Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 172

Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 18. §)
Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju
atbalsta likuma
4. panta trīspadsmito daļu un
Brīvprātīgā darba likuma 10. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) struktūru;

1.2. informācijas sistēmā iekļaujamos datus;

1.3. informācijas sistēmā iekļauto datu apstrādes noteikumus un kārtību.

2. Informācijas sistēmas pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra). Aģentūra, īstenojot valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā, izmanto informācijas sistēmu, lai nodrošinātu:

2.1. darba tirgus īstermiņa prognozēšanu;

2.2. bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrēšanu un uzskaiti;

2.3. aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanu un īstenošanu;

2.4. palīdzību bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem attiecībā uz iesaistīšanos darba tirgū;

2.5. sadarbību un informācijas savstarpējo apmaiņu ar darba devējiem, kā arī pieteikto brīvo darba vietu uzskaiti;

2.6. informācijas iegūšanu un koordinēšanu starp brīvprātīgā darba organizētājiem un personām, kas vēlas veikt brīvprātīgo darbu;

2.7. personu darbā iekārtošanās analīzi un noteiktu sniegtā atbalsta efektivitāti, tajā skaitā par personām, kuras vairs nav bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā, kā arī par personām, kuras ir beigušas dalību nodarbinātības pasākumā kā bezdarba riskam pakļautās personas.

(Grozīts ar MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 43)

3. Informācijas sistēmā iekļauj datus par:

3.1. aģentūrā reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām un personām, kuras ir autentificējušās informācijas sistēmā, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus;

3.2. darba devēju reģistrētajām brīvajām darba vietām (turpmāk – vakances) un personu dzīvesgaitas aprakstiem (CV);

3.3. aģentūras sadarbības partneriem – Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā minēto aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu (turpmāk – pasākumi) īstenotājiem un darba devējiem;

3.4. komersantiem – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem;

3.5. brīvprātīgā darba organizētājiem un personām, kuras vēlas veikt brīvprātīgo darbu.

(Grozīts ar MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 43)

4. Informācijas sistēmā iekļauto datu apmaiņu nodrošina ar valsts informācijas sistēmu savietotāja palīdzību vai izmantojot tiešo saskarni ar citām valsts informācijas sistēmām un pašvaldību informācijas sistēmām.

II. Informācijas sistēmas struktūra

5. Informācijas sistēmu veido šādas sadaļas:

5.1. to personu reģistrs, kuras ir pieprasījušas un saņēmušas vai kurām ir atteikts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss, kā arī bezdarba riskam pakļautās personas (turpmāk – personu reģistrs);

5.2. reģistrētās vakances un to personu dzīvesgaitas apraksti (CV), kuras vēlas pretendēt uz vakancēm (turpmāk – vakanču un CV reģistrs);

5.3. aģentūras sadarbības partneru reģistrs;

5.4. brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēma.

6. Personu reģistrā iekļauj šādus datus par:

6.1. bezdarbniekiem un darba meklētājiem:

6.1.1. pamatdatus par personu;

6.1.2. datus par personas pieteikšanos bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam un lēmumu par tā piešķiršanu vai atteikumu piešķirt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu;

6.1.3. datus par personas dalību pasākumos, tai skaitā par darba meklēšanas rezultātiem;

6.2. bezdarba riskam pakļautajām personām:

6.2.1. šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.4., 7.5., 7.11. un 7.16. apakšpunktā minētos pamatdatus par personu;

6.2.2. datus par personas dalību pasākumos;

6.3. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām personām, kuras ir autentificējušās informācijas sistēmā, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus:

6.3.1. šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2. un 7.1.3. apakšpunktā minētos datus;

6.3.2. šo noteikumu 7.2. un 8.2. apakšpunktā minētos datus pēc personas izvēles.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 290; MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 43)

7. Personu reģistrā iekļauj šādus pamatdatus par personu:

7.1. personu identificējošus datus:

7.1.1. vārds (vārdi);

7.1.2. uzvārds;

7.1.3. personas kods;

7.1.4. dzimšanas datums;

7.1.5. dzimums;

7.1.6. valstiskā piederība;

7.1.7. valstiskās piederības veids;

7.1.8. personu apliecinošu dokumentu veids, numurs un derīguma termiņš;

7.1.9. tautība;

7.1.10. personas statuss iedzīvotāju reģistrā (aktīvs, pasīvs, miris);

7.1.11. miršanas datums;

7.2. kontaktinformāciju:

7.2.1. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

7.2.2. dzīvesvietas adrese un valsts atbilstoši personas sniegtajām ziņām (ja tā nav iekļauta Iedzīvotāju reģistrā);

7.2.3. tālrunis un citi saziņas līdzekļi;

7.3. informāciju par ģimeni:

7.3.1. ģimenes stāvoklis;

7.3.2. bērnu skaits;

7.3.3. to bērnu skaits, kas nav sasnieguši vecumu, no kura uzsāk sagatavošanu pamatizglītības ieguvei;

7.3.4. jaunākā bērna dzimšanas datums;

7.3.5. atzīme par to, vai persona dzīvo kopā ar bērniem;

7.3.6. atzīme par to, vai tiek nodrošināts bērnu uzraudzības pakalpojums;

7.3.7. apstākļi, kas ietekmē dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai darba tiesisko attiecību uzsākšanu;

7.4. informāciju par invaliditāti:

7.4.1. invaliditātes grupa;

7.4.2. funkcionālo traucējumu veids;

7.4.3. lēmums, ar kuru piešķirta invaliditāte, – numurs un izdošanas datums;

7.4.4. invaliditātes noteikšanas datums;

7.4.5. datums, līdz kuram piešķirta invaliditāte;

7.5. informāciju par izglītību:

7.5.1. informāciju par iegūto izglītību:

7.5.1.1. izglītības pakāpe;

7.5.1.2. izglītības veids;

7.5.1.3.  izglītības programmas veids;

7.5.1.4. izglītības programmas nosaukums;

7.5.1.5. izglītības programmas joma;

7.5.1.6. izglītības programmas kods;

7.5.1.7. iegūtā kvalifikācija (ja attiecināms);

7.5.1.8. izglītības dokumenta veids;

7.5.1.9. izglītības iestādes nosaukums;

7.5.1.10. izglītības iestādes reģistrācijas numurs;

7.5.1.11. izglītības programmas īstenošanas ilgums (stundas);

7.5.1.12. akreditācijas identifikators;

7.5.1.13. akreditācijas termiņš;

7.5.2. informāciju par uzsākto izglītību atbilstoši programmas veidam:

7.5.2.1. izglītības programmas veids;

7.5.2.2. izglītības programmas nosaukums;

7.5.2.3. izglītības programmas kods;

7.5.2.4. izglītības programmas apguves uzsākšanas datums;

7.5.2.5. izglītības programmas apguves ilgums;

7.5.2.6. izglītības programmas apguves veids;

7.5.2.7. izglītības programmas joma;

7.5.2.8. kvalifikācija (ja attiecināms);

7.5.2.9. izglītības programmas īstenošanas ilgums (stundas);

7.5.2.10. akreditācijas identifikators;

7.5.2.11. akreditācijas termiņš;

7.5.2.12. izglītības iestādes nosaukums;

7.5.2.13. izglītības iestādes reģistrācijas numurs;

7.5.2.14. mācību klase vai mācību kurss;

7.5.2.15. izglītības pakāpe;

7.5.2.16. izglītības veids;

7.6. informāciju par aģentūras organizētajās apmācībās iegūto izglītību:

7.6.1. izglītības iestādes nosaukums;

7.6.2. izglītības programma;

7.6.3. izglītības ieguves periods;

7.7. informāciju par personas prasmēm:

7.7.1. datorprasmju līmenis;

7.7.2. valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe;

7.7.3. citu valodu prasme (klausīšanās, lasīšana, dialogs, monologs, rakstīšana);

7.7.4. transportlīdzekļa vadītāja apliecība (kategorija, iegūšanas datums);

7.7.5. traktortehnikas vadītāja apliecība (kategorija, iegūšanas datums);

7.7.6. pārējās Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju (ESCO) klasifikatorā minētās prasmes;

7.8. informāciju par pensijas datu vēsturi:

7.8.1. pensijas tips;

7.8.2. datums, kad pieņemts lēmums par pensijas piešķiršanu;

7.8.3. pensijas piešķiršanas datums;

7.9. informāciju par bezdarbnieka pabalstu datu vēsturi:

7.9.1. datums, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu;

7.9.2. pabalsta izmaksas sākuma datums;

7.9.3. pabalsta izmaksas beigu datums;

7.9.4. datu sagatavošanas datums;

7.9.5. datu ielādes laiks;

7.9.6. datu dzēšanas laiks un datums, kad dati sagatavoti dzēšanai;

7.10. informāciju par personas iepriekšējo darba pieredzi:

7.10.1. nodarbošanās veids;

7.10.2. profesija;

7.10.3. specializācija;

7.10.4. valsts, kurā persona ir tikusi reģistrēta;

7.10.5. darba tiesisko attiecību (vai cita nodarbošanās veida) ilgums;

7.10.6. darba tiesisko attiecību (vai cita nodarbošanās veida) pārtraukšanas iemesls;

7.10.7. atzīme par to, vai šo noteikumu 7.10.1. apakšpunktā minētais nodarbošanās veids ir pēdējā nodarbošanās;

7.11. informāciju par personu Valsts ieņēmumu dienestā:

7.11.1. juridiskās vai fiziskās personas nosaukums;

7.11.2. reģistrācijas numurs;

7.11.3. statusa ziņu kods;

7.11.4. statusa iegūšanas datums;

7.11.5. statusa zaudēšanas datums;

7.11.6. statusa atjaunošanas datums;

7.11.7. personas saimnieciskās darbības veids, nodokļu nomaksas veids un saimnieciskās darbības apturēšanas fakts;

7.11.8. personas darba devēja nosaukums, reģistrācijas numurs;

7.11.9. personas ienākumi no darba algas pasākumu ietvaros;

7.12. informāciju par personas nodarbinātību ilgumā līdz diviem mēnešiem:

7.12.1. nodarbinātības ilgums;

7.12.2. darba devēja nosaukums;

7.12.3. profesija;

7.12.4. līguma darba veids;

7.12.5. vakances numurs, ja vakance ir reģistrēta informācijas sistēmā;

7.13. informāciju par vēlamo darbu:

7.13.1. darbības joma;

7.13.2. profesija;

7.13.3. reģions;

7.13.4. vēlamais atalgojums;

7.13.5. vēlmes izteikšanas datums;

7.13.6. darba laika veids;

7.13.7. slodzes tips;

7.13.8. darba režīms;

7.13.9. algas izmaksas veids;

7.14. informāciju par personu pašvaldībā:

7.14.1. trūcīgās personas statusa perioda sākuma un beigu datums;

7.14.2. pašvaldība, kura personai piešķīrusi trūcīgās personas statusu;

7.14.3. pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veids;

7.14.4. sociālā pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

7.14.5. sociālā pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs;

7.14.6. sociālā pakalpojuma sniegšanas periods;

7.14.7. sociālā pakalpojuma saņemšanas mēnesis;

7.14.8. sociālā pakalpojuma sniegšanas statuss;

7.14.9. informācija par pašvaldības organizēto līdzdarbības pienākumu veikšanu (atbildīgā pašvaldība, atbildīgais pašvaldības darbinieks, vienošanās par līdzdarbības pienākumu veikšanu sākuma un beigu datums, līdzdarbības pienākuma veids, līdzdarbības pienākumu ilgums, atzīme par personas dalību līdzdarbības pienākumu veikšanā);

7.15. informāciju par personas iesaisti nereģistrētajā nodarbinātībā:

7.15.1. pārbaudes numurs;

7.15.2. pārbaudes veikšanas datums;

7.15.3. darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds;

7.15.4. darba devēja reģistrācijas numurs vai personas identifikācijas kods;

7.15.5. nereģistrētās nodarbinātības konstatēšanas vieta;

7.15.6. lēmuma numurs;

7.15.7. lēmuma datums;

7.15.8. nereģistrētās nodarbinātības ilgums;

7.16. datus par personas statusu, iepriekšējo sadarbību ar aģentūru un dalību pasākumos:

7.16.1. uzskaites kartes numurs;

7.16.2. personas statusa veids (bezdarbnieks, darba meklētājs vai cita persona);

7.16.3. aģentūras struktūrvienība, kurā iegūts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss;

7.16.4. atbildīgā aģentūras darbinieka vārds un uzvārds;

7.16.5. statusa piešķiršanas datums, lēmuma datums un numurs;

7.16.6. atteikums piešķirt statusu, lēmuma datums un numurs;

7.16.7. statusa maiņas datums un iemesls, lēmuma datums un numurs;

7.16.8. statusa zaudēšanas datums un iemesls, lēmuma datums un numurs;

7.16.9. aģentūras apmeklējumu datumi un piezīmes;

7.16.10. noteiktais apmeklējuma datums;

7.16.11. atzīme par valsti, no kuras ieradies;

7.16.12. atzīme par to, uz kuru valsti devies;

7.16.13. speciālās pazīmes;

7.16.14. dati par iekārtošanos darbā;

7.16.15. to pasākumu nosaukumi, kuros persona ir iesaistījusies;

7.16.16. atzīme par to, vai persona ir ilgstošais bezdarbnieks;

7.16.17. informācija par noslēgtajiem līgumiem par dalību pasākumā;

7.16.18. pasākuma ietvaros izmaksātais finanšu atbalsts;

7.16.19. informācija par pasākuma apmeklējumu un kavējumiem, kā arī kavējumus attaisnojošiem iemesliem;

7.17. aktuālos datus par personas dalību pasākumos:

7.17.1. personas pieteikums dalībai pasākumā;

7.17.2. pasākums;

7.17.3. pasākuma īstenotājs;

7.17.4. pasākuma īstenošanas vieta;

7.17.5. pasākuma ilgums;

7.17.6. personas iesaistes ilgums pasākumā;

7.17.7. personas norēķinu rekvizīti (bankas konta numurs, bankas nosaukums), ja pasākuma ietvaros paredzēts finanšu atbalsts;

7.17.8. personai noteiktā atlīdzība par darbu, ja persona piedalās nodarbinātības pasākumā;

7.17.9. personai aprēķinātais un izmaksātais finanšu atbalsts, ja persona piedalās pasākumā, kurā paredzēts finanšu atbalsts;

7.17.10. informācija par pasākuma apmeklējumu un kavējumiem, kā arī kavējumus attaisnojošiem iemesliem;

7.18. datus par personas ienākumiem, kas sasniedz vai pārsniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, ja persona ir sociāli apdrošināta kā pašnodarbinātais (apdrošināšanas perioda sākuma datums, apdrošināšanas perioda beigu datums);

7.19. informāciju par personas pārejošu darbnespēju:

7.19.1. pārejošas darbnespējas sākuma datums;

7.19.2. pārejošas darbnespējas beigu datums;

7.19.3. pārejošas darbnespējas turpinājuma datums;

7.20. informāciju par personu Uzņēmumu reģistrā:

7.20.1. individuālā komersanta statuss;

7.20.2. zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 290; MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 43)

8. Vakanču un CV reģistrs nodrošina personai iespēju pieteikties uz attiecīgo vakanci. Minētajā reģistrā iekļauj šādus datus:

8.1. datus par brīvo darba vietu:

8.1.1. darba devēja nosaukums;

8.1.2. profesija;

8.1.3. darbības joma;

8.1.4. nepieciešamais izglītības līmenis, joma;

8.1.5. datums, līdz kuram vakance ir aktuāla;

8.1.6. nepieciešamā darba pieredze;

8.1.7. nepieciešamā valsts valodas prasmes pakāpe;

8.1.8. citas nepieciešamās prasmes;

8.1.9. kontaktinformācija;

8.1.10. pieteikto vakanču skaits;

8.1.11. aizpildīto vakanču skaits;

8.1.12. atlikušo vakanču skaits;

8.1.13. darbavietas adrese;

8.1.14. atzīme par to, vai vakancei ir nepieciešams organizēt atlasi;

8.1.15. plānotais atalgojums;

8.1.16. vidējais mēneša atalgojums profesijā;

8.2. datus no personas dzīvesgaitas apraksta (CV):

8.2.1. izglītība;

8.2.2. vēlamie darbi;

8.2.3. darba pieredze;

8.2.4. papildu izglītība;

8.2.5. sertifikāti;

8.2.6. datorprasmes;

8.2.7. valodu zināšanas;

8.2.8. citas prasmes.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 290)

9. Aģentūras sadarbības partneru reģistrā iekļauj datus par pasākumu īstenotājiem (pretendentiem) un darba devējiem, kas reģistrē vakances:

9.1. nosaukums;

9.2. reģistrācijas numurs;

9.3. reģistrācijas datums;

9.4. nozare;

9.5. juridiskais statuss;

9.6. datums, no kura uzsākta sadarbība ar aģentūru;

9.7. juridiskā adrese;

9.8. kontaktinformācija;

9.9. sadarbības partnera veids;

9.10. informācija par darbības statusu (piemēram, maksātnespēja, likvidācija, darbības apturēšana);

9.11. atzīme par to, vai ir nodokļu parādi;

9.12. kopējais nodarbināto darbinieku skaits;

9.13. valdes locekļu sastāvs;

9.14. paraksttiesīgās personas;

9.15. pilnvarotās personas;

9.16. piekritīgās aģentūras filiāles nosaukums un atbildīgā aģentūras darbinieka vārds un uzvārds;

9.17. pieteikumi vai piedāvājumi pasākuma īstenošanai;

9.18. darba vadītāji, koordinatori un lektori (pasniedzēji) un to kontaktinformācija (tālrunis un e-pasta adrese).

(Grozīts ar MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 43)

10. Informācijas sistēmā iekļauj šādus datus par komersantiem – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem:

10.1. nosaukums;

10.2. reģistrācijas numurs;

10.3. juridiskā adrese;

10.4. kontaktinformācija;

10.5. licences numurs;

10.6. licences izsniegšanas datums;

10.7. valstis, kurās iekārto darbā;

10.8. statuss;

10.9. pēdējās pārbaudes datums.

11. Brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēma nodrošina iespēju pieteikties uz attiecīgo brīvprātīgā darba vietu. Minētajā sistēmā iekļauj šādus datus:

11.1. datus par brīvprātīgā darba organizētāju:

11.1.1. nosaukums;

11.1.2. reģistrācijas numurs;

11.1.3. brīvprātīgā darba organizētāja veids un darbības joma;

11.1.4. brīvprātīgā darba vietas adrese;

11.1.5. brīvprātīgā darba iesaistes ilgums;

11.1.6. veicamā darba apjoms;

11.1.7. brīvprātīgā darba veikšanai izvirzītās prasības;

11.1.8. pieteikto brīvprātīgā darba vietu skaits;

11.1.9. aizpildīto brīvprātīgā darba vietu skaits;

11.1.10. atlikušo brīvprātīgā darba vietu skaits;

11.1.11. kontaktinformācija;

11.2. datus par personu, kura vēlas veikt brīvprātīgo darbu:

11.2.1. vārds;

11.2.2. uzvārds;

11.2.3. dzimums;

11.2.4. dzimšanas dati;

11.2.5. vēlamā brīvprātīgā darba veikšanas vieta;

11.2.6. informācija par brīvprātīgā darba veicēja iepriekšējo un esošo darba pieredzi;

11.2.7. kontaktinformācija;

11.3. papildu datus pēc tās personas izvēles, kura vēlas veikt brīvprātīgo darbu:

11.3.1. valodu zināšanas;

11.3.2. interešu jomas;

11.3.3. pašreizējā nodarbošanās;

11.3.4. izglītība;

11.3.5. dzīvesvieta;

11.3.6. personas digitālais attēls.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 290)

III. Informācijas apstrādes kārtība

12. Informācijas sistēmai nepieciešamās ziņas sniedz šādas institūcijas:

12.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – šo noteikumu 7.1., 7.2.1. un 7.3.1. apakšpunktā minēto informāciju;

12.2. Valsts zemes dienests – Adrešu klasifikatora datus;

12.3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija – šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētos datus;

12.4. Izglītības un zinātnes ministrija – šo noteikumu 7.5. un 8.2.1. apakšpunktā (par Latvijā iegūto formālo izglītību pēc 2011. gada) minētos datus;

12.5. Ceļu satiksmes drošības direkcija – šo noteikumu 7.7.4. un 8.2.8. apakšpunktā minētos datus;

12.6. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra – šo noteikumu 7.7.5. un 8.2.8. apakšpunktā minētos datus;

12.7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – šo noteikumu 7.8., 7.9. un 7.18. apakšpunktā minētos datus;

12.8. Valsts ieņēmumu dienests – šo noteikumu 7.10.2., 7.11., 8.1.16., 8.2.3. (šo noteikumu 7.10.2., 7.11., 8.1.16. apakšpunktā minētajā apjomā), 9.11., 9.12. un 9.14. apakšpunktā minētos datus;

12.9. pašvaldību sociālie dienesti – šo noteikumu 7.14. apakšpunktā minētos datus;

12.10. Valsts darba inspekcija – šo noteikumu 7.15. apakšpunktā minētos datus;

12.11. Uzņēmumu reģistrs – šo noteikumu 7.20., 9.1., 9.2., 9.3., 9.5., 9.7., 9.10. un 9.13. apakšpunktā minētos datus;

12.12. Nacionālais veselības dienests – šo noteikumu 7.19. apakšpunktā minētos datus;

12.13. pasākumu īstenotāji – šo noteikumu 7.17.10. un 9.18. apakšpunktā minētos datus.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 290; MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 43; 12.20. apakšpunkts stājas spēkā 01.02.2022., sk. 20. punktu)

13. Informācijas sistēma nodrošina, lai, izmantojot automatizēto tiešsaistes datu pārraides režīmu vai citus līdzekļus, nepieciešamos sistēmā iekļautos datus saņemtu šādas institūcijas:

13.1. Labklājības ministrija – šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.16.2., 7.16.5., 7.16.8. un 7.16.16. apakšpunktā minētos datus;

13.2. Sociālās integrācijas valsts aģentūra – šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2., 7.4. un 7.5. apakšpunktā minētos datus;

13.3. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra – šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.16.5. un 7.16.8. apakšpunktā minētos datus par personām vecumā no 15 līdz 29 gadiem;

13.4. Valsts darba inspekcija – šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.16.1., 7.16.2., 7.16.5. un 7.16.8. apakšpunktā minētos datus, kā arī informāciju par to, vai persona ir iesaistīta kādā no pasākumiem;

13.5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.12., 7.16.2., 7.16.3., 7.16.5., 7.16.6., 7.16.7., 7.16.8., 7.16.9., 7.16.12. un 7.17. apakšpunktā minētos datus;

13.6. pašvaldības – šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.3., 7.16.2., 7.16.3., 7.16.4., 7.16.5., 7.16.6., 7.16.7., 7.16.8., 7.16.9. un 7.16.15. apakšpunktā minētos datus;

13.7. Sabiedrības integrācijas fonds – šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.16.2., 7.16.5., 7.16.14., 7.17.2., 7.17.5. un 7.17.6. apakšpunktā minētos datus;

13.8. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija – šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.16.2., 7.16.5., 7.16.16., 7.16.7. un 7.16.8. apakšpunktā minētos datus.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 290; MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 43)

14. Informācijas sistēma nodrošina, lai, izmantojot informācijas sistēmas lietotāja saskarni, piekļuvi sistēmā iekļautajiem datiem un nepieciešamos datus saņemtu:

14.1. Valsts izglītības attīstības aģentūra – šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.5.1.2., 7.10.1., 7.11. un 7.17. apakšpunktā minētos datus par personām vecumā no 15 līdz 30 gadiem;

14.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – šo noteikumu 8.1.11. apakšpunktā minētos datus.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

15. Tiesības bez maksas saņemt ziņas no informācijas sistēmas ir:

15.1. privātpersonām – par sevi un savā aizgādībā un aizgādnībā esošu personu;

15.2. zinātniekiem un pētniekiem – zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem nepieciešamos datus, ievērojot nosacījumu, ka ziņas nesatur personu identificējošus datus;

15.3. valsts un pašvaldību institūcijām – funkciju izpildei nepieciešamos datus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;

15.4. personām, kurām deleģēta valsts pārvaldes uzdevumu izpilde, – deleģēto uzdevumu izpildei nepieciešamos datus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

16. Lai saņemtu informācijas sistēmā nepieciešamās ziņas, kā arī nodrošinātu piekļuvi informācijas sistēmā uzkrātajiem datiem, aģentūra vienojas ar šo noteikumu 12., 13., 14. un 15. punktā minētajiem datu turētājiem par datu apstrādes noteikumiem un kārtību.

17. Informācijas sistēmā uzkrātos personas datus glabā 10 gadus no bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa zaudēšanas dienas, bezdarba riskam pakļautās personas dalības pabeigšanas preventīvajā bezdarba samazināšanas pasākumā vai piecus gadus no šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās personas autentifikācijas informācijas sistēmā. Datus, kuru glabāšanas termiņš informācijas sistēmā ir beidzies, glabā informācijas sistēmas datu arhīvā.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 290; MK 18.01.2022. noteikumiem Nr. 43)

IV. Noslēguma jautājumi

18. Šo noteikumu 14. punkts ir spēkā līdz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projekta īstenošanas beigām.

19. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 103 "Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti" datus par bezdarbnieku un darba meklētāju iekļauj informācijas sistēmā saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

20. Šo noteikumu 12.12. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. februārī.

(MK 18.01.2022. noteikumu Nr. 43 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 172Pieņemts: 28.03.2017.Stājas spēkā: 31.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 30.03.2017. OP numurs: 2017/66.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
289731
{"selected":{"value":"01.02.2022","content":"<font class='s-1'>01.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2022","iso_value":"2022\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2022","iso_value":"2022\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2022.-31.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2019","iso_value":"2019\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2019.-20.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2017","iso_value":"2017\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2017.-03.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"