Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/16

Rīgā 2017.gada 13.aprīlī (prot. Nr.15, 4.p.)
Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 15.panta septīto un astoto daļu
un 45.2 panta trešo, sesto un septīto daļu
(SPRK padomes 28.10.2019. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabasgāzes pārvades sistēmas (turpmāk – pārvades sistēma) lietošanas kārtību;

1.2. dabasgāzes pārvades sistēmas operatora (turpmāk – pārvades sistēmas operators) un pārvades sistēmas lietotāju (turpmāk – sistēmas lietotāji) tiesības, pienākumus un atbildību;

1.3. informācijas apmaiņas kārtību starp pārvades sistēmas operatoru un sistēmas lietotājiem;

1.4. sistēmas lietotāju balansa atbildību un kārtību, kādā pārvades sistēmas operators veic dienas nebalansa maksas aprēķinu;

1.5. kritērijus un kārtību, kādā pārvades sistēmas operators var pieprasīt sistēmas lietotājiem iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. apstiprinātais daudzums – pārvades sistēmas operatora sistēmas lietotājam konkrētai gāzes dienai apstiprinātais pārvadāmais dabasgāzes daudzums;

2.2. atslēdzamā jauda – pārvades sistēmas jauda, ko pārvades sistēmas operators var atslēgt saskaņā ar šajos noteikumos un pārvades sistēmas pakalpojuma līgumā paredzētajiem nosacījumiem;

2.3. atslēdzamās jaudas produkts – noteikta atslēdzamā jauda konkrētā laika posmā konkrētā ieejas vai izejas punktā, uz kuru var pieteikties sistēmas lietotājs;

2.3.1 balansa atbildība – sistēmas lietotāja atbildība par savu pārvades sistēmā radīto nebalansu un norēķiniem par to;

2.4. balansēšanas līgums – starp pārvades sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju noslēgts līgums, kas noteic sistēmas lietotāja balansa atbildību un norēķinus par dienas nebalansu;

2.5. balansēšanas portfelis – pārvades sistēmas operatora apkopota informācija par pārvades sistēmā ievadīto un no pārvades sistēmas izvadīto sistēmas lietotāja dabasgāzes daudzumu (nominācijām un dabasgāzes piešķīrumiem) attiecīgajos ieejas un izejas punktos;

2.6. dabasgāzes daudzuma saskaņošana – pārvades sistēmu starpsavienojuma punktā sistēmas lietotāju nominācijās norādīto dabasgāzes daudzumu salīdzināšana starp pārvades sistēmas vai krātuves operatoriem;

2.7. dabasgāzes uzskaites vieta – vieta, kurā ierīkots dabasgāzes komercuzskaites mēraparāts, kas paredzēts konkrētā sistēmas lietotāja objektā izlietotā dabasgāzes daudzuma uzskaitei;

2.8. darījuma puse – pārvades sistēmas vai blakus esošas valsts pārvades sistēmas lietotājs, kurš pārvades sistēmas ieejas un izejas punktos organizē dabasgāzes piegādi sistēmas lietotājam vai kuram sistēmas lietotājs organizē tās piegādi;

2.9. elektroniskā pārvades jaudu rezervēšanas vietne – pārvades sistēmas operatora izveidota un administrēta tīmekļvietne, kura ir pieejama sistēmas lietotajiem un kurā pārvades sistēmas operators reģistrē un publicē informāciju par jaudu rezervēšanu, atteikšanos no jaudām, jaudu nodošanu, nominācijām, renominācijām un citu ar pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanu saistītu būtisku informāciju;

2.10. enerģijas identifikācijas kods – sistēmas lietotājam piešķirts identifikācijas kods, pamatojoties uz Enerģijas identifikācijas kodu (EIK) sistēmu;

2.11. gāzes ceturksnis – periods no 1.janvāra plkst. 7:00 līdz 1.aprīļa plkst. 7.00; periods no 1.aprīļa plkst. 7:00 līdz 1.jūlija plkst. 7:00; periods no 1.jūlija plkst. 7:00 līdz 1.oktobra plkst. 7:00; periods no 1.oktobra plkst. 7:00 līdz 1.janvāra plkst. 7:00 (plkst. 5:00 līdz plkst. 5:00 UTC (universal time coordinated) ziemas laika periodā un no plkst. 4:00 līdz plkst. 4:00 UTC vasaras laika periodā);

2.12. gāzes diena (gāzes diena D) – periods, kas sākas katru dienu plkst. 7:00 un beidzas nākamajā dienā plkst. 7:00 (plkst. 5:00 līdz plkst. 5:00 UTC nākamajā dienā ziemas laika periodā un no plkst. 4:00 līdz plkst. 4:00 UTC nākamajā dienā vasaras laika periodā ). Pārejot uz ziemas laiku, gāzes diena D ilgst 25 stundas, pārejot uz vasaras laiku – 23 stundas; (gāzes diena D-1 – gāzes diena pirms gāzes dienas D vai gāzes diena D+1 – gāzes diena pēc gāzes dienas D);

2.13. gāzes gads – periods, kas sākas katru gadu 1.aprīlī plkst. 7:00 un beidzas nākamā gada 1.aprīlī plkst. 7:00 (plkst. 5:00 līdz plkst. 5:00 UTC ziemas laika periodā un no plkst. 4:00 līdz plkst. 4:00 UTC vasaras laika periodā);

2.14. gāzes mēnesis – periods, kas sākas katra kalendāra mēneša 1.datumā plkst. 7:00 un beidzas nākamā kalendāra mēneša 1.datumā plkst. 7:00 (plkst. 5:00 līdz plkst. 5:00 UTC ziemas laika periodā un no plkst. 4:00 līdz plkst. 4:00 UTC vasaras laika periodā);

2.15. ieejas jauda – pārvades sistēmas jauda attiecīgajā ieejas punktā;

2.16. ieejas punkts – vieta, kurā dabasgāze tiek ievadīta pārrobežu pārvades sistēmā no blakus esošas valsts pārvades sistēmas, no dabasgāzes krātuves vai sašķidrinātas dabasgāzes termināļa un kurā sākas dabasgāzes transportēšana pārrobežu pārvades sistēmā;

2.17. iesūknēšanas sezona – laika periods, kurā krātuves operators iesūknē krātuvē dabasgāzi;

2.18. ilgtermiņa jaudas produkts – pārvades sistēmas operatora piedāvātais jaudas produkts uz vienu gadu vai ilgāku laika periodu;

2.19. izejas jauda – pārvades sistēmas jauda attiecīgajā izejas punktā;

2.20. izejas punkts – vieta, kurā dabasgāze no pārrobežu pārvades sistēmas tiek ievadīta blakus esošas valsts pārvades sistēmā, dabasgāzes sadales sistēmā (turpmāk – sadales sistēma), dabasgāzes krātuvē vai sašķidrinātās dabasgāzes terminālī un kurā beidzas dabasgāzes transportēšana pārrobežu pārvades sistēmā; ja sadales sistēma ar pārvades sistēmu ir savienota vairākās pārvades sistēmas vietās, tad visas savienojuma vietas tiek uzskatītas par vienu izejas punktu;

2.21. izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei – komerciāls izejas punkts, kuram nav noteiktas fiziskas vietas pārvades sistēmā;

2.22. "izmanto vai zaudē" – princips, saskaņā ar kuru pārvades sistēmas operators, piemērojot piespiedu jaudu nodošanu, atkārtoti sadala sistēmas lietotāju rezervētās, bet neizmantotās pārvades sistēmas jaudas;

2.23. izņemšanas sezona – laika periods, kurā krātuves operators nodrošina dabasgāzes izņemšanu no dabasgāzes krātuves;

2.24. īstermiņa jaudas produkts – noteikta pārvades sistēmas jauda konkrētā laikposmā, kas ir īsāks par gadu, konkrētā ieejas vai izejas punktā, kuru var rezervēt sistēmas lietotājs;

2.25. jauda – maksimāli iespējamā dabasgāzes plūsma, kas izteikta enerģijas vienībā attiecībā pret laika vienību, kuru sistēmas lietotājam ir tiesības izmantot saskaņā ar šiem noteikumiem;

2.26. konstantā jauda – pārvades sistēmas jauda, ko pārvades sistēmas operators ir garantējis kā neatslēdzamu;

2.27. krātuve – Inčukalna pazemes gāzes krātuve;

2.28. līgumpārslodze – stāvoklis, kad pieprasījums pēc konstantas jaudas pārsniedz tehnisko jaudu;

2.29. mazākā pieteiktā dabasgāzes daudzuma noteikums – ja ieejas un izejas punktā dabasgāzi piegādājošais un to saņemošais sistēmas lietotājs vēlas ievadīt vai izvadīt atšķirīgu dabasgāzes daudzumu, pārvades sistēmas operators piemēro mazāko nominācijā norādīto dabasgāzes daudzumu;

2.30. nebalanss – situācija, kad balansēšanas periodā dabasgāzes daudzums, kuru sistēmas lietotājs ievadījis pārvades sistēmā (ievade) atšķiras no dabasgāzes daudzuma, kuru attiecīgais sistēmas lietotājs izņēmis no pārvades sistēmas (izvade), vai situācija, kad pārvades sistēmā ievadītais summārais dabasgāzes daudzums atšķiras no pārvades sistēmas izņemtā summārā dabasgāzes daudzuma;

2.31. neizmantotā jauda – konstantā jauda, kuru sistēmas lietotājs ir rezervējis, bet nav nominējis attiecīgā laika perioda jaudas produkta izmantošanas termiņā;

2.32. netiešā piešķiršanas metode – pārrobežu starpsavienojumu jaudas sadales metode, kad izsoles veidā vienlaikus tiek piešķirta gan pārvades jauda, gan atbilstošs dabasgāzes daudzums;

2.33. nominācija – sistēmas lietotāja iepriekšējs paziņojums pārvades sistēmas operatoram par dabasgāzes daudzumu, kuru nosaka kilovatstundās dienā (kWh/d) un kuru sistēmas lietotājs vēlas ievadīt pārvades sistēmā vai izvadīt no tās;

2.34. pārvades sistēmas pakalpojuma līgums – starp pārvades sistēmas operatoru un sistēmas lietotāju noslēgts līgums par pārvades sistēmas pakalpojumu;

2.35. pieejamā jauda – tehniskās jaudas daļa, kas nav piešķirta un attiecīgā brīdī joprojām ir pieejama sistēmas lietotājiem;

2.36. piešķīrums – pārvades sistēmas operatora sistēmas lietotājam piešķirtais konkrētā ieejas punktā ievadītais vai izejas punktā izvadītais dabasgāzes daudzums, kas izteikts kilovatstundās, lai noteiktu gāzes dienas D nebalansa daudzumu;

2.37. pretendents – persona, kura iesniedz pārvades sistēmas operatoram pieteikumu pārvades sistēmas lietošanas tiesību iegūšanai;

2.38. primārais jaudas tirgus – tirgus, kurā pārvades sistēmas operators tieši nodarbojas ar jaudu tirdzniecību;

2.39. princips "pirmais atnāca, pirmais saņēma" – jaudas produkta piešķiršanas veids, kad jaudas produkts tiek piešķirtas vispirms tiem sistēmas lietotājiem, kuri pirmie iesnieguši pieteikumu jaudas produkta rezervēšanai;

2.40. renominācija – sistēmas lietotāja vēlāks paziņojums par koriģētu nomināciju;

2.41. sekundārais jaudas tirgus – tirgus, kurā sistēmas lietotāji nodod citiem sistēmas lietotājiem primārajā tirgū nopirktās jaudas;

2.42. sistēmas lietotājs – persona, kura noslēgusi pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu ar pārvades sistēmas operatoru un kura izmanto pārvades sistēmas pakalpojumu;

2.43. standarta apstākļi – 0 °C temperatūra un 1,01325 bāri (a); attiecībā uz augstāko siltumspēju, enerģiju un Vobbes skaitli degšanas standarta temperatūra pēc noklusējuma ir 25 °C;

2.44. standarta jaudas produkts – noteikta pārvades sistēmas jauda konkrētā laika posmā konkrētā ieejas vai izejas punktā, kuru var rezervēt sistēmas lietotājs;

2.45. tehniskā jauda – maksimāli iespējamā konstantā jauda, kuru pārvades sistēmas operators var piedāvāt sistēmas lietotājiem, ņemot vērā sistēmas viengabalainību un pārvades sistēmas ekspluatācijas prasības;

2.46. tehniskās balansēšanas līgums – līgums, kas noslēgts starp blakus esošiem pārvades sistēmas operatoriem par tehniskās balansēšanas organizēšanu;

2.47. virtuālais tirdzniecības punkts – vieta, kura nav fiziski noteikta pārvades sistēmā un kurā notiek dabasgāzes nodošana bez nepieciešamības sistēmas lietotājam veikt jaudas produktu rezervēšanu.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29; SPRK padomes 25.07.2019. lēmumu Nr. 1/11)

3. Sistēmas lietotājs, sazinoties ar pārvades sistēmas operatoru šajos noteikumos paredzētajos gadījumos, informāciju un dokumentus pārvades sistēmas operatoram iesniedz pēc izvēles latviešu valodā vai angļu valodā. Šajos noteikumos noteiktajai informācijai un dokumentiem, kas nosūtīti elektroniski, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisku parakstu, ja pārvades sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi.

II. Pārvades sistēmas raksturojums

4. Pārvades sistēmu veido:

4.1. pārvades sistēmas gāzesvadi;

4.2. gāzes mērīšanas stacijas (GMS);

4.3. gāzes regulēšanas stacijas;

4.4. iekārtas gāzesvadu aizsardzībai pret koroziju;

4.5. datu pārraides un sakaru sistēmas.

5. Dabasgāzi pārvades sistēmā iespējams ievadīt šādos ieejas punktos:

5.1. dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Korneti ar uzskaiti GMS Izborska;

5.2. dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Kiemenai;

5.3. dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Karksi;

5.4. pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi;

5.5. pārvades sistēmas starpsavienojums ar tieši pārvades sistēmai pieslēgtu sistēmas lietotāja sistēmu, tostarp sašķidrinātās dabasgāzes iekārtu un biometāna ražošanas iekārtu.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.07.2019. lēmumu Nr. 1/11)

6. Dabasgāzi no pārvades sistēmas iespējams izvadīt šādos izejas punktos:

6.1. dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Korneti;

6.2. dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Kiemenai;

6.3. dabasgāzes uzskaites vieta – GMS Karksi;

6.4. pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi;

6.5. pārvades sistēmas starpsavienojums ar tieši pārvades sistēmai pieslēgtu sistēmas lietotāja sistēmu, tostarp sašķidrinātās dabasgāzes iekārtu;

6.6. izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.07.2019. lēmumu Nr. 1/11)

7. Pārvades sistēmas operators nosaka un publicē savā tīmekļvietnē pārvades sistēmas darba režīmu un dabasgāzes piegādes virzienus un, ņemot vērā attiecīgā pārvades sistēmas gāzesvada tehnisko stāvokli, maksimālo pieļaujamo darba spiedienu katram pārvades sistēmas gāzesvadam. Minimālais pārvades sistēmas gāzesvadu darba spiediens ir 2,5 MPa.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

8. Pārvades sistēmas operators, vienojoties ar krātuves operatoru, divas nedēļas pirms katras iesūknēšanas sezonas un izņemšanas sezonas sākuma nosaka dabasgāzes plūsmas maksimālo un minimālo spiedienu, ar kādu pārvades sistēmas operators nodod dabasgāzi krātuves operatoram iesūknēšanai krātuvē un krātuves operators izsūknē dabasgāzi no krātuves, lai ievadītu pārvades sistēmā, un minēto informāciju publicē savā tīmekļvietnē.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

III. Pārvades sistēmas operatora un sistēmas lietotāju tiesības un pienākumi

9. Pārvades sistēmas operatoram ir pienākums:

9.1. aprēķināt un publicēt jaudu atbilstoši šiem noteikumiem;

9.2. nodrošināt pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanu sistēmas lietotājam un nediskriminējošu pārvades sistēmas jaudas rezervēšanu atbilstoši šiem noteikumiem;

9.3. savlaicīgi sniegt sistēmas lietotājam ar pārvades sistēmas lietošanu saistītu informāciju;

9.4. saskaņojot ar regulatoru, piedāvāt ilgtermiņa jaudas produktus uz laiku, ilgāku nekā gads, pirms tam informējot visus sistēmas lietotājus un savā tīmekļvietnē publicējot konkrēta termiņa jaudas produkta sadales nosacījumus un termiņus, ja pārvades sistēmas operators ir saņēmis sistēmas lietotāja pieprasījumu nodrošināt šādus ilgtermiņa jaudas produktus.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

10. Pārvades sistēmas operatoram ir tiesības:

10.1. šajos noteikumos un pārvades sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktajos gadījumos ierobežot pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanu šo noteikumu XVII. nodaļā noteiktajā kārtībā;

10.2. piešķirt jaudas šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā noteiktajos ieejas punktos un 6.2. un 6.3.apakšpunktā noteiktajos izejas punktos, izmantojot netiešās piešķiršanas metodi;

10.3. pieprasīt no sistēmas lietotājiem, krātuves operatora un dabasgāzes sadales sistēmas operatora (turpmāk – sadales sistēmas operators) informāciju, kas pārvades sistēmas operatoram nepieciešama šajos noteikumos noteikto darbību veikšanai;

10.4. rezervēt ekonomiski pamatotā veidā jaudas produktus citu pārvades sistēmu ieejas un izejas punktos, krātuves ieejas un izejas punktos, kā arī krātuves un sašķidrinātās dabasgāzes termināla jaudu, kas nepieciešama pārvades sistēmas ilgtspējīgas darbības un stabilas pārvades pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;

10.5. slēgt līgumu par pārvades sistēmas tehniskās balansēšanas enerģijas pirkšanu un pārdošanu;

10.6. iegūt un apstrādāt datus par sistēmas lietotājiem un pretendentiem;

10.7. pieprasīt no sistēmas lietotājiem saistību izpildes nodrošinājumu;

10.8. saņemt maksu par sniegto pārvades sistēmas pakalpojumu un balansēšanu šajos noteikumos, pārvades sistēmas pakalpojuma līgumā un balansēšanas līgumā paredzētajā apmērā un kārtībā.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

11. Sistēmas lietotājiem ir pienākums:

11.1. organizēt dabasgāzes piegādi līdz ieejas punktam pārvades sistēmā un dabasgāzes saņemšanu no pārvades sistēmas izejas punktā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā;

11.2. nodrošināt, lai ievades pārvades sistēmā atbilstu izvadēm no pārvades sistēmas;

11.3. samaksāt par saņemto pārvades sistēmas pakalpojumu un palīgpakalpojumiem, tajā skaitā balansēšanu, šajos noteikumos, pārvades sistēmas pakalpojuma līgumā un balansēšanas līgumā paredzētajā kārtībā;

11.4. iesniegt ar pārvades sistēmas pakalpojumu un balansēšanu saistīto nepieciešamo informāciju šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

12. Sistēmas lietotājiem ir tiesības:

12.1. izmantot pārvades sistēmu un saņemt dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu un palīgpakalpojumus, tajā skaitā balansēšanu šajos noteikumos, pārvades sistēmas pakalpojuma līgumā un balansēšanas līgumā paredzētajā kārtībā un apjomā;

12.2. saņemt ar pārvades sistēmas pakalpojumu un balansēšanu saistīto nepieciešamo informāciju;

12.3. saņemt rēķinus par pārvades sistēmas pakalpojumu un balansēšanu šajos noteikumos, pārvades sistēmas pakalpojuma līgumā un balansēšanas līgumā paredzētajā kārtībā.

IV. Pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas pakalpojuma līguma noslēgšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

13. Pretendents iesniedz pārvades sistēmas operatoram pieteikumu pārvades sistēmas lietošanas tiesību iegūšanai (1.pielikums). Pretendents pieteikumam pievieno:

13.1. dokumentu, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrējis komercdarbību atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem;

13.2. pārstāvību apliecinošu dokumentu, ja pieteikumu iesniedz pretendenta pilnvarots pārstāvis;

13.3. dokumentu, kas apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts, un kas izdots ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas;

13.4. gada pārskatu par iepriekšējiem trīs gadiem (vai faktisko darbības laiku, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, par kuru iesniedzams gada pārskats) vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem;

13.5. informāciju par pretendenta kredītreitingu, kuru piešķīrusi vispārzināma kredītaģentūra vai reitingu aģentūra (nav jāiesniedz, ja plāno sniegt saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar šo noteikumu XVIII nodaļu).

14. Ja šo noteikumu 13.punktā noteiktajos dokumentos minētā informācija latviešu vai angļu valodā bez maksas ir pieejama oficiālā izdevumā vai valsts publiskā reģistrā, pretendentam ir tiesības attiecīgos dokumentus neiesniegt, pieteikumā precīzi norādot tīmekļvietni, kurā attiecīgā informācija ir pieejama.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

15. Pārvades sistēmas operators šo noteikumu 13.punktā minēto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izvērtē piecu darba dienu laikā no saņemšanas dienas. Pārvades sistēmas operators var pieprasīt pretendentam iesniegt trūkstošos dokumentus un papildu informāciju.

16. Ja pārvades sistēmas operators ir pieprasījis pretendentam iesniegt papildu informāciju vai dokumentus, pretendents tos iesniedz 10 darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja pretendents šajā punktā noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus, uzskatāms, ka pretendents ir atsaucis savu pieteikumu.

17. Šo noteikumu 13. un 15.punktā minētos dokumentus un papildu informāciju pretendents pārvades sistēmas operatoram var iesniegt elektroniski.

18. Ja pretendents ir iesniedzis visus šo noteikumu 13. un 15.punktā minētos dokumentus un papildu informāciju, pārvades sistēmas operators piecu darba dienu laikā no dokumentu un papildu informācijas saņemšanas dienas sagatavo pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu (2.pielikums) un balansēšanas līgumu (3.pielikums) un elektroniski nosūta to pretendentam. Pārvades sistēmas operators sistēmas lietotājam piešķir enerģijas identifikācijas kodu (EIK), ja sistēmas lietotājam tāds jau nav piešķirts.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

19. Pretendents iesniedz pārvades sistēmas operatoram parakstītu pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu un balansēšanas līgumu, katru divos eksemplāros 10 darba dienu laikā no līgumu nosūtīšanas dienas. Ja pretendents 10 darba dienu laikā no līgumu nosūtīšanas dienas nav iesniedzis pārvades sistēmas operatoram parakstītus līgumus, uzskatāms, ka pretendents ir atsaucis savu pieteikumu.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

20. Pārvades sistēmas operators trīs darba dienu laikā no pretendenta parakstīto līgumu saņemšanas dienas paraksta pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu un balansēšanas līgumu un vienu eksemplāru no katra līguma nosūta pretendentam.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

21. Pārvades sistēmas operators un sistēmas lietotājs pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas līguma darbības laikā var vienoties par grozījumiem noslēgtajos līgumos, ja izmaiņas nav pretrunā ar šiem noteikumiem. Pārvades sistēmas operators par to 10 dienu laikā informē regulatoru, iesniedzot attiecīgās vienošanās kopiju.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

22. Par atteikumu noslēgt pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu pārvades sistēmas operators vienas darba dienas laikā pēc pretendenta iesniegtā pieteikuma izvērtēšanas informē pretendentu, nosūtot paziņojumu uz pretendenta pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Motivētu rakstveida atteikumu noslēgt pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu pārvades sistēmas operators likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā termiņā nosūta pa pastu uz pretendenta pieteikumā norādīto adresi.

V. Jaudas produktu rezervēšanas vispārīgie noteikumi

23. Pārvades sistēmas operators aprēķina un publicē savā tīmekļvietnē tehnisko jaudu, pieejamo jaudu un rezervēto atslēdzamo jaudu šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētajos ieejas punktos un 6.1., 6.2. un 6.3.apakšpunktā minētajos izejas punktos attiecīgajam laika periodam. Pārvades sistēmas operators jaudas aprēķinā izmanto atbilstošos iepriekšējo periodu vēsturiskos datus, cauruļvadu hidrauliskās modelēšanas datus, dabasgāzes infrastruktūras izmaiņas, plānotos uzturēšanas darbus un jaudu rezervēšanas dinamiku katrā ieejas punktā un izejas punktā.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

24. Šajos noteikumos noteiktā jaudas produktu rezervēšanas kārtība attiecas uz visiem ieejas punktiem un izejas punktiem, izņemot šo noteikumu 5.4., 6.4. un 6.6.apakšpunktā noteiktajiem ieejas un izejas punktiem, kuros pārvades sistēmas operators nepiedāvā jaudas rezervēšanai.

(SPRK padomes 25.07.2019. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

25. Pārvades sistēmas pakalpojuma līguma darbības laikā sistēmas lietotājam ir tiesības rezervēt jaudas produktus katrā ieejas un izejas punktā atsevišķi un par katru jaudas produktu atsevišķi atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam.

26. Atbilstoši pārvades sistēmas operatora noslēgtajam sadarbības līgumam ar blakus esošo pārvades sistēmas operatoru šo noteikumu 5.1. – 5.3.apakšpunktā noteiktajos ieejas punktos un 6.1. – 6.3.apakšpunktā noteiktajos izejas punktos pārvades sistēmas operatori piedāvā grupētas jaudas produktus – standarta jaudas produktus, kas sastāv no savienotām ieejas un izejas jaudām abās starpsavienojuma punkta pusēs. Grupētas jaudas produktu piedāvājumu pārvades sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

27. Ja sistēmas lietotājs vēlas pārvadīt dabasgāzi uz citu pārvades sistēmu, sistēmas lietotājam ir pienākums rezervēt izejas jaudu kādā no šo noteikumu 6.1., 6.2. vai 6.3.apakšpunktā noteiktajiem izejas punktiem.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

28. Pārvades sistēmas ieejas un izejas punktos pārvades sistēmas operators piedāvā šajos noteikumos noteiktos jaudas produktus, jaudas produktu piešķiršanā piemērojot "pirmais atnāca, pirmais saņēma" principu.

29. Šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā noteiktajos ieejas punktos un 6.1. – 6.3.apakšpunktā noteiktajos izejas punktos pārvades sistēmas operators piedāvā šādus standarta jaudas produktus:

29.1. ilgtermiņa jaudas produkts – gada jauda (kWh/d/gadā);

29.2. īstermiņa jaudas produkti:

29.2.1. ceturkšņa jauda (kWh/d/ceturksnī);

29.2.2. mēneša jauda (kWh/d/mēnesī);

29.2.3. dienas jauda (kWh/dienā);

29.2.4. pašreizējās dienas jauda (kWh/dienā).

30. (Svītrots ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

31. Pārvades sistēmas operators šo noteikumu 5.3.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā, kurā nav iespējams nodrošināt fizisku dabasgāzes plūsmu pretējā virzienā, piedāvā atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktus. Pārvades sistēmas operators atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu piedāvājumu publicē elektroniskajā pārvades jaudu rezervēšanas vietnē.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

32. Ja, rezervējot noteikta termiņa konstanto jaudu, sistēmas lietotāja pieprasītā konstantā jauda pārsniedz pārvades sistēmas pieejamo jaudu, sistēmas lietotājam ir tiesības rezervēt attiecīgā termiņa atslēdzamo jaudu.

33. Pārvades sistēmas operators, konstatējot, ka nepieciešams pārtraukt atslēdzamās jaudas produktu nodrošināšanu sistēmas lietotājiem apjomā, kāds ir nepieciešams konstantās jaudas nodrošināšanai, to izdara, pirmo atslēdzot jaudu tiem lietotājiem, kuri rezervējuši atslēdzamo jaudu pēdējie. Pārvades sistēmas operators ne vēlāk kā vienu stundu un 30 minūtes iepriekš informē sistēmas lietotāju par jaudas atslēgšanu.

34. Ja sistēmas lietotājs iesniedz pieteikumu jaudas produkta rezervēšanai pēc šo noteikumu 37.punktā, 42.1. un 42.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, pārvades sistēmas operators ne vēlāk kā vienas dienas laikā informē sistēmas lietotāju par atteikumu rezervēt noteikta termiņa jaudas produktu nokavējuma dēļ. Ja sistēmas lietotājs iesniedz pieteikumu sistēmas jaudas produkta rezervēšanai pēc šo noteikumu 42.3. un 42.4.apakšpunktā noteiktā termiņa, pārvades sistēmas operators nekavējoties informē sistēmas lietotāju par atteikumu rezervēt noteikta termiņa jaudas produktu nokavējuma dēļ.

35. Jaunas jaudas, kuras ieviešanai ir nepieciešamas investīcijas pārvades sistēmā, rezervēšana tiek veikta, izmantojot ilgtermiņa jaudas produkta rezervēšanas kārtību.

36. Pēc jaudas produkta rezervēšanas apstiprinājuma saņemšanas sistēmas lietotājam ir pienākums norēķināties ar pārvades sistēmas operatoru par rezervēto jaudas produktu pārvades sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā.

36. 1 Ja sistēmas lietotājs, iesniedzot pieteikumu jaudas produkta rezervēšanai saskaņā ar šo noteikumu 37.punktā, 42.1., 42.2., 42.3. un 42.4.apakšpunktā noteikto termiņu un aizpildot šo noteikumu 4.pielikumā noteikto standarta saziņas protokolu, ir kļūdaini ievadījis datus, sistēmas lietotājam ir tiesības prasīt atcelt pieteikumu jaudas produktu rezervēšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

36.11. lietotājs pieteikumu jaudas produkta rezervēšanai ir iesniedzis vismaz vienu stundu pirms šo noteikumu 37.punktā, 42.1., 42.2., 42.3. un 42.4.apakšpunktā noteiktā jaudas produkta rezervēšanas termiņa beigām;

36.12. lietotājs ir nosūtījis uz pārvades sistēmas operatora elektroniskā pasta adresi pieteikuma vēstuli par kļūdu ne vēlāk ka 30 minūšu laikā no pieteikuma jaudas produkta rezervēšanai iesniegšanas. Vēstulē norāda rezervēšanas pieteikuma faila nosaukumu un iesniegšanas laiku.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

VI. Ilgtermiņa jaudas produktu rezervēšanas kārtība

37. Iesniedzot un apstiprinot pieteikumu ilgtermiņa jaudas produkta rezervēšanai, sistēmas lietotājs un pārvades sistēmas operators izmanto šo noteikumu 4.pielikumā noteikto standarta saziņas protokolu. Pieteikumu ilgtermiņa jaudas produkta rezervēšanai sistēmas lietotājs iesniedz ne vēlāk kā divus gāzes mēnešus pirms nākamā gāzes gada sākuma un ne ātrāk kā sešus gāzes mēnešus pirms nākamā gāzes gada sākuma.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.09.2017. lēmumu Nr. 1/23)

38. Pārvades sistēmas operators ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas, kas seko jaudas rezervēšanas pieteikuma iesniegšanas dienai, plkst. 16:30 (plkst. 14:30 UTC ziemas laika periodā un plkst. 13:30 UTC vasaras laika periodā) informē sistēmas lietotāju par tam piešķirto konstanto jaudu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam.

39. Ja sistēmas lietotāja pieteiktais konstantās jaudas daudzums pārsniedz pieejamo jaudu, pārvades sistēmas operators noraida jaudas rezervēšanas pieteikumu un nekavējoties par to informē sistēmas lietotāju. Sistēmas lietotājs, saņemot noraidījumu, var iesniegt jaunu konstantās un atslēdzamās jaudas rezervēšanas pieteikumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam, ievērojot šo noteikumu 37. punktā noteikto termiņu.

40. Saņemot šo noteikumu 39.punktā noteikto pieteikumu, pārvades sistēmas operators paziņo sistēmas lietotājam atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam par konstantās un atslēdzamās jaudas piešķiršanu, ievērojot šo noteikumu 38.punktā noteikto termiņu.

41. Pārvades sistēmas operators, informējot sistēmas lietotāju par attiecīgajā ieejas un izejas punktā rezervētajām ilgtermiņa jaudām, vienlaikus šo informāciju reģistrē elektroniskajā pārvades jaudu rezervēšanas vietnē.

VII. Īstermiņa jaudas produktu rezervēšanas kārtība

42. Pieteikumus īstermiņa jaudas produktu rezervēšanai sistēmas lietotājs iesniedz atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam šādos termiņos:

42.1. pieteikumu ceturkšņa jaudas produkta rezervēšanai – ne vēlāk kā līdz plkst. 15:00 (plkst. 13:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 12:00 UTC vasaras laika periodā) gāzes dienā D-1 pirms attiecīgā gāzes ceturkšņa sākuma un ne ātrāk kā divus gāzes mēnešus pirms gāzes gada pirmā ceturkšņa jaudas izmantošanas perioda sākuma;

42.2. pieteikumu mēneša jaudas produkta rezervēšanai lietotājs iesniedz ne vēlāk kā līdz plkst. 15:00 (plkst. 13:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 12:00 UTC vasaras laika periodā) gāzes dienā D-1 pirms attiecīgā gāzes mēneša sākuma un ne ātrāk kā 29 gāzes dienas pirms gāzes ceturkšņa pirmā mēneša jaudas izmantošanas perioda sākuma;

42.3. pieteikumu gāzes dienas D jaudas produkta rezervēšanai lietotājs iesniedz ne vēlāk kā līdz plkst. 15:00 (plkst. 13:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 12:00 UTC vasaras laika periodā) gāzes dienā D-1 un ne ātrāk kā deviņas gāzes dienas pirms pirmās gāzes dienas gāzes mēnesī, kurš ietver gāzes dienu D. Pārvades sistēmas operators savā tīmekļvietnē publicē netiešās jaudas piešķiršanas metodes izmantošanas laikā (biržas tirdzniecības sesijas sākums un beigas) rezervēšanai nodoto jaudu;

42.4. pieteikumu pašreizējās dienas jaudas produkta rezervēšanai lietotājs iesniedz ne vēlāk kā divas stundas un 30 minūtes pirms pašreizējās dienas jaudas produkta jaudas izmantošanas sākuma (t.i., ne vēlāk kā trīs stundas un 30 minūtes pirms gāzes dienas beigām), bet ne ātrāk kā plkst. 15:00 (plkst. 13:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 12:00 UTC vasaras laiku periodā) gāzes dienā D-1. Pārvades sistēmas operators savā tīmekļvietnē publicē netiešās jaudas piešķiršanas metodes izmantošanas laikā (biržas tirdzniecības sesijas sākums un beigas) rezervēšanai nodoto jaudu.

(SPRK padomes 04.09.2017. lēmuma Nr. 1/23 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

43. Saņemot pieteikumu attiecīgā īstermiņa jaudas produkta rezervēšanai, pārvades sistēmas operators izvērtē, vai pieejamā jauda ieejas un izejas punktā ir pietiekama, un, izmantojot šo noteikumu 4.pielikumā noteikto standarta saziņas protokolu, apstiprina vai noraida pieteikumu īstermiņa jaudas produkta rezervēšanai:

43.1. par ceturkšņa un mēneša jaudas produkta piešķiršanu pārvades sistēmas operators informē sistēmas lietotāju ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc jaudas produkta rezervēšanas pieteikuma saņemšanas līdz plkst. 16:30 (plkst. 14:30 UTC ziemas laika periodā un plkst. 13:30 UTC vasaras laika periodā). Ja sistēmas lietotāja pieprasītais ceturkšņa vai mēneša jaudas produkts pārsniedz pieejamo jaudu, pārvades sistēmas operators noraida jaudas produkta rezervēšanas pieteikumu un nekavējoties par to informē sistēmas lietotāju. Sistēmas lietotājs pēc šajā punktā minētās informācijas saņemšanas var iesniegt jaunus konstantās un atslēdzamās jaudas rezervēšanas pieteikumus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam. Sistēmas lietotājs konstantās un atslēdzamās jaudas rezervēšanas jaunos pieteikumus nosūta pārvades sistēmas operatoram šo noteikumu 42.1. un 42.2. apakšpunktā noteiktajā ceturkšņa un mēneša jaudas produkta rezervēšanas termiņā. Pēc sistēmas lietotāja konstantās un atslēdzamās jaudas rezervēšanas jauno pieteikumu saņemšanas pārvades sistēmas operators šajā punktā noteiktajā termiņā paziņo sistēmas lietotājam atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam par neatslēdzamās un atslēdzamās jaudas piešķiršanu;

43.2. par gāzes dienas D jaudas produkta piešķiršanu pārvades sistēmas operators informē sistēmas lietotāju ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc jaudas produkta rezervēšanas pieteikuma saņemšanas. Ja pieprasītais gāzes dienas D jaudas produkts pārsniedz pieejamo jaudu, pārvades sistēmas operators noraida jaudas produkta rezervēšanas pieteikumu un nekavējoties par to informē sistēmas lietotāju. Sistēmas lietotājs pēc šajā punktā minētās informācijas saņemšanas var iesniegt jaunus konstantās un atslēdzamās jaudas rezervēšanas pieteikumus atbilstoši šo noteikumu 4pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam. Sistēmas lietotājs jaunos konstantās un atslēdzamās jaudas rezervēšanas pieteikumus nosūta pārvades sistēmas operatoram šo noteikumu 42.3.apakšpunktā noteiktajā gāzes dienas D jaudas produkta rezervēšanas termiņā. Pēc sistēmas lietotāja konstantās un atslēdzamās jaudas rezervēšanas jauno pieteikumu saņemšanas pārvades sistēmas operators šajā punktā noteiktajā termiņā paziņo sistēmas lietotājam atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam par neatslēdzamās un atslēdzamās jaudas piešķiršanu;

43.3. par pašreizējās dienas jaudas produkta piešķiršanu pārvades sistēmas operators informē sistēmas lietotāju ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc jaudas produkta rezervēšanas pieteikuma iesniegšanas. Ja pieprasītais pašreizējās dienas jaudas produkts pārsniedz pieejamo jaudu, pārvades sistēmas operators noraida jaudas produkta rezervēšanas pieteikumu, par to informējot sistēmas lietotāju atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam.

44. Pārvades sistēmas operators jaudas produktu rezervēšanas pieteikumus apstiprina vai noraida, ievērojot "pirmais atnāca, pirmais saņēma" principu, pamatojoties uz attiecīgā jaudas produkta rezervēšanas pieteikuma saņemšanas laiku.

45. Pārvades sistēmas operators, informējot sistēmas lietotāju par attiecīgā laika perioda īstermiņa jaudas produkta piešķiršanu attiecīgajā ieejas un izejas punktā, vienlaikus šo informāciju reģistrē elektroniskajā pārvades jaudu rezervēšanas vietnē.

VIII. Sekundārais jaudu tirgus

46. Sistēmas lietotājs, kurš ir rezervējis šo noteikumu 29.punktā noteiktos standarta jaudas produktus, var vienoties ar citu sistēmas lietotāju un nodot šo noteikumu 29.1., 29.2.1., 29.2.2. un 29.2.3.apakšpunktā noteikto jaudas produktu vai tā daļu, kas aprēķināta gāzes dienai.

47. Nododot rezervēto jaudas produktu vai tā daļu, sistēmas lietotājs nodod citam sistēmas lietotājam tiesības izmantot noteikta perioda jaudu attiecīgā ieejas vai izejas punktā. Saistības pret pārvades sistēmas operatoru, tajā skaitā saistība samaksāt par rezervēto jaudas produktu, paliek sistēmas lietotājam, kurš nodod rezervēto jaudas produktu.

48. Sistēmas lietotājs, kurš nodod rezervēto jaudas produktu, un sistēmas lietotājs, kurš iegūst šo jaudas produktu, informē pārvades sistēmas operatoru par nodoto jaudas produktu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam, ne vēlāk kā divas stundas pirms šajos noteikumos noteiktā nomināciju iesniegšanas beigu termiņa, iesniedzot pārvades sistēmas operatoram šādu informāciju:

48.1. jaudas produkta veids atbilstoši šo noteikumu 29.punktam;

48.2. ieejas vai izejas punkts;

48.3. nodotā jaudas produkta apjoms (kWh/d);

48.4. nodotā jaudas produkta izmantošanas sākuma un beigu datums;

48.5. enerģijas identifikācijas kods.

49. Pārvades sistēmas operators apstiprina rezervētā jaudas produkta nodošanu ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc informācijas saņemšanas no abām darījuma pusēm atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam. Līdz ar darījuma apstiprināšanu sistēmas lietotājs, kurš ir ieguvis tiesības izmantot jaudas produktu, iegūst tiesības iesniegt jaudu nominācijas šo noteikumu XI. nodaļā noteiktajā kārtībā un termiņos.

50. Pārvades operators var atteikties apstiprināt rezervētā jaudas produkta nodošanu:

50.1. ja informācija par jaudas produkta nodošanu ir saņemta tikai no viena sistēmas lietotāja (vienas darījuma puses);

50.2. ja sistēmas lietotāju iesniegtā informācija nesakrīt vai ir nepilnīga;

50.3. ja sistēmas lietotāja nododamās jaudas produkta apjoms ir lielāks nekā neizmantotā jauda.

IX. Pārvades sistēmas pārslodzes vadība

51. Ja sistēmas lietotājs, kurš pieprasa pārvades sistēmas operatoram jaudu, līgumpārslodzes gadījumā neiegūst vajadzīgo jaudu sekundārajā jaudu tirgū 10 darba dienu laikā no šo noteikumu 58.punktā noteiktā pārvades sistēmas operatora paziņojuma nosūtīšanas, pārvades sistēmas operators uzsāk pārslodzes vadības procesu, informējot par to savā tīmekļvietnē.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

52. Pārvades sistēmas operators līgumpārslodzes vadību veic ar šādiem līdzekļiem:

52.1. vēršoties pie sistēmas lietotājiem, kuriem ir neizmantota jauda, un pieprasot sniegt informāciju par faktisko jaudas nepieciešamību noteiktā ieejas vai izejas punktā attiecīgajā laika periodā. Pieprasītā informācija sistēmas lietotājiem ir jāsniedz ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no pārvades sistēmas operatora pieprasījuma saņemšanas;

52.2. pieņemot un atkārtoti piešķirot jaudas produktus, kurus sistēmas lietotāji brīvprātīgi nodod atkārtotai piešķiršanai;

52.3. atkārtoti piešķirot neizmantoto jaudu, kuru pārvades sistēmas operators iegūst, piemērojot jaudu piespiedu nodošanu saskaņā ar principu "izmanto vai zaudē".

53. Sistēmas lietotāji var nodot rezervēto konstanto jaudu pārvades sistēmas operatoram, izņemot dienas un pašreizējās dienas jaudas produktu, kas rezervēts gāzes dienā D-1.

54. Pārvades sistēmas operators, saņemot sistēmas lietotāja paziņojumu par atteikšanos no rezervētās konstantās jaudas, informāciju par nodoto jaudas daudzumu un attiecīgo ieejas un izejas punktu, kurā sistēmas lietotājs atsakās no jaudas, nekavējoties publicē elektroniskajā pārvades jaudu rezervēšanas vietnē.

55. Pārvades sistēmas operators nodoto jaudu piešķir, ja citi sistēmas lietotāji vēlas rezervēt konstanto jaudu attiecīgajā ieejas vai izejas punktā. Nodotā jauda tiek piešķirta pēc tam, kad ir piešķirta pieejamā jauda, kas tika noteikta pirms jaudu nodošanas. Par nodotās jaudas piešķiršanu citam sistēmas lietotājam pārvades sistēmas operators nekavējoties informē sistēmas lietotāju, kurš saskaņā ar šo noteikumu 53.punktu atteicās no jaudas atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam.

56. Sistēmas lietotājs saglabā savas tiesības un pienākumus saistībā ar nodoto jaudu līdz brīdim, kad pārvades sistēmas operators to pilnā apmērā vai daļēji piešķir citam sistēmas lietotājam. Sistēmas lietotājs tiek atbrīvots no pienākuma maksāt par atkārtoti piešķirto jaudu tādā mērā, kādā pārvades sistēmas operators ir saņēmis samaksu no cita sistēmas lietotāja par nodoto jaudu. Pārvades sistēmas operators nodoto jaudu piešķir kā pieejamo jaudu, pamatojoties uz šo noteikumu V. – VII. nodaļā noteiktajiem jaudas piešķiršanas principiem.

57. Pārvades sistēmas operators uzsāk jaudas piespiedu nodošanu saskaņā principu "izmanto vai zaudē", ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

57.1. sistēmas lietotājs noteiktā ieejas vai izejas punktā dienā vidēji izmanto mazāk par 80 % no rezervētā gada jaudas produkta un tam nav sniegts objektīvs pamatojums;

57.2. sistēmas lietotājs noteiktā ieejas vai izejas punktā sistemātiski nominē 90% – 100% no rezervētā jaudas produkta un renominē, to samazinot.

58. Ja pārvades sistēmas operators konstatē šo noteikumu 57.punktā noteiktos apstākļus, pārvades sistēmas operators par to paziņo attiecīgajam sistēmas lietotājam atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam. Paziņojumā pārvades sistēmas operators norāda citu sistēmas lietotāju pieprasīto jaudu un to, kāda maksimālā daļa no neizmantotās jaudas noteiktā ieejas vai izejas punktā var tikt nodota citiem sistēmas lietotājiem. Sistēmas lietotājam piecu darba dienu laikā pēc šajā punktā noteiktā pārvades sistēmas operatora paziņojuma saņemšanas neizmantotā jauda ir jāpiedāvā sekundārajā jaudu tirgū vai jānodod pārvades sistēmas operatoram.

59. Ja sistēmas lietotājs, kuram ir neizmantotā jauda, piecu darba dienu laikā pēc šo noteikumu 58.punktā noteiktā pārvades sistēmas operatora paziņojuma saņemšanas iesniedz jaudas nepieciešamības pamatojumu, pārvades sistēmas operators informē sistēmas lietotāju, kurš pieprasa jaudu, ka pieprasītā jauda nav pieejama.

60. Ja citi sistēmas lietotāji pieprasa konstanto jaudu un sistēmas lietotājs, kuram ir neizmantotā jauda, neveic šo noteikumu 58.punktā noteiktās darbības vai šo noteikumu 59.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz jaudas nepieciešamības pamatojumu, pārvades sistēmas operators uzsāk jaudas piespiedu nodošanu, pirms tam informējot sistēmas lietotāju.

61. Ja vairākiem sistēmas lietotājiem ir neizmantotā jauda un pārvades sistēmas operators uzsāk jaudas piespiedu nodošanu vai ja vairāki sistēmas lietotāji paziņo savu nodomu nodot jaudu pārvades sistēmas operatoram, pārvades sistēmas operators jaudas nodošanu veic, pamatojoties uz proporcionalitātes principu, kas nozīmē, ka:

61.1. sistēmas lietotāja nododamais jaudas apjoms ir vienāds ar sistēmas lietotāju attiecīgajā punktā (kurā citi sistēmas lietotāji vēlas jaudu) rezervētās, bet nenominētās jaudas daudzuma un visu sistēmas lietotāju, kuriem tiek uzsākta jaudas piespiedu nodošana, attiecīgajā punktā rezervētā, taču nenominētā kopējā jaudas daudzuma attiecību, sareizinātu ar cita sistēmas lietotāja pieprasīto jaudas daudzumu;

61.2. ja vairāki sistēmas lietotāji vēlas nodot jaudu, nododamais daudzums ir vienāds ar sistēmas lietotāja attiecīgajā punktā (kurā citi sistēmas lietotāji vēlas jaudu) rezervētās, bet nenominētās un nodošanai pieprasītās jaudas daudzuma un visu sistēmas lietotāju, kuri ir izteikuši vēlmi par jaudas nodošanu, attiecīgajā punktā nenominētā un nodošanai pieprasītā jaudas daudzuma attiecību, sareizinātu ar citu sistēmas lietotāju vēlamo jaudas daudzumu.

62. Jaudas piespiedu nodošanas gadījumā sistēmas lietotājam, kurš pieprasa jaudu, ir pienākums rezervēt jaudas produktu, maksājot par to cenu, kas aprēķināta proporcionāli atlikušajam jaudas produkta periodam.

63. Jaudas piespiedu nodošanas gadījumā no sistēmas lietotāja, kuram ir neizmantotā jauda un kuram ir uzsākta jaudas piespiedu nodošana, jaudas produkts citiem sistēmas lietotājiem tiek nodots bez atlīdzības.

64. Līgumpārslodzes gadījumā pārvades sistēmas operators, izvērtējot sistēmas lietotāju saskaņā ar šo noteikumu XI. nodaļā norādīto kārtību iesniegtās nominācijas konkrētai gāzes dienai D, neizmantoto gāzes dienas D konstanto jaudu gāzes dienā D-1 piedāvā primārajā jaudu tirgū kā atslēdzamo jaudu visos ieejas un izejas punktos, izņemot šo noteikumu 5.4., 6.4. un 6.6.apakšpunktā noteiktos ieejas un izejas punktus.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 25.07.2019. lēmumu Nr. 1/11)  

X. Nomināciju un renomināciju vispārīgie noteikumi

65. Sistēmas lietotājam, kas vēlas ievadīt vai izvadīt no pārvades sistēmas noteiktu dabasgāzes daudzumu šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.5.apakšpunktā noteiktajos ieejas punktos un 6.1, 6.2., 6.3. un 6.5.apakšpunktā noteiktajos izejas punktos, kuros ir rezervēti jaudas produkti, ir pienākums šo noteikumu XI nodaļā norādītajos termiņos un atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam iesniegt pārvades sistēmas operatoram nomināciju.

(SPRK padomes 25.07.2019. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

66. Sistēmas lietotājam, kas vēlas izvadīt no pārvades sistēmas noteiktu dabasgāzes daudzumu šo noteikumu 6.6.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā, ir pienākums šo noteikumu XI nodaļā norādītajos termiņos un atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam iesniegt pārvades sistēmas operatoram nomināciju.

(SPRK padomes 25.07.2019. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

66.1 Sistēmas lietotājam, kas vēlas novietot glabāšanai krātuvē vai izņemt no krātuves noteiktu dabasgāzes daudzumu šo noteikumu 5.4.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā un šo noteikumu 6.4.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā, ir pienākums šo noteikumu XI. nodaļā norādītajos termiņos un atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam iesniegt pārvades sistēmas operatoram tirdzniecības paziņojumu.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

67. Sistēmas lietotājs var koriģēt nomināciju, iesniedzot pārvades sistēmas operatoram renomināciju atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam.

68. Sistēmas lietotāja rezervētais jaudas produkts, iesniedzot pārvades sistēmas operatoram nomināciju vai renomināciju, netiek koriģēts.

69. Ja sistēmas lietotājs neiesniedz nomināciju gāzes dienai D, pārvades sistēmas operators pieņem, ka sistēmas lietotāja nominācija ir vienāda ar nulli.

70. Ja sistēmas lietotājs divas gāzes dienas D pēc kārtas bez pamatota iemesla neiesniedz nomināciju, pārvades sistēmas operators pieprasa sistēmas lietotājam iesniegt nomināciju katrā ieejas un izejas punktā, kurā sistēmas lietotājs ir rezervējis jaudu.

71. Sistēmas lietotāja nominācijai par dabasgāzes daudzumu, ko tas vēlas ievadīt pārvades sistēmā, nav obligāti jāsakrīt ar nomināciju par dabasgāzes daudzumu, ko tas vēlas izvadīt no sistēmas, un otrādi.

72. Pārvades sistēmas operators var pieprasīt sistēmas lietotājam iesniegt papildu informāciju par nominācijām, tajā skaitā detalizētu prognozi par nākamajā gāzes mēnesī plānoto ievadīto un izvadīto dabasgāzes daudzumu katrā ieejas vai izejas punktā.

73. Šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.4. apakšpunktā noteiktajos ieejas punktos un 6.2., 6.3. un 6.4.apakšpunktā noteiktajos izejas punktos pārvades sistēmas operators veic pastāvīgu dabasgāzes daudzuma saskaņošanu ar blakus esošo pārvades sistēmas operatoru vai krātuves operatoru, lai nodrošinātu, ka konkrētajā ieejas un izejas punktā sistēmas lietotāja iesniegtajā nominācijā plānotais ievadītās un izvadītās dabasgāzes daudzums atbilst sistēmas lietotāja darījuma otras puses iesniegtajā nominācijā plānotajam ievadītās un izvadītās gāzes daudzumam.

74. Ja šo noteikumu 73.punktā minētie dabasgāzes daudzumi nesakrīt, pārvades sistēmas operators piemēro mazākā pieteiktā dabasgāzes daudzuma noteikumu. Pēc blakus esošā pārvades sistēmas operatora vai krātuves operatora dabasgāzes daudzuma saskaņojuma vai mazākā pieteiktā dabasgāzes daudzuma noteikuma piemērošanas nominācija uzskatāma par apstiprinātu, un pārvades sistēmas operators nosūta sistēmas lietotājam šo noteikumu 77.punktā noteikto paziņojumu. Vienlaikus par nominācijas apstiprināšanu pārvades sistēmas operators informē blakus esošās pārvades sistēmas operatoru vai krātuves operatoru.

XI. Nomināciju un renomināciju iesniegšanas un apstiprināšanas nosacījumi un termiņi

75. Nomināciju gāzes dienai D sistēmas lietotājs var iesniegt ne vēlāk kā līdz plkst. 15:00 (plkst.13:00 UTC ziemas laika periodā un plkst.12:00 UTC vasaras laika periodā) gāzes dienā D-1.

76. Ja sistēmas lietotājs attiecīgajā ieejas un izejas punktā vienlaikus ir nominējis gan konstanto jaudu, gan atslēdzamo jaudu, pārvades sistēmas operators izvērtē pieejamo jaudu un apstiprina sistēmas lietotājam piešķirto dabasgāzes daudzumu rezervētās konstantās un atslēdzamās jaudas ietvaros.

77. Ja sistēmas lietotājs ir iesniedzis nomināciju gāzes dienai D, ievērojot šo noteikumu 75.punktā noteikto termiņu, pārvades sistēmas operators ne vēlāk kā līdz gāzes dienas D-1 plkst. 17:00 (15:00 UTC ziemas laika periodā un 14:00 UTC vasaras laika periodā) atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam nosūta sistēmas lietotājam paziņojumu par apstiprināto dabasgāzes daudzumu gāzes dienā D, kurā norāda:

77.1. vai nominācija ir apstiprināta;

77.2. vai nominācijā norādītais dabasgāzes daudzums noteiktu iemeslu dēļ (piemēram, jaudas trūkums vai nominācijā nepareizi norādīta informācija) ir samazināts vai noraidīts;

77.3. vai iesniegtajā nominācijā norādītais dabasgāzes daudzums saistībā ar veicamo dabasgāzes daudzuma saskaņošanas procedūru pēc pārvades sistēmas operatora vai blakus esošās pārvades sistēmas operatora iniciatīvas tiek samazināts.

78. Vienlaikus ar šo noteikumu 77.punktā noteiktā paziņojuma nosūtīšanu pārvades sistēmas operators reģistrē izmaiņas sistēmas lietotāja balansēšanas portfelī atbilstoši šo noteikumu XIV. nodaļā noteiktajam.

79. Sistēmas lietotājs renomināciju var iesniegt jebkurā renominācijas periodā, kas sākas tūlīt pēc nominācijas apstiprināšanas termiņa beigām un beidzas trīs stundas pirms gāzes dienas D beigām.

80. Renominācijas perioda laikā sistēmas lietotājam ir tiesības koriģēt apstiprināto nomināciju gan visām gāzes dienas D, gan atlikušajām gāzes dienas D stundām, ievērojot šādus nosacījumus:

80.1. sistēmas lietotājs apstiprinātās nominācijas visām gāzes dienas D stundām var koriģēt no gāzes dienas D-1 plkst. 17:00 (plkst. 15:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 14:00 UTC vasaras laika periodā) līdz gāzes dienas D-1 plkst. 5:00 (plkst. 3:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 2:00 UTC vasaras laika periodā);

80.2. sistēmas lietotājs apstiprinātās nominācijas atlikušajām gāzes dienas D stundām var koriģēt no gāzes dienas D-1 plkst. 5:00 (plkst. 3:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 2:00 UTC vasaras laika periodā) līdz gāzes dienas D plkst. 4:00 (plkst. 2:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 1:00 UTC vasaras laika periodā).

81. Pārvades sistēmas operators, saņemot renomināciju, divu stundu laikā no šo noteikumu 80.1. un 80.2.apakšpunktā noteiktā katra renominācijas perioda sākuma, izmantojot šo noteikumu 4.pielikumā noteikto standarta saziņas protokolu, informē sistēmas lietotāju, vai iesniegtā renominācija ir apstiprināta, vai dabasgāzes daudzums saskaņošanas procedūras dēļ ir samazināts, kā arī to, vai darījuma puse blakus esošajā pārvades sistēmā ir iesniegusi renomināciju.

82. Ja sistēmas lietotājs attiecīgajā ieejas vai izejas punktā vienlaikus ir nominējis dabasgāzes daudzumu gan konstantās jaudas, gan atslēdzamās jaudas ietvaros un renominācijā norādītais dabasgāzes daudzums ir mazāks par sākotnējo nomināciju, pārvades sistēmas operators vispirms samazina nomināciju daļā, kas ir saistīta ar sistēmas lietotājam piešķirto atslēdzamās jaudas daudzumu.

83. Izmaiņas nominētajā dabasgāzes daudzumā saskaņā ar pārvades sistēmas operatora apstiprināto renomināciju notiek pēc divām stundām (katras stundas sākumā) no renominācijas perioda sākuma.

84. Ja pastāv līgumpārslodze, konstantās jaudas renominācijai jāatbilst šādiem nosacījumiem:

84.1. sistēmas lietotājs var renominēt no 10 % līdz 90 % no jaudas, kuru sistēmas lietotājs ir rezervējis;

84.2. ja sistēmas lietotāja iesniegtā nominācija pārsniedz 80 % no sistēmas lietotāja rezervētās jaudas, renominējot atļauts palielināt pusi no nenominētā dabasgāzes daudzuma. Ja sistēmas lietotāja iesniegtā nominācija nepārsniedz 20 % no rezervētās jaudas, renominējot atļauts samazināt pusi no nominētā dabasgāzes daudzuma.

85. Pārvades sistēmas operatoram ir tiesības noraidīt nomināciju vai renomināciju, par to informējot sistēmas lietotāju atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam, ne vēlāk kā divu stundu laikā pēc nominācijas iesniegšanas termiņa beigām vai renominācijas cikla sākuma, ja:

85.1. nominācijas vai renominācijas saturs neatbilst šo noteikumu 4.pielikuma prasībām;

85.2. nomināciju vai renomināciju ir iesniegusi persona, kurai nav tiesību to darīt saskaņā ar pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu;

85.3. dienas jaudas nominācijas un renominācijas pieņemšanas gadījumā netiešās nominētās plūsmas rādītājs kļūst negatīvs;

85.4. nominācija vai renominācija pārsniedz sistēmas lietotājam piešķirto jaudas produktu apjomu, izņemot gadījumu, ja renominācijas gadījumā tā ir iesniegta, lai pieprasītu atslēdzamās jaudas produktu;

85.5. stundas renominācijas pieņemšanas gadījumā rodas paredzamā dabasgāzes plūsmas maiņa pirms renominācijas perioda beigām.

86. Netiešās nominētās plūsmas rādītāju aprēķina atbilstoši šādai formulai:

P = RA × H,
24

kur

P – plūsmas rādītājs;

R – renominācijas daudzums (kWh/d.);

A – apstiprinātais daudzums (kWh/d.);

H – gāzes dienā D pagājušās stundas.

87. Ja pārvades sistēmas operators noraida renomināciju, pārvades sistēmas operators izmanto pēdējo apstiprināto sistēmas lietotāja nomināciju vai renomināciju, ja tāda ir.

88. Ja sistēmas lietotāja paredzētais pārvades sistēmā ievadītais dabasgāzes daudzums nav vienāds ar paredzēto no pārvades sistēmas izvadīto dabasgāzes daudzumu, pārvades sistēmas operators nenoraida sistēmas lietotāja nomināciju vai renomināciju.

89. Ja sistēmas lietotājs ir iesniedzis vairākas nominācijas vai renominācijas, pārvades sistēmas operators izskata tikai pēdējo konkrētajā ieejas vai izejas punktā noteiktam periodam savlaicīgi iesniegto nomināciju un renomināciju.

90. Pārvades sistēmas operators, izskatot, vai nominācija un renominācija ir iesniegta savlaicīgi, ņem vērā nominācijas vai renominācijas saņemšanas laiku. Ja sistēmas lietotājs divu stundu laikā no nominācijas vai renominācijas nosūtīšanas nesaņem paziņojumu par apstiprināto vai noraidīto nomināciju vai renomināciju atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam, sistēmas lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt par to pārvades sistēmas operatoru.

91. Sistēmas lietotāja nominācijā un renominācijā norādīto dabasgāzes daudzumu pārvades sistēmas operators drīkst koriģēt tikai izņēmuma gadījumos, ja, pārvadot nominācijā vai renominācijā noteikto dabasgāzes daudzumu, iespējams pārvades sistēmas drošības apdraudējums. Par nominācijā un renominācijā norādītā dabasgāzes daudzuma koriģēšanu pārvades sistēmas operators sistēmas lietotājus informē ne vēlāk kā vienas stundas laikā no minēto apstākļu iestāšanās atbilstoši 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam.

92. Pārvades sistēmas operators vispirms apstiprina dabasgāzes daudzumu nominācijas un renominācijas konstantās jaudas ietvaros.

93. Ja vairāki sistēmas lietotāji ir rezervējuši atslēdzamo jaudu un kopējais nominācijās un renominācijās norādītais dabasgāzes daudzums pārsniedz pieejamo jaudu, pārvades sistēmas operators esošās atslēdzamās jaudas sistēmas lietotājiem atslēdz, ņemot vērā attiecīgās atslēdzamās jaudas rezervēšanas laiku, pirmo atslēdzot jaudu tiem lietotājiem, kuri rezervējuši atslēdzamo jaudu pēdējie.

94. Šo noteikumu 5.1. 5.3.apakšpunktā noteiktajos ieejas un 6.1. – 6.3.apakšpunktā noteiktajos izejas punktos renomināciju no sistēmas lietotāja pārvades sistēmas operators pieņem tikai tad, ja ar blakus esošas valsts pārvades sistēmas operatoru noslēgtajā sadarbības līgumā ir noteikta renomināciju saskaņošanas kārtība. Pārvades sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē informāciju par iespēju iesniegt renominācijas šajā punktā noteiktajos ieejas un izejas punktos.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

XII. Darbības virtuālajā tirdzniecības punktā

95. Sistēmas lietotājs dabasgāzes nodošanu citam sistēmas lietotājam virtuālajā tirdzniecības punktā veic saskaņā ar divpusēju darījumu. Dabasgāzes daudzuma nodošana var notikt pēc dabasgāzes ievades pārvades sistēmā, bet pirms tās izvades attiecīgajā izejas punktā.

96. Virtuālajā tirdzniecības punktā darījumus var veikt sistēmas lietotāji, kuri ir noslēguši balansēšanas līgumu. Virtuālajā tirdzniecības punktā dabasgāzes daudzumu nodošana starp sistēmas lietotājiem notiek saskaņā ar nominācijām un renominācijām, kuras virtuālā tirdzniecības punkta darījumā iesaistītie sistēmas lietotāji attiecīgajai gāzes dienai D saskaņoti iesniedz pārvades sistēmas operatoram šo noteikumu XI nodaļā noteiktajā kārtībā un termiņos.

97. Pārvades sistēmas operators paziņo virtuālajā tirdzniecības punkta darījumā iesaistītajām pusēm par nomināciju saņemšanu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam.

98. Ja virtuālā tirdzniecības punkta darījumā iesaistīto sistēmas lietotāju nominācijās norādītie daudzumi sakrīt, pārvades sistēmas operators ne vēlāk kā divu stundu laikā nosūta sistēmas lietotājiem apstiprinājumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam un reģistrē izmaiņas sistēmas lietotāju balansēšanas portfeļos atbilstoši šo noteikumu XIII nodaļas nosacījumiem. Pārvades sistēmas operatoram saskaņā ar šo noteikumu 85.1. un 85.2.apakšpunktā noteikto ir tiesības noraidīt virtuālā tirdzniecības punkta darījumā iesaistīto sistēmas lietotāju nominācijas vai renominācijas, par to informējot sistēmas lietotāju atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam.

99. Ja virtuālā tirdzniecības punkta darījumā iesaistīto sistēmas lietotāju nominācijās vai renominācijās norādītie daudzumi nav vienādi vai tās iesniedz tikai viena no virtuālā tirdzniecības punkta darījumā iesaistītajām darījuma pusēm, operators piemēro mazākā pieteiktā dabasgāzes daudzuma noteikumu.

XIII. Piešķīruma noteikšanas kārtība

100. Pārvades sistēmas operators nosaka sistēmas lietotājam katrai gāzes dienai D piešķīrumu konkrētā ieejas vai izejas punktā.

101. Sistēmas lietotāja piešķīrums šo noteikumu 5.1. 5.3.apakšpunktā noteiktajos ieejas un 6.1. 6.3.apakšpunktā noteiktajos izejas punktos konkrētai gāzes dienai D, ja starp pārvades sistēmas operatoriem ir noslēgts tehniskās balansēšanas līgums, ir vienāds ar sistēmas lietotāja attiecīgai gāzes dienai D konkrētajā ieejas un izejas punktā pēc dabasgāzes daudzuma saskaņošanas ar blakus esošo pārvades sistēmas operatoru pēdējā nominācijā vai renominācijā norādīto dabasgāzes daudzumu.

102. Šo noteikumu 5.1. 5.3.apakšpunktā noteiktajos ieejas un šo noteikumu 6.1. 6.3.apakšpunktā noteiktajos izejas punktos, ja starp pārvades sistēmas operatoriem nav noslēgts tehniskās balansēšanas līgums, sistēmas lietotājam piešķīrumu nosaka šādi:

102.1. sistēmas lietotājam piešķirtais dabasgāzes, kas paredzēta ievadei vai izvadei pretēji dabasgāzes fiziskās plūsmas virzienam, daudzums ir vienāds ar dabasgāzes plūsmas pretējā virzienā apstiprināto daudzumu;

102.2. sistēmas lietotājam piešķirtais dabasgāzes, kas ievadīta vai izvadīta dabasgāzes fiziskās plūsmas virzienā, daudzums tiek noteikts pēc formulas:

Q = ( Qmēr + Qkop.pret.nom.) ×Q Liet.nom,
Q nom.kopējais

kur

Q – piešķīrums ieejas vai izejas punktā (kWh);

Q mēr – izmērītais dabasgāzes daudzums (kWh);

Q kop.pret.nom. – kopējās pretējās plūsmas apstiprinātais daudzums (kWh);

Q Liet.nom – sistēmas lietotājam saskaņā ar tā nominācijām plūsmas virzienā apstiprinātais dabasgāzes daudzums (kWh/d);

Q nom.kopējais – kopējais visiem sistēmas lietotājiem saskaņā ar nominācijām plūsmas virzienā apstiprinātais dabasgāzes plūsmas virziena daudzums (kWh/d).

103. Sistēmas lietotāja piešķīrums šo noteikumu 5.4.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā vai šo noteikumu 6.4.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā konkrētai gāzes dienai D ir vienāds ar sistēmas lietotājam attiecīgai gāzes dienai D ieejas un izejas punktā pēdējā nominācijā vai renominācijā apstiprināto dabasgāzes daudzumu vai krātuves operatora iesniegto korekciju piešķīrumam. Krātuves operators var iesniegt korekcijas par D dienas piešķīrumiem periodam, kas nepārsniedz divus gāzes mēnešus.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

104. Šo noteikumu 5.5.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā un šo noteikumu 6.5.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā piešķīrumu nosaka pēc nomērītā daudzuma.

105. Sistēmas lietotāja piešķīrumu enerģijas vienībās šo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā un šo noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā pārvades sistēmas operators aprēķina, izmantojot sistēmas lietotāja sniegto nomināciju un faktisko pārvadītās dabasgāzes daudzumu šo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā un šo noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

106. Ieejas un izejas punktos, kuros piešķīrumu gāzes dienai D nosaka pēc nomērītā daudzuma, sistēmas lietotāja piešķīrums ir vienāds ar nomērīto daudzumu. Ja piešķīrums pārsniedz rezervētās jaudas produktu, sistēmas lietotājs norēķinās ar pārvades sistēmas operatoru par izmantoto jaudu, kas nebija rezervēta, kā par pašreizējās dienas jaudas produktu.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.09.2017. lēmumu Nr. 1/23)

107. Šo noteikumu 6.6.apakšpunktā noteiktajam izejas punktam sistēmas lietotāja konkrētās gāzes dienas D piešķīrumu pārvades sistēmas operators nosaka saskaņā ar informāciju, kuru pārvades sistēmas operatoram iesniedz sadales sistēmas operators, ņemot vērā sadales sistēmas operatora iesniegto informāciju par sistēmas lietotājam faktisko nomērīto dabasgāzes daudzumu gāzes dienā D, vai blakus esošās pārvades sistēmas operators atbilstoši sadarbības līgumam.

108. Sadales sistēmas operators ir atbildīgs par dabasgāzes daudzuma un enerģijas mērījumu datiem, kas iegūti sadales sistēmā.

109. Pārvades sistēmas operators ne vēlāk kā līdz gāzes dienas D+1 plkst. 14:00 (plkst. 12:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 11:00 UTC vasaras laika periodā ) atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam paziņo sistēmas lietotājam piešķīrumu gāzes dienā D attiecīgajā ieejas un izejas punktā.

110. Dabasgāzes komercuzskaites mēraparāta, kas uzstādīts šo noteikumu 6.5.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā, bojājumu gadījumā pārvades sistēmas operators nodrošina komercuzskaites mēraparāta nomaiņu un piešķīruma koriģēšanu, dabasgāzes daudzumu dienā aprēķinot saskaņā ar pēdējo trīs gāzes dienu D vidējo dabasgāzes patēriņu. Pārvades sistēmas operators informē sistēmas lietotāju un pamato datu koriģēšanu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam.

111. Konstatējot komercuzskaites mēraparāta, kas uzstādīts šo noteikumu 6.5.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā, bojājumu, kas radies, sistēmas lietotājam neievērojot atļauto maksimālo slodzi, pārvaldes sistēmas operators veic komercuzskaites mēraparāta pārbaudi. Izdevumus, kas saistīti ar komercuzskaites mēraparāta pārbaudi, sedz sistēmas lietotājs.

112. Ja sistēmas lietotājs konstatē komercuzskaites mēraparāta ar attālināto (telemetrisko) datu pārraidi bojājumu, sistēmas lietotājs informē par bojājumu pārvades sistēmas operatoru un nekavējoties veic darbības, lai atjaunotu telemetrisko datu pārraidi.

113. Par attiecīgajos ieejas un izejas punktos uzstādīto uzskaites sistēmu pārbaudes, telemetrijas, mērīšanas datu apmaiņas principiem pārvades sistēmas operators vienojas ar sadales sistēmas operatoru, krātuves operatoru un blakus esošo pārvades sistēmu operatoriem sadarbības līgumos.

XIV. Balansēšanas noteikumi

114. Sistēmas lietotājs ir atbildīgs par to, lai balansēšanas periodā tā pārvades sistēmā ievadītais dabasgāzes daudzums atbilst izvadītajam dabasgāzes daudzumam. Sistēmas lietotājs veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu dienas nebalansu.

115. Pārvades sistēmas operators veic pārvades sistēmas tehnisko balansēšanu, ja tas ir nepieciešams, ievērojot Eiropas Komisijas 2014.gada 26.marta Regulas (ES) Nr. 312/2014, ar ko izveido tīkla kodeksu gāzes balansēšanai pārvades tīklos, nosacījumus balansēšanas darbību veikšanai.

116. Sistēmas lietotāja un pārvades sistēmas operatora tiesiskās attiecības pārvades sistēmas sabalansētas darbības nodrošināšanā nosaka balansēšanas līgumā (3.pielikums).

117. Pēc balansēšanas līguma noslēgšanas pārvades sistēmas operators izveido sistēmas lietotāja balansēšanas portfeli un piešķir balansēšanas portfeļa identifikācijas numuru. Pārvades sistēmas operators izveido un uztur balansēšanas portfeļu sistēmu.

118. Balansēšanas periods ir gāzes diena D. Balansēšanas zona ir pārvades sistēmas operatora licences dabasgāzes pārvadīšanai darbības zona.

119. Pārvades sistēmas operators sniedz sistēmas lietotājam visu informāciju, kas ir nepieciešama nebalansa novēršanai un norēķiniem.

120. Balansēšanas aprēķinus pārvades sistēmas operators veic, pamatojoties uz dabasgāzes piešķīrumiem balansēšanas periodā.

121. Sistēmas lietotāji var veikt dabasgāzes daudzuma, kas jau ir reģistrēts viena sistēmas lietotāja balansēšanas portfelī, nodošanu citā balansēšanas portfelī ar virtuālā tirdzniecības punkta starpniecību atbilstoši šo noteikumu XII. nodaļā noteiktajam.

121.1 Sistēmas lietotājs, savstarpēji vienojoties ar citu sistēmas lietotāju, var nodot savu balansa atbildību citam sistēmas lietotājam, abiem sistēmas lietotājiem iesniedzot pārvades sistēmas operatoram attiecīgu paziņojumu saskaņā ar pārvades sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētu paziņojuma veidlapu. Sistēmas lietotājs, pieņemot balansa atbildību, uzņemas atbildību par sistēmas lietotāja, kurš nodod savu balansa atbildību, nebalansu, kurš radies pēc balansa atbildības nodošanas.

(SPRK padomes 25.07.2019. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

121.2 Sistēmas lietotāji var iesniegt pārvades sistēmas operatoram paziņojumu par balansa atbildības nodošanu līdz kalendārā mēneša 20.datumam. Pārvades sistēmas operators elektroniski apstiprina sistēmas lietotāju nodoto un pieņemto balansa atbildību. No nākamā mēneša pirmā datuma pārvades sistēmas operators piesaista sistēmas lietotāja, kuram tiek nodota balansa atbildība, balansēšanas portfelim sistēmas lietotāja, kurš nodod balansa atbildību, balansēšanas portfeli.

(SPRK padomes 25.07.2019. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

121.3 Jebkurš no sistēmas lietotājiem var atteikties no balansa atbildības nodošanas vai pieņemšanas, līdz kalendārā mēneša 20.datumam iesniedzot pārvades sistēmas operatoram attiecīgu paziņojumu saskaņā ar pārvades sistēmas operatora tīmekļvietnē publicēto paziņojuma veidlapu. Pārvades sistēmas operators elektroniski informē abus sistēmas lietotājus par nodotās un pieņemtās balansa atbildības pārtraukšanu un no nākamā mēneša pirmā datuma atsaista sistēmas lietotāju balansēšanas portfeļus.

(SPRK padomes 25.07.2019. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

122. Pamatojoties uz šo noteikumu XIII.nodaļā noteiktajā kārtībā noteikto piešķīrumu, pēc gāzes dienas D līdz gāzes dienas D+1 dienas plkst. 14:00 (plkst. 12:00 UTC ziemas laika periodā un plkst. 11:00 UTC vasaras laika periodā) pārvades sistēmas operators vienlaikus ar piešķīrumu paziņo sistēmas lietotājam gāzes dienas D nebalansa daudzumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam standarta saziņas protokolam.

123. Pārvades sistēmas operators, saņemot no sadales sistēmas operatora vai blakus esošā pārvades sistēmas operatora koriģētu informāciju par piešķīrumiem ieejas vai izejas punktos, kuros piešķīruma noteikšanai piemēro principu "piešķirts kā nomērīts", veic nebalansa pārrēķinu. Nebalansa pārrēķina periods nepārsniedz divus gāzes mēnešus.

124. Ja sistēmas lietotāja gāzes dienā D pārvades sistēmā ievadīto dabasgāzes daudzumu summa ir vienāda ar gāzes dienā D no pārvades sistēmas izvadīto dabasgāzes daudzumu summu, sistēmas lietotājam šajā gāzes dienā D ir balanss.

125. Ja sistēmas lietotāja gāzes dienā D pārvades sistēmā ievadīto dabasgāzes daudzumu summa nav vienāda ar gāzes dienā D no pārvades sistēmas izvadīto dabasgāzes daudzumu summu, sistēmas lietotājam šajā gāzes dienā D ir nebalanss. Pārvades sistēmas operators sistēmas lietotāja balansēšanas portfelim gāzes dienas D nebalansa daudzumu aprēķina kā starpību starp pārvades sistēmā ievadīto un no pārvades sistēmas izvadīto dabasgāzes daudzumu. Gāzes dienas D nebalansa daudzums ir pozitīvs, ja sistēmas lietotāja ievadīto dabasgāzes daudzumu summa gāzes dienā D ir lielāka par izvadīto daudzumu summu šajā gāzes dienā D. Gāzes dienas D nebalansa daudzums ir negatīvs, ja sistēmas lietotāja izvadīto dabasgāzes daudzumu summa gāzes dienā D ir lielāka par ievadīto daudzumu summu šajā gāzes dienā D. Sistēmas lietotājam dienas nebalansa maksu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 130. un 131.punktu.

(SPRK padomes 04.09.2017. lēmuma Nr. 1/23 redakcijā)

126. Nosakot nebalansa maksu, uzskata, ka Pārvades sistēmas operators pārdod sistēmas lietotājam trūkstošo dabasgāzi, ja nebalansa daudzums ir negatīvs, un pērk no sistēmas lietotāja pārpalikušo dabasgāzi, ja nebalansa daudzums ir pozitīvs, tādejādi nodrošinot sistēmas lietotāja pārvades sistēmā ievadītās un no sistēmas izvadītās dabasgāzes daudzuma balansu.

(SPRK padomes 04.09.2017. lēmuma Nr. 1/23 redakcijā)

127. Dabasgāzes iepirkšanas cena nebalansa maksas aprēķināšanai gāzes dienai D ir augstākā no šādām dabasgāzes cenām:

127.1. dabasgāzes cenas, par kuru pārvades sistēmas operators ir nopircis dabasgāzi no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā noteiktajā kārtībā izvēlētiem dabasgāzes tirgotājiem vai dabasgāzes biržā Latvijas tirdzniecības zonā, lai nodrošinātu pārvades sistēmas tehnisko balansēšanu;

127.2. dabasgāzes biržas Latvijas tirdzniecības zonas attiecīgās dienas vidējās svērtās dabasgāzes cenas, pieskaitot korekciju trīs procentu apmērā;

127.3. ja dabasgāzes biržā Latvijas tirdzniecības zonā attiecīgajā dienā nenotiek neviens darījums, tad dabasgāzes iepirkšanas cenas aprēķinā gāzes dienai D nebalansa maksas noteikšanai izmanto dabasgāzes cenu, par kuru pārvades sistēmas operators piedāvā iegādāties dabasgāzi no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā noteiktajā kārtībā izvēlētiem dabasgāzes tirgotājiem.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

128. Dabasgāzes pārdošanas cena nebalansa maksas aprēķināšanai gāzes dienai D ir zemākā no šādām dabasgāzes cenām:

128.1. dabasgāzes cenas, par kuru pārvades sistēmas operators ir pārdevis dabasgāzi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā noteiktajā kārtībā izvēlētiem dabasgāzes tirgotājiem vai dabasgāzes biržā Latvijas tirdzniecības zonā, lai nodrošinātu pārvades sistēmas tehnisko balansēšanu;

128.2. dabasgāzes biržas Latvijas tirdzniecības zonas attiecīgās dienas vidējās svērtās dabasgāzes cenas, atņemot korekciju trīs procentu apmērā;

128.3. ja dabasgāzes biržā Latvijas tirdzniecības zonā attiecīgajā dienā nenotiek neviens darījums, tad dabasgāzes pārdošanas cenas aprēķinā gāzes dienai D nebalansa maksas noteikšanai izmanto dabasgāzes cenu, par kuru pārvades sistēmas operators piedāvā pārdot dabasgāzi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā noteiktajā kārtībā izvēlētiem dabasgāzes tirgotājiem.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

129. Pārvades sistēmas operators ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15.datumam savā tīmekļvietnē publicē mēneša balansēšanas dabasgāzes pirkšanas un pārdošanas cenu.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

130. Par sistēmas lietotāja nebalansa daudzumu balansēšanas periodā sistēmas lietotājam dienas nebalansa maksu aprēķina šādi:

Nm = Q x C,

kur

Nm – nebalansa maksa;

Q – dabasgāzes nebalansa daudzums (kWh);

C – dabasgāzes iepirkšanas vai pārdošanas cena (EUR/kWh).

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

131. (Svītrots ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

131.1 (Svītrots ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

132. Ja sistēmas lietotājs ļaunprātīgi izmanto balansēšanas kārtību savu komerciālo interešu nodrošināšanai vai labuma gūšanai vai tā nebalansa daudzums sasniedz šo noteikumu XVIII nodaļā noteiktā saistību izpildes nodrošinājuma apmēru, pārvades sistēmas operators ir tiesīgs apturēt pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanu vai pieprasīt sistēmas lietotājam palielināt saistību izpildes nodrošinājumu, lai nodrošinātu, ka sistēmas lietotājs spēj izpildīt balansēšanas līguma saistības.

XV. Norēķini par pārvades sistēmas pakalpojumiem un nebalansu

133. Par pārvades sistēmas pakalpojumiem sistēmas lietotāji norēķinās pārvades sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā atbilstoši pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem, kas noteikti Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā.

134. Par nebalansu sistēmas lietotāji norēķinās balansēšanas līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

135. Pārvades sistēmas operators kopā ar rēķinu par pārvades sistēmas pakalpojumu sistēmas lietotājam izsniedz arī pārvadītās dabasgāzes daudzuma kopsavilkumu katram pārskata periodam (mēnesim), kas sagatavots, pamatojoties uz:

135.1. sadales sistēmas operatora sniegtajiem datiem attiecībā uz šo noteikumu 6.6.apakšpunktā noteikto izejas punktu;

135.2. krātuves operatora saskaņoto dabasgāzes daudzumu attiecībā uz šo noteikumu 5.4.apakšpunktā noteikto ieejas punktu un šo noteikumu 6.4.apakšpunktā noteikto izejas punktu;

135.3. blakus esošas valsts pārvades sistēmas operatora saskaņoto nodotās dabasgāzes daudzumu attiecībā uz šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2. un 6.3.apakšpunktā noteiktajiem ieejas un izejas punktiem;

135.4. uzskaites datiem attiecībā uz šo noteikumu 5.5.apakšpunktā noteikto ieejas punktu un 6.5.apakšpunktā noteikto izejas punktu.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 25.07.2019. lēmumu Nr. 1/11)

XVI. Dabasgāzes uzskaite un kvalitātes kontrole

136. Pārvades sistēmas operators savā tīmekļvietnē publicē dabasgāzes pieņemšanas, nodošanas un kvalitātes noteikšanas vietas, kā arī kvalitātes noteikšanai izmantotos tehniskos standartus un prasības.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

137. Pārvades sistēmas operators sadarbībā ar blakus esošās valsts pārvades sistēmas operatoru nodrošina pārvadāmās dabasgāzes uzskaiti pārvades sistēmas ieejas un izejas punktos un dabasgāzes uzskaites vietās, regulāri fiksējot pārvadāmās dabasgāzes daudzumu, spiedienu un temperatūru.

138. Pārvades sistēmas operators nodrošina enerģijas vienību (kWh) izmantošanu dabasgāzes uzskaitē un pārskatos.

139. Dabasgāzes daudzuma enerģētisko vērtību kilovatstundās (kWh) nosaka, dabasgāzes daudzumu kubikmetros standarta apstākļos reizinot ar augstāko siltumspēju, izteiktu kWh/m3.

140. Pārvades sistēmas operators ieejas un izejas punktos atbilstoši uzskaites vietās noteiktajām tilpuma un enerģijas vienībām uzskaita šādus dabasgāzes pārvades daudzumus:

140.1. stundā pārvadītās dabasgāzes daudzums;

140.2. diennaktī vienā stundā maksimāli pārvadītās dabasgāzes daudzums;

140.3. diennaktī pārvadītās dabasgāzes daudzums, kas izteikts kā diennakts stundās pārvadītās dabasgāzes daudzuma summa;

140.4. kalendārajā mēnesī pārvadītās dabasgāzes daudzums, kas izteikts kā kalendārā mēneša diennaktīs pārvadītās dabasgāzes daudzuma summa;

140.5. kalendārajā gadā pārvadītās dabasgāzes daudzums, kas izteikts kā kalendārā gada mēnešos pārvadītās dabasgāzes daudzuma summa.

141. Biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstās sašķidrinātās dabasgāzes uzskaite ievadīšanai pārvades sistēmā un kvalitātes noteikšana tiek nodrošināta attiecīgajā ieejas punktā pārvades sistēmā. Ieejas punktos gāzes uzskaiti un kvalitātes noteikšanu nodrošina sistēmas lietotājs, bet izejas punktos – pārvades sistēmas operators. Sistēmas lietotājam, kurš ievada šajā punktā minēto gāzi pārvades sistēmā, jānodrošina deggāzes fizikāli ķīmisko rādītāju nepārtraukta noteikšana, izmantojot sertificētu mēraparātu, kā arī mērījumu datu uzkrāšana un pastāvīga pārvades sistēmas operatora attālināta piekļuve šai informācijai.

142. Dabasgāzes uzskaite šo noteikumu 5.1. – 5.4.apakšpunktā noteiktajos ieejas punktos un 6.1. – 6.4.apakšpunktā noteiktajos izejas punktos tiek veikta saskaņā ar sadarbības līgumiem, kurus pārvades sistēmas operators noslēdz ar citu valstu pārvades sistēmas operatoriem un krātuves operatoru.

143. Dabasgāzes daudzuma enerģētisko vērtību diennaktī šo noteikumu 5.5.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā un šo noteikumu 6.5.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā nosaka, pamatojoties uz dabasgāzes kvalitātes parametru mērījumiem vai pamatojoties uz vidējo diennakts augstāko siltumspējas vērtību, kas tiek izmantota dabasgāzes daudzuma un kvalitātes noteikšanai.

144. Pārvades sistēmas operators augstāko siltumspējas vērtību šo noteikumu 5.5.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā un šo noteikumu 6.5.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā nosaka katru diennakti, balstoties uz aprēķiniem vai komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.

145. Šo noteikumu 5.5.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā diennakts laikā ievadīto dabasgāzes enerģijas daudzumu aprēķina, reizinot komercuzskaites mēraparāta izmērīto dabasgāzes daudzumu ar 5.5.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā noteikto vidējo augstāko siltumspējas vērtību. Šo noteikumu 6.5.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā diennakts laikā izvadīto dabasgāzes enerģijas daudzumu aprēķina, reizinot komercuzskaites mēraparāta izmērīto dabasgāzes daudzumu ar 6.5.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā noteikto vidējo augstāko siltumspējas vērtību.

(SPRK padomes 25.07.2019. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

146. Ja dabasgāze tiek ievadīta šo noteikumu 5.5.apakšpunktā noteiktajā ieejas punktā vai izvadīta šo noteikumu 6.5.apakšpunktā noteiktajā izejas punktā:

146.1. pieslēguma līgumā nosaka pieļaujamo maksimālo dabasgāzes plūsmu standarta apstākļos, pieļaujamo minimālo dabasgāzes plūsmu standarta apstākļos un dabasgāzes spiedienu konkrētā sistēmas lietotāja dabasgāzes izejas punktā;

146.2. dabasgāzes plūsma nevar pārsniegt uzstādītā komercuzskaites mēraparāta pieļaujamo mērījumu robežu (pārsniegt pieļaujamo maksimālo dabasgāzes plūsmu standarta apstākļos un būt mazāka par pieļaujamo minimālo dabasgāzes plūsmu standarta apstākļos);

146.3. pārvades sistēmas operators nodrošina komercuzskaites mēraparāta atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem, kā arī normatīvajos aktos par kārtību, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība; komercuzskaites mēraparāta pievienošanas vietai jābūt noplombētai ar pārvades sistēmas operatora plombu;

146.4. ja sistēmas lietotāja vainas dēļ izmantojamā dabasgāzes plūsma nesasniedz pieļaujamo minimālo dabasgāzes plūsmu standarta apstākļos, dabasgāzes plūsma tiek aprēķināta, ievērojot pieslēguma līgumā noteikto pieļaujamo minimālo dabasgāzes plūsmu standarta apstākļos;

146.5. sistēmas lietotājam nodotais dabasgāzes daudzums tiek saskaņots pirmajā darba dienā pēc pārskata perioda (mēneša) beigām.

XVII. Pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana vai ierobežošana

147. Pārvades sistēmas operators ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt dabasgāzes ievadi pārvades sistēmā, tās transportēšanu un izvadi no pārvades sistēmas šādos gadījumos:

147.1. pārvades sistēmai tieši pievienotā sistēmas lietotāja dabasgāzes apgādes sistēma rada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai īpašumam;

147.2. pārvades sistēmā ievadāmās dabasgāzes plūsmas spiediens neatbilst dabasgāzes apgādes sistēmas operatoru sadarbības līgumā vai pieslēguma līgumā noteiktajām prasībām;

147.3. pārvades sistēmā ir notikusi avārija vai izveidojusies avārijas situācija;

147.4. saskaņā ar Enerģētikas likumu ir izsludināta enerģētiskā krīze;

147.5. pārvades sistēmā, Latvijas dabasgāzes sadales sistēmā vai krātuvē ir bojājumi, kas var izraisīt avāriju un nelaimes gadījumus pārvades sistēmā;

147.6. pārvades sistēmā, Latvijas dabasgāzes sadales sistēmā vai krātuvē ir novirzes no normālā darba režīma vai pārvades sistēmā, Latvijas dabasgāzes sadales sistēmā vai krātuvē ir bojājumi un blakus esošais pārvades sistēmas operators, sadales sistēmas operators vai krātuves operators ir lūdzis nekavējoties pārtraukt dabasgāzes transportēšanu uz attiecīgo sistēmu vai no tās;

147.7. dabasgāzes ievadīšana šo noteikumu 5.1. – 5.3.apakšpunktā noteiktajos ieejas punktos tiek pārtraukta vai ierobežota no pārvades sistēmas operatora neatkarīgu iemeslu dēļ, un pārvades sistēmas operatoram nav pietiekamas dabasgāzes rezerves;

147.8. sistēmas lietotāja radītā nebalansa dēļ tiek apdraudēta pārvades sistēmas funkcionēšana un drošība;

147.9. nepieciešams veikt neatliekamus remontdarbus avārijas situācijas novēršanai pārvades sistēmā vai krātuvē;

147.10. pārvades sistēmā ievadāmās gāzes kvalitātes raksturlielumi neatbilst dabasgāzes kvalitātes prasībām, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā.

148. Ja dabasgāzes transportēšana tiek ierobežota vai pārtraukta šo noteikumu 147.punktā minētajos gadījumos, pārvades sistēmas operatoram ir pienākums ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma ierobežošanas vai pārtraukšanas publicēt par to informāciju savā tīmekļvietnē un pārvades sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktā kārtībā informēt sistēmas lietotājus.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

149. Pārvades sistēmas operatoram ir tiesības, vismaz piecas dienas iepriekš brīdinot sistēmas lietotāju, ierobežot vai pārtraukt dabasgāzes ievadi pārvades sistēmā, tās transportu un izvadi no pārvades sistēmas šādos gadījumos:

149.1. sistēmas lietotājs ar savu darbību vai bezdarbību rada draudus pārvades sistēmas darbībai un drošībai vai negatīvi ietekmē dabasgāzes kvalitāti;

149.2. sistēmas lietotājs liedz pārvades sistēmas operatoram, sadales sistēmas operatoram vai dabasgāzes uzskaites sistēmas apkalpojošiem darbiniekiem piekļuvi teritorijai vai telpām, kurās izvietota pārvades sistēma, lai ierīkotu, uzraudzītu vai apmainītu dabasgāzes uzskaites iekārtas vai fiksētu to rādītājus;

149.3. normatīvajos aktos un pārvades sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktajos citos gadījumos.

150. Ja konstatēti apstākļi, kas liecina par avārijas situācijas rašanās iespēju pārvades sistēmā, pārvades sistēmas operatoram ir tiesības liegt vai ierobežot sistēmas lietotājiem pārvades sistēmas jaudu izmantošanu.

151. Par plānotajiem pārvades sistēmas uzturēšanas, remonta, pieslēgšanas, atslēgšanas vai demontāžas darbiem pārvades sistēmas operators ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš publicē informāciju savā tīmekļvietnē un pārvades sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktā kārtībā informē sistēmas lietotājus.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

152. Pārvades sistēmas operators nekompensē sistēmas lietotājiem zaudējumus, kuri radušies šo noteikumu 147.,149. un 150.punktā noteiktajos gadījumos.

XVIII. Saistību izpildes nodrošinājums

153. Pārvades sistēmas operators izvērtē šo noteikumu 13.5.apakšpunktā noteikto informāciju, lai noteiktu nepieciešamību pieprasīt sistēmas lietotājam iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu (drošības depozīts, finanšu pakalpojumu sniedzēja garantija vai saistītā komersanta, kurš atbilst šo noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantija) pirms pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas līguma noslēgšanas vai to darbības laikā.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

154. Sistēmas lietotājs pēc pirmā pilnā kalendārā gada kopš pārvades sistēmas pakalpojuma līguma noslēgšanas ne retāk kā reizi gadā iesniedz pārvades sistēmas operatoram aktualizētu informāciju par sistēmas lietotāja kredītreitingu. Sistēmas lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt pārvades sistēmas operatoru par izmaiņām sistēmas lietotāja kredītreitingā. Pārvades sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt sistēmas lietotājam iesniegt aktualizētu informāciju par sistēmas lietotāja kredītreitingu.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

155. Pārvades sistēmas operators ir tiesīgs pirms pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas līguma noslēgšanas vai pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas līguma darbības laikā pieprasīt sistēmas lietotājam iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu (drošības depozīts, finanšu pakalpojumu sniedzēja garantija vai saistītā komersanta, kurš atbilst šo noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantija) no pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas līguma izrietošo maksājumu prasību segšanai, ja:

155.1. pārvades sistēmas operatoram ir pamats uzskatīt, ka sistēmas lietotājs pilnībā vai daļēji nespēj segt saistības, kas izriet no pārvades sistēmas pakalpojuma līguma vai balansēšanas līguma;

155.2. sistēmas lietotājam ir uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process;

155.3. ja saskaņā ar šo noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem sistēmas lietotājam nav atbilstoša kredītreitinga;

155.4. sistēmas lietotājs vismaz divas reizes 12 mēnešu laikā ir kavējis pārvades sistēmas pakalpojuma vai balansēšanas pakalpojuma līgumā noteiktos maksājumus.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

156. Sistēmas lietotāja kredītreitings uzskatāms par atbilstošu, ja tas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

156.1. Standard & Poor’s ilgtermiņa reitings BBB- vai augstāks;

156.2. Fitch Ratings ilgtermiņa reitings BBB- vai augstāks;

156.3. Moody’s ilgtermiņa reitings Baa3 vai augstāks;

156.4. "Creditreform" reitings riska klasei II vai augstāks, vai līdzvērtīgs citas vispārzināmas kredītaģentūras vai reitingu aģentūras reitings un kredīta apmērs, kas noteikts sistēmas lietotājam izdotajā reitinga izziņā, atbilst vai pārsniedz šo noteikumu 162.punktā noteiktā saistību izpildes nodrošinājuma apmēru.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.07.2019. lēmumu Nr. 1/11)

157. Ja sistēmas lietotājs nepiekrīt pārvades sistēmas operatora konstatējumam par sistēmas lietotāja neatbilstību kredītreitingam, sistēmas lietotājs var piecu darba dienu laikā iesniegt pārvades sistēmas operatoram atbilstošus pierādījumus savai kredītuzticamībai.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

158. Sistēmas lietotājs var izvēlēties vienu vai vairākus saistību izpildes nodrošinājuma veidus (drošības depozīts, finanšu pakalpojumu sniedzēja garantija vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst šo noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantija).

(SPRK padomes 25.07.2019. lēmuma Nr. 1/11 redakcijā)

159. Sistēmas lietotājs saistību izpildes nodrošinājumu iesniedz pārvades sistēmas operatoram septiņu darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas.

160. Garantiju pārvades sistēmas operators atzīst par pienācīgu saistību izpildes nodrošinājumu, ja garantija ir pirmā pieprasījuma un neatsaucama, un atbilst šādiem nosacījumiem:

160.1. garantiju ir izdevis finanšu pakalpojumu sniedzējs, kuram vai kura grupai kredītreitings ir vismaz Baa1 saskaņā ar Moody’s aģentūru vai BBB+ saskaņā ar Standard&Poor‘s aģentūru, vai BBB+ saskaņā ar Fitch Ratings aģentūru ilgtermiņa aizņemšanās ārvalstu valūtā. Ja finanšu pakalpojumu sniedzējam vai tā grupai vismaz viena šajā punktā norādītā kredītreitinga aģentūra ir piešķīrusi norādīto ilgtermiņa aizņemšanās reitingu, tad tiek pieņemts, ka šāda finanšu pakalpojumu sniedzēja vai tā grupas izdotā garantija ir piemērota;

160.2. garantiju ir izdevis saistītais komersants, kura kredītreitings atbilst šo noteikumu 156.punktam.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.07.2019. lēmumu Nr. 1/11)

161. Saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas līguma darbības laikā, ja pārvades sistēmas operators ir pieprasījis sistēmas lietotājam saistību nodrošinājumu.

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

162. Saistību izpildes nodrošinājuma apmēru par pārvades pakalpojuma līguma un balansēšanas pakalpojuma līguma saistību izpildi pārvades sistēmas operators nosaka sistēmas lietotāja pēdējo 12 mēnešu vidējā mēneša maksājuma par jaudu divkāršā apmērā. Ja pārvades sistēmas lietošanas periods ir īsāks par 12 mēnešiem, šo periodu izmanto par pamatu saistību izpildes apmēra noteikšanai, bet saistību izpildes nodrošinājuma apmērs nav mazāks par 25 000 euro (divdesmit pieci tūkstoši euro).

(SPRK padomes 25.10.2018. lēmuma Nr. 1/29 redakcijā)

163. Ja sistēmas lietotāja saistības pārvades sistēmas pakalpojuma līguma vai balansēšanas līguma ietvaros pārsniedz summu, par kādu ir izsniegts saistību izpildes nodrošinājums, pārvades sistēmas operatoram ir tiesības pieprasīt sistēmas lietotājam palielināt saistību izpildes nodrošinājuma apmēru un septiņu darba dienu laikā iesniegt pārvades sistēmas operatoram jaunu saistību izpildes nodrošinājumu, kas atbilst šīs nodaļas nosacījumiem.

164. Ja sistēmas lietotājs neatjauno saistību izpildes nodrošinājumu vai nepalielina tā apmēru 20 darba dienu laikā no brīža, kad saistību izpildes nodrošinājums neatbilst šīs nodaļas nosacījumiem, pārvades sistēmas operatoram ir tiesības pārtraukt pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanu pārvades sistēmas pakalpojuma līgumā paredzētajā kārtībā līdz brīdim, kad sistēmas lietotājs ir iesniedzis šīs nodaļas noteikumiem atbilstošu jaunu saistību izpildes nodrošinājumu vai palielinājis esošā saistību izpildes nodrošinājuma apmēru. Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma periodā pārvades sistēmas operatoram ir tiesības sistēmas lietotāja rezervēto pārvades sistēmas jaudu piešķirt citam sistēmas lietotājam kā neizmantoto jaudu.

165. Izbeidzot pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu vai balansēšanas līgumu, pārvades sistēmas operators piecu darba dienu laikā atmaksā sistēmas lietotājam saistību izpildes nodrošinājuma summu, kas nav izlietota sistēmas lietotāja neizpildīto saistību dzēšanai, vai atdod lietotāja iesniegtās finanšu pakalpojumu sniedzēja vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst šo noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantijas oriģinālu.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

XIX. Noslēguma jautājumi

166. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015. gada 10. septembra lēmumu Nr. 1/12 "Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 180. nr.).

167. Nomināciju un renomināciju iesniegšana un apstiprināšana saskaņā ar šo noteikumu XI nodaļas noteikumiem tiek uzsākta no 2017.gada 30.aprīļa.

168. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai šo noteikumu 115.punktā noteikto darbību veikšanai, pārvades sistēmas operators dabasgāzi pārvades sistēmas tehniskās darbības nodrošināšanai pērk no dabasgāzes tirgotāja, ar kuru 2017.gada 31.martā ir spēkā esošs attiecīgs līgums. Publisko iepirkumu pārvades sistēmas operators šo noteikumu 115.punktā noteikto darbību veikšanai izsludina divu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

169. Šo noteikumu 131.punkts stājas spēkā 2017.gada 1.novembrī. Līdz 2017.gada 31.oktobrim nebalansa maksu neatkarīgi no nebalansa apmēra aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 130.punktu.

170. Līdz brīdim, kad stājas spēkā dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi, kas aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 28.novembra lēmumu Nr. 1/29 "Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika":

170.1. maksa par jaudas rezervēšanu 5.1 – 5.4.apakšpunktā noteiktajos ieejas punktos atbilst pārrobežu pārvades sistēmas pakalpojuma bāzes tarifa, kas apstiprināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem", reizinājumam ar pārvades sistēmas cauruļvadu garumu pārrobežu pārvades sistēmā no konkrētā ieejas punkta līdz pārrobežu pārvades sistēmas viduspunktam;

170.2. maksa par jaudas rezervēšanu 6.1 – 6.4.apakšpunktā noteiktajos izejas punktos atbilst pārrobežu pārvades sistēmas pakalpojuma bāzes tarifa, kas apstiprināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem", reizinājumam ar pārvades sistēmas cauruļvadu garumu pārrobežu pārvades sistēmā no pārrobežu pārvades sistēmas viduspunkta līdz konkrētajam izejas punktam;

170.3. maksa par šo noteikumu 6.5. un 6.6.apakšpunktā noteikto izejas punktu izmantošanu atbilst pārvades sistēmas pakalpojuma bāzes tarifam Latvijas lietotāju apgādei, kas apstiprināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem".

171. Pārvades sistēmas operators nākamajā dienā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās publicē savā tīmekļvietnē pārvades sistēmas cauruļvadu garumu no pārrobežu pārvades sistēmas viduspunkta līdz šo noteikumu 5.1 – 5.4.apakšpunktā un 6.1 – 6.4.apakšpunktā noteiktajiem ieejas un izejas punktiem.

(Grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

172. Pretendentu pieteikumus par pārvades sistēmas lietošanas tiesību iegūšanu, kuri iesniegti pārvades sistēmas operatoram līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pārvades sistēmas operators izvērtē saskaņā ar šiem noteikumiem.

173. Sistēmas lietotājiem, kuriem 2017.gada 31.martā ir spēkā esošs pārvades sistēmas pakalpojuma līgums un balansēšanas līgums ar pārvades sistēmas operatoru un kuri vēlas turpināt saņemt pārvades sistēmas pakalpojumu, ir pienākums līdz 2017.gada 20.maijam iesniegt pārvades sistēmas operatoram šo noteikumu 13.punktā noteikto pieteikumu un dokumentus. Līdz jauna pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas līguma noslēgšanai pārvades sistēmas operators un sistēmas lietotājs ievēro 2017.gada 31.martā spēkā esošā pārvades sistēmas pakalpojuma līguma un balansēšanas līguma noteikumus, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

173.1 Ja līdz šo noteikumu 3.pielikuma 7.2.apakšpunkta spēkā stāšanās dienai Sistēmas lietotājam ir balansēšanas portfeļa nebalansa atlikums un nebalansa atlikums ir pozitīvs, Sistēmas lietotājs visu kopējo pozitīvo nebalansa daudzumu iekļauj pirmajā Pārvades sistēmas operatoram izrakstītajā un nosūtītājā rēķinā.

(SPRK padomes 04.09.2017. lēmuma Nr. 1/23 redakcijā)

173.2 Šos noteikumus nepiemēro, ja regulators, vienojoties ar attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalstu regulatīvajām iestādēm, ir saskaņojis Enerģētikas likuma 117.panta trešās daļas 1. un 2.punktā noteiktos noteikumus.

(SPRK padomes 28.10.2019. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

174. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 13.aprīļa lēmumam Nr. 1/16

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

Pieteikums dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas tiesību iegūšanai
201 . gada __________________  
 

/Sagatavošanas vieta/

 
Nr. __________________  
 
Adresāts:Pārvades sistēmas operators _________, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese
  
Pretendents:  
 EIK kods * :
 Juridiskā adrese:
 Tālruņa numurs:
 E-pasta adrese:
 Faksa numurs:
 Bankas rekvizīti:
 PVN maksātāja reģistrācijas numurs:

Piezīme
* Norāda, ja pretendentam ir piešķirts EIK kods.

Ar šo lūdzu piešķirt tiesības lietot __________________ dabasgāzes pārvades sistēmu un noslēgt pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu atbilstoši dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem.

Informācija par pārstāvi

Persona/-u, kurai/-ām ir tiesības pārstāvēt pretendentu un noslēgt pārvades sistēmas pakalpojumu līgumuVārds, UzvārdsAmatsTālr.Nr., e-pasts, faksa Nr.
Kontaktinformācija, kuru pārvades sistēmas operators jebkurā diennakts laikā var izmantot saziņai ar sistēmas lietotājuTālr.NrE-pasts

Pievienotie dokumenti

1.

Dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrējis komercdarbību atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.
  * 
2.

Pārstāvību apliecinošs dokuments, ja pieteikumu paraksta persona, kura nav pretendenta pārvaldes institūcijas loceklis.
  * 
3.

Dokuments, kas apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts.
  * 
4.

Gada pārskats par iepriekšējiem trīs gadiem (vai faktisko darbības laiku, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, par kuru iesniedzams gada pārskats) vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.
  * 
5.

Informācija par pretendenta kredītreitingu, kuru ir piešķīrusi vispārzināma kredītaģentūra vai reitingu aģentūra.
  * 

(atzīmēt ar "x" atbilstošo)
*Ja dokuments ir pieejams oficiālā izdevumā vai valsts publiskā reģistrā, norāda tīmekļvietni.

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem.

Pretendents apliecina, ka apņemas pēc pārvades sistēmas operatora pieprasījuma iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu (drošības depozītu, finanšu pakalpojumu sniedzēja garantiju vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantiju).

Personas, kura iesniedz pieteikumu, kontaktinformācija

    

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(amats)

(tālr.nr., e-pasts, fakss)

Pieteikuma pieņemšana (aizpilda pārvades sistēmas operators)

Reģistrācijas datums ____________________________________

Reģistrācijas numurs ____________________________________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
2. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 13.aprīļa lēmumam Nr. 1/16

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 04.09.2017. lēmumu Nr. 1/23; SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

Pārvades sistēmas pakalpojumu līgums Nr._________
Rīga

201__.gada .__________________

______________________________________________________ (vienotais reģistrācijas Nr. __________________),

turpmāk – Pārvades sistēmas operators, kuru saskaņā ar statūtiem/komercpilnvaru pārstāv ____________________________________, no vienas puses, un ____________________________________ komersanta nosaukums (vienotais reģistrācijas Nr. __________________), turpmāk – Sistēmas lietotājs, kuru saskaņā ar ____ pārstāvības pamats ___________________________ pārstāv ____________________________________, no otras puses, turpmāk kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Sistēmas lietotāja 201 .gada . __________________ Pārvades sistēmas operatoram iesniegto pieteikumu pārvades sistēmas lietošanas tiesību iegūšanai, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līgumā lietotie termini

Šajā Līgumā termini tiek lietoti Enerģētikas likuma un dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu (turpmāk – Pārvades sistēmas lietošanas noteikumi) izpratnē.

2. Līguma priekšmets

2.1. Pārvades sistēmas operators Līguma darbības laikā apņemas veikt Sistēmas lietotāja īpašumā (turējumā, valdījumā) esošās dabasgāzes pārvadi atbilstoši Sistēmas lietotāja pieteikumiem attiecīgā laika perioda pārvades sistēmas jaudas rezervēšanai un Sistēmas lietotāja iesniegtajām nominācijām un renominācijām par dabasgāzes daudzumu, ko Sistēmas lietotājs vēlas ievadīt pārvades sistēmā vai izvadīt no tās.

2.2. Noslēdzot Līgumu, Sistēmas lietotājs iegūst tiesības lietot Pārvades sistēmas operatoram piederošo pārvades sistēmu, tajā skaitā veikt attiecīgā laika perioda jaudas rezervēšanu, iesniegt nomināciju un renomināciju un veikt citas Pārvades sistēmas lietošanas noteikumos paredzētās darbības.

3. Pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanas nosacījumi

3.1. Pārvades sistēmas pakalpojumi tiek sniegti Pārvades sistēmas lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos.

3.2. Līguma darbības laikā katra pārvades sistēmas pakalpojuma, kuru Sistēmas lietotājs vēlas saņemt atbilstoši pieteikumam noteikta laika perioda sistēmas jaudas rezervēšanai, izpildes termiņš beidzas līdz ar attiecīgās nominācijas izpildīšanu.

3.3. Pušu tiesības un pienākumi ir noteikti Pārvades sistēmas lietošanas noteikumos.

4. Saistību izpildes nodrošinājums

4.1. Sistēmas lietotājs pēc Pārvades sistēmas operatora pieprasījuma saskaņā ar Pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem iesniedz Pārvades sistēmas operatoram saistību izpildes nodrošinājumu (iemaksā drošības depozītu vai iesniedz finanšu pakalpojumu sniedzēja garantijas oriģinālu vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst Pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantijas oriģinālu).

4.2. Izbeidzot Līgumu, Pārvades sistēmas operatoram ir pienākums piecu darba dienu laikā atmaksāt Sistēmas lietotājam saistību izpildes nodrošinājuma summu, kas nav izlietota Sistēmas lietotāja neizpildīto saistību dzēšanai, vai nodot Sistēmas lietotājam tā iesniegtās finanšu pakalpojumu sniedzēja vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst Pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantijas oriģinālu.

5. Maksa par pārvades sistēmas pakalpojumiem

5.1. Sistēmas lietotājs par pārvades sistēmas pakalpojumiem norēķinās atbilstoši pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem, kas noteikti Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Nodokļi tiek piemēroti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.3. Pārvades sistēmas operators līdz katra mēneša 15.datumam nosūta Sistēmas lietotājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pārvades sistēmas pakalpojumiem.

5.4. Pārvades sistēmas operators rēķinu nosūta uz Līgumā norādīto Sistēmas lietotāja elektroniskā pasta adresi. Rēķins ir derīgs bez paraksta, un to aizstāj ar autorizāciju vai paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Par rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta tā nosūtīšanas diena.

5.5. Sistēmas lietotājam par kalendārajā mēnesī saņemtajiem pārvades sistēmas pakalpojumiem ir jānorēķinās līdz nākamā kalendārā mēneša 20.datumam.

5.6. Ja rēķina apmaksas termiņa pēdējā diena ir brīvdiena vai Latvijas Republikā noteikta svētku diena, tad par rēķina apmaksas termiņa pēdējo dienu tiek pieņemta nākamā darba diena.

5.7. Visi maksājumi veicami euro valūtā uz Līgumā norādīto Pārvades sistēmas operatora kontu.

5.8. Par samaksas datumu uzskatāma diena, kad nauda ir ieskaitīta Pārvades sistēmas operatora norēķinu kontā.

5.9. Ja Sistēmas lietotājs nesamaksā par pārskata periodā sniegtajiem pārvades sistēmas pakalpojumiem Līguma 5.5.punktā noteiktajā termiņā, Pārvades sistēmas operators aprēķina Sistēmas lietotājam nokavējuma procentus 0,15% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavēto dienu. Nokavējuma procentus Pārvades sistēmas operators aprēķina reizi mēnesī un tos kopā ar citu informāciju norāda rēķinā par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pārvades sistēmas pakalpojumiem.

5.10. Ja Pārvades sistēmas operators konstatē atšķirīgu pārskata periodā nodoto dabasgāzes daudzumu, salīdzinot ar iepriekš fiksēto, un šā iemesla dēļ būtu jāprecizē attiecīgā pārskata perioda Sistēmas lietotājam izrakstītais rēķins par sniegtajiem pārvades sistēmas pakalpojumiem, Pārvades sistēmas operators par konstatēto un aprēķināto starpību:

5.10.1. izraksta atsevišķu rēķinu, kuru Sistēmas lietotājam ir pienākums apmaksāt septiņu kalendāro dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas;

5.10.2. vai samazina Sistēmas lietotāja nākamā rēķina summu.

5.11. Līguma 5.10.punktā noteikto pārrēķinu Pārvades sistēmas operators ir tiesīgs veikt par periodu, kas nepārsniedz trīs mēnešus.

5.12. Visi saņemtie maksājumi tiek attiecināti šādā secībā, neatkarīgi no tā, kas norādīts Sistēmas lietotāja maksājumu dokumentos: 1) nokavējuma procenti; 2) parāds par iepriekšējo pārskata periodu; 3) kārtējie maksājumi.

5.13. Ja Sistēmas lietotājs nenorēķinās par pārvades sistēmas pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā 10 darba dienu laikā pēc tam, kad Pārvades sistēmas operators ir nosūtījis attiecīgu paziņojumu, Pārvades sistēmas operators ir tiesīgs izmantot saistību izpildes nodrošinājumu termiņā nesamaksātās summas un aprēķināto nokavējuma procentu apmērā. Šādā gadījumā Sistēmas lietotājam 20 darba dienu laikā pēc saistību izpildes nodrošinājuma izmantošanas ir pienākums iesniegt Pārvades sistēmas operatoram jaunu saistību izpildes nodrošinājumu, kas atbilst Pārvades sistēmas lietošanas noteikumu nosacījumiem.

5.14. Ja Sistēmas lietotājs nepilda Līguma 5.13.punktā noteikto pienākumu, Pārvades sistēmas operatoram ir tiesības pārtraukt pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanu līdz brīdim, kamēr Sistēmas lietotājs ir izpildījis Līguma 5.13.punktā noteikto pienākumu.

5.15. Pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana neietekmē Līgumā noteikto nokavējuma procentu aprēķināšanu un Sistēmas lietotāja pienākumu tos maksāt.

5.16. Ja Pārvades sistēmas operators nenodrošina pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanu Pārvades sistēmas lietošanas noteikumos noteiktajos termiņos, Pārvades sistēmas operators maksā Sistēmas lietotājam līgumsodu 0,15% apmērā no savlaicīgi nenodrošināto pārvades sistēmas pakalpojumu summas par katru kavēto dienu. Pārvades sistēmas operators nemaksā līgumsodu, ja pārvades sistēmas pakalpojumi Sistēmas lietotājam nav sniegti saskaņā ar Līguma 8.punktu.

5.17. Līguma izbeigšana neatbrīvo puses no Līguma darbības termiņa laikā radušos finansiālo saistību izpildes.

6. Dabasgāzes uzskaite un kvalitāte

6.1. Katram pārskata periodam saskaņā ar dabasgāzes sadales sistēmas operatora sniegtajiem datiem vai saskaņā ar tieši pie pārvades sistēmas pieslēgta Sistēmas lietotāja gazificētā objekta komercuzskaites datiem Pārvades sistēmas operators sagatavo pārvades sistēmā nodotās dabasgāzes daudzuma kopsavilkumu, kuru kopā ar rēķinu par pārvades sistēmas pakalpojumiem iesniedz Sistēmas lietotājam.

6.2. Dabasgāzes uzskaite un kvalitātes kontrole tiek veikta atbilstoši Pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem.

6.3. Ja dabasgāzes kvalitāte neatbilst Pārvades sistēmas lietošanas noteikumos noteiktajām prasībām, Pārvades sistēmas operators var atteikties ievadīt šādu dabasgāzi pārvades sistēmā un pārtraukt pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanu. Šādā gadījumā Pārvades sistēmas operatoram nav pienākuma Sistēmas lietotājam kompensēt ar pārvades sistēmas pakalpojumu pārtraukšanu radītos iespējamos zaudējumus, savukārt Sistēmas lietotāja balansa atbildība saglabājas.

6.4. Līguma 6.3.punktā minētajā gadījumā maksa par pārvades sistēmas pakalpojumiem tiek aprēķināta, to samazinot proporcionāli laika periodam, kurā pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšana bija pārtraukta.

7. Pušu atbildība

7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma noteikumu izpildi. Puses atlīdzina zaudējumus, kas otrai Pusei radušies, ja vainīgā Puse nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus.

7.2. Puse neatbild par otras Puses radītajiem zaudējumiem trešajām personām (galalietotājiem, blakus esošās pārvades sistēmas operatoram).

7.3. Puse, kas ir pienācīgi izpildījusi savas Līguma saistības, ir tiesīga pieprasīt, lai otra Puse pilnā apmērā izpilda savas saistības.

7.4. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu vai nekvalitatīvu izpildi, ja tā ir radusies Līgumā noteikto nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.

7.5. Sistēmas lietotājs izpilda visas normatīvajos aktos paredzētās ar dabasgāzes apriti saistītās procedūras (t.sk. muitas procedūras) un trīs darba dienu laikā pēc muitas procedūru pabeigšanas iesniedz Krātuves operatoram dokumentu kopijas, kas apliecina muitas procedūru veikšanu.

8. Pārvades sistēmas pakalpojumu pārtraukšana vai ierobežošana

Pārvades sistēmas operators ir tiesīgs pārtraukt vai ierobežot pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanu Pārvades sistēmas lietošanas noteikumos un Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

9. Piemērojamās tiesību normas un strīdu izskatīšana

9.1. Līgums sagatavots, kā arī tiesiskās attiecības, kas izriet no Līguma, tiek reglamentētas, izpildītas un iztulkotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Visi strīdi un domstarpības (turpmāk šajā punktā – Strīds) starp Pusēm tiek risinātas sarunu ceļā. Strīda gadījumā Pusei, kura atsaucas uz Strīda esamību, jāiesniedz otrai Pusei rakstisks paziņojums, kurā jānorāda Strīda apraksts, piedāvātais Strīda risinājums, personas, kas ir pilnvarotas Puses vārdā risināt ar Strīdu saistītās sarunas.

9.3. Ja Strīdu 30 dienu laikā (ja Pušu pilnvarotie pārstāvji nav vienojušies par citu termiņu Strīda atrisināšanai) no tā rašanās dienas nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Nepārvarama vara

10.1. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir radusies nepārvaramās varas apstākļu dēļ. Nepārvaramās varas apstāklis šā punkta nozīmē ir šķērslis, kas radies ārpus ietekmētās Puses kontroles, kas neļauj tai pildīt savas Līgumā noteiktās saistības un kuru Puse nevar novērst. Par šādiem apstākļiem primāri uzskatāmi: katastrofas, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas parādības, kara darbības, kā arī ekonomiskās sankcijas, embargo, tiesu, administratīvo, valsts iestāžu rīkojumi un pavēles vai jebkādi citi apstākļi, kurus Puses Līguma slēgšanas laikā nevarēja paredzēt.

10.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi arī atsevišķi Līguma saistību izpildes šķēršļi, kas radušies laikā, kad Līguma saistības neizpildījusi Puse kavēja savu Līguma saistību izpildi.

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 kalendārajām dienām, Puses uzsāk pārrunas par pieņemamu risinājumu Līguma saistību izpildei. Šādā gadījumā Līguma izbeigšana iespējama, tikai Pusēm savstarpēji vienojoties.

10.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem Puses nekavējoties paziņo viena otrai. Ja Puses nepaziņo par nepārvaramas varas apstākļiem, Puses tos nevar izmantot kā pamatojumu šā Līguma nepildīšanai.

10.5. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm nekavējoties jāpilda saistības, kas tika pildītas līdz nepārvaramas varas apstākļu rašanās brīdim, ja Puses nav vienojušās citādi.

11. Līguma darbības termiņš, grozījumu izdarīšana, Līguma izbeigšana

11.1. Līgums stājas spēkā, kad abas Puses to ir parakstījušas, un ir spēkā nenoteiktu laiku.

11.2. Pusēm vienojoties, Līgumā var tikt izdarīti grozījumi un papildinājumi. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi veicami rakstveidā, un tie stājas spēkā tad, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

11.3. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji Līguma 11.4. punktā minētajā gadījumā.

11.4. Jebkura no Pusēm var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja otra Puse nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības ilgāk kā 30 kalendārās dienas. Šādā gadījumā Puse, kas vēlas izbeigt Līgumu uz šā pamata, ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms Līguma izbeigšanas rakstveidā paziņo par to otrai Pusei, norādot Līguma izbeigšanas iemeslu. Līgums atzīstams par izbeigtu ar paziņojumā norādīto dienu.

11.5. Sistēmas lietotājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

11.5.1. ja pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanas termiņš ir gāzes ceturksnis vai mazāk, Sistēmas lietotājs var izbeigt Līgumu jebkurā laikā, par to ne vēlāk kā 10 darba dienas iepriekš rakstveidā informējot Pārvades sistēmas operatoru un samaksājot Pārvades sistēmas operatoram pilnā apmērā par pārvades sistēmas pakalpojumiem līdz apstiprinātās attiecīgā perioda jaudas nominācijā norādītās pārvades sistēmas jaudas izmantošanas beigām;

11.5.2. ja pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanas termiņš ir gāzes gads vai ilgāk, Sistēmas lietotājs var izbeigt Līgumu jebkurā laikā, par to ne vēlāk kā 10 darba dienas iepriekš rakstveidā informējot Pārvades sistēmas operatoru un samaksājot Pārvades sistēmas operatoram 95% apmērā par pārvades sistēmas pakalpojumiem līdz apstiprinātās attiecīgā perioda jaudas nominācijā norādītās pārvades sistēmas jaudas izmantošanas beigām.

12. Informācijas apmaiņa

12.1. Noslēdzot Līgumu, Puses apņemas ievērot Pārvades sistēmas lietošanas noteikumos noteiktos termiņus un saziņas veidus.

12.2. Pārvades sistēmas lietošanas noteikumos noteiktās darbības (jaudu rezervēšanu, nomināciju, renomināciju iesniegšanu u.c.) var veikt tikai tās personas, kurām Sistēmas lietotājs šādas tiesības ir piešķīris.

12.3. Informācijas apmaiņa starp Pārvades sistēmas operatoru un Sistēmas lietotāju notiek elektroniski, informāciju nosūtot uz Līgumā norādītajām Pušu elektroniskā pasta adresēm.

12.4. Visa informācija, kas kļuvusi zināma Pusēm sakarā ar Līguma noslēgšanu un Līgumā noteikto saistību izpildi, ir komercnoslēpums un nevar tikt izpausta trešajām personām bez Pušu pilnvaroto pārstāvju iepriekšējās rakstiskās piekrišanas saņemšanas, izņemot informāciju, kuras izpaušanu paredz Pārvades sistēmas lietošanas noteikumi vai citi normatīvie akti.

12.5. Informāciju, kas saistīta ar Līgumā noteikto saistību izpildi, Pārvades sistēmas operators sniedz citiem dabasgāzes apgādes sistēmas operatoriem tiktāl, cik tas ir nepieciešams Pārvades sistēmas lietošanas noteikumu un Līguma pienācīgai izpildīšanai.

12.6. Līguma izbeigšana neizbeidz Pušu pienākumu par komercnoslēpuma neizpaušanu.

13. Pārējie noteikumi

13.1. Puses nav tiesīgas nodot vai deleģēt kādu no Līgumā noteiktajām savām saistībām trešajai pusei bez otras Puses iepriekšējās rakstiskas piekrišanas.

13.2. Ja atsevišķi Līguma punkti zaudē spēku, tas nav par iemeslu citu Līguma punktu atcelšanai.

13.3. Puses trīs darba dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas paziņo viena otrai par pilnvarotām personām šajā līgumā noteikto pienākumu izpildei un to kontaktinformāciju, kā arī nekavējoties informē par izmaiņām šajā informācijā Līguma darbības laikā.

13.4. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ___ (_________) lapām un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Sistēmas lietotāja, otrs – pie Pārvades sistēmas operatora. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

14. Pušu rekvizīti

Pārvades sistēmas operators:Sistēmas lietotājs:
__________________________________________________________________________________________________________
Reģistrācijas Nr. __________________________________Reģistrācijas Nr. __________________________________
PVN maksātāja Nr. ________________________________PVN maksātāja Nr. ________________________________
Juridiskā adrese: __________________________________Juridiskā adrese: __________________________________
Tālr.: ______________________________________________Tālr.: ______________________________________________
Fakss ______________________________________________Fakss: ______________________________________________
E-pasts: ___________________________________________E-pasts: ___________________________________________
Bankas rekvizīti: _________________________________Bankas rekvizīti: _________________________________
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
3. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 13.aprīļa lēmumam Nr. 1/16

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 04.09.2017. lēmumu Nr. 1/23; SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

Balansēšanas līgums Nr._________
Rīga

201__.gada .__________________

______________________________________________________ (vienotais reģistrācijas Nr.40203041605), turpmāk – Pārvades sistēmas operators, kuru saskaņā ar _____________ statūtiem/komercpilnvaru _____________ pārstāv _____________, no vienas puses, un ___________________________ komersanta nosaukums ____________________________________ (vienotais reģistrācijas Nr. __________________), turpmāk – Sistēmas lietotājs, kuru saskaņā ar __________________ pārstāvības pamats __________________ pārstāv , no otras puses, turpmāk kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse, noslēdz šāda satura Līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līgumā lietotie termini

1.1. Līgumā termini tiek lietoti Enerģētikas likuma un dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu (turpmāk – Pārvades sistēmas lietošanas noteikumi) izpratnē.

1.2. Līgumā ar balansēšanas periodu tiek saprasts laika periods, kas sākas katru gāzes dienu plkst. 7:00 un beidzas nākamajā dienā plkst. 7:00 (5:00 līdz 5:00 UTC nākamajā dienā ziemas laika periodā un no 4:00 līdz 4:00 UTC nākamajā dienā vasaras laika periodā) un kura laikā Sistēmas lietotājam jānodrošina pārvades sistēmā ievadītās un no pārvades sistēmas izvadītās dabasgāzes daudzumu atbilstība.

2. Līguma priekšmets

Līgums noteic Pārvades sistēmas operatora un Sistēmas lietotāja tiesības un pienākumus pārvades sistēmas balansēšanas nodrošināšanā, kā arī Pušu norēķinus par par dienas nebalansu un informācijas apmaiņu.

3. Pušu vispārīgās tiesības un pienākumi

3.1. Pārvades sistēmas operators apņemas veikt balansēšanas aprēķinus pārskatāmi un vienlīdzīgi un nodrošināt Sistēmas lietotāja piekļuvi virtuālajam tirdzniecības punktam.

3.2. Sistēmas lietotājs uzņemas balansa atbildību, apņemas ievērot Pārvades sistēmas lietošanas noteikumus un neizmantot ļaunprātīgi balansēšanas sistēmu savu komerciālo interešu nodrošināšanai vai labumu gūšanai.

4. Saistību izpildes nodrošinājums

4.1. Sistēmas lietotājs pēc Pārvades sistēmas operatora pieprasījuma saskaņā ar Pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem iesniedz Pārvades sistēmas operatoram saistību izpildes nodrošinājumu (iesniedz finanšu pakalpojumu sniedzēja vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst Pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantijas oriģinālu vai iemaksā drošības depozītu).

4.2. Izbeidzot Līgumu, Pārvades sistēmas operatoram ir pienākums piecu darba dienu laikā atmaksāt Sistēmas lietotājam saistību izpildes nodrošinājuma summu, kas nav izlietota Sistēmas lietotāja neizpildīto saistību dzēšanai, vai atdot Sistēmas lietotājam tā iesniegtās finanšu pakalpojumu sniedzēja vai saistītā komersanta, kura kredītreitings atbilst Pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 156.punktā noteiktajiem kritērijiem, garantijas oriģinālu.

5. Dienas nebalansa noteikšana

5.1. Ja Sistēmas lietotāja gāzes dienā pārvades sistēmā ievadītās dabasgāzes daudzumu summa nav vienāda ar gāzes dienā izvadītās dabasgāzes daudzumu summu, Pārvades sistēmas operators pārdod sistēmas lietotājam trūkstošo dabasgāzi par dabasgāzes iepirkšanas cenu vai pērk no Sistēmas lietotāja pāri palikušo dabasgāzi par dabasgāzes pārdošanas cenu.

5.2. Dienas nebalansu balansēšanas periodam Pārvades sistēmas operators aprēķina D+1 dienā kā Sistēmas lietotāja balansēšanas portfelī piešķirto dabasgāzes ievades un izvades starpību enerģijas vienībās.

6. Dienas nebalansa maksas aprēķināšana

6.1. Dienas nebalansa maksu Pārvades sistēmas operators aprēķina, reizinot Sistēmas lietotāja ievades un izvades pārvades sistēmā starpību ar dabasgāzes iepirkšanas vai pārdošanas cenu.

6.2. Dabasgāzes iepirkšanas vai pārdošanas cenu nosaka atbilstoši Pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem.

7. Norēķini par nebalansu

7.1. Ja pārskata periodā vismaz vienā balansēšanas periodā ir fiksēts Sistēmas lietotāja balansēšanas portfeļa nebalanss un nebalansa daudzums ir negatīvs, Pārvades sistēmas operators izraksta Sistēmas lietotājam rēķinu par visiem pārskata periodā fiksētajiem negatīvā nebalansa daudzumiem un līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15.datumam nosūta to uz Līgumā norādīto Sistēmas lietotāja elektroniskā pasta adresi. Par rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta tā nosūtīšanas diena.

7.2. Ja pārskata periodā vismaz vienā balansēšanas periodā ir fiksēts Sistēmas lietotāja balansēšanas portfeļa nebalanss un nebalansa daudzums ir pozitīvs, Sistēmas lietotājs izraksta Pārvades sistēmas operatoram rēķinu par visiem pārskata periodā fiksētajiem pozitīvā nebalansa daudzumiem un līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15.datumam nosūta to uz Līgumā norādīto Pārvades sistēmas operatora elektroniskā pasta adresi. Par rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta tā nosūtīšanas diena.

7.3. Puses var vienoties par savstarpējo norēķinu ieskaitu. Pārvades sistēmas operators un Sistēmas lietotājs par pārskata periodā aprēķināto nebalansu norēķinās līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 20.datumam.

7.4. Ja rēķina apmaksas termiņa pēdējā diena ir brīvdiena vai Latvijas Republikā noteikta svētku diena, tad par rēķina samaksas termiņa pēdējo dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

7.5. Visi maksājumi veicami euro valūtā uz Līgumā norādītajiem Pušu bankas kontiem.

7.6. Par samaksas datumu uzskatāma diena, kad nauda ir ieskaitīta Pārvades sistēmas operatora vai attiecīgi – Sistēmas lietotāja norēķinu kontā.

7.7. Ja Sistēmas lietotājs vai Pārvades sistēmas operators nesamaksā par pārskata periodā aprēķināto nebalansu Līguma 7.3.punktā noteiktajā termiņā, Pārvades sistēmas operators vai Sistēmas lietotājs aprēķina nokavējuma procentus 0,15% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavēto dienu. Nokavējuma procentus aprēķina reizi mēnesī un kopā ar citu informāciju norāda rēķinā par pārskata periodā aprēķināto nebalansa maksu.

8. Pušu atbildība

8.1. Pušu tiesības un pienākumi ir noteikti Pārvades sistēmas lietošanas noteikumos.

8.2. Puses ir atbildīgas par Līguma noteikumu izpildi. Puses atlīdzina zaudējumus, kas otrai Pusei radušies, ja vainīgā Puse nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus.

8.3. Puse neatbild par otras Puses radītajiem zaudējumiem trešajām personām (galalietotājiem, blakus esošās pārvades sistēmas operatoram).

8.4. Puse, kas ir pienācīgi izpildījusi savas Līguma saistības, ir tiesīga pieprasīt, lai otra Puse pilnā apmērā izpilda savas saistības.

9. Piemērojamās tiesību normas un strīdu izskatīšana

9.1. Līgums sagatavots, kā arī tiesiskās attiecības, kas izriet no Līguma, tiek reglamentētas, izpildītas un iztulkotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Visi strīdi un domstarpības (turpmāk šajā punktā – Strīds) starp Pusēm tiek risinātas sarunu ceļā. Strīda gadījumā Pusei, kura atsaucas uz Strīda esamību, jāiesniedz otrai Pusei rakstisks paziņojums, kurā jānorāda Strīda apraksts, piedāvātais Strīda risinājums, personas, kas ir pilnvarotas Puses vārdā risināt ar Strīdu saistītās sarunas.

9.3. Ja Strīdu 30 dienu laikā (ja Pušu pilnvarotie pārstāvji nav vienojušies par citu termiņu Strīda atrisināšanai) no tā rašanās brīža nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Nepārvarama vara

10.1. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir radusies nepārvaramās varas apstākļu dēļ. Nepārvaramās varas apstāklis šī punkta nozīmē ir šķērslis, kas radies ārpus ietekmētās Puses kontroles, kas neļauj tai pildīt savas Līgumā noteiktās saistības un kuru Puse nevar novērst. Par šādiem apstākļiem primāri uzskatāmi: katastrofas, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas parādības, kara darbības, kā arī ekonomiskās sankcijas, embargo, tiesu, administratīvo, valsts iestāžu rīkojumi un pavēles vai jebkādi citi apstākļi, kurus Puses Līguma slēgšanas laikā nevarēja paredzēt.

10.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi arī atsevišķi Līguma saistību izpildes šķēršļi, kas radušies laikā, kad Līguma saistības neizpildījusi Puse kavēja savu Līguma saistību izpildi.

10.3. Ja nepārvaramās varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 kalendārajām dienām, Puses uzsāk pārrunas par pieņemamu risinājumu Līguma saistību izpildei. Šādā gadījumā Līguma izbeigšana iespējama, tikai Pusēm savstarpēji vienojoties.

10.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem Puses nekavējoties paziņo viena otrai. Ja Puses nepaziņo par nepārvaramas varas apstākļiem, Puses tos nevar izmantot kā pamatojumu šā Līguma nepildīšanai.

10.5. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm nekavējoties jāpilda saistības, kas tika pildītas līdz nepārvaramas varas apstākļu rašanās brīdim, ja Puses nav vienojušās citādi.

11. Līguma darbības termiņš, grozījumu izdarīšana, Līguma izbeigšana

11.1. Līgums stājas spēkā, kad abas Puses to ir parakstījušas, un ir spēkā nenoteiktu laiku.

11.2. Pusēm vienojoties, Līgumā var tikt izdarīti grozījumi un papildinājumi. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi veicami rakstveidā, un tie stājas spēkā tad, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

11.3. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, vai vienpusēji Līguma 11.4. un 11.5.punktā minētajā gadījumā.

11.4. Jebkura no Pusēm var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja otra Puse nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības ilgāk kā 30 kalendārās dienas. Šādā gadījumā Puse, kas vēlas izbeigt Līgumu uz šī pamata, ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms Līguma izbeigšanas rakstveidā paziņo par to otrai Pusei, norādot Līguma izbeigšanas iemeslu. Līgums atzīstams par izbeigtu ar paziņojumā norādīto dienu.

11.5. Sistēmas lietotājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms Līguma izbeigšanas rakstveidā paziņojot Pārvades sistēmas operatoram, ja Sistēmas lietotājs plāno izbeigt pārvades sistēmas pakalpojumu (pārvades sistēmas jaudu rezervēšana) izmantošanu atbilstoši pārvades sistēmas pakalpojumu līgumam.

11.6. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no Līguma darbības termiņa laikā radušos finansiālo saistību izpildes.

12. Informācijas apmaiņa

12.1. Noslēdzot Līgumu, Puses apņemas ievērot Pārvades sistēmas lietošanas noteikumos noteiktos termiņus un saziņas veidus.

12.2. Pārvades sistēmas lietošanas noteikumos noteiktās darbības (balansēšanas nodrošināšanai, dabasgāzes daudzumu nodošanai starp sistēmas lietotāju balansēšanas portfeļiem u.c.) var veikt tikai tās personas, kurām Sistēmas lietotājs šādas tiesības ir piešķīris.

12.3. Informācijas apmaiņa starp Pārvades sistēmas operatoru un Sistēmas lietotāju notiek elektroniski, informāciju nosūtot uz Līgumā norādītajām Pušu elektroniskā pasta adresēm.

12.4. Visa informācija, kas kļuvusi zināma Pusēm sakarā ar Līguma noslēgšanu un Līgumā noteikto saistību izpildi, ir komercnoslēpums un nevar tikt izpausta trešajām personām bez Pušu pilnvaroto pārstāvju iepriekšējās rakstiskās piekrišanas saņemšanas, izņemot informāciju, kuras izpaušanu paredz Pārvades sistēmas lietošanas noteikumi vai citi normatīvie akti.

12.5. Informāciju, kas saistīta ar Līgumā noteikto saistību izpildi, Pārvades sistēmas operators sniedz citiem dabasgāzes apgādes sistēmas operatoriem tiktāl, cik tas ir nepieciešams Pārvades sistēmas lietošanas noteikumu un Līguma pienācīgai izpildīšanai.

12.6. Līguma izbeigšana neizbeidz Pušu pienākumu par komercnoslēpuma neizpaušanu.

13. Pārējie noteikumi

13.1. Puses nav tiesīgas nodot vai deleģēt kādu no Līgumā noteiktajām savām saistībām trešajai pusei bez otras Puses iepriekšējās rakstiskas piekrišanas.

13.2. Ja atsevišķi Līguma punkti zaudē spēku, tas nav par iemeslu citu Līguma punktu atcelšanai.

13.3. Puses trīs darba dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas paziņo viena otrai par pilnvarotām personām šajā līgumā noteikto pienākumu izpildei un to kontaktinformāciju, kā arī nekavējoties informē par izmaiņām šajā informācijā Līguma darbības laikā.

13.4. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ___ (_________) lapām un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Sistēmas lietotāja, otrs – pie Pārvades sistēmas operatora. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

14. Pušu rekvizīti

Pārvades sistēmas operators:Sistēmas lietotājs:
__________________________________________________________________________________________________________
Reģistrācijas Nr. __________________________________Reģistrācijas Nr. __________________________________
PVN maksātāja Nr. ________________________________PVN maksātāja Nr. ________________________________
Juridiskā adrese: __________________________________Juridiskā adrese: __________________________________
Tālr.: ______________________________________________Tālr.: ______________________________________________
Fakss ______________________________________________Fakss: ______________________________________________
E-pasts: ___________________________________________E-pasts: ___________________________________________
Bankas rekvizīti: _________________________________Bankas rekvizīti: _________________________________
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
4.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 13.aprīļa lēmumam Nr. 1/16
Informācijas apmaiņa

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 25.10.2018. lēmumu Nr. 1/29)

1. Pārvades sistēmas operators un sistēmas lietotāji apmainās ar informāciju par jaudu rezervēšanu, atteikšanos no tām, jaudu nominācijām un renominācijām, dabasgāzes daudzumu piešķīrumiem, balansēšanu un citu ar pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanu saistītu būtisku informāciju dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos (turpmāk – Noteikumi) noteiktajos termiņos, izmantojot šādus saziņas veidus:

Noteikumu punkts Nr.Edig@s standarta ziņas/citsApraksts
37. ilgtermiņa jaudas rezervēšanaCAPBKIAtbilstoši XML shēmas definīcijas valodas aprakstam (turpmāk – XSD), ko izstrādā un publicē pārvades sistēmas operators (turpmāk – PSO)
38. ilgtermiņa konstantās jaudas apstiprināšanaCAPRESAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
38. ilgtermiņa jaudas rezervēšanas noraidīšanaACKNOWAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
39. jaudas rezervēšanas pieteikuma precizēšanaCAPBKIAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
40. atslēdzamās jaudas apstiprināšanaCAPRESAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
42.1. ceturkšņa jaudas rezervēšanaCAPBKIAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
42.2. mēneša jaudas rezervēšanaCAPBKIAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
42.2. dienas jaudas rezervēšanaCAPBKIAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
42.4. pašreizējās dienas jaudas rezervēšanaCAPBKIAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
43.1. ceturkšņa un mēneša jaudas apstiprināšanaCAPRESAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
43.1. ceturkšņa un mēneša jaudas rezervēšanas noraidīšanaACKNOWAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
43.1. jaudas rezervēšanas pieteikuma precizēšanaCAPBKIAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
43.1. atslēdzamās jaudas apstiprināšanaCAPRESAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
43.12. dienas jaudas apstiprināšanaCAPRESAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
43.2. dienas jaudas rezervēšanas noraidīšanaACKNOWAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
43.2. jaudas rezervēšanas pieteikuma precizēšanaCAPBKIAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
43.2. atslēdzamās jaudas apstiprināšanaCAPBKIAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
43.3. pašreizējās dienas jaudas apstiprināšana/jaudas rezervēšanas noraidīšanaCAPRESAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
43.3. pašreizējās dienas jaudas rezervēšanas noraidīšanaACKNOWAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
48. sekundārās jaudas tirdzniecības darījumu paziņošanaTRAADVAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
49. sekundārās jaudas tirdzniecības darījumu apstiprināšanaACKNOWPozitīvs apstiprinājums Atbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
53. atteikšanās no iegādātās konstantās jaudasSURCAPAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO

Tips = ANP

55. lietotāja informēšana par nodotās jaudas pārdaliSURCAPAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO

Tips = ANQ

58. piespiedu jaudas nodošanaCAPDOCAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
65. nominācijas iesniegšanaNOMINTAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
77. nominācijas apstiprināšanaNOMRESAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
67. renominācijas iesniegšanaNOMINTAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
80. renominācijas iesniegšanaNOMINTAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
81. renomināciju apstiprināšanaNOMRESAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
85.nomināciju/renomināciju noraidīšanaACKNOWAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
91.nomināciju/renomināciju koriģēšanaNOMRESAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
98. VTP nomināciju apstiprināšanaNOMRESAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
98. VTP nominācijas noraidīšanaACKNOWAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
109. informācija par sākotnējo daudzuma piešķīrumuALOCATAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO

Tips=95G

110. informācija par atjaunināto daudzuma piešķīrumuALOCATAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO

Tips=95G

110. informācija par galīgo daudzuma piešķīrumu sistēmasALOCATAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO

Tips=96G

122. dienas nebalansa paziņošanaACCSITAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO
148. pārvades sistēmas pakalpojuma pārtraukšana/ierobežošanaNOMRES, CAPDOCAtbilstoši XSD, ko izstrādā un publicē PSO (Tips=AND)

2. Sistēmas lietotājam ir pienākums nodrošināt Noteikumos noteiktās informācijas iesniegšanu pārvades sistēmas operatoram atbilstoši šajā pielikumā noteiktajam formātam.

3. Pārvades sistēmas operatoram ir tiesības mainīt informācijas tehnoloģiju risinājumus Noteikumos noteiktās informācijas apmaiņai un pieprasīt sistēmas lietotājam sagatavoties šādām izmaiņām, informējot sistēmas lietotāju par to saprātīgā termiņā. Sistēmas lietotājam par saviem līdzekļiem ir jāatjauno tā informācijas tehnoloģiju sistēma vai programmatūra pārvades sistēmas operatora noteiktajā termiņā.

4. Izmaiņas šajā pielikumā noteikto saziņas veidu izmantošanā pārvades sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā divu mēnešus pirms attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās.

5. Ja šajā pielikumā noteiktā informācijas apmaiņa starp pārvades sistēmas operatoru un sistēmas lietotājiem nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ, apmainīšanās ar informāciju notiek, izmantojot e-pastu, faksu vai tālruni.

6. Nominācijas var iesniegt tikai tie sistēmas lietotāju pilnvarotie pārstāvji, kuriem ir šādas tiesības un kuri ir norādīti pārvades līgumā, vai par kuriem sistēmas lietotājs ir iesniedzis informāciju pārvades sistēmas operatoram.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/16Pieņemts: 13.04.2017.Stājas spēkā: 22.04.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 80, 21.04.2017. OP numurs: 2017/80.15
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
290270
{"selected":{"value":"01.11.2019","content":"<font class='s-1'>01.11.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2019","iso_value":"2019\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.08.2019","iso_value":"2019\/08\/15","content":"<font class='s-1'>15.08.2019.-31.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2018","iso_value":"2018\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2018.-14.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2017","iso_value":"2017\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2017.-29.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.04.2017","iso_value":"2017\/04\/22","content":"<font class='s-1'>22.04.2017.-07.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.11.2019
136
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"