Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"

Izdarīt likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 32., 33., 34. nr.; 1993, 18./19. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1. nr.; 1995, 2. nr.; 1996, 1., 15. nr.; 1997, 2. nr.; 2001, 22. nr.; 2003, 9. nr.; 2005, 24. nr.; 2007, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205. nr.; 2011, 65. nr.; 2013, 191. nr.; 2014, 17., 140., 228. nr.) šādus grozījumus:

1. 28.1 pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktu;

izslēgt pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunktā vārdus "vienotajiem platības maksājumiem vai";

izteikt pirmās daļas 1. punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) tām nodokļu parādu kopsumma Latvijā vai valstī, kurā atrodas šo personu pastāvīgā dzīvesvieta, nepārsniedz 150 euro,";

papildināt pirmās daļas 1. punktu ar "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) ir saņēmušas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei, ja tās ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi;";

izslēgt pirmās daļas 2. punkta "a" apakšpunktu;

izslēgt pirmās daļas 2. punkta "b" apakšpunktā vārdus "vienotajiem platības maksājumiem vai";

izslēgt pirmās daļas 2. punkta "c" apakšpunktu;

izteikt pirmās daļas 2. punkta "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) tām nodokļu parādu kopsumma Latvijā vai valstī, kurā šīs personas ir reģistrētas, nepārsniedz 150 euro,";

papildināt pirmās daļas 2. punktu ar "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) ir tās kapitāldaļu īpašnieks vai īpašnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā kapitāla sabiedrībā, un visas personas, kurām ir tiesības pārstāvēt sabiedrību, ja tās ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, ir saņēmušas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmās daļas 1. punkta "a" apakšpunkta nosacījumu neattiecina uz fiziskajām personām - zemnieku saimniecības īpašniekiem, kuri savu saimniecisko darbību veic, izmantojot zemnieku saimniecības organizatorisko formu."

2. 29. pantā:

papildināt otrās daļas 4. un 5. punktu ar vārdiem "izņemot nogabalus, kuros paredzēta apbūve atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "kā arī uz maksātnespējas procesā iegūstamu lauksaimniecības zemi";

aizstāt piektajā daļā vārdus "vienotos platības maksājumus" ar vārdiem "tiešos maksājumus";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"Saistītās personas drīkst iegūt īpašumā līdz 4000 hektāriem lauksaimniecības zemes. Šis nosacījums neattiecas uz šā likuma 28. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem subjektiem, šā likuma 38. panta pirmajā daļā minēto Latvijas zemes fonda pārvaldītāju un valsts kapitālsabiedrībām, kas iegūst īpašumā lauksaimniecības zemi ar likumu deleģēto funkciju īstenošanai."

3. 30.1 pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldības komisija, ja nepieciešams, var uzaicināt šā likuma 28.1 panta pirmajā daļā minētās personas valsts valodā prezentēt zemes turpmāku izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā. Ja lauksaimniecības zemi vēlas iegūt īpašumā šā likuma 28.1 panta pirmās daļas 2. punktā minētās personas, zemes turpmāku izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā prezentē kapitāldaļu īpašnieks vai īpašnieki - fiziskās personas, kuras kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā kapitāla sabiedrībā, bet 28.1 panta pirmās daļas 2. punkta "d" apakšpunktā minētajā gadījumā - norādītās personas.";

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo un ceturto daļu attiecīgi par panta trešo, ceturto un piekto daļu;

izteikt piektās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) kārtību, kādā šā likuma 30.2 pantā minētais Latvijas zemes fonda pārvaldītājs un nomnieki īsteno pirmpirkuma tiesības;";

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldības komisija pārbauda šā likuma 28.1 panta pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunktā un 2. punkta "b" apakšpunktā minētā rakstveida apliecinājuma par zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā izpildi.

Pašvaldības komisija ved to zemes iegādes darījumu reģistru, kuri noslēgti līdz 2014. gada 31. oktobrim un nav reģistrēti zemesgrāmatā līdz 2017. gada 30. jūnijam. Reģistrā norāda darījuma priekšmetu un līguma noslēgšanas datumu, un tas ir publiski pieejams vietējās pašvaldības tīmekļvietnē."

4. Izteikt 30.2 panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja zemes īpašnieks pārdod viņam piederošo lauksaimniecības zemi, pirmpirkuma tiesības uz to ir zemes nomniekam un Latvijas zemes fonda pārvaldītājam, ievērojot šā panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumus.

Pirmpirkuma tiesības var izmantot šā likuma 28.1 panta pirmajā daļā minētā persona, kura nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi un zemes nomas līgumu reģistrējusi pašvaldībā vismaz gadu pirms darījuma noslēgšanas dienas vai kura nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi un kurai pirmpirkuma tiesības uz zemi pielīgtas un reģistrētas zemesgrāmatā.

Ja zemi nomā vairākas personas, kas atbilst šā panta otrās daļas nosacījumam, tās rakstveidā vienojas par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību. Ja vienošanās nav panākta, pirmpirkuma tiesības ir šā likuma 28.1 panta pirmajā daļā minētajai personai, kura nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi un kurai pirmpirkuma tiesības uz zemi pielīgtas un reģistrētas zemesgrāmatā.

Ja šā panta otrajā daļā minētās personas nav vai ja zemes nomnieki nav vienojušies par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, ievērojot šā panta trešo daļu, vai zemes nomnieks, kuram pirmpirkuma tiesības uz zemi pielīgtas un reģistrētas zemesgrāmatā, pirmpirkuma tiesības neizmanto, pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo lauksaimniecības zemi var izmantot šā likuma 38. panta pirmajā daļā minētā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs.

Ja pārdodamā lauksaimniecības zeme ir kopīpašums, pirmpirkuma tiesības uz to ir zemes kopīpašniekam. Pirmpirkuma tiesības īsteno Civillikumā noteiktajā kārtībā. Ja zemes kopīpašnieks atsakās no pirmpirkuma tiesību īstenošanas, pirmpirkuma tiesības var īstenot zemes nomnieks un Latvijas zemes fonda pārvaldītājs, ievērojot šā panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumus."

5. 30.3 panta pirmajā daļā:

papildināt 1. punktu ar vārdiem "vai vairāk, ja zemes platības pārsniegums ir mazāks nekā pašvaldības noteiktā jaunizveidojamās zemes vienības minimālā platība";

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5) lauksaimniecības zemi, kuru persona iegūst īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1., 3., 4., 7. un 8. punktu un Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26. panta 1. un 2. punktu, ja atsavināmā nekustamā īpašuma dominējošā zemes lietošanas kategorija ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme;";

papildināt daļu ar 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"8) darījumiem ar zemi teritorijā, kurai pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktā funkcionālā zona ir apbūves teritorija;

9) darījumiem starp vienas konfesijas reliģiskajām organizācijām atbilstoši attiecīgās konfesijas reliģiskās savienības un draudzes statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajai kārtībai."

6. Izteikt 33. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Pēc komercreģistrā veiktajām izmaiņām šā likuma 28. panta pirmās daļas 3. punktā minēto kapitālsabiedrību dalībnieku reģistrā tās pilnvarotais pārstāvis desmit darbdienu laikā rakstveidā informē par to attiecīgā novada domi. Novada dome pārbauda komercreģistrā šīs kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu piederību. Ja kapitālsabiedrības pamatkapitālā notikušas izmaiņas, kuru rezultātā kapitālsabiedrība vairs neatbilst šā likuma 28. panta pirmās daļas 3. punkta nosacījumiem, šai kapitālsabiedrībai zemes īpašuma turpmākai saglabāšanai mēneša laikā ir jāsaņem novada domes piekrišana šā likuma 30. pantā noteiktajā kārtībā. Ja novada dome piekrišanu nedod, kapitālsabiedrības pienākums ir divu gadu laikā zemes īpašumu atsavināt."

7. Papildināt likumu ar 36.1 pantu šādā redakcijā:

"36.1 pants. Lauksaimniecības zemes noma ar izpirkuma tiesībām

Pašvaldībai piederošu neapbūvētu lauksaimniecības zemi var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām šajā pantā noteiktajā kārtībā.

Pašvaldība pieņem lēmumu par tās teritorijā esošu lauksaimniecības zemi, kura tiks piedāvāta nomā ar izpirkuma tiesībām. Lēmumu publicē likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

Pašvaldībai piederošu lauksaimniecības zemi nodod nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem, nosakot zemes nomas maksu gadā 4,5 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomas maksa tiek ieskaitīta izpirkuma maksā, ja nomnieks izlieto izpirkuma tiesības.

Zemes izpirkuma cena nosakāma zemes kadastrālās vērtības apmērā nomas līguma ar izpirkuma tiesību noslēgšanas dienā. Izpirkuma tiesības var izlietot ne agrāk kā nomas līguma ceturtajā gadā.

Noslēgtais zemes nomas līgums ar izpirkuma tiesībām ierakstāms zemesgrāmatā. Izdevumus, kas saistīti ar nomas līguma noslēgšanu un ieraksta izdarīšanu zemesgrāmatā, sedz nomnieks.

Uz šā panta pirmajā daļā minētās zemes nomu ar izpirkuma tiesībām var pretendēt fiziskā persona, ja šai personai nepieder lauksaimniecības zeme un tā rakstveidā apliecina, ka gada laikā pēc nomas līguma ar izpirkuma tiesībām noslēgšanas uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.

Iegūt īpašumā zemi šajā pantā noteiktajā kārtībā fiziskā persona ir tiesīga tikai vienu reizi.

Ministru kabinets nosaka iesniedzamos dokumentus, nomas līguma ar izpirkuma tiesībām nosacījumus un tā noslēgšanas un izbeigšanas kārtību."

8. 38. pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Lai īstenotu šā likuma 37. panta otrajā daļā minēto mērķi, Latvijas zemes fonda pārvaldītājs kā privāto tiesību subjekts veic darījumus ar lauksaimniecības zemi, tai skaitā slēdzot nekustamā īpašuma nomas, atpakaļpirkuma, pirkuma, pārdevuma vai maiņas darījumus.

Kārtību, kādā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs veic darījumus ar nekustamajiem īpašumiem, tai skaitā iznomā, pērk, pārdod, slēdz atpakaļpirkuma līgumu un maina lauksaimniecības zemi, nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kuru iegādājas Latvijas zemes fonda pārvaldītājs ar atpakaļpirkuma līgumu, tiek iznomāta pārdevējam uz pieciem gadiem.";

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par panta piekto daļu.

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 36.1 pants stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

10. Zemes iegādes darījuma aktu, kas noslēgts līdz 2014. gada 31. oktobrim un nav reģistrēts zemesgrāmatā līdz 2017. gada 30. jūnijam, reģistrē pašvaldības komisijā līdz 2017. gada 31. decembrim. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā, ja tam ir pievienota pašvaldības komisijas izziņa par to, ka darījums reģistrēts pašvaldībā līdz 2017. gada 31. decembrim.

11. No 2018. gada 1. janvāra zemes iegādes darījuma akts, kas noslēgts līdz 2014. gada 31. oktobrim un līdz 2017. gada 30. jūnijam nav reģistrēts zemesgrāmatā vai līdz 2017. gada 31. decembrim pašvaldības komisijā, ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā, ja tam pievienots pašvaldības komisijas lēmums par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā. Pašvaldības komisija pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā šā likuma 30.1 pantā noteiktajā kārtībā." 

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 18. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 31. maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 18.05.2017.Stājas spēkā: 01.07.2017.Tēma: Nekustamais īpašums, būvniecība; Privatizācija; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 31.05.2017. OP numurs: 2017/106.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
290640
01.07.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)