Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17-12

Jelgavā 2017.gada 27.aprīlī (prot. Nr.5/4)
Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai (turpmāk – līdzfinansējums), kā arī līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kārtējam kalendārajam gadam pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

II. LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS UN PAZIŅOJUMA PUBLICĒŠANA

3. Līdzfinansējumu piešķir šādām darbībām:

3.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas veikšanai un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai;

3.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanai;

3.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes sagatavošanai.

4. Līdzfinansējums par saistošo noteikumu 3.punktā minētajām darbībām tiek piešķirts līdz 50 % no kopējām visu darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 euro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

5. Paziņojumu par pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanu pašvaldība publicē laikrakstā "Jelgavas Vēstnesis" un pašvaldības interneta mājas lapā www.jelgava.lv .

III. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI

6. Līdzfinansējumu var piešķirt, ja:

6.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu;

6.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir vismaz pieci dzīvokļa īpašumi;

6.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības;

6.4. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. Ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem;

6.5. uz pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas dienu spēkā esošajā būvatļaujā vai apliecinājuma kartē vai ēkas fasādes apliecinājuma kartē ir izdarīta Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un šī atzīme izdarīta ne agrāk kā divus gadus pirms pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas dienas;

6.6. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas parādsaistību apjoms par pārvaldīšanas izdevumiem un saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10% no šo izdevumu un pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā.

IV. DE MINIMIS ATBALSTA NOSACĪJUMI SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJIEM LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI

7. Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veic daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros radušos izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. De minimis atbalstu piešķir līdz regulas Nr. 1407/2013 darbības beigām.

8. Piesakoties līdzfinansējumam, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam, kas minēts saistošo noteikumu 7.punktā, ir tiesības atsevišķā iesniegumā norādīt, ka proporcionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts vai pašvaldības atbalsta, proporcionāli samazinot pašvaldības līdzfinansējuma daļu.

9. Līdzfinansējuma piešķiršanai saistošo noteikumu 7.punktā minētajā gadījumā, jāievēro šādi nosacījumi:

9.1. līdzfinansējumu nevar saņemt saimnieciskās darbības veicēji, kuriem uz līdzfinansējuma piešķiršanas brīdi saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datubāzes informāciju ir nodokļu parādi. Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus;

9.2. līdzfinansējumu nepiešķir grūtībās nonākušam saimnieciskās darbības veicējam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, kura saimnieciskā darbība ir izbeigta vai kurš atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma ierosinātu maksātnespējas procedūru.

10. Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 gadus no līdzfinansējuma piešķiršanas dienas.

11. Saistošo noteikumu 7.punktā minētais saimnieciskās darbības veicējs, kas ir saņēmis līdzfinansējumu:

11.1. uzglabā visu ar de minimis atbalstu saistīto dokumentāciju, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz desmit gadus no līdzfinansējuma piešķiršanas dienas;

11.2. saistošo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%;

11.3. ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5.panta 1. un 2.punkta nosacījumus, saistošo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

12. Atbalsts netiek piešķirts regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā noteiktajās nozarēs. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

13. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam viena vienota uzņēmuma līmenī de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.

14. Viens vienots uzņēmums saistošo noteikumu izpratnē ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

V. PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

15. Pieteikumu ar tam pievienotiem dokumentiem līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības (turpmāk – iesniedzējs) vārdā iesniedz iesniedzēja pilnvarotā persona.

16. Līdzfinansējuma saņemšanai iesniedzēja pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu (pielikumā), kuram pievieno šādus dokumentus (turpmāk – pieteikums):

16.1. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu, tai skaitā par pilnvarotās personas pilnvarojumu pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopību, kopiju;

16.2. līguma par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas veikšanu un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu kopiju;

16.3. nodošanas un pieņemšanas akta par tehniskās apsekošanas veikšanu un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu kopiju;

16.4. maksājumu apliecinoša dokumenta par tehniskās apsekošanas veikšanu un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu, kurā norādīts pakalpojuma līguma noslēgšanas datums un numurs, kopiju;

16.5. līguma par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanu kopiju;

16.6. nodošanas un pieņemšanas akta par energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanu kopiju;

16.7. maksājumu apliecinoša dokumenta par energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanu, kurā norādīts pakalpojuma līguma noslēgšanas datums un numurs, kopiju;

16.8. līguma par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu izmaksu tāmes sagatavošanu kopiju;

16.9. nodošanas un pieņemšanas akta par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu izmaksu tāmes sagatavošanu kopiju;

16.10. maksājumu apliecinoša dokumenta par būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes sagatavošanu, kurā norādīts pakalpojuma līguma noslēgšanas datums un numurs, kopiju;

16.11. būvatļaujas vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes kopiju;

16.12. uzskaites veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 1.pielikumam, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros tiek sniegts atbalsts, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, kopiju;

16.13. pārvaldnieka izziņu, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas parādsaistību apjoms nepārsniedz 10% no pārvaldīšanas izdevumu un saņemto pakalpojumu rēķinu summas pēdējo divpadsmit mēnešu laikā.

17. Pieteikumu iesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

18. Pieteikumi līdzfinansējuma saņemšanai tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā.

19. Pieteikumu neizskata, ja tas iesniegts pēc pašvaldības paziņojumā par pieteikumu iesniegšanu norādītā termiņa.

VI. PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS, LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

20. Pieteikumu atbilstību saistošo noteikumu prasībām izvērtē pašvaldības izpilddirektora šim mērķim izveidota komisija (turpmāk – komisija).

21. Pieteikumu vērtēšana notiek to reģistrācijas secībā.

22. Komisijai, vērtējot pieteikumus, ir tiesības pieprasīt no iesniedzēja pilnvarotās personas papildu informāciju, kuru tai jāsniedz komisijas norādītajā termiņā.

23. Komisija noraida pieteikumu, ja:

23.1. pieteikums neatbilst saistošo noteikumu prasībām;

23.2. izlietoti visi kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētie finanšu līdzekļi.

24. Ja pieteikums atbilst saistošo noteikumu prasībām, komisija atbilstoši pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un uzaicina iesniedzēja pilnvaroto personu noslēgt ar pašvaldību līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu (turpmāk – Līgums). Uzaicinājumu nosūta uz pieteikumā norādīto korespondences adresi.

25. Informāciju par komisijas pieņemto lēmumu publicē pašvaldības interneta mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā "Jelgavas Vēstnesis".

26. Iesniedzēja pilnvarotajai personai ne vēlāk kā mēneša laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas jānoslēdz Līgumu ar pašvaldību.

27. Ja iesniedzēja pilnvarotā persona saistošo noteikumu 26.punktā norādītajā termiņā nenoslēdz Līgumu ar pašvaldību, komisija izvēlas nākamo iesniedzēju (pieteikumu reģistrēšanas secībā) līdzfinansējuma saņemšanai.

28. Ja piešķirtais kopējais līdzfinansējuma apmērs sasniedz attiecīgajā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu apmēru, komisija pieteikumu vērtēšanu izbeidz, publicējot par to paziņojumu pašvaldības interneta mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā "Jelgavas Vēstnesis".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
Pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2017.gada 27.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.17-12
PIETEIKUMS
līdzfinansējuma saņemšanai par veiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem
Informācija par iesniedzēju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
Pieteikumu iesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas

_______________________________________________________________, Jelgavā, LV-_________, dzīvokļu īpašnieku kopība.

Darbības veids saskaņā ar saistošo noteikumu 3.punktu, par kura izmaksu segšanu tiek lūgts pašvaldības līdzfinansējumsAtbilstošo atzīmēt ar "X"
3.1. tehniskās apsekošanas veikšana un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana
3.2. energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošana
3.3. būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes sagatavošana
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība (norādīt kvadrātmetros) 
Nedzīvojamo telpu platība (norādīt kvadrātmetros) 
Dzīvokļu īpašumu skaits (norādīt skaitļos) 
Informācija par iesniedzēja pilnvaroto personu
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai) 
Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai) 
Deklarētā dzīvesvietas adrese (fiziskai personai) vai juridiskā adrese (juridiskai personai) 
Korespondences adrese: 
PVN maksātājs (norādīt "" vai "") 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese: 
 
Veikto darbību izmaksas un pieprasītais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs
 

Līguma datums un numurs

Līguma summa ar PVN
(norādīt summu EUR)

Pašvaldības līdzfinansējums
(norādīt summu EUR)

Tehniskās apsekošanas veikšanas un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanas izmaksas   
Energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanas izmaksas   
Būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes sagatavošanas izmaksas   

Kopā

  
 

atzīmēt ar "X" pievienoto dokumentu

Pieteikumam pievienotie dokumenti

Lapu skaits

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu, tai skaitā par pilnvarotās personas pilnvarojumu pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopību, kopija 

Līguma par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas veikšanu un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu kopija 

Nodošanas un pieņemšanas akta par tehniskās apsekošanas veikšanu un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu kopija 

Maksājumu apliecinoša dokumenta par tehniskās apsekošanas veikšanu un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu, kurā norādīts pakalpojuma līguma noslēgšanas datums un numurs, kopija 

Līguma par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanu kopija 

Nodošanas un pieņemšanas akta par energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanu kopija 

Maksājumu apliecinoša dokumenta par energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanu, kurā norādīts pakalpojuma līguma noslēgšanas datums un numurs, kopija 

Līguma par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu izmaksu tāmes sagatavošanu kopija 

Nodošanas un pieņemšanas akta par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu izmaksu tāmes sagatavošanu kopija 

Maksājumu apliecinoša dokumenta par būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes sagatavošanu, kurā norādīts pakalpojuma līguma noslēgšanas datums un numurs, kopija 

Būvatļaujas vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes kopija 

Uzskaites veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 1.pielikumam, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros tiek sniegts atbalsts, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, kopija 

Pārvaldnieka izziņa, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas parādsaistību apjoms nepārsniedz 10% no pārvaldīšanas izdevumu un saņemto pakalpojumu rēķinu summas pēdējo divpadsmit mēnešu laikā. 

Pieteikums sastādīts 20____.gada ____.___________________________

Iesniedzēja pilnvarotā persona: 
 

(Fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – tās nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds)

Personas paraksts ____________________________________

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.17-12 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļu, kas noteic, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā. Pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības apmēru.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai – tehniskās dokumentācijas izstrādei, kā arī līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsMinistru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumi Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" programmas ietvaros neparedz finansējumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu.
Līdz ar to, lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, saistošie noteikumi paredz, ka no pašvaldības budžeta līdzekļiem daļēji tiek kompensēti izdevumi par projekta dokumentācijas (tehniskās apsekošanas atzinums, energosertifikāts un tā pārskati, būvprojekts vai apliecinājuma karte vai ēkas fasādes apliecinājuma karte un būvdarbu tāme) izstrādi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi pašvaldības budžetuPašvaldība katram kalendārajam gadam budžetā nosaka finanšu līdzekļus līdzfinansējuma piešķiršanai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāLīdzfinansējot tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, tiks veicināts plašāks renovācijas process pilsētā, kas labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo tiks iesaistīti gan tehniskās dokumentācijas izstrādātāji, gan celtniecības, būvmateriālu ražošanas un tirgošanas komercsabiedrības.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPašvaldības komisija izvērtēs pieteikumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās veikšanai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17-12Pieņemts: 27.04.2017.Stājas spēkā: 25.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 24.05.2017. OP numurs: 2017/101.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
290959
25.05.2017
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"