Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums

1. pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par nodokļiem un nodevām" lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā lietoti arī šādi termini:

1) atbalsts nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai (turpmāk — atbalsts) — vienu reizi veicams pasākums nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai attiecībā uz tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā atbalsta pamatparādu;

2) atbalsta pamatparāds — nodokļu pamatparāds, kas:

a) attiecībā uz fizisko personu noteikts sadalījumā pa nodokļu veidiem pēc stāvokļa dienā, kad iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam,

b) attiecībā uz juridisko personu nepārsniedz nodokļu pamatparāda apmēru pēc stāvokļa 2017. gada 1. jūnijā un nav samaksāts līdz dienai, kad iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam. Attiecībā uz šā likuma 4. panta otrajā daļā noteikto: gadījumā, kad nodokļu maksātājam nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā ir papildus aprēķināti nodokļu maksājumi, nodokļu pamatparāda apmērs nepārsniedz nodokļu pamatparāda apmēra pēc stāvokļa 2017. gada 1. jūnijā un lēmumā par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes rezultātiem noteikto maksājumu kopsummu.

2. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir, īstenojot vienu reizi veicamu pasākumu, atvieglot nodokļu maksātājiem radušos nodokļu parāda slogu un palielināt budžeta ieņēmumus.

3. pants. Atbalsta objekti

Atbalsts ir attiecināms uz šādiem nodokļu veidiem:

1) iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

2) uzņēmumu ienākuma nodoklis;

3) pievienotās vērtības nodoklis;

4) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

5) akcīzes nodoklis;

6) muitas nodoklis;

7) dabas resursu nodoklis;

8) izložu un azartspēļu nodoklis;

9) elektroenerģijas nodoklis;

10) mikrouzņēmumu nodoklis;

11) transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;

12) uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;

13) subsidētās elektroenerģijas nodoklis.

4. pants. Atbalsta subjekti

(1) Atbalstam var pieteikties nodokļu maksātājs, kuram ir atbalsta pamatparāds vismaz vienā no šā likuma 3. pantā minētajiem nodokļu veidiem.

(2) Atbalstam var pieteikties arī nodokļu maksātājs, ja tam pirms atbalsta uzsākšanas dienas ir paziņots par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes veikšanu.

(3) Nodokļu maksātājam nav tiesību pieteikties uz atbalstu, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1) attiecībā uz to ir pieņemts lēmums par nodokļu maksātāja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) saimnieciskās darbības apturēšanu;

2) tas izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, izņemot gadījumu, ja tas izslēgts, pamatojoties uz nodokļu maksātāja iesniegumu par tā izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;

3) kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir iekļauta riska personu sarakstā vai nodokļu maksātāja adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā;

4) tiesa ar nolēmumu attiecībā uz to ir pasludinājusi maksātnespējas procesu.

(4) Atbalstu nepiešķir nodokļu maksātājam attiecībā uz nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu, kurš bijis noteikts saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumā noteikto kārtību un par kuru Valsts ieņēmumu dienests pieņēmis lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu attiecībā uz nodokļiem, un šā lēmuma izpildi Valsts ieņēmumu dienests joprojām kontrolē.

(5) Ja nodokļu maksātājam ir pasludināts ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process, pieteikšanās atbalstam ir pieļaujama tiktāl, ciktāl tā nav pretrunā ar maksātnespēju reglamentējošos normatīvajos aktos paredzēto regulējumu, izņemot gadījumu, kad dalība atbalstā nodrošina nodokļu maksātājam labvēlīgākus nosacījumus un šie nosacījumi neierobežo citu kreditoru tiesības vairāk, nekā tas nepieciešams tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna sekmīgai īstenošanai.

5. pants. Atbalsta administrēšana

(1) Atbalstu administrē Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Lai pieteiktos atbalstam, nodokļu maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par pieteikšanos atbalstam.

(3) Valsts ieņēmumu dienests pēc šā panta otrajā daļā minētā iesnieguma izskatīšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) lēmumu par atbalsta piemērošanu;

2) lēmumu par atteikumu piemērot atbalstu.

(4) Valsts ieņēmumu dienests pieņem šā panta trešajā daļā minēto lēmumu 21 dienas laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par pieteikšanos atbalstam.

(5) Lēmums par atbalsta piemērošanu stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

(6) Ja nodokļu maksātājs ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam precizētu nodokļa deklarāciju, kas attiecas uz nodokli, kura samaksas termiņš iestājies līdz atbalsta pamatparāda noteikšanas datumam, šā panta ceturtajā daļā noteiktais termiņš pagarināms par nodokļu normatīvajos aktos noteikto dienu skaitu nodokļu administrēšanas pasākumu veikšanai.

(7) Valsts ieņēmumu dienests lēmumā par atbalsta piemērošanu norāda šādu informāciju sadalījumā pa nodokļu veidiem:

1) atbalsta pamatparāds;

2) ar atbalsta pamatparādu saistītā nokavējuma nauda;

3) ar atbalsta pamatparādu saistītā soda nauda, ja tāda ir aprēķināta;

4) atbalsta pamatparāda samaksas termiņi.

(8) Lēmums par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu vai par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, ar kuru likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantā vai 26. panta vienpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā tika pagarināts nodokļu maksājuma samaksas termiņš, tā neizpildītajā daļā zaudē spēku ar dienu, kad pieņemts lēmums par atbalsta piemērošanu. Vienošanās līgums, kuru Valsts ieņēmumu dienests un nodokļu maksātājs noslēdzis atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 41. pantā noteiktajam regulējumam, tā neizpildītajā daļā zaudē spēku ar dienu, kad pieņemts lēmums par atbalsta piemērošanu.

(9) Vienošanās līgumam tā neizpildītajā daļā zaudējot spēku ar dienu, kad pieņemts lēmums par atbalsta piemērošanu, nodokļu maksātāja vienošanās līgumā izteiktā piekrišana izbeigt tiesisku strīdu par datu atbilstības pārbaudes un nodokļu revīzijas (audita) rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā vai par konstatēto no budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu paliek spēkā.

6. pants. Atbalsta uzsākšanas un pabeigšanas diena

(1) Atbalsts tiek uzsākts 2017. gada 1. oktobrī.

(2) Valsts ieņēmumu dienests veic šādas darbības:

1) informē nodokļu maksātāju par atbalstu nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai;

2) konsultē nodokļu maksātāju par iesnieguma sagatavošanu, lai pieteiktos atbalstam, un atbalsta kārtību.

(3) Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt iesniegumu par pieteikšanos atbalstam triju mēnešu laikā pēc šā panta pirmajā daļā noteiktā datuma.

(4) Ja pirms atbalsta uzsākšanas dienas nodokļu maksātājam ir paziņots par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes veikšanu, par atbalsta uzsākšanas dienu šim nodokļu maksātājam uzskatāma nākamā diena pēc tam, kad nodokļu administrācija paziņojusi lēmumu par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes rezultātiem. Ja nodokļu maksātājam lēmumā par nodokļu revīzijas (audita) vai par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem aprēķinātā nodokļu maksājuma samaksas termiņš iestājies līdz 2017. gada 25. decembrim, iesniegumu par pieteikšanos atbalstam iesniedz, ievērojot šā panta trešajā daļā noteikto iesnieguma iesniegšanas nosacījumu.

(5) Ministru kabinets nosaka veidlapas paraugu iesniegumam par pieteikšanos atbalstam, kā arī atbalsta ietvaros veicamā atbalsta pamatparāda ieskaitīšanas kārtību.

(6) Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā par atbalsta piemērošanu norādītais atbalsta pamatparāda samaksas termiņš nedrīkst būt garāks par 2019. gada 31. decembri.

7. pants. Deklarāciju precizējumi

(1) Triju mēnešu laikā no atbalsta uzsākšanas datuma, pirms Valsts ieņēmumu dienestam iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam, nodokļu maksātājam ir tiesības precizēt nodokļu deklarācijas, kurās nodokļu maksājuma samaksas termiņš ir noteikts līdz atbalsta pamatparāda noteikšanas datumam, ņemot vērā likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16. panta 6. punktā noteikto ierobežojumu. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek precizētas likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajā kārtībā.

(2) Pēc tam kad Valsts ieņēmumu dienestam iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam, nodokļu maksātājam nav tiesību iesniegt deklarāciju precizējumus attiecībā uz atbalsta pamatparādu.

8. pants. Atbalsta pamatparāda samaksas termiņa pagarinājums

(1) Nodokļu maksātājam iesniegumā par pieteikšanos atbalstam ir tiesības lūgt atbalsta pamatparāda samaksas termiņa pagarinājumu.

(2) Atbalsta ietvaros Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu atbilstoši šādiem ierobežojumiem:

1) atbalsta pamatparāds sadalāms vienādās daļās, un tas maksājams reizi mēnesī;

2) atbalsta pamatparāda samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 24 mēnešiem;

3) atbalsta pamatparāda mēneša maksājums ir vismaz četri procenti no parāda kopsummas katrā no šā likuma 3. pantā minētajiem nodokļu veidiem, bet ne mazāks kā 100 euro juridiskajai personai un 15 euro fiziskajai personai no kopējā atbalsta pamatparāda summas.

(3) Nodokļu pamatparādam, kura samaksas termiņš ir pagarināts atbalsta ietvaros, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda atbalsta ietvaros netiek piemērota.

9. pants. Atbalsta ietvaros veicamie maksājumi

(1) Nodokļu maksātājs saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par atbalsta piemērošanu veic atbalsta pamatparāda samaksu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja nodokļu maksātājs neveic pēc kārtas divus maksājumus lēmumā par atbalsta piemērošanu noteiktajos termiņos un apmērā vai neveic kārtējos nodokļu maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos, vai noteiktajos termiņos neveic nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņš pagarināts likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantā un 26. panta vienpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā, vai neveic citus maksājumus valsts budžetā, kuriem iestājies samaksas termiņš:

1) Valsts ieņēmumu dienests atceļ lēmumu par atbalsta piemērošanu;

2) atbalsta pamatparāda atlikumam tiek atjaunota nokavējuma nauda pilnā apmērā no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piemērošanu;

3) tiek saglabāta soda nauda pilnā apmērā, ja tāda ir aprēķināta.

10. pants. Nokavējuma naudas un soda naudas dzēšana

Ja nodokļu maksātājs samaksā atbalsta pamatparādu, Valsts ieņēmumu dienests 21 dienas laikā no dienas, kad atbalsta pamatparāds samaksāts pilnā apmērā, pieņem lēmumu par nokavējuma naudas dzēšanu attiecībā uz atbalsta pamatparādu un soda naudas dzēšanu, ja tāda ir aprēķināta, attiecībā uz atbalsta pamatparādu.

11. pants. Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa

(1) Nodokļu maksātājam, kura nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa uzsākta likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā, ir tiesības pieteikties atbalstam. Nodokļu maksātājs sedz lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildes izdevumus.

(2) Ja atbalsta pamatparāds, ar to saistītā nokavējuma nauda un soda nauda ir nodota tiesu izpildītājam piedziņai, Valsts ieņēmumu dienests, saņemot nodokļu maksātāja iesniegumu par pieteikšanos atbalstam, nosūta pieprasījumu zvērinātam tiesu izpildītājam, lai viņš sniedz informāciju par to, vai nodokļu maksātājs ir samaksājis lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildes izdevumus.

(3) Ja nodokļu maksātājs nav samaksājis šā panta pirmajā daļā minētos piedziņas izpildes izdevumus, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu piemērot atbalstu.

(4) Atbalsta laikā neuzsāk izpildes lietvedību par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, bet uzsākto lietvedību aptur attiecībā uz tiem nodokļu parādiem, par kuriem Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par atbalsta piemērošanu. Šādā gadījumā likuma "Par nodokļiem un nodevām" 26.1 pantā minētie nodokļu administrācijas lēmumu izpildes nodrošinājuma līdzekļi tiek saglabāti.

(5) Ja lēmums par atbalsta piemērošanu ir zaudējis spēku, nokavētie nodokļu maksājumi tiek piedzīti likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

12. pants. Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

(1) Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas lēmumu, kas pieņemts atbalsta ietvaros, var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram Administratīvā procesa likuma D daļā sūdzības iesniegšanai par piespiedu izpildes darbību noteiktajā termiņā.

(2) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma D daļā sūdzības iesniegšanai par piespiedu izpildes darbību noteiktajā termiņā.

(3) Uz Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas lēmumu, kas pieņemts atbalsta ietvaros, attiecināms likuma "Par nodokļiem un nodevām" 38. pantā minētais pierādījumu nodrošināšanas pienākums.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 27. jūlijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 8. augustā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 27.07.2017.Stājas spēkā: 22.08.2017.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 156, 08.08.2017. OP numurs: 2017/156.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
292702
22.08.2017
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"