Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 24. oktobra noteikumus Nr. 605 "Iepirkuma un koncesijas procedūras paziņojumu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 182

Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 10. §)
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13. panta trešās daļas 8. punktu, 22. panta 2.2 daļu un 40. panta pirmo daļu
(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju publisko iepirkumu paziņojumu (turpmāk – paziņojums) saturu un sagatavošanas kārtību paziņojumu elektroniskai publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja valsts informācijas sistēmā "Publikāciju vadības sistēma".

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

2. Ir šādi paziņojumu veidi:

2.1. paziņojums par metu konkursu (1. pielikums);

2.2. paziņojums par metu konkursa rezultātiem (2. pielikums);

2.3. paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (sabiedriskie pakalpojumi) (3. pielikums);

2.4. paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līgumu (sabiedriskie pakalpojumi) (4. pielikums);

2.5. paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par kvalifikācijas sistēmu (5. pielikums);

2.6. paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – periodisks informatīvs paziņojums (6. pielikums);

2.7. paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā (7. pielikums);

2.8. paziņojums par līgumu (sabiedriskie pakalpojumi) (8. pielikums);

2.9. paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju (9. pielikums);

2.10. paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (sabiedriskie pakalpojumi) (10. pielikums);

2.11. brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem (11. pielikums);

2.12. periodisks informatīvs paziņojums (12. pielikums);

2.13. paziņojums par kvalifikācijas sistēmu (13. pielikums);

2.14. paziņojums par apspriedi (14. pielikums).

(Grozīts ar MK 18.10.2022. noteikumiem Nr. 647)

3. Šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. un 2.13. apakšpunktā minēto paziņojumu veidlapu paraugus nosaka Komisijas 2015. gada 11. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1986, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 842/2011.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.13. un 14. pielikumā minētajam attiecīgās veidlapas paraugam, norādot veidlapā pieprasītos datus, sniedzot aprakstu vai izvēloties atbilstošo atbildes variantu, un pievienojot dokumentus, ja paziņojums to paredz.

(MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

5. Paziņojuma sagatavošana ietver arī paziņojuma uzglabāšanu, apstiprināšanu, iesniegšanu publicēšanai un publicēšanu.

6. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  28. marta
noteikumiem Nr. 182
Paziņojums par metu konkursu (paraugs)

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts

Kontaktpunkts(-i)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs
Interneta adrese(-es):
Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)
Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Kopējais iepirkums: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

Konkurss ietver kopējo iepirkumu
Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo valsts iepirkuma likumu

Konkursu organizē centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

○ Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (norādīt interneta adresi)

○ Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (norādīt interneta adresi)

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt:

○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

○ Citā adresē (norādīt citu adresi)

Meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi jāiesniedz:

○ Elektroniski (norādīt interneta adresi):

○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

○ Šādā adresē (norādīt citu adresi)

○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami.

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

I.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. METU KONKURSA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1. Metu konkursa nosaukums
II.1.2. Īss metu konkursa apraksts

II.1.3. Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildpriekšmeta kods1, 2 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

III IEDAĻA. JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalībnieku atlases kritēriji2 (slēgta konkursa gadījumā)
III.2. Dalībai metu konkursā ir nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt profesionālās kvalifikācijas prasības)

IV IEDAĻA. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

IV.1. Apraksts

IV.1.1. Konkursa veids:

○ Atklāts

○ Slēgts

Dalībnieku skaits [ ] vai minimālais skaits [ ] un maksimālais skaits [ ]

IV.1.2. Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi (slēgta konkursa gadījumā)
IV.1.3. Metu vērtēšanas kritēriji

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
IV.2.2. Termiņš, līdz kuram jāiesniedz meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi
Datums (dd/mm/gggg)Laiks
IV.2.3. Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums2(slēgta konkursa gadījumā) (dd/mm/gggg)
IV.2.4. Metā, tam pievienotajos materiālos un devīžu atšifrējumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)
ESCSDADEETELENFRITLV
          
LTHUMTNLPLPTSKSLFISV
          
Citas

IV.3. Atlīdzība un žūrija

IV.3.1. Godalga(-as) tiks piešķirta(-as): jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", piešķirto godalgu skaits un vērtība2)
IV.3.2. Maksājumi visiem dalībniekiem ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", maksājumu apmērs)
IV.3.3. Pēc metu konkursa tā uzvarētājam vai uzvarētājiem piešķirs līguma slēgšanas tiesības: ○ jā ○ nē
IV.3.4. Žūrijas komisijas lēmums ir saistošs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam: jā ○ nē
IV.3.5. Jau atlasīto žūrijas locekļu vārdi un uzvārdi1,2

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Metu konkurss ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi:

○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ jā ○ nē(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

V.3. Cita papildu informācija2

V.4. Iesniegumu izskatīšana

V.4.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs
V.4.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi
(precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)
V.4.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)Faksa numurs

V.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums3(dd/mm/gggg)

Piezīmes.

1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.

2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.

3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada  28. marta
noteikumiem Nr. 182
Paziņojums par metu konkursa rezultātiem (paraugs)

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts

Kontaktpunkts(-i)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Kopējais iepirkums: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

Konkurss ietver kopējo iepirkumu
Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo valsts iepirkuma likumu

Konkursu organizē centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. METU KONKURSA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1. Metu konkursa nosaukums
II.1.2. Īss metu konkursa apraksts

II.1.3. Iepirkuma nomenklatūras vārdnīca

Galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildpriekšmeta kods 1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

III IEDAĻA. PROCEDŪRA

III.1. Apraksts

III.1.1. Konkursa veids:

○ Atklāts

○ Slēgts

III.1.2. Metu vērtēšanas kritēriji

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

III.2.2. Iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un publikācijas datums

[ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA. KONKURSA REZULTĀTI

Konkurss tika izbeigts bez uzvarētāja noteikšanas: ○ jā ○ nē

IV.1. Informācija par metu konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu:

○ Netika saņemts neviens mets vai visi meti tika noraidīti

○ Citi iemesli (konkursa pārtraukšana)
(konkursa pārtraukšanas pamatojums)

IV.2. Atlīdzība un godalgas
IV.2.1. Žūrijas lēmuma datums (dd/mm/gggg)

IV.2.2. Dalībnieku skaits

Dalībnieku kopējais skaits

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) skaits

Ārvalstu dalībnieku skaits

IV.3. Metu konkursa uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese1
Pilns nosaukums/vārds un uzvārds, reģistrācijas numurs
Pasta adrese2
Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
E-pasta adrese2Tālruņa numurs2
Vispārējā interneta adrese2
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs2
Uzvarētājs ir MVU: ○ jā ○ nē
IV.4. Piešķirtās godalgas vērtība2
Piešķirtās godalgas vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), tikai cipariem)Valūta

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Metu konkurss ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi:

○ jā ○ nē
Ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām)


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ jā ○ nē(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

V.3. Cita papildu informācija2

V.4. Iesniegumu izskatīšana

V.4.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs
V.4.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi
(precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)
V.4.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs

V.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums3(dd/mm/gggg)

Piezīmes.

1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.

2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.

3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 182
Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (sabiedriskie pakalpojumi)
(paraugs)

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts

Kontaktpunkts(-i)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Kopējais iepirkums: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

Līgums ietver kopējo iepirkumu
Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo valsts iepirkuma likumu

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV):

Galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.1.3. Līguma veids: ○ Pakalpojumi
II.1.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts
II.1.5. Sadalījums daļās: ○ jā ○ nē
II.1.6. Kopējā līgumcena
Kopējā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))Valūtavai
Lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcenaValūta
Dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcenaValūta
(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – kopējā maksimālā līgumcena visā tās darbības laikā)
(attiecībā uz dinamiskajām iepirkumu sistēmām – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena)
(attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir vispārīgā vienošanās (ja nepieciešams), – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena)

II.2. Apraksts1

II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukumsDaļas Nr.

II.2.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods:2

Galvenās vārdnīcas kods1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.2.3. Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods [ ] [ ] [ ] [ ]

Pakalpojumu sniegšanas vieta

II.2.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts
II.2.5. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

III IEDAĻA. PROCEDŪRA

III.1. Apraksts

III.1.1. Procedūras veids:

○ Atklāta procedūra

○ Slēgta procedūra

○ Procedūra, kas ietver sarunas

○ Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (aizpildīt D pielikumu)

III.1.2. Paziņojums paredz:2

○ Vispārīgo vienošanos

III.1.3. Valsts noteikumi, kas piemērojami procedūrai2

Informācija par valsts procedūrām ir pieejama šeit (norādīt interneta adresi)

III.1.4. Piešķiršanas procedūras galvenie elementi2

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

III.2.2. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

○ Periodisks informatīvs paziņojums

○ Paziņojums par līgumu

○ Paziņojums par kvalifikācijas sistēmu

○ Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem

Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

[ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Paziņojuma publikācijas datums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA. LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA1

Līguma Nr.Daļas Nr.Iepirkuma līguma nosaukums
Līgums/daļa ir piešķirts(-a): ○ jā ○ nē

IV.1. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Netika saņemts neviens piedāvājums vai pieteikums vai visi piedāvājumi vai pieteikumi tika noraidīti

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana) (norādīt iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu)

IV.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

IV.2.1. Līguma noslēgšanas datums (dd/mm/gggg)

IV.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits

Saņemto mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piedāvājumu skaits

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no citu Eiropas Savienības dalībvalstu pretendentiem2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ jā ○ nē

IV.2.3. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds

Reģistrācijas numurs

Pasta adrese2
Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
E-pasta adrese2Tālruņa numurs2

Vispārējā interneta adrese2

(norādīt vispārējo interneta adresi)

Faksa numurs2
Uzvarējušais pretendents ir MVU: ○ jā ○ nē

IV.2.4. Informācija par līgumcenu(bez PVN, tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena2

Paredzamā līgumcenaValūta

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā šās daļas darbības laikā)

Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena:

Piedāvātā līgumcenaValūtavai
Lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcenaValūta
Dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcenaValūta
(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – kopējā maksimālā līgumcena šai daļai)
(attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir vispārīgā vienošanās (ja nepieciešams), – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena šai daļai)

IV.2.5. Informācija par uzvarējušā pretendenta paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem ar trešajām personām: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena (bez PVN)Valūta

Līguma daļa [ ][ ][ ], [ ] (%)

○ Nav zināms

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu

Apakšuzņēmējs(-i) ir MVU: ○ jā ○ nē ○ nav zināms

IV.2.6. Izslēgto kandidātu un/vai pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi un uzvārdi, personas kodi), adreses un valstspiederība(ja attiecināms; informācija, kas netiks publicēta)

1)

2)

Kandidātu un/vai pretendentu izslēgšanas iemesls (norādiet Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma attiecīgo punktu; informācija, kas netiks publicēta)

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ jā ○ nē(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

V.2. Cita papildu informācija2

V.3. Iesniegumu izskatīšana

V.3.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs

Vispārējā interneta adrese

(norādīt vispārējo interneta adresi)

Faksa numurs
V.3.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi
(precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)
V.3.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs

Vispārējā interneta adrese

(norādīt vispārējo interneta adresi)

Faksa numurs

V.4. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums3(dd/mm/gggg)

Piezīmes.

1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.

2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.

3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

D PIELIKUMS

PAMATOJUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU, IEPRIEKŠ NEPUBLICĒJOT PAZIŅOJUMU PAR LĪGUMU

Norādīt pamatojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. Šim pamatojumam ir jābūt atbilstošam attiecīgām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normām.

1. Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu
(atzīmēt attiecīgo(-s) lodziņu(-s) un sniegt papildinformāciju)
a) nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai nav iesniegti atbilstoši piedāvājumi vai pieteikumi, izsludinot:
○ atklātu procedūru
○ slēgtu procedūru
b) pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents:
○ tehnisku iemeslu dēļ
○ māksliniecisku iemeslu dēļ
○ ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ
c) ○ situācija radusies pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ; apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nav atkarīgi no pasūtītāja darbības
d) ○ atkārtota iepriekš noslēgtā līguma pakalpojumu sniegšana, kas tiek uzticēta šī līguma izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie pakalpojumi atbilst iepriekš noslēgtā līguma pamatā esošajiem nosacījumiem
e) pakalpojumi, kas balstās uz īpaši izdevīgiem noteikumiem:
○ no piegādātāja, kas izbeidz savu saimniecisko darbību
○ no likvidatora vai administratora, kurš rīko bankrotējuša komersanta mantas izpārdošanu
 

2. Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

f) ○ iepirkuma līgums, attiecībā uz kuru nav piemērojamas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normas vai tajā noteiktās iepirkuma procedūras

3. Paskaidrojums

(papildus lodziņam(-iem), kas augstāk bija jāatzīmē, skaidri un vispārēji aprakstīt, kāpēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ir pamatota, katram konkrētajam gadījumam norādot attiecīgus faktus (ne vairāk kā 500 vārdos))

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 182
Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līgumu (sabiedriskie pakalpojumi) (paraugs)

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/Novads

Kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas

(NUTS) kods

Pasta indekssValsts

Kontaktpunkts(-i)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Kopējais iepirkums: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

Līgums ietver kopējo iepirkumu
Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo valsts iepirkuma likumu

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

○ Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (norādīt interneta adresi)

○ Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (norādīt interneta adresi)

Papildu informāciju var saņemt:

○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

○ Citā adresē (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz:

○ Elektroniski (norādīt interneta adresi)

○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

○ Šādā adresē (norādīt citu adresi)

○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami.

Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

I.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV):

Galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.1.3. Līguma veids: ○ Pakalpojumi
II.1.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts
II.1.5. Paredzamā līgumcena2 (tikai cipariem)
Paredzamā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))Valūta
(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā)

II.1.6. Sadalījums daļās: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", piedāvājumi jāiesniedz:

○ tikai par vienu daļu

○ maksimālais daļu skaits [ ]

○ par visām daļām

○ Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam [ ]

○ Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas

II.2. Apraksts1

II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukumsDaļas Nr.

II.2.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods:2

Galvenās vārdnīcas kods1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.2.3. Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods [ ] [ ] [ ] [ ]

Pakalpojumu sniegšanas vieta

II.2.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts
II.2.5. Paredzamā līgumcena2(tikai cipariem)
Paredzamā līgumcena (bez PVN)Valūta
(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs daļas darbības laikā)

II.2.6. Līguma, vispārīgās vienošanās darbības laiks

Darbības laiks mēnešos [ ] vai dienās [ ] (no līguma noslēgšanas dienas), vai uzsākšana (dd/mm/gggg)

Izpilde (dd/mm/gggg)

II.2.7. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē

(ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

III IEDAĻA. JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1. Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
(noteikumu un kritēriju saraksts un apraksts)
III.1.2. Privileģētais līgums: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", tā apraksts)

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi2

III.2.1. Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem)
III.2.2. Līguma izpildes nosacījumi2
III.2.3. Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija: ○ jā ○ nē

IV IEDAĻA. PROCEDŪRA

IV.1. Apraksts

IV.1.1. Procedūras veids:

○ Atklāta procedūra

○ Slēgta procedūra

○ Procedūra, kas ietver sarunas

IV.1.2. Paziņojums paredz:2

○ Vispārīgo vienošanos

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus

IV.1.3. Valsts noteikumi, kas piemērojami procedūrai2

Informācija par valsts procedūrām ir pieejama šeit (norādīt interneta adresi)

IV.1.4. Piešķiršanas procedūras galvenie elementi2

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

IV.2.2. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

○ Periodisks informatīvs paziņojums

○ Paziņojums par kvalifikācijas sistēmu

Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

[ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Paziņojuma publikācijas datums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (dd/mm/gggg)

IV.2.3. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi:
Datums (dd/mm/gggg)Laiks
IV.2.4. Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as):
ESCSDADEETELENFRITLV
          
LTHUMTNLPLPTSKSLFISV
          
Citas

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Informācija par elektronisko darbplūsmu: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā" (norādīt atbilstošo/-s):

○ Izmantos elektroniskos pasūtījumus

○ Pieņems elektroniskos rēķinus

○ Izmantos elektroniskos maksājumus

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ jā ○ nē(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

V.3. Cita papildu informācija2

V.4. Iesniegumu izskatīšana

V.4.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs
V.4.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi
(precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)
V.4.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs

V.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums3(dd/mm/gggg)

Piezīmes:

1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.

2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.

3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 182
Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par kvalifikācijas sistēmu (paraugs)
Šis paziņojums ir dalības uzaicinājums: ○ jā ○ nē

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts

Kontaktpunkts(-i)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Kopējais iepirkums: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā",

○ Līgums ietver kopējo iepirkumu

Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo valsts iepirkuma likumu

○ Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

○ Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (norādīt interneta adresi)

○ Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (norādīt interneta adresi)

Papildu informāciju var saņemt:

○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

○ Citā adresē (norādīt adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz:

○ Elektroniski (norādīt interneta adresi)

○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

○ Šādā adresē (norādīt adresi)

○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami.

Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

I.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma vai jomas

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) kods:

Galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.1.3. Līguma veids: ○ Pakalpojumi

II.2. Apraksts1

II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukumsDaļas Nr.

II.2.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods2

Galvenās CPV vārdnīcas kods1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.2.3. Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods [ ] [ ] [ ] [ ]

Pakalpojumu sniegšanas vieta

II.2.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

II.2.5. Kvalifikācijas sistēmas darbības laiks

○ Tā ir spēkā no [ ] [ ] / [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] (dd/mm/gggg)

līdz [ ] [ ] / [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] (dd/mm/gggg)

○ Nenoteikts ilgums

II.2.6. Kvalifikācijas sistēmas atjaunošana: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt nepieciešamās darbības, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas)
II.2.7. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

III IEDAĻA. JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1. Kvalifikācija sistēmai

(ja šī informācija ir apjomīga un pamatota ar dokumentiem, kas pieejami ieinteresētajiem piegādātājiem, pietiek norādīt tikai galvenos nosacījumus un metodes, kā arī atsauci uz minētajiem dokumentiem)

Nosacījumi, kas piegādātājiem ir jāizpilda attiecībā uz kvalifikāciju

Dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai

III.1.2. Privileģētais līgums ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", tā apraksts)

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi2

III.2.1. Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem)
III.2.2. Līguma izpildes nosacījumi
III.2.3. Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija: ○ jā ○ nē

IV IEDAĻA. PROCEDŪRA

IV.1. Administratīvā informācija

IV.1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

IV.1.2. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

○ Periodisks informatīvs paziņojums

○ Paziņojums par kvalifikācijas sistēmu

Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

[ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Paziņojuma publikācijas datums: (dd/mm/gggg)
IV.1.3. Piedāvājumā vai dalības uzaicinājumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)
ESCSDADEETELENFRITLV
          
LTHUMTNLPLPTSKSLFISV
          
Citas

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Cita papildu informācija2

V.2. Iesniegumu izskatīšana

V.2.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs

Vispārējā interneta adrese

(norādīt vispārējo interneta adresi)

Faksa numurs
V.2.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi
(precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņu(-iem)
V.2.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs

Vispārējā interneta adrese

(norādīt vispārējo interneta adresi)

Faksa numurs

V.3. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums3(dd/mm/gggg)

Piezīmes.

1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.

2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.

3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 182
Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – periodisks informatīvs paziņojums (paraugs)
Šis paziņojums ir dalības uzaicinājums: ○ jā ○ nē

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/Novads

Kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas

(NUTS) kods

Pasta indekssValsts

Kontaktpunkts(-i)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Kopējais iepirkums: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

Līgums ietver kopējo iepirkumu

Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo valsts iepirkuma likumu

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

○ Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (norādīt interneta adresi)

○ Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (norādīt interneta adresi)

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt:

○ Iepriekš minētajā adresē

○ Citā adresē (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāiesniedz (tikai dalības uzaicinājuma gadījumā):

○ Elektroniski (norādīt interneta adresi)

○ Iepriekš minētajā adresē

○ Šādā adresē (norādīt citu adresi)

○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami.

Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

I.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV):

Galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.1.3. Līguma veids: ○ Pakalpojumi
II.1.4. Īss apraksts
II.1.5. Paredzamā līgumcena2(tikai cipariem)
Paredzamā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))Valūta
(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā)

II.1.6. Sadalījums daļās: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", piedāvājumi jāiesniedz (ja ir dalības uzaicinājums):

○ tikai par vienu daļu

○ maksimālais daļu skaits [ ]

○ par visām daļām

○ Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam: [ ]

○ Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts1

II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukumsDaļas Nr.

II.2.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods

Galvenās vārdnīcas kods1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.2.3. Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods [ ] [ ] [ ] [ ]

Pakalpojumu sniegšanas vieta

II.2.4. Īss iepirkuma apraksts
II.2.5. Paredzamā līgumcena2 (ja ir dalības uzaicinājums; tikai cipariem)
Paredzamā līgumcena (bez PVN)Valūta
(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6. Līguma, vispārīgās vienošanās darbības laiks (ja ir dalības uzaicinājums)

Darbības laiks mēnešos [ ] vai dienās [ ] (no līguma noslēgšanas dienas), vai uzsākšana (dd/mm/gggg)

Izpilde (dd/mm/gggg)

II.2.7. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām)

II.3. Datums, kad paredzēts publicēt paziņojumu par līgumu (ja paziņojums nav dalības uzaicinājums) (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA. JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1. Dalības objektīvo noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts (tikai dalības uzaicinājuma gadījumā)
III.1.2. Privileģētais līgums: ○ jā ○ nē (ja ir dalības uzaicinājums)
(ja atbilde ir "jā", tā apraksts)

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi2

III.2.1. Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem: ○ jā ○ nē (ja ir dalības uzaicinājums)
(ja atbilde ir "jā", atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem)
III.2.2. Līguma izpildes nosacījumi (ja ir dalības uzaicinājums)
III.2.3. Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija: ○ jā ○ nē (ja ir dalības uzaicinājums)

IV IEDAĻA. PROCEDŪRA

IV.1. Apraksts

IV.1.1. Procedūras veids(ja ir dalības uzaicinājums):

○ Atklāta procedūra

○ Slēgta procedūra

○ Procedūra, kas ietver sarunas

IV.1.2. Paziņojums paredz2(ja ir dalības uzaicinājums):

○ Vispārīgo vienošanos

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus

IV.1.3. Valsts noteikumi, kas piemērojami procedūrai2(ja ir dalības uzaicinājums)

Informācija par valsts procedūrām ir pieejama šeit (norādīt interneta adresi)

IV.1.4. Piešķiršanas procedūras galvenie elementi2(ja ir dalības uzaicinājums)

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs (ja ir dalības uzaicinājums)

IV.2.2. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

○ Periodisks informatīvs paziņojums

○ Paziņojums par kvalifikācijas sistēmu

Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

[ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Paziņojuma publikācijas datums (dd/mm/gggg)
IV.2.3. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi (ja ir dalības uzaicinājums)
Datums (dd/mm/gggg)Laiks
IV.2.4. Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as) (ja ir dalības uzaicinājums)
ESCSDADEETELENFRITLV
          
LTHUMTNLPLPTSKSLFISV
          
Citas
IV.2.5. Plānotais līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru uzsākšanas datums (ja ir dalības uzaicinājums)

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Informācija par elektronisko darbplūsmu: ○ jā ○ nē (ja ir dalības uzaicinājums)

Ja atbilde ir "jā":

○ Izmantos elektroniskos pasūtījumus

○ Pieņems elektroniskos rēķinus

○ Izmantos elektroniskos maksājumus

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ jā ○ nē (ja ir dalības uzaicinājums)
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ jā ○ nē (ja ir dalības uzaicinājums)
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ jā ○ nē (ja ir dalības uzaicinājums)
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
V.3. Cita papildu informācija2

V.4. Iesniegumu izskatīšana (ja ir dalības uzaicinājums)

V.4.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs

Vispārējā interneta adrese

(norādīt vispārējo interneta adresi)

Faksa numurs
V.4.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi
(precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)
V.4.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs

V.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums3(dd/mm/gggg)

Piezīmes.

1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.

2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.

3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 182
Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā (paraugs)
Vai paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu: ○ jā ○ nē

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/Novads

Kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas

(NUTS) kods

Pasta indekssValsts

Kontaktpunkts(-i)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV):

Galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.1.3. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi

II.2. Apraksts

II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukumsDaļas Nr.

II.2.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods2

Galvenās vārdnīcas kods1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.2.3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods [ ] [ ] [ ] [ ]

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

II.2.4. Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī (būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

II.2.5. Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Darbības laiks mēnešos [ ] vai dienās [ ] (no līguma noslēgšanas dienas), vai uzsākšana (dd/mm/gggg)

Izpilde (dd/mm/gggg)

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus

II.2.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

III IEDAĻA. PROCEDŪRA

III.1. Administratīvā informācija

III.1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

III.1.2. Paziņojuma par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēšanas datums un reģistrācijas numurs

Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:

[ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Paziņojuma publicēšanas datums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA. LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA

Līguma Nr.Daļas Nr.Iepirkuma līguma nosaukums

IV.1. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

IV.1.1. Līguma slēgšanas datums (dd/mm/gggg)

IV.1.2. Informācija par piedāvājumiem

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ jā ○ nē

IV.1.3. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs

Pasta adrese2

Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
E-pasta adrese2Tālruņa numurs2
Vispārējā interneta adrese2
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs2
Uzvarējušais pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums (MVU): ○ jā ○ nē
IV.1.4. Informācija par līguma vai daļas līgumcenu (līguma noslēgšanas brīdī; bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), tikai cipariem)
Kopējā līgumcenaValūta

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Cita papildu informācija2

V.2. Iesniegumu izskatīšana

V.2.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs
V.2.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi
(precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)
V.2.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs
V.3. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums3(dd/mm/gggg)

VI IEDAĻA. IZMAIŅAS LĪGUMĀ

VI.1. Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām

VI.1.1. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

VI.1.2.Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods2

Galvenās vārdnīcas kods1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1, 2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

VI.1.3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods [ ] [ ] [ ] [ ]

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

VI.1.4. Iepirkuma apraksts

(būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

VI.1.5. Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Darbības laiks mēnešos [ ] vai dienās [ ] (no līguma noslēgšanas dienas), vai uzsākšana (dd/mm/gggg)

Izpilde (dd/mm/gggg)

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus

VI.1.6. Informācija par līguma vai daļas līgumcenu (bez PVN, tikai cipariem)
Kopējā līgumcenaValūta
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ jā ○ nē

VI.1.7. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs

Pasta adrese2

Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
E-pasta adrese2Tālruņa numurs2

Vispārējā interneta adrese2

(norādīt vispārējo interneta adresi)

Faksa numurs2
Uzvarējušais pretendents ir MVU: ○ jā ○ nē

VI.2. Informācija par izmaiņām

VI.2.1. Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā)

VI.2.2. Izmaiņu iemesli:

○ Nepieciešami sākotnējā uzvarējušā pretendenta veikti papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes.

Apraksts par ekonomiskajiem un tehniskajiem iemesliem un neērtībām vai būtisku izmaksu pieaugumu, kas kavē uzvarējušā pretendenta maiņu

○ Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīgs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt.

Apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību

VI.2.3. Cenas pieaugums

Atjauninātā kopējā līgumcena pirms izmaiņām (ņemot vērā iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas

pielāgojumus; bez PVN)Valūta
Kopējā līgumcena pēc izmaiņām (bez PVN)Valūta

Piezīmes.

1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.

2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.

3 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministere Dana Reizniece-Ozola
8. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 182
Paziņojums par līgumu (sabiedriskie pakalpojumi)
(paraugs)
Vai paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu: ○ jā ○ nē

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/Novads

Kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas

(NUTS) kods

Pasta indekssValsts

Kontaktpunkts(-i)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Kopējais iepirkums: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā",

○ Līgums ietver kopējo iepirkumu

Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo valsts iepirkuma likumu

○ Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

○ Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (norādīt interneta adresi)

○ Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (norādīt interneta adresi)

Papildu informāciju var saņemt:

○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

○ Citā adresē (norādīt adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz:

○ Elektroniski (norādīt interneta adresi)\

○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

○ Šādā adresē (norādīt adresi)

○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami.

Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

I.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.1.3. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi
II.1.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts
II.1.5. Paredzamā līgumcena2(tikai cipariem)
Paredzamā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))Valūta
(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā)

II.1.6. Sadalījums daļās: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", piedāvājumi jāiesniedz:

○ tikai vienu daļu

○ maksimālais daļu skaits [ ]

○ par visām daļām

○ Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam [ ]

○ Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas [    ]

II.2. Apraksts1

II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukumsDaļas Nr.

II.2.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods2

Galvenās CPV kods1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.2.3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods [ ] [ ] [ ] [ ]

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

II.2.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts (būvdarbi, būve, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums vai norāde par vajadzībām un prasībām)
(tikai piegādēm – norādīt, vai piedāvājumiem jāattiecas uz pirkumu, nomaksas pirkumu, nomu, nomu ar izpirkuma tiesībām, īri, īri ar izpirkuma tiesībām vai minēto piegāžu veidu kombināciju)

II.2.5. Piedāvājuma izvēles kritēriji

○ Zemāk minētie kritēriji:

○ Kvalitātes kritērijs – Nosaukums / Svērums1,2,3

○ Izmaksu kritērijs – Nosaukums / Svērums1,3

○ Cena – Svērums4

○ Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem: ○ jā ○ nē

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem: ○ jā ○ nē

II.2.6. Paredzamā līgumcena2(tikai cipariem)
Paredzamā līgumcena (bez PVN)Valūta
(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā šīs daļas darbības laikā)

II.2.7. Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Darbības laiks mēnešos [ ] vai dienās [ ] (no līguma noslēgšanas dienas), vai uzsākšana (dd/mm/gggg)

Izpilde (dd/mm/gggg)

Līgumu var atkārtot: ○ jā ○ nē

Atkārtoto līgumu apraksts

II.2.8. Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā, sarunu procedūrā ar dalības uzaicinājumu vai inovācijas partnerības procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits vai

Paredzētais minimālais skaits / Maksimālais skaits2

Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji

II.2.9. Var iesniegt piedāvājumu variantus: ○ jā ○ nē
II.2.10. Informācija par iespējām: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", iespēju apraksts)
II.2.11. Informācija par elektroniskajiem katalogiem
Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs: ○ jā ○ nē
II.2.12. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

III IEDAĻA. JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1. Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
(nosacījumu saraksts un īss apraksts)

III.1.2. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji: ○ jā ○ nē

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli

Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai2

III.1.3. Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji: ○ jā ○ nē

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām

Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai2

III.1.4. Privileģētais līgums: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", tā apraksts)
III.1.5. Dalības objektīvo noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts 2
III.1.6. Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām2
III.1.7. Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē2
III.1.8. Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei)

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi2

III.2.1. Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem)
III.2.2. Līguma izpildes nosacījumi
III.2.3. Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija: ○ jā ○ nē

IV IEDAĻA. PROCEDŪRA

IV.1. Apraksts

IV.1.1. Procedūras veids:

○ Atklāts konkurss

○ Paātrināts atklāts konkurss

Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums

○ Slēgts konkurss

○ Paātrināts slēgts konkurss

Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums

○ Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu

○ Paātrināta sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu

Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums

○ Konkursa dialogs

○ Paātrināts konkursa dialogs

Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums

○ Inovācijas partnerības procedūra

○ Paātrināta inovācijas partnerības procedūra

Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums

IV.1.2. Paziņojums paredz:

○ Iepirkuma līgumu

○ Vispārīgo vienošanos

○ Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

IV.1.3. Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu

○ Vispārīgā vienošanās ar vienu pretendentu

○ Vispārīgā vienošanās ar vairākiem pretendentiem

Paredzētais maksimālais pretendentu skaits2

Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji: ○ jā ○ nē

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus

IV.1.4. Piegādātāju skaita samazināšana sarunu vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu: ○ jā ○ nē
IV.1.5. Tiks piemērota elektroniskā izsole: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", informācija par elektronisko izsoli)
IV.1.6. Uz līgumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA – Government Procurement Agreement):
○ jā ○ nē

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

IV.2.2. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", periodisks informatīvs paziņojums

Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

[ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Paziņojuma publikācijas datums (dd/mm/gggg)
IV.2.3. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Datums (dd/mm/gggg)Laiks

IV.2.4. Slēgta konkursa, sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, inovācijas partnerības procedūras un konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem(ja zināms)

Datums (dd/mm/gggg)

IV.2.5. Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)
ESCSDADEETELENFRITLV
          
LTHUMTNLPLPTSKSLFISV
          
Citas
IV.2.6. Pieteikumu atvēršanas datums, laiks un vieta2
Datums (dd/mm/gggg)LaiksVieta

IV.2.7. Minimālais laikposms, kurā pretendentam jāuztur spēkā piedāvājums(atklātam konkursam)

Piedāvājumam jābūt spēkā līdz (dd/mm/gggg) vai ilgums mēnešos [ ] (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

IV.2.8. Piedāvājumu atvēršanas noteikumi2
Datums (dd/mm/gggg)LaiksVieta

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Šis ir kārtējais iepirkums: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai2)

V.2. Informācija par elektronisko darbplūsmu: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

○ Izmantos elektroniskos pasūtījumus

○ Pieņems elektroniskos rēķinus

○ Izmantos elektroniskos maksājumus

V.3. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums:

1. Biroja papīrs

2. Biroja tehnika

3. Datortehnika

4. Autotransports

5. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi

6. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi

7. Iekštelpu apgaismojums

8. Ielu apgaismojums un satiksmes signāli

9. Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana

10. Ūdens sildītāji

11. Būvdarbi (biroju ēkas)

12. Dārzkopības produkti un pakalpojumi

13. Elektroenerģija

14. Klozetpodi un pisuāri

15. Koģenerācija

16. Mēbeles

17. Notekūdeņu infrastruktūra

18. Sienu paneļi

19. Sanitārtehniskā armatūra

20. Tekstilpreces

21. Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)

22. Cita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
V.4. Cita papildu informācija2

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs

Vispārējā interneta adrese

(norādīt vispārējo interneta adresi)

Faksa numurs
V.5.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi
(precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)
V.5.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs

V.6. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums5(dd/mm/gggg)

Piezīmes.

1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.

2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.

3 Svarīgumam var būt lielāka nozīme par svērumu.

4 Svēruma vietā drīkst piešķirt svarīgumu, bet, ja cena ir vienīgais piešķiršanas kritērijs, svērumu neizmanto.

5 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
9. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 182
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju (paraugs)

Vai paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu: ○ jā ○ nē

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i) (sākotnējā paziņojumā norādītie par procedūru atbildīgie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/Novads

Kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas

(NUTS) kods

Pasta indekssValsts

Kontaktpunkts(-i)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1. Iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums3
II.1.2. Īss līguma vai iepirkuma(-u) vai metu konkursa apraksts3

II.1.3. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)3

Galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods(-i)2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.1.4. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi

III IEDAĻA. PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1. Procedūras veids vai norāde par metu konkursu, vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem3

○ Atklāts konkurss

○ Paātrināts atklāts konkurss

○ Slēgts konkurss

○ Paātrināts slēgts konkurss

○ Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu

○ Paātrināta sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu

○ Konkursa dialogs

○ Paātrināts konkursa dialogs

○ Inovācijas partnerības procedūra

○ Paātrināta inovācijas partnerības procedūra

○ Metu konkurss

○ Sociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs3

III.2.2. Sākotnējais paziņojums, uz kuru attiecas šī publikācija

Paziņojuma reģistrācijas numurs [ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Datums, kad paziņojums nosūtīts Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim (dd/mm/gggg)

III.2.3. Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi
(attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā, kas jāizlabo vai jāpapildina, vienmēr norādīt sākotnējā paziņojuma attiecīgās iedaļas un punkta numuru)

IV.1.1.Grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajā sākotnējā informācijā

Paziņojuma publikācija neatbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.2. Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Iedaļas Nr.
Teksta labojuma vieta

________________________

________________________

________________________

Šī teksta vietā

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Jābūt

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

IV.1.3. Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr.

Datumu labojuma vieta

_______________________

_______________________

Šī teksta vietā:

__ __ / __ __ / __ __ (dd/mm/gggg)

__ __ : __ __ (laiks)

Jābūt:

__ __ / __ __ / __ __ (dd/mm/gggg)

__ __ : __ __ (laiks)

IV.2. Cita papildu informācija2

IV.3. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums4 (dd/mm/gggg)

Piezīmes.

1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.

2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.

3 Informāciju norāda tā, kā tā norādīta sākotnējā paziņojumā.

4 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
10. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 182

(Pielikums grozīts ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 624)

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (sabiedriskie pakalpojumi) (paraugs)

Vai paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu: ○ jā ○ nē

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/Novads

Kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas

(NUTS) kods

Pasta indekssValsts

Kontaktpunkts(-i)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Kopējais iepirkums: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

Līgums ietver kopējo iepirkumu

Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo valsts iepirkuma likumu

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV):

Galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.1.3. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi
II.1.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts
II.1.5. Sadalījums daļās: ○ jā ○ nē
II.1.6. Kopējā līgumcena6
Kopējā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))Valūta vai
Lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcenaValūta
Dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcenaValūta

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – kopējā maksimālā līgumcena visā tās darbības laikā)

(attiecībā uz dinamiskajām iepirkumu sistēmām – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena)

(attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir vispārīgā vienošanās (ja nepieciešams), – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena)

II.2. Apraksts1

II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukumsDaļas Nr.

II.2.2. Iepirkumu nomenklatūras (CPV) papildu kods2

Galvenās vārdnīcas kods1[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.2.3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods [ ] [ ] [ ] [ ]

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

II.2.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts
(būvdarbi, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums vai norāde par vajadzībām un prasībām)

II.2.5. Piedāvājuma izvēles kritēriji6

○ Kvalitātes kritērijs – Nosaukums / Svērums1,2,3

○ Izmaksu kritērijs – Nosaukums / Svērums1,3

○ Cena – Svērums4

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem: ○ jā ○ nē

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem: ○ jā ○ nē

II.2.6. Informācija par iespējām: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", iespēju apraksts)
II.2.7. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

III IEDAĻA. PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1. Procedūras veids:

○ Atklāts konkurss

○ Paātrināts atklāts konkurss

○ Slēgts konkurss

○ Paātrināts slēgts konkurss

○ Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu

○ Paātrināta sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu

○ Konkursa dialogs

○ Paātrināts konkursa dialogs

○ Inovācijas partnerības procedūra

○ Paātrināta inovācijas partnerības procedūra

○ Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu

○ Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (aizpildīt D pielikuma

"j" punktā minētajos gadījumos)

Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, vai sarunu procedūrai, nepublicējot dalības uzaicinājumu (aizpildīt D pielikumu)

III.1.2. Paziņojums ietver:2

○ Vispārīgo vienošanos

○ Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

III.1.3. Piemērota elektroniskā izsole: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", informācija par elektronisko izsoli)
III.1.4. Uz līgumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA – Government Procurement Agreement):
○ jā ○ nē

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

III.2.2. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

○ Paziņojums par līgumu

○ Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem

○ Periodisks informatīvs paziņojums

○ Paziņojums par kvalifikācijas sistēmu

Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

[ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Paziņojuma publikācijas datums (dd/mm/gggg)

III.2.3. Dinamiskā iepirkumu sistēma tiek izbeigta: ○ jā ○ nē

III.2.4. Ar iepriekšēju periodisku informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums tiek izbeigts:

○ jā ○ nē

IV IEDAĻA. LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA1

Līguma Nr.Daļas Nr.Iepirkuma līguma nosaukums
Līgums/daļa ir piešķirts(-a): ○ jā ○ nē

IV.1. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Netika saņemts neviens piedāvājums vai pieteikums vai visi piedāvājumi vai pieteikumi tika noraidīti

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana) (iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums)

IV.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

IV.2.1. Līguma slēgšanas datums (dd/mm/gggg)

IV.2.2. Informācija par piedāvājumiem6

Saņemto piedāvājumu skaits

Saņemto mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piedāvājumu skaits

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no citu Eiropas Savienības dalībvalstu pretendentiem

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ jā ○ nē

IV.2.3. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese6
Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs
Pasta adrese2
Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
E-pasta adrese2Tālruņa numurs2

Vispārējā interneta adrese2

(norādīt vispārējo interneta adresi)

Faksa numurs2
Uzvarējušais pretendents ir MVU: ○ jā ○ nē

IV.2.4. Informācija par līgumcenu(bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), tikai cipariem):6

Paredzamā līgumcena2

Paredzamā līgumcenaValūta

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā šīs daļas darbības laikā)

Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena:

Piedāvātā līgumcenaValūtavai
Lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcenaValūta
Dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcenaValūta

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – kopējā maksimālā līgumcena šai daļai)

(attiecībā uz dinamiskajām iepirkumu sistēmām – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena par šo daļu)

(attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir vispārīgā vienošanās, ja nepieciešams – iepriekšējos paziņojumos par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav ietverta līguma(-u) līgumcena šai daļai)

IV.2.5. Informācija par uzvarējušā pretendenta paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem ar trešajām personām: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena (bez PVN)Valūta

Līguma daļa: [ ][ ][ ], [ ] (%)

○ Nav zināms

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu

Apakšuzņēmējs(-i) ir MVU: ○ jā ○ nē ○ nav zināms

IV.2.6. Cena, kas samaksāta par precēm, iegādājoties tās par īpaši izdevīgiem noteikumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13. panta septītās daļas 8. vai 9. punktu2
Cena bez PVN (tikai cipariem)Valūta
IV.2.7. Līgumu skaits, par kuriem pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu5

IV.2.8. Norāde par produkta vai pakalpojuma ģeogrāfisko izcelsmi:5

○ Eiropas Savienības izcelsme

○Trešās valsts izcelsme (norādīt valsti)

IV.2.9. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš iesniedza piedāvājuma variantus5:

○ jā ○ nē

IV.2.10. Piedāvājumi tika noraidīti, jo tie bija nepamatoti lēti:5 ○ jā ○ nē
IV.2.11. Izslēgto kandidātu un/vai pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstspiederība2( informācija netiks publicēta)Kandidātu un/vai pretendentu izslēgšanas iemesls (norādīt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma attiecīgo punktu; informācija netiks publicēta)
1. 
2. 

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums:

1. Biroja papīrs

2. Drukas iekārtas

3. Datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūra

4. Transports

5. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi

6. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi

7. Iekštelpu apgaismojums

8. Ielu apgaismojums un satiksmes signāli

9. Ceļu būve un satiksmes zīmes

10. Ūdens sildītāji siltuma ražošanai

11. Biroja ēku projektēšana, būvdarbi un apsaimniekošana

12. Dārzkopības produkti un pakalpojumi

13. Elektroenerģija

14. Klozetpodi un pisuāri

15. Koģenerācijas iekārtas

16. Mēbeles

17. Notekūdeņu infrastruktūra

18. Sienu paneļi

19. Izlietnes krāni, dušas uzgaļi un to aprīkojums

20. Tekstilpreces

21. Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)

22. Atpūtas un sporta infrastruktūra

23. Cita

Kopējais šajā paziņojumā publicētajos līgumos iegādājamo vai pakalpojumu sniegšanā iesaistāmo transportlīdzekļu skaits un to transportlīdzekļu skaits un kategorijas, uz kuriem attiecas tīro transportlīdzekļu prasības2

Kategorija
Skaits
kopā
tīrais transports
M1 (pasažieru automobilis)
 
 
M2 (autobuss)
 
 
N1 (vieglais komerciālais transportlīdzeklis)
 
 
N2 (lieljaudas transportlīdzeklis)
 
 
N(lieljaudas transportlīdzeklis)
 
 
I un A klases M3 (autobuss)
 
 
- no tiem bezemisiju I un A klases M3 (autobuss)
Neaizpilda
 

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
V.2. Cita papildu informācija2

V.3. Iesniegumu izskatīšana

V.3.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs

Vispārējā interneta adrese

(norādīt vispārējo interneta adresi)

Faksa numurs
V.3.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi
(precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)
V.3.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs

Vispārējā interneta adrese

(norādīt vispārējo interneta adresi)

Faksa numurs

V. 4. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums7(dd/mm/gggg)

Piezīmes.

1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.

2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.

3 Svarīgumam var būt lielāka nozīme par svērumu.

4 Svēruma vietā drīkst piešķirt svarīgumu, bet, ja cena ir vienīgais piešķiršanas kritērijs, svērumu neizmanto.

5 Obligāta informācija, kas netiks publicēta.

6 Informāciju norādīt, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piekrīt tās publicēšanai.

7 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

D PIELIKUMS

PAMATOJUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU, IEPRIEKŠ NEPUBLICĒJOT PAZIŅOJUMU PAR LĪGUMU

Norādīt pamatojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. Šim pamatojumam ir jābūt atbilstošam attiecīgām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normām.

1. Sarunu procedūras pamatojums

(atzīmēt attiecīgo(-s) lodziņu(-s) un sniegt papildinformāciju)

a) ○ iepirkuma procedūrā, publicējot dalības pieteikumu, nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai nav iesniegti atbilstoši piedāvājumi vai pieteikumi

b) ○ iepirkuma līgums paredzēts tikai pētniecībai, izmēģinājumiem vai izstrādei bez nolūka gūt peļņu vai segt pētniecības vai izstrādes izmaksas

c) būvdarbus/preces/pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts piegādātājs:

○ tehnisku iemeslu dēļ

○ māksliniecisku iemeslu dēļ, lai radītu vai iegādātos unikālu darbu vai māksliniecisku izpildījumu

○ ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ

d) ○ situācija radusies sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ; apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nav atkarīgi no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības

e) ○ papildu piegādes esošo preču vai iekārtu papildināšanai vai daļējai nomaiņai

f) ○ atkārtota iepriekš noslēgtā līguma būvdarbu/pakalpojumu sniegšana, kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie būvdarbi/pakalpojumi atbilst iepriekš noslēgtā līguma pamatā esošajam projektam

g) ○ pakalpojumu līgums, ko slēdz ar metu konkursa uzvarētāju vai vienu no uzvarētājiem

h) ○tādu preču piegāde, kas kotētas un iegādātas preču biržā

i) preču piegādes/pakalpojumi, kas balstās uz īpaši izdevīgiem noteikumiem:

○ no piegādātāja, kas izbeidz savu saimniecisko darbību

○ no likvidatora, kurš veic piegādātāja likvidācijas procesu, vai administratora, kurš rīko bankrotējuša komersanta mantas izpārdošanu

○ laikposmā, kas ir īsāks par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajiem pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņiem, par cenām, kas ir ievērojami zemākas par tirgus cenām

2. Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

j) ○ iepirkuma līgums, kuram nav piemērojamas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normas vai tajā noteiktās iepirkuma procedūras

3. Paskaidrojums

(papildus lodziņam(-iem), kas bija iepriekš jāatzīmē, skaidri un vispārēji aprakstiet, kāpēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ir pamatota, katram konkrētajam gadījumam norādot attiecīgus faktus (ne vairāk kā 500 vārdos))

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
11. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 182
Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem (paraugs)

Šā paziņojuma nolūks ir nodrošināt pārskatāmību pirms līguma noslēgšanas, ievērojot brīvprātības principu, kā minēts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 39. pantā

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts

Kontaktpunkts(-i)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV):

Galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.1.3. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi
II.1.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts
II.1.5. Sadalījums daļās: ○ jā ○ nē
II.1.6. Kopējā līgumcena
Kopējā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))Valūtavai
Lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcenaValūta
Dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcenaValūta

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – kopējā maksimālā līgumcena visā tās darbības laikā)

(attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir vispārīgā vienošanās (ja nepieciešams), – iepriekšējos brīvprātīgajos paziņojumos par iepirkuma rezultātiem nav ietverta līguma(-u) līgumcena)

II.2. Apraksts1

II.2.1. Ar piegādātāju, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēdzamā līguma nosaukums Daļas Nr.

II.2.2. Iepirkumu nomenklatūras (CPV) papildu kods2

Galvenās vārdnīcas kods1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.2.3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods [ ] [ ] [ ] [ ]

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

II.2.4. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

(būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

II.2.5. Piedāvājuma izvēles kritēriji:

○ Kvalitātes kritērijs – Nosaukums / Svērums1,2,3

○ Izmaksu kritērijs – Nosaukums / Svērums1,3

○ Cena – Svērums4

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem: ○ jā ○ nē

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem: ○ jā ○ nē

II.2.6. Informācija par iespējām: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", iespēju apraksts)
II.2.7. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

III IEDAĻA. PROCEDŪRA

III.1. Apraksts

III.1.1. Procedūras veids:

○ Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu

○ Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (D pielikuma "j" punktā minētajos gadījumos)

Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (aizpildīt D pielikumu)

III.1.2. Paziņojums ietver:2

○ Vispārīgo vienošanos

III.1.3. Uz līgumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA – Government Procurement Agreement):

○ jā ○ nē

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

III.2.2. Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkumu:○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

○ Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

[ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Paziņojuma publikācijas datums (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA. LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA1

Līguma Nr.Daļas Nr.Ar piegādātāju, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēdzamā līguma nosaukums
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums (dd/mm/gggg)
IV.2. Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: ○ jā ○ nē
IV.3. Piegādātājs, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese)
Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs
Pasta adrese2
Pilsēta/NovadsNUTS kodsPasta indekssValsts
E-pasta adrese2Tālruņa numurs2

Vispārējā interneta adrese2

(norādīt vispārējo interneta adresi)

Faksa numurs2
Piegādātājs ir mazais vai vidējais uzņēmums (MVU): ○ jā ○ nē

IV.4. Informācija par līgumcenu(bez PVN, tikai cipariem)

Paredzamā līgumcena2

Paredzamā līgumcenaValūta
Piegādātāja (kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības) piedāvātā līgumcena
Piedāvātā līgumcenaValūtavai
Lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcenaValūta
Dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcenaValūta

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – kopējā maksimālā līgumcena šai daļai)

(attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir vispārīgā vienošanās (ja nepieciešams), – iepriekšējos brīvprātīgos paziņojumos par iepirkuma rezultātiem nav ietverta līguma(-u) līgumcena šai daļai)

IV.5. Informācija par piegādātāja (kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības) paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem ar trešajām personām: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena (bez PVN)Valūta

Līguma daļa: [ ][ ][ ], [ ] (%)

○ Nav zināms

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:

Apakšuzņēmējs(-i) ir MVU: ○ jā ○ nē ○ nav zināms

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums:

1. Biroja papīrs

2. Biroja tehnika

3. Datortehnika

4. Autotransports

5. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi

6. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi

7. Iekštelpu apgaismojums

8. Ielu apgaismojums un satiksmes signāli

9. Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana

10. Ūdens sildītāji

11. Būvdarbi (biroju ēkas)

12. Dārzkopības produkti un pakalpojumi

13. Elektroenerģija

14. Klozetpodi un pisuāri

15. Koģenerācija

16. Mēbeles

17. Notekūdeņu infrastruktūra

18. Sienu paneļi

19. Sanitārtehniskā armatūra

20. Tekstilpreces

21. Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)

22. Cita


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ jā ○ nē(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)

V.2. Cita papildu informācija2

V.3. Iesniegumu izskatīšana

V.3.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs
V.3.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi
(precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)
V.3.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs

V.4. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums5(dd/mm/gggg)

Piezīmes.

1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.

2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.

3 Svarīgumam var būt lielāka nozīme par svērumu.

4 Svēruma vietā drīkst piešķirt svarīgumu, bet, ja cena ir vienīgais piešķiršanas kritērijs, svērumu neizmanto.

5 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

D PIELIKUMS

Pamatojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nepublicējot dalības uzaicinājumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Norādīt pamatojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, nepublicējot dalības uzaicinājumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šim pamatojumam ir jābūt atbilstošam attiecīgām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normām

Pamatojums, kāpēc izvēlēta sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu

(atzīmēt attiecīgo(-s) lodziņu(-s) un sniegt papildinformāciju)

a) nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi iepirkuma procedūrai, par kuru publicēts dalības uzaicinājums, vai ir iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi, izsludinot:

○ atklātu konkursu

○ slēgtu konkursu

○ sarunu procedūru, iepriekš publicējot dalības uzaicinājumu

b) ○ līgums ir paredzēts tikai pētniecībai, izmēģinājumiem vai izstrādei bez nolūka gūt peļņu vai segt pētniecības vai izstrādes izmaksas, ievērojot nosacījumu, ka šāds līgums neietekmē brīvu konkurenci turpmāko līgumu slēgšanā

c) darbus/preces/pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts piegādātājs:

○ tehnisku iemeslu dēļ

○ māksliniecisku iemeslu dēļ

○ ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ

d) ○ sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu

e) ○ sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešamas papildu piegādes, būvdarbi vai pakalpojumi no sākotnējā preču piegādātāja (ražotāja), lai papildinātu vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās preces vai iekārtas, jo, izvēloties citu preču piegādātāju (ražotāju), sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vajadzētu iepirkt preces, kuras tehniski atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām precēm, un šāda atšķirība radītu nesaderību vai ievērojamas tehniskas grūtības saistībā ar preču vai iekārtu uzturēšanu un ekspluatāciju

f) ○ līguma priekšmets ir atkārtota iepriekš noslēgtajā līgumā paredzēto pakalpojumu vai būvdarbu veikšana, kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie pakalpojumi vai būvdarbi atbilst iepriekš noslēgtā līguma pamatā esošajam projektam

g) ○ tiek slēgts pakalpojumu līgums ar metu konkursa uzvarētāju vai kādu no uzvarētājiem, ja metu konkurss rīkots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām

h) ○ līguma priekšmets ir tādu preču piegāde, kuras tiek kotētas un kuras sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pērk preču biržā

i) iespēja iepirkt preces ar īpaši izdevīgiem noteikumiem:

○ laikposmā, kas ir īsāks par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajiem pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņiem, par cenām, kas ir ievērojami zemākas par tirgus cenām

○ no preču piegādātāja, kurš izbeidz savu saimniecisko darbību

○ no likvidatoriem vai maksātnespējas procesa administratoriem, kuri rīko bankrotējuša komersanta mantas izpārdošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem

2. Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, iepriekš nepublicējot dalības uzaicinājumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

j) ○ iepirkuma līgums, attiecībā uz kuru nav piemērojamas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normas vai tajā noteiktās iepirkuma procedūras

3. Paskaidrojums

(papildus lodziņam(-iem), kas bija augstāk jāatzīmē, skaidri un vispārēji aprakstiet, kāpēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot dalības uzaicinājumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir pamatota, katram konkrētajam gadījumam norādot attiecīgus faktus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normām (ne vairāk kā 500 vārdos))

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
12. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 182
Periodisks informatīvs paziņojums (paraugs)
Šis paziņojums ir dalības uzaicinājums

Šī paziņojuma mērķis ir saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņus

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts

Kontaktpunkts(-i)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Kopējais iepirkums: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

Līgums ietver kopējo iepirkumu

Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo valsts iepirkuma likumu

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

○ Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (norādīt interneta adresi)

○ Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (norādīt interneta adresi)

Papildu informāciju var saņemt:

○ Iepriekš minētajā adresē

○ Citā adresē (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāiesniedz:

○Elektroniski (norādīt interneta adresi)

○ Iepriekš minētajā adresē

○ Šādā adresē (norādīt citu adresi)

○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami.

Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

I.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

II.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV):

Galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.1.3. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi
II.1.4. Īss apraksts
II.1.5. Paredzamā līgumcena2(tikai cipariem)
Paredzamā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))Valūta

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā)

II.1.6. Sadalījums daļās: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", piedāvājumi jāiesniedz:

○ tikai par vienu daļu

○ maksimālais daļu skaits [ ]

○ par visām daļām

○ Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam [ ]

○ Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas

II.2. Apraksts1

II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Daļas Nr.

II.2.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildu kods2

Galvenās vārdnīcas kods1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

II.2.3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods [ ] [ ] [ ] [ ]

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

II.2.4. Īss iepirkuma apraksts (būvdarbi, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums vai norāde par vajadzībām un prasībām; tikai piegādēm – norādīt, vai piedāvājumiem jāattiecas uz pirkumu, nomaksas pirkumu, nomu, nomu ar izpirkuma tiesībām, īri, īri ar izpirkuma tiesībām vai minēto piegāžu veidu kombināciju)

II.2.5. Piedāvājuma izvēles kritēriji

○ Zemāk minētie kritēriji:

○ Kvalitātes kritērijs – Nosaukums / Svērums1,2,3

○ Izmaksu kritērijs – Nosaukums / Svērums1,3

○ Cena – Svērums4

○ Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos

II.2.6. Paredzamā līgumcena2 (tikai cipariem):
Paredzamā līgumcena (bez PVN)Valūta

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs daļas darbības laikā)

II.2.7. Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Darbības laiks mēnešos [ ] vai dienās [ ] (no līguma noslēgšanas dienas), vai uzsākšana (dd/mm/gggg)

Izpilde (dd/mm/gggg)

Līgumu var atkārtot: ○ jā ○ nē

Atkārtoto līgumu apraksts

II.2.8. Var iesniegt piedāvājumu variantus: ○ jā ○ nē
II.2.9. Informācija par iespējām: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", to apraksts)

II.2.10. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi:

○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām):

II.3. Datums, kad paredzēts publicēt paziņojumu par līgumu (ja paziņojuma mērķis ir saīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu) (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA. JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1. Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
(nosacījumu saraksts un īss apraksts)

III.1.2. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji: ○ jā ○ nē

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli

Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai2

III.1.3. Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji: ○ jā ○ nē

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām

Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai2

III.1.4. Dalības objektīvo noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts:2
III.1.5. Privileģētais līgums: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", tā apraksts)

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi2

III.2.1. Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem: ○ jā ○ nē (ja ir dalības uzaicinājums)
(ja atbilde ir "jā", atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem)
III.2.2. Līguma izpildes nosacījumi
III.2.3. Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija: ○ jā ○ nē

IV IEDAĻA. PROCEDŪRA

IV.1. Apraksts

IV.1.1. Procedūras veids(ja ir dalības uzaicinājums):

○ Slēgts konkurss

○ Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu

IV.1.2. Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu

○ Vispārīgā vienošanās ar vienu dalībnieku

○ Vispārīgā vienošanās ar vairākiem dalībniekiem

Paredzētais maksimālais dalībnieku skaits2

Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji: ○ jā ○ nē

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus

IV.1.3. Tiks piemērota elektroniskā izsole: ○ jā ○ nē

(ja atbilde ir "jā", informācija par elektronisko izsoli)

IV.1.4. Uz līgumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA – Government Procurement Agreement):

○ jā ○ nē

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
IV.2.2. Termiņš, līdz kuram jāsaņem pieteikumi uzaicinājumam iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas (ja ir dalības uzaicinājums)
Ieinteresētības apliecinājumu saņemšanas termiņš (ja paziņojuma mērķis ir saīsināt piedāvājumu saņemšanas termiņu)
Datums (dd/mm/gggg)Laiks
IV.2.3. Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as) (ja ir dalības uzaicinājums):
ESCSDADEETELENFRITLV
          
LTHUMTNLPLPTSKSLFISV
          
Citas
IV.2.4. Plānotais līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru uzsākšanas datums: (ja zināms)

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Informācija par elektronisko darbplūsmu: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

○ Izmantos elektroniskos pasūtījumus

○ Pieņems elektroniskos rēķinus

○ Izmantos elektroniskos maksājumus

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums:

1. Biroja papīrs

2. Biroja tehnika

3. Datortehnika

4. Autotransports

5. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi

6. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi

7. Iekštelpu apgaismojums

8. Ielu apgaismojums un satiksmes signāli

9. Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana

10. Ūdens sildītāji

11. Būvdarbi (biroju ēkas)

12. Dārzkopības produkti un pakalpojumi

13. Elektroenerģija

14. Klozetpodi un pisuāri

15. Koģenerācija

16. Mēbeles

17. Notekūdeņu infrastruktūra

18. Sienu paneļi

19. Sanitārtehniskā armatūra

20. Tekstilpreces

21. Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)

22. Cita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", norādīt informāciju par šīm prasībām)
V.3. Cita papildu informācija2

V.4. Iesniegumu izskatīšana

V.4.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs
V.4.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi
(precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem)
V.4.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs

V.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums5(dd/mm/gggg)

Piezīmes.

1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.

2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.

3 Svarīgumam var būt lielāka nozīme par svērumu.

4 Svēruma vietā drīkst piešķirt svarīgumu, bet, ja cena ir vienīgais piešķiršanas kritērijs, svērumu neizmanto.

5 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
13. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 182
Paziņojums par kvalifikācijas sistēmu (paraugs)
Šis paziņojums ir dalības uzaicinājums: ○ jā ○ nē

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)1 (norādīt visus par procedūru atbildīgos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/Novads

Kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas

(NUTS) kods

Pasta indekssValsts

Kontaktpunkts(-i)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Interneta adrese(-es):

Vispārējā interneta adrese (norādīt vispārējo interneta adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt interneta adresi)

I.2. Kopējais iepirkums: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā",

○ Konkurss ietver kopējo iepirkumu

Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā norādīt piemērojamo valsts iepirkuma likumu

○ Konkursu organizē centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

○ Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (norādīt interneta adresi)

○ Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (norādīt interneta adresi)

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt:

○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

○ Citā adresē (norādīt adresi)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāiesniedz:

○ Elektroniski (norādīt interneta adresi)

○ Iepriekš minētajā kontaktpunktā

○ Šādā adresē (norādīt adresi)

○ Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami.

Tieša, neierobežota bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (norādīt interneta adresi)

I.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma vai jomas

○ Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale

○ Elektroenerģijas apgāde

○ Gāzes un naftas izpēte un ieguve

○ Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve

○ Ūdensapgāde

○ Pasta pakalpojumi

○ Dzelzceļa pakalpojumi

○ Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

○ Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

○ Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1. Kvalifikācijas sistēmas nosaukums

II.1.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta(izvēlieties tikai vienu kategoriju – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi –, kas visvairāk atbilst jūsu līguma vai iepirkuma(-u) konkrētajam mērķim): ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi

NUTS kods [ ] [ ] [ ] [ ]

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

II.1.3. Īss būvdarbu, pakalpojumu vai preču apraksts, kas tiks iegādātas, izmantojot kvalifikācijas sistēmu

II.1.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildvārdnīcas kods1,2 [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

Papildu CPV galvenais kods(-i)1, 2 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]

III IEDAĻA. JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1. Kvalifikācija sistēmai

(ja šī informācija ir apjomīga un pamatota ar dokumentiem, kas pieejami ieinteresētajiem piegādātājiem, pietiek norādīt tikai galvenos nosacījumus un metodes, kā arī atsauci uz minētajiem dokumentiem)

Nosacījumi, kas piegādātājiem ir jāizpilda attiecībā uz kvalifikāciju:

Dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai:

III.1.2. Privileģētais līgums (saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 16. pantu):

○ jā ○ nē

(ja atbilde ir "jā", tā apraksts)

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi2

III.2.1. Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem)
III.2.2. Līguma izpildes nosacījumi
III.2.3. Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija: ○ jā ○ nē

IV IEDAĻA. PROCEDŪRA

IV.1. Piedāvājuma izvēles kritēriji:

IV.1.1. Piedāvājuma izvēles kritēriji(ja zināmi)

○ Zemāk minētie kritēriji:

○ Kvalitātes kritērijs – Nosaukums / Svērums1,2,3

○ Izmaksu kritērijs – Nosaukums / Svērums1,3

○ Cena – Svērums4

○ Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos

IV.1.2. Tiks piemērota elektroniskā izsole: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", informācija par elektronisko izsoli)

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

IV.2.2. Kvalifikācijas sistēmas ilgums

Tā ir spēkā no [ ] [ ] / [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] (dd/mm/gggg)

līdz [ ] [ ] / [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] (dd/mm/gggg)

Nenoteikts ilgums ○

IV.2.3. Kvalifikācijas sistēmas atjaunošana: ○ jā ○ nē

(ja atbilde ir "jā", norādīt nepieciešamās darbības, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas)

IV.2.4. Iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

Paziņojuma reģistrācijas numurs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

[ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Paziņojuma publikācijas datums (dd/mm/gggg)

IV.2.5. Piedāvājumā vai dalības uzaicinājumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)
ESCSDADEETELENFRITLV
          
LTHUMTNLPLPTSKSLFISV
          
Citas

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Viens vai vairāki līgumi, uz ko attiecas kvalifikācijas sistēma, ir saistīti ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi: ○ jā ○ nē
(ja atbilde ir "jā", atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām))

V.2. Informācija par elektronisko darbplūsmu: ○ jā ○ nē

Ja atbilde ir "jā":

○ Izmantos elektroniskos pasūtījumus

○ Pieņems elektroniskos rēķinus

○ Izmantos elektroniskos maksājumus

V.3. Cita papildu informācija2

V.4. Iesniegumu izskatīšana

V.4.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs
V.4.2. Iesniegumu iesniegšanas termiņi
(precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņu(-iem)
V.4.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu2
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs
Pasta adrese
Pilsēta/NovadsPasta indekssValsts
E-pasta adreseTālruņa numurs
Vispārējā interneta adrese
(norādīt vispārējo interneta adresi)
Faksa numurs

V.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums5(dd/mm/gggg)

Piezīmes.

1 Sadaļu atkārto tik reižu, cik nepieciešams.

2 Informāciju norāda, ja prasība ir piemērojama.

3 Svarīgumam var būt lielāka nozīme par svērumu.

4 Svēruma vietā drīkst piešķirt svarīgumu, bet, ja cena ir vienīgais piešķiršanas kritērijs, svērumu neizmanto.

5 Informāciju aizpilda Iepirkumu uzraudzības birojs.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
14. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
noteikumiem Nr. 182

(Pielikums MK 18.10.2022. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

Paziņojums par apspriedi (paraugs)

○ Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs (nosaukums, adrese un kontaktpunkts)

Pilns nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pasta adrese
Pilsēta/NovadsKopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) kodsPasta indekssValsts
KontaktpersonaTālruņa numurs
E-pasta adreseFaksa numurs

Tīmekļvietnes adrese(-es):

Vispārējā tīmekļvietnes adrese (norādīt vispārējo tīmekļvietnes adresi)

Pircēja profila adrese (norādīt tīmekļvietnes adresi)

2. Plānotais iepirkuma priekšmets
3. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenās vārdnīcas kods [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ]
4. Līguma veids: ○ Būvdarbi ○ Piegāde ○ Pakalpojumi
5. Termiņš, līdz kuram var sniegt komentārus: datums (dd/mm/gggg)
6. E-pasta adrese(-es), uz kuru(-ām) nosūtāmi komentāri
7. Cita informācija (ja nepieciešams)
8. Pievienotie dokumenti 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 182Pieņemts: 28.03.2017.Stājas spēkā: 01.04.2017.Zaudē spēku: 01.11.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 31.03.2017. OP numurs: 2017/67.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
289806
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2021","iso_value":"2021\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2017","iso_value":"2017\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2017.-20.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"