne mazāks kā 1,5 % no iepriekšējā gada uzņēmuma auditētā ziņojumā iekļautā apgrozījuma)   

7.

Ar apsaimniekošanas plāna īstenošanu saistītās finanšu izmaksas   

8.

Risks 10 %   

9.

Izmaksas kopā   

8. Nodokļa maksātāju saraksts, kuri ar

__________________________________________________
(apsaimniekotāja nosaukums)

noslēguši līgumu par piedalīšanos izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas sistēmā12

Nr.
p. k.

Reģistrācijas numurs13

Nosaukums

Juridiskā adrese

Noslēgtā līguma datums un numurs

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku veidi, par kuriem ir noslēgts apsaimniekošanas līgums

      
      
      

Piezīmes.

12 Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, šo punktu neaizpilda.

13 Ārvalsts komersantam norāda Eiropas Savienības pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

  

(datums)14

 
  
Vadītājs vai paraksttiesīgā persona 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)14

  
Informāciju sagatavoja 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)14

Piezīme.

14 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 480

(Pielikums MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 782 redakcijā)

Pārskats par laikposmu no 2023. gada 1. janvāra

Valsts vides dienestam

 

(komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasts)

Pārskats par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu un aprēķināto dabas resursu nodokli
par laikposmu no 20__. gada __. __________ līdz 20__. gada __. __________

1. Informācija pa finanšu nodrošinājumu

 
 
 
 

2. Informācija par iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu

2.1. Pārskata periodā realizētā un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidi un apjomi
un aprēķinātais dabas resursu nodoklis

Nr.
p. k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku masa (kg)

Dabas resursu nodokļa likme (euro)

Aprēķinātais dabas resursu nodoklis (euro)

1.

Iepakojuma materiāla veids (izņemot kompozītmateriālus):   

1.1.

stikls   

1.2.

plastmasa (izņemot polistirolu, bioplastmasu un iepirkumu plastmasas maisiņus1 un dzērienu iepakojumu)   

1.3.

polistirols   

1.4.

bioplastmasa   

1.5.

vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi1   

1.6.

plastmasas iepirkumu maisiņi1   

1.7.

dzērienu vienreiz lietojams plastmasu saturošs iepakojums ar tilpumu līdz 3 litriem (piemēram, PET materiālu grupa)2   

1.8.

papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras   

1.9.

melnais metāls   

1.10.

alumīnijs   

1.11.

koks   

1.12.

KOPĀ

(1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8. + 1.9. + 1.10. + 1.11.)

 

X

 

2.

Kompozīta iepakojums:   

2.1.

kompozīta iepakojums (izņemot dzērienu kompozīta iepakojumu):   

2.1.1.

plastmasa   

2.1.2.

papīrs   

2.1.3.

alumīnijs   

2.2.

dzērienu vienreiz lietojams kompozīta iepakojums ar tilpumu līdz 3 litriem2   

2.2.1.

plastmasa   

2.2.2.

papīrs   

2.2.3

alumīnijs   

2.3.

KOPĀ

(2.1.1. + 2.1.2. + 2.1.3. + 2.2.1. + 2.2.2. + 2.2.3.)

 

X

 

3.

Vienreiz lietojamo trauku materiāla veids:   

3.1.

papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras   

3.2.

alumīnija folija   

3.3.

koksne   

3.4.

KOPĀ (3.1. + 3.2. + 3.3.) 

X

 
 PAVISAM KOPĀ (1.12. + 2.3. + 3.4.) 

X

 

Piezīmes.

1. 1 Dabas resursu nodokļa likuma 24. panta piektajā daļā minētie plastmasas iepirkumu maisiņi.

2. 2 Aili aizpilda no 2024. gada.

2.2. Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu gada patēriņš

Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu masa3 (kg)

Viena plastmasas iepirkumu maisiņa svērtā vidējā masa4 (kg)

  

Tai skaitā maisiņi, kuru sieniņu biezums ir

Tai skaitā maisiņi, kuru sieniņu biezums ir

< 15 mikroni

15 (ieskaitot) < 50 (neieskaitot) mikroni

< 15 mikroni

15 (ieskaitot) < 50 (neieskaitot) mikroni

    

To plastmasas iepirkumu maisiņu masa (kg), kuru sieniņu biezums ir ≥ 50 mikroni

 

Piezīmes.

3. 3 Tabulā ietver informāciju par visiem vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem, kas noteikti Iepakojuma likuma 1. pantā, neatkarīgi no to svara.

4. 4 Maisiņa svērto vidējo masu (kg) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

m =m1x1 + m2x2 + ... + mnxn, kur
x1 + x2 + ... + xn

m1, m2, mn – vieglās plastmasas iepirkumu maisiņa ar noteikto materiāla biezumu (piemēram, 14 mikroni, 30 mikroni un 49 mikroni) masa (kg);

x1, x2, xn – vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu veidu skaits.

5. Iekrāsoto lauku aizpildīšana nav obligāta.

2.3. Atkārtoti lietojamais iepakojums

2.3.1. Atkārtoti lietojamā primārā iepakojuma daļa iepriekšējos trijos gados5

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Atkārtoti lietojamā primārā iepakojuma daļa (%) no visa primārā iepakojuma
(n – 3 gadā)

Atkārtoti lietojamā primārā iepakojuma daļa (%) no visa primārā iepakojuma
(n – 2 gadā)

Atkārtoti lietojamā primārā iepakojuma daļa (%) no visa primārā iepakojuma
(n – 1 gadā)

Vidējais trijos gados (%)
((2 + 3 + 4) / 3)

1

2

3

4

5

Stikls    
Plastmasa    
Papīrs un kartons    
Melnais metāls    
Alumīnijs    
Koksne    
Kopā visiem materiāliem    

Piezīme.

6. 5 Dati obligāti jāsniedz tikai par to iepakojuma materiāla veidu, attiecībā uz kuru tiek aprēķināts pārstrādes mērķrādītāju (pārstrādes apjomu) pielāgots līmenis. No mērķrādītājiem atskaita pirmo reizi tirgū laistā atkārtoti lietojamā primārā iepakojuma īpatsvaru, kas nepārsniedz piecus procentpunktus (%) no šāda īpatsvara.

2.3.2. Atkārtoti lietojamais iepakojums atskaites periodā

Iepakojuma materiāla veids

Tirgū pirmo reizi laistais iepakojums

Tirgū pirmo reizi laistais atkārtoti lietojamais iepakojums

Rotācijas8

viss iepakojums6

primārais iepakojums7

viss atkārtoti lietojamais iepakojums (kg)

atkārtoti lietojamais primārais iepakojums (kg)

viss atkārtoti lietojamais iepakojums

atkārtoti lietojamais primārais iepakojums

(kg)

(vienības)

(kg)

(vienības)

(kg)9

(skaits)

(kg)9

(skaits)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Stikls          
Plastmasa          
Papīrs un kartons          
Melnais metāls          
Alumīnijs          
Koksne          
Kopā visiem materiāliem          

Piezīmes.

7.Iekrāsoto lauku aizpildīšana nav obligāta.

8. 6 Viss atkārtoti lietojamais un vienreiz lietojamais iepakojums, tas ir, primārais iepakojums, sekundārais iepakojums un terciārais (transporta) iepakojums.

9. 7 Atkārtoti lietojamais un vienreiz lietojamais primārais iepakojums.

10. 8 Atkārtoti lietojamā iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā.

11. 9 Atkārtoti lietojamā iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā, kas pareizināts ar iepakojuma masu.

3. Informācija par iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem un to apsaimniekošanu

3.1. Informācija par radīto, pieņemto vai savākto, pārstrādei un reģenerācijai sagatavoto, Latvijas Republikas teritorijā pārstrādāto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem

Nr.
p. k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Radītais izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg)

Latvijas Republikas teritorijā pieņemtais vai savāktais izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums pārskata gadā (kg)

Pārstrādei un reģenerācijai sagatavotais izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums pārskata gadā10 (kg)

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas pārstrādāti Latvijas Republikas teritorijā11 (kg)

Koksnes iepakojums, kas salabots Latvijas Republikas teritorijā12 (kg)

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas pārstrādāti Latvijas Republikas teritorijā13 (kg)
(7 + 8)

mājsaimniecības

citi
(izņemot mājsaimniecības)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Stikls       
2.Plastmasa, tai skaitā:       
2.1.dzērienu vienreiz lietojams plastmasu saturošs iepakojums ar tilpumu līdz 3 litriem (piemēram, PET materiālu grupa)14       
3.Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras       
4.Melnais metāls       
5.Melnais metāls no ISP15       
6.Alumīnijs       
7.Alumīnijs no ISP16       
8.Metāls kopā       
9.Koksne       
10.Kompozīta iepakojums, tai skaitā14:       
10.1.dzērienu vienreiz lietojams kompozīta iepakojums ar tilpumu līdz 3 litriem 14       
11.KOPĀ       

Piezīmes.

12. Tumši pelēkos laukus neaizpilda.

13. Gaiši pelēkos laukus aizpilda tikai tad, ja šos daudzumus ietver pārstrādes mērķrādītājā. Ja ziņo par metāliem no sadedzināšanas smagajiem pelniem (ISP), aizpilda laukus gan par pārstrādi Latvijas Republikas teritorijā, gan ārpus tās.

14. 10 Sagatavošana pārstrādei netiek ieskaitīta pārstrādē.

15. 11 Pārstrāde ietver to pašu materiālu vai citu materiālu iegūšanu no izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamiem traukiem vai to materiāla un organisko pārstrādi. Pārstrādē neieskaita izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku materiālus, kuri vairs nav atkritumi un kurus paredzēts izmantot kā kurināmo vai citu enerģijas ražošanas līdzekli (tai skaitā koka šķelda, kas realizēta kā produkts) vai kurus paredzēts izmantot sadedzināšanai, aizbēršanai vai apglabāšanai poligonā.

16. 12 Salabotais koksnes iepakojums uzskatāms par pirmoreiz tirgū laistu iepakojumu. Atkārtotai izmantošanai paredzētā salabotā koksnes iepakojuma daudzumu pieskaita gan radītā izlietotā iepakojuma daudzumam, gan pārstrādātā izlietotā iepakojuma daudzumam (neieskaitot uz citām darbībām (reģenerācija, apglabāšana) novirzīto koksnes iepakojumu vai tā komponentus). Tabulas 3. kolonnā šo daudzumu neieskaita, bet ņem vērā, aprēķinot pārstrādes mērķrādītāju.

17 13 Neieskaita pirmo reizi tirgū laistā atkārtoti lietojamā primārā iepakojuma īpatsvaru, kas nepārsniedz piecus procentpunktus (%) no šāda īpatsvara (pārskata 2.3.1. apakšpunkts), bet ņem vērā, aprēķinot pārstrādes mērķrādītāju.

18. 14 Aili aizpilda no 2024. gada. Datus par kompozīta iepakojumu un dzērienu kompozīta iepakojumu neieskaita citā iepakojuma materiāla veidā (plastmasa, papīrs, alumīnijs). Gaiši pelēko lauku aizpildīšana nav obligāta.

19. 15 Par melnajiem metāliem, ko pārstrādā pēc tam, kad tie atdalīti no sadedzināšanas smagajiem pelniem, ziņo atsevišķi, un tos nenorāda rindā, kurā ziņo par melnajiem metāliem.

20. 16 Par alumīniju, ko pārstrādā pēc tam, kad tas atdalīts no sadedzināšanas smagajiem pelniem, ziņo atsevišķi, un to nenorāda rindā, kurā ziņo par alumīniju.

21. Aprēķinos, kurus veic, lai noteiktu, vai mērķrādītāji ir sasniegti, var ņemt vērā pēc atkritumu sadedzināšanas atdalīto metālu daudzumu proporcionāli sadedzinātā izlietotā iepakojuma īpatsvaram ar nosacījumu, ka pārstrādātie metāli atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem.

3.2. Informācija par ārpus Latvijas Republikas teritorijas pārstrādāto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem un kopējo pārstrādāto un reģenerēto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem

Nr.
p. k.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas pārstrādāti citā dalībvalstī (kg)

Izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie trauki, kas pārstrādāti ārpus ES (kg)

Kopējais pārstrādātā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg)
(9 + 12 + 13)

Kopējais pārstrādātā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (%)
(14 / 3 X 100 %)

Kopējais reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku daudzums (kg), izmantojot

sadedzināšanu ar enerģijas atgūšanu17

cita veida reģenerāciju18

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Stikls      

2.

Plastmasa, tai skaitā:      

2.1.

dzērienu vienreiz lietojams plastmasu saturošs iepakojums ar tilpumu līdz 3 litriem (piemēram, PET materiālu grupa)      

3.

Papīrs un kartons vai citas dabiskās šķiedras      

4.

Melnais metāls      

5.

Melnais metāls no ISP12      

6.

Alumīnijs      

7.

Alumīnijs no ISP13      

8.

Metāls kopā      

9.

Koksne      

10.

Kompozīta iepakojums, tai skaitā:      

10.1

dzērienu vienreiz lietojams kompozīta iepakojums ar tilpumu līdz 3 litriem      

11.

KOPĀ      

Piezīmes.

22. Tumši pelēkos laukus neaizpilda. Gaiši pelēko lauku aizpildīšana nav obligāta.

23. Izlietoto iepakojumu, kas nosūtīts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, lai to pārstrādātu, noteiktajos mērķrādītājos drīkst ieskaitīt tikai tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā minētais izlietotais iepakojums tika savākts.

24. 17 Ietver sadedzināšanu ar enerģijas atgūšanu un to atkritumu apstrādi, kas izmantojami par kurināmo vai citu enerģijas ražošanas līdzekli.

25. 18 Neietver koksnes iepakojuma labošanu, pārstrādi un enerģijas atgūšanu, bet ietver aizbēršanu.

4. Dokumenti, kas apliecina izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu Latvijas Republikas teritorijā un savāktā izlietotā iepakojuma
un vienreiz lietojamo trauku pārstrādi un reģenerāciju

4.1. Komersantu (ar kuriem noslēgti līgumi par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu) apliecinājuma dokumenti par Latvijas Republikas teritorijā savākto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu attiecīgajā laikposmā19

Nr.
p. k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma adrese20

Dokumentā norādītais savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Dokumentā norādītais savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (kg)

Laikposms, par kuru izsniegts dokuments

Dokumenta izsniegšanas datums

Komersanta nosaukums, kam tika nodots reģenerācijai

Apsaimniekotāja līdzfinansējums21 (euro)

Apsaimniekotāja līdzfinansējuma saņēmējs – komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs

          
          
          

Piezīmes.

26. 19 Apliecinājuma dokumentus sniedz tie komersanti, ar kuriem ir noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu un kuri attiecīgajā laikposmā savākuši pārskata 3.1. apakšpunktā norādīto izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus.

27. 20 Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu adreses norāda atbilstoši apsaimniekošanas plāna 4.1. apakšpunktam. Aili neaizpilda, ja izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus savāc atbilstoši apsaimniekošanas plāna 4.2. apakšpunktam.

28. 21 Apsaimniekotāja līdzfinansējums ir finansējums, ko apsaimniekotājs maksā apsaimniekošanas plānā iekļautajiem sadarbības partneriem par dalītu atkritumu vākšanu Latvijas Republikas teritorijā no tiešajiem atkritumu radītājiem, sagatavošanu pārstrādei, tai skaitā šķirošanu, pārstrādi vai reģenerāciju.

4.2. Komersantu (ar kuriem noslēgti līgumi par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādi vai reģenerāciju) apliecinājuma dokumenti par pārstrādāto vai reģenerēto izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjomu attiecīgajā laikposmā

Nr.
p. k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Dokumentā norādītais pārstrādātā vai reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veids

Dokumentā norādītais pārstrādātā vai reģenerētā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apjoms (kg)

Veiktās reģenerācijas darbības kods vai nosaukums

Laikposms, par kuru izsniegts dokuments

Dokumenta izsniegšanas datums

Apsaimniekotāja līdzfinansējums (euro)

Apsaimniekotāja līdzfinansējuma saņēmējs – komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs

         
         
         

5. Informācija par dokumentiem, kas attiecas uz atkritumu pārrobežu pārvadājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulai (EK) Nr.  1013/2006 par atkritumu sūtījumiem vai Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada 22. marta Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ja izlietotais iepakojums vai vienreiz lietojamie trauki tiek izvesti pārstrādei uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ārpus Eiropas Savienības

Nr.
p. k.

Izlietotā iepakojuma materiāla veids

Nosūtītājs

Saņēmējs

Izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku kravas pārvadājuma pavadzīmes veids22

Atkritumu pārrobežu pārvietošanas dokumenta numurs23

Atkritumu pārrobežu pārvietošanas dokumenta izdošanas datums24

Uz pārskatu attiecināmais apjoms (kg)

        
        
        

Piezīmes.

29. 22 Norāda vienu no šādiem izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku kravas pārvadājuma pavadzīmes veidiem:

1) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem I A pielikumam;

2) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada 22. marta Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu;

3) atkritumu sūtījumiem pievienojamā informācija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam.

30. 23 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta numuru. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, kravas pavadzīmes numuru nenorāda.

31. 24 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta izdošanas datumu. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, norāda faktisko sūtījuma datumu un datumu, kad sūtījuma saņēmējs ir saņēmis atkritumus.

32. No Eiropas Savienības eksportētā izlietotā iepakojuma apjomu noteiktajos mērķrādītājos ieskaita tikai tad, ja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem eksportētājs spēj pierādīt, ka atkritumu sūtījums atbilst minētās regulas prasībām un ka izlietotā iepakojuma apstrāde ārpus Savienības ir notikusi saskaņā ar nosacījumiem, kas lielā mērā ir līdzvērtīgi prasībām, kas paredzētas attiecīgajos normatīvajos aktos iepakojuma un atkritumu apsaimniekošanas jomā.

6. Informācija par atkārtoti lietojamo iepakojumu

6.1. Dokumenti, kas apliecina izlietotā iepakojuma nodošanu vai realizāciju atkārtotai lietošanai

Nr.
p. k.

Tā komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs

Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese, kurš izsniedzis dokumentu

Dokumentā norādītais izlietotā iepakojuma materiāla veids un apjoms, kas nodots vai realizēts atkārtotai lietošanai

Laikposms, par kuru izsniegts apliecinājums

Dokumenta izsniegšanas datums

     
     
     

6.2. Dokumenti, kas apliecina izlietotā koksnes iepakojuma labošanu un laišanu tirgū

Nr.
p. k.

Tā komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs

Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese, kurš izsniedzis dokumentu

Dokumentā norādītais izlietotā koksnes iepakojuma salabotais apjoms

Laikposms, par kuru izsniegts apliecinājums

Dokumenta izsniegšanas datums

     
     
     

7. Komunikācijas pasākumu plāna izpilde

Nr.
p. k.

Pasākuma mērķis

Pasākuma veids25

Sasniegtā mērķauditorija (skaits reālajā vidē vai tiešsaistē)26

Mērķa sasniegšanas veids/detalizēts pasākuma apraksts un novērtējums

Pasākuma īstenošanas laiks

Pasākuma īstenošanas vieta, aptvertā teritorija, informācijas izplatīšanas kanāli, informācijas publicēšanas vieta27

Pasākuma īstenošanai izlietotais finansējums (euro)

1.

Sabiedrības informēšana par atkritumu šķirošanas nepieciešamību      

2.

Sabiedrības informēšana par šķiroto atkritumu nodošanas iespējām      

3.

Sabiedrības iesaistīšana atkritumu šķirošanas aktivitātēs      

4.

Vides apziņas veidošana      
      

Kopā

 

Piezīmes.

33. 25 Informatīvie pasākumi (publikācijas, izglītojošie raksti, audioieraksti, video satura vienības plašsaziņas līdzekļos un mediju platformās), izglītojošie pasākumi ar sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības (tai skaitā tiešsaistes), atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi).

34. 26 Vismaz 100 dalībnieku auditorija katrā pasākumā.

35. 27 Norāda hipersaiti uz tīmekļvietni, kas apliecina pasākuma īstenošanu.

8. Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas finanšu plāna izpilde

Nr.
p. k.

Izmaksas

(euro)

1.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanas un pieņemšanas izmaksas 

2.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku uzglabāšanas izmaksas 

3.

Savāktā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku pārstrādes un reģenerācijas izmaksas (tai skaitā izmaksas izvešanai no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai) 

4.

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas 

5.

Administratīvās izmaksas (tai skaitā reģistrācijas, informācijas un ziņošanas prasību nodrošināšanai) 

6.

Komunikācijas pasākumu izmaksas (izmaksu apjoms ir ne mazāks kā 1,5 % no iepriekšējā gada uzņēmuma auditētā ziņojumā iekļautā apgrozījuma) 

7.

Ar apsaimniekošanas plāna īstenošanu saistītās finanšu izmaksas (tai skaitā par finanšu nodrošinājumu) 

8.

Izmaksas kopā 

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

  

(datums)28

 
  
Vadītājs 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)28

Z. v.28

Informāciju sagatavoja 
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)28

Piezīme.

36. 28 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z. v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 480Pieņemts: 16.08.2017.Stājas spēkā: 19.08.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 18.08.2017. OP numurs: 2017/164.13
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
292919
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2022","iso_value":"2022\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-15.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2020","iso_value":"2020\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2017","iso_value":"2017\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2017.-17.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"