Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 184

Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 43. §)
Noteikumi par kritērijiem izvērtēšanai, vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības Latvijā tiek veiktas brīvas konkurences apstākļos, un par Eiropas Komisijai iesniedzamo prasību

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kritērijus, pēc kādiem nozares atbildīgā ministrija vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvērtē, vai konkrēta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. vai 7. pantā minētā darbība (turpmāk – konkrētā darbība) Latvijā tiek veikta brīvas konkurences apstākļos;

1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 85. panta pirmajā daļā minēto prasību saturu un kārtību, kādā tās iesniedzamas Eiropas Komisijai.

2. Lai izvērtētu, vai konkrētā darbība Latvijā tiek veikta brīvas konkurences apstākļos, nozares atbildīgā ministrija vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā vismaz šādus Līguma par Eiropas Savienības darbību noteikumiem par konkurenci atbilstošos kritērijus: attiecīgo preču vai pakalpojumu raksturlielumi, tādu alternatīvu preču vai pakalpojumu esība, kas tiek uzskatīti par aizstājamiem attiecībā uz pieprasījumu vai piedāvājumu, cenas un attiecīgo preču vai pakalpojumu vairāk nekā viena piegādātāja faktiskā vai iespējamā esība tirgū.

3. Sagatavojot prasību Eiropas Komisijai par to, lai tā atzītu, ka konkrētā darbība Latvijā tiek veikta brīvas konkurences apstākļos, pieteicējs ievēro šo noteikumu 7. punktā minēto struktūru un prasībā norāda šajos noteikumos minēto informāciju. Ja nepieciešams, pieteicējs var sniegt plašāku informāciju. Ja kāda no ziņām, kas jāsniedz saskaņā ar šo noteikumu 16., 17., 18., 19., 20., 21. vai 22. punktu, nav attiecināma uz pieteicēja faktisko situāciju vai uz kādu no darbībām, tas ir norādāms attiecīgajā prasības punktā.

4. Ja Konkurences padome, ņemot vērā šo noteikumu 2. punktā minētos kritērijus, ir rakstveidā sagatavojusi viedokli par to, vai konkrētā darbība tiek veikta brīvas konkurences apstākļos, pieteicējs attiecīgo dokumentu, kurā šis viedoklis ir ietverts, pievieno prasībai. Ja minētajā dokumentā ir analizēta šo noteikumu 16., 17., 18., 19., 20., 21. vai 22. punktā minētā informācija, pieteicējs prasības attiecīgajos punktos ir tiesīgs atsaukties uz konkrētiem dokumenta punktiem, kuros minētā informācija ir ietverta.

5. Šo noteikumu 3. punktā minēto prasību un šo noteikumu 4. punktā minēto dokumentu pieteicējs nosūta Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātam elektroniski uz tā tīmekļvietnē norādīto elektroniskā pasta adresi.

6. Ja šo noteikumu 3. punktā minēto prasību un šo noteikumu 4. punktā minēto dokumentu nav iespējams nosūtīt elektroniski tajos iekļautās informācijas īpaši sensitīvā rakstura vai drošības apsvērumu dēļ, pieteicējs tos trijos eksemplāros nosūta Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātam pa pastu uz tā tīmekļvietnē norādīto adresi.

7. Sagatavojot prasību, ievēro šādu struktūru:

7.1. pieteicējs (šo noteikumu 8., 9. un 10. punkts);

7.2. konkrētās darbības apraksts (šo noteikumu 11. punkts);

7.3. konkrētā tirgus definējums (šo noteikumu 12., 13. un 14. punkts);

7.4. normatīvo aktu uzskaitījums (šo noteikumu 15. punkts);

7.5. konkrētā tirgus analīze (šo noteikumu 16., 17., 18., 19., 20. un 21. punkts);

7.6. pamatojums tam, kāpēc uzskatāms, ka konkrētā darbība tiek veikta brīvas konkurences apstākļos (šo noteikumu 22. punkts).

8. Pieteicējs šo noteikumu izpratnē ir nozares atbildīgā ministrija vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs. Ja ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju saistīta persona arī veic darbību, uz kuru ir attiecināma prasība, tad par pieteicēju uzskata gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, gan saistīto personu un attiecīgi informāciju prasībā norāda gan par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, gan par saistīto personu.

9. Ja pieteicējs ir nozares atbildīgā ministrija, šajos noteikumos (izņemot šo noteikumu 10. punktu) minēto informāciju prasībā norāda par katru komersantu, kurš veic konkrēto darbību. Ja šādu komersantu skaits ir lielāks par 10, informāciju sniedz par tiem komersantiem, kuriem pieder vismaz 10 % no konkrētā ģeogrāfiskā tirgus. Ja prasībā norādāmā informācija ir līdzīga vai vienāda attiecībā uz vairākiem komersantiem, informāciju var apvienot, īpaši to norādot.

10. Prasībā attiecībā uz pieteicēju norāda:

10.1. pieteicēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

10.2. pieteicēja statusu:

10.2.1. nozares atbildīgā ministrija;

10.2.2. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

10.2.2.1. pasūtītājs;

10.2.2.2. pasūtītāja uzņēmums;

10.2.2.3. privāto tiesību subjekts;

10.3. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem – atsauci uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 85. panta pirmās daļas 2. punktu, kas dod tiesības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem iesniegt prasību Eiropas Komisijai.

11. Prasībā raksturo konkrēto darbību, par kuru iesniedz prasību. Šī darbība var būt daļa no plašākas nozares vai var tikt veikta atsevišķās Latvijas teritorijas daļās. Ja uzskatāms, ka konkrētā darbība tiek veikta brīvas konkurences apstākļos tikai kādā Latvijas teritorijas daļā, nevis visā Latvijas teritorijā, tad precizē attiecīgo teritoriju.

12. Analizējot konkrēto tirgu, ņem vērā:

12.1. konkrēto preču tirgu, kas ietver visas preces vai pakalpojumus, ko patērētājs uzskata par savstarpēji aizvietojamiem, ņemot vērā to īpašības, cenu vai darbības mērķi, un kas definējams, ņemot vērā vismaz šādus faktorus:

12.1.1. konkrēto preču vai pakalpojumu pieprasījuma pašu cenas elastība un cenu savstarpējā elastība;

12.1.2. jebkāda atšķirība preču vai pakalpojumu izmantošanas mērķī;

12.1.3. cenu atšķirība starp attiecīgo preci vai pakalpojumu un tā aizvietotāju;

12.1.4. izmaksas, kas rodas, aizstājot attiecīgo preci vai pakalpojumu ar aizvietotāju, ja tas attiecas uz potenciāli konkurējošām precēm vai pakalpojumiem;

12.1.5. patērētāju dotā priekšroka kādam preces vai pakalpojuma veidam vai kategorijai;

12.1.6. preču vai pakalpojumu iedalījums saskaņā ar klasifikāciju (piemēram, saskaņā ar preču un pakalpojumu statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA));

12.2. konkrēto ģeogrāfisko tirgu, kas ietver teritoriju, kurā konkrētie komersanti ir iesaistīti preču vai pakalpojumu piedāvājumā un pieprasījumā, kurā ir pietiekami viendabīgi konkurences apstākļi un kuru var nošķirt no blakus esošajām teritorijām, galvenokārt ņemot vērā konkurences apstākļu ievērojamās atšķirības šajās teritorijās, un kas definējams, ņemot vērā vismaz šādus faktorus:

12.2.1. attiecīgo preču vai pakalpojumu īpašības un raksturojums;

12.2.2. barjeras ieiešanai tirgū (jebkuri tiesiska, organizatoriska, tehnoloģiska, ekonomiska vai finansiāla rakstura faktori vai apstākļi, kuri traucē vai apgrūtina potenciālo tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū un tādējādi neļauj vienlīdzīgi konkurēt ar tirgus dalībniekiem, kuri jau darbojas šajā tirgū);

12.2.3. patērētāju dotā priekšroka;

12.2.4. ievērojamas tirgus daļu atšķirības vai būtiskas cenu atšķirības blakus esošajās teritorijās;

12.2.5. transporta izmaksas.

13. Ievērojot šo noteikumu 12.1. apakšpunktu, prasībā:

13.1. definē konkrēto preču tirgu vai tirgus, kurus Eiropas Komisijai būtu jāņem vērā, veicot konkrētās darbības analīzi;

13.2. skaidro, kā ir ņemti vērā šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētie faktori;

13.3. sniedz pamatojumu pieņēmumiem vai atzinumiem, pievienojot empīriskas liecības (norādot faktus un liecības, ko var neatkarīgi pārbaudīt un atkārtot, un avotus, neapstrādātos datus un konkrētu tehnisko pasākumu aprakstus);

13.4. norāda preces vai pakalpojumus, kurus tieši vai netieši ietekmē šī prasība;

13.5. norāda aizvietotājpreču un pakalpojumu kategorijas;

13.6. ja iespējams, attiecībā uz aizvietotājprecēm un pakalpojumiem norāda, vai tie attiecīgo preci vai pakalpojumu spēj aizvietot:

13.6.1. pilnīgi – ja patērētāji tos pirktu nekavējoties pat tad, ja attiecīgās preces vai pakalpojuma cena paaugstinātos nedaudz;

13.6.2. viegli – ja patērētāji tos pirktu, ja attiecīgās preces vai pakalpojuma cena paaugstinātos ne vairāk kā par 5 %;

13.6.3. nepilnīgi – ja patērētāji tos pirktu tikai tad, ja attiecīgās preces vai pakalpojuma cena paaugstinātos ievērojami (vairāk nekā par 5 %);

13.6.4. daļēji – ja tie var aizstāt attiecīgās preces vai pakalpojumus tikai noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā, tikai uz kādu periodu gada laikā vai tikai ierobežotai lietošanai.

14. Ievērojot šo noteikumu 12.2. apakšpunktu, prasībā:

14.1. definē konkrēto ģeogrāfisko tirgu vai tirgus, kurus Eiropas Komisijai būtu jāņem vērā, veicot konkrētās darbības analīzi;

14.2. skaidro, kā ir ņemti vērā šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētie faktori;

14.3. sniedz pamatojumu pieņēmumiem vai atzinumiem, pievienojot empīriskas liecības (norādot faktus un liecības, ko var neatkarīgi pārbaudīt un atkārtot, un avotus, neapstrādātos datus un konkrētu tehnisko pasākumu aprakstus);

14.4. norāda teritoriju, kurā komersanti, kurus skar šī prasība, darbojas konkrētajā preču tirgū;

14.5. sniedz pamatojumu tam, ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir plašāks nekā Latvijas teritorija, ja pieteicējs to ir norādījis.

15. Lai atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 84. panta otrajai daļai secinātu, vai konkrētā darbība tiek veikta brīvas konkurences apstākļos, prasībā norāda piemērojamos attiecīgās nozares normatīvos aktus.

16. Prasībā sniedz pamatojumu tam, kāpēc uzskatāms, ka pieeja konkrētajam tirgum nav ierobežota.

17. Šo noteikumu 18. punktā minēto informāciju norāda par katru konkrēto tirgu, par katru no trim pēdējiem finanšu gadiem un par katru no šādām teritorijām:

17.1. Eiropas Ekonomikas zonas teritorija;

17.2. Eiropas Savienības teritorija;

17.3. Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstu teritorija;

17.4. katra Eiropas Savienības dalībvalsts un katra Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valsts, kurā pieteicējs veic konkrēto darbību;

17.5. konkrētais ģeogrāfiskais tirgus, ja tas nav pilnībā aptverts ar šo noteikumu 17.1., 17.2., 17.3. un 17.4. apakšpunktā minētajām teritorijām.

18. Prasībā sniedz šādu informāciju:

18.1. kopējais tirgus apjoms attiecībā uz pārdoto preču vai pakalpojumu vērtību (euro) un apjomu (vienības), kas minētajās teritorijās atbilst preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, pieskaitot importu un atņemot eksportu, kā arī norāda šim nolūkam izmantoto aprēķina bāzi un avotus un pievieno dokumentus, kas apstiprina aprēķinu, ja tie ir pieejami;

18.2. pieteicēja realizēto preču vai sniegto pakalpojumu vērtība un apjoms un pieteicējam piederošā tirgus daļa;

18.3. visu tādu konkurentu (tajā skaitā importētāju) tirgus daļas vērtība un, ja zināms, apjoms, kuriem pieder vismaz 10 % no konkrētā ģeogrāfiskā tirgus, kā arī pievieno dokumentus, kas apstiprina šo tirgus daļu vērtības un apjoma aprēķinu, ja tie ir pieejami, un norāda šo konkurentu nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi, kā arī to kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru;

18.4. Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā importēto preču vai pakalpojumu kopējā vērtība un apjoms, kā arī to eksportētājvalstis, precizējot:

18.4.1. pieteicēja importēto preču vai pakalpojumu daļu;

18.4.2. apjomu, kādā tirdzniecības kvotas, tarifi un beztarifu barjeras traucē šo preču vai pakalpojumu importam;

18.4.3. apjomu, kādā transporta un citas izmaksas ietekmē šo preču vai pakalpojumu importu;

18.5. apjoms, kādā tirdzniecībai starp valstīm Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā traucē:

18.5.1. transporta un citas izmaksas;

18.5.2. citas beztarifu barjeras;

18.6. veids, kādā pieteicējs ražo un pārdod preces vai pakalpojumus (piemēram, preces tiek ražotas vietējā teritorijā, tās pārdod vietējais izplatītāju tīkls);

18.7. pieteicēja preču vai pakalpojumu cenu līmeņa salīdzinājums katrā Eiropas Savienības dalībvalstī un katrā Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstī, kā arī cenu līmeņa salīdzinājums starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm un citām teritorijām, kurās preces tiek ražotas vai pakalpojumi tiek sniegti;

18.8. pieteicēja vertikālās integrācijas veids un pakāpe, salīdzinot ar tā galvenajiem konkurentiem;

18.9. pieteicēja izdevumu struktūra, ņemot vērā sinerģijas, kas var rasties (piemēram, kopīgi ražojot dažādus produktus vai otrreizēji izmantojot blakusproduktus), norādot to skaitlisko apmēru, kā arī novērtējums par pieteicēja stāvokli tirgū izmaksu efektivitātes ziņā (piemēram, salīdzinot pieteicēja izdevumu struktūru ar kādu no tuvākajiem konkurentiem vai tiem, kas darbojas attiecīgajā nozarē vai sektorā) un aktīvi vai infrastruktūra, kuru pieteicējs izmanto kopā ar citiem komersantiem vai kuru tas izmanto, lai veiktu vairāk nekā vienu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. vai 7. pantā minēto darbību, norādot, vai šādu aktīvu vai infrastruktūras izmantošana ir saistīta ar speciāliem nosacījumiem (piemēram, ar universālo pakalpojumu saistībām vai speciālajām tiesībām), un norādot šos nosacījumus.

19. Prasībā norāda:

19.1. vai pēdējo piecu gadu laikā attiecīgo preču vai pakalpojumu ģeogrāfiskajā tirgū ir ienācis jauns tirgus dalībnieks un ieguvis būtisku tirgus daļu. Ja atbilde ir apstiprinoša, ja iespējams, norāda attiecīgā komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi un tā kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru, kā arī novērtē šā komersanta pašreizējo tirgus daļu;

19.2. vai ir komersanti (tajā skaitā tie, kuri šobrīd veic darbību tikai tajos tirgos, kas ir ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas robežām), kuri varētu ienākt tirgū. Ja atbilde ir apstiprinoša, sniedz tās pamatojumu un, ja iespējams, norāda šo komersantu nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi un to kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru, kā arī norāda iespējamo laikposmu, kurā šie komersanti varētu ienākt tirgū;

19.3. faktorus, kuri ietekmē komersanta ienākšanu konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū un konkrētajā preču tirgū, ja iespējams, ņemot vērā šādus kritērijus:

19.3.1. kopējās izmaksas, lai ienāktu tirgū (piemēram, pētniecības un izstrādes, izplatīšanas, veicināšanas, reklāmas, pēcpārdošanas pakalpojumu izmaksas), kas ir salīdzināmas ar perspektīva un nozīmīga konkurenta izmaksām, norādot šā konkurenta tirgus daļu;

19.3.2. juridiskās vai normatīvās barjeras ieiešanai tirgū (piemēram, licences saņemšana vai atbilstība standartiem);

19.3.3. ierobežojumi, kurus rada patenti, zinātība un citas intelektuālā īpašuma tiesības konkrētajā tirgū, kā arī jebkurš ierobežojums, kas saistīts ar šo tiesību licencēšanu;

19.3.4. apjoms, kādā pieteicējs ir patenta, zinātības un citu intelektuālā īpašuma tiesību licenciāts vai licenciārs konkrētajā tirgū;

19.3.5. apjomradītu ietaupījumu svarīgums preču ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā konkrētajā tirgū;

19.3.6. pieeja piegādes avotiem (piemēram, izejvielu piegādes avotiem).

20. Prasībā sniedz pārskatu par pētniecības un izstrādes svarīgumu attiecībā uz komersantu, kurš darbojas konkrētajā tirgū, lai konkurētu ilgtermiņā. Prasībā apraksta konkrētajā tirgū pieteicēja veikto pētniecības un izstrādes darbu būtību, ja iespējams, ņemot vērā šādus kritērijus:

20.1. pētniecības un izstrādes intensitāte, ko nosaka attiecība starp pētniecības un izstrādes izmaksām un apgrozījumu, un progress (tendences) konkrētajā tirgū un attiecībā uz pieteicēju;

20.2. tehnoloģijas (galvenokārt preču vai pakalpojumu, ražošanas procesu un izplatīšanas sistēmu) attīstība konkrētajā tirgū attiecīgā laikposmā;

20.3. būtiskākās inovācijas, kas ir radītas konkrētajā tirgū, un komersanti, kuri tās ir radījuši;

20.4. inovāciju cikls konkrētajā tirgū un cikla fāze, kurā atrodas pieteicējs.

21. Prasībā norāda apjomu, kādā pastāv sadarbības līgumi (horizontālie vai vertikālie) konkrētajā tirgū, kā arī sniedz precīzu informāciju par pieteicēja noslēgtajiem būtiskākajiem sadarbības līgumiem konkrētajā tirgū (piemēram, par pētniecības un izstrādes līgumiem, licences līgumiem, kopražošanu, specializāciju, izplatīšanu, ilgtermiņa piegādēm un informācijas apmaiņu).

22. Prasībā sniedz pamatojumu tam, kāpēc uzskatāms, ka konkrētā darbība konkrētajā preču tirgū un konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū tiek veikta brīvas konkurences apstākļos, un norāda vismaz šādu informāciju:

22.1. ziņas par pieciem galvenajiem pieteicēja piegādātājiem, kas nav pieteicēja saistītās personas, – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese un to kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats un tālruņa numurs, kā arī katra piegādātāja daļa pieteicēja tādu izejvielu vai preču pirkumos, kuras izmanto attiecīgo preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai;

22.2. ziņas par pieteicēja piegādātājiem, kas ir pieteicēja saistītās personas, – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese un to kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats un tālruņa numurs, kā arī katra piegādātāja daļa pieteicēja tādu izejvielu vai preču pirkumos, kuras izmanto attiecīgo preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai;

22.3. informācija attiecībā uz piedāvājuma struktūru konkrētajā tirgū:

22.3.1. konkrētajā tirgū pastāvošo izplatīšanas kanālu un pēcpārdošanas pakalpojumu tīklu apraksts, ja iespējams, ņemot vērā šādus kritērijus:

22.3.1.1. pastāvošās izplatīšanas sistēmas un to svarīgums konkrētajā tirgū. Prasībā norāda arī apjomu, kādā izplatīšanu nodrošina pieteicēja saistītās personas vai citas personas;

22.3.1.2. konkrētajā tirgū sniegto pēcpārdošanas pakalpojumu (piemēram, uzturēšanas un remonta pakalpojumu) tīkli un to nozīme konkrētajā tirgū. Prasībā norāda arī apjomu, kādā pēcpārdošanas pakalpojumus nodrošina pieteicēja saistītās personas vai citi komersanti;

22.3.2. ja iespējams, novērtējums par preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas kopējo kapacitāti (jaudu) Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīs pēdējo triju gadu laikā. Prasībā norāda arī to, kāda bija pieteicēja preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas kapacitāte šajā laikposmā un cik daudz tā tika izmantota;

22.3.3. cita informācija, kas attiecas uz piedāvājuma pusi un ir būtiska prasības izvērtēšanai;

22.4. informācija attiecībā uz pieprasījuma struktūru konkrētajā tirgū:

22.4.1. ziņas par pieciem galvenajiem pieteicēja klientiem, kas nav pieteicēja saistītās personas, – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese un to kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats un tālruņa numurs, kā arī katra klienta daļa pieteicēja kopējā attiecīgo preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas apjomā;

22.4.2. pieprasījuma struktūras raksturojums, precizējot:

22.4.2.1. tirgus attīstības fāzi (piemēram, attīstības sākums, paplašināšanās, briedums un kritums), kā arī paredzamo pieprasījuma pieauguma procentu;

22.4.2.2. patērētāju izvēles svarīgumu attiecībā uz lojalitāti preču zīmei, preču vai pakalpojumu diferenciāciju un pilnīga preču vai pakalpojumu klāsta pieejamību;

22.4.2.3. tirgus pieprasījuma koncentrācijas vai izkliedes pakāpi;

22.4.2.4. dažādas patērētāju grupas un raksturojot tipisko patērētāju katrā grupā;

22.4.2.5. ekskluzīvo izplatīšanas līgumu un citu ilgtermiņa līgumu nozīmīgumu;

22.4.2.6. pieprasījuma daļu, kuru veido pasūtītāji un pasūtītāju uzņēmumi;

22.4.3. patērētāju aktivitātes pakāpes novērtējums attiecībā uz piegādātāju maiņu vai atkārtotu līgumu noslēgšanu pēdējo piecu gadu laikā un novērtējumā izmantotie avoti, pievienojot dokumentus, kas to apstiprina, ja tie ir pieejami.

23. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. aprīlī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kritērijiem izvērtēšanai, vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 184Pieņemts: 28.03.2017.Stājas spēkā: 01.04.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 31.03.2017. OP numurs: 2017/67.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
289807
01.04.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"