Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"

Izdarīt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34. nr.; 1995, 23., 24. nr.; 1997, 4. nr.; 1998, 2., 15. nr.; 1999, 22. nr.; 2001, 15., 23. nr.; 2002, 16. nr.; 2003, 6., 8. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 22. nr.; 2008, 14., 24. nr.; 2009, 2., 15., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199. nr.; 2010, 99. nr.; 2011, 85. nr.; 2012, 50., 108., 203. nr.; 2013, 232. nr.; 2014, 189., 214., 257. nr.; 2015, 124. nr.; 2016, 119., 204., 241. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3. pantā vārdus "finanšu policija" ar vārdiem "nodokļu un muitas policija, Iekšējās drošības pārvalde".

2. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Valsts ieņēmumu dienesta darbības atklātums

Valsts ieņēmumu dienests, tai skaitā tā sastāvā esošās izmeklēšanas iestādes, dienesta interesēs, kā arī sabiedrības interešu aizsardzības un prevencijas nolūkos var informēt sabiedrību par savu darbību un konstatētajiem pārkāpumiem, ievērojot nevainīguma prezumpciju un normatīvajos aktos noteiktos informācijas sniegšanas ierobežojumus."

3. Izslēgt 13. panta septīto daļu un 13.1 pantu.

4. Izteikt 4. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"4. NODAĻA
Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas uzdevumi un ierēdņu (darbinieku) tiesības likumpārkāpumu atklāšanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā
".

5. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

"14. pants. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas uzdevumi likumpārkāpumu atklāšanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā

1. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas uzdevumi ir:

1) veikt likumā noteikto operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā;

2) veikt izmeklēšanu krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas konstatēti valsts ieņēmumu jomā;

3) veikt šā likuma 11. panta otrās daļas 7. punktā noteikto uzdevumu muitas lietu jomā;

4) veikt šā likuma 11. panta otrās daļas 9. punktā noteikto uzdevumu un likumā noteikto operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus muitas lietu jomā;

5) ja nepieciešams, nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) apsardzi sakarā ar viņu veicamajiem pienākumiem un to objektu apsardzi, kuros viņi atrodas.

2. Veicot šā panta pirmās daļas 3. un 4. punktā noteiktos uzdevumus, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijai ir muitas iestādes statuss."

6. 16. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"16. pants. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdņu (darbinieku) tiesības likumpārkāpumu atklāšanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā";

aizstāt visā pantā vārdus "finanšu policija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nodokļu un muitas policija" (attiecīgā locījumā);

papildināt pirmo daļu pēc vārda "ierēdņiem" ar vārdu iekavās "(darbiniekiem)".

7. Aizstāt 16.1 un 16.2 pantā vārdus "finanšu policija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nodokļu un muitas policija" (attiecīgā locījumā).

8. Papildināt likumu ar 5.1 nodaļu šādā redakcijā:

"5.1 NODAĻA
Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes uzdevumi un ierēdņu tiesības likumpārkāpumu atklāšanā Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) rīcībā

16.5 pants. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes uzdevumi likumpārkāpumu atklāšanā Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) rīcībā

Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes uzdevumi ir:

1) veikt likumā noteikto operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) darbībā, kas saistīti ar to pienākumu izpildi;

2) veikt izmeklēšanu krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas konstatēti Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) rīcībā un saistīti ar to pienākumu izpildi.

16.6 pants. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņu tiesības

1. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes vadītāja pilnvarotiem Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņiem ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā veikt operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) darbībā, kas saistīti ar to pienākumu izpildi.

2. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvalde noziedzīgu nodarījumu, kas konstatēti Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) rīcībā un saistīti ar to pienākumu izpildi, izmeklēšanu veic Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

3. Lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) rīcībā, Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņiem ir tiesības:

1) izsaukt uz Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldi jebkuru personu sakarā ar lietām un materiāliem, kuru izskatīšana ir Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes kompetencē, bet, ja attiecīgā persona bez attaisnojoša iemesla neierodas, atvest to piespiedu kārtā;

2) pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu, personu apliecinošus dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldei;

3) savas kompetences ietvaros likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt Valsts ieņēmumu dienesta telpās likumpārkāpējus, izdarīt viņu personas apskati, mantu un dokumentu izņemšanu un apskati;

4) savas kompetences ietvaros likumā noteiktajā kārtībā aizturēt un konvojēt personas, kuras tiek turētas aizdomās vai ir apsūdzētas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā;

5) lietot fizisku spēku, speciālos līdzekļus un šaujamieročus šā likuma 16.1 un 16.2 pantā noteiktajā kārtībā;

6) Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes vadītāja pilnvarotiem ierēdņiem - pieprasīt no ministrijām, citām valsts pārvaldes institūcijām, finanšu iestādēm un kredītiestādēm, un pašvaldībām jebkuras ziņas, kas saistītas ar Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņa (darbinieka) prettiesisko rīcību.

4. Kārtību, kādā saņemamas kredītiestāžu rīcībā esošas neizpaužamas ziņas, un gadījumus, kādos šīs ziņas saņemamas, nosaka Kredītiestāžu likums."

9. Izteikt 25. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"2. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņiem piešķir dienesta pakāpes, kuru nosaukumus, piešķiršanas, saglabāšanas, pazemināšanas un atņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

3. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņi, pildot dienesta pienākumus, nēsā formas tērpus. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņiem ir dienesta pakāpju atšķirības zīmes un žetoni, kuru aprakstu nosaka Ministru kabinets, bet nēsāšanas kārtību - Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors."

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 38., 39., 40. un 41. punktu šādā redakcijā:

"38. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai citos normatīvajos aktos ar terminu "finanšu policija" vai "muitas policija" saprot terminu "nodokļu un muitas policija".

39. Līdz jaunu šā likuma 25. panta otrajā un trešajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 1. jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2009. gada 27. janvāra noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpēm" un Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumi Nr. 705 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņu formas tērpiem, žetonu un dienesta pakāpju atšķirības zīmēm", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

40. Līdz finanšu policijas un muitas policijas apvienošanas pabeigšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 1. janvārim attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienības turpina pildīt tām noteiktos uzdevumus un īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Finanšu policija un muitas policija beidz pastāvēt ar pilnīgu funkciju, uzdevumu un lietu nodošanu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora noteiktajām struktūrvienībām.

41. Grozījumi šā likuma 3. pantā, grozījumi 13. pantā par septītās daļas izslēgšanu, grozījumi 13.1 pantā par šā panta izslēgšanu, grozījumi 4. nodaļas nosaukumā, 14., 16., 16.1 un 16.2 pantā un 5.1 nodaļa, kā arī grozījumi 25. panta otrajā un trešajā daļā un šo pārejas noteikumu 38., 39. un 40. punkts stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā."

11. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta direktīvas (ES) 2016/343 par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.06.2017.Stājas spēkā: 19.07.2017.Tēma: Valsts iestādes, civildienests; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 05.07.2017. OP numurs: 2017/132.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
292028
19.07.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)