Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49. nr.; 1991, 27./28. nr.; 1992, 18./19. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1. nr.; 1997, 5., 11. nr.; 1998, 1. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 4., 8., 22. nr.; 2005, 7. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 8. nr.; 2009, 3., 9., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2012, 199. nr.; 2013, 97., 228. nr.; 2014, 25., 257. nr.; 2016, 31., 241. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

"2. pants. Uzņēmumu reģistra žurnāla vešana

Uzņēmumu reģistra žurnālu saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs."

2. Aizstāt 4. panta 3. punktā vārdu "reģistrē" ar vārdiem "nepieņemot atsevišķu lēmumu, reģistrē".

3. Izteikt 4.4 pantu šādā redakcijā:

"4.4 pants. Ierakstu izdarīšanas tiesiskais pamats

Uzņēmumu reģistra amatpersona izdara ierakstus Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu, tiesas nolēmumu, valsts pārvaldes iestādes lēmumu vai paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no ārvalsts reģistra.

Uzņēmumu reģistram, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra informāciju, ir tiesības Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizēt ziņas par fizisko personu. Uzņēmumu reģistram, pamatojoties uz Valsts adrešu reģistra informāciju, ir tiesības Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizēt ziņas par adresēm.

Ierakstus, pamatojoties uz valsts pārvaldes iestādes lēmumu, izdara tiesību subjekta darbības apturēšanas, atjaunošanas vai izbeigšanas gadījumā. Ierakstus, pamatojoties uz spēkā stājušos nodokļu administrācijas lēmumu par tiesību subjekta saimnieciskās darbības apturēšanu, saimnieciskās darbības atjaunošanu vai kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu, un ierakstus, pamatojoties uz Maksātnespējas administrācijas direktora lēmumu par maksātnespējas procesa administratoru, Uzņēmumu reģistrs izdara, nepieņemot atsevišķu lēmumu.

Ierakstus, pamatojoties uz paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no ārvalsts reģistra, izdara par ārvalsts komersanta filiāli vai kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanās gadījumā.

Ieraksta izdarīšanai Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai dokumentu pievienošanai reģistrācijas lietai iesniedz pieteikumu, kurā norāda attiecīgo tiesību subjektu vai juridisko faktu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās ziņas par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrējamiem un reģistrētiem tiesību subjektiem vai juridiskajiem faktiem, kā arī:

1) tiesību subjekta vai juridiskā fakta reģistrācijas numuru (izņemot pieteikumus tiesību subjekta vai juridiskā fakta ierakstīšanai attiecīgajā Uzņēmumu reģistra vestajā reģistrā) un tiesību subjekta nosaukumu;

2) pieteikumam pievienotos dokumentus (dokumentu nosaukumu, eksemplāru un lapu skaitu);

3) ziņas par valsts nodevas un maksas par ierakstu izsludināšanu samaksu, ja normatīvie akti paredz ierakstu izsludināšanu [maksājuma references numuru, maksājuma referenci (ja tā nav zināma, - maksājuma dokumenta numuru), maksājuma datumu, samaksāto summu, maksātāja - juridiskās personas - nosaukumu un reģistrācijas numuru vai maksātāja - fiziskās personas - vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) un maksājuma mērķi - valsts nodevas vai maksas par ierakstu izsludināšanu samaksu]. Ziņas var nenorādīt, ja maksājums veikts Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā vai pieteikumam pievienots maksājumu apliecinošs dokuments, kurā norādītas šajā punktā minētās ziņas;

4) veidu, kādā tiks saņemts Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums;

5) ja vēlas, - kontaktinformāciju saziņai (elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru);

6) citas ziņas, ja to paredz normatīvie akti.

Pieteikuma iesniegšanai elektroniski izmanto Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē pieejamo speciālo tiešsaistes formu, ja tāda ir izveidota.

Uzņēmumu reģistrs izmanto savai darbībai nepieciešamos citu valsts informācijas sistēmu datus, lai pārliecinātos par tam sniegto datu pareizību, tai skaitā pārbaudītu personas datus - personas statusu (dzīva vai mirusi), rīcībspēju, tiesisko statusu - un nodrošinātu dokumentu paziņošanu personai."

4. 4.11 pantā:

aizstāt vārdus "mājaslapā internetā" ar vārdu "tīmekļvietnē";

papildināt pirmo daļu ar 9. punktu šādā redakcijā:

"9) biedrības vai nodibinājuma darbības joma."

5. Papildināt likuma otro nodaļu ar 4.13 un 4.14 pantu šādā redakcijā:

"4.13 pants. Kļūdu labošana Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstos

Ja Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstā konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz tiesību subjekta juridisko adresi vai juridiskā fakta reģistrāciju pieteikušās personas norādīto adresi, vai, ja adrese pieteikumā nav norādīta, uz deklarētās dzīvesvietas adresi (ja kļūda konstatēta maksātnespējas reģistra ierakstā, paziņojumu nosūta uz administratora prakses vietas adresi). Paziņojumā norāda:

1) kāda kļūda ierakstā konstatēta;

2) kā ieraksts tiks labots;

3) saprātīgu termiņu iebildumu celšanai.

Ja tiesību subjekts vai persona noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta labošanu un izdara par to atzīmi attiecīgā reģistra ierakstā.

Lēmumu par ieraksta labošanu Uzņēmumu reģistrs par saviem līdzekļiem nekavējoties publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ja normatīvie akti paredz publikāciju.

Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu ierakstā konstatējis pats tiesību subjekts, persona, kas pieteikusi juridiskā fakta reģistrāciju, tiesa, administrators maksātnespējas reģistra ierakstā vai gadījumā, kad konstatētā kļūda ir acīmredzama.

4.14 pants. Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma sūtīšana uz elektroniskā pasta adresi

Ja personai nav aktivizēts oficiālās elektroniskā pasta adreses konts, Uzņēmumu reģistra valsts notārs lēmumu par tiesību subjekta ierakstīšanu reģistrā vai izslēgšanu no reģistra, kā arī lēmumu atlikt vai atteikt tiesību subjekta ierakstīšanu paziņo uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi."

6. 6. pantā:

izslēgt pirmās daļas 6. punktā vārdus "un pārstāvniecību";

izslēgt pirmās daļas 7., 8. un 9. punktu;

papildināt pirmo daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11) filiāles firma, ja tā atšķiras no uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) firmas, tās juridiskā adrese un to personu vārds, uzvārds, personas kods un pilnvarojuma apjoms, kuras pilnvarotas pārstāvēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbībās, kas saistītas ar filiāli.";

izslēgt otro daļu;

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par individuālo uzņēmumu un zemnieku (zvejnieku) saimniecību papildus šā panta pirmās daļas 1.-6. punktā norādītajam Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas šādas ziņas:

1) īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods;

2) ja individuālo uzņēmumu vai zemnieku (zvejnieku) saimniecību pārvalda ar pārvaldnieka vai koleģiālas pārvaldes institūcijas starpniecību, - tās personas vārds, uzvārds un personas kods, kurai ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu;

3) ja individuālo uzņēmumu vai zemnieku (zvejnieku) saimniecību pārvalda ar koleģiālas pārvaldes institūcijas starpniecību, - koleģiālas pārvaldes institūcijas nosaukums;

4) zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta;

5) zemes īpašuma vai lietošanas akta numurs un izdošanas datums.

Par kooperatīvo sabiedrību papildus šā panta pirmās daļas 1.-6. punktā norādītajam Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas šādas ziņas:

1) pamatkapitāla minimālais lielums un pajas nominālā vērtība;

2) padomes un valdes locekļu, kā arī direktora vai pārvaldnieka vārds, uzvārds un personas kods;

3) valdes locekļu, kā arī direktora vai pārvaldnieka tiesības pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi, kopīgi vai kopīgi ar prokūristu;

4) prokūrista vārds, uzvārds un personas kods, kā arī norāde uz kopprokūru vai filiāles prokūru, ja tāda izdota, un norāde uz Komerclikuma 34. panta otrajā daļā minēto tiesību piešķiršanu, ja tādas piešķirtas.";

papildināt piektās daļas ievaddaļu pēc vārda "atjaunošanu" ar vārdu "turpināšanu";

papildināt piektās daļas 3. punktu pēc vārdiem "juridiskā adrese" ar vārdiem "likvidatora tiesības pārstāvēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) atsevišķi vai kopīgi";

izslēgt sestajā daļā vārdus "vai pārstāvniecību";

izslēgt septīto un astoto daļu;

izslēgt vienpadsmitajā daļā vārdus "vai pārstāvniecības".

7. 7. pantā:

izslēgt septītajā daļā vārdus "vai pārstāvniecību";

izslēgt devīto un desmito daļu.

8. Izteikt 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Pieteikumā par ieraksta izdarīšanu vai dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai) un reģistrācijas apliecībā norādāmās ziņas

Ieraksta izdarīšanai vai dokumentu reģistrēšanai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra žurnālā iesniedz pieteikumu, kurā norāda ziņas atbilstoši pieteikuma būtībai:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas pieteikumā - ziņas, kas saskaņā ar attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem ierakstāmas Uzņēmumu reģistra žurnālā;

2) pieteikumā par izmaiņu reģistrēšanu Uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstos vai dokumentu reģistrēšanu (pievienošanai lietai) - ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstāmas Uzņēmumu reģistra žurnālā;

3) pieteikumā par reorganizāciju - reorganizācijas veidu, katra reorganizācijā iesaistītā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, reģistrācijas numuru, to, vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir pievienojamais, sadalāmais vai iegūstošais, kā arī jaundibināmā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), ja tāds ir, veidu;

4) pieteikumā par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidācijas uzsākšanu - darbības izbeigšanas pamatu, ziņas, kas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstāmas Uzņēmumu reģistra žurnālā tā darbības izbeigšanas gadījumā, un kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu un termiņu;

5) pieteikumā par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra žurnāla - pamatojumu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai tā filiāles izslēgšanai no Uzņēmumu reģistra žurnāla, datumu, kurā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņots par likvidācijas uzsākšanu, un likvidatora apliecinājumu, ka uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) nav nenokārtotu parādsaistību un likvidācija veikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pieteikumam par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reorganizāciju pievieno pieteikumu par jauna uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā, ja reorganizācijas rezultātā tiek dibināts jauns uzņēmums (uzņēmējsabiedrība).

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecībā norāda uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, uzņēmējdarbības formu, reģistrācijas numuru, datumu, kad uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) reģistrēts Uzņēmumu reģistra žurnālā, reģistrācijas vietu un reģistrācijas apliecības izdošanas datumu."

9. 8. pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. punktu;

izslēgt piekto daļu;

izslēgt astoto daļu;

aizstāt divpadsmitajā daļā vārdus "tā filiāli vai pārstāvniecību" ar vārdiem "vai tā filiāli";

aizstāt trīspadsmitajā daļā vārdus "tā filiāļu un pārstāvniecību" ar vārdiem "un tā filiāļu".

10. Izslēgt 13. pantu.

11. 14. pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. punktu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst:

1) komersanta lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude;

2) saskaņā ar Komerclikuma 144. panta pirmās daļas 8. un 9. punktu statūtos iekļautās kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) privāttiesiskās vienošanās pārbaude."

12. Izslēgt 18. pantu.

13. Izslēgt 18.4 pantu.

14. 18.7 pantā:

izslēgt otrās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Ieraksta izdarīšanai maksātnespējas reģistrā iesniedz pieteikumu, kurā norāda:

1) parādnieka reģistrācijas numuru un nosaukumu, ja parādnieks ir juridiskā persona;

2) parādnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru, izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), ja parādnieks ir fiziskā persona;

3) maksātnespējas procesa administratora vārdu, uzvārdu, sertifikāta vai amata apliecības numuru;

4) ieraksta būtību - kreditoru sapulces sasaukšana, pārtraukšana vai pārrobežu maksātnespējas process;

5) kreditoru sapulces norises datumu, laiku un adresi, ja piesaka ierakstīšanai kreditoru sapulces sasaukšanu;

6) kreditoru sapulces pārtraukšanas un atsākšanas datumu, laiku, kreditoru sapulces norises vietas adresi, ja piesaka ierakstīšanai kreditoru sapulces pārtraukšanu."

15. Izslēgt 18.11 un 18.12 pantu.

16. 18.13 pantā:

izslēgt otrās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Ieraksta izdarīšanai vai dokumentu reģistrēšanai (pievienošanai lietai) reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistram iesniedz pieteikumu, kurā norāda ziņas atbilstoši pieteikuma būtībai:

1) pieteikumā par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrāciju - ziņas, kas saskaņā ar reliģiskās organizācijas un tās iestādes darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem ierakstāmas reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

2) pieteikumā par izmaiņu reģistrāciju reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā vai dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai) - ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kas par reliģisko organizāciju vai tās iestādi tiek pieteiktas ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) pieteikumā par reliģiskās organizācijas pārreģistrāciju, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reorganizāciju, darbības izbeigšanu, darbības atjaunošanu vai likvidēšanu - pieteiktā ieraksta būtību."

17. Papildināt 18.14 panta otrās daļas 1. punktu pēc vārdiem "Reliģisko organizāciju likumā" ar vārdiem "un šajā likumā".

18. Izslēgt 18.16 pantu.

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 24., 25., 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"24. Šā likuma 2. panta jaunā redakcija un grozījumi, kas paredz izslēgt 8. panta pirmās daļas 1. punktu, 13. pantu, 14. panta pirmās daļas 1. punktu un 18.12 pantu saistībā ar atteikšanos no lietu piekritības noteikšanas, stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

25. Šā likuma 4.11 panta pirmās daļas 9. punkts stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

26. Šā likuma 4.14 pants stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

27. Līdz dienai, kad stāsies spēkā attiecīgi grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem", kas noteic masu informācijas līdzekļa reģistrācijas apliecībā norādāmās ziņas, reģistrācijas pieteikumā, pieteikumā par izmaiņām masu informācijas līdzekļu reģistrā un pieteikumā par masu informācijas līdzekļa izslēgšanu no reģistra norādāmās ziņas, attiecībā uz masu informācijas līdzekļiem piemēro, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 31. decembrim Ministru kabineta 2011. gada 7. jūnija noteikumus Nr. 433 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā un masu informācijas līdzekļu reģistrā un reģistrācijas apliecībām", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

20. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 13. jūnija direktīvas 2012/17/ES, ar ko Padomes direktīvu 89/666/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2005/56/EK un 2009/101/EK groza attiecībā uz centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību."

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. martā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.03.2017.Stājas spēkā: 01.05.2017.Tēma: Valsts iestādes, civildienests; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 05.04.2017. OP numurs: 2017/70.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
289925
01.05.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)