Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 431 "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 426

Rīgā 2017. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 37 7. §)
Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 6. panta 6. punktu,
22. panta pirmo, trešo un ceturto daļu un 23. panta otro daļu
(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atsevišķus nosacījumus attiecībā uz muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas un noformēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā tranzīta deklarāciju atzīst par nederīgu;

1.2. TIR karnetes turētāja atļaujas izsniegšanas, grozījumu veikšanas, apturēšanas, atjaunošanas un anulēšanas kārtību;

1.3. pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļaujas izsniegšanas, grozījumu veikšanas, apturēšanas, atjaunošanas un anulēšanas kārtību, kā arī atļaujas izmantošanas kārtību;

1.4. Latvijas Republikas garantijas asociāciju, kas atbilst 1975. gada 14. novembra Muitas konvencijas par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, kuros izmanto TIR karneti (turpmāk – TIR konvencija), 1. panta "q" punkta, kā arī 6. panta un 9. pielikuma I daļas nosacījumiem un kas ir TIR konvencijas 6. panta 2 bis. punktā noteiktās starptautiskās organizācijas biedrs;

1.5. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests un garantijas asociācija veic TIR konvencijas 12. un 13. pantā noteikto transportlīdzekļu un konteineru atestāciju kravas pārvadāšanai ar muitas plombām, transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta apstiprināšanu un transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.

(Grozīts ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 641)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. TIR procedūra – saskaņā ar TIR konvenciju noteiktā TIR procedūra;

2.2. TIR karnetes turētāja atļauja – atļauja, kas dod tiesības atļaujas turētājam izmantot TIR procedūru;

2.3. TIR nosūtītāja atļauja – pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļauja, kas noteikta Muitas likuma 23. pantā;

2.4. dzelzceļa uzņēmums – Latvijas Republikā reģistrēta persona, kura kā pārvadātājs pārvieto preces Latvijas Republikas teritorijā, izmantojot dzelzceļa transportu;

2.5. trešā valsts – valsts vai teritorija ārpus Savienības muitas teritorijas;

2.6. garantijas asociācijas pilnvarotais darbinieks – biedrības "Autopārvadātāju asociācija "Latvijas auto"" pilnvarotais eksperts, kurš ir tiesīgs veikt transportlīdzekļu un konteineru atbilstības ekspertīzi atbilstoši TIR konvencijas 3. un 7. pielikuma noteikumiem;

2.7. transportlīdzekļu vai konteineru atestācija – saskaņā ar TIR konvencijas 12. un 13. pantu noteiktā transportlīdzekļu vai konteineru atestācija kravas pārvadāšanai ar muitas plombām;

2.8. transportlīdzekļa atestācijas sertifikāts – TIR konvencijas 4. pielikumā noteiktais transportlīdzekļa atestācijas sertifikāts preču pārvadājumiem ar muitas plombām.

(Grozīts ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 641)

3. Tranzīta procedūras izpildi un pabeigšanu kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.

3.1 Saskaņā ar TIR konvencijas 1. panta "q" punkta, kā arī 6. panta un 9. pielikuma I daļas nosacījumiem Latvijas Republikas garantijas asociācija ir biedrība "Autopārvadātāju asociācija "Latvijas auto"" (turpmāk – garantijas asociācija).

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā)

4. Piesakot Savienības tranzīta procedūru vai kopīgu tranzīta procedūru, Savienības tranzīta procedūras vai kopīgās tranzīta procedūras izmantotājs (turpmāk – procedūras izmantotājs) iesniedz nosūtītāja muitas iestādei aprēķinu par muitas nodokļa, akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa parādu, kas varētu rasties.

5. Procedūras izmantotājs, TIR karnetes turētājs vai persona, kas saņēmusi atzītā nosūtītāja vai TIR nosūtītāja atļauju, pēc preču izlaišanas tranzīta procedūrā un pirms preču pārvietošanas uzsākšanas, konstatējot, ka deklarācijā norādīta neprecīza informācija, informē nosūtītāju muitas iestādi par konstatētajām neatbilstībām. Minētā persona uzrāda preces nosūtītāja muitas iestādei un turpmākās darbības ar precēm saskaņo ar nosūtītāju muitas iestādi. Nosūtītāja muitas iestāde noslēdz tranzīta procedūru.

II. TIR karnetes turētāja atļauja

6. Personai, kas vēlas saņemt TIR karnetes turētāja atļauju, jāatbilst TIR konvencijas 9. pielikuma II daļas prasībām un šajos noteikumos noteiktajiem papildu nosacījumiem.

7. Lai saņemtu TIR karnetes turētāja atļauju, persona iesniedz garantijas asociācijai iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

7.1. personas nosaukumu;

7.2. Eiropas Savienības uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas numuru (turpmāk – EORI numurs);

7.3. juridisko adresi;

7.4. pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, faksa (ja tāds ir) numuru, kontaktpersonas vārdu un uzvārdu.

(Grozīts ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 641)

8. Garantijas asociācija šo noteikumu 9.7. apakšpunktā prasīto informāciju par personu piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija), izņemot gadījumu, ja persona šo noteikumu 9.7. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas ir pievienojusi šo noteikumu 7. punktā minētajam iesniegumam.

9. Garantijas asociācija izsniedz TIR karnetes turētāja atļauju, ja:

9.1. persona ir reģistrēta Latvijas Republikā;

9.2. Valsts ieņēmumu dienests ir sniedzis pozitīvu atzinumu par personas atbilstību šo noteikumu 12. punktā noteiktajām prasībām;

9.3. persona ir garantijas asociācijas biedrs;

9.4. persona saskaņā ar TIR konvencijas 9. pielikuma II daļas 1. punkta "c" apakšpunktu pierāda zināšanas TIR konvencijas piemērošanā un ir saņēmusi garantijas asociācijas "TIR procedūras piemērošana" sertifikātu;

9.5. personai ir stabils finansiālais stāvoklis un pietiekami apgrozāmie līdzekļi saistību izpildei, ko vērtē, pamatojoties uz iepriekšējā gada pārskatā vai kārtējā gada attiecīgā perioda pārskatā norādītajiem datiem aprēķinot:

9.5.1. kopējo likviditātes koeficientu (aprēķina, dalot apgrozāmo līdzekļu kopsummu ar īstermiņa saistību kopsummu). Minētais koeficients nedrīkst būt mazāks par 0,5;

9.5.2. finansiālās stabilitātes koeficientu – saistību īpatsvaru bilancē (aprēķina, dalot saistību kopsummu ar bilances kopsummu). Minētais koeficients nedrīkst būt lielāks par 1;

9.6. persona ir apliecinājusi apņemšanos pildīt saistību deklarācijas, kas ir noteiktas saskaņā ar TIR konvencijas 9. pielikuma II daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, un noteikumus par parasto TIR karnešu izmantošanu;

9.7. personai ir izsniegti šādi dokumenti:

9.7.1. licence starptautiskiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem;

9.7.2. Eiropas Kopienas atļauja komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā;

9.7.3. Eiropas Kopienas atļaujas kopija komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā, kas izsniegta uz 1 gadu;

9.7.4. personas autopārvadājumu vadītāja zināšanu apliecinošs dokuments – profesionālas kompetences sertifikāts kravas un pasažieru autopārvadājumiem.

10. Garantijas asociācija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7. punktā minētā iesnieguma saņemšanas, nosūta Valsts ieņēmumu dienestam pieprasījumu sniegt atzinumu par personas atbilstību šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām. Garantijas asociācija pieprasījumam pievieno šo noteikumu 7. punktā minētā iesnieguma kopiju.

11. Saņemot garantijas asociācijas pieprasījumu:

11.1. Valsts ieņēmumu dienests desmit darbdienu laikā nosūta garantijas asociācijai atzinumu par personas atbilstību šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām;

11.2. Autotransporta direkcija desmit darbdienu laikā nosūta garantijas asociācijai informāciju par personas atbilstību šo noteikumu 9.7. punktā minētajām prasībām.

12. Valsts ieņēmumu dienests novērtē personas atbilstību šādām prasībām:

12.1. vai persona atbilst TIR konvencijas 9. pielikuma II daļas 1. punkta "d" apakšpunktam;

12.2. vai personas (juridiskas personas) dibinātājs, valdes vai padomes loceklis nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, par piesavināšanos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālo uzpirkšanu, kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos vai starpniecību kukuļošanā, kā arī par minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem personai (juridiskai personai) saskaņā ar Krimināllikumu nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;

12.3. vai personai nav nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku), vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku vai saskaņā ar Muitas likuma 11. pantu.

13. Garantijas asociācija pēc Valsts ieņēmumu dienesta atzinuma un Autotransporta direkcijas sniegtās informācijas saņemšanas triju darbdienu laikā izsniedz TIR karnetes turētāja atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt TIR karnetes turētāja atļauju. Garantijas asociācija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt TIR karnetes turētāja atļauju, ja tā konstatē, ka iesnieguma iesniedzējs norādījis šo noteikumu 7. punkta prasībām neatbilstošu vai nepatiesu informāciju vai tas neatbilst kādam no šo noteikumu 9. un 12. punktā minētajiem atļaujas izsniegšanas nosacījumiem vai kritērijiem.

14. Garantijas asociācija triju darbdienu laikā pēc pieņemtā lēmuma par atteikumu izsniegt TIR karnetes turētāja atļauju par to rakstveidā informē personu, kas iesniedza šo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu, un Valsts ieņēmumu dienestu.

15. Garantijas asociācija vienas darbdienas laikā pēc pieņemtā lēmuma izsniegt TIR karnetes turētāja atļauju par to rakstveidā informē Valsts ieņēmumu dienestu, norādot šādu informāciju:

15.1. personas nosaukumu;

15.2. EORI numuru;

15.3. juridisko adresi;

15.4. pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, faksa (ja tāds ir) numuru, kontaktpersonas vārdu un uzvārdu;

15.5. saskaņā ar TIR konvencijas 9. pielikuma II daļu personai piešķirto TIR karnetes turētāja identifikācijas numuru.

16. Valsts ieņēmumu dienests, konstatējot, ka persona, kas ir saņēmusi TIR karnetes turētāja atļauju, vairs neatbilst:

16.1. šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā minētajām prasībām, vienas darbdienas laikā nosūta garantijas asociācijai paziņojumu par nepieciešamību anulēt personai izsniegto TIR karnetes turētāja atļauju;

16.2. šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētajām prasībām, vienas darbdienas laikā nosūta garantijas asociācijai paziņojumu par nepieciešamību apturēt personai izsniegto TIR karnetes turētāja atļauju.

17. Garantijas asociācija triju darbdienu laikā pieņem lēmumu apturēt TIR karnetes turētāja atļauju, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

17.1. tā konstatējusi, ka persona, kas ir saņēmusi TIR karnetes turētāja atļauju, neatbilst atļaujas saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem;

17.2. tā saņēmusi šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto paziņojumu.

18. Garantijas asociācija vienas darbdienas laikā pēc pieņemtā lēmuma apturēt TIR karnetes turētāja atļauju par to rakstveidā informē personu, kas ir saņēmusi TIR karnetes turētāja atļauju, un Valsts ieņēmumu dienestu, norādot TIR karnetes turētāja atļaujas apturēšanas pamatojumu.

19. Ja TIR karnetes turētāja atļauju aptur, persona ir atbildīga par to TIR procedūru pabeigšanu, kas uzsāktas pirms atļaujas apturēšanas.

20. Ja TIR karnetes turētāja atļauju aptur saskaņā ar šo noteikumu 17.1. apakšpunktu un persona 80 dienu laikā no TIR karnetes turētāja atļaujas apturēšanas dienas novērš konstatētās neatbilstības un informē par to garantijas asociāciju, garantijas asociācija triju darbdienu laikā no personas paziņojuma par neatbilstību novēršanu saņemšanas dienas pieņem lēmumu atjaunot TIR karnetes turētāja atļauju.

21. Ja TIR karnetes turētāja atļauju aptur saskaņā ar šo noteikumu 17.2. apakšpunktu un persona 80 dienu laikā no TIR karnetes turētāja atļaujas apturēšanas dienas novērš konstatētās neatbilstības un informē par to garantijas asociāciju, garantijas asociācija, pirms pieņemt lēmumu atjaunot TIR karnetes turētāja atļauju, triju darbdienu laikā no personas paziņojuma par neatbilstību novēršanu saņemšanas dienas nosūta Valsts ieņēmumu dienestam pieprasījumu sniegt atzinumu par personas atbilstību šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām.

22. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 21. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas desmit darbdienu laikā nosūta garantijas asociācijai atzinumu par personas atbilstību šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām.

23. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir sniedzis pozitīvu atzinumu par personas atbilstību šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām, garantijas asociācija triju darbdienu laikā pieņem lēmumu atjaunot TIR karnetes turētāja atļauju, ja tā bija apturēta saskaņā ar šo noteikumu 17.2. apakšpunktu.

24. Garantijas asociācija vienas darbdienas laikā pēc pieņemtā lēmuma atjaunot TIR karnetes turētāja atļauju rakstveidā informē personu un Valsts ieņēmumu dienestu par pieņemto lēmumu.

25. Garantijas asociācija triju darbdienu laikā anulē TIR karnetes turētāja atļauju, ja:

25.1. persona 80 dienu laikā no TIR karnetes turētāja atļaujas apturēšanas dienas nav novērsusi lēmumā norādītās neatbilstības;

25.2. persona nav izpildījusi kādu no TIR karnetes turētāja atļaujas saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka TIR karnetes turētāja statuss, un konstatētās neatbilstības nav iespējams novērst;

25.3. garantijas asociācija saņēmusi šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto paziņojumu;

25.4. persona, kas ir saņēmusi TIR karnetes turētāja atļauju, iesniedz iesniegumu par atļaujas anulēšanu.

26. Garantijas asociācija vienas darbdienas laikā pēc pieņemtā lēmuma anulēt personai TIR karnetes turētāja atļauju nosūta informāciju par pieņemto lēmumu personai un Valsts ieņēmumu dienestam.

27. Ja TIR karnetes turētāja atļauju anulē, persona ir atbildīga par to TIR procedūru pabeigšanu, kas uzsāktas pirms atļaujas anulēšanas.

28. Garantijas asociācijas lēmumu par TIR karnetes turētāja atļaujas izsniegšanu, grozīšanu, atjaunošanu, apturēšanu vai anulēšanu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II.1 Transportlīdzekļu un konteineru atestācija atbilstoši TIR konvencijas noteikumiem

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā; nodaļa stājas spēkā 01.12.2018., sk. 66. punktu)

28.1 Transportlīdzekļa vai konteinera atestāciju piesaka transportlīdzekļa vai konteinera īpašnieks vai turētājs.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2018., sk. 66. punktu)

28.2 Transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu izsniedz garantijas asociācijas pilnvarotais darbinieks.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2018., sk. 66. punktu)

28.3 Transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu apstiprina, reģistrē un tā derīguma termiņa pagarināšanu apstiprina Valsts ieņēmumu dienesta noteiktās muitas iestādes.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2018., sk. 66. punktu)

28.4 Lai saņemtu transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu vai pagarinātu transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta derīguma termiņu, transportlīdzekļa vai konteinera īpašnieks vai turētājs uzrāda garantijas asociācijas pilnvarotajam darbiniekam transportlīdzekli vai konteineru.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2018., sk. 66. punktu)

28.5 Garantijas asociācijas pilnvarotais darbinieks pārbauda:

28.1. transportlīdzekļa atbilstību TIR konvencijas 2. pielikuma noteikumiem;

28.2. konteinera atbilstību TIR konvencijas 7. pielikuma noteikumiem.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2018., sk. 66. punktu)

28.6 Garantijas asociācijas pilnvarotais darbinieks vienas darbdienas laikā izsniedz transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu, ja pārbaudē konstatē, ka:

28.1. transportlīdzeklis atbilst TIR konvencijas 2. pielikuma noteikumiem;

28.2. konteiners atbilst TIR konvencijas 7. pielikuma noteikumiem.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2018., sk. 66. punktu)

28.7 Ja garantijas asociācijas pilnvarotais darbinieks pārbaudē konstatē, ka transportlīdzeklis neatbilst TIR konvencijas 2. pielikuma noteikumiem vai konteiners neatbilst TIR konvencijas 7. pielikuma noteikumiem, garantijas asociācijas pilnvarotais darbinieks triju darbdienu laikā rakstiski informē atestācijas pieteicēju par konstatētajām neatbilstībām.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2018., sk. 66. punktu)

28.8 Ja atbilstoši šo noteikumu 28.punktam norādītās neatbilstības ir novērstas, transportlīdzekļa vai konteinera īpašnieks atkārtoti uzrāda transportlīdzekli vai konteineru garantijas asociācijas pilnvarotajam darbiniekam.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2018., sk. 66. punktu)

28.9 Garantijas asociācijas pilnvarotais darbinieks transportlīdzekļa atestācijas sertifikātā aizpilda:

28.1.  1., 2., 3., 4., 5., 6. un 8. aili un 7. ailes kreisajā pusē uzliek garantijas asociācijas zīmoga nospiedumu, veicot pirmreizējo atestāciju un izsniedzot jaunu sertifikātu;

28.2.  9. aili un tās kreisajā daļā uzliek garantijas asociācijas zīmoga nospiedumu, pagarinot transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta derīguma termiņu.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2018., sk. 66. punktu)

28.10 Muitas iestāde apstiprina un reģistrē transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu, kā arī apstiprina transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu, ja vienlaikus izpildīti šādi nosacījumi:

28.10 1. transportlīdzeklis vai konteiners ir uzrādīts attiecīgajai muitas iestādei;

28.10 2. transportlīdzeklis atbilst TIR konvencijas 2. pielikuma noteikumiem, bet konteiners atbilst TIR konvencijas 7. pielikuma noteikumiem;

28.10 3. garantijas asociācijas pilnvarotais darbinieks ir izsniedzis transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu vai ir atbilstoši noformējis transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2018., sk. 66. punktu)

28.11 Muitas iestāde, konstatējot, ka ir izpildīti šo noteikumu 28.10 punktā minētie nosacījumi, vienas darbdienas laikā apstiprina un reģistrē transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu, kā arī apstiprina transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2018., sk. 66. punktu)

28.12 Garantijas asociācija regulāri aktualizē savā tīmekļvietnē šādu informāciju:

28.12 1. garantijas asociācijas pilnvaroto darbinieku sarakstu, norādot viņu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un darba laiku;

28.12 2. garantijas asociācijas apstiprināto maksu par transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta izsniegšanu.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2018., sk. 66. punktu)

28.13 Valsts ieņēmumu dienests regulāri aktualizē savā tīmekļvietnē par transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu apstiprināšanu un reģistrēšanu atbildīgo muitas iestāžu sarakstu.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2018., sk. 66. punktu)

III. TIR procedūra

29. Piesakot TIR procedūru, TIR karnetes turētājs iesniedz nosūtītāja muitas iestādei aprēķinu par muitas nodokļa, akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa parādu, kas varētu rasties.

30. Piesakot TIR procedūru, TIR karnetes turētājam jābūt TIR karnetē norādītā autotransporta līdzekļa īpašniekam vai turētājam.

31. Ja Latvijas Republikā reģistrētais TIR karnetes turētājs izmanto trešās personas autotransporta līdzekli, viņam nepieciešams garantijas asociācijas saskaņojums trešās personas autotransporta līdzekļa izmantošanai TIR procedūrā.

32. Šo noteikumu 31. punktā minētais saskaņojums nav nepieciešams, ja TIR karnetes turētājs izmanto trešās personas:

32.1. piekabi vai puspiekabi;

32.2. autotransporta līdzekli, aizvietojot savu TIR procedūras laikā sabojāto autotransporta līdzekli.

IV. TIR nosūtītāja atļauja

33. TIR nosūtītāja atļauju piemēro Savienības un ārpussavienības preču izvešanai no Eiropas Savienības muitas teritorijas.

34. TIR nosūtītāja atļauju nepiemēro:

34.1. precēm, kuras ir izslēgtas no TIR garantijas sistēmas Eiropas Savienības teritorijā:

34.1.1. ar Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas (HS) preču kodu (turpmāk – HS preču kods) 2207 10 klasificējamam nedenaturētajam etilspirtam ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk;

34.1.2. ar HS preču kodu 2208 klasificējamiem stipriem alkoholiskiem dzērieniem, liķieriem un citiem alkoholiskiem dzērieniem;

34.1.3. ar HS preču kodu 2402 10 klasificējamiem tabaku saturošiem cigāriem un cigarillām;

34.1.4. ar HS preču kodu 2402 20 klasificējamām tabaku saturošām cigaretēm;

34.1.5. ar HS preču kodu 2403 11 un 2403 19 klasificējamai smēķējamai tabakai, kas satur vai nesatur tabakas aizstājējus jebkurā samērā;

34.2. ar HS preču kodu 8703 klasificējamiem automobiļiem, kurus pārvieto savā gaitā;

34.3. ārpussavienības precēm, kuras paredzēts pārvadāt ar vienu TIR karneti, ja ārpussavienības preču iespējamais muitas nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa parāds, kas varētu rasties, pārsniedz Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.  952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula Nr. 2015/2447), 163. pantā noteikto summu;

34.4. stratēģiskas nozīmes precēm;

34.5. radioaktīvām vielām, kodolmateriāliem un citiem jonizējošā starojuma avotiem;

34.6. ieročiem un speciāliem līdzekļiem, uz kuriem attiecināmas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktās prasības;

34.7. narkotiskām un psihotropām vielām, šo vielu izgatavošanai paredzētiem izejmateriāliem (prekursoriem), jaunām psihoaktīvām vielām vai tās saturošiem izstrādājumiem un zālēm, kuras satur šīs vielas;

34.8. atkritumiem;

34.9. apdraudētiem savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem un to derivātiem (CITES preces);

34.10. citām precēm, kuru tranzīts ir aizliegts vai ierobežots.

35. Lai saņemtu TIR nosūtītāja atļauju, persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

35.1. personas nosaukumu;

35.2. juridisko adresi;

35.3. EORI numuru;

35.4. pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, faksa (ja tāds ir) numuru, kontaktpersonas vārdu un uzvārdu;

35.5. vietas (telpas vai teritorijas) adresi, kur paredzēts uzsākt TIR procedūru;

35.6. preču uzskaites kārtību (veidu un saturu). Preču uzskaites kārtību nenorāda, ja personai ir spēkā esoša atļauja atzītā nosūtītāja statusa izmantošanai vai ja attiecīgā persona ir atzītā uzņēmēja sertifikāta turētājs.

36. Šo noteikumu 35. punktā minētajam iesniegumam pievieno vietas plānu (vienā eksemplārā), kurā paredzēts uzsākt TIR procedūru. Plānā norāda iesnieguma iesniedzēja nosaukumu un EORI numuru, precīzi iezīmē un skaidri identificē telpas vai teritorijas adresi un atrašanās vietu.

37. Šo noteikumu 35. punktā minētajam iesniegumam nepievieno vietas plānu, kurā paredzēts uzsākt TIR procedūru, ja minēto vietu izmanto, piemērojot citu Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu atļauju.

38. Valsts ieņēmumu dienests izsniedz TIR nosūtītāja atļauju, ja:

38.1. persona ir reģistrēta Latvijas Republikā;

38.2. persona nav sodīta par Muitas likuma 28. pantā noteiktajiem nopietniem vai atkārtotiem muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumiem;

38.3. personas (juridiskas personas) dibinātājs, valdes vai padomes loceklis nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, par piesavināšanos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālo uzpirkšanu, kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos vai starpniecību kukuļošanā, kā arī par minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem personai (juridiskai personai) saskaņā ar Krimināllikumu nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;

38.4. garantijas asociācija ir sniegusi pozitīvu atzinumu par personas atbilstību šo noteikumu 41. punktā minētajām prasībām;

38.5. personai nav nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku), vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku vai saskaņā ar Muitas likuma 11. pantu;

38.6. personai ir stabils finansiālais stāvoklis un pietiekami apgrozāmie līdzekļi saistību izpildei, ko vērtē, pamatojoties uz iepriekšējā gada pārskatā norādītajiem datiem aprēķinot:

38.6.1. kopējo likviditātes koeficientu (aprēķina, dalot apgrozāmo līdzekļu kopsummu ar īstermiņa saistību kopsummu). Minētais koeficients nedrīkst būt mazāks par 1;

38.6.2. finansiālās stabilitātes koeficientu – saistību īpatsvaru bilancē (aprēķina, dalot saistību kopsummu ar bilances kopsummu). Minētais koeficients nedrīkst būt lielāks par 0,5.

39. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 35. punktā minētā iesnieguma saņemšanas piecu darbdienu laikā nosūta garantijas asociācijai pieprasījumu sniegt atzinumu par personas atbilstību šo noteikumu 41. punktā minētajām prasībām.

40. Garantijas asociācija desmit darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39. punktā minētā Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma saņemšanas nosūta Valsts ieņēmumu dienestam atzinumu par personas atbilstību šo noteikumu 41. punktā minētajām prasībām.

41. Garantijas asociācija novērtē personas atbilstību šādām prasībām:

41.1. ja persona ir saņēmusi TIR karnetes turētāja atļauju:

41.1.1. vai personai nav pārkāpumu TIR procedūras piemērošanā;

41.1.2. vai no Valsts ieņēmumu dienesta vai citas TIR konvencijas dalībvalsts kompetentās iestādes par personas veiktajiem pārvadājumiem nav saņemti atbilstoši TIR konvencijai neatrisināti pieprasījumi un pretenzijas;

41.2. ja persona nav saņēmusi TIR karnetes turētāja atļauju:

41.2.1. vai personai ir garantijas asociācijas asociētā biedra statuss;

41.2.2. vai persona ir apliecinājusi apņemšanos pildīt un pilda saistību deklarāciju, kas ir noteikta saskaņā ar TIR konvencijas 9. pielikuma II daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, par parasto TIR karnešu izmantošanu;

41.2.3. vai persona saskaņā ar TIR konvencijas 9. pielikuma II daļas 1. punkta "c" apakšpunktu ir pierādījusi zināšanas TIR konvencijas piemērošanā un saņēmusi garantijas asociācijas "TIR procedūras piemērošana" sertifikātu.

42. Garantijas asociācija, konstatējot, ka persona, kas ir saņēmusi TIR nosūtītāja atļauju, vairs neatbilst šo noteikumu 41. punktā minētajām prasībām, vienas darbdienas laikā par personu nosūta negatīvu atzinumu Valsts ieņēmumu dienestam.

43. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 35. punktā minētā iesnieguma un 36. punktā minēto dokumentu saņemšanas 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi šā iesnieguma pieņemšanas nosacījumi. Ja Valsts ieņēmumu dienests secina, ka iesniegumā ir visa informācija, kas ir vajadzīga, lai pieņemtu lēmumu, tas paziņo iesnieguma iesniedzējam, ka iesniegums ir pieņemts. Valsts ieņēmumu dienests, izskatot garantijas asociācijas atzinumu par personu, izsniedz TIR nosūtītāja atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt TIR nosūtītāja atļauju. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt TIR nosūtītāja atļauju, ja konstatē, ka iesnieguma iesniedzējs norādījis šo noteikumu 35. vai 36. punkta prasībām neatbilstošu vai nepatiesu informāciju vai tas neatbilst šo noteikumu 38. punktā minētajam atļaujas izsniegšanas nosacījumam vai kritērijam.

44. Valsts ieņēmumu dienests TIR nosūtītāja atļaujā norāda šādu informāciju:

44.1. tās vietas identificēšanai nepieciešamās ziņas, kur TIR nosūtītāja atļaujas turētājam ir tiesības uzsākt TIR procedūru, kā arī šīs vietas uzraudzības muitas iestādi (muitas kontroles punkts);

44.2. kārtību, kādā notiek informācijas un dokumentu aprite starp TIR nosūtītāja atļaujas turētāju un attiecīgo uzraudzības muitas iestādi (muitas kontroles punkts);

44.3. veicamos pasākumus, lai nodrošinātu TIR procedūras piemērošanas noteikumu ievērošanu;

44.4. ziņas par TIR nosūtītāja atļaujas turētāja izmantojamo muitas plombu un zīmogu.

45. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu apturēt TIR nosūtītāja atļaujas darbību, ja:

45.1. persona neatbilst kādam no TIR nosūtītāja atļaujas saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem;

45.2. Valsts ieņēmumu dienests ir saņēmis šo noteikumu 42. punktā minēto atzinumu.

46. TIR nosūtītāja atļaujas turētājam ir pienākums ne vēlāk kā 80 dienu laikā novērst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā par TIR nosūtītāja atļaujas apturēšanu norādītās neatbilstības.

47. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atjaunot TIR nosūtītāja atļauju, ja persona 80 dienu laikā no atļaujas apturēšanas dienas ir novērsusi lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītās neatbilstības.

48. Valsts ieņēmumu dienests desmit darbdienu laikā pieņem lēmumu anulēt TIR nosūtītāja atļauju, ja:

48.1. persona 80 dienu laikā no TIR nosūtītāja atļaujas apturēšanas dienas nav novērsusi Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā par TIR nosūtītāja atļaujas apturēšanu norādītās neatbilstības;

48.2. nav izpildīts kāds no TIR nosūtītāja atļaujas saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā statuss, un konstatētās neatbilstības nav iespējams novērst;

48.3. TIR nosūtītāja atļaujas turētājs iesniedzis iesniegumu par atļaujas anulēšanu.

49. Valsts ieņēmumu dienests TIR nosūtītāja atļaujas turētājam nodrošina iespēju izmantot informācijas sistēmu (datorizēto tranzīta kontroles sistēmu) muitas deklarācijas iesniegšanai elektroniskā veidā tādā apjomā, lai Valsts ieņēmumu dienests un atļaujas turētājs varētu veikt visas muitošanai nepieciešamās darbības atbilstoši TIR nosūtītāja atļaujas nosacījumiem.

50. TIR nosūtītāja atļaujas turētājs par visām šo noteikumu 35. un 36. punktā minēto dokumentu un ziņu izmaiņām piecu darbdienu laikā rakstveidā informē Valsts ieņēmumu dienestu.

51. Saskaņā ar šo noteikumu 50. punktu sniegtajām ziņām jābūt viegli identificējamām un nepārprotami attiecināmām uz turpmāko darbību, kas saistīta ar pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā statusa izmantošanu.

52. Ja nepieciešams, pēc šo noteikumu 50. punktā minētās informācijas saņemšanas Valsts ieņēmumu dienests 30 dienu laikā izdara grozījumus TIR nosūtītāja atļaujā un nodrošina iespēju izmantot informācijas sistēmu (datorizēto tranzīta kontroles sistēmu) muitas deklarācijas iesniegšanai elektroniskā veidā atbilstoši šo noteikumu 49. punktā minētajiem nosacījumiem vai 30 dienu laikā pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus TIR nosūtītāja atļaujā. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus TIR nosūtītāja atļaujā, ja konstatē, ka persona sniegusi šo noteikumu 50. punktā minētajām prasībām neatbilstošu vai nepatiesu informāciju.

53. TIR nosūtītāja atļaujas turētājs, piemērojot TIR procedūru, izmanto Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātās muitas plombas (1. pielikums) un zīmogu (2. pielikums).

V. Citi nosacījumi tranzīta procedūras piemērošanai un pabeigšanai

54. Piemērojot tranzīta procedūru naftas produktiem, kurus pārvieto pa cauruļvadu, procedūras izmantotājs preces deklarē ar pieņemšanas un nodošanas aktu:

54.1. preču nosūtītājs reizi diennaktī (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) pēc tranzīta procedūras uzsākšanas naftas produktiem, kas nosūtīti ar vienu pieņemšanas un nodošanas aktu, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz preču pieņemšanas un nodošanas aktu;

54.2. preču saņēmējs reizi diennaktī (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) pēc naftas produktu saņemšanas, kas nosūtīti ar vienu pieņemšanas un nodošanas aktu, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz preču pieņemšanas un nodošanas aktu;

54.3. procedūras izmantotājs nodrošina Savienības tranzīta procedūras pieteikšanu, preču izlaišanu Savienības tranzīta procedūrā, Savienības tranzīta procedūras izpildi, Savienības tranzīta procedūras pabeigšanu un informācijas apmaiņu muitas iestādes noteiktajā kārtībā.

55. Piemērojot tranzīta procedūru dabasgāzei, ko pārvieto pa cauruļvadiem, procedūras izmantotājs:

55.1. preces deklarē ar preču nodošanas un pieņemšanas aktu;

55.2. nodrošina Savienības tranzīta procedūras pieteikšanu, preču izlaišanu Savienības tranzīta procedūrā, Savienības tranzīta procedūras izpildi, Savienības tranzīta procedūras pabeigšanu un informācijas apmaiņu muitas iestādes noteiktajā kārtībā.

56. Piemērojot tranzīta procedūru elektroenerģijai, procedūras izmantotājs:

56.1. preces deklarē ar saskaņošanas aktu;

56.2. nodrošina Savienības tranzīta procedūras pieteikšanu, preču izlaišanu Savienības tranzīta procedūrā, Savienības tranzīta procedūras izpildi, Savienības tranzīta procedūras pabeigšanu un informācijas apmaiņu muitas iestādes noteiktajā kārtībā.

57. Piemērojot tranzīta procedūru precēm, kurām nav Savienības preču muitas statusa un kuras tranzīta procedūras ietvaros pārvieto pa dzelzceļu no Latvijas Republikas teritorijā esošas nosūtītājas muitas iestādes uz Latvijas Republikas teritorijā esošu galamērķa muitas iestādi, par tranzīta deklarāciju var izmantot starptautisko dzelzceļa pavadzīmi atbilstoši 1951. gada 1. novembra Nolīguma par starptautisko (dzelzceļa) kravu satiksmi 1. pielikumam, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

57.1. procedūras izmantotājs ir dzelzceļa uzņēmums;

57.2. procedūras izmantotājs regulāri izmanto Savienības tranzīta procedūru;

57.3. procedūras izmantotājs nav sodīts par Muitas likuma 28. pantā noteiktajiem nopietniem vai atkārtotiem muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumiem;

57.4. procedūras izmantotājs ir saņēmis atļauju izmantot vispārējo galvojumu;

57.5. procedūras izmantotājs nodrošina Savienības tranzīta procedūras pieteikšanu, preču izlaišanu Savienības tranzīta procedūrā, Savienības tranzīta procedūras izpildi, Savienības tranzīta procedūras pabeigšanu un informācijas apmaiņu muitas iestādes noteiktajā kārtībā.

57.1 Atbilstoši regulas Nr. 2015/2447 297. panta 1. punktam un 314. panta 2. punkta "b" apakšpunktam nosūtītāja muitas iestāde vai persona, kas saņēmusi Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr.  952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula Nr.  952/2013), 233. panta 4. punkta "a" apakšpunktā minēto atzītā nosūtītāja atļauju, nosaka tranzīta procedūras pabeigšanas termiņu līdz 40 dienām, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

57.1. procedūras izmantotājs ir dzelzceļa uzņēmums vai regulas Nr.  952/2013 38. pantā minētā atzītā uzņēmēja sertifikāta turētājs;

57.2. tranzīta procedūru piemēro šo noteikumu 57.2 punktā minētajām precēm, ko pārvieto pa dzelzceļu laikposmā no 1. novembra līdz 31. martam.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā)

57.2 Šo noteikumu 57.1 punktā minētais regulējums attiecas uz precēm, kas klasificētas šādās HS nodaļās:

57.1.  10. nodaļā preču pozīcijās 1001, 1002, 1003, 1004 un 1005 minētās preces;

57.2.  23. nodaļā preču pozīcijās 2301, 2302, 2303, 2304, 2305 un 2306 minētās preces;

57.3.  27. nodaļā preču pozīcijās 2701, 2702, 2704 un preču kodā 271019 minētās preces;

57.4.  29. nodaļā preču pozīcijā 2902 minētās preces.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā)

58. Ja galamērķa muitas iestāde vai atzītais saņēmējs konstatē uzrādītās preces daudzuma neatbilstību Savienības tranzīta deklarācijā norādītajam daudzumam, iztrūkstošās preces neuzskata par izņemtām no muitas uzraudzības Eiropas Savienības muitas teritorijā, ja ir ievēroti visi minētie nosacījumi:

58.1. preces transportlīdzeklī vai konteinerā, ar kuru tās pārvieto Savienības tranzīta procedūrā, ir iekrautas ārpus Savienības muitas teritorijas un Savienības muitas teritorijā nav veikta transportlīdzekļa vai konteinera atvēršana. Šo nosacījumu uzskata par izpildītu arī tad, ja Savienības muitas teritorijā transportlīdzekļa vai konteinera atvēršanu izdara muitas dienesti vai citi kompetentie dienesti;

58.2. transportlīdzeklim vai konteineram ir uzlikta trešās valsts muitas iestādes plomba vai preču nosūtītāja kravas plomba un tā atbilst starptautiskajiem kravas nodrošinājumu (plombu) standartiem (piemēram, ISO 17712:2013 "Freight containers – Mechanical seals") vai regulas Nr. 2015/2447 301. panta 1. punktā noteiktajiem parametriem un tehniskajai specifikācijai, tā ir norādīta pārvadājuma dokumentos vai precēm trešajā valstī noformētajos muitas dokumentos un tā ir neskarta. Šo nosacījumu neattiecina uz starptautiskajiem preču pārvadājumiem ar autotransportu, ja preces ieved Savienības muitas teritorijā, šķērsojot sauszemes robežu ar trešo valsti;

58.3. (svītrots ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 641);

58.4. piemērojot Savienības tranzīta procedūru, transportlīdzeklim vai konteineram ir uzlikta muitas plomba vai regulas Nr.  952/2013 233. panta 4. punkta "a" apakšpunktā minētā atzītā nosūtītāja plomba saskaņā ar atļauju, un tā ir neskarta;

58.5. transportlīdzeklim vai konteineram nav bojājumu, kas liecina par iespēju piekļūt precei vai par varbūtēju piekļuvi precēm;

58.6. procedūras izmantotājs papīra formā vai elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā preču nosūtītāja vai tā pārvadātāja dokumentu, kurš atbilstošo transportlīdzekli vai konteineru ievedis tieši no muitas teritorijas, kas atrodas ārpus Savienības, vai starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos atzītā saņēmēja dokumentu, kas satur šādu informāciju:

58.6.1. nosūtītāja, pārvadātāja vai starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos atzītā saņēmēja rekvizītus – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru (ja tāds ir), kontaktinformāciju (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (ja tāda ir)), parakstu un dokumenta sagatavošanas datumu;

58.6.2. informāciju par preču pavaddokumentiem, kuros kļūdaini norādīts neatbilstošs preču daudzums (dokumenta numurs, datums un kļūdaini norādītais neatbilstošais preču daudzums);

58.6.3. transportlīdzeklī vai konteinerā iekrautais faktiskais preču daudzums.

(Grozīts ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 641)

VI. Tranzīta deklarācijas atzīšana par nederīgu pēc preču izlaišanas

59. Iesniegumu par tranzīta deklarācijas atzīšanu par nederīgu pēc preču izlaišanas Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētās regulas (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 148. panta 4. punkta "b" un "c" apakšpunktā noteiktajos gadījumos procedūras izmantotājs vai TIR karnetes turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.

60. Valsts ieņēmumu dienests atzīst par nederīgu šo noteikumu 59. punktā minētajā iesniegumā norādīto tranzīta deklarāciju, ja:

60.1. tajā deklarētās preces procedūras izmantotājs vai TIR karnetes turētājs uzrādījis nosūtītāja muitas iestādei un turpmākās darbības saskaņojis ar nosūtītāja muitas iestādi;

60.2. procedūras izmantotājs vai TIR karnetes turētājs kļūdaini izveidojis precei vairāk par vienu tranzīta deklarāciju ar identisku informāciju (informācija par preci, preces daudzums, transportlīdzekļa dati, muitas plombas un pavaddokumentu numurs). Šādos gadījumos procedūras izmantotājs vai TIR karnetes turētājs var neuzradīt preces nosūtītāja muitas iestādei un turpināt piemērotās tranzīta procedūras izpildi.

VII. Noslēguma jautājumi

61. Atzīt par spēku zaudējušiem:

61.1. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumus Nr. 431 "Dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 86. nr.);

61.2. Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumus Nr. 603 "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 205. nr.).

62. TIR karnetes turētāja atļaujas un TIR nosūtītāja atļaujas, kas izsniegtas personām pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir derīgas līdz atļaujas anulēšanai vai jaunas atļaujas izsniegšanai.

63. Ja saskaņā ar muitas uzraudzības nodrošināšanas metodiku, kas iepriekš saskaņota ar Valsts ieņēmumu dienestu, pirms šo noteikumu spēkā stāšanās tika piemērots šo noteikumu 57. punktā minētais Savienības tranzīta procedūras vienkāršojums, to turpina piemērot līdz minētā vienkāršojuma atcelšanai.

64. Garantijas asociācija līdz 2018. gada 1. decembrim publicē savā tīmekļvietnē šādu informāciju:

64.1. garantijas asociācijas pilnvaroto darbinieku sarakstu, norādot viņu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un darba laiku;

64.2. garantijas asociācijas apstiprināto maksu par transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta izsniegšanu.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā)

65. Valsts ieņēmumu dienests līdz 2018. gada 1. decembrim publicē savā tīmekļvietnē par transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu apstiprināšanu un reģistrēšanu atbildīgo muitas iestāžu sarakstu.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā)

66. Šo noteikumu II1 nodaļa stājas spēkā 2018. gada 1. decembrī.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 641 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 25. jūlija
noteikumiem Nr. 426
Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā izmantojamo plombu parametri un tehniskā specifikācija

Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā plombas atbilst Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 301. pantā noteiktajiem parametriem un šādiem tehniskās specifikācijas parametriem:

1. Lentveida Tyden Seal tipa plomba (attēls) sastāv no:

1.1. metāla lentes, kuras garums ir 21,43 cm, platums – 0,95 cm. Uz lentes ir uzraksts "LATVIJAS MUITA", TIR nosūtītāja atļaujas numurs un identifikācijas numurs, kas sastāv no diviem burtiem un septiņiem cipariem;

1.2. fiksējošā mehānisma.

2. Lentveida plombai ir pagarinoša lente, kuras platums ir 4–5 mm, perforējuma garums 8–12 mm un intervāls starp perforējumiem 13 mm.

Attēls

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 25. jūlija
noteikumiem Nr. 426
Pilnvarotā TIR nosūtītāja atļaujas turētāja zīmogs

1. Zīmoga izmēri:

1.1. garums 55 mm;

1.2. platums 30 mm.

2. Zīmogā tiek attēlots teksts:

2.1. augšējā daļā – uzraksts "LATVIJAS MUITA";

2.2. centrā – datums (diena, mēnesis, gads);

2.3. apakšējā kreisajā stūrī – pilnvarotā TIR nosūtītāja atļaujas numurs;

2.4. apakšējā labajā stūrī – zīmoga kārtas numurs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 426Pieņemts: 25.07.2017.Stājas spēkā: 28.07.2017.Zaudē spēku: 07.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 148, 27.07.2017. OP numurs: 2017/148.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
292473
{"selected":{"value":"01.12.2018","content":"<font class='s-1'>01.12.2018.-06.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2018","iso_value":"2018\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2018.-06.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2018","iso_value":"2018\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2018.-30.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2017","iso_value":"2017\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2017.-23.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)