Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 235

Rīgā 2017. gada 3. maijā (prot. Nr. 22 24. §)
Prasības olu apritei nelielā apjomā
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
8. panta desmito un divpadsmito daļu
un 13. panta trešās daļas 3. punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. higiēnas prasības olu ražošanai un to tiešai piegādei nelielā apjomā galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas olas tieši piegādā galapatērētājam;

1.2. tiešās olu piegādes apjomu;

1.3. olu realizācijas atļaujas (turpmāk – atļauja) izsniegšanas, apturēšanas un atjaunošanas kārtību;

1.4. prasības papildu marķējumam.

(Grozīts ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 541)

2. Neliels olu apjoms (turpmāk – olas) ir:

2.1. olas, kas iegūtas no dējējvistu, pērļu vistiņu, paipalu, tītaru, zosu, pīļu, baložu, fazānu, irbju un citu mājputnu ganāmpulka (turpmāk – dējējputni), ja tajā kopā nav vairāk par 350 dējējvistām vai 1000 citu sugu dējējputniem (izņemot strausus) un novietnē kopumā nav vairāk par 1000 dējējputniem;

2.2. ne vairāk kā 250 realizētu strausu olu gadā.

3. Olas iegūst no dējējputniem, kas ir klīniski veseli un izmeklēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā kontrolē un apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam.

4. Tieši piegādāt olas ir atļauts olu ražotājam (turpmāk – ražotājs), kas ir reģistrēts Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) datubāzē izveidotajā dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu primārās ražošanas uzņēmumu reģistrā un saņēmis atļauju.

5. Lai saņemtu atļauju, ražotājs Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – dienests) iesniedz iesniegumu, norādot:

5.1. ganāmpulka īpašnieka vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu un ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru datu centra lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā;

5.2. kopējo putnu skaitu novietnē, kā arī dējējputnu skaitu;

5.3. to putnu sugu vai sugas, no kuriem iegūst olas.

6. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata iesniegumu, pārbauda novietni un izvērtē tās atbilstību:

6.1. šo noteikumu prasībām;

6.2. normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgajām labturības prasībām;

6.3. normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību;

6.4. normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā kontrolē un apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam.

7. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minēto darbību veikšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

7.1. ja olu ražošana atbilst šo noteikumu 6. punktā minētajām prasībām, – izsniegt ražotājam atļauju un iekļaut to izdoto atļauju sarakstā;

7.2. ja olu ražošana neatbilst šo noteikumu 6. punktā minētajām prasībām, – neizsniegt ražotājam atļauju.

8. Dienests triju darbdienu laikā paziņo ražotājam pieņemto lēmumu un, ja pieņemts šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētais lēmums, izsniedz ražotājam atļauju.

9. Ja netiek ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, dienests:

9.1. pieņem lēmumu apturēt atļauju;

9.2. izdoto atļauju sarakstā izdara ierakstu par to, ka atļauja ir apturēta;

9.3. vienas darbdienas laikā informē ražotāju par pieņemto lēmumu.

10. Lai atjaunotu atļauju, ražotājs dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu ar lūgumu veikt novietnes pārbaudi un atjaunot atļauju.

11. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda novietni un, ja olu ražošana atbilst šo noteikumu 6. punktā minētajām prasībām, pieņem lēmumu atjaunot atļauju, paziņo to ražotājam un izdoto atļauju sarakstā dzēš ierakstu par atļaujas apturēšanu.

12. Šo noteikumu 11. punktā minēto novietnes pārbaudi dienests veic par maksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama samaksa par dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem.

13. Ražotājs nodrošina:

13.1. izdēto olu savākšanu (katru dienu);

13.2. savākto olu uzskaiti (katru dienu);

13.3. realizēto olu uzskaiti;

13.4. informācijas uzglabāšanu par savākto un realizēto olu skaitu trīs gadus pēc olu realizācijas.

14. Olu ražošanas, uzglabāšanas, transportēšanas un realizācijas laikā nodrošina:

14.1. to aizsardzību pret triecieniem un piesārņojumu;

14.2. aizsardzību pret tiešu saules staru iedarbību;

14.3. olu uzglabāšanu tīrā un sausā telpā.

15. Realizējamās olas ir tīras, sausas, ar nebojātu čaumalu.

16. Olas realizē galapatērētājam 21 dienas laikā pēc izdēšanas. Olu derīguma termiņš ir 28 dienas pēc izdēšanas.

17. Piegādājot olas mazumtirdzniecības uzņēmumam, ražotājs tam sniedz šo noteikumu pielikumā minēto informāciju. Ražotājs un mazumtirdzniecības uzņēmums šo noteikumu pielikumā minēto informāciju uzrāda pēc dienesta inspektora pieprasījuma, kā arī uzglabā to trīs gadus pēc olu realizācijas un pēc tam to iznīcina.

(MK 21.08.2018. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

18. Olu tirdzniecības vietā patērētājam redzamā vietā norāda šādu informāciju:

18.1. ražotāja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, novietnes numurs datu centra reģistrā un adrese;

18.2. to putnu suga, no kuriem iegūtas olas;

18.3. olu izdēšanas datums;

18.4. olu derīguma termiņš;

18.5. atļaujas numurs;

18.6. olām, kas iegūtas no Gallus Gallus sugas putniem, – izmantotais dējējvistu turēšanas veids:

18.6.1. bioloģiskā ražošana – "0";

18.6.2. brīva turēšana – "1";

18.6.3. dēšana kūtī – "2";

18.6.4. dēšana sprostos – "3".

19. Olas, kas iegūtas no Gallus Gallus sugas putnu ganāmpulka, kurā dējējputnu skaits pārsniedz 50, atļauts piegādāt tieši galapatērētājam, ja tās ir marķētas. Olas marķējumā iekļauj šādu informāciju:

19.1. skaitlis, kas apzīmē dējējvistu turēšanas veidu (atbilstoši šo noteikumu 18.6. apakšpunktam);

19.2. Latvijas kods (LV);

19.3. novietnes reģistrācijas numurs datu centrā.

19.1 Mājas vistu (Gallus gallus sugas) olas atļauts piegādāt mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas olas tieši piegādā galapatērētājam, ja ražotājs nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007, VII pielikuma VI daļā un Komisijas 2008. gada 23. jūnija Regulas (EK) Nr. 589/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem, 1., 2., 4., 5., 6., 7. pantā, 12. panta 1., 2. un 3. punktā, 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27. un 28. pantā, kā arī I un II pielikumā noteikto prasību izpildi.

(MK 21.08.2018. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

20. Tirdzniecības vietā, kur realizē svaigas pīļu vai zosu olas, patērētājam redzamā vietā novieto attiecīgu norādi "Svaigas pīļu olas, ieteicams lietot pēc termiskas apstrādes" vai "Svaigas zosu olas, ieteicams lietot pēc termiskas apstrādes".

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumus Nr. 857 "Prasības olu piegādei nelielā apjomā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 148. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 235
Mazumtirdzniecības uzņēmumam sniedzamā informācija par ražotāju un olu ražošanas veidu

(Pielikums MK 21.08.2018. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

1. Olu ražotāja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums.

2. Novietnes adrese un Lauksaimniecības datu centra piešķirtais reģistrācijas numurs.

3. Olu realizācijas atļaujas numurs.

4. Putnu suga, no kuras iegūtas olas.

5. Olām, kas iegūtas no Gallus Gallus sugas putniem, – izmantotais dējējvistu turēšanas veids:

5.1. bioloģiskā ražošana – "0";

5.2. brīva turēšana – "1";

5.3. dēšana kūtī – "2";

5.4. dēšana sprostos – "3".

6. Saņēmēja (uzņēmuma) nosaukums un adrese.

7. Piegādāto olu skaits (gab.).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Prasības olu apritei nelielā apjomā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 235Pieņemts: 03.05.2017.Stājas spēkā: 10.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 09.05.2017. OP numurs: 2017/89.9
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
290566
{"selected":{"value":"25.08.2018","content":"<font class='s-1'>25.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.08.2018","iso_value":"2018\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2017","iso_value":"2017\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2017.-24.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.08.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)