Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 261

Daugavpilī 2017. gada 16. maijā (prot. Nr. 25 16. §)
Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
18.1 panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. nosaka zemes īpašuma platību, par kuru nekustamā īpašuma īpašniekam aprēķina vienreizēju atlīdzību par zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai (turpmāk - būvniecība);

1.2. aprēķina un nekustamā īpašuma īpašniekam izmaksā vienreizēju atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu (turpmāk – atlīdzība).

2. Noteikumus piemēro arī gadījumos, ja pēc esoša elektronisko sakaru tīkla pārbūves vai normatīvo aktu izmaiņu dēļ palielinās zemes īpašuma platība, ko aizņem elektronisko sakaru tīkls vai aizsargjosla gar vai ap elektronisko sakaru tīklu. Atlīdzību nekustamā īpašuma īpašniekam aprēķina tikai par palielinātās zemes īpašuma platības aprobežojumu. Ja apgrūtinātās zemes platība šajā punktā minēto iemeslu dēļ tiek samazināta, elektronisko sakaru komersants un nekustamā īpašuma īpašnieks līgumu neslēdz un savstarpējus norēķinus neveic.

3. Elektronisko sakaru komersants vai komersanti, ja zemes platība vienlaikus tiek izmantota vairāku komersantu inženierkomunikāciju būvniecībai, un nekustamā īpašuma īpašnieks slēdz līgumu, kurā nosaka šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā aprēķināto zemes platību, ko aizņem elektronisko sakaru tīkls un tā aizsargjosla (turpmāk – zemes platība), atlīdzības apmēru, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu, atlīdzības izmaksas kārtību un citus elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanai būtiskus nosacījumus pēc pušu ieskatiem.

4. Noteikumi neattiecas uz radiosakaru torņiem un antenu mastiem.

II. Zemes platības noteikšana

5. Zemes platību, par kuru nekustamā īpašuma īpašniekam aprēķina atlīdzību, nosaka šādi:

5.1. pamatojoties uz elektronisko sakaru tīkla situācijas plānu (turpmāk – plāns) un Aizsargjoslu likumā noteiktajiem aizsargjoslu platumiem, kā arī ievērojot šo noteikumu 1. pielikumu, nosaka tās zemes platības konfigurāciju un izmēru kvadrātmetros, par kuru nekustamā īpašuma īpašniekam aprēķina atlīdzību, un iezīmē minēto zemes platību plānā;

5.2. no zemes platības, par kuru nekustamā īpašuma īpašniekam aprēķina atlīdzību, atskaita zemes platību, par kuru elektronisko sakaru komersants un nekustamā īpašuma īpašnieks ir noslēguši līgumu par zemes lietošanu (nomu) vai uz zemes uzceltā nekustamā īpašuma nomu;

5.3. no zemes platības, par kuru nekustamā īpašuma īpašniekam aprēķina atlīdzību, atskaita zemes platību, kurā zemes lietošanas tiesības ir aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem, kā arī ceļu zemes nodalījuma joslas platību;

5.4. zemes platību aprēķina kvadrātmetros, noapaļojot līdz vienam kvadrātmetram.

6. Pie zemes platības, kuru turpmāk nav iespējams izmantot agrākajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, pieder zemes platība, ko aizņem uz zemes novietoti elektronisko sakaru tīkla elementi signāla pārraides iekārtu ievietošanai vai kabeļu sadalei, piemēram, elektronisko sakaru iekārtu skapji, konteineri, ārējie virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīkla līniju neapkalpojamie pastiprināšanas un reģenerācijas punkti, ārējie kabeļu sadales skapji un kastes ar ieraktu pamatni vai skapji un kastes, kas uzstādītas uz atsevišķas pamatnes, stabi, elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas akas.

7. Pie zemes platības, kuru turpmāk ir iespējams izmantot, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus, pieder zemes platība, ko aizņem zem zemes vai gaisa telpā virs zemes novietoti elektronisko sakaru tīkla elementi signāla pārraidei vai kabeļu sadalei, piemēram:

7.1. pazemes elektronisko sakaru tīkla līnijas kabeļu kanalizācija (tajā skaitā kabeļu uzmavas un kabeļu savienojumu kameras gruntī) un to aizsargjoslas;

7.2. elektronisko sakaru tīkla gaisvadu līnijas un to aizsargjoslas;

7.3. šo noteikumu 6. punktā minēto objektu aizsargjoslas.

8. Zemes platību, ko aizņem elektronisko sakaru tīkla aizsargjosla, aprēķina, ievērojot aizsargjoslas robežas, kuras nosaka saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.

III. Atlīdzības aprēķināšana un izmaksāšanas kārtība

9. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks un elektronisko sakaru komersants ir vienojušies, ka zemes platības lietošanas tiesību aprobežojums ir par atlīdzību, tad atlīdzības apmēru elektronisko sakaru komersants aprēķina, reizinot šo noteikumu II nodaļā minētajā kārtībā aprēķināto zemes platības kvadrātmetru skaitu ar šo noteikumu 10. punktā noteiktajām atbilstošajām vērtībām. Elektronisko sakaru komersantam un nekustamā īpašuma īpašniekam ir tiesības vienoties, ka atlīdzība par zemes platības lietošanas tiesību aprobežojumu netiek piemērota vispār vai arī tā tiek piemērota citā apmērā, nekā noteikts šajos noteikumos, šajā gadījumā līgumu var neslēgt.

10. Atlīdzības apmēru par zemes platības lietošanas tiesību aprobežojumu nosaka šādi:

10.1. par zemes platību, kuru nav iespējams izmantot agrākajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, – divkāršā šīs zemes platības kadastrālās vērtības apmērā, kāda ir spēkā līguma noslēgšanas dienā, bet ne mazāk kā 1,42 euro par kvadrātmetru;

10.2. par zemes platību, kuru turpmāk ir iespējams izmantot agrākajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, bet ar lietošanas tiesību ierobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likumā, – saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

11. Ja zemes platībā, kas nepieciešama elektronisko sakaru tīkla būvniecībai, atrodas izcērtami koki, ogulāji, košumkrūmi un likvidējami kultūraugu stādījumi, atlīdzības apmēru par tiem aprēķina saskaņā ar nekustamā īpašuma īpašnieka un elektronisko sakaru komersanta savstarpēju vienošanos.

12. Par zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu, veicot jauna elektronisko sakaru tīkla izbūvi, līgumu par atlīdzību neslēdz, ja elektronisko sakaru tīkla izbūve nepieciešama, lai sniegtu elektronisko sakaru pakalpojumu tikai nekustamā īpašuma (zemes) īpašniekam.

13. Ja zemes platība vienlaikus tiek izmantota vairāku komersantu inženierkomunikāciju būvniecībai, komersanti nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzību maksā solidāri, atlīdzības apmēru nosakot atbilstoši šo noteikumu 9., 10. un 11. punktam, ja vien komersanti nav vienojušies citādi.

14. Ja viena komersanta izbūvējamo elektronisko sakaru tīkla elementu aizsargjoslas pārklājas, atlīdzību aprēķina par objektu, kas paredz lielāko zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu.

IV. Atlīdzības apmēra saskaņošana

15. Elektronisko sakaru komersants iesniedz nekustamā īpašuma īpašniekam:

15.1. līguma projektu atbilstoši šo noteikumu 3. punktam;

15.2. plānu, norādot tajā elektronisko sakaru tīkla novietojumu un aizsargjoslas robežas;

15.3. informāciju par būvdarbu raksturu, plānoto būvdarbu sākumu un ilgumu.

16. Nekustamā īpašuma īpašnieks saskaņo šo noteikumu 15. punktā minētos dokumentus vai atsaka saskaņojumu elektronisko sakaru komersantam 14 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas, ja vien nekustamā īpašuma īpašnieks un elektronisko sakaru komersants nav vienojušies citādi.

17. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad elektronisko sakaru tīklu pieņem ekspluatācijā. Atlīdzību izmaksā 10 darbdienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās, ja vien nekustamā īpašuma īpašnieks un elektronisko sakaru komersants līgumā nav vienojušies citādi.

V. Noslēguma jautājums

18. Ja elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai vai būvniecībai būvatļauja izsniegta vai akceptēta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, šie noteikumi nav piemērojami.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 261
Elektronisko sakaru tīkla elementiem nepieciešamās zemes platības aprēķins

1. Zemes platības aprēķins, kuru turpmāk iespējams izmantot agrākajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

1.1. zīm. Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas projekcija uz zemes virsmas

Apzīmējumi:

L – trases garums, m

Laizsargjosla – aizsargjoslas minimālais platums gar tīklu, m

S – zemes platība, m2

A = L + 2Laizsargjosla

B = 2Laizsargjosla

S = A x B

1.2. zīm. Elektronisko sakaru tīklu pazemes līnijas kabelis

Apzīmējumi:

L – trases garums, m

Laizsargjosla – aizsargjoslas minimālais platums gar tīklu, m

S – zemes platība, m2

A = L + 2Laizsargjosla

B = 2Laizsargjosla

S = A x B

1.3. zīm. Elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija

Apzīmējumi:

L – trases garums, m

Laizsargjosla – aizsargjoslas minimālais platums gar tīklu, m

n – tranšejā paralēli ieguldītu kanalizācijas cauruļu skaits, gab.

d – kanalizācijas cauruļu ārējais diametrs, m

S – zemes platība, m2

A = L + 2Laizsargjosla

B = n x d + 2Laizsargjosla

S = A x B

2. Zemes platības aprēķins, kuru turpmāk nav iespējams izmantot agrākajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

2.1. zīm. Elektronisko sakaru tīklu ārējo kabeļu sadales skapis un kaste ar ieraktu pamatni vai skapis un kaste, kas uzstādītas uz atsevišķas pamatnes, vai iekārtu ārējais skapis un konteiners, vai ārējie virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīkla līniju neapkalpojamie pastiprināšanas un reģenerācijas punkti

2.2. zīm. Elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aka

Apzīmējumi:

A – platums, m

B – garums, m

Laizsargjosla – aizsargjoslas minimālais platums gar tīklu, m

S – zemes platība, m2

S = (A + 2Laizsargjosla) x (B + 2Laizsargjosla)

2.3. zīm. Elektronisko sakaru tīklu stabs

Apzīmējumi:

+ staba nostiprināšanas vieta zemē

Laizsargjosla – aizsargjoslas minimālais platums gar tīklu, m

S – zemes platība, m2

S = 4Laizsargjosla2 (Aizsargjoslu likums, Laizsargjosla=1 m)

Satiksmes ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 261
Atlīdzības apmērs par Aizsargjoslu likumā noteiktajiem zemes platības lietošanas tiesību aprobežojumiem
Nr. p. k.Elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras būves un to aizsargjoslu veidiAtlīdzības apmērs par vienu kvadrātmetru (% no zemes kadastrālās vērtības, kas ir spēkā līguma noslēgšanas dienā)
1.Elektronisko sakaru tīkla elementi, kas atrodas zemē, piemēram, pazemes elektronisko sakaru tīkla līnijas, kabeļu kanalizācija (tajā skaitā kabeļu uzmavas, kabeļu savienojumu kameras gruntī) un to aizsargjoslas, kā arī elektronisko sakaru tīkla gaisvadu līnijas un to aizsargjoslas5
2.Aizsargjosla ap elektronisko sakaru tīkla elementiem, kas atrodas virs zemes, piemēram, stabi, elektronisko sakaru iekārtu skapju konteineri, ārējo virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīkla līniju neapkalpojamie pastiprināšanas un reģenerācijas punkti, ārējo kabeļu sadales skapji un kastes ar ieraktu pamatni vai skapji un kastes, kas uzstādītas uz atsevišķas pamatnes, kabeļu kanalizācijas akas10
Satiksmes ministra vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 261Pieņemts: 16.05.2017.Stājas spēkā: 02.06.2017.Zaudē spēku: 01.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 01.06.2017. OP numurs: 2017/107.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
291147
02.06.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)