Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 381

Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 11. §)
Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
40. panta otro daļu un 42. panta sesto daļu
(Grozīta ar MK 21.11.2017. noteikumiem Nr. 684)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā ievada, apstrādā, aktualizē, uzkrāj, glabā, publisko, arhivē un dzēš ziņas Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma), kā arī šo ziņu apjomu;

1.2. pārskatā par zinātniskās institūcijas zinātnisko darbību (turpmāk – zinātniskās darbības pārskats) iekļaujamo ziņu apjomu, iesniegšanas, izmantošanas un publiskošanas kārtību.

(MK 21.11.2017. noteikumu Nr. 684 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

2. Sistēmas pārzinis (turpmāk – pārzinis) ir Izglītības un zinātnes ministrija. Lai nodrošinātu zinātnes politikas izstrādes un īstenošanas koordinācijas funkciju izpildi, Izglītības un zinātnes ministrija:

2.1. nodrošina zinātnisko institūciju reģistra, zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistra un Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzes darbību un sistēmas tehnisko uzturēšanu;

2.2. organizē informācijas apkopošanu par zinātnisko institūciju īstenotajiem zinātniskajiem projektiem, zinātniskās darbības rezultātiem, zinātniskās darbības pārskatiem un zinātnisko institūciju starptautisko novērtējumu;

2.3. nodrošina starptautisko sadarbības programmu īstenošanu Latvijā zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā un veic sadarbības programmu izvērtējumu, pamatojoties uz sistēmā ievadītajiem datiem par zinātniskās darbības projektiem;

2.4. nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijai iedalīto valsts budžeta līdzekļu sadali paredzētajiem mērķiem, balstoties uz sistēmā ievadītajiem datiem par zinātnē nodarbinātajiem, kā arī zinātniskās darbības rezultātiem un projektiem;

2.5. nodrošina ziņu publiskošanu par zinātnisko darbību;

2.6. veicina atvērtās zinātnes pieeju;

2.7. nodrošina, ka zinātnisko institūciju akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistra ziņas par vadošajiem pētniekiem un pētniekiem, kas nodarbināti augstākās izglītības iestādēs, un ziņas par personām ar doktora zinātnisko grādu, kurām ar zinātnisko institūciju noslēgts darba līgums, sistēma saņem no Valsts izglītības informācijas sistēmas, izmantojot automātisko datu apmaiņas mehānismu;

2.8. slēdz vienošanās vai līgumus ar citu informācijas sistēmu turētājiem vai pārziņiem un izstrādā iekšējos normatīvos aktus par datu automātisku apmaiņu tiešsaistē starp sistēmu un citām informācijas sistēmām;

2.9. nodrošina sistēmas lietotājiem informatīvo atbalstu sistēmas lietošanas jautājumos;

2.10. nodrošina apritē esošās informācijas drošības pasākumu īstenošanu un atbild par personas datu apstrādi sistēmā;

2.11. nodrošina Latvijas Zinātnes padomes projektu pieteikumu sistēmas darbību un tehnisko uzturēšanu, lai veiktu projektu administrēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu un valsts pētījumu programmu projektu administrēšanu;

2.12. nodrošina informācijas atklātību par izsludinātajiem konkursiem uz zinātnisko institūtu direktoru amatiem un konkursiem uz akadēmiskajiem amatiem zinātniskajās institūcijās.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 568 redakcijā)

2.1 Zinātniskās darbības pārskatā iekļautās ziņas izmanto:

2.1 1. zinātnes politikas plānošanai;

2.1 2. zinātnes statistiskās informācijas apkopošanai un analīzei;

2.13. lai nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu sadali paredzētajiem mērķiem, pamatojoties uz zinātniskās darbības pārskatā sniegtajām ziņām;

2.1 4. zinātnisko institūciju darbības monitoringa veikšanai;

2.1 5. atvērtās zinātnes pieeju un pieejamās infrastruktūras koplietošanas veicināšanai;

2.1 6. lai izvērtētu zinātniskās institūcijas atbilstību Zinātniskās darbības likuma 28. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem;

2.1 7. citu normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai.

(MK 21.11.2017. noteikumu Nr. 684 redakcijā, kas grozīta MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

3. Sistēmas adrese tīmeklī ir sciencelatvia.gov.lv.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 568 redakcijā)

II. Ziņu ievades, aktualizācijas un apstrādes kārtība

4. Sistēmas lietotāja tiesības saņem:

4.1. Izglītības un zinātnes ministrijā, Latvijas Zinātnes padomē un Izglītības kvalitātes valsts dienestā nodarbinātie un personas, kam sistēmas lietotāja tiesības nepieciešamas ar šajā apakšpunktā minētajām iestādēm noslēgto līgumu izpildei;

4.2. nozaru ministrijas – Zemkopības ministrija, Kultūras ministrija un Veselības ministrija;

4.3. zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās institūcijas un šo institūciju darbinieki;

4.4. fiziskas vai juridiskas personas, kuras konkrētu uzdevumu veikšanai piesaistījušas šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētās iestādes;

4.5. privāto tiesību subjekti (fiziskas vai juridiskas personas un to apvienības), ja sistēmas lietotāja tiesības ir nepieciešamas darba pienākumu veikšanai;

4.6. zinātnieki, tai skaitā ārvalstīs strādājošie, kuri nav nodarbināti Latvijas zinātniskajās institūcijās;

4.7. citas institūcijas, kuras attiecīgo informāciju apstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

5. Lai saņemtu sistēmas lietotāja tiesības, šo noteikumu 4. punktā minētās personas, kurām nepieciešamas lietotāja tiesības, iesniedz pieteikumu. Pieteikumā norāda vismaz šādu informāciju:

5.1. vārds, uzvārds;

5.2. personas kods vai atzīme, ka personai nav Latvijas Republikas personas koda (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, piešķirot lietotāja tiesības, sistēma personai izveido unikālu identifikatoru);

5.3. zinātniskā institūcija vai valsts iestāde, ar kuru personai ir darba tiesiskās attiecības vai citas līgumiskas attiecības;

5.4. e-pasta adrese;

5.5. mērķis, kādēļ lietotāja tiesības ir nepieciešamas; 

5.6. atzīme par iepazīšanos ar sistēmas lietošanas noteikumiem un apņemšanos:

5.6.1. neizpaust un neizmantot ierobežotas pieejamības informāciju savu vai trešo personu interesēs;

5.6.2. ievērot tiesisko regulējumu informācijas atklātības un fizisko personu datu apstrādes jomā;

5.6.3. saglabāt informācijas konfidencialitāti arī pēc informācijas sistēmas lietošanas tiesību beigām.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 568 redakcijā)

6. Sistēmas lietotāja tiesības piešķir, maina un anulē triju darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Par lietotāja tiesību piešķiršanu un izmaiņām, kas saistītas ar lietotāja tiesībām, lietotāju elektroniski informē:

6.1. pārzinis:

6.1.1. šo noteikumu 4.1. (izņemot Latvijas Zinātnes padomi), 4.2. un 4.7. apakšpunktā minētos dalībniekus;

6.1.2. šo noteikumu 4.3. un 4.5. apakšpunktā minēto dalībnieku vadītāju vai viņa pilnvaroto personu, papildus piešķirot tiesības veikt sistēmas administrēšanu zinātniskās institūcijas līmenī;

6.1.3. šo noteikumu 4.6. apakšpunktā minētās personas;

6.2. zinātniskās institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona – zinātniskās institūcijas darbiniekus;

6.3. Latvijas Zinātnes padomes direktors vai viņa pilnvarota persona – Latvijas Zinātnes padomē nodarbinātos un personas, kurām sistēmas lietotāja tiesības nepieciešamas ar Latvijas Zinātnes padomi noslēgto līgumu izpildei.

(Grozīts ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

7. Lai nodrošinātu sistēmas lietotāja identifikāciju un viņa konta apkalpošanu, persona, kura piešķir sistēmas lietotāja tiesības, sistēmā norāda šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. apakšpunktā minētās ziņas par sistēmas lietotāju un lietotāja piekļuves rekvizītus. Ziņas par sistēmas lietotājiem nav publiski pieejamas.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 568 redakcijā)

8. Sistēmas lietotājs saņem tikai tādas sistēmas lietošanas tiesības, kas viņam nepieciešamas darba pienākumu veikšanai vai sabiedrības informēšanai par savu zinātnisko darbību.

9. Sistēmas lietotājam nav tiesību nodot piešķirtās lietošanas tiesības citām personām.

10. Sistēmas lietotāja tiesības anulē, ja:

10.1. sistēmas lietotājs pārzinim, attiecīgās zinātniskās institūcijas vadītājam vai pilnvarotajai personai elektroniski vai rakstiski ir izteicis šādu lūgumu;

10.2. sistēmas lietotājs ir ievadījis sistēmā normatīvajiem aktiem neatbilstošu informāciju;

10.3. sistēmas lietotājs neizmanto sistēmu ilgāk kā divus gadus;

10.4. sistēmas lietotājs izbeidz darba tiesiskās attiecības ar iestādi;

10.5. sistēmas lietotāja tiesības ir nodotas citām personām;

10.6. persona ir mirusi;

10.7. institūcija, kura piešķīra sistēmas lietotāja tiesības, beidz pastāvēt. Ja iestāde tiek reorganizēta, sistēmas lietotāja tiesības atjauno jaunizveidotā iestāde.

11. Zinātniskās institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona sistēmā ievada un aktualizē (izņemot gadījumus, ja attiecīgās ziņas tiks saņemtas no citas informācijas sistēmas):

11.1. ziņas zinātnisko institūciju reģistrā un zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgo reģistru;

11.1.1 zinātniskās institūcijas identifikatorus starptautiskajās datubāzēs;

11.1.2 ziņas par konkursiem uz zinātniskā institūta direktora amatu un konkursiem uz akadēmiskajiem amatiem zinātniskajās institūcijās atbilstoši šo noteikumu 11.2 punktam – triju darbdienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas;

11.2. ziņas par zinātniskās darbības projektiem un rezultātiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par zinātniskās darbības projektu administrēšanas sistēmu un zinātniskās darbības rezultātu datubāzi un šo noteikumu 11.3. un 11.4. apakšpunktam;

11.3. līdz kārtējā gada 1. aprīlim – zinātniskās darbības pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

11.3.1 ziņas, kas nepieciešamas zinātniskās institūcijas darbības starptautiskajai novērtēšanai, atbilstoši normatīvajiem aktiem par zinātnisko institūciju darbības starptautisko novērtēšanu;

11.3.2 iesniegumus (pieteikumus) Latvijas Zinātnes padomes administrēto projektu īstenošanai;

11.4. citas ziņas par zinātniskās institūcijas darbību, ja šādu ziņu ievadi uzskata par nepieciešamu.

(Grozīts ar MK 21.11.2017. noteikumiem Nr. 684; MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

11.1 Zinātniskās darbības pārskatā norāda šādas ziņas:

11.1 1. ziņas par zinātnisko institūciju:

11.1 1.1. zinātniskās institūcijas struktūra, tai skaitā notikušās izmaiņas un zinātniskās institūcijas īpašumā vai kopīpašumā esošie uzņēmumi, kas nodarbojas ar zinātnisko darbību;

11.1 1.2. izmaiņas telpu nodrošinājumā, norādot kadastra numuru, ēku adreses, telpu izmantošanas juridisko statusu (īpašums, nomas līgums, valdījums, bezatlīdzības lietojuma līgums), telpu platību un sadalījumu pēc izmantošanas mērķa;

11.1 1.3. pārskata periodā iegādātās zinātniskās iekārtas, ja to iegādes vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 50 000 euro, norādot iekārtas nosaukumu, īsu aprakstu, iekārtu grupu, ražotāju, modeli, atslēgvārdus, institūcijas struktūrvienību, kurā iekārta atrodas, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, iekārtas iegādē izmantotā publiskā finansējuma avotu un apmēru;

11.1 1.4. izpildīto zinātnisko darbu sadalījums pa zinātņu nozarēm un pētniecības kategorijām atbilstoši normatīvajiem aktiem par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem;

11.1 1.5. finansējums un izdevumi zinātniskās darbības veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem;

11.1 1.6. norāde uz zinātniskās institūcijas attīstības stratēģiju;

11.1 2. ziņas par zinātnē nodarbinātajiem:

11.1 2.1. vēlētais zinātniskais personāls (vadošais pētnieks, pētnieks, zinātniskais asistents) (ziņas tiek saņemtas no zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistra);

11.12.2. personalizēti dati par vēlētā zinātniskā personāla slodzi, izteiktu pilna laika ekvivalentā vai stundās, vadošajiem pētniekiem un pētniekiem, kas nodarbināti augstākās izglītības iestādēs (ziņas tiek saņemtas no Valsts izglītības informācijas sistēmas);

11.12.3. zinātni apkalpojošais un zinātnes tehniskais personāls – personas vārds, uzvārds, amats un slodze (nostrādātajās stundās pārskata gadā). Slodzi norāda tikai gadījumā, ja persona pārskata gadā ir aizstāvējusi promocijas vai maģistra darbu;

11.12.4. profesora, asociētā profesora, docenta, viesprofesora, asociētā viesprofesora un viesdocenta amatos augstākās izglītības iestādēs ievēlētais personāls – personas vārds, uzvārds, amats (ziņas tiek saņemtas no Valsts izglītības informācijas sistēmas akadēmiskā personāla reģistra) un slodze norādītajā akadēmiskajā amatā;

11.1 2.5. zinātnisko darbinieku sadalījums pēc nodarbinātības, izglītības līmeņa, zinātņu nozaru grupām, vecuma, dzimuma, amata kategorijas un valstiskās piederības atbilstoši normatīvajiem aktiem par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem;

11.12.6. ziņas par studijām augstākās izglītības iestādēs un iegūto augstāko izglītību (ziņas tiek saņemtas no Valsts izglītības informācijas sistēmas);

11.1 3. ziņas par zinātniskās darbības projektiem (tai skaitā līgumdarbiem) atbilstoši zinātniskās darbības projektu datubāzē ietvertajām ziņām:

11.1 3.1. projekta nosaukums;

11.13.2. projekta finansējums, ko saņem zinātniskā institūcija attiecīgajā pārskata gadā, sadalījumā pa finansējuma avotiem. Ziņas par projekta finansējumu norāda, ja ziņu norādīšanu neierobežo ar līgumdarba pasūtītāju noslēgtā vienošanās;

11.1 3.3. projekta veids;

11.1 3.4. projekta finansēšanas programma vai apakšprogramma, vai specifiskā atbalsta mērķi un pasākumi;

11.1 3.5. projekta līguma numurs;

11.1 3.6. līgumdarba pasūtītājs, ja ziņu norādīšanu neierobežo ar līgumdarba pasūtītāju noslēgtā vienošanās, vai projektu administrējošā iestāde;

11.1 3.7. zinātniskās institūcijas, kas ir projekta partneri;

11.1 3.8. citi projekta partneri (tai skaitā ārvalstu partneri), ja ziņu norādīšanu neierobežo ar līgumdarba pasūtītāju vai projekta partneri noslēgtā vienošanās;

11.1 3.9. pētnieciskās darbības raksturs (saimnieciska rakstura darbība, darbība, kurai nav saimnieciska rakstura);

11.1 3.10. pētniecības kategorija (eksperimentālā izstrāde, rūpnieciskie (lietišķie) pētījumi, fundamentālie pētījumi);

11.1 3.11. projektam atbilstošās zinātņu nozares;

11.1 3.12. projekta atbilstība viedās specializācijas jomai;

11.13.12.1 ziņas par projekta vadītāju – vārds, uzvārds, personas kods vai sistēmas piešķirtais unikālais identifikators (personām, kurām nav Latvijas Republikas personas koda);

11.1 3.13. citas ziņas par zinātniskās darbības projektiem, ja to paredz normatīvie akti par zinātniskās darbības projektu īstenošanu vai institūcija vēlas šādas ziņas norādīt;

11.1 4. ziņas par zinātniskās darbības rezultātiem:

11.1 4.1. ziņas par zinātnisko publikāciju (tai skaitā par rakstu, grāmatu, monogrāfiju) un zinātniskās institūcijas darbinieka promocijas darbu (ziņas tiek saņemtas no Valsts izglītības informācijas sistēmas) un maģistra darbu:

11.1 4.1.1. zinātniskās publikācijas nosaukums;

11.14.1.2. zinātniskās publikācijas autors(-i) un autoru identifikatori starptautiskajās datubāzēs, ja zinātniskās publikācijas autoram šādi identifikatori ir izveidoti;

11.1 4.1.3. zinātniskā(-ās) institūcija(-as), ar kuru(-ām) autors ir norādījis saistību rezultāta radīšanā;

11.1 4.1.4. atbilstošās zinātņu nozares;

11.1 4.1.5. zinātniskās publikācijas izdevējs, krājuma nosaukums vai žurnāla nosaukums;

11.1 4.1.6. zinātniskās publikācijas lappuses vai to kopskaits monogrāfijām un grāmatām;

11.1 4.1.7. izdevuma sējums un numurs, kurā zinātniskā publikācija ir publicēta;

11.1 4.1.8. zinātniskās publikācijas izdošanas gads;

11.1 4.1.9. zinātniskās publikācijas veids;

11.1 4.1.10. starptautiski lietotie identifikatori – digitālais objektu identifikators jeb DOI, starptautiskais standarta seriālizdevuma numurs jeb ISSN, starptautiskais grāmatas standartnumurs jeb ISBN;

11.1 4.1.11. hipersaite uz zinātniskās institūcijas informācijas sistēmu vai atvērtās piekļuves datubāzi, kur pieejams zinātniskās publikācijas, grāmatas, raksta vai monogrāfijas pilns teksts;

11.1 4.1.12. šo noteikumu 11.3.1. apakšpunktā minētās ziņas, ja attiecīgais rezultāts radīts šā projekta ietvaros;

11.1 4.2. ziņas par zinātniskā darba rezultātā radīto intelektuālo īpašumu, tai skaitā patentu, dizainparaugu, preču zīmi, augu šķirni, dzīvnieku šķirni un programmatūru (turpmāk – īpašums):

11.1 4.2.1. īpašuma veids;

11.1 4.2.2. īpašuma nosaukums;

11.1 4.2.3. zinātniskā(-ās) institūcija(-as), ar kuru(-ām) autors ir norādījis saistību rezultāta radīšanā;

11.1 4.2.4. atbilstošās zinātņu nozaru grupas un nozares;

11.14.2.5. autors(-i) un autoru identifikatori starptautiskajās datubāzēs, ja intelektuālā īpašuma autoram šādi identifikatori ir izveidoti;

11.1 4.2.6. īpašuma reģistrācijas vieta (Latvijā, vienā ārvalstī, vairākās ārvalstīs, Eiropas Savienībā);

11.1 4.2.7. reģistrs, kurā šis īpašums reģistrēts, un īpašuma reģistrācijas numurs;

11.1 4.2.8. prioritātes pieteikuma datums, reģistrācijas datums un datums, līdz kuram reģistrācija ir spēkā;

11.1 4.2.9. hipersaite uz zinātniskās institūcijas informācijas sistēmu vai atvērtās piekļuves datubāzi, kur pieejamas papildu ziņas par intelektuālo īpašumu;

11.1 4.2.10. šo noteikumu 11.3.1. apakšpunktā minētās ziņas, ja attiecīgais rezultāts radīts šā projekta ietvaros;

11.1 4.3. ziņas par pašas zinātniskās institūcijas rīkotajām zinātniskajām konferencēm (tai skaitā izstādēm un semināriem) un ziņas, ko brīvprātīgi norāda citos gadījumos:

11.1 4.3.1. pasākuma veids;

11.1 4.3.2. pasākuma nosaukums;

11.1 4.3.3. pasākuma mērogs (institūcijas mēroga, Latvijas mēroga, starptautiska mēroga);

11.1 4.3.4. zinātniskā(-ās) institūcija(-as), ar kuru(-ām) autors ir norādījis saistību rezultāta radīšanā;

11.1 4.3.5. atbilstošās zinātņu nozaru grupas un nozares;

11.1 4.3.6. pasākuma norises laiks;

11.1 4.3.7. pasākuma norises vieta un rīkotājs (organizācija);

11.1 4.3.8. šo noteikumu 11.3.1. apakšpunktā minētās ziņas, ja attiecīgais rezultāts radīts šā projekta ietvaros;

11.1 5. citas zinātniskajai institūcijai būtiskas ziņas.

(MK 21.11.2017. noteikumu Nr. 684 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

11.2 Par konkursu uz zinātniskā institūta direktora amatu vai akadēmisko amatu zinātniskajā institūcijā sistēmā norāda šādas ziņas:

11.21. institūcija, kas izsludinājusi konkursu;

11.22. amats, uz kuru izsludināts konkurss, un amata termiņš;

11.23. paredzētais atalgojums;

11.24. prasības pretendentiem;

11.25. iesniedzamo dokumentu saraksts;

11.26. pieteikšanās termiņš;

11.27. kontaktinformācija un pieteikuma iesniegšanas kārtība;

11.28. ziņas par konkursa uzvarētāju – vārds, uzvārds, personas kods vai sistēmas piešķirtais unikālais identifikators (personām, kurām nav Latvijas Republikas personas koda).

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 568 redakcijā)

12. Zinātniskās institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona nodrošina šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minēto ziņu aktualizāciju katru gadu uz 1. aprīli, 1. augustu un 1. novembri.

13. Zinātniskajās institūcijās nodarbinātie un zinātnieki, kas reģistrēti kā sistēmas lietotāji, var ievadīt un aktualizēt sistēmā šādas ziņas:

13.1. par zinātniskās darbības rezultātiem, ja tās nav ievadītas saskaņā ar šo noteikumu 11.2. apakšpunktu;

13.2. par iegūto zinātnisko grādu, norādot nozari, apakšnozari un izglītības iestādi, ja tās nav ievadītas saskaņā ar šo noteikumu 11.1. apakšpunktu;

13.3. pieteikumu Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību saņemšanai un iekļaušanai Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzē;

13.4. kandidatūras pieteikumu Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju locekļu vēlēšanām;

13.5. iesniegumu Latvijas Zinātnes padomes administrēto projektu īstenošanai un pārskatus par projektu īstenošanas gaitu;

13.6. kontaktinformāciju – tālruņa numuru un e-pasta adresi;

13.7. ekspertu atzinumus, ja zinātnieks ir bijis iesaistīts kā eksperts zinātnisko projektu vai zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā novērtēšanā.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 568 redakcijā)

14. Latvijas Zinātnes padome:

14.1. ievada, apstrādā un aktualizē ziņas Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzē atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgo datubāzi;

14.2. ievada sistēmā ziņas par Latvijas Zinātnes padomes un starptautisku organizāciju izsludinātajiem pētniecības projektu konkursiem;

14.3. organizē projektu iesniegumu izvērtēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgo projektu īstenošanu un aktualizē sistēmā informāciju par projektu administrēšanā iesaistītajām personām;

14.4. ievada sistēmā informāciju par zinātniskiem pētījumiem, kas tiek finansēti no valsts budžeta un par kuru īstenošanu lēmumus pieņem Latvijas Zinātnes padome (10 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas, ja normatīvie akti par projektu īstenošanu nenosaka citu termiņu);

14.5. nodrošina no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu administratīvu un finansiālu uzraudzību, kā arī apkopo attiecīgo informāciju sistēmā.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 568 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

16. (Svītrots ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

17. (Svītrots ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

18. Izglītības kvalitātes valsts dienests:

18.1. ievada un aktualizē datus zinātnisko institūciju reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem par zinātnisko institūciju reģistru;

18.2. atbilstoši kompetencei pārbauda sistēmā esošo datu atbilstību zinātnisko institūciju reģistrā, zinātnisko institūciju akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrā un zinātniskās darbības pārskatā norādītajiem datiem. Ja tiek konstatēta datu neatbilstība, informē informācijas ievadītāju par nepieciešamību labot datus.

(Grozīts ar MK 21.11.2017. noteikumiem Nr. 684)

19. Izglītības un zinātnes ministrija:

19.1. atbilstoši kompetencei pārrauga informācijas ievadīšanu un aktualizāciju;

19.2. ir tiesīga pārbaudīt visu sistēmā esošo datu atbilstību īstenībai. Ja tiek konstatēta datu neatbilstība, informē informācijas ievadītāju par nepieciešamību labot datus un, ja nepieciešams, piesaista attiecīgajā jomā kompetentas institūcijas un ekspertus;

19.3. mēneša laikā kopš starptautiskā novērtējuma saņemšanas ievada un aktualizē datus par zinātnisko institūciju starptautisko novērtējumu;

19.4. ievada sistēmā ziņas par Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajiem pētniecības projektu konkursiem.

(Grozīts ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

20. Nozaru ministrijas atbilstoši kompetencei:

20.1. pārrauga informācijas ievadīšanu un aktualizāciju par padotībā esošajām zinātniskajām institūcijām;

20.2. ir tiesīgas pārbaudīt sistēmā esošo datu atbilstību īstenībai attiecībā uz padotībā esošo zinātnisko institūciju darbību. Ja tiek konstatēta datu neatbilstība, informē informācijas ievadītāju par nepieciešamību labot datus;

20.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic padotībā esošo zinātnisko institūciju darbības monitoringu, izmantojot sistēmā uzkrātās ziņas;

20.4. ievada sistēmā ziņas par attiecīgās nozares ministrijas izsludinātajiem pētniecības projektu konkursiem.

(Grozīts ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

21. Privāto tiesību subjekti, kas saņēmuši sistēmas lietotāja tiesības, izmanto sistēmu, lai:

21.1. iepazītos ar zinātniskās darbības rezultātiem;

21.2. iepazītos ar zinātnisko institūciju reģistrā iekļautajām ziņām;

21.3. pieteiktos zinātniskās darbības projektu īstenošanai un iesniegtu nepieciešamo informāciju;

21.4. publicētu zinātniskās darbības projektu piedāvājumus un informētu par tiem zinātniskās institūcijas.

22. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nodrošina sistēmas datu monitoringa pakalpojumu, kā arī ievietošanai sistēmā sniedz šādu informāciju no Iedzīvotāju reģistra:

22.1. personas kods;

22.2. personas vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi);

22.3. miršanas datums.

23. Šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minēto informāciju apjomā, kas ir Patentu valdes vai Valsts augu aizsardzības dienesta rīcībā, sistēmā ievada, izmantojot datu apmaiņu ar attiecīgajām datubāzēm.

24. Informācija sistēmā iekļaujama tiešsaistes datu pārraides režīmā vai izmantojot automātiskus datu apmaiņas risinājumus, tai skaitā informācijas ievadi no atbilstoši specifikācijai sagatavotajām datnēm.

III. Informācijas uzkrāšana, glabāšana, arhivēšana un dzēšana

25. Sistēmu veido aktuālā datubāze un arhīva datubāze.

26. Sistēmā uzkrāto informāciju glabā aktuālajā datubāzē.

27. Ja zinātnisko institūciju reorganizē vai likvidē, uz sistēmas arhīva datubāzi pārvieto šādus datus:

27.1. zinātnisko institūciju reģistrā norādāmās ziņas;

27.2. zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrā norādāmās ziņas;

27.3. to sistēmas lietotāju datus, kuriem lietotāja tiesības piešķīra zinātniskās institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona;

27.4. zinātniskās institūcijas īstenoto zinātniskās darbības projektu datus, ja to īstenošanā nepiedalījās citas zinātniskās institūcijas;

27.5. zinātnisko institūciju darbības starptautiskos novērtējumus.

(Grozīts ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

28. Uz sistēmas arhīva datubāzi tiek pārvietoti šādi dati:

28.1. ziņas par zinātniskās darbības projektiem gadu pēc normatīvajos aktos par projektu īstenošanu noteiktā uzraudzības perioda beigām, bet, ja šāds periods nav noteikts, – divus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas;

28.2. zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrā iekļauto personu dati divus gadus pēc tam, kad persona izbeigusi darba attiecības ar institūciju vai ir mirusi;

28.3. sistēmas lietotāju personas dati ar dienu, kad persona izbeidz darba tiesiskās attiecības ar iestādi vai ir mirusi;

28.4. ja zinātniskā institūcija vai sistēmas pārzinis secina, ka informācijas apstrāde aktuālajā datubāzē vairs nav lietderīga;

28.5. Latvijas Zinātnes padomes ekspertu dati, ekspertu komisiju locekļu dati un to personu dati, kas piedalījušās projektu konkursu vērtēšanā, – divus gadus pēc eksperta tiesību beigām vai divus gadus pēc vērtētā projekta īstenošanas termiņa beigām atkarībā no tā, kurš iestājas pēdējais. Minētos datus dzēš 10 gadus pēc eksperta tiesību beigām vai 10 gadus pēc vērtētā projekta īstenošanas beigām atkarībā no tā, kurš iestājas pēdējais;

28.6. ziņas par izsludinātajiem projektu konkursiem un konkursiem uz zinātniskā institūta direktora amatu vai akadēmisko amatu zinātniskajā institūcijā – gadu pēc pieteikšanās termiņa beigām. 

(Grozīts ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

29. Uz arhīva datubāzi netiek pārvietoti zinātniskās darbības rezultāti un zinātniskās darbības pārskati.

(Grozīts ar MK 21.11.2017. noteikumiem Nr. 684)

30. Pārzinis jebkuras sistēmā uzkrātās ziņas dzēš, ja tās ir kļūdainas un par to ir saņemta informācija no ziņu ievadītāja, iesaistītās institūcijas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas.

31. Ierakstus var pārvietot no arhīva datubāzes uz aktuālo datubāzi, ja minēto datu apstrāde sistēmas aktuālajā datubāzē izriet no normatīvajiem aktiem.

32. Ja sistēma tiek likvidēta, tajā ievadītos datus turpmākai glabāšanai nodod Latvijas Nacionālajam arhīvam saskaņā ar normatīvajiem aktiem valsts informācijas sistēmu un arhīvu jomā.

IV. Sistēmā pieejamās informācijas publiskošana

33. Piekļuve sistēmas tiešsaistes formām un sistēmas daļai, kura nav publiski pieejama, tiek nodrošināta tikai identificētiem sistēmas lietotājiem.

34. Sistēmas aktuālajā datubāzē uzkrātās ziņas ir publiski pieejamas tiešsaistē, ja to pieejamība netiek ierobežota atbilstoši normatīvajiem aktiem vai noslēgtajiem līgumiem par zinātniskās darbības projektu īstenošanu.

34.1 Zinātniskās darbības pārskats (izņemot šo noteikumu 11.1.5., 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4., 11.3. un 11.4. apakšpunktā minētās ziņas, ja to pieejamību ierobežo ar zinātnisko institūciju noslēgtie līgumi par zinātnisko pētījumu veikšanu) ir publiski pieejams sistēmā, sākot ar kārtējā gada 1. jūliju.

(MK 21.11.2017. noteikumu Nr. 684 redakcijā)

35. Sistēmā uzkrātās brīvprātīgi iesniegtās informācijas publisku pieejamību var ierobežot informācijas iesniedzējs attiecībā uz publicējamās informācijas apjomu vai sistēmas lietotāju grupu, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, noslēgtajiem līgumiem un citiem saistošiem dokumentiem.

V. Noslēguma jautājumi

36. Zinātniskās institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona aktuālās ziņas atbilstoši šo noteikumu 11.2. apakšpunktam par laikposmu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. jūlijam sistēmā ievada līdz 2017. gada 31. oktobrim.

37. Šo noteikumu 11.2. un 11.3. apakšpunktā minēto ziņu ievade sistēmā ir brīvprātīga, ja to rašanās laiks ir pirms 2017. gada 1. janvāra.

38. Šo noteikumu 13.3. apakšpunkts un 16. un 20. punkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

39. Šo noteikumu 11.1.4., 11.1.5. un 11.2.5. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

(MK 21.11.2017. noteikumu Nr. 684 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 381
Pieteikums
Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas
lietotāja tiesību saņemšanai valsts pārvaldes iestāžu un zinātnisko institūciju vadītājiem vai viņu pilnvarotām personām

(Pielikums svītrots ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 381
Pieteikums
Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas
lietotāja tiesību saņemšanai zinātniekiem,
kas nav nodarbināti Latvijas zinātniskajās institūcijās

(Pielikums svītrots ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 381
Pieteikums
Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas lietotāja tiesību saņemšanai zinātnisko institūciju darbiniekiem

(Pielikums svītrots ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr. 568)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 381Pieņemts: 27.06.2017.Stājas spēkā: 01.07.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 30.06.2017. OP numurs: 2017/129.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
291925
{"selected":{"value":"17.09.2022","content":"<font class='s-1'>17.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.09.2022","iso_value":"2022\/09\/17","content":"<font class='s-1'>17.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-16.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2017","iso_value":"2017\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-23.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.09.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"